MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 31         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

20. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucuresti la 28 mai 2002

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim

 

25. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucuresti la 28 mai 2002

 

26. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor

 

31. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002

 

Conventie complementară între Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române

 

1.572/2002. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Ungară privind cooperarea între fortele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002

 

Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Ungară privind cooperarea între fortele aeriene

 

1.573/2002. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucuresti la 25 iunie 2002 si la Viena la 14 octombrie 2002

 

Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare

 

1.577/2002. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. si Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

4. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Fundatia Europeană “Titulescu”

 

5. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucuresti la 28 mai 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucuresti la 28 mai 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 20.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritime

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare părti contractante,

dorind să asigure o dezvoltare armonioasă a transportului comercial maritim între statele lor, respectând principiul libertătii navigatiei comerciale internationale între statele lor,

considerând că ambele părti contractante îsi vor acorda reciproc toată asistenta posibilă pentru stabilirea unor relatii bilaterale si multilaterale între organizatiile lor si unitătile responsabile de activitătile de transport maritim, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Scopul prezentului acord este:

- să organizeze si să dezvolte relatiile bilaterale dintre cele două state în domeniul transportului maritim;

- să asigure cea mai bună coordonare a activitătilor de transport maritim;

- să evite orice actiune care ar putea dăuna dezvoltării normale a activitătilor de transport maritim;

- să promoveze dezvoltarea generală a relatiilor economice si comerciale dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 2

 

În sensul prezentului acord termenii de mai jos au următoarea definitie:

1. teritoriul statului unei părti contractante înseamnă întinderea de pământ si ape cuprinsă între frontierele de stat ale României sau, respectiv, ale Republicii Slovenia, cuprinzând solul, subsolul si apele interioare, apele maritime interioare si marea teritorială, precum si spatiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România sau, respectiv, Republica Slovenia îsi exercită suveranitatea;

2. apele nationale ale statului unei părti contractante înseamnă apele interioare, apele maritime interioare si marea teritorială asupra cărora România sau, respectiv, Republica Slovenia îsi exercită suveranitatea;

3. autoritate competentă înseamnă:

- pentru Guvernul României - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- pentru Guvernul Republicii Slovenia – Ministerul Transporturilor.

În cazul în care oricare dintre autoritătile competente susmentionate se schimbă, numele noii autorităti va fi notificat celeilalte părti contractante pe căi diplomatice;

4. nave ale statului unei părti contractante înseamnă navele maritime comerciale înregistrate în registrul său naval si îndreptătite să arboreze pavilionul statului său, în conformitate cu legislatia în vigoare în acest stat.

Prevederile prezentului acord nu vor fi aplicate:

a) navelor militare si navelor pentru transportul fortelor armate;

b) navelor utilizate exclusiv în scopuri militare;

c) navelor utilizate pentru servicii guvernamentale;

d) navelor de cercetare;

e) navelor nucleare;

f) navelor de pescuit;

g) ambarcatiunilor de agrement cu sau fără propulsie mecanică;

h) navelor utilizate pentru servicii publice;

i) navelor utilizate în scopuri necomerciale;

5. companie de transport maritim înseamnă o persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului unei părti contractante si care detine sau operează nave;

6. membru al echipajului înseamnă orice persoană angajată efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord, pe perioada unui voiaj, în functionarea sau serviciul pe o navă si care este inclusă în lista cuprinzând echipajul;

7. pasageri înseamnă acele persoane transportate cu o navă a statului oricărei părti contractante, care nu sunt angajate în nici un fel la bord si ale căror nume sunt incluse în lista cuprinzând pasagerii acestei nave;

8. porturi ale statului părtii contractante înseamnă părtile din teritoriul statului unei părti contractante, deschise navigatiei internationale, pentru încărcare, descărcare sau transbordare de mărfuri si/sau de pasageri, precum si locurile de acostare autorizate oficial, inclusiv radele portuare;

9. navă navlosită înseamnă orice navă înregistrată în statul unei părti contractante sau într-un stat tert si operată de o companie de transport maritim a statului oricărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul acord va fi aplicat pe teritoriul României si pe teritoriul Republicii Slovenia.

Totusi prevederile acestui acord nu se vor aplica:

a) activitătilor care, în conformitate cu legislatia natională a oricărei părti contractante, sunt rezervate propriilor companii si organizatii, cum ar fi: cabotajul, serviciile de remorcaj, pilotajul, serviciile portuare, asistenta maritimă si operatiunile de pescuit, desfăsurate în apele nationale ale statului oricărei părti contractante;

b) reglementărilor privind admiterea si sederea străinilor care nu sunt membri ai echipajului pe teritoriul statului oricărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc orice ajutor posibil pentru dezvoltarea transportului comercial între statele lor si se vor abtine de la luarea oricărei măsuri care ar afecta progresul normal al liberei navigatii internationale.

În acest scop părtile contractante convin după cum urmează:

a) să faciliteze participarea navelor statului fiecărei părti contractante si navelor navlosite la transportul de mărfuri între porturile celor două state si să coopereze pentru eliminarea oricăror impedimente care ar putea să împiedice dezvoltarea acestui transport;

b) să nu creeze obstacole pentru navele statului oricărei părti contractante si navele navlosite în transportul de mărfuri între porturile statelor lor si porturile unor state terte.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor aduce atingere dreptului navelor care navighează sub pavilionul unor state terte de a participa în traficul maritim între porturile statelor fiecărei părti contractante si porturile unor terte state.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Statul fiecărei părti contractante va acorda, în conditii de reciprocitate, navelor statului celeilalte părti contractante acelasi tratament care este acordat navelor proprii în ceea ce priveste accesul în propriile porturi, folosirea porturilor pentru încărcarea si descărcarea mărfurilor si îmbarcarea si debarcarea pasagerilor, folosind toate serviciile de navigatie disponibile.

2. Prevederile paragrafului 1 nu obligă nici unul dintre statele părtilor contractante să aplice un astfel de tratament în ceea ce priveste exceptarea de la regulile pilotajului obligatoriu acordat propriilor nave.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Certificatele de nationalitate sau de înregistrare, certificatele de tonaj si sigurantă, precum si alte documente ale navei, emise sau recunoscute de autoritatea competentă a uneia dintre părtile contractante, vor fi recunoscute de autoritatea competentă a celeilalte părti contractante.

2. Documentele unei nave a statului unei părti contractante, inclusiv certificatele de tonaj emise de autoritatea competentă a părtii contractante respective în conformitate cu reglementările maritime internationale acceptate, vor fi recunoscute de autoritatea competentă a celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Fiecare parte contractantă va recunoaste documentele de identitate ale membrilor echipajului sau pasagerilor la bordul navelor, emise în conformitate cu legislatia natională a celeilalte părti contractante. Documentele de identitate sunt carnetul de marinar sau pasaportul.

2. Pentru membrii echipajului unor terte state, care lucrează la bordul navelor statului oricărei părti contractante, documentele de identitate sunt cele emise în conformitate cu legislatia natională a acelor state.

