MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 iunie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

491/180.- Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităti de asistentă medico-sociale

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

197. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “VULCAN” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 491 din 23 mai 2003

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 180 din 27 mai 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităti de asistentă medico-sociale

 

Având în vedere prevederile art. 3, 21 si 28 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistentă socială, ale art. 5 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, ale art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, precum si ale art. 1 alin. (3) din Normele privind organizarea, functionarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. DB 4.624 din 23 mai 2003 si Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă socială din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale nr. 161 din 27 mai 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei si ministrul muncii si solidaritătii sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Grila de evaluare medicosocială a persoanelor care se internează în unităti de asistentă medico-sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Grila de evaluare medico-socială prevăzută la alin. (1) este redactată sub forma unei fise standard structurate pe componenta medicală si componenta socială si reprezintă instrumentul în baza căruia se realizează internarea în unitătile de asistentă medico-sociale.

Art. 2. - Directia generală asistentă medicală si programe din Ministerul Sănătătii si Familiei, Directia generală asistentă socială din Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, serviciile publice de asistentă socială de la nivel judetean si local, unitătile sanitare si unitătile de asistentă medico-sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

ANEXĂ

 

GRILĂ DE EVALUARE MEDICO - SOCIALĂ

a persoanelor care se internează în unităti de asistentă medico-sociale

 

Serviciul public de asistentă socială din localitatea ……. sat o comună o oras o municipiu o sector o

Judetul …..

Nr. fisei ……

Data evaluării ..

Anchetă socială efectuată de ... (numele, prenumele, functia)

I. Date de identificare a persoanei evaluate

1. Numele (cu initiala tatălui) ...

2. Prenumele ……….

3. Data si locul nasterii

4. Vârsta

5. Domiciliul stabil: localitatea ........., judetul (sectorul) ........., cod postal ......., str. ...... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, nr. telefon fix ........, nr. telefon mobil ........, e-mail .......

6. Profesia .

7. Ocupatia

8. Studii: fără o primare o gimnaziale o liceale o universitare o

9. Carte (buletin) de identitate seria ........ nr. ........

10. Cod numeric personal .........

11. Sex F o M o

12. Religie ........

13. Cupon de pensie (dosar de pensie) nr. ........ (se precizează tipul de pensie: de vârstă, de invaliditate, de nevăzător, de veteran si altele asemenea)

14. Certificat de încadrare într-un grad de handicap: nr. ....... gradul ......

15. Carnet de asigurări de sănătate seria ....... nr. .......

16. Starea civilă: necăsătorit(ă) o căsătorit(ă) o data ....... văduv(ă) o data ...... divortat(ă) o data ........ despărtit(ă) în fapt o concubinaj o

17. Copii: DA o  NU o

Dacă DA, se vor înscrie numele, prenumele, adresa, telefonul copiilor:

............II. Reprezentantul legal

1. Numele ... prenumele .

2. Calitatea: sot/sotie o fiu/fiică o rudă o alte persoane o

3. Locul si data nasterii .

4. Adresa de domiciliu ......

5. Nr. telefon la domiciliu ..., la serviciu …………, nr. telefon mobil ………, nr. fax ..., e-mail ...

III. Persoana de contact în caz de urgentă

1. Numele .. prenumele .

2. Adresa de domiciliu .

3. Nr. telefon la domiciliu ., la serviciu .., nr. telefon mobil ..., e-mail ..., nr. fax

IV. Evaluarea medicală

A. Starea prezentă (date anamnestice, examinare clinică pe aparate si sisteme) ............

B. Rezultate ale investigatiilor paraclinice ......

C. Diagnostic …....

D. Evaluarea functională a capacitătii de autoîngrijire

1. Autonomie păstrată: DA o NU o

2. Necesită: supraveghere o asistare o  îngrijire o  tratament o

E. Recomandări ....

F. Concluzii:

- necesită internare într-o unitate sanitară cu paturi o necesită tratament la domiciliu o

- necesită internare într-o unitate de asistentă medico-socială o

V. Evaluarea situatiei socioeconomice

A. Locuinta:

1. Casă o apartament la bloc o alte situatii o

2. Situată: la parter o la etaj o ascensor DA o NU o

3. Componenta: nr. camere . bucătărie o baie o dus o W.C. o situat în interior o situat în exterior o

4. Încălzire: fără o centrală o cu lemne/cărbuni o gaze naturale o combustibil lichid o altele o

5. Apă curentă: DA o NU o rece o caldă o alte situatii o

6. Iluminare: suficientă o insuficientă o

7. Umiditate: nivel normal o nivel crescut o

8. Stare de igienă: corespunzătoare o necorespunzătoare o

9. Locuinta este prevăzută cu: aragaz, masină de gătit o frigider o masină de spălat o aparat radio/televizor o aspirator o

10. Concluzii privind riscul ambiental (conditii de locuit si facilităti)

……………………………

B. Reteaua de familie:

1. Persoana evaluată trăieste: singur/singură o de la data ...

- cu sot/sotie o de la data .

