MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 21         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

9. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 8 iulie 2002

 

22. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

23. - Decret privind chemarea din rezervă în activitate la Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unui general de divizie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.141/2002. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

1.784/2002. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Slovenia

pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si/

pe capital, semnată la Bucuresti la 8 iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 8 iulie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 9.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al

României, pentru meritele deosebite avute în promovarea relatiilor de prietenie si colaborare dintre România si Republica Tunisiană,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Excelentei sale domnului Zine el Abidine ben Ali, Presedintele Republicii Tunisiene, Ordinul national Steaua României în grad de Colan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnăm acest decret.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 22.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind chemarea din rezervă în activitate la Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unui general de divizie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările

ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 20 decembrie 2002 domnul general de divizie Ion Gheorghe Marin se cheamă din rezervă în activitate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 23.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

În baza art. 61 lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,

având în vedere sarcinile si răspunderile ce revin Ministerului Apelor si Protectiei Mediului în domeniul gospodăririi apelor,

tinând seama de necesitatea încadrării în mod unitar a lucrărilor ce se proiectează pe ape sau în legătură cu acestea în ansamblul amenajărilor existente sau care urmează să se realizeze în zona respectivă, precum si în schemele-cadru de amenajare si gospodărire a apelor pe bazine hidrografice, a valorificării integrale, amenajării complexe si folosirii rationale a apelor de suprafată si subterane,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

 

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia strategii, reglementări, autorizări din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si Administratia Natională “Apele Române” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului

ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeasi dată se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 699/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 1 octombrie 1999.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.141.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului este autorizat să elaboreze strategia si politica natională în domeniul gospodăririi apelor, să stabilească regimul de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate, să organizeze si să desfăsoare pe bazine hidrografice activitatea de gospodărire unitară, ratională si complexă a apelor si să asigure coordonarea si controlul aplicării reglementărilor legale în acest domeniu.

(2) În scopul gospodăririi rationale a resurselor de apă si al protectiei acestora împotriva epuizării si poluării, în interdependentă cu principiile gospodăririi apelor si asigurării unei dezvoltări durabile, Legea nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, introduce obligatia utilizatorului de apă de a solicita si a obtine, la faza de proiectare, un “Aviz de gospodărire a apelor” ce reglementează atât regimul lucrărilor ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, cât si activitătile social-economice, cu efecte potential negative asupra componentei hidraulice a mediului. Punerea în functiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza “Autorizatiei de gospodărire a apelor”.

Art. 2. - În sensul prezentei reglementări, termenii utilizati sunt definiti după cum urmează:

a) acvifer - orice formatiune de sol, rocă, nisip, pietris, argilă sau alt material din care provine apa subterană;

b) cea mai bună tehnologie disponibilă - cea mai bună tehnologie disponibilă din punct de vedere economic, tinând cont de dezvoltarea tehnologiei pentru epurarea apelor uzate;

c) curgere de bază - debitul care pătrunde în albiile cursurilor de apă din apele subterane sau din altă sursă si care nu este influentat de precipitatii;

d) efluent - masă de poluant sub formă lichidă, deversată în resursa de apă;

e) epurarea apelor uzate - tratarea efluentilor pentru a reduce concentratia poluantilor în limitele stabilite în actele normative si standarde, utilizându-se cele mai avansate tehnologii;

f) măsură administrativă - notificare scrisă, emisă de autoritătile competente, prin care se impun corectii fată de conditiile de calitate conform reglementărilor si standardelor specifice în vigoare;

g) substante prioritare - substante care reprezintă un risc important asupra mediului acvatic, în mod direct sau indirect, inclusiv asupra apelor destinate potabilizării;

h) substante prioritare periculoase - substantele sau grupurile de substante care sunt toxice, persistente si supuse bioacumulării si alte substante sau grupuri de substante care conduc la un nivel echivalent ridicat de interes;

i) toxicitate - capacitatea sau potentialul unei substante de a cauza un efect negativ asupra unui organism viu după o anumită perioadă de expunere;

j) unităti de gospodărire a apelor - directiile de ape bazinale ale Administratiei Nationale “Apele Române” si sistemele de gospodărire a apelor organizate ca subunităti ale directiilor de ape bazinale.

Art. 3. - Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, Administratia Natională “Apele Române”, înfiintată prin restructurarea Companiei Nationale “Apele Române” - S.A., are ca principal obiect de activitate aplicarea strategiei si politicii nationale în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a resurselor de apă. În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate Administratia Natională “Apele Române” emite avize si autorizatii de gospodărire a apelor si realizează controlul folosintelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de detinător, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Consultantă tehnică

 

Art. 4. - (1) În vederea încadrării în mod unitar a lucrărilor ce se propun a fi executate pe ape sau în legătură cu apele, în schema-cadru de amenajare a bazinului hidrografic respectiv, precum si în ansamblul amenajărilor existente sau care se prevăd a se realiza în zona de amplasare a obiectivului de investitii, beneficiarul sau titularul de investitie poate solicita Administratiei Nationale “Apele Române” si directiilor de ape bazinale [anexa nr. 1.a)] consultatii tehnice cu privire la: inundabilitatea amplasamentelor, schemele functionale ale lucrărilor, alegerea solutiilor tehnice, corelarea cu lucrările de gospodărire a apelor existente sau prevăzute, conditiile de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali, precum si orice alte aspecte referitoare la gospodărirea apelor.

(2) Consultanta tehnică se poate solicita si la întocmirea documentatiilor tehnice transmise spre avizare pentru lucrări de investitii de amploare sau lucrări complexe, care necesită un grad de detaliere ridicat.

Art. 5. - Consultanta tehnică se plăteste.

 

CAPITOLUL III

Procedura de avizare

 

SECTIUNEA III.1

Avizul de gospodărire a apelor

 

Art. 6. - Avizul de gospodărire a apelor reprezintă actul ce conditionează din punct de vedere tehnic si juridic:

a) finantarea si/sau executia obiectivelor noi de investitie ce urmează să fie construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafată, subterane, inclusiv constructiile si instalatiile ce se execută pe litoralul Mării Negre, pe faleza si pe plaja mării, precum si pe fundul apelor maritime interioare si al mării teritoriale;

b) dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente ale utilizatorilor de apă, pentru situatii în care, până la promovarea lucrărilor propuse, nu au intervenit modificări ale prevederilor avizului de gospodărire a apelor obtinut anterior.

Art. 7. - Pentru un ansamblu de lucrări si categorii de activităti similare, care se desfăsoară în diferite amplasamente din cadrul aceluiasi bazin hidrografic, cum ar fi traversări de linii electrice si de linii de telecomunicatii, care nu produc efecte negative diferite de la un amplasament la altul, acestea pot face obiectul unui singur aviz de gospodărire a apelor. Pentru începerea executiei fiecărei lucrări de traversare a cursului de apă care a făcut obiectul acestui aviz este necesară notificarea de începere a executiei.

Art. 8. - În situatii de urgentă, care necesită actiuni imediate pentru siguranta natională, protectia sănătătii populatiei si a bunurilor materiale, si în conditiile în care circumstantele nu permit o analiză detaliată a solicitării de aviz, se poate emite pentru promovarea lucrărilor aviz de gospodărire a apelor pentru situatie exceptională. Începerea executiei lucrărilor se va realiza în baza avizului de gospodărire a apelor ce se va solicita si obtine pentru fiecare lucrare componentă, în baza unei documentatii tehnice de fundamentare întocmite conform prevederilor legale.

Art. 9. - Categoriile de lucrări si activităti pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.b).

Art. 10. - Categoriile de lucrări si activităti pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.c)1.

Art. 11. - (1) Pentru categoriile de lucrări si activităti prevăzute la pct. III din anexa nr. 1.c)1 beneficiarul sau titularul de investitie are obligatia să notifice Administratiei Nationale “Apele Române” începerea executiei, fiind obligatorie respectarea prevederilor legale.

(2) Prevederea pct. III lit. g) din anexa nr. 1.c)1 nu se aplică în cazul alimentărilor cu apă pentru localităti rurale, atunci când rezultă ape uzate ce sunt canalizate spre o instalatie de epurare. Pentru aceste categorii de lucrări este necesară obtinerea avizului de gospodărire a apelor.

Art. 12. - În vederea obtinerii permisului de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din albiile cursurilor de apă si din terase, a nămolurilor din lacuri si, respectiv, pentru concesionarea activitătilor de explorare si de exploatare a acestora în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare, se va solicita aviz de gospodărire a apelor. Acest aviz nu exclude obligatia obtinerii autorizatiei de gospodărire a apelor pentru deschiderea exploatărilor.

Art. 13. - (1) Prin prevederile avizului de gospodărire a apelor emitentul acestuia poate obliga beneficiarul sau titularul de investitie să execute si alte lucrări necesare, necuprinse în documentatia tehnică de fundamentare prezentată spre avizare, dar care se impun a fi realizate în scopul evitării producerii de pagube utilizatorilor de apă existenti sau riveranilor.

(2) Emitentul avizului de gospodărire a apelor impune conditii pentru:

a) respectarea limitelor impuse prin actele normative si standarde;

b) asigurarea conservării si dezvoltării resursei de apă;

c) contorizarea prelevărilor de apă;

d) asigurarea scurgerii salubre pe cursurile de apă;

e) evitarea risipei de apă;

f) asigurarea monitoringului calitătii apelor uzate evacuate;

g) asigurarea sistemului de alarmare-avertizare a localitătilor amplasate în aval de o lucrare de barare, precum si a altor conditii ce conduc la protejarea interesului public în acest domeniu.

Art. 14. - În cazul traversării digurilor, barajelor si altor constructii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor de către conducte de transport, linii si cabluri electrice sau de telecomunicatii, este necesară obtinerea, la faza detaliu de executie, a permisului de traversare a acestor constructii. Acest permis se emite de către Administratia Natională “Apele Române” în baza prevederilor legale.

Art. 15. - Avizul de gospodărire a apelor:

a) îsi mentine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu conditia respectării prevederilor cuprinse în acesta;

b) îsi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă executia lucrărilor, constructiilor sau a instalatiilor respective nu a început în acest interval;

c) poate fi reînnoit numai dacă se respectă integral prevederile documentatiei pentru care s-a emis avizul initial. Solicitarea de reînnoire a avizului se face cu minimum două luni înainte de data expirării acestuia, potrivit legii.

Art. 16. - Posesorul avizului de gospodărire a apelor are obligatia să anunte în scris directiile de ape bazinale ale Administratiei Nationale “Apele Române” despre data de începere a executiei lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta.

Art. 17. - (1) Avizul de gospodărire a apelor:

a) se solicită de către beneficiarul sau titularul de investitie, la faza de proiectare - studiu de fezabilitate -, pe baza unei documentatii tehnice elaborate conform prevederilor legale;

b) este aviz conform si trebuie respectat ca atare de beneficiar, titularul de investitie, de proiectant si constructor, la aprobarea si executia investitiei.

(2) Avizul de gospodărire a apelor, precum si refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 18. - În cazul solicitării avizului de gospodărire a apelor necesar obtinerii permisului de exploatare a nisipurilor, pietrisului si nămolurilor din albiile cursurilor de apă, ale lacurilor si din terase, acesta se solicită de către beneficiarul sau titularul de investitie, pe baza unei documentatii tehnice întocmite conform prevederilor legale.

Art. 19. - Persoanele fizice sau juridice care doresc să obtină un aviz de gospodărire a apelor trebuie să completeze citet, cu majuscule, formularul prezentat în anexa nr. 1.d).

Art. 20. - Solicitantul avizului de gospodărire a apelor îsi asumă responsabilitatea exactitătii datelor si informatiilor cuprinse în formularul de solicitare, iar elaboratorul îsi asumă responsabilitatea exactitătii datelor si informatiilor cuprinse în documentatia tehnică aferentă si trebuie să demonstreze, după caz, următoarele:

a) evidenta acceptelor, avizelor, acordurilor sau autorizatiilor ori a altor acte de reglementare obtinute anterior pentru investitia propusă;

b) solutiile si măsurile adoptate pentru asigurarea gospodăririi durabile a resurselor de apă;

c) măsurile întreprinse si propuse pentru minimizarea impacturilor adverse datorate lucrărilor supuse avizării;

d) solutiile si actiunile adoptate pentru asigurarea debitului minim în albiile cursurilor de apă, pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;

e) calculul rezervei de substante minerale supuse evaluării, fără includerea volumului rezervat pilierilor de sigurantă.

