MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 375             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 2 iunie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

215. - Lege pentru aderarea României la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980

 

Conventie privind facilitarea accesului international la Justitie

 

312. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

558. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Pro Conic” - S.R.L. Buciumi

 

559. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la acordurile de concesiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000, a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

560. - Hotărâre privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Bistrita-Năsăud a unui imobil proprietate publică a statului

 

            562. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Ialomita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Omega” - S.A. Bucuresti

 

61. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Soceram” - S.A.

Bucuresti

 

62. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.C.E.F.S.”

- S.A. Săvinesti, judetul Neamt

 

63. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Apcom Select” - S.A.

Târgu Mures

 

632. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Conventia privind facilitarea acoesului international la justitie, incheiată la Haga la 25 octombrie 1980

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - România aderă la Gonventia privind facilitarea accesului international la justitie, încheiată la Haga la 25 odombrie 1980.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România lormulează următoarele declaratii:

a) În temeiul articolului 3 din convernie:

„Ministerul Justitiei este autoritatea centrală română com­petentă să primească cererile de asistentă judiciară care îi sunt prezentate conlorm conventiei, precum si cu solutiona­rea acestora."

b) În temeiul articolului 4 din conventie: „Ministerul Justitiei este autoritatea expeditoare română, însărcinată să transmită cererile de asistentă judiciară autoritătii centrale competente din statul solicitat."

c) În temeiul articolului 16 din conventie: „Ministerul Justitiei este autoritatea expeditoare română însărcinată cu transmiterea cererilor de exequatur, vizate de art. 15, autoritătii centrale competente din statul solicitat, precum si cu primirea unor astfel de cereri si luarea măsurilor necesare pentru a fi luată o decizie definitivă referitoare la acastea."

Art. 3. - Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România lormulează următoarea rezervă:

- În temeiul articolului 28 alineatul 1 din conventie: „România îsi rezervă dreptul de a exclude aplicarea art. 1 în cazul persoanelor care nu sunt resortisanti ai unui stet contradant, dar care îsi au resedinta obisnuită într-un stet contractant sau care au avut resedinta obisnuită în România, dacă nu există reciprocitate cu statul al cărui resortisant este solicitantul de asistentă judiciară."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Canstitutia Rornâniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti; 22 mai 2003.

Nr. 215.

 

CONVENTIE

privind facilitarea accesului international la justitie*)

Încheiată la Haga la 25 octombrie 1980

 

Statele semnatare ale prezentei conventii,

dorind să faciliteze accesul international la justitie,

au decis încheierea unei conventii în acest scop, convenind următoarele dispozitii:

 

CAPITOLUL I

Asistenta judiciară

ARTICOLUL 1

 

Cetătenii unui stet contractant, precum si persoanele având resedinta lor obisnuită într-un stat contractant benefi­ciază de asistentă judiciară în materie civilă sau comercială în fiecare stat contractant în aceleasi conditii în care ar fi beneficiat dacă ei însîsi ar fi fost cetătenii acestui stat sau dacă ar fi avut aici resedinta obisnuită.

Persoanele cărora nu li se aplică dispozitiile alineatului precedent, dar care au resedinta lor obisnuită într-un stat contractant în care este sau urmează să se declanseze o procedură judiciară, vor beneficia totusi de asistentă judi­ciară în conditiile prevăzute la alineatul precedent, dacă cauza actiunii decurge din această fostă resedintă obisnuită.

În cazul statelor în care asistenta judiciară există în materie administrativă, socială sau fiscală, dispozitiile prezentului articol se aplică în cauzele aduse în fate tribunalelor competente în aceste materii.


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 2

 

Prevederile art. 1 se aplică consultantei juridice, cu conditia ca solicitantul să fie prezent în statul în care această consultantă este solicitată.

 

ARTICOLUL 3

 

Fiecare stat contractant numeste o autoritate centrală însărcinată cu primirea cererilor de asistentă judiciară, care îi sunt prezentate conlorm prezentei conventii, precum si cu solutionarea acestora.

Statele federate si statele în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept au libertatea de a numi mai multe autorităti centrale. În cazul incompetentei autoritătii centrale sesizate, aceasta transmite cererea autoritătii centrale com­petente a aceluiasi stat contractant.

 

ARTICOLUL 4

 

Fiecare stat contractant numeste una sau mai multe autorităti expeditoare însărcinate cu transmiterea cererilor de asistentă judiciară autoritătii centrale competente din statul solicitat.

Cererile de asistentă judiciară sunt transmise, fără inter­ventia nici unei alte autorităti, cu ajutorul modelului de lormular anexat la prezenta conventie.

Fiecare stat contractant are dreptul de a utiliza în acelasi scop calea diplomatică.

 

ARTICOLUL 5

 

În cazul în care nu este prezent în statul solicitat, soli­citantul asistentei judiciare poate prezenta cererea sa, fără a afecta orice altă cale prin care ar putea să supună cere­rea sa autoritătii competente a acelui stat, unei autorităti expeditoare a statului contractant în care îsi are resedinta obisnuită.