 

ARTICOLUL 8

 

1. În conformitate cu prevederile Conventiei nr. 108 privind actele nationale de identitate pentru personalul navigant (adoptată la Geneva la 13 mai 1958 de Conferinta generală a Organizatiei Internationale a Muncii), membrilor echipajului inclusi în lista cuprinzând echipajul unei nave a statului unei părti contractante, care detin documentele de identitate prevăzute la art. 7, li se va permite să debarce si să circule fără viză în porturile statului celeilalte părti contractante, conform legilor si reglementărilor nationale ale acestei părti contractante.

2. Membrii echipajului sau pasagerii statului oricăreia dintre părtile contractante, care detin documentele de identitate prevăzute la art. 7, pot intra sau călători pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în cazul unor calamităti maritime sau al altor dezastre, cu scopul de a însoti navele, pentru repatriere sau orice alt motiv acceptabil de către autoritatea competentă a acestei părti contractante, cu respectarea legilor si reglementărilor nationale ale respectivei părti contractante.

În astfel de cazuri, dacă legislatia natională a respectivei părti contractante prevede acordarea vizei, această viză va fi eliberată în cel mai scurt timp posibil.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Fiecare parte contractantă va acorda ajutorul medical necesar membrilor echipajului navei statului celeilalte părti contractante, în baza legislatiei nationale a respectivei părti contractante.

2. Membrii echipajelor statului unei părti contractante, aflati sub tratament medical, vor avea permisiunea de a intra si a rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, pe perioada necesară tratamentului medical, în conformitate cu legile si reglementările nationale ale respectivei părti contractante.

 

ARTICOLUL 10

 

1. În pofida prevederilor mentionate la art. 7, 8 si 9, va prevala legislatia natională a fiecărei părti contractante privind intrarea, stationarea si plecarea persoanelor spre/dinspre teritoriul statului său.

2. Fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului său a persoanelor care detin documentele de identitate mentionate la art. 7, 8 si 9, dacă aceste persoane sunt considerate indezirabile.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Dacă o navă a statului unei părti contractante esuează sau suferă orice alt accident în apele nationale ale statului celeilalte părti contractante, acea navă si încărcătura sa vor primi aceeasi protectie care este acordată navelor statului celeilalte părti contractante si încărcăturii acestora.

Căpitanului, membrilor echipajului si pasagerilor de la bordul navei statului unei părti contractante, care a suferit o avarie, li se vor acorda în orice moment aceeasi asistentă, ajutor si protectie care sunt acordate cetătenilor acelui stat în ale cărui ape nationale s-a produs incidentul.

2. Când încărcătura de la bordul unei nave a statului unei părti contractante, implicată într-un incident maritim, trebuie să fie descărcată si depozitată temporar pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, înainte ca aceasta să se întoarcă în statul de expeditie sau să fie transportată într-un stat tert, această cealaltă parte contractantă va facilita această operatiune, iar încărcătura respectivă va fi scutită de toate taxele vamale, cu conditia ca aceasta să nu fie destinată consumului sau folosirii pe teritoriul statului acestei părti contractante.

3. Prevederile paragrafului 2 nu vor prevala fată de legile si reglementările nationale ale fiecărei părti contractante privind depozitarea temporară a mărfurilor.

4. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere altor cereri apărute în legătură cu salvarea si asistenta acordate unei nave avariate, echipajului, pasagerilor, încărcăturii si bunurilor sale.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Când un membru al echipajului unei nave a statului unei părti contractante a comis o infractiune la bordul acelei nave în apele nationale ale statului celeilalte părti contractante, autoritătile judiciare ale statului acestei părti contractante nu îl vor urmări dacă nu există o cerere în acest sens a comandantului navei sau a unui reprezentant diplomatic ori consular al statului respectivei părti contractante, în afara cazului în care:

a) consecintele acestei infractiuni se extind asupra statului lor;

sau

b) infractiunea este de natură să tulbure pacea statului lor sau buna ordine în apele nationale ale acelui stat;

sau

c) infractiunea se referă la trafic ilicit de droguri sau substante psihotrope.

2. Prevederile paragrafului 1 nu afectează dreptul statului oricărei părti contractante de a lua orice măsuri autorizate de legislatia sa natională în scopul arestării sau investigării la bordul navelor străine care trec prin apele nationale, chiar după ce au părăsit apele maritime interioare.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Companiile de transport maritim ale oricărei părti contractante au dreptul de a folosi, în scopul efectuării de plăti pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, veniturile si alte câstiguri obtinute în valută liber convertibilă pe teritoriul statului acelei părti contractante si care provin din operatiuni de transport maritim.

După plata sumelor datorate local, inclusiv a taxelor si impozitelor, dacă există, profitul net va fi transferat în străinătate la cursul de schimb al pietei valutare interbancare.

2. În cazul în care între părtile contractante există un acord de evitare a dublei impuneri, prevederile acestui acord vor prevala.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Părtile contractante vor încuraja companiile de transport maritim să stabilească, în conditii de eficientă economică, linii maritime regulate între porturile celor două state, care să fie folosite de navele statelor lor si de navele navlosite, pe principiul egalitătii si al beneficiilor reciproce.

2. Părtile contractante vor stimula utilizarea tehnologiilor moderne în transporturile maritime.

 

ARTICOLUL 15

 

Pentru a asigura o dezvoltare eficientă a activitătilor de transport maritim companiile de transport maritim ale oricărei părti contractante pot înfiinta agentii si efectua achizitii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în conformitate cu legislatia în vigoare în acel stat.

 

ARTICOLUL 16

 

1. Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura siguranta navelor, a membrilor echipajului, a pasagerilor, a încărcăturii si a altor persoane si bunuri aflate la bordul navei statului celeilalte părti contractante în timpul în care navele se află în apele nationale sau în porturile statelor lor. Aceste măsuri vor avea ca scop, în special, protectia navelor împotriva oricăror actiuni ilicite care pot pune în pericol siguranta navelor, a membrilor echipajului, a pasagerilor, a încărcăturii si a altor persoane si bunuri aflate la bordul navelor, precum si a operatiunilor sau serviciilor portuare privind acele nave.

2. Dacă oricare parte contractantă anticipă, în porturile sau în apele nationale ale statului său, orice actiune ilicită îndreptată împotriva unei nave a statului celeilalte părti contractante, va lua imediat toate măsurile necesare pentru a preveni acea actiune ilicită, precum si pentru a proteja nava, membrii echipajului, pasagerii, încărcătura si alte persoane si bunuri aflate la bordul acestei nave.

3. În cazul unei actiuni ilicite care are loc în portul sau în apele nationale ale statului unei părti contractante, acea parte contractantă va lua imediat măsurile necesare, în conformitate cu legislatia natională a acesteia, pentru a pune capăt acelei actiuni.

4. Ambele părti contractante vor informa imediat oficiul consular sau misiunea diplomatică a statului celeilalte părti contractante asupra măsurilor întreprinse pentru a preveni sau a opri actiunea ilicită sus-mentionată.

 

ARTICOLUL 17

 

1. În scopul asigurării unei implementări efective a prezentului acord se formează o comisie mixtă compusă din experti numiti de autoritătile competente.

2. Comisia mixtă va aborda subiecte de interes reciproc în domeniul transportului maritim si se va preocupa de orice problemă persistentă care poate apărea în cursul aplicării acestui acord.

3. Comisia mixtă se va întruni la solicitarea oricărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 18

 

Orice litigiu privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat în cadrul comisiei mixte.