Art. 21. - În documentatia tehnică necesară obtinerii avizului de gospodărire a apelor se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22. - Documentatia tehnică întocmită în scopul fundamentării solicitării avizului de gospodărire a apelor se va elabora, după caz, în baza studiilor meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, a studiilor de gospodărire a apelor si de impact produs de lucrările propuse asupra resurselor de apă si zonelor riverane. Documentatia tehnică si studiile mentionate vor fi elaborate de unităti publice sau private, abilitate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Datele hidrologice si hidrogeologice necesare pentru dimensionarea lucrărilor hidrotehnice sau hidroedilitare ale unor noi obiective de investitii ori pentru extinderi ale obiectivelor existente vor trebui actualizate pentru etapa elaborării documentatiei respective de investitii.

Art. 23. - Solutiile propuse prin documentatiile tehnice necesare solicitării si obtinerii avizului de gospodărire a apelor trebuie să ofere securitatea necesară si să respecte normativele tehnice impuse de interesele protectiei mediului si amplasamentelor analizate.

Art. 24. - Răspunderea privind calculele si piesele desenate, încorporate în documentatie, revine elaboratorului documentatiei tehnice de fundamentare. Pentru situatiile în care se constată incorectitudinea informatiilor continute în documentatie sau continutul documentatiei este incomplet, emitentul avizului va restitui solicitantului documentatia în vederea refacerii acesteia.

 

SECTIUNEA III.2

Competente de avizare

 

Art. 25. - (1) Avizele de gospodărire a apelor se emit de către Administratia Natională “Apele Române” si de unitătile de gospodărire a apelor, conform competentelor stabilite în anexa nr. 1.e).

(2) Competentele privind reînnoirea avizelor emise anterior de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, de Regia Autonomă “Apele Române” si de inspectoratele de protectia mediului sunt cele stabilite în anexa nr. 1.e).

 

SECTIUNEA III.3

Emiterea avizelor de gospodărire a apelor

 

Art. 26. - Documentatiile tehnice necesare obtinerii avizului de gospodărire a apelor, însotite de celelalte avize necesare conform anexei nr. 1.i), se transmit astfel:

a) în două exemplare la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia este amplasată investitia, dacă emiterea avizului de gospodărire a apelor intră în competenta acestuia sau a directiei de ape bazinale;

b) într-un exemplar la Administratia Natională “Apele Române”, dacă emiterea avizului de gospodărire a apelor revine acesteia, si un exemplar la directia de ape bazinale a Administratiei Nationale “Apele Române”, ce va emite referatul tehnic de specialitate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii documentatiei.

Art. 27. - Pentru lucrările situate sau activitătile desfăsurate pe cursurile de apă care formează sau intersectează frontiera tării si care pot modifica regimul de scurgere a apelor în zona de frontieră sau pot avea un

impact transfrontier negativ, solicitantul avizului de gospodărire a apelor va transmite un exemplar din documentatie la Directia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în vederea concordării acestor lucrări cu cele situate pe teritoriul tărilor vecine.

Art. 28. - (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite numai dacă documentatia tehnică tratează în mod corespunzător problemele înscrise în normativul de continut si face dovada conformării cu cerintele legale privind gospodărirea cantitativă si calitativă a apelor.

(2) Dacă în urma verificării în teren se constată că datele prezentate nu corespund realitătii sau conditiile din teren nu permit realizarea obiectivului în zona propusă, se va mentiona aceasta si se va motiva în scris refuzul de emitere a avizului.

Art. 29. - În conditiile în care documentatia tehnică, cu completările solicitate, satisface cerintele legale prevăzute se poate elibera avizul de gospodărire a apelor. Avizul de gospodărire a apelor, precum si motivatia de refuz se emit în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii documentatiei sau a ultimei completări solicitate. În cazul în care este necesară concordarea lucrărilor aferente obiectivului de investitie cu lucrările situate pe teritoriul tărilor vecine, termenul de emitere a avizului decurge de la data notificării favorabile a părtii căreia i s-a transmis spre concordare documentatia.

Art. 30. - Emitentul avizului de gospodărire a apelor are obligatia stampilării si semnării spre neschimbare a exemplarului din documentatia ce se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din aviz. Câte un exemplar din avizul de gospodărire a apelor se păstrează/se transmite la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia va fi realizată investitia si la directia de ape bazinale a Administratiei Nationale “Apele Române” în vederea includerii în Registrul apelor. Pentru lucrări de derivatii de debite între două bazine hidrografice sau pentru alte lucrări care traversează teritoriul a două ori mai multe judete se va transmite câte un exemplar din avizul de gospodărire a apelor la fiecare directie de ape bazinale a Administratiei Nationale “Apele Române” al cărei teritoriu este traversat de lucrarea respectivă.

Art. 31. - Câte un exemplar din avizele de gospodărire a apelor emise se va păstra în evidenta directiei de ape bazinale si subunitătii sale pe raza căreia se amplasează obiectivul sau se desfăsoară activitatea supusă avizării. Emitentul avizului de gospodărire a apelor va transmite sistemului de gospodărire a apelor un exemplar din documentatie, care va fi păstrat în arhiva tehnică pe toată durata de existentă a lucrării pentru care s-a solicitat avizul.

Art. 32. - (1) Conform art. 50 alin. (5) din Legea nr. 107/1996, pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor se percep tarife. Avizul de gospodărire a apelor se eliberează numai după ce solicitantul achită contravaloarea acestor tarife.

(2) Tarifele se propun de către Administratia Natională “Apele Române”, se avizează de consiliul de administratie al acesteia si se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Tarifele se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, potrivit legislatiei în vigoare.

 

SECTIUNEA III.4

Transferul avizului de gospodărire a apelor

 

Art. 33. - Avizul de gospodărire a apelor poate fi transferat la un alt beneficiar sau titular de investitie, în conditiile în care din analiza ce se efectuează rezultă că lucrările si măsurile propuse si, respectiv, cele realizate nu se modifică/s-au modificat. În acest caz transferul avizului de gospodărire a apelor se face în baza unei solicitări [cerere de transfer completată conform anexei nr. 1.h)1], adresată emitentului avizului de gospodărire a apelor ce face obiectul transferului, si se consideră efectuat începând cu data expedierii către fostul si actualul beneficiar a adresei de confirmare a transferului.

Art. 34. - Dacă transferul avizului de gospodărire a apelor propus implică modificări de solutii (tehnologie de tratare a apei, sursă de alimentare cu apă etc.), noul beneficiar trebuie să solicite eliberarea unui nou aviz care să înlocuiască avizul de gospodărire a apelor initial.

Art. 35. - Dacă la data efectuării transferului avizului de gospodărire a apelor se constată că nu s-au respectat prevederile avizului initial, transferul se refuză motivat, în scris. Noul beneficiar va solicita emiterea unui nou aviz de gospodărire a apelor conform procedurii mentionate.

Art. 36. - Transferul avizului de gospodărire a apelor se plăteste si se realizeză numai după ce solicitantul achită emitentului contravaloarea tarifului pentru serviciul prestat.

 

SECTIUNEA III.5

Faze ulterioare obtinerii avizului de gospodărire a apelor

 

Art. 37. - Punerea în functiune sau exploatarea lucrărilor, constructiilor ori instalatiilor care se construiesc pe ape sau care au legătură cu acestea este reglementată prin autorizatia de gospodărire a apelor. Fac exceptie lucrările si activitătile prevăzute la pct. I-III din anexa nr. 1.c)2, pentru care utilizarea apelor se face liber, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, precum si cele prevăzute la pct. III din anexa nr. 1.c)2, pentru a căror punere în functiune este necesară notificarea către Administratia Natională “Apele Române”, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare

 

SECTIUNEA IV.1

Autorizatia de gospodărire a apelor

 

Art. 38. - Autorizatia de gospodărire a apelor reprezintă actul ce conditionează din punct de vedere tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafată, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul si plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă si platoul continental, precum si functionarea si exploatarea în continuare a celor existente.

Art. 39. - Prin autorizatia de gospodărire a apelor utilizatorul de apă are următoarele drepturi:

a) de functionare a folosintei de apă, în cadrul căreia apele de suprafată se utilizează pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigatii, producerea de energie electrică, navigatie, piscicultură, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de către alti utilizatori din intravilanul sau extravilanul localitătilor, precum si în alte scopuri neexceptate prin Legea nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, ca si pentru utilizarea apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentări cu apă;

b) de evacuare, după utilizare în conditiile prevăzute de lege, în receptorii naturali - cursuri de apă, Marea Neagră -, de evacuare în soluri permeabile sau depresiuni cu scurgere asigurată natural ori de injectie în straturi de mare adâncime a apelor uzate, a apelor din descărcări sau drenaje, a apelor de mină ori de zăcământ;

c) de functionare sau de exploatare a lucrărilor, constructiilor si instalatiilor executate pe ape sau care au legătură cu apele si a căror executie a fost reglementată prin aviz de gospodărire a apelor;

d) de folosintă a albiilor minore, a plajei si a tărmului mării în alte scopuri decât cele pentru recreere, cu exceptia celor pentru care este prevăzută notificarea;

e) de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor, prin exploatări organizate din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor si băltilor ori din terasă, fără împiedicarea curgerii apelor mari, fără afectarea constructiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor si, respectiv, a apelor subterane;

f) de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor necesare gospodăriilor individuale si/sau interesului public local, în limita cantitătii maxime de 5.000 m3 anual, drept oferit la solicitarea administratiei publice locale.

Art. 40. - Categoriile de lucrări si de activităti pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.b).

Art. 41. - Categoriile de activităti pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodărire a apelor sunt prezentate în anexa nr. 1.c)2. Pentru categoriile de activităti si lucrări prevăzute la pct. I si II din anexa nr. 1.c)2 utilizarea resurselor de apă este liberă, iar pentru cele prevăzute la pct. III beneficiarul are obligatia să notifice Administratiei Nationale “Apele Române” punerea în functiune conform prevederilor legale.

Art. 42. - (1) Emitentul autorizatiei de gospodărire a apelor poate obliga beneficiarul sau titularul de investitie să execute si alte lucrări necesare, necuprinse în documentatia tehnică prezentată spre autorizare, dar care se impun a fi realizate în scopul evitării producerii de pagube utilizatorilor de apă existenti sau riveranilor.

(2) De asemenea, se pot impune conditii pentru respectarea limitelor de calitate impuse prin standarde si acte normative pentru asigurarea conservării si dezvoltării resursei de apă, contorizarea consumurilor de apă, asigurarea scurgerii salubre pe cursuri de apă, alocarea ratională si monitoringul resurselor de apă, precum si alte conditii ce conduc la protejarea interesului public în acest domeniu.

Art. 43. - În perioadele de secetă, în care, potrivit legii, se aplică restrictii, prevederile autorizatiei de gospodărire a apelor se subordonează planurilor de restrictie pe toată durata de aplicare a acestora. Autorizatiile de gospodărire a apelor se consideră modificate în conformitate cu planurile de aplicare a restrictiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restrictiilor va fi adusă la cunostintă beneficiarilor de autorizatii de gospodărire a apelor si celorlalti beneficiari interesati, în scris, de către directiile de ape bazinale ale Administratiei Nationale “Apele Române”, cu cel putin 72 de ore înainte de aceasta.

 

SECTIUNEA IV.2

Solicitantul autorizatiei de gospodărire a apelor

 

Art. 44. - Autorizatia de gospodărire a apelor se solicită de către beneficiarul obiectivului de investitie sau, după caz, al folosintei de apă, pe baza unei documentatii tehnice întocmite de către unităti publice sau private abilitate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, conform prevederilor legale.