Cererea este întocmită conlorm lormulei-model anexate la prezenta conventie. Ea este însotită de toate documen­tele necesare, sub rezerva dreptului pentru statul solicitat de a care inlormatii sau documente suplimentare în cazu­rile respective.

Fiecare stat contractant are dreptul de a face cunoscut că autoritatea sa centrală destinatară poate fi sesizată prin orice alte căi sau mijloace.

 

ARTICOLUL 6

 

Autoritatea expeditoare asistă solicitantul pentru ca acesta să anexeze toate documentele si inlormatiile care, după stiinta acestei autorităti, sunt necesare pentru prelu­crarea cererii. Ea verifică legalitatea lor formală.

Aceasta poate refuza să transmită cererea în cazul în care aceasta îi pare în mod evident gresit concepută. Dacă este cazul, autoritatea expeditoare îl sprijină pe solicitant pentru o traducere gratuită a acestor documente. Autoritatea expeditoare răspunde cererilor privind informatiile suplimentare provenite de la autoritatea centrală destinatară a statului solicitat.

 

ARTICOLUL 7

 

Cererile de asistentă judiciară, documentele sustinătoare, precum si răspunsurile la cererile de informatii suplimentare trebuie întocmite în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului solicitat sau trebuie să fie însotite de o tradu­cere făcută în una dintre aceste limbi.

În orice caz, dacă este dificil de realizat în statul solici­tant o traducere în limba statului solicitat, acesta din urmă trebuie să accepte ca aceste documente să fie întocmite în limba franceză sau în limba engleză ori să fie însotite de o traducere în una dintre aceste limbi.

Comunicările provenite de la autoritatea centrală desti­natară pot fi întocmite în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui slat, în limba engleză sau în limba fran­ceză. În orice caz, dacă cererea transmisă de autoritatea expeditoare este întocmită în limba franceză sau în limba engleză ori dacă este însotită de o traducere în una dintre aceste limbi, comunicările emanând de la autoritatea cen­trală destinatară vor fi întocmite, de asemenea, în una din­tre aceste limbi.

Taxele de traducere rezultate din aplicarea alineatului precedent cad în sarcina statului solicitant. În orice caz, traducerile efectuate, dacă este cazul, de statul solicitat rămân în sarcina sa.

 

ARTICOLUL 8

 

Autoritatea centrală destinatară decide asupra cererii de asistentă judiciară sau ia măsurile necesare pentru a se lua o decizie asupra acesteia de către autoritatea compe­tentă a statului solicitat.

Autoritatea transmits cererile privind informatiile supli­mentare autoritătii expeditoare si informează asupra tuturor dificultătilor privind examinarea cererii, precum si asupra deciziei luate.

 

ARTICOLUL 9

 

În cazul în care nu domiciliază într-un stat contractant, solicitantul asistentei judiciare poate transmits cererea sa, fără a aduce atingere oricărei alte căi prin care acesta ar putea supune cererea sa autoritătii competente a statului solicitat, pe cale consulară.

Fiecare stat contractant are libertatea de a face cunos­cut faptul că autoritatea sa centrală destinatară poate fi sesizată prin orice alts căi sau mijloace.

 

ARTICOLUL 10

 

Documentele transmise în aplicarea acestui capitol sunt scutite de orice legalizări sau alte formalităti similare.

 

ARTICOLUL 11

 

Interventia autoritătilor competente pentru a transmite, primi sau decide asupra cererii de asistentă judiciară în vir­tutea prezentului capitol este gratuită.

 

ARTICOLUL 12

 

Instrumentarea cererilor de asistsntă judiciară este efec­tuată în regim de urgentă.

 

ARTICOLUL 13

 

În cazul în care asistenta judiciară este acordată prin aplicarea art. 1, notificările si comunicările, indiferent de forma lor, privind procesul beneficiarului si care urmează a fi făcute într-un alt stat contractant, nu pot da nastere nici unei rambursări. Acelasi lucru este valabil pentru comîsiile rogatorii si anchetele sociale, cu exceptia indemnizatiilor achitate expertilor si interpretilor.

În cazul în care o persoană beneficiază, în aplicarea art. 1, de asistentă judiciară într-un stat contractant cu oca­zia unei proceduri care a dat nastere unei decizii, aceasta beneficiază, fără vreo reexaminare, de asistenta judiciară în orice alt stat contractant căruia ea îi solicită recunoasterea sau executia acestei decizii.

 

CAPITOLUL II

Cautlo judicatum solvi si exequatur privind obligarea la plata taxelor si cheltuielilor

 

ARTICOLUL 14

 

Nici o cautions si nici o depunere, indiferent de denu­mire, nu pot fi solicitate numai în baza calitătii de străin sau a absentei domiciliului ori resedintei în statul în care este intentată actiunea, de către persoane fizice sau juridice, având resedinta lor obisnuită în unul dintre statele contractante, care vor fi solicitanti sau intervenienti în fata instantelor altui stat contractant.