Dacă această comisie nu poate ajunge la o concluzie, acest litigiu va fi solutionat pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 19

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care oricare parte contractantă a informat cealaltă parte contractantă asupra îndeplinirii procedurilor legale nationale referitoare la intrarea în vigoare a acestui acord.

 

ARTICOLUL 20

 

Prezentul acord poate fi amendat prin consimtământul reciproc al părtilor contractante.

Orice amendamente la prezentul acord vor intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor stipulate la art. 19.

 

ARTICOLUL 21

 

În privinta navigatiei pe Dunărea maritimă prevederile prezentului acord se vor aplica tinând cont de regimul legal al navigatiei pe Dunăre, reglementat de Conventia privind regimul navigatiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, si de Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, semnată la Sofia la 29 iunie 1994.

 

ARTICOLUL 22

 

Părtile contractante se vor strădui să ratifice acordurile si conventiile internationale privind siguranta navelor, conditiile sociale ale navigatorilor, transportul mărfurilor periculoase si protectia mediului marin.

 

ARTICOLUL 23

 

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 2 ani si se va prelungi, în mod tacit, pe noi perioade succesive de un an. În cazul în care una dintre părtile contractante intentionează să nu reînnoiască valabilitatea acordului, această parte contractantă va notifica în scris intentia sa celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de data expirării valabilitătii acordului.

Drept care subsemnatii, fiind autorizati în mod corespunzător pentru aceasta de către guvernele lor, au semnat acest acord.

Semnat la Bucuresti la 28 mai 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovenă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul oricărei divergente privind interpretarea textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Miron Tudor Mitrea,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Jakob Presecnik,

ministrul transporturilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si

Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucuresti la 28 mai 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la Bucuresti la 28 mai 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 25.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 26.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Letone,

denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a dezvolta cooperarea dintre statele lor în scopul asigurării unei mai bune aplicări a dispozitiilor privind circulatia persoanelor, constiente de necesitatea combaterii migratiei ilegale si în vederea facilitării, pe bază de reciprocitate, a readmisiei persoanelor care intră si/sau se află ilegal pe teritoriul statului oricăreia dintre părtile contractante,

în conformitate cu tratatele si conventiile internationale la care statele lor sunt parte, în special Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Roma, 4 noiembrie 1950, si Conventia privind statutul refugiatilor, Geneva, 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul privind statutul refugiatilor, New York, 31 ianuarie 1967,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

Pentru scopurile prezentului acord termenii enumerati mai jos au următoarele întelesuri:

1. străin este persoana care nu are cetătenia statului uneia dintre părtile contractante;

2. viză este un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului unei părti contractante, care dă dreptul unei persoane să intre si să rămână pe teritoriul statului acesteia pentru o perioadă determinată, în conformitate cu legislatia aplicabilă în acel stat;

3. permis de sedere este un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului unei părti contractante, care dă dreptul persoanei titulare să intre în mod repetat si să domicilieze pe teritoriul statului acesteia. Permisul de sedere nu reprezintă o viză si nu poate fi asimilat cu permisiunea temporară acordată pentru rămânerea pe teritoriul statului unei părti contractante în legătură cu solutionarea unei cereri de azil sau pe durata unei proceduri de expulzare.

 

ARTICOLUL 2

Readmisia cetătenilor statelor părtilor contractante

 

1. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, fără formalităti deosebite, persoana care nu îndeplineste ori nu mai îndeplineste conditiile legale pentru intrarea si/sau sederea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, cu conditia să se facă dovada sau să existe motive temeinice pentru a se prezuma că aceasta are cetătenia statului părtii contractante solicitate.

2. Aceeasi procedură se aplică si persoanei care a pierdut cetătenia statului părtii contractante solicitate după intrarea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, fără ca autoritătile competente ale acesteia din urmă să fi dat garantii în privinta acordării cetăteniei acelui stat persoanei respective.

3. La cererea părtii contractante solicitante, partea contractantă solicitată va trebui să elibereze fără întârziere persoanei care face obiectul readmisiei în temeiul prevederilor paragrafului 1 documentele de călătorie necesare întoarcerii acesteia sau, după caz, va recunoaste documentul de călătorie standard, emis de autoritătile competente ale părtii contractante solicitante, în conformitate cu protocolul pentru aplicarea prezentului acord.

4. Dacă investigatiile ulterioare dovedesc că persoana readmisă nu era cetătean al statului părtii contractante solicitate în momenul plecării de pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si nu îndeplineste conditiile prevăzute la paragraful 1 sau la art. 4, partea contractantă solicitantă îsi asumă obligatia de a reprimi imediat acea persoană prin procedură de readmisie.

5. Procedura mentionată la paragraful 4 nu se aplică dacă cererea de readmisie este fundamentată pe faptul că partea contractantă solicitată a retras cetătenia persoanei în cauză după intrarea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, fără ca autoritătile competente ale acesteia din urmă să fi dat garantii în privinta acordării cetăteniei acelui stat persoanei respective.

 

ARTICOLUL 3

Dovada ori prezumarea cetăteniei

 

1. Cetătenia este considerată dovedită cu un pasaport national valabil sau cu un document de identitate valabil, eliberat propriilor cetăteni de către autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate, dacă acesta poate fi în mod evident atribuit detinătorului.

2. Cetătenia poate fi prezumată pe baza următoarelor dovezi prima facie:

a) oricare dintre documentele enumerate la paragraful 1, chiar dacă valabilitatea lui a expirat;

b) mărturia proprie a persoanei, făcută în formă scrisă;

c) declaratia scrisă a unei terte persoane;

d) alte dovezi care, în cazuri concrete, sunt recunoscute de partea contractantă solicitată.

3. În cazul în care dovada sau dovezile prima facie la care se face referire în paragrafele 1 si 2 nu sunt suficiente pentru dovedirea sau prezumarea întemeiată a cetăteniei, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al părtii contractante solicitate va audia fără întârziere persoana în cauză pentru a stabili cetătenia acesteia.

 

ARTICOLUL 4

Readmisia străinilor

 

1. Oricare dintre părtile contractante va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, un străin care a intrat pe teritoriul statului părtii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si nu îndeplineste conditiile legale de intrare si/sau sedere pe acel teritoriu.

2. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, un străin cu sedere ilegală pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si care are un permis de sedere valabil, o viză valabilă emisă de autoritătile părtii contractante solicitate sau un alt document valabil, eliberat de autoritătile competente ale părtii contractante solicitate, dând dreptul persoanei respective să intre si să locuiască pe teritoriul acelui stat.

 

ARTICOLUL 5

Exceptii de la obligatia de readmisie a străinilor

 

1. Obligatia de readmisie prevăzută la art. 4 nu va exista în cazul străinilor care, la intrarea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, au fost în posesia unei vize valabile de intrare ori a unui permis de sedere eliberat de autoritătile acestei părti contractante sau l-au obtinut după intrarea pe teritoriul respectiv.

2. Dacă ambele părti contractante au eliberat unui străin care face obiectul cererii de readmisie o viză de intrare sau un permis de sedere, partea contractantă a cărei viză de intrare sau permis de sedere a expirat mai târziu va readmite acel străin.