Art. 45. - În cazul folosintelor de apă ale localitătilor, platformelor sau zonelor industriale, autorizatia de gospodărire a apelor se solicită de către detinătorul/administratorul acestor sisteme.

Art. 46. - Pentru folosintele de apă din interiorul unor localităti sau zone industriale care preiau apă de alimentare din retele comunale sau de zonă, dar evacuează apele uzate în receptorii naturali, precum si pentru cele care au surse proprii de apă subterană sau de suprafată, dar evacuează apele uzate în retelele de canalizare comunală sau de zonă, beneficiarul acestora va solicita autorizatie de gospodărire a apelor. Cererea de solicitare va fi însotită si de acceptul detinătorului sistemului de alimentare cu apă si de canalizare-epurare, după caz.

Art. 47. - În cazul sistemelor de irigatii sau desecări, autorizatia de gospodărire a apelor se solicită de către detinătorii acestor sisteme.

 

SECTIUNEA IV.3

Modalitatea de obtinere a autorizatiei de gospodărire a apelor

 

Art. 48. - Persoanele fizice sau juridice care doresc să obtină o autorizatie de gospodărire a apelor trebuie să completeze citet formularul prezentat în anexa nr. 1.f). Acest formular se va completa si în cazul în care se doreste modificarea autorizatiei de gospodărire a apelor initiale.

Art. 49. - Solicitantul autorizatiei de gospodărire a apelor îsi asumă responsabilitatea exactitătii datelor si informatiilor cuprinse în formularul de solicitare, iar elaboratorul îsi asumă responsabilitatea exactitătii datelor si informatiilor cuprinse în documentatia tehnică de fundamentare aferentă acestuia si trebuie să demonstreze următoarele:

a) posibilitatea conformării cu cerintele legale;

b) finalizarea lucrărilor si respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor la realizarea lucrărilor de investitii;

c) măsurile întreprinse si propuse pentru minimizarea impacturilor adverse datorate lucrărilor supuse autorizării;

d) asigurarea debitului minim în albiile cursurilor de apă pentru protectia ecosistemelor acvatice si a altor valori ecologice;

e) măsurile si lucrările existente pentru asigurarea gospodăririi durabile a resurselor de apă.

Art. 50. - În documentatia tehnică necesară obtinerii autorizatiei de gospodărire a apelor se poate solicita confidentialitatea datelor prezentate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 51. - Cererea de autorizare va fi însotită de următoarele acte:

a) avizul de gospodărire a apelor emis la documentatia tehnică care a stat la baza executării lucrărilor de investitii pentru care se cere autorizarea; în cazul reînnoirii sau modificării autorizatiei de gospodărire a apelor, se va prezenta si autorizatia de gospodărire a apelor în baza căreia a functionat până la data solicitării;

b) programul de etapizare elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, în cazul folosintelor de apă care nu sunt echipate cu instalatii de măsurare a debitelor si volumelor de apă prelevate si/sau evacuate, precum si al celor care nu sunt dotate cu statii sau instalatii de epurare ori la care instalatiile existente necesită completări, extinderi, retehnologizări sau optimizări functionale;

c) schema generală a lucrărilor, constructiilor, instalatiilor sau a folosintei de apă pentru care se solicită autorizatia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi si functionali), inclusiv încadrarea în ansamblu a folosintei de apă;

d) regulamentul de functionare-exploatare si întretinere, întocmit conform prevederilor legale;

e) acceptul detinătorilor sistemelor de alimentare cu apă si canalizare-epurare, după caz;

f) planul de prevenire si de combatere a poluărilor accidentale, după caz;

g) alte documente necesare, după caz.

 

SECTIUNEA IV.4

Competentele de emitere a autorizatiei de gospodărire a apelor

 

Art. 52. - (1) Autorizatia de gospodărire a apelor se emite de către Administratia Natională “Apele Române” si directiile de ape bazinale ale acesteia, conform competentelor mentionate în anexa nr. 1.g).

(2) Refuzul de a emite autorizatia de gospodărire a apelor poate fi contestat de solicitant, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 53. - Autorizatia de gospodărire a apelor emisă pentru exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, amplasate pe cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat si care fac obiectul acordurilor bilaterale, va fi aprobată de secretarul de stat din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, care coordonează activitatea de gospodărire a apelor.

 

SECTIUNEA IV.5

Emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor

 

Art. 54. - Cererea de solicitare a autorizării, însotită de documentatia de fundamentare, se transmite astfel:

a) în două exemplare la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia este amplasată folosinta, dacă emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor este în competenta directiei de ape bazinale a Administratiei Nationale “Apele Române” si un exemplar la directia de ape. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare sistemul de gospodărire a apelor va elibera, după caz, referatul tehnic de specialitate pe care îl va transmite directiei de ape bazinale însotit de un exemplar din documentatie;

b) în două exemplare la directia de ape bazinale pe teritoriul căreia este amplasată folosinta si un exemplar la Adminstratia Natională “Apele Române”, dacă emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor este în competenta acesteia. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare directia de ape bazinale va elibera, după caz, referatul tehnic de specialitate pe care îl va transmite Administratiei Nationale “Apele Române”.

Art. 55. - Autorizatia de gospodărire a apelor se eliberează în baza constatării tehnice în teren cu privire la modul de respectare a prevederilor legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a  ucrărilor si exactitatea datelor cuprinse în cererea de autorizare si în documentatia anexată acesteia. Pentru lucrările noi constatările se efectuează în prezenta beneficiarului, de preferintă o dată cu receptia preliminară a investitiilor. Procesul-verbal de receptie face parte integrantă din documentele în baza cărora se va elibera autorizatia de gospodărire a apelor.

Art. 56. - Dacă la verificarea în teren se constată lipsuri care nu ar permite punerea în functiune a investitiei, potrivit art. 55 din Legea nr. 107/1996, emitentul autorizatiei de gospodărire a apelor va fixa un termen de maximum 60 de zile pentru efectuarea remedierilor sau a completărilor necesare. Dacă lipsurile constatate permit punerea în exploatare a folosintei fără pericol din punct de vedere al gospodăririi apelor, autorizatia se poate emite cu durata limitată de maximum un an.

Art. 57. - În baza unei justificări emitentul poate refuza eliberarea autorizatiei din motive tehnice si va comunica în scris solicitantului decizia luată.

Art. 58. - (1) În cazul elaborării programelor de etapizare, emiterea autorizatiei de gospodărire a apelor se va face numai după avizarea si aprobarea etapelor si măsurilor propuse de solicitant în program, în conditiile Legii nr. 107/1996, cu modificările ulterioare.

(2) Programul de etapizare face parte integrantă din autorizatia de gospodărire a apelor.

(3) Emitentul autorizatiei de gospodărire a apelor va lua în considerare introducerea în autorizatia de gospodărire a apelor a unui program de etapizare, numai dacă, la solicitarea autorizatiei, titularul acesteia:

a) dovedeste că lucrările si investitiile necesare pentru conformare imediată nu sunt posibile din punct de vedere tehnic si/sau financiar si economic;

b) dovedeste că în perioada de conformare la programul de etapizare nu se vor produce daune mediului, sănătătii publice sau de altă natură;

c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de etapizare la termenele stabilite.

Art. 59. - Autorizatia de gospodărire a apelor se eliberează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de autorizare, respectiv în termen de 20 de zile de la data receptiei preliminare. O dată cu autorizatia de gospodărire a apelor se restituie titularului un exemplar din documentatia depusă - vizată spre neschimbare -, care face parte integrantă din autorizatie.

Art. 60 - Autorizatia de gospodărire a apelor se eliberează pe o perioadă de:

a) maximum un an, fără să depăsească durata programelor de etapizare, în situatia în care se impune si se aprobă programul de etapizare;

b) un an, pentru exploatările de nisipuri si pietrisuri necesare gospodăriilor individuale si/sau interesului public local, în limita cantitătii maxime de 5.000 m3/an, la solicitarea administratiei publice locale;

c) un an, pentru exploatările organizate de nisipuri si pietrisuri, în functie de evolutia morfologică a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

d) maximum 3 ani, pentru functionarea instalatiilor de captare, tratare, pompare, transport, înmagazinare, distributie si epurare sau preepurare a apei, precum si pentru depozitarea deseurilor menajere si industriale, în functie de influenta obiectivului autorizat asupra regimului cantitativ si calitativ al resurselor de apă;

e) maximum 5 ani, pentru producerea de energie electrică, navigatie, piscicultură, stuficultură, plutărit, flotaj si agrement sau în alte scopuri neexceptate de lege.

Art. 61. - Detinătorul unei autorizatii de gospodărire a apelor va solicita reînnoirea acesteia cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesară completarea unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1.f), însotită de copia de pe autorizatia de gospodărire a apelor, de documentatia tehnică de fundamentare a autorizatiei de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, de eventuale completări la aceasta si, după caz, de un raport privind modul de realizare a prevederilor programului de etapizare.

Art. 62. - Emitentul autorizatiei de gospodărire a apelor are obligatia stampilării spre neschimbare a exemplarului din documentatia ce se transmite solicitantului împreună cu un exemplar din autorizatie.

Art. 63. - Un exemplar din autorizatiile emise se va păstra în evidentă si, respectiv, în arhiva tehnică a directiei de ape bazinale si a sistemului de gospodărire a apelor pe raza căruia se amplasează obiectivul, pe toată durata de valabilitate a autorizatiei.

Art. 64. - Pentru emiterea autorizatiilor de gospodărire a apelor se percep tarife care se propun de către Administratia Natională “Apele Române”, se avizează de consiliul de administratie al acesteia si se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Tarifele se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, potrivit legii.

 

SECTIUNEA IV.6

Transferul autorizatiei de gospodărire a apelor

 

Art. 65. - Autorizatia de gospodărire a apelor poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investitie în conditiile în care din analiza efectuată în teren se constată că valorile parametrilor cantitativi si calitativi de capăt si, respectiv, caracteristicile lucrărilor autorizate nu se modifică. Transferul autorizatiei de gospodărire a apelor se face în baza unei cereri de transfer completate conform anexei nr. 1.h)2 si a unei documentatii justificative adresate emitentului autorizatiei de gospodărire a apelor ce face obiectul transferului si se consideră efectuat începând cu data expedierii către fostul si actualul beneficiar a noii autorizatii.

Art. 66. - Dacă transferul autorizatiei de gospodărire a apelor propus implică modificări de solutii (tehnologia de tratare a apei, sursa de alimentare cu apă etc.) sau la verificarea în teren se constată că în functionare folosinta nu respectă conditiile impuse, noul beneficiar trebuie să solicite o nouă autorizatie de gospodărire a apelor.

Art. 67. - Dacă la data efectuării transferului autorizatiei de gospodărire a apelor folosinta de apă nu este exploatată conform prevederilor actelor de reglementare, se va stabili răspunderea pentru pagubele înregistrate si se vor aplica măsurile prevăzute de lege. Autorizatia de gospodărire a apelor poate fi transferată si în conditiile elaborării unui program de etapizare în conformitate cu cerintele legale.

Art. 68. - Pentru efectuarea transferului autorizatiei de gospodărire a apelor se plătesc tarife care se propun de către Administratia Natională “Apele Române”, se avizează de consiliul de administratie al acesteia si se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Tarifele se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, potrivit legii.

Art. 69. - Autorizatia de gospodărire a apelor nu exclude obligativitatea solicitării si obtinerii autorizatiei de mediu si a altor autorizatii si avize prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Programe de etapizare

 

Art. 70. - (1) În scopul conformării cu cerintele legale, precum si pentru efectuarea esalonată a remedierilor sau a completărilor ce se impun folosintei, unitatea de gospodărire a apelor competentă solicită un program de etapizare în situatiile în care:

a) folosinta de apă nu este dotată cu statii sau instalatii de măsurare, după caz, a parametrilor cantitativi si calitativi ai apei prelevate si, respectiv, restituite;

b) folosinta de apă nu este dotată cu statii sau instalatii de epurare ori instalatiile existente necesită completări, extinderi, retehnologizări sau optimizări functionale, iar din punct de vedere calitativ apele evacuate în receptori nu se încadrează în prevederile legale;

c) la verificarea în teren se constată nerespectarea prevederilor încorporate în documentatia tehnică de fundamentare a solicitării autorizatiei de gospodărire a apelor.