Aceeasi regulă se aplică vărsămintelor cerute de solicitanti sau intervenienti în scopul garantării cheltuieiilor judiciare.

 

ARTICOLUL 15

 

Obligarea la plata taxelor si cheltuielilor legate de pro­ces, pronuntată în unul dintre statele contractante împotriva oricărei persoane scutite de cautiune, depunere sau vărsăminte în virtutea fie a art. 14, fie a legii statului în care este intentată actiune, va fi, la cererea creditorului, recunoscută în mod gratuit ca fiind executorie în orice alt stat contractant.

 

ARTICOLUL 16

 

Fiecare stat contractant desemnează una sau mai multe autorităti expeditoare însărcinate cu transmiterea cererilor de exquatur vizate de art. 15 autoritătii centrale compe­tente din statul solicitat.

Fiecare stat contractant desemnează o autoritate cen­trală însărcinată cu primirea unor astfel de cereri respective si luarea măsurilor necesare pentru a fi luată o decizie definitivă referitoare la acestea.

Statele federale si statele în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept au dreptul de a desemna mai multe autorităti centrale. În cazul incompetentei autoritătii centrale sesizate, aceasta transmite cererea autoritătii cen­trale competente în statul solicitat.

Cererile sunt transmise fără interventia nici unei alte autorităti. În acelasi timp, fiecare stat are dreptul de a uti­liza în acelasi scop calea diplomatică.

Cu exceptia cazului în care statul solicitat nu a declarat că se opune, dispozitiile precedente nu constituie un impe­diment pentru ca cererea de exequatur să fie prezentată direct de către creditor.

 

ARTICOLUL 17

 

Cererile de exequatur trebuie să fie însotite de:

a) un extras conform al părtii din decizie care mentionează numele si calitatea părtilor, precum si din dis­pozitiv, care se referă la taxe si cheftuieti;

b) orice document de natură a dovedi că decizia nu mai poate face obiectul unui recurs obisnuit în statul de origine si că aceasta este executorie aici;

c) o traducere certificată a acestor documente în limba statului solicitat, în cazul în care nu sunt redactate în această limbă.

Autoritatea competentă a statului solicitat decide asupra cererii de exequatur fără a audia părtile. Ea se limitează la a verifica dacă documentele există. La cererea solicitantu­lui, aceasta evaluează suma costurilor de atestare, traducere si certificare, care sunt asimilate taxelor si cheltuielilor procesuale. Nu poate fi impusă nici o legalizare sau formalitate similară.

Părtile nu dispun de alte căi de atac împotriva deciziei emise de către autoritatea competentă în afara celor puse la dispozitie de către legislatia statului solicitat.

 

CAPITOLUL III

Copiile actelor si deciziilor de justitie

 

ARTICOLUL 18

 

Cetătenii unui stat contractant, precum si persoanele având resedinta lor obisnuită într-un stat contractant pot obtine, în materie civilă sau comercială, într-un stat contractant, în aceleasi conditii ca si nationali, eliberarea, legalizarea copiilor sau extraselor registrelor publice sau a deciziilor de justitie.

 

CAPITOLUL IV

Condamnarea la închisoare si biletul de liberă trecere

 

ARTICOLUL 19

 

Arestarea sau detentia, fie ca modalitate de excutare, fie ca simplă măsură preventivă, nu poate fi aplicată în materie civită sau comercială cetătenilor unui stat contractant sau persoanelor având resedinta lor obisnuită într-un stat contractant, în cazul în care ea nu este aplicabilă cetătenilor acestui stat. Orice fapt care poate fi invocat de către un cetătean având resedinta sa obisnuită în acest stat pentru a obtine eliberarea din închisoare trebuie să producă aceleasi efecte fată de un cetătean al statului con­tractant sau fată de o persoană având resedinta obisnuită într-un stat contractant, chiar dacă acest fapt s-a petrecut în străinătate.

 

ARTICOLUL 20

 

În cazul în care un martor sau un expert, cetătean al statului contractant, ori avându-si resedinta obisnuită într-un stat contractant, este citat nominal de un tribunal sau de o parte cu autorizarea instantei de a compărea în fata instantelor altui stat contractant, el nu poat fi urmărit, detinut sau supus vreunei restrictii privind libertatea sa individuală pe teritoriul acestui stat pentru condamnări sau fapte anterioare intrării sale pe teritoriul statului solicitant.

            Imunitatea prevăzută la alineatul precedent începe cu 7 zile înainte de data fixată pentru audierea martorului sau expertului si ia sfârsit atunci când martorul sau expertul, având posibilitatea de a părăsi teritoriul în 7 zile consecutive după ce autoritătile judiciare îl vor informa că prezenta sa nu mai este necesar, rămâne totusi pe acest teritoriu sau revine pe acesta voluntar, după ce l-a părăsit.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 21

 

Sub rezerva dispozitiilor art. 22, nici o dispozitie a pre­zentei conventii nu va fi interpretată ca limitând drepturile privind materiile reglementate de aceasta, când ar putea fi recunoscute unei persoane conform legii unui stat contractant sau conform oricărei alte conventii la care statul contractant este sau va fi parte.