 

ARTICOLUL 6

Tranzitul

 

1. La cererea motivată a uneia dintre părtile contractante, cealaltă parte contractantă va permite străinilor care fac obiectul unei proceduri de readmisie către un stat tert să intre pe si să tranziteze teritoriul statului său. Partea contractantă solicitată poate conditiona această permisiune de prezenta unui reprezentant al autoritătii competente a părtii contractante solicitante, care să asigure escorta pe timpul tranzitării teritoriului statului său, si de prezentarea, o dată cu cererea de tranzit, a garantiilor din care să rezulte că persoana respectivă îsi poate continua călătoria si poate intra pe teritoriul statului de destinatie.

2. Partea contractantă solicitată va acorda gratuit viză de tranzit persoanei escortate si celor care asigură escorta, potrivit legislatiei aplicabile.

3. Dacă străinului aflat în procedură de readmisie nu i se permite intrarea pe teritoriul unui stat tert sau dacă, indiferent de motiv, continuarea călătoriei nu mai este posibilă, partea contractantă solicitantă îsi asumă întreaga responsabilitate pentru preluarea fără întârziere si întoarcerea acestuia pe teritoriul statului său.

4. În situatia în care există elemente evidente din care să rezulte, pentru persoana care face obiectul cererii de tranzit, riscul potential de a fi pasibilă în statul de destinatie de pedeapsa cu moartea sau de a fi supusă torturii, pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante, precum si dacă garantiile furnizate în temeiul paragrafului 1 nu sunt considerate satisfăcătoare, partea contractantă solicitată îsi rezervă dreptul de a refuza o astfel de cerere.

 

ARTICOLUL 7

Termene

 

1. Oricare parte contractantă va răspunde în scris, fără întârziere, cererii de readmisie care i-a fost adresată si, în orice caz, în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Cererea de readmisie poate fi înaintată autoritătilor competente ale părtii contractante solicitate prin postă, prin înmânare directă sau prin orice alte mijloace de comunicare, inclusiv prin depunerea acesteia la misiunea diplomatică sau la oficiul consular competent al părtii contractante solicitate. Orice respingere a unei astfel de cereri va fi motivată.

2. Imediat după comunicarea aprobării cererii de readmisie, dar, în orice caz, după cel mult 3 luni de la data acestei aprobări, partea contractantă solicitată va prelua persoana care face obiectul procedurii de readmisie. Acest termen limită va putea fi extins cu intervalul de timp necesar pentru clarificarea impedimentelor legale sau practice care se pot ivi, în baza notificării făcute în acest scop de partea contractantă solicitantă.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea obligatiei de readmisie

 

Solicitarea readmisiei unei persoane în temeiul art. 4 trebuie să fie adresată autoritătilor competente ale părtii contractante solicitate în termen de cel mult un an de la data la care se constată oficial intrarea ilegală sau de la data începând cu care sederea persoanei pe teritoriul statului părtii contractante solicitante a devenit ilegală. Cererea formulată după scurgerea acestui termen nu mai este admisibilă.

 

ARTICOLUL 9

Schimbul si protectia informatiilor

 

1. Informatiile asupra cazurilor individuale, furnizate celeilalte părti contractante pentru aplicarea prezentului acord, se vor referi numai la:

a) datele personale ale persoanei care face obiectul unei cereri de readmisie si, atunci când este necesar, si cele ale membrilor familiei acesteia (nume, prenume, orice nume anterior, poreclă, pseudonime, aliasuri, data si locul nasterii, sexul, nationalitatea, cetătenia actuală si cele anterioare);

b) pasaport, act de identitate sau alt document de călătorie (numărul, data eliberării, autoritatea emitentă, locul eliberării, perioada de valabilitate, teritoriul în care este valabil);

c) alte date necesare identificării persoanei;

d) permisul de sedere si/sau viza eliberate de autoritătile statelor părtilor contractante sau ale unor state terte, itinerare, locuri de oprire, bilete de călătorie sau alte posibile aranjamente de călătorie;

e) orice informatie care poate dovedi că persoana a stat pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante;

f) nevoia de îngrijire specială, pentru persoanele în vârstă sau bolnave, dacă este necesar.

2. Transmiterea informatiilor prevăzute la paragraful 1 va fi făcută cu respectarea legislatiei aplicabile în statul părtii contractante care le furnizează.

3. Datele personale pot fi comunicate doar autoritătilor competente ale fiecărei părti contractante. Autoritătile competente ale fiecărei părti contractante vor asigura protectia tuturor informatiilor primite în baza acestui acord, în conformitate cu legislatia aplicabilă în statul lor.

4. Fiecare parte contractantă se angajează:

a) să utilizeze orice informatie primită în baza acestui acord numai în scopul pentru care aceasta a fost solicitată;

b) să păstreze confidentialitatea informatiilor trimise părtii contractante solicitate si să nu le transmită unei terte părti decât dacă această transmitere este autorizată de partea contractantă solicitantă;

c) să protejeze aceste informatii împotriva oricărei pierderi accidentale, acces neautorizat, modificări sau dezvăluiri;

d) să distrugă aceste informatii în conformitate cu orice conditii stipulate de partea contractantă solicitantă, iar în cazul în care nu sunt prevăzute asemenea conditii, de îndată ce informatiile nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost furnizate.

 

ARTICOLUL 10

Cheltuieli

 

1. Partea contractantă solicitantă suportă toate cheltuielile aferente transportului persoanei care face obiectul readmisiei până la frontiera statului părtii contractante solicitate, inclusiv în ceea ce priveste escorta.

2. Partea contractantă solicitantă va suporta, de asemenea, toate cheltuielile de transport decurgând din executarea obligatiei de a reprimi persoanele prevăzute la art. 2 paragraful 4.

3. În cazul admiterii în tranzit a persoanelor care fac obiectul unei proceduri de readmisie către un stat tert, partea contractantă solicitantă va suporta toate cheltuielile aferente transportului acestor persoane si al escortei până în statul de destinatie, iar dacă, indiferent de motiv, continuarea călătoriei nu este posibilă, va suporta si cheltuielile de reîntoarcere a acestora în statul său.

 

ARTICOLUL 11

Transportul bunurilor personale legal dobândite

 

1. Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care face obiectul unei proceduri de readmisie să îsi transporte în statul de destinatie toate bunurile legal dobândite în conformitate cu legislatia aplicabilă.

2. Partea contractantă solicitantă nu este obligată să suporte costurile pentru transportul acestor bunuri.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi privind aplicarea

 

1. Părtile contractante autorizează ministerele lor de interne să încheie un protocol pentru aplicarea acestui acord, în care se vor indica autoritătile competente desemnate să coopereze direct pentru implementarea prevederilor lui, precum si adresele lor sau alte informatii necesare în vederea facilitării comunicării.

2. Acest protocol va reglementa, de asemenea, procedurile de lucru, precum si alte aranjamente necesare pentru aplicarea prezentului acord, cum ar fi, de exemplu:

a) detalii, acte doveditoare si măsurile pentru transfer si executarea tranzitului;

b) determinarea punctelor de trecere a frontierei si stabilirea datei în vederea readmisiei;

c) conditiile pentru transportul în tranzit al unui cetătean al unui stat tert sub escorta autoritătilor competente;

d) dovezi sau prezumtii în baza cărora este posibil a se proba sau a se arăta că străinul a sosit direct de pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

e) forma si continutul cererii de readmisie, formatul fisei individuale cu datele personale, evidenta persoanelor supuse procedurii de readmisie, limba de lucru etc.