(2) Programul de etapizare va îngloba:

a) lucrări si măsuri necesare;

b) valorile corespunzătoare acestora;

c) surse de finantare;

d) termene de începere si, respectiv, de punere în functiune;

e) responsabilităti si obligatii stabilite la fiecare nivel implicat în respectarea si reusita acestuia;

f) priorităti impuse de considerente sociale si economice, iar, după caz, grafice de executie;

g) mecanismul de punere în aplicare a programului.

Valorile lucrărilor si ale măsurilor necesar a fi executate vor fi repartizate pe cât posibil în transe egale pe toată perioada de derulare a programului de etapizare.

Art. 71. - (1) Programul de etapizare întocmit de către utilizator se acceptă în baza unei analize de fond, efectuată de unitatea de gospodărire a apelor competentă, prin negociere, de comun acord cu solicitantul. Aceasta va cuprinde, acolo unde este cazul, si valori ale parametrilor de capăt pentru fiecare etapă. În cazul neacceptării lui, utilizatorul are obligatia întocmirii unui alt program de etapizare în concordantă cu interesele emitentului autorizatiei, legat de politica de gospodărire a apelor în bazinul hidrografic respectiv.

(2) Dacă pe parcursul derulării prevederilor programului de etapizare rezultă necesitatea prevederii si a altor lucrări, programul de etapizare va fi completat corespunzător si va fi aprobat în conditiile Legii nr. 107/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 72. - (1) După aprobarea programului de etapizare autorizatia de gospodărire a apelor se eliberează pe o perioadă limitată de până la un an, luându-se în considerare, după caz:

a) parametrii de capăt reglementati la promovarea si la executia obiectivului;

b) parametrii de capăt stabiliti în functie de interesul ecologic al zonei, precum si de posibilitătile reale ale folosintei puse de acord cu prevederile legale privind conditiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic.

(2) La realizarea si punerea în functiune a lucrărilor si măsurilor cuprinse în programul de etapizare, emitentul va elibera o nouă autorizatie la care valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate epurate, evacuate în emisar, sunt în concordantă cu prevederile Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orăsenesti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA - 001/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu necesitătile cantitative ale folosintei, de utilizările de apă din aval si de obiectivele de calitate ale receptorului natural.

Art. 73. - Analiza de fond si realizarea lucrărilor si măsurilor din programul de etapizare includ din partea unitătilor de gospodărire a apelor următoarele aspecte:

a) inspectia - destinată determinării nivelului de respectare a cerintelor legale de către utilizatorul ce urmează a fi reglementat, precum si identificării oricărei violări fată de limitele impuse de standarde, norme sau alte limitări impuse de legislatie;

b) negocierea - stabilită de comun acord între utilizatorul ce urmează a fi reglementat si emitentul autorizatiei de gospodărire a apelor, corelată si cu posibilitătile economice existente;

c) actiuni legale - desfăsurate în scopul aplicării amenzilor, penalitătilor si sanctiunilor cuvenite pentru încălcarea dispozitiilor legale.

Art. 74. - (1) În cazul elaborării unui program de etapizare solicitantul autorizatiei de gospodărire a apelor va transmite emitentului formularul de solicitare a autorizatiei de gospodărire a apelor, însotit de documentatia tehnică si de programul de etapizare pentru aducerea la îndeplinire a cerintelor legale, semnat de toti factorii implicati.

(2) Emitentul va confirma si va aproba lucrările si măsurile propuse de solicitant pentru respectarea limitelor impuse si va putea solicita, după caz, furnizarea de informatii si elemente suplimentare ce pot demonstra fezabilitatea si eficacitatea acestora.

Art. 75. - Beneficiarul autorizatiei de gospodărire a apelor are obligatia instituirii unui sistem de monitorizare în cadrul programelor de etapizare, destinat evaluării gradului de aducere la îndeplinire a etapei parcurse si respectării termenelor propuse.

Art. 76. - În cazul în care beneficiarul nu realizează măsurile cuprinse în programul de etapizare si nici nu manifestă interes pentru conformarea cu cerintele legale, emitentul autorizatiei de gospodărire a apelor va lua măsurile stabilite de lege si va aplica sanctiunile corespunzătoare.

Art. 77. - (1) Programul de etapizare face parte integrantă din programul pentru conformare prevăzut prin Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor si lucrărilor cuprinse în programul de etapizare revine în egală măsură proprietarului lucrărilor supuse autorizării, precum si operatorului de servicii publice care a concesionat aceste lucrări sau le are în administrare.

 

CAPITOLUL VI

Reînnoirea autorizatiei de gospodărire a apelor

 

Art. 78. - (1) La expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei de gospodărire a apelor, în cazul în care se solicită reînnoirea ei, emitentul va proceda la reînnoirea acesteia atunci când la verificarea în teren se constată, după caz, că:

a) nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de gospodărire a apelor al cărei termen expiră;

b) prevederile programului de etapizare la etapa respectivă sunt realizate integral sau partial, nerealizările nefiind din vina utilizatorului; acest fapt va fi dovedit cu acte justificative, situatie în care se poate trece la renegocierea termenelor de realizare a măsurilor si lucrărilor în cauză, în vederea prezentării programului de etapizare spre aprobare autoritătilor competente.

(2) Documentatia înaintată pentru reînnoirea autorizatiei de gospodărire a apelor va fi elaborată de beneficiar numai în situatia în care conditiile pentru care a fost eliberată autorizatia al cărei termen expiră nu s-au modificat.

 

CAPITOLUL VII

Controlul activitătii

 

Art. 79. - Controlul activitătii de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor se organizează si se exercită de către Directia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului prin personalul propriu, precum si prin personalul de specialitate al Administratiei Nationale “Apele Române”.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 80. - Anexele nr 1.a)-1.i) fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1.a)

la procedură

 

LISTA

cu adresele Administratiei Nationale “Apele Române”, directiilor de ape bazinale si sistemelor de gospodărire a apelor

 

Administratia Natională “Apele Române”

str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, cod 70106 Bucuresti

Directia apelor Somes-Tisa Str. Vânătorului nr. 17, cod 3400 Cluj-Napoca, judetul Cluj

- Sistemul de gospodărire a apelor Maramures Str. Hortensiei nr. 2, cod 4800 Baia Mare

- Sistemul de gospodărire a apelor Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, cod 3900 Satu Mare

- Sistemul de gospodărire a apelor Bistrita-Năsăud str. Avram Iancu nr 9, cod 4400 Bistrita

- Sistemul de gospodărire a apelor Sălaj str. Corneliu Coposu nr. 91, cod 4700 Zalău

- Sistemul de gospodărire a apelor Cluj str. Donath nr. 157A, cod 3400 Cluj-Napoca

Directia apelor Crisuri

str. Ion Bogdan nr. 35, cod 3900 Oradea, judetul Bihor - Sistemul de gospodărire a apelor Bihor

Str. Atelierelor nr. 6, cod 3900 Oradea

Directia apelor Mures

str. Koteles Samuel nr. 33, cod 4300 Târgu Mures, judetul Mures

- Sistemul de gospodărire a apelor Arad str. Dragalina nr. 16, cod 2900 Arad

- Sistemul de gospodărire a apelor Hunedoara str. C.A. Rosetti nr. 9, cod 2700 Deva

- Sistemul de gospodărire a apelor Alba Str. Lalelelor nr. 7, cod 2500 Alba Iulia

- Sistemul de gospodărire a apelor Mures aleea Carpati nr. 61, cod 4300 Târgu Mures

Directia apelor Banat

bd. Mihai Viteazul nr. 32, cod 1900 Timisoara, judetul Timis

- Sistemul de gospodărire a apelor Caras-Severin Str. Căminelor nr. 9, cod 1700 Resita

- Sistemul de gospodărire a apelor Timis str. Tudor Vladimirescu nr. 35, cod 1900 Timisoara

Directia apelor Jiu

Str. Dunării nr. 48, cod 1100 Craiova, judetul Dolj

- Sistemul de gospodărire a apelor Dolj Prelungirea Severinului nr. 169A, cod 1100 Craiova

- Sistemul de gospodărire a apelor Gorj Str. Unirii nr. 76, cod 1400 Târgu Jiu

- Sistemul de gospodărire a apelor Mehedinti Str. Republicii nr. 1, cod 1500 Drobeta-Turnu Severin

Directia apelor Olt

str. Remus Belu nr. 6, cod 1000 Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

- Sistemul de gospodărire a apelor Covasna str. Lunca Oltului nr 7, cod 4000 Sfântu Gheorghe

- Sistemul de gospodărire a apelor Harghita Str. Progresului nr. 16, cod 4100 Miercurea-Ciuc

- Sistemul de gospodărire a apelor Brasov str. Maior Cranta nr. 32, cod 2200 Brasov

- Sistemul de gospodărire a apelor Sibiu Str. Somesului nr. 49, cod 2400 Sibiu

- Sistemul de gospodărire a apelor Vâlcea str. Remus Belu nr. 6, cod 1000 Râmnicu Vâlcea

- Sistemul de gospodărire a apelor Olt str. Streharet nr. 156, cod 0500 Slatina

Directia apelor Arges-Vedea

str. Câmpulung nr. 6-8, cod 0300 Pitesti, judetul Arges

- Sistemul de gospodărire a apelor Arges comuna Stefănesti, satul Valea Mare

- Sistemul de gospodărire a apelor Ilfov-Bucuresti Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, Bucuresti

- Sistemul de gospodărire a apelor Giurgiu comuna Grădinari

- Sistemul de gospodărire a apelor Teleorman str. 1 Mai nr. 124, cod 0700 Alexandria

Directia apelor Buzău - Ialomita

str. Bucegi nr. 20 bis, cod 5100 Buzău, judetul Buzău

- Sistemul de gospodărire a apelor Brăila str. Mărăsesti nr. 39, cod 6100 Brăila

- Sistemul de gospodărire a apelor Călărasi str. Chiciu nr. 2, cod 8500 Călărasi

- Sistemul de gospodărire a apelor Ialomita str. Mihai Viteazul nr. 1, cod 8400 Slobozia

- Sistemul de gospodărire a apelor Dâmbovita Str. Canalului nr. 1, cod 0200 Târgoviste

- Sistemul de gospodărire a apelor Prahova str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304, cod 2000 Ploiesti

- Sistemul de gospodărire a apelor Buzău str. Bucegi nr. 20 bis, cod 5100 Buzău

Directia apelor Siret

str. Cuza Vodă nr. 1, cod 5500 Bacău, judetul Bacău

- Sistemul de gospodărire a apelor Suceava Str. Universitătii nr. 48, cod 5800 Suceava

- Sistemul de gospodărire a apelor Neamt str. Mihail Sadoveanu nr. 21, cod 5600 Piatra-Neamt

- Sistemul de gospodărire a apelor Bacău str. Cuza Vodă nr. 1, cod 5500 Bacău

- Sistemul de gospodărire a apelor Vrancea Piata Victoriei nr. 5, cod 5300 Focsani

Directia apelor Prut

str. Theodor Văscăuteanu nr. 10, cod 6600 Iasi, judetul Iasi

- Sistemul de gospodărire a apelor Botosani str. Nicolae Iorga nr. 5 bis, cod 6800 Botosani

- Sistemul de gospodărire a apelor Iasi str. Theodor Văscăuteanu nr. 10, cod 6600 Iasi

- Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui str. Alexandru Vlahută nr. 5, cod 6500 Vaslui

- Sistemul de gospodărire a apelor Galati str. Traian nr. 431, cod 6200 Galati

Directia apelor Dobrogea - Litoral

bd. Mircea cel Bătrân nr. 122, cod 8700 Constanta, judetul Constanta

- Sistemul de gospodărire a apelor Tulcea str. Alexandru Ciucurencu nr. 3, cod 8800 Tulcea

- Sistemul de gospodărire a apelor Constanta str. Mircea cel Bătrân nr. 127, cod 8700 Constanta.