 

ARTICOLUL 22

 

Prezenta converuie înlocuieste, în raporturile dintre sta­tele care o vor ratifica, art. 17-24 ale Conventiei privind procedura civilă, semnată la Haga la 17 iulie 1905, sau art. 17-26 din Conventia privind procedura civilă, semnată la Haga la 1 martie 1954, pentru statele care sunt părti ale uneia dintre aceste conventii, chiar dacă conditia celui de-al doilea alineat al art. 28 lit. c) este îndeplinită.

 

ARTlOOLUL 23

 

Acordurile aditionale la conventiile din 1905 si 1954, încheiate de către statele contractante, sunt considerate, de asemenea, ca aplicabile prezentei conventii, în măsura în care sunt stabilite cu aceasta, cu exceptia cazului în care statele interesate nu convin altfel.

 

ARTICOLUL 18

 

Cetătenii unui stat contractant, precum si persoanele având resedinta lor obisnuită într-un stat contractant pot obtine, în materie civilă sau comercială, într-un stat con­tractant, în aceleasi conditii ca si nationalii, eliberarea, legalizarea copiilor sau extraselor registrelor publice sau a deciziilor de justitie.

 

ARTICOLUL 24

 

Orice stat contractant poate, prin intermediul unei declaratii, să facă cunoscută limba sau limbile, altele decât cele prevăzute la art. 7 si 17, în care documentele care vor fi adresate autoritătii centrale pot fi întocmite sau traduse.

 

ARTICOLUL 25

 

Orice stat contractant care are mai multe limbi oficiale si care nu poate, din motive de drept intern, accepta pe întregul teritoriu al său documentele de asistentă judiciară vizate de art. 7 si 17 în una dintre aceste limbi trebuie să facă cunoscută prin intermediul unei declaratii limba în care acestea trebuie să fie întocmite sau traduse în vederea prezentării lor în acele părti ale teriloriului său pe care le-a determinat.

 

ARTICOLUL 26

 

Un stat contractant care cuprinde două sau mai multe unităti teritoriale în care se aplică sisteme de drept diferite în materiile reglementate prin această conventie va putea declara în momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării că prezenta conventie se va aplica tuturor unitătilor sale teritoriale sau numai uneia ori mai multora dintre acestea si va putea modifica în orice moment această declaratie prin alta nouă.

Aceste declaratii vor fi notificate Ministerului Afacerilor Exteme al Regatului Tărilor de Jos si vor indica în mod expres unitătile teritoriale cărora li se aplică conventia.

 

ARTICOLUL 27

 

În cazul în care un stat contractant are un sistem de guvernare în virtutea căruia puterea executivă, judiciară si legistativă sunt partajate între autoritătile centrale si alte autorităti ale acestui stat, semnarea, ratificarea, acceptarea si aprobarea conventiei, aderarea la aceasta sau o dedaratie făcută în virtutea art. 26 nu vor avea nici un fel de consecinte asupra împărtirii puterilor în acest stat.

 

ARTICOLUL 28

 

Orice stat va putea, în momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau adeziunii, să îsi rezerve dreptul de a exclude aplicarea art. 1 persoanelor care nu sunt cetăteni si unui stat contractant, dar care îsi au resedinta obisnuită într-un stat contractant, altul decât cel care a făcut rezerva, sau care au avut resedinta obisnuită în sta­tul care a făcut rezerva, dacă nu există nici o reciprocitate între statul care a făcut rezerva si statul al cărui cetătean este solicitantul de asistentă judiciară.

Orice stat contractant va putea, în momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, să îsi rezerve dreptul de a exclude:

a) utilizarea limbii engleze, franceze sau a acestor două limbi, după cum a fost prevăzut la alin. 2 al art. 7;

b) aplicarea dispozitiilor alin. 2 al art. 13;

c) aplicarea dispoziitilor cap. II;

d) aplicarea art. 20.

În cazul în care un stat:

a) ar exclude utilizarea limbilor engleză si franceză, făcând rezervele prevăzute la lit, a) a alineatului precedent, orice alt stat afectat de către aceasta va putea aplica aceeasi regulă în ceea ce priveste statul care a făcut rezerva;

b) ar face rezerva prevăzută la lit. b) a alineatului pre­cedent, orice alt stat va putea refuza aplicarea alin. 2 al art. 13 cetătenilor statului care a făcut rezerva, precum si persoanelor având resedinta lor obisnuită în acest stat;

c) ar face rezerva prevăzută la lit. c) a alineatului pre­cedent, orice alt stat va putea refuza aplicarea dispozitiilor cap. II cetătenilor statului care a făcut rezerva, precum si persoanelor având resedinta lor obisnuită în acest stat.

Nici o altă rezervă nu va fi admisă.

Orice stat contractant va putea, în orice moment, să retragă rezerva pe care a făcut-o.

Această retragere va fi ratificată Ministerului Afacerilor Exteme al Regatului , Tărilor de Jos.