- cu copiii o de la data ...

- cu alte rude o de la data ...

- cu alte persoane o de la data .

2. Persoana/persoanele cu care locuieste (numele, prenumele, calitatea, vârsta), dacă este compatibil - se întelege bine - cu acestea:

.. Este compatibil DA o NU o

.. Este compatibil DA o NU o

.. Este compatibil DA o NU o

.. Este compatibil DA o NU o

.. Este compatibil DA o NU o

.. Este compatibil DA o NU o

3. Una dintre persoanele cu care locuieste:

este bolnavă o prezintă un handicap o este dependentă de alcool/droguri o

4. Este ajutat/ajutată de familie: DA o NU o cu bani o cu alimente o activităti de menaj o

5. Relatiile cu familia sunt: bune o cu probleme o fără relatii o

6. Există risc de neglijare: DA o NU o abuz: DA o NU o

Dacă DA, se vor face precizări: …………………

C. Retea de prieteni si vecini

1. Are relatii cu prietenii si vecinii: DA o NU o vizite o relatii de întrajutorare o

relatiile sunt: permanente o ocazionale o

2. Frecventează: un grup social o biserica o altele o

Precizări: …………………………

3. Este ajutat/ajutată de prieteni, vecini pentru: cumpărături o activităti de menaj o deplasare în exterior o

4. Participă la: activităti ale comunitătii o activităti recreative o

5. Comunitatea îi oferă un anumit suport: DA o NU o

Dacă DA, se va preciza modalitatea: …………....

D. Situatia economică - venituri

1. Venit lunar propriu reprezentat de:

Pensie de asigurări sociale o în valoare de

Pensie pentru agricultori o în valoare de

Pensie pentru persoană cu handicap o în valoare de

Pensie I.O.V.R. o în valoare de

2. Alte venituri: a) alocatii, indemnizatii, ajutoare acordate conform legii: ............ în valoare de ……………… ;

b) venituri din alte surse ………………...... în valoare de ……………….

3. Venitul global declarat pentru impozitare .…………………

4. Bunuri mobile si imobile aflate în posesie…………………..

VI. Evaluarea autonomiei persoanei

Realizează activitătile curente ale vietii de zi cu zi: singur o cu ajutor o

Se va preciza pentru care activităti necesită ajutor (toaleta propriei persoane, alimentare si hidratare, mobilizare si deplasare în interiorul locuintei, deplasare în exteriorul locuintei, utilizarea mijloacelor de comunicare la distantă - telefon, alarmă si altele asemenea, efectuarea menajului, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea si administrarea bunurilor proprii, utilizarea mijloacelor de transport, activităti recreative, respectarea indicatiilor privind tratamentul medical):

VII. Date privind asigurarea serviciilor medicale si sociale

1. Este înscris la un medic de familie: DA o  NU o

Dacă DA, se vor preciza: numele si prenumele medicului, adresa si numărul de telefon ale cabinetului medical individual: ...

2. Tratamentul si îngrijirea medicală necesară se pot realiza la domiciliul persoanei: DA o NU o

Dacă NU, se vor preciza cauzele:

3. Serviciile de îngrijire sociomedicale pentru realizarea activitătilor curente ale vietii zilnice sunt disponibile pentru a mentine persoana la domiciliul propriu: DA o  NU o

Dacă DA, care sunt acestea si de cine sunt acordate: ..

VIII. Concluzii si recomandări

Se vor avea în vedere afectiunile cronice pe care le prezintă persoana evaluată, precum si situatiile de dificultate datorate unor cauze de natură economică si socială care pot conduce la aparitia riscului marginalizării sau excluderii sociale.

Persoana evaluată:

De acord cu datele si concluziile evaluării: DA o  NU o

A fost informat/informată asupra conditiilor necesare pentru internarea într-o unitate medico-socială: DA o  NU o

Doreste să se interneze într-o unitate medico-socială: DA o  NUo

Data

Semnătura persoanei evaluate  .………………

Reprezentantul legal, după caz:

De acord cu datele si concluziile evaluării: DA o NU o

A fost informat asupra conditiilor necesare pentru internarea într-o unitate de asistentă medico-socială: DA o  NU o

Acceptă recomandarea privind internarea persoanei evaluate într-o unitate de asistentă medico-socială: DA o  NU o

Data

Semnătura reprezentantului legal al persoanei evaluate ………..