 

ANEXA Nr. 1.b)

la procedură

 

LISTA

lucrărilor si categoriilor de activităti desfăsurate pe ape sau care au legătură cu apele, pentru care sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului si autorizatiei de gospodărire a apelor

 

a) lucrări, constructii si instalatii care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivatii de debite;

b) lucrări de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: alimentări cu apă potabilă, industrială si pentru irigatii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinte hidromecanice, amenajări pentru navigatie, plutărit si flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel;

c) lucrări, constructii si instalatii pentru protectia calitătii apelor sau care influentează calitatea apelor: lucrări de canalizare si evacuare de ape uzate, statii si instalatii de prelucrare a calitătii apelor, injectii de ape în subteran, alte asemenea lucrări;

d) constructii de apărare împotriva actiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări si consolidări de maluri si albii, rectificări si reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectări de torenti, desecări si asanări, alte lucrări de apărare;

e) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente:

poduri, conducte, linii electrice etc.;

f) amenajări si instalatii de extragere a agregatelor minerale si nămolurilor terapeutice din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor si tărmul mării: balastiere amplasate în terasă, cariere etc.;

g) depozite de deseuri menajere si reziduuri industriale (halde de steril, zguri si cenusi, slamuri, nămoluri si altele asemenea) si cimitire;

h) plantări si defrisări de vegetatie lemnoasă, perdele antierozionale si filtrante în zonele de protectie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;

i) lucrări, constructii si instalatii ce se execută pe malul mării, fundul apelor maritime interioare si al mării teritoriale, platoul continental sau lucrări pentru apărarea tărmului;

j) lucrări de prospectiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalatii hidrometrice, borne topohidrografice si orice alte lucrări de studii de teren în legătură cu apele;

k) lucrări si instalatii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calitătii apei;

l) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal si de detaliu;

m) lucrări de închidere a minelor/carierelor si de reconstructie ecologică a zonelor afectate;

n) zone naturale protejate.

 

ANEXA Nr. 1.c)1

la procedură

 

LISTA

lucrărilor si categoriilor de activităti pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodărire a apelor

 

I. Alimentarea cu apă pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în conditiile în care pentru aceasta nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de până la 0,2 l/s.

II. Lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru mentinerea adâncimii de navigatie si la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare se stabilesc anual de către Administratia Natională “Apele Române” împreună cu unitătile de profil ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

III. Lucrări pentru care este necesară notificarea către sucursalele Administratiei Nationale “Apele Române” [conform art. 54 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996] a începerii executiei, si anume:

a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalatii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apă înscrisi în autorizatia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea executiei unor astfel de lucrări;

b) injectarea, în structurile din care au provenit, a apelor de zăcământ, fără a produce poluarea straturilor de apă subterane traversate, în conformitate cu reglementările din domeniul resurselor minerale;

c) instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, dacă debitul prelevat nu depăseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influentează calitatea emisarului;

d) protectia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor si nămolurilor terapeutice;

e) traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judetene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2;

f) lucrări de cultură si refacere a pădurilor si de combatere a eroziunii solului pe suprafete totale mai mici de 20 km2, inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanti si corectări de torenti pe lungimi mai mici de 10 km;

g) lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influentează calitatea resurselor de apă;

h) lucrări de amenajare a plajelor turistice pentru asigurarea confortului turistilor pe plaje, precum si activităti sezoniere specifice (agrement nautic, tobogane acvatice, publicitate etc.);

i) amenajări cu destinatie turistică si de agrement realizate în zonele limitrofe plajelor turistice si zonei de protectie a lacurilor care nu au legătură cu apele de suprafată si subterane, cu exceptia campingurilor.

 

ANEXA Nr. 1.c)2

la procedură

 

LUCRĂRI

si categorii de activităti pentru care nu sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodărire a apelor

 

I. Alimentarea cu apă pentru folosinte destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în conditiile în care pentru aceasta nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii cu capacitate de până la 0,2 l/s.

II. Lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru mentinerea adâncimii de navigatie si la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare se stabilesc anual de către Administratia Natională “Apele Române” împreună cu unităti de profil ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

III. Lucrări pentru care este necesară notificarea către sucursalele Administratiei Nationale “Apele Române” [conform art. 54 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996] a punerii în functiune, si anume:

a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apă înscrisi în autorizatia de gospodărire a apelor emisă înainte de începerea executiei unor astfel de lucrări;

b) injectarea, în structurile din care au provenit, a apelor de zăcământ, fără a produce poluarea straturilor de apă subterane traversate, în conformitate cu reglementările din domeniul resurselor minerale, exclusiv cele rezultate de la schelele de extractie;

c) instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, dacă debitul prelevat nu depăseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influentează calitatea emisarului;

d) protectia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor si nămolurilor terapeutice;

e) traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judetene, în bazine hidrografice mai mici de 10 km2;

f) lucrări de cultură si refacere a pădurilor si de combatere a eroziunii solului pe suprafete totale mai mici de 20 km2 si lucrări de regularizare a scurgerii pe versanti si corectări de torenti pe lungimi mai mici de 10 km;

g) lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăseste 10 l/s, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influentează calitatea resurselor de apă;

h) linii electrice si de telecomunicatii, conducte de transport gaze si de transport apă potabilă;

i) apărări si consolidări de maluri si albii, rectificări si reprofilări de albii;

j) regularizarea scurgerii pe versanti, corectări de torenti;

k) combaterea eroziunii solului;

l) amenajări cu destinatie turistică si de agrement realizate pe plajele turistice, în zonele limitrofe acestora si zonei de protectie a lacurilor care nu au legătură cu apele de suprafată si subterane, cu exceptia campingurilor.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

 

 

ANEXA Nr. 1.i)

la procedură

 

AVIZE

si acorduri necesare, după caz, în cadrul procedurii de reglementare

 

a) avizul autoritătii competente, necesar pentru reglementarea regimului de exploatare a apelor minerale si geotermale, a lacurilor si nămolurilor terapeutice, a turbăriilor si zonelor umede;

b) avizul privind instituirea si regimul de utilizare a zonelor de protectie sanitară, emis de Ministerul Sănătătii si Familiei;

c) avizul privind regimul navigatiei pe cursuri de apă naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare si pe marea teritorială, precum si lucrările, constructiile sau instalatiile aferente, emis de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

d) avizul privind regimul de exploatare a fondului piscicol, precum si exercitarea pescuitului în bazinele piscicole naturale sau amenajate;

e) avizul emis de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru injectarea, în straturi de foarte mare adâncime si pe baza unor studii speciale, a apelor uzate industriale, precum si a apelor de mină sau de zăcământ pentru care nu există tehnologii ori procedee de epurare eficiente;

f) avizul organelor silvice de specialitate pentru plantarea sau tăierea arborilor ori arbustilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă si pe tărmul mării;

g) avizul organelor silvice de specialitate si al Administratiei Nationale “Apele Române” pentru efectuarea, în conditiile legii, a defrisărilor necesare asigurării vizibilitătii semnalelor de balizaj si a mijloacelor de semnalizare pe toată întinderea malurilor si apelor în punctele stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în zona maritimă, fluvială sau a altor căi navigabile;

h) acceptul în scris al detinătorilor lucrărilor existente în zonă sau al sistemului hidroedilitar orăsenesc, industrial, zonal sau microregional pentru situatii în care prin solutiile tehnice adoptate se propun cooperări cu acestea, în ceea ce priveste amplasarea, functionarea sau exploatarea din punct de vedere al gospodăririi apelor;

i) acceptul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă, lacurilor, băltilor si din tărmul mării, prin exploatări organizate în apele nationale navigabile;

j) încheierea dintre Administratia Natională “Apele Române” împreună cu autoritatea de cadastru funciar si detinătorii terenurilor pentru delimitarea albiilor minore;

k) avizul Administratiei Nationale “Apele Române” pentru aplicarea, în functie de specificul local, a regimului restrictional de folosire a terenurilor din zonele de protectie, din zona dig-mal si din acumulări nepermanente;

l) avizul comitetului de bazin, după consultarea riveranilor, pentru interese publice privind readucerea apei în albia veche, care se realizează la propunerea Administratiei Nationale “Apele Române”;

m) acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru situatii în care lucrările ce se construiesc pe ape sau au legătură cu apele se efectuează în zona apelor nationale navigabile;

n) acordul Administratiei Nationale “Apele Române” pentru circulatia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri ori baraje, prin locuri special amenajate;

o) avizul riveranilor pentru amplasarea obiectivelor economice si sociale în zona inundabilă a albiei majore;

p) avizul de amplasament al obiectivului în cazul amplasării în zona inundabilă, în zonele de protectie ale platformelor meteorologice si în zonele de protectie sanitară instituite conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare;

r) actul de omologare a tehnologiilor noi de tratare si/sau epurare a apelor, eliberat de un institut abilitat sau de o comisie interministerială;

s) certificatul de urbanism eliberat conform legii;

t) alte avize si acorduri în legătură cu domeniul apelor, necesare sau care se vor legifera după promovarea prezentei proceduri.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002

la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să

întocmească situatii financiare anuale

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni în valută, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.670/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 3 noiembrie 1997; Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 314/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 8 aprilie 1999; Precizările referitoare la reflectarea în contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.459/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995;

Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2001, la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.332/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 21 ianuarie 2002; Normele privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2002.

Nr. 1.784.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale

 

Pentru încheierea în mod corespunzător a exercitiului financiar pe anul 2002 persoanele juridice1), indiferent de forma de proprietate, vor lua următoarele măsuri:

 

PARTEA I

Prevederi comune

 

I. Întocmirea situatiilor financiare anuale

1. Potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629/2002, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în domeniu si să întocmească situatii financiare anuale.

2. Situatiile financiare aferente exercitiului care se încheie la 31 decembrie 2002 se vor întocmi avându-se în vedere următoarele formate:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, formatul din aceste reglementări, precum si formularele cod 30 si 40 din anexa la prezentele precizări;

b) persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicată, formatul din anexa la prezentele precizări, după cum urmează2):

- persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) vor completa formularele cod 10 la 90;

- persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (6) vor completa formularele cod 10, 20 si 30.


1) În contextul prezentelor precizări, prin persoane juridice se întelege: societăti comerciale, societăti/companii nationale, regii autonome, institute nationale de cercetare-dezvoltare, societăti cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, inclusiv subunităti cu sediul în România, ce apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

2) Situatiile financiare ale persoanelor juridice prevăzute la pct. 2 lit. b) se vor tipări si se vor difuza prin grija Ministerului Finantelor Publice.

 

II. Semnarea, verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale

3. Numele si prenumele persoanelor care întocmesc si semnează situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se vor completa citet, astfel încât acestea să poată fi identificate.

4. Administratorii, fondatorii, directorii sau alti reprezentanti legali ai persoanelor juridice vor urmări întocmirea corectă si depunerea în termen a situatiilor financiare anuale, tinând seama si de prevederile art. 265 pct. 1 si 2 si ale art. 266 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

5. Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

6. Persoanele juridice care nu aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale.  Potrivit art. 158 alin. (1) si art. 179 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, bilantul si contul de profit si pierdere ale acestora se verifică si se certifică de cenzori, acolo unde se prevede existenta acestora. În ceea ce priveste auditorii financiari/cenzorii societătilor comerciale, acestia vor avea în vedere responsabilitătile ce le revin potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 133/2002, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte si care nu au personal calificat, încadrat potrivit legii, ori contracte de prestări de servicii în domeniul contabilitătii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a încheia contracte pentru întocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate, autorizate, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001.