Efectul rezervei va înceta în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice după această notificare.

 

ARTICOLUL 29

 

Orice stat contractant va indica Ministerului Afacerilor Exteme al Regatului Tărilor de Jos, fie în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, fie ulterior, autoritătile prevăzute la art. 3, 4 si 16.

EI va notifica, dacă este cazul, în aceleasi conditii:

a) declaratiile vizate la art. 5, 9, 16, 24, 25, 26 si 33;

b) orice retragere si orice modificare a numirilor si declaratiilor mentionate mai sus;

c) retragerea oricăror rezerve.

 

ARTICOLUL 30

 

Formulele-model anexate la prezenta conventie vor putea fi amendate prin decizia Comisiei speciale 1a care vor fi invitate toate statele contractante si toate statele membre ale Conferintei de la Haga si care va fi convocată de către secretarul general al Conferintei de la Haga. Propunerea de amendare a formulelor va trebui inclusă pe ordinea de zi care va fi anexată convocării.

Amendările vor fi adoptate de Comisia specială cu majoritatea statelor contractante prezente si care iau parte la vot. Ele vor intra în vigoare pentru toate statele contrac­tante în prima zi a celei de-a saptea luni după data la care secretarul general al Conferintei de la Haga le va comunica tuturor statelor contractante.

În cursul termenului prevăzut la alineatul precedent, orice stat contractant va putea notifica în scris Ministerului Afacerilor Externe al Regatului, Tărilor de Jos că întelege să facă o rezervă la acest amendament. Statul care va face o asemenea rezervă va fi tratat, în ceea ce priveste acest amendament, ca si cum nu ar fi parte la prezenta conventie, până când rezerva va fi retrasă.

 

CAPITOLUL VI

Clauze finale

 

ARTICOLUL 31

 

Conventia este deschisă semnării statelor care erau membre ale Conferintei de Drept International Privat de la Haga la cea de-a XIV-a sesiune, precum si statelor nemembre, invitate la elaborarea sa.

Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată, iar instru­mentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Tărilor de Jos.

 

ARTICOLUL 32

 

Orice alt stat va putea adera la conventie. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul Afacerilor Exteme al Regatului Tărilor de Jos.

Aderarea nu va avea efecte decât în raporturile dintre statul aderant si statele contractante care nu au ridicat obiectii în ceea ce priveste conventia, în termen de 12 luni de la primirea notificării prevăzute la pct. 2 al art. 36. O asemenea obiectie ar putea fi ridicată, de asemenea, de orice stat membru în momentul ratificării, acceptării sau aprobării conventiei, ulterior aderării. Aceste obiectii vor fi notificate Ministerului Afacerilor Exteme al Regatului Tărilor de Jos.

 

ARTICOLUL 33

 

Orice stat, în momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, va putea declara că prezenta conventie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezintă pe plan international sau asupra unuia ori mai multora dintre acestea. Această declaratie va avea efect în momentul în care conventia intră în vigoare pentru acel stat.

Această declaratie, precum si toate extensiile ulterioare vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Tărilor de Jos.

 

ARTICOLUL 34

 

Conventia va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare prevăzut la art. 31 si 32.

Apoi, conventia va intra în vigoare:

1. pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă după prima zi din a treia lună calendaristică, după depunerea instrumentuiui său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

2. pentru teritoriile sau unitătile teritoriale asupra cărora conventia a fost extinsă conform art. 26 sau 33, în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice după notificarea vizată în aceste articole.

 

ARTICOLUL 35

 

Conventia va avea o durată de 5 ani începând cu intra­rea sa în vigoare conform art. 34 primul alineat, chiar si pentru statele care au ratificat-o, au acceptat-o, au apro­bat-o sau care au aderat la aceasta ulterior.

Conventia va fi reînnoită tacit din 5 ani în 5 ani, cu exceptia denuntării.

Denuntarea va fi notificată cu cel putin 6 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani Ministerului Afacerilor Exteme al Regatului Tărilor de Jos. Ea se va putea limita la anumite teritorii sau unităti teritoriale la care se aplică conventia.

Denuntarea nu va avea efect decât în ceea ce priveste statul care a notificat-o. Conventia rămâne în vigoare pentru celelalte state contractante.

 

ARTICOLUL 36

 

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Tărilor de Jos va notifica statelor membre ale Conferintei de la Haga, precum si statelor care au aderat conform dispozitiilor art. 32:

1. semnările, ratificările, acceptările si aprobările vizate de art. 31;

2. aderările si obiectiile (rezervele) la aderări vizate de art. 32;

3. data la care conventia intră în vigoare conform dis­pozitiilor art. 34;

4. declaratiile mentionate la art. 26 si 33;

5. rezervele si retragerea rezervelor prevăzute la art. 28 si 30;

6. comunicările notificate în aplicarea art. 29;

7. denuntările vizate la art. 35.

Ca urmare, subsemnatii legal autorizati, am semnat pre­zenta conventie.