 

ARTICOLUL 13

Legătura cu alte acorduri internationale

 

1. Nici o prevedere a prezentului acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor dobândite si obligatiilor asumate de oricare dintre statele părtilor contractante, decurgând din alte instrumente juridice internationale la care acestea sunt parte.

2. Prezentul acord nu se aplică în cazul persoanelor care fac obiectul procedurilor de extrădare, de tranzit în caz de extrădare sau de transfer al persoanelor condamnate, convenite între statele părtilor contractante sau între acestea si state terte.

 

ARTICOLUL 14

Rezolvarea divergentelor

 

Orice litigiu apărut în cazul interpretării sau aplicării prevederilor prezentului acord va fi rezolvat prin consultări între autoritătile competente ale părtilor contractante. În cazul în care nu se ajunge la nici o întelegere, litigiul va fi rezolvat pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 15

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

2. Fiecare parte contractantă va notifica celeilalte părti contractante în scris, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor legale necesare în statul său pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Acordul va intra în vigoare după 30 de zile de la data primirii ultimei dintre cele două notificări.

3. Fiecare parte contractantă poate suspenda aplicarea prezentului acord, în întregime sau în parte, din motive de protectie a ordinii publice sau a sănătătii publice, printr-o notificare adresată în scris celeilalte părti contractante. Suspendarea va fi notificată neîntârziat celeilalte părti contractante, pe cale diplomatică, si va deveni efectivă la data indicată în notificare.

4. Fiecare parte contractantă, în conformitate cu prevederile legale cuprinse în legislatia sa natională, poate propune oricând amendamente sau completări la prezentul acord. După convenirea lor cu cealaltă parte contractantă si semnarea documentelor, acestea vor intra în vigoare potrivit paragrafului 2.

5. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord prin notificarea celeilalte părti contractante. Denuntarea va deveni efectivă în prima zi a lunii următoare celei în care a fost primită notificarea scrisă de către cealaltă parte contractantă.

6. Prezentul acord este aplicabil tuturor persoanelor a căror sedere pe teritoriile statelor părtilor contractante devine ilegală începând cu data intrării în vigoare a acestuia si după această dată si care vor intra ilegal pe teritoriile respective după această dată.

Semnat la Riga la 5 iulie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, letonă si engleză, toate textele fiind în mod egal autentice. În cazul diferentelor de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Geoană

Pentru Guvernul Republicii Letone,

Indulis Berzins

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 31.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I poz. 6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Se ratifică Conventia complementară dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003

Nr. 1.

 

CONVENTIE COMPLEMENTARĂ

între Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finantării lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române

 

Ministerul de Interne din România, denumit în continuare partea română, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumit în continuare partea franceză, ambele denumite în continuare părti,

având în vedere prevederile Memorandumului dintre ministrul de interne al României si ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze referitor la cooperarea în domeniul pregătirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,

tinând cont de prevederile Conventiei dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finantarea lucrărilor de reparatii, amenajări si dotări cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 25 iulie 2000, denumită în continuare Conventia initială, si luând notă de faptul că valabilitatea acesteia a expirat la 31 decembrie 2001 fără ca proiectul comun să fi fost finalizat,

exprimându-si vointa comună de a continua si dezvolta cooperarea în acest domeniu, pe baza încrederii reciproce si a raporturilor traditionale de prietenie existente între statele lor, în scopul valorificării bunelor rezultate obtinute prin aplicarea Conventiei initiale,

au convenit cele ce urmează:

 

I. Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Pentru finalizarea lucrărilor de reparatii, amenajare si dotare cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, părtile se angajează să continue cooperarea stabilită în baza Conventiei initiale, reînnoind si extinzând în mod corespunzător aplicabilitatea prevederilor Conventiei initiale prin prezenta conventie complementară.

(2) Obiectivul acestui program de cooperare este crearea conditiilor pentru punerea în functiune a Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Române, cu sediul în municipiul Bucuresti, scoală natională cu vocatie regională, destinată să pregătească ofiteri de jandarmi. Efectivul mediu annual estimat la deschiderea scolii este de 100 (una sută) cursanti, această cifră urmând a fi revizuită la încheierea unei perioade de doi ani.

(3) Părtile se angajează să participe la suplimentarea finantării începute în baza Conventiei initiale, potrivit prevederilor din prezenta conventie complementară.

 

II. Caracteristici tehnice

 

ARTICOLUL 2

 

Lista de lucrări prevăzută la art. 4 pct. 1 din Conventia initială, cu privire la descrierea proiectului, se completează cu lucrări suplimentare, considerate necesare, utile si oportune de către părti, după cum urmează:

2.1. Instalarea storurilor rulante

În scopul obtinerii efectului de obscuritate si pentru a ameliora astfel calitatea proiectiilor pe timpul cursurilor, se va proceda la amplasarea de storuri rulante la ferestrele amfiteatrului si ale sălilor de curs din pavilionul “Scoală”.

2.2. Modernizarea instalatiei electrice în pavilionul “Scoală”

Înlocuirea instalatiei electrice încastrate în zidărie cu o instalatie mai modernă, în canal de cablu cu patru compartimente, care permit o utilizare mai usoară si mai putin costisitoare.

2.3. Instalatia telefonică

Se asigură furnizarea si instalarea cablajelor de legătură interioare si a tuturor prizelor de conectare necesare. Nu sunt cuprinse furnizarea si instalarea centralei telefonice si a posturilor de telefon.

2.4. Refacerea retelei exterioare de evacuare a apelor reziduale

Înlocuirea în totalitate a retelei de evacuare a apelor reziduale, care este subdimensionată fată de noile cerinte de exploatare.

2.5. Redimensionarea lucrărilor de consolidare

Suplimentarea lucrărilor de consolidare antiseismică la infrastructură si suprastructură, pentru asigurarea unei mai bune stabilităti a constructiei, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

2.6. Lucrări diverse si neprevăzute

Prin acestea se întelege lucrări de valoare mică, neprevăzute în Conventia initială sau în prezenta conventie complementară, legate de procesul tehnologic de executie a unor lucrări principale, mentionate în Conventia initială sau în prezenta conventie complementară. Pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestor lucrări, finantarea se realizează de partea în sarcina căreia lucrările principale sunt consemnate în Conventia initială, fără a fi necesară încheierea unui alt document, dacă aceste cheltuieli se încadrează în limita sumelor prevăzute în tabelele valorice, conform art. 3 pct. 3.1 si 3.2 din prezenta conventie complementară.

2.7. Actualizarea preturilor

Preturile se vor actualiza la data efectuării plătilor, în functie de indicele de inflatie din România.