III. Depunerea situatiilor financiare anuale

8. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, după cum urmează:

- în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de către persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001;

- în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de către persoanele juridice care întocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene (inclusiv de către persoanele juridice care urmează să retrateze situatiile financiare anuale ale anului 2002 până la data de 30 noiembrie a anului următor);

- în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de către microîntreprinderi, precum si persoanele juridice care de la constituire nu au desfăsurat activitate si depun o declaratie în acest sens.

9. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, un exemplar al acelorasi situatii, însotit de raportul auditorilor financiari/cenzorilor si de procesul-verbal al adunării generale a actionarilor sau asociatilor este trimis în termenul prevăzut de lege la oficiile teritoriale ale registrului comertului.

10. Persoanele juridice care conduc contabilitatea cu ajutorul tehnicii de calcul, precum si toti cei interesati pot procura de la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continând normele metodologice, formularistica necesară si programele de verificare, cu documentatia de utilizare aferentă. În această situatie, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se vor depune discheta si formularele situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2002, listate, semnate si stampilate.

IV. Organizarea si conducerea contabilitătii

11. Contabilitatea se tine în limba română si în moneda natională. Pentru necesităti proprii de informare persoanele juridice pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si într-o monedă străină.

12. Evidenta operatiunilor contabile se realizează cu ajutorul conturilor cuprinse în planul de conturi general, aplicabil persoanei juridice.

Conturile sintetice pot fi dezvoltate în analitic, în functie de specificul activitătii si de necesitătile proprii de informare.

13. Orice operatiune economică efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

14. Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi recunoscute în bilant se înregistrează în contabili tate în conturi în afara bilantului, denumite conturi de ordine si evidentă, respectiv cele din clasa 8 “Conturi speciale”. În această categorie se cuprind angajamente ca giruri, garantii si alte angajamente, acordate sau primite în relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie sau primite în regim de leasing operational, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau în custodie, debitori scosi din activ, urmăriti în continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate si neajunse la scadentă, precum si alte valori.

15. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate în gestiune si administrare cel putin o dată pe an, de regulă la sfârsitul anului, în vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reală a patrimoniului.

16. Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de activ si de pasiv detinute, se face în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, respectiv cu prevederile pct. 132 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitătii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995, în functie de reglementările contabile aplicabile persoanei juridice.

17. Evaluarea bunurilor produse de unitate se face după cum urmează:

a) la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor cuprinse în aceste reglementări;

b) la celelalte persoane juridice, la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunurilor. La determinarea costului de productie trebuie avute în vedere prevederile regulamentului de aplicare a Legii contabilitătii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, potrivit căruia în costul de productie nu se include costul subactivitătii. Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare nu se includ, de regulă, în costurile de productie. Aceste elemente se reflectă direct în rezultatul exercitiului financiar.

18. Disponibilitătile bănesti existente în valută la data de 31 decembrie 2002 se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României pentru această dată, iar diferentele de curs valutar rezultate, favorabile, respectiv nefavorabile, se înregistrează în conturile corespunzătoare de venituri sau cheltuieli financiare, după caz (contul 765 sau 665).

19. Depozitele bancare în valută, titlurile de stat în valută, precum si acreditivele în valută, existente la data de 31 decembrie 2002, sunt asimilate disponibilitătilor si se evidentiază în contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României pentru această dată, iar diferentele de curs valutar favorabile, respectiv nefavorabile, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli financiare, după caz (contul 765 sau 665).

 

NOTĂ:

Se vor utiliza cursurile pietei valutare comunicate de Banca Natională a României, valabile pentru data de 31 decembrie 2002.

20. Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, creantele si datoriile pentru care, prin contractele încheiate între părti, se prevede ajustarea sumelor de încasat sau de plătit în functie de cursul unor valute se evaluează la sfârsitul exercitiului în functie de evolutia cursului valutar la această dată, iar diferentele rezultate se evidentiază pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor din exploatare, după caz. Actualizarea creantelor si datoriilor se efectuează utilizându-se conturile 408 “Furnizori - facturi nesosite”, respectiv 418 “Clienti - facturi de întocmit”, astfel:

a) În contabilitatea persoanei juridice care are evidentiată creanta:

- actualizarea creantei la data de 31 decembrie: 418 = 758

-         emiterea facturii la scadentă pentru diferentele de pret si T.V.A. aferentă:

 

411

= % - valoarea diferentelor de pret, plus T.V.A.

 

418 - diferenta de pret până la data de 31 decembrie

 

758 - diferenta de pret între data de 31 decembrie si data scadentei

 

4427 - T.V.A. aferentă diferentelor de pret facturate

 

b) În contabilitatea persoanei juridice care are evidentiată datoria:

- actualizarea datoriei la data de 31 decembrie:

658 = 408

- primirea facturii la scadentă pentru diferentele de pret si T.V.A. aferentă:

 

%

 = 401 valoarea diferentelor de pret, plus T.V.A.,

408

- diferenta de pret până la data de 31 decembrie

658

- diferenta de pret între data de 31 decembrie si data scadentei

4426

- T.V.A. aferentă diferentelor de pret facturate

 

21. În conditiile în care pentru lucrările executate, serviciile prestate si bunurile livrate persoanele juridice stipulează în contractele încheiate decontarea în lei a pretului sau a tarifului, cu efectuarea plătilor având ca referintă cursul unor valute din ziua plătii obligatiilor, pentru diferentele de pret rezultate cu ocazia plătii furnizorul este obligat, conform legii, să emită factură.

22. Creantele si datoriile în valută existente la data de 31 decembrie 2002 se reflectă în contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României pentru acea dată si se evidentiată astfel:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform acestor reglementări;

b) în conturile 476 “Diferente de conversie - activ”, respectiv 477 “Diferente de conversie - pasiv”, de celelalte persoane juridice.

Aceste persoane juridice constituie provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar la nivelul sumelor înregistrate în contul 476 “Diferente de conversie - activ”.

23. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare a unitătii, în cazul constatării unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate prin constituirea de provizioane pentru depreciere, astfel încât să se reflecte realitatea existentă, indiferent de situatia economică a persoanei juridice respective sau de tratamentul fiscal al acestora.

24. Bunurile constatate lipsă la inventariere, inclusiv în cazul furturilor cu autori necunoscuti, se evidentiază pe seama cheltuielilor, după natura lor.

25. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie la sfârsitul exercitiului financiar, după cum urmează:

a) la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor IAS 37 “Provizioane, active si datorii contingente”;

b) la celelalte persoane juridice, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale, a căror realizare sau plată este incertă, conform prevederilor pct. 44 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitătii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993. Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri de provizioane, în functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

26. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate în contabilitate după aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, se corectează3) în anul în care se constată.

27. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă, determinată pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizati.

Reevaluările trebuie efectuate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinată pe baza valorii juste la data bilantului.

Rezultatele reevaluării se reflectă în contabilitate astfel:

a) la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, în conformitate cu cerintele IAS;

b) la celelalte persoane juridice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si ale Normelor privind reevaluarea imobilizărilor corporale, anexă la aceasta.

28. Potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, terenurile sunt active corporale aferente capitalului imobilizat.

În baza prevederilor pct. 52 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitătii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, respectiv ale pct. 4.10 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, în cadrul imobilizărilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.

Ca urmare, terenurile pot fi reevaluate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 (articol contabil: 211/analitic distinct = 105/analitic distinct).

Rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale sunt supuse aprobării adunării generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie, după caz.

29. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează astfel:

a) la societătile/companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001;

b) la societătile comerciale cu capital privat, conform hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

NOTĂ:

Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, la repartizarea profitului contabil vor avea în vedere si prevederile pct. 63 din prezentele precizări.

30. Sumele reprezentând facilităti fiscale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, se repartizează la rezerve, efectuându-se articolul contabil: 129 = 1068/analitic distinct

31. Sursele de acoperire a pierderii contabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, respectiv: profitul exercitiului si cel reportat, rezerve, capital social si alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor, după caz.

Rezervele constituite conform unor acte normative care prevedeau facilităti fiscale sunt rezerve legale si nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor contabile.

32. Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 155/1997 privind efectuarea si reflectarea în contabilitate a operatiunilor în valută, operatiunile de licitatie privind vânzarea sau cumpărarea de valută se efectuează la cursul de schimb practicat de fiecare societate bancară la data efectuării operatiunii.

Operatiunile privind cumpărarea, respectiv vânzarea de valută, nu generează cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar.

Aceste operatiuni se înregistrează în contabilitate pe baza extraselor de cont emise de societătile bancare, astfel:

- participarea la licitatie cu lei în vederea cumpărării de valută:

581 = 5121 - suma în lei înscrisă în extrasul de cont

5124 = 581 - echivalentul în lei al valutei înscrise în extrasul de cont

- participarea la licitatie cu valută în vederea cumpărării de lei:

581 = 5124 - echivalentul în lei al valutei înscrise în extrasul de cont, la cursul de licitatie

5121 = 581 - suma în lei înscrisă în extrasul de cont

33. Reflectarea în contabilitatea caselor de schimb valutar a operatiunilor privind vânzarea/cumpărarea de valută de către/de la populatie se face astfel:

- cumpărarea de valută: 5314 = 5311 - pretul de cumpărare

În cazul în care unitatea practică comision, se va credita si contul 708 “Venituri din activităti diverse”;

- vânzarea de valută:

 

5311

= % - pretul de vânzare al valutei

 

5314 - pretul de cumpărare al valutei

 

708 - venitul din comision

 

3) Înregistrarea în contabilitate a corectării erorilor constatate se efectuează astfel:

- pentru persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor IAS 8 “Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale si modificări ale politicilor contabile”;

- pentru celelalte persoane juridice, pe seama veniturilor sau a cheltuielilor exceptionale ale anului respectiv.

34. Înregistrarea în contabilitate a garantiilor retinute angajatilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 54/1994, si ale Hotărârii Guvernului nr. 2.230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agentilor economici, autoritătilor publice sau institutiilor publice se face astfel:

- retinerea sumei drept garantie si evidentierea datoriei fată de angajat pentru sumele retinute pe statul de plată sau depuse la casierie: 421 = 4281/analitic distinct (5311)

- depunerea sumei în cont la o bancă comercială sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - CEC - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste.

 

581 = 5311

5121 = 581

- înregistrarea dobânzilor încasate pentru suma depusă, cuvenite fiecărui gestionar pentru sumele retinute:

5121 = 4281

- înregistrarea comisioanelor percepute de bancă la retragerea garantiei: 4281 = 5121

- restituirea garantiei si a dobânzii, mai putin comisionul perceput la retragere: 4281 = 5311 (5121)

35. Principalele operatiuni legate de răscumpărarea propriilor actiuni se înregistrează astfel:

a) înregistrarea răscumpărării propriilor actiuni: 502 = 5121 - costul de achizitie si concomitent:

129 (107, respectiv 117) - = 1068 - valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare

b) scăderea din evidentă a actiunilor răscumpărate:

- anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social în situatia în care costul de achizitie este mai mare decât valoarea nominală a actiunilor proprii:

 

%

= 502 - valoarea de achizitie

1012

- valoarea nominală

664

- diferenta dintre valoarea de achizitie si valoarea nominală

 

si concomitent:

 

1068 = 764 - valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social în situatia în care costul de achizitie este mai mic decât valoarea nominală a actiunilor proprii:

 

1012

= % - valoarea lor nominală

 

502 - valoarea de achizitie

 

764 - diferenta dintre valoarea nominală si valoarea de achizitie

 

si concomitent:

1068 = 764 - valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Veniturile rezultate din anularea rezervelor constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt neimpozabile.

Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, înregistrează în contabilitate operatiunile ocazionate de răscumpărarea actiunilor proprii potrivit acestor reglementări.