Încheiată la Haga la 25 octombrie 1980, în limba fran­ceză si engleză, ambele texte având valoare egală, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Guvernului Regatului Tărilor de Jos, o copie certificată fiind transmisă, pe cale diplomatică, fiecărui stat membru al Conferintei de Drept Intemational Privat de la Haga la cea de-a XIV-a sesiune, precum si tuturor statelor care au participat la ela­borarea prezentei conventii cu prilejul acestei sesiuni.

 

ANEXĂ

 

FORMULĂ

de transmiteree a cererii de asistentă judiciară

 

Conventie privind facilitarea accesului interantional

la justitie, semnată la Haga la 25 octombrie 1980

 

Identitatea si adresa autoritătii expeditoare

Identitatea si adresa autoritătii destinatare

 

 

 

 

 

Subscrisa autoritate expeditoare are onoarea să transmită autoritătii centrale destinatare cererea de asistentă judiciară anexată la prezenta, precum si anexa la aceasta (declaratia privind situatia economică a solicitantului), în conformitate cu cap. I din conventia mentionată.

Eventuale observatii referitoare la cerere si la declaratie:

Alte observatii:

Întocmită la ...... la data de ......

Semnătura si/sau sigiliul

 

ANEXĂ

la formulă

 

CERERE DE ASISTENTĂ JUDICIARĂ

 

Conventie privind facilitarea accesului international la justitie,

semnată la Haga la 25 octombrie 1980

1. Numele si adresa solicitantului de asistentă judiciară

2. Jurisdictia unde litigiul a fost sau trebuia introdus (dacă se cunoaste)

3. a) Obiectul/obiectele litigiului; valoarea litigiului, după caz

b) După caz, enumerarea pieselor justificative referitoare la litigiul introdus sau avut în vedere)

c) Numele si adresa păr[ii adverse)

4. Întârzieri si date referitoare la litigiu, antrenând consecinte juridice pentru solicitant, care justifică o urgentă specială în ceea ce priveste tratarea cererii

            5. Orice alte informatii utile

            6. Întocmită la .............  în data de ......

            7. Semnătura solicitantului


*) Radiati mentiunile inutile.

 

ANEXĂ

la cererea de asistentă judiciară

 

Declaratie privind situatia economică a solicitantului

 

1. Situatia personală:

8. numele (numele de fată, dacă este cazul)

9. prenumele

10. data si locul nasterii

11. nationalitatea

12. a) domiciliul permanent (din ce dară)

b) domiciliul anterior (de când si până când)

13. starea civilă [celibatar(ă), căsătorit(ă), văduv(ă), divortat(ă), despărtit(ă))

14. numele si prenumele sotului/sotiei

15. numele, prenumele si data nasterii copiilor aflati în sarcina solicitantului

16. alte persoane aflate în sarcina solitantului

17. informatii complementare asupra situatiei familiale

Situatia financiară:

18. activitatea profesională

19. denumirea si adresa angajatorului sau ale locului de exercitare a activitătii profesionale

20. venitul solicitantului, al sotiei/sotului, al persoanelor aflate în sarcina solicitantului:

a) tratamente, salarii (inclusiv avantaje în natură)

b) pensii de vâstă, pensii de invalitate, pensii alimentare, rente, rente viagere c) alocatii de somaj

d) venituri din profesii nesalarizate

e) venituri si capitaluri mobiliare

f) venituri funciare si imobiliare

g) alte surse de venit

21. bunuri imobiliare ale solicitantului, ale sotiei/sotului, ale persoanelor aflate în sarcina soli­citantului (se vor mentiona valorile si sarcinile)

22. alte bunuri ale solicitantului, ale sotiei/sotului, ale persoanelor aflate în sarcina solicitantului (titluri, participatii, creante, conturi bancare, fonduri de comert etc.)

23. datorii si alte obligatii ale solicitantului, ale sotiei/sotului, ale persoanelor aflate în sarcina solicitantului:

a) împrumuturi (mentionati natura, suma rămasă de plată si rambursările anuale/lunare)

b) obligatiile alimentare (mentionati sumele lunare)

c) chirii (inclusiv costul încălzirii, electricitătii, gazelor si apei)

d) alte obligatii periodice

24. impozitele pe venit si contributiile la securitatea specială în anul precedent

25. observatiile solicitantului

26. după caz, enumerarea documentelor justificative

27. Subsemnatul, cunoscând consecintele penale ale unei declaratii false, certific pe onoarea mea că prezenta declaratie e completă si exactă.

28. Întocmită la .............................. (locul)

29. În data de ..................................

30. ................................

(semnătura solicitantului)

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           

            Presedintele României decretează:

           

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 312.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Pro Conic" - S.R.L. Buciumi

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

            Guvernul României adoptă  prezenta hotărâre

 

            Art. 1. - Se aprobă cererea de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Pro Conic“ - S.R.L. Buciumi, cu sediul în localitatea Somcuta Mare, cod 4.866,  Str. Principală nr. 225, judetul Maramures, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de calcar în perimetrul Buciumi din localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

            Art. 2. - (1) Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

            (2) Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotârâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si pena­litătilor de întârziere prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare.

            Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 558.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la acordurile de concesiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000, a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Media

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 alin. 4 din Legea petro­lului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotârâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Actul aditional nr. 3 la acordurile de conce­siune, aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 288/2000, a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerate si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A. Medias, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 559.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Bistrita-Năsăud a unui imobil proprietate publică a statului în temeiul art. 107 din Constitutie, a1 art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvemului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

 

            Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Bistrita-Năsăud a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bistrita, Bd. Republicii nr. 22, judetul Bistrita-Năsăud, identificat potrivit ane­xei care face parte integrantă din prezenta hotărăre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de proces­-verbal încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 mai 2003.

Nr. 560.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*) proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Casei Judetene de Pensii Bistrita-Năsăud

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Modul de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bistrita, Bd. Republicii nr. 22, judetul Bistrita-Năsăud

Administrare

Imobil: 11 clădiri P; P+1E

- suprafata (aria) desfăsurată = 4.287 m2

Teren aferent:

- suprafat totală = 7.286,90 m2

 

*) Imobilul a fost trecut în proprietate publică a statului prin proces-verbal din data de 3 decembrie 2002, emis de Casa Judeteană de Pensii Bistrita-Năsăud, în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, si în baza deciziei nr. 34 din data de 29 noiembrie 2002 a comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Ialomita

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărăre.

 

            Art. 1 . - Se aprobă suplimentarea sumelor defal­cate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 2.000.000 mii lei, pentru judetul Ialomita, din Fondul de rezervă bugetară la dis­pozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Judetean Ialomita pentru achizitionarea unui imobil destinat înfiintării unui cămin pentru persoane vârstnice.

            Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dis­pozitiilor legale.

            Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificări corespunzătoare în volumul si în structura bugetutui de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor pulice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 mai 2001.

Nr. 562.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Omega" - S.A. Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 atin. (2) din Regulamentui de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accele­rarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Omega“ - S.A. Bucuresti,

            ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială  Omega" - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Basarabiei nr. 256, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/598/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în peri­oada privatizării administratorul special are atributiile stabi­lite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-­financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi trans­ferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

            - inventarierea creantelor pe care societatea comer­cială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiiior care grevează asupra societălii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul insti­tuirii procedurii de administrare specială în perioada de pri­vatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            s) respectarea disciplinei economico-financiare prin lua­rea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere finan­ciară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, modificările si completările ulterioare.

            Art. 4. - Procedura de administrare specială în peri­oada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 26 mai 2003.

Nr. 60.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Soceram" - S.A. Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accele­rarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Soceram" - S.A. Bucuresti,

            ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare spe­cială în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Soceram" - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. I.C. Brătianu nr. 10, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/42/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în peri­oada privatizării, administratorul special are atributiile stabi­lite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-­financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi trans­ferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor,

            - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul insti­tuirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, penru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            e) respectarea disciplinei economico-financiare prin lua­rea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere finan­ciară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 4. - Procedura de administrare specială în peri­oada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciate sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 26 mai 2003.

Nr. 61.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comerciată „I.C.E.F.S." - S.A. Săvinesti, judetul Neamt

 

            În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accele­rarea procesului de privatizare la Societatea Comerciată „I.C.E.F.S." - S.A. Săvinesti, judetul Neamt,

            ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare spe­cială în perioada de privatizare la Societatea Comerciată „I.C.E.F.S." - S.A. Săvinesti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Săvinesti, Str. Uzinei nr. 1, judetul Neamt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J27/459/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în peri­oada privatizării, administratorul special are atributiile stabi­lite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-­financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi trans­ferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor,

            - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul insti­tuirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, penru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            e) respectarea disciplinei economico-financiare prin lua­rea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere finan­ciară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 4. - Procedura de administrare specială în peri­oada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciate sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 26 mai 2003.

Nr. 62.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Apcom Select"  - S.A. Târgu Mures

 

            În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accele­rarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Apcom Select"  - S.A. Târgu Mures,

            ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare spe­cială în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Apcom Select"  - S.A. Târgu Mures, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Târgu Mures, Str. Cutezantei nr. 4, judetul Mures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J26/129/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în peri­oada privatizării, administratorul special are atributiile stabi­lite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-­financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi trans­ferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor,

            - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul insti­tuirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, penru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            e) respectarea disciplinei economico-financiare prin lua­rea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere finan­ciară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 4. - Procedura de administrare specială în peri­oada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciate sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 26 mai 2003.

Nr. 63.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă

 

            În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

            în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvemutui nr. 831/7997 pentru aprobarea modelelor formula­relor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora,

            prin care, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor Publice aprobă introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si modificarea sau eliminarea celor aflate în uz,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă modelui de Factură fiscală cod „OMV România Mineraloel" - S.R.L., prevăzute în anexa OMV 14-4-10/A, formular*) specific cu regim special privind activitatea financiară si contabilă, precum si Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea formularelor „Factura fiscală“ pentru Societatea Comercială „OMV Romănia Mineraloel“ – S.R.L. , prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 mai 2003.