Evaluarea medicală în vederea internării domnului/doamnei într-o unitate de asistentă medico-socială a fost efectuată de:

Numele si prenumele .. ……………

Specialitatea ……………, functia 

Institutia (unitatea) la care este angajat ...

Adresa institutiei (unitătii) .

Nr. telefon ..., nr. fax ……, e-mail 

Semnătura ..

Ancheta socială reprezentând componenta socială de evaluare în vederea internării domnului/doamnei ... într-o unitate de asistentă medico-socială a fost efectuată de:

Numele si prenumele ...

Profesia ….., functia ..

Institutia (unitatea) la care lucrează 

Adresa institutiei (unitătii) .

Nr. telefon ., nr. fax .., e-mail .

Semnătura 

Alte persoane care au participat la evaluare, după caz:  ………………..

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “VULCAN” - S.A. Bucuresti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, cu modificările ulterioare;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-70 din 4 martie 2003 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-70 din 4 martie 2003;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

având în vedere următoarele:

1. operatiunea de concentrare economică s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 41 din 13 decembrie 2002 între Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara, aceasta din urmă achizitionând un pachet de actiuni reprezentând 83,15923% din capitalul social al Societătii Comerciale “VULCAN” - S.A. Bucuresti;

2. societatea achizitoare are ca obiect principal de activitate servicii si cercetări tehnice geologice, geofizice si alte tipuri de cercetări conexe care furnizează informatii despre structura subsolului; localizarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale, minerale si minereuri, precum si a apelor subterane; servicii de cartografie si activităti conexe (cod CAEN 7420);

3. se mentionează faptul că Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara mai detine actiuni la alte societăti comerciale, însă nici una dintre acestea nu activează pe pietele relevante definite;

4. societatea achizitionată, Societatea Comercială “VULCAN” - S.A. Bucuresti, are ca obiect principal de activitate proiectarea, producerea si comercializarea cazanelor energetice si industriale (cod CAEN 2830);

5. pietele relevante aferente concentrării economice analizate au fost definite ca fiind:

- piata cazanelor si a părtilor specifice pentru cazane;

- piata echipamentului nuclear;

- piata pieselor de schimb,

pe întregul teritoriu al României;

6. segmentele detinute de Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara pe pietele relevante sunt de fapt cotele de piată detinute de Societatea Comercială “VULCAN” - S.A. Bucuresti pe aceste piete, anterior realizării concentrării economice;

7. prin concentrarea economică realizată, segmentele de piată detinute de Societatea Comercială “VULCAN” - S.A. Bucuresti pe pietele relevante definite nu se modifică deoarece, anterior realizării acestei concentrări economice, Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara si nici o altă societate detinută de aceasta nu au fost prezente pe aceste piete;

8. pe pietele relevante, oferta este reprezentată de Societatea Comercială “VULCAN” - S.A. Bucuresti, alături de alti producători interni si de importatori;

9. cererea pe pietele relevante este reprezentată de consumatorii care îsi desfăsoară activitatea în industria nucleară si energetică;

10. prin realizarea operatiunii de concentrare economică, structura pietelor nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale;

11. realizarea operatiunii de concentrare economică va conduce la ridicarea calitătii produselor realizate de Societatea Comercială “VULCAN” - S.A. Bucuresti, ca urmare a realizării programului de investitii;

12. întrucât, anterior dobândirii controlului, Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara si nici o altă societate detinută de aceasta nu au fost prezente pe pietele relevante definite, operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara, prin dobândirea controlului la Societatea Comercială “VULCAN” - S.A. Bucuresti, nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei;

13. analizând această concentrare economică, se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 lit. b) din partea a II-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, este de 267.558.855 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280036300, deschis la Banca Natională a României - Sucursala judetului Timis, beneficiar Directia Trezorerie si Contabilitate Publică Timis, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “TENDER” - S.A. Timisoara.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică, de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei, la:

Partea achizitoare:

Denumirea: Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara

Sediul: municipiul Timisoara, spl. Nicolae Titulescu nr. 8, judetul Timis

Telefon: 0256/29.44.61

Fax: 0256/29.44.60

Reprezentant legal: dl Ovidiu Lucian Tender, presedintele consiliului de administratie

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 9 mai 2003.

Nr. 197.