 

III. Modalităti de executie

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile sunt de acord să îsi suplimenteze propria contributie financiară la executia acestui proiect, începută în baza Conventiei initiale, după cum urmează:

3.1. Pentru partea franceză

 

Destinatia

Suma în franci francezi

Suma în euro

(1 euro = 6,559 FF)

Suma în lei

Lucrări initiale conform Conventiei initiale (06/2001 - 1 FF = 3.800 lei)

7.801.448,00

1.189.426,44

29.645.502.400,00

Instalarea storurilor rulante

139.744,71

21.305,80

531.029.910,00

Modernizarea instalatiei electrice

136.725,26

20.845,44

519.556.000,00

Instalatia telefonică (fără centrala telefonică si posturile telefonice)

344.000,00

52.447,02

1.444.800.000,00

Refacerea retelei de evacuare a apelor reziduale

455.728,00

69.481,32

1.731.766.779,00

Suma totală (a)

8.877.645,97

1.353.506,02

33.872.655.089

Suma actualizată (a) x 1,20 = (a’)

10.653.175,00

1.624.207,20

40.647.186.106

Lucrări diverse si neprevăzute (b)

100.000,00

15.246,23

 

Suma totală a lucrărilor pentru partea franceză (a’) + (b) = (c)

10.753.175,00

1.639.453,43

 

Credite deja acordate (Conventia initială) (d)

8.460.000,00

1.289.830,77

 

Credite suplimentare necesare (conventia complementară) = (c) - (d) (02/2002 - 1 FF = 4.200 lei)

2.293.175,00

349.622,66

9.631.335.000,00

 

 

3.2. Pentru partea română

 

Destinatia

Suma în franci francezi

Suma în euro

(1 euro = 6,559 FF)

Suma în lei

Lucrări initiale conform Conventiei initiale (a) (06/2001 - 1 FF = 3.800 lei)

14.870.987.214,00

3.913.417,69

 

596.648,53

 

Lucrări plătite în 2001 (a1)

10.574.904.000,00

 

 

Credite restante pentru 2002, conform ofertei

4.265.187.214,00

 

 

Lucrări suplimentare (consolidare, fundatii, planseuri si ziduri)

8.000.000.000,00

 

 

TOTAL LUCRĂRI 2002

12.265.187.214,00

 

 

TOTAL ACTUALIZAT 2002 (rată de 1,20) (b)

14.718.224.656,80

 

 

Diverse si neprevăzute (c)

3.000.000.000,00

 

 

TOTAL (d) = (a1) + (b) + (c)

28.293.128.656,80

 

 

CREDITE ACORDATE (Conventia initială) (e)

10.605.800.000,00

 

 

Credite suplimentare necesare (conventia complementară) = (d) Đ (e) (02/2002 - 1FF = 4.200 lei)

17.687.328.656,80

4.211.268,72

 

642.059,57

 

 

 

3.3. Dotare cu mobilier si materiale didactice

 

Partea franceză a făcut o comandă suplimentară de material didactic. Costul total al materialului se ridică la 2.670.000,00 franci francezi (407.074,25 euro), fată de costul estimat initial la 2.000.000,00 franci francezi (304.924,50 euro), această cheltuială fiind asumată integral în sarcina părtii franceze.

 

3.4. Recapitulatia investitiilor comune totale

 

Destinatia

Partea franceză

Partea română

Lei

 

Franci francezi

Euro

Lei

 

Franci francezi

Euro

Refacerea clădirilor

45.163.335.000

10.753.175

1.639.453

28.293.128.656,80

 

6.736.459,20

1.027.055,83

Mobilier si material pedagogic

11.214.000.000

2.670.000

407.074

-

 

-

-

TOTAL:

56.377.335.000

13.423.175

2.046.527

28.293.128.656,80

6.736.459,20

1.027.055,83

 

IV. Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Părtile convin să reînnoiască corespunzător valabilitatea celorlalte prevederi ale Conventiei initiale, nemodificate explicit de prezenta conventie complementară, toate acestea urmând să rămână valabile până la data finalizării proiectului, dacă până la acea dată nici una dintre părti nu va denunta prezenta conventie complementară printr-o notificare adresată celeilalte părti prin canale diplomatice.

(2) Prezenta conventie complementară produce efecte începând cu data la care partea română va notifica părtii franceze că a îndeplinit procedurile prevăzute de legislatia română pentru intrarea sa în vigoare.

(3) Prezenta conventie complementară poate fi modificată de comun acord de către părti, modificările urmând să intre în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului (2) al acestui articol.

Semnată la Bucuresti la 9 iulie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si franceză.

 

Pentru Ministerul de Interne din România,

Ioan Rus,

ministru de interne

Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză,

Pierre Menat,

ambasadorul Republicii Franceze în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării

din Republica Ungară privind cooperarea între fortele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Ungară privind cooperarea între fortele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.572.

 

ACORD

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Ungară

privind cooperarea între fortele aeriene

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Ungară, denumite în continuare părti contractante,

dorind să dezvolte relatiile de colaborare între fortele aeriene ale celor două părti contractante, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul acord se încheie în scopul stabilirii cadrului juridic necesar colaborării dintre fortele aeriene ale României si fortele aeriene ale Fortelor Armate Ungare, în conformitate cu competentele lor stipulate în legislatia celor două state.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

Cooperarea bilaterală se va realiza în următoarele domenii:

a) schimb de date de zbor despre aeronavele militare în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

b) schimb de date cu privire la situatia aeriană;

c) acordarea reciprocă de servicii de căutare si salvare pentru aeronavele militare, echipajele si pasagerii acestora, în situatii de urgentă, în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

d) participarea la activităti comune.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

Cooperarea dintre părtile contractante se va realiza în următoarele forme:

a) organizarea si realizarea schimbului de informatii privind zborurile aeronavelor militare în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

b) întâlniri periodice ale echipelor de experti ale fortelor aeriene pentru analizarea si solutionarea problemelor legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord;

c) schimb de experientă pe linia pregătirii de specialitate a personalului si a procedurilor tehnice de aviatie si de apărare antiaeriană;

d) participarea cu observatori si/sau subunităti la aplicatiile si exercitiile organizate de părtile contractante;

e) recunoasterea reciprocă a serviciilor de căutare si salvare si a aerodromurilor desemnate pentru situatii de urgentă, stabilite de părtile contractante;

f) organizarea si executarea, pe bază de reciprocitate, a activitătii de salvare de către personalul de căutare si salvare, folosind facilitătile militare ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 4

Structuri de cooperare

 

(1) Structurile desemnate de către părtile contractante sunt responsabile pentru organizarea si coordonarea cooperării, fiind denumite în continuare structuri de cooperare:

- pentru Ministerul Apărării Nationale din România: Statul Major al Fortelor Aeriene;

- pentru Ministerul Apărării din Republica Ungară: Comandamentul Fortelor Aeriene ale Fortelor Armate Ungare.

(2) Pentru aplicarea măsurilor privind informarea reciprocă cu privire la zborurile aeronavelor militare si acordarea de ajutor reciproc echipajelor aeronavelor militare aflate în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state, structurile de cooperare stabilesc următoarele puncte de contact:

- în România: Comandamentul Operational Aerian Principal (COAP) - Bucuresti;

- în Republica Ungară: Centrul Operational Aerian al Comandamentului Fortelor Aeriene ale Fortelor Armate Ungare (AFOC) - Veszprem.