Nr. 632.

 

ANEXĂ

 

 

 

NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA SI UTILIZAREA FORMULARULUI FACTURĂ FISCALĂ

(cod OMV 14-4-10/A)

 

            Formular cu regim special de tipărire, înseriere si nume­rotare.

            Se tipăreste cu ajutorul tehnicii de calcul în seturi cu câte 3 file pe hârtie albă de format A4, astfel: exemplarul 1 va avea tipărit color în coltul din stânga sus logo-ul OMV (albastru, verde, negru); exemplarul 2 si exemplarul 3 vor fi tipărite alb-negru integral.

            Se utilizează exclusiv pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate de statiile de vânzare a car­burantului OMV, precum si de magazinele VIVA (pentru desfacerea a  amănuntul a mărfurilor alimentare si neali­mentare).

            1. Serveste ca:

            a) document pe baza căruia se întocmeste instrumentul de decontare a produselor si mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;

            b) document de încărcare în gestiunea cumpărătorutui;

            c) document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului si a cumpărătorului.

            2. Se întocmeste cu ajutorul tehnicii de calcul, în 3 exemplare, la livrarea produselor si a mărfurilor, la exe­cuterea lucrăritor si la prestarea serviciilor, de către com­partimentul carduri sau alt compartiment desemnat, pe baza bonurilor emise de casele de marcat fiscale existente

în statiile OMV, precum si a datelor si informatiilor care atestă executarea lucrărilor si prestarea serviciilor si se semnează de compartimentul emitent.

            În coloanele din factura fiscală se înscriu următoarele date:

            - în coloana „Nr." - numărul curent al articolelor (marfă, servicii);

            - în coloana „Produse cod" - codul mărfurilor si/sau serviciilor,

            - în coloana „Denumire" - descrierea articolului/mărfii/serviciilor,

            - în coloana „Cantitate (L/buc.)" - cantitatea achizitionată în functie de unitatea de măsură aferentă (L = litri, buc. = bucăti):

            - în „Pret unitar (fără T.V.A.)" - pretul unitar aferent mărfii si/sau serviciilor fără T.V.A.;

            - în coloana „Valoare (fără T.V.A.)" - valoarea obtinută din înmultirea pretului unitar cu cantitatea;

            - în coloana „Discount excl. T.V.A." – valoarea discontului acordat de OMV fără T.V.A.;

            - în coloana „Comision excl. T.V.A." - valoarea comisionului perceput de OMV fără T.V.A.;

            - în coloana „Valoare netă" - valoarea obtinută prin influentarea valorii fără T.V.A. cu discontul si/sau comisionul (valoare netă = valoare fără T.V.A. - discont + comision);

            - în coloana „Cota T.V.A. " - cota de T.V.A. apli­cată;

            - în coloana „T.V.A." - valoarea T.V.A. aferentă;

            - în coloana „Valoare" - valoarea obtinută prin suma coloanelor „Valoare netă" + „T.V.A.";

            - în coloana „Denumire produse" - tipurile de produse (mărfuri si/sau servicii) achizitionate, sortate sintetic din coloana „Denumire";

            - în coloana „Cantitate" - cantitatea totală achizitionată din fiecare tip de produs (marfă si/sau servi­cii),  obtinută prin cumularea din coloana „Cantitate (L/buc.)";

            - în coloana „Valoare netă" - valoarea netă aferentă tipurilor de produse achizitonate, obtinuta prin însumarea din Coloana „Valoare netă";

            - în coloana „Valoare T.V.A." - valoarea T.V.A. afe­rentă, obtinută prin însumarea din ooloana „T.V.A.";

            - în coloana „Valoare factură" - valoarea obtinută prin suma coloanelor „Valoare netă" + „Valoare T.V.A.".

            Pe rândul „TOTAL“ se înscriu distinct, prin însumare pe verticală, totalurile coloanelor: „Valoare netă", „T.V.A." si „Valoare".

            Pe rândul „Total general (Factura: ROL)" se înscriu dis­tinct totalurile obtinute prin însumarea coloanelor „Valoare netă", „Valoare T.V.A.", respectiv „Valoare factură". Prima sumă înscrisă pe acest rând reprezintă totalul facturii fără T.V.A., cea de-a doua sumă reprezintă T.V.A. aferentă, iar cea de-a treia sumă reprezintă totalul facturii fiscale.

            3. Circulă:

            a) la fumizor:

            - la persoanele autorizate să dispună încasări în contul de la bancă al unitătii (toate exemplarele);

            - la compartimentul carduri, care efectuează operatiunea de financiar preventiv si înregistrarea în evidentele operative, precum si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2);

            - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistra­rea în contabilitate (exemplarul 2);

            b) la cumpărător, pentru înregistrarea în gestiune si în contabilitate (exemplarul 1).

            4. Se arhivează:

            a) la furnizor.

            - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2);

            - la compartimentul carduri (exemplarul 3);

            b) la cumpărător:

            - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).