 

ARTICOLUL 5

Schimbul reciproc de informatii

 

(1) Zborurile militare în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state se execută pe baza acelor reglementări aeronautice internationale obligatorii pentru ambele părti si a reglementărilor interne în vigoare în statele părtilor contractante. (2) Părtile contractante se informează reciproc, prin punctele de  contact, cu privire la aeronavele militare care execută zboruri în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state, fără survolarea acesteia, la o distantă mai mică de 10 km pentru avioane si 2 km pentru elicoptere.

(3) Pentru realizarea schimbului reciproc de informatii se vor preciza: data si ora (în UTC), tipul si numărul aeronavelor, semnalele telefonice, scopul zborului, zona, traiectul si altitudinea de la sol.

(4) În cazul aparitiei în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state a unor mijloace aeriene sau a unor semnale pe ecranele statiilor radar, care nu pot fi identificate, punctele de contact se informează reciproc, iau măsuri imediate de identificare a acestora si îsi acordă reciproc sprijin pentru clarificarea situatiei aeriene.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de date privind situatia aeriană

 

(1) Părtile contractante se obligă ca, după finalizarea instalării centrelor operationale pentru suveranitatea aeriană (ASOC) nationale, luând în considerare si îndeplinind cerintele operationale si de securitate ale Conceptului Comitetului Militar al NATO nr. MCM-140-00, să întreprindă demersurile necesare pentru inter- conectarea acestor sisteme si realizarea schimbului de date privind situatia aeriană.

(2) Procedurile care vor fi folosite la realizarea schimbului de date vor fi stabilite de comun acord de către structurile de cooperare ale părtilor contractante si vor fi cuprinse într-un plan destinat acestui scop.

 

ARTICOLUL 7

Acordarea de ajutor reciproc

 

(1) În cazul unor situatii de urgentă la bordul aeronavelor militare aflate în zbor în apropierea frontierei dintre cele două state, părtile contractante asigură, la cererea celeilalte părti contractante, prin punctele de contact, transferul controlului aeronavelor respective si aterizarea acestora pe unul dintre aerodromurile militare desemnate pentru situatii de urgentă.

(2) Aerodromurile militare desemnate pentru situatii de urgentă vor fi stabilite, de comun acord, de către structurile de cooperare ale părtilor contractante.

(3) Pentru transferul controlului aeronavelor punctul de contact al structurii de cooperare a cărei aeronavă se află în pericol va comunica următoarele date: pozitia în care se află aeronava, tipul aeronavei, înăltimea si directia de zbor, semnalele telefonice, cauzele pericolului, timpul de zbor estimat până la consumarea combustibilului si ultimul ordin de dirijare transmis de controlorul de trafic aerian.

(4) Structura de cooperare a statului pe teritoriul căruia aterizează aeronava aflată în pericol va asigura paza acesteia si va acorda ajutor echipajului si pasagerilor.

(5) Structurile de cooperare vor organiza si vor desfăsura anual activităti de zbor pentru recunoasterea aerodromurilor desemnate pentru situatii de urgentă, cu aeronave militare. În conformitate cu Conventia privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, părtile contractante vor desfăsura în mod regulat activităti comune de căutare si salvare.

 

ARTICOLUL 8

Căutarea si salvarea aeronavelor

 

(1) Părtile contractante organizează pe teritoriul propriu serviciul de căutare si salvare.

(2) În caz de accident al aeronavelor militare al uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului oricăreia dintre ele, statul părtii contractante pe teritoriul căruia s-a produs accidentul va lua măsurile necesare pentru căutarea si salvarea aeronavelor.

Aceasta va asigura asistenta de care dispune pentru salvarea echipajului si pasagerilor aeronavei în pericol si va preveni amplificarea daunelor, va securiza zona si va conserva probele materiale legate de situatia de urgentă.

 

ARTICOLUL 9

Activitătile comune

 

(1) Anual, în sedintele de lucru organizate alternativ în România si Republica Ungară, structurile de cooperare ale părtilor contractante vor analiza îndeplinirea prevederilor prezentului acord si vor propune activităti comune care să fie incluse în planul bilateral de cooperare pentru anul următor.

(2) Propunerile de activităti comune vor cuprinde: schimburi de experientă în domeniul pregătirii personalului, procedurilor de aviatie si apărare antiaeriană; participarea cu observatori si/sau subunităti la aplicatiile si exercitiile organizate de părtile contractante; recunoasterea aerodromurilor militare desemnate pentru situatii de urgentă; activităti de căutare si salvare.

 

ARTICOLUL 10

Legăturile de transmisiuni

 

(1) Pentru asigurarea colaborării părtile contractante vor organiza si vor realiza legături fir si radio.

(2) Între punctele de contact ale structurilor de cooperare se va realiza o legătură fir directă. Zilnic, la orele 5,00 si 17,00 (UTC), structurile de cooperare vor verifica legăturile. Apelurile vor fi initiate de către persoanele stabilite din punctele de contact, în zilele pare de către partea română, iar în zilele impare de către partea ungară.

(3) În cazul întreruperii legăturii fir directe destinate cooperării, vor fi utilizate legăturile de telecomunicatii internationale instalate la punctele de contact.

(4) Detaliile privind organizarea legăturilor de transmisiuni, numerele de apel si caracteristicile de lucru ale mijloacelor utilizate vor fi incluse în Dispozitia comună de transmisiuni încheiată între părtile contractante.

(5) Schimbul de date si informatii privind aplicarea prezentului acord se va realiza în limba engleză.

(6) Utilizarea informatiilor militare clasificate se va desfăsura în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind protectia reciprocă a schimbului de informatii militare secrete de stat, semnat la Debretin la 17 februarie 1997.

 

ARTICOLUL 11

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergentă rezultând din interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionată pe canale diplomatice si nu va fi subiect supus nici unei terte părti.

 

ARTICOLUL 12

Statutul legal

 

Prevederile Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor (PfP SOFA) se vor aplica aspectelor privind statutul legal.

 

ARTICOLUL 13

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare în ziua primirii ultimei notificări, prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc faptul că au fost îndeplinite procedurile legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nelimitată, cu exceptia cazului în care o parte notifică în formă scrisă celeilalte părti intentia sa de a-l denunta. Denuntarea va produce efecte la 6 luni după primirea unei asemenea notificări. În cazul denuntării prevederile relevante ale prezentului acord vor rămâne în vigoare până când toate activitătile în curs de desfăsurare vor fi finalizate sau toate aspectele rezultând din activitătile desfăsurate în baza prezentului acord vor fi solutionate.

(3) Prezentul acord poate fi amendat în orice moment, în scris, prin consimtământul părtilor contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1).

 

Semnat la Arad la 17 octombrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, maghiară si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Ioan Mircea Pascu,

ministrul apărării nationale

Pentru Ministerul Apărării din Republica Ungară,

Juhasz Ferenc,

ministrul apărării

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucuresti la 25 iunie 2002 si la Viena la 14 octombrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al  Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucuresti la 25 iunie 2002 si la Viena la 14 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.573.

 

ACORD

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria, denumite în continuare părti,

dorind promovarea unei cooperări pe termen lung în beneficiul ambelor tări, prin stabilirea oportunitătilor oferite în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare,

în spiritul bunelor relatii de colaborare dintre România si Republica Austria, 

recunoscând importanta modernizării unitătilor medicale ale Armatei României,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului acord este crearea cadrului organizatoric si juridic necesar cooperării în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

(1) Domeniile de cooperare pentru îndeplinirea scopului prezentului acord sunt:

a) îmbunătătirea conditiilor de spitalizare, la nivelul unitătilor sanitare ale armatei;

b) cresterea calitătii serviciilor auxiliare si colaterale;

c) dezvoltarea sistemului informational.

(2) Proiectele referitoare la această cooperare vor fi convenite de comun acord de către părti, conform art. 5 alin. (1).

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

Formele de cooperare sunt:

a) elaborarea de studii în domeniul asistentei medico-sanitare militare si în zona serviciilor medicale aferente;

b) întretinerea imobilelor, reorganizarea, adaptarea, modificarea, modernizarea, renovarea si repararea facilitătilor medico-sanitare militare;

c) stabilirea fluxurilor de lucru, procesarea electronică a datelor, pregătirea personalului, studii de rentabilizare a asistentei medico-sanitare militare;

d) întretinerea aparaturii tehnico-medicale;

e) planificarea, furnizarea, implementarea si supravegherea, precum si întretinerea sistemelor informatice din domeniul medical;

f) administrarea reziduurilor si canalizării;

g) asistentă în dezvoltarea sistemelor de finantare în domeniul sănătătii si în sistemul de asigurări medicale militare;

h) sprijin tehnic prin asigurarea de experti, specialisti si tehnicieni de înaltă calificare;

i) pregătirea personalului spitalicesc competent în cadrul pro

iectelor ce vor fi realizate în baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

Autorităti competente

 

(1) Pentru Ministerul Apărării Nationale din România, Directia asistentă medicală are competenta punerii în aplicare a cooperării româno-austriece în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare.

(2) În cadrul cooperării româno-austriece în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, partea austriacă numeste Compania “AHC - Austria Health Care System & Engineering GmbH” drept coordonator al proiectelor stabilite de comun accord în conformitate cu art. 2 alin. (2) si anexate la prezentul acord. AHC trebuie să numească oficial un partener pentru fiecare proiect elaborat în baza prezentului acord.

(3) Partenerul oficial numit poate transfera părti specifice din aria sa de competente altor companii sau grupuri de companii.

Acest transfer nu va afecta responsabilitatea deplină a partenerului oficial numit.

 

ARTICOLUL 5

Contracte

 

(1) Părtile la prezentul acord convin încheierea unor contracte separate, în conformitate cu prevederile în vigoare ale legislatiilor celor două state, pentru reglementarea modalitătilor de rezolvare a proiectelor decurgând din prezentul acord.

(2) În vederea încheierii contractelor mentionate la art. 5 alin. (1) propunerile si ofertele înaintate de ambele părti vor fi evaluate din punct de vedere al competitivitătii, conform termenilor si prevederilor dominante pe piata internatională, mai ales în privinta pretului, termenelor de plată, termenelor de executare, furnizării si calitătii serviciilor, cu respectarea legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 6

Grupul comun de lucru

 

(1) Părtile la prezentul acord convin să înfiinteze un grup comun de lucru, ce se va întruni anual sau la cererea justificată a uneia dintre părti, alternativ în România si Republica Austria.

(2) Grupul comun de lucru va fi autoritatea competentă în privinta tuturor aspectelor legate de realizarea prezentului acord.

(3) Atributiile si regulamentul de functionare ale Grupului comun de lucru vor fi stabilite si aprobate de comun acord de către părti.

 

ARTICOLUL 7

Responsabilităti

 

(1) Părtile la prezentul acord, în sfera competentelor lor legale, vor lua orice măsuri necesare pentru facilitarea implementării corespunzătoare a contractelor la care se face referire în art. 5 alin. (1).

(2) Părtile au dreptul, în sfera proprie de atributii, de a evalua stadiul cooperării în domeniul programului de implementare infrastructurală medico-sanitară militară si se vor informa reciproc în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 8

Divergente

 

Orice divergentă privind aplicarea prezentului acord va fi rezolvată prin consultări între părti si nu va fi înaintată spre solutionare nici unui tribunal national sau international ori vreunui tert.

 

ARTICOLUL 9

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrării în vigoare a acestuia.

(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pe o nouă perioadă de 5 ani, dacă nu este denuntat în scris de către una dintre părti înaintea datei de încetare a valabilitătii sale. Iesirea din vigoare se produce la 6 luni de la data primirii de către cealaltă parte a unei notificări scrise, exprimând intentia unei părti de a denunta prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la 25 iunie 2002 si la Viena la 14 octombrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, germană si engleză, ambele texte fiind egal autentice. Textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Ioan Mircea Pascu

Pentru Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria,

Josef Mayer

 

ANEXĂ

 

LISTA PROIECTELOR

 

În conformitate cu spiritul Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, următoarele proiecte au fost convenite unanim si stabilite de comun acord:

(1) Reabilitarea la cheie a spitalelor militare (în special reproiectarea functională, reproiectarea arhitecturală, planificare, realizare) se va realiza pe etape, în următoarea ordine:

a) Spitalul Clinic Militar de Urgentă Bucuresti;

b) Spitalul Militar Constanta;

c) Spitalul Militar Cluj-Napoca;

d) Spitalul Militar Focsani;

e) Spitalul Militar Sibiu;

f) Spitalul Militar Craiova;

g) Spitalul Militar Timisoara;

h) Spitalul Militar Iasi;

i) Spitalul Militar Oradea;

j) Spitalul Militar Brasov;

k) Policlinica Militară Centrală Bucuresti.

(2) Proiectarea la cheie si realizarea unei facultăti clinice stomatologice în Bucuresti.

În cadrul prezentului acord partea română a decis să propună includerea în lista proiectelor ce vor fi realizate în comun a unei facultăti clinice stomatologice în Bucuresti.

Institutia va avea în compunere o facultate centrală în Bucuresti si 5 facultăti independente în Timisoara, Cluj, Iasi, Craiova si Târgu Mures.

Se intentionează ca Ministerul Apărării Nationale să înainteze propuneri Ministerului Educatiei si Cercetării în ceea ce priveste realizarea întregului pachet de proiecte.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. si Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. si Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici prevăzuti la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevăzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.577.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Fundatia Europeană “Titulescu”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si al art. 41 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu suma de 3.000.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru acoperirea unor cheltuieli pe anul 2003 ale Fundatiei Europene “Titulescu”, fundatie de utilitate publică aflată în evidenta Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea

Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului de Interne a imobilului, compus din constructii si teren aferent, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea nr. 23 din 30 octombrie 2002 a Consiliului Local al Comunei Tărtăsesti, judetul Dâmbovita, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit dispozitiilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul de Interne va lua măsuri în vederea punerii în sigurantă împotriva seismelor a imobilului preluat, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de înregistrare a imobilului

Comuna Tărtăsesti,

D.N. 7, nr. 628,

judetul Dâmbovita

Consiliul Local al

Comunei Tărtăsesti,

judetul Dâmbovita

 

Ministerul de Interne

 

1. Clădire, parter

- Suprafata construită =

145,08 m2

2. Clădire, parter

- Suprafata construită =

5 m2

- Suprafata terenului =

1.183 m2

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de  inventar pentru acest imobil, potrivit  Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2001

87.000 lei