36. Persoanele juridice care detin titluri de participare în capitalul altor societăti si care la închiderea exercitiului înregistrează cresteri ale valorii titlurilor detinute ca urmare a majorării capitalului social la societătile la care se detin titlurile, prin încorporarea rezervelor sau altor elemente de capital propriu, cu exceptia profitului curent sau reportat, înregistrează plusul de valoare rezultat, în creditul contului 1068 “Alte rezerve”, articol contabil: 261 = 1068 - cresterea de valoare înregistrată

37. Persoanele juridice care detin titluri de participare în capitalul altor societăti la care capitalul social a fost majorat prin încorporarea profitului curent sau a profitului reportat înregistrează majorarea de valoare rezultată pe seama veniturilor financiare, articol contabil: 261 = 761 - plusul de valoare înregistrat

Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, înregistrează în contabilitate cresterile de valoare ale titlurilor ca urmare a încorporării rezervelor, altor elemente de capital propriu sau a dividendelor în capitalul social al societătii la care acestea sunt detinute, în conformitate cu aceste reglementări.

38. Sumele prevăzute în bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, pentru investitii care urmează să intre în patrimoniul unor persoane juridice cu capital mixt majorează capitalul social al acestora si, respectiv, proportia detinută de stat în capitalul social. Sumele acordate cu destinatia de mai sus persoanelor juridice la care statul este singurul proprietar sunt considerate subventii pentru investitii si nu majorează capitalul social.

39. Majorările de întârziere datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale si bugetelor locale se calculează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează modul de calcul si constituire a acestor datorii si se înregistrează în contabilitate pe seama cheltuielilor. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului si evidentierea tuturor datoriilor, în lipsa unui act de control, aceste majorări se calculează si se înregistrează în contabilitate pe baza calculelor efectuate de persoana juridică.

40. Persoanele juridice care efectuează operatiuni de intermediere pe baza contractelor în comision, inclusiv agentiile de turism, înregistrează la venituri contravaloarea comisionului cuvenit, iar în cifra de afaceri includ numai veniturile aferente activitătii proprii desfăsurate, nu si serviciile tranzactionate în numele tertilor. Societatea comisionară si agentiile de turism vor înscrie distinct în factura transmisă clientului valoarea prestatiilor efectuate de furnizor, inclusiv T.V.A., valoarea comisionului cuvenit si T.V.A. aferentă comisionului. Pentru ca beneficiarul prestărilor să poată deduce T.V.A. si cheltuielile aferente prestatiilor, factura comisionarului, respectiv a agentiei de turism, va fi însotită de copii de pe documentele justificative întocmite de furnizorul de servicii. În contabilitatea părtilor contractante se efectuează următoarele operatiuni contabile:

a) În contabilitatea furnizorului de servicii se înregistrează factura transmisă comisionarului, respectiv agentiei de turism:

 

411

= % - valoarea totală a creantei

 

704 - veniturile aferente serviciilor prestate

 

4427 - T.V.A. aferentă veniturilor

 

b) În contabilitatea prestatorului de servicii (comisionar) sau a agentiei de turism se înregistrează factura transmisă beneficiarului prestărilor:

 

411

= % - valoarea totală a creantei fată de beneficiar

 

462 - valoarea datoriei fată de furnizorul de servicii

 

704 - valoarea comisionului cuvenit

 

4427 - T.V.A. aferentă comisionului

 

c) În contabilitatea beneficiarului serviciilor prestate se înregistrează factura primită de la comisionar sau agentia de turism:

 

%

= 401

- valoarea obligatiei de plată către comisionar sau - agentia de turism

6xx

 

- valoarea serviciilor prestate, inclusiv comisionul

4426

 

- T.V.A. aferentă serviciilor prestate si comisionului

 

41. În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (8) lit. c) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, la întocmirea facturilor fiscale de executare silită taxa pe valoarea adăugată nu se evidentiază în conturile contabile specifice taxei pe valoarea adăugată.

Aceasta va fi evidentiată în contul 446 “Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”, articol contabil: 411 (461) = 446.

42. Reducerile de pret de natură comercială se înregistrează la momentul acordării acestora pe baza documentelor ce le atestă, astfel:

a) dacă în facura initială sunt evidentiate distinct reducerile de pret acordate, respectiv primite, atât vânzătorul, cât si cumpărătorul înregistrează în contabilitate factura la valoarea netă comercială, aceasta reprezentând valoarea initială, mai putin reducerile acordate;

b) în situatia în care, ulterior facturării initiale, vânzătorul acordă clientului reduceri de pret, conform clauzelor contractuale, acestea se cuprind într-o factură ulterioară în rosu, care se înregistrează în contabilitate astfel:

- la vânzător, valoarea reducerilor acordate pentru livrări efectuate în acelasi exercitiu:

 

%

= 411

7xx

 

4427

 


sau

 

411

= % - sumele în rosu

 

7xx

 

4427

 

- la cumpărător, reducerile primite corectează valoarea stocurilor, atunci când acestea se regăsesc în gestiune, sau cheltuielile cu stocurile, când acestea au fost scăzute din gestiune:

 

401

= %

 

3xx, 6xx

 

4426

 

sau

 

%

= 401 - sumele în rosu

3xx, 6xx

 

4426

 

 

 

 

 

43. Reducerile de natură financiară se înregistrează în contabilitate astfel:

- la vânzător, valoarea reducerilor acordate:

 

%

= 411

667

 

4427

 

 

- la cumpărător, valoarea reducerilor primite:

 

 

401

= %

767

 

4426

 

 

 

PARTEA a II-a

Prevederi specifice persoanelor juridice care aplică reglementările contabile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 si microîntreprinderilor

 

44. Persoanele juridice cu capital majoritar de stat care primesc de la bugetul de stat sau bugetele locale subventii pentru produse si activităti si subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, precum si sumele provenite din contributia financiară nerambursabilă, altele decât pentru investitii, evidentiază sumele de încasat în baza decontului întocmit si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:

445 = 741

În cazul în care subventiile încasate depăsesc nivelul cheltuielilor aferente efectuate, diferenta se înregistrează în contul 472 “Venituri în avans”.

Subventiile trebuie transferate în contul de profit si pierdere ca venit, pe o bază sistematică si ratională, pe măsură ce sunt înregistrate si cheltuielile aferente.

45. Subventiile primite/de primit pentru investitii, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, cu exceptia celor prevăzute la pct. 38, se reflectă în contabilitate în contul 131 “Subventii pentru investitii”. Aceste sume se reiau la venituri pe măsura amortizării imobilizărilor respective.

46. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor vândute cu plata în rate se face pe baza facturii întocmite la momentul efectuării transferului dreptului de proprietate a acestora, prin trecerea pe venituri a sumelor ce reprezintă avansurile primite si ratele de încasat pe toată durata contractului, respectiv pe cheltuieli a sumelor reprezentând valoarea de înregistrare a bunurilor vândute.

47. Conform prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, în cazul leasingului financiar, rata de leasing reprezintă cotă-parte din valoarea de intrare a bunului si cotă-parte a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piata românească.

În contabilitate trecerea pe venituri a dobânzii aferente ratelor de leasing se înregistrează astfel: 472 = 766

În acest sens se modifică în mod corespunzător pct. 2.1 lit. d)1 din Normele privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686/1999.

48. Persoanele juridice care efectuează lucrări în arendă contabilizează separat schimbul de bunuri cu servicii, ca o achizitie si cedare de active, eventualele câstiguri sau pierderi fiind recunoscute în contul de profit si pierdere. Deoarece cele două operatiuni, respectiv livrarea de produse si serviciul de punere la dispozitie a terenului agricol, se impozitează separat, înregistrările în contabilitatea societătii arendase care efectuează plata arendei în natură sunt următoarele:

a) înregistrarea arendei datorate, stabilită fie în baza contractului de arendă, dacă proprietarul terenului este persoană fizică, fie în baza facturii primite, dacă proprietarul este persoană juridică: 612 = 401 (462)

b) înregistrarea livrării produselor agricole pentru plata arendei, pe bază de factură:

 

411

= % - valoarea produselor livrate, inclusiv T.V.A.

 

701 - valoarea la pretul de vânzare al produselor agricole

 

4427 - valoarea T.V.A. aferente

 

c) scăderea din evidentă a produselor livrate:

711 = 345 - valoarea produselor la cost de productie

d) compensarea datoriei privind arenda cu creanta rezultată din livrarea produselor agricole: 401 (462) = 411

49. Persoanele juridice care prestează servicii de morărit întocmesc pentru serviciile prestate atât către persoane juridice, cât si către persoane fizice bon de măcinis si factură fiscală.

Beneficiarii serviciilor prestate, persoane juridice, întocmesc pentru produsele cedate prestatorului sub formă de uium factură fiscală.

În această situatie, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pe baza facturii întocmite, veniturile realizate de societatea prestatoare de servicii se înregistrează în creditul contului 704 “Venituri din lucrări executate si servicii prestate”, iar T.V.A. colectată, în creditul contului 4427 “T.V.A. colectată”, prin debitul contului 411 “Clienti”, articol contabil:

 

411

= % - valoarea serviciilor prestate, inclusiv valoarea T.V.A.

 

704 - valoarea serviciilor prestate pentru care se retine uium

 

4427 - valoarea T.V.A.

 

 

s concomitent:

- dacă beneficiarul prestatiei este persoană juridică, pe baza facturii primite de la acesta se înregistrează uiumul retinut:

 

%

= 401 - valoarea uiumului, inclusiv valoarea T.V.A.

300, 371

- valoarea uiumului 

4426

- valoarea T.V.A.

 

si

401 = 411

- dacă beneficiarul este persoană fizică:

300, 371 = 411 - valoarea uiumului, inclusiv valoarea T.V.A.

50. Cu ocazia trecerii la 1 ianuarie 2003 la aplicarea Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, transferul soldului conturilor 321 “Obiecte de inventar”, 322 “Uzura obiectelor de inventar”, 323 “Baracamente si amenajări provizorii”, 328 “Diferente de pret la obiecte de inventar”, la deschiderea exercitiului financiar al anului 2003, se efectuează astfel:

- închiderea contului 322 “Uzura obiectelor de inventar”:

322 = 321 - valoarea uzurii calculate si înregistrate

- preluarea obiectelor de inventar pentru suma reprezentând valoarea obiectelor de inventar neincluse pe cheltuieli:

303 = 321 - soldul debitor al contului 321, mai putin uzura aferentă

Urmărirea existentei obiectelor de inventar date în folosintă se realizează cu ajutorul Fisei de evidentă a obiectelor de inventar în folosintă cod 14-3-9, cuprinsă în Normele metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară si contabilă, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, evidentiindu-se în conturi în afara bilantului;

- înregistrarea baracamentelor si amenajărilor provizorii trecute în categoria stocurilor:

303 = 323 - soldul debitor al contului 323

- transferul diferentelor de pret la obiectele de inventar, când acestea sunt înregistrate la pretul standard (prestabilit):

308/analitic distinct = 328 - soldul debitor al contului 328 reprezentând valoarea diferentelor de pret

328 = 308/analitic distinct - soldul creditor al contului 328 reprezentând valoarea diferentelor de pret

51. Operatiunile efectuate de subunitătile proprii din străinătate ale persoanelor juridice române pot fi înregistrate în cursul perioadei de gestiune numai în valută, urmând ca la sfârsitul exercitiului financiar să se facă convertirea în lei a soldurilor si rulajelor conturilor exprimate în valută, la cursul valutar de la 31 decembrie 2002, si să fie centralizate în balanta de verificare a societătii din România căreia îi apartin.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul exercitiului financiar atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în situatiile financiare anuale ale persoanei juridice din tară vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor exprimate în lei.

 

PARTEA a III-a

Prevederi specifice persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001

 

52. Situatiile financiare anuale se întocmesc pe baza balantei de verificare rezultate după aplicarea IAS, mai putin IAS 29 “Raportarea financiară în economii hiperinflationiste”, SIC 19 “Moneda de raportare - valuarea si prezentarea în situatiile financiare în conformitate cu IAS 21 si IAS 29”, si se depun la organele în drept, potrivit legii.

Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, nu au obligatia legală de a întocmi situatii financiare consolidate. Pentru necesităti proprii de informare persoanele juridice pot întocmi situatii financiare consolidate pe care le prezintă utilizatorilor de informatii, altii decât institutiile statului. Persoanele juridice care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectuează ajustările la inflatie extracontabil. Situatiile financiare obtinute pe baza ajustărilor extracontabile se depun la organele în drept, altele decât Ministerul Finantelor Publice, respectiv Comisia Natională a Valorilor Mobiliare sau Oficiul National al Registrului Comertului. Situatiile financiare retratate în primul an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, se supun aprobării adunării generale a actionarilor sau asociatilor.

53. În cazul înregistrării de pierderi contabile cu ocazia retratării situatiilor financiare, evidentiate în contul 1172 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29” si/sau în contul de profit si pierdere (când acesta s-a retratat), adunarea generală a actionarilor va stabili măsuri pentru acoperirea acestei pierderi în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată.

54. Atunci când influentele asupra veniturilor si cheltuielilor prezentate în contul de profit si pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima dată a IAS, pot fi identificate pentru anul în curs, se procedează la întocmirea si prezentarea unui cont de profit si pierdere retratat. În această situatie influentele aferente anului curent se înregistrează în conturi de venituri si cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidentiază în contul 1172 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”. Dacă acest lucru nu este posibil, contul de profit si pierdere din situatiile financiare retratate este acelasi cu cel întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, si ale regulamentului pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993. Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internationale de Contabilitate se întocmeste pe baza datelor financiar-contabile existente înainte de retratare, cu respectarea prevederilor legislatiei fiscale.

55. Persoanele juridice care trebuiau să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, dar care au intrat în proces de reorganizare judiciară, trebuie să anunte unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la care sunt obligate să depună situatiile financiare anuale.

56. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în situatiile financiare ale unei societăti, valoarea corespunzătoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentată într-o coloană separată, cu exceptia situatiilor financiare retratate care prezintă numai informatii aferente anului curent.

57. Fiecare element obligatoriu prezentat în situatiile financiare anuale ale unei persoane juridice poate fi prezentat mai detaliat decât se cere în formatul adoptat, dacă această detaliere conduce la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii. De asemenea, nu se mentin în bilant si în contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu există valori atât în exercitiul financiar curent, cât si în cel precedent.

58. Persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, înscriu în formularul “Contul de profit si pierdere”, la rândul 15 “Salarii”, si sumele reprezentând drepturile cuvenite colaboratorilor - persoane fizice, evidentiate în contul 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”.

59. În formatul bilantului din cadrul situatiilor financiare anuale, la rândul 62 “Venituri în avans”, nu se ia în considerare contul 131 “Subventii pentru investitii”, acesta urmând să fie înscris cu semnul minus la rândul 49 “Total active minus datorii curente”.

60. În cazul vânzării de active care nu reprezintă activitate curentă, rezultatul cedării se reflectă în contabilitate astfel:

- în cazul înregistrării unui câstig din cedare, acesta se înscrie la rândul 08 din formularul “Contul de profit si pierdere”;

- în cazul înregistrării unei pierderi din cedare, aceasta se înscrie la rândul 26 din formularul “Contul de profit si pierdere”.

61. Evidentierea operatiunilor legate de leasingul financiar si operational se efectuează în conformitate cu cerintele IAS 17 “Leasing”.

62. Subunitătile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, ale persoanelor juridice române care aplică prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001, aplică prevederile ordinului mentionat chiar dacă nu îndeplinesc conditiile cerute de acesta, în vederea asigurării unor informatii comparabile.

Situatiile financiare ale subunitătilor trebuie convertite în lei, în conformitate cu cerintele IAS 21 “Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar”.

Prevederile de mai sus se aplică si subunitătilor cu sediul în România ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate, dacă sunt îndeplinite conditiile cerute de ordinul mentionat.

63. Persoanele juridice care aplică reglementările contabile armonizate cu directivele Comunitătilor Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate nu recunosc si nu prezintă ca datorii bilantiere repartizările efectuate din profitul exercitiului curent, dacă acestea au fost propuse sau declarate după data bilantului. În acest sens sumele reprezentând dividende, respectiv vărsăminte la buget, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate la închiderea exercitiului în creditul contului 1171 (articol contabil 129 = 1171), urmând ca acestea să fie reflectate în conturile corespunzătoare de datorii, prin debitul contului 1171 (articol contabil 1171 = 457, 446, 424), după aprobarea de către adunarea generală a actionarilor sau asociatilor a acestor destinatii.

64. Informatiile cuprinse în situatiile financiare anuale sunt exprimate în mii lei.

65. Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept si au precizate în antetul bilantului următoarele elemente:

 

Judetul  | | | | | |

Persoana juridică

Adresa: localitatea , sectorul , str. nr. , bl. ,

sc. , ap.

Telefon , fax

Număr din registrul comertului

Forma de proprietate | | | | | | | | | | |

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN)

Cod clasă CAEN l l l l l

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare | | | | | | | | | | |

 

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, bilantul si contul de profit si pierdere vor purta simbolul cod 10, respectiv cod 20.66. Notele explicative cuprinse în cap. III din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, nu sunt limitative, existând obligativitatea păstrării ordinii de prezentare a notelor exemplificate în reglementările mentionate, celelalte note urmând a se numerota începând cu nr. 11.

67. În “Situatia activelor imobilizate” (cod 40) din anexa la prezentele precizări informatiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.

 

PARTEA a IV-a

Prevederi privind determinarea profitului impozabil

 

68. Închiderea anului fiscal se face cumulat de la începutul anului fiscal, luându-se în calcul veniturile si cheltuielile înregistrate de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002, incluzând si facilitătile fiscale calculate potrivit legilor existente până la data de 30 iunie 2002. Sumele reprezentând facilităti fiscale de natura scutirilor si reducerilor de impozit pe profit, diferentele dintre cota de impozit de 6% si cea de 25% se repartizează la finele anului ca sursă proprie de finantare, până la concurenta profitului net.

69. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea disponibilitătilor în valută, efectuată la sfârsitul exercitiului financiar, sunt venituri impozabile si cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. În cazul contribuabililor bănci si cooperative de credit, veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea lunară a disponibilului în valută, potrivit actelor normative în vigoare, aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2002, sunt venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

70. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea creantelor si datoriilor în valută, existente la data de 31 decembrie 2002, la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, sunt venituri impozabile si cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

Provizioanele constituite din punct de vedere fiscal (cuprinse în declaratia privind impozitul pe profit) până la data de 30 iunie 2002 pentru pierderea netă din diferente de curs valutar se anulează.

71. Veniturile si cheltuielile rezultate din corectarea erorilor, constatate după aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi luate în calcul la stabilirea profitului impozabil al exercitiului fiscal la care se referă eroarea constatată, în conformitate cu legislatia în vigoare la datarespectivă.

72. Cheltuielile privind amortizarea activelor corporale si necorporale sunt deductibile în limita prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare. În situatia în care sunt înregistrate în cheltuielile cu amortizarea si valori reprezentând deprecierea ireversibilă a imobilizărilor, acestea sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil.

73. Veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, care afectează baza de calcul pentru determinarea fondului de rezervă si a cheltuielilor de protocol, sunt cele înregistrate începând cu data de 1 iulie 2002. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile pot fi: cheltuielile aferente unor activităti în cadrul unor programe cu finantare PHARE, Uniunea Europeană sau alte organisme similare, cheltuieli aferente lucrărilor destinate finalizării Unitătii 2 din cadrul Centralei “Nuclearoelectrica” Cernavodă etc.

74. Contribuabilii care desfăsoară activităti în zonele libere vor lua în calcul pentru cota de 5% veniturile si cheltuielile înregistrate începând cu data de 1 iulie 2002. În situatia în care se înregistrează pierdere fiscală în zona liberă, aceasta se recuperează din profiturile obtinute în viitor din aceeasi zonă.

În situatia în care se realizează pierdere fiscală în afara zonei, aceasta se recuperează din profiturile realizate din orice sursă, inclusiv din zona liberă.

75. Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial veniturile neimpozabile prevăzute la pct. 1.16 din Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2002, se referă la veniturile realizate din activităti economice până la limita exceptării de la plata impozitului pe profit. În scopul determinării impozitului pe profit datorat pentru activitatea economică impozabilă se face ponderea veniturilor economice neimpozabile (10.000 euro, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile) în total venituri din activităti economice.

76. Deducerea suplimentară de amortizare de 20% se aplică pentru fiecare mijloc fix, la toate mijloacele fixe achizitionate după data de 1 iulie 2002, destinate activitătii pentru care contribuabilii sunt autorizati, în situatia în care nu s-a optat pentru amortizare accelerată, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.

Contribuabilii care aplică cota de impozit pe profit de 5% pentru zona liberă si 6% pentru profitul din export pot calcula pentru echipamentele tehnologice, respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru, computere si echipamente periferice ale acestora si pentru brevetele de inventie, amortizarea accelerată prevăzută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 414/2002.

Contribuabilii care aplică amortizarea accelerată vor înregistra în cheltuieli de exploatare valoarea amortizării.

77. Veniturile si cheltuielile aferente contractului de leasing financiar la locator sunt cele înregistrate potrivit normelor privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de leasing financiar.

78. Pentru calculul deductibilitătii cheltuielilor cu dobânzile, potrivit dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 414/2002, se vor avea în vedere următoarele:

a) în aplicarea dispozitiilor art. 10, prin institutii de credit autorizate se întelege societătile bancare, sucursalele din România ale unor bănci persoane juridice străine, cooperativele de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit;

b) pentru împrumuturile angajate de la alte entităti decât institutiile de credit autorizate se va aplica limita prevăzută la art. 10 alin. (5), indiferent de perioada când au fost contractate;

c) cheltuielile cu dobânda aferentă împrumuturilor contractate după data de 1 iulie 2002 sunt deductibile, aplicându-se limita de deductibilitate prevăzută la art. 10 alin. (2) după aplicarea limitei de deductibilitate prevăzute la art. 10 alin. (5), după caz;

d) în scopul aplicării art. 10 alin. (5) pentru trimestrul III 2002, nivelul dobânzii LIBOR si EURIBOR este cel corespunzător duratei contractului încheiat, respectiv:

 

Perioada Dobânda

1 lună

3 luni

6 luni

1 an

LIBOR

1,81

1,79

1,71

1,73

EURIBOR

3,32

3,30

3,20

3,11

 

e) în scopul aplicării art. 10 alin. (5) pentru trimestrul IV 2002, nivelul dobânzii LIBOR si EURIBOR este cel corespunzător duratei contractului încheiat, respectiv:

 

Perioada Dobânda

1 lună

3 luni

6 luni

1 an

LIBOR

2,9

2,86

2,8

2,75

EURIBOR

1,38

1,38

1,38

1,45

 

Pentru contractele de împrumut încheiate pe o perioadă de până la o lună nivelul dobânzii este cel corespunzător perioadei de o lună.

În cazul contractelor de împrumut încheiate pe o perioadă cuprinsă în intervalul perioadelor mai sus mentionate sau mai mare, nivelul dobânzii luat în calcul este cel corespunzător perioadei anterioare. Exemplu: pentru un contract de împrumut încheiat pe o perioadă de 5 luni nivelul dobânzii luat în calcul va fi cel corespunzător perioadei de 3 luni, iar pentru cele mai mari de un an, dobânda prevăzută pentru un an;

f) cheltuielile cu diferentele de curs valutar sunt cele aferente împrumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate în considerare la calculul gradului de îndatorare.

79. Pentru determinarea gradului de îndatorare se vor avea în vedere următoarele:

a) capitalul propriu este cel de la data de 1 iulie 2002, stabilit conform reglementărilor contabile în vigoare. Profitul sau pierderea exercitiului reprezintă rezultatul net de la începutul perioadei de calcul;

b) capitalul împrumutat cuprinde totalul creditelor si împrumuturilor care au la bază un contract care prevede scadenta mai mare de un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la alte institutii financiare, împrumuturi de la actionari, asociati sau alte persoane, credite furnizor, angajate după 1 iulie 2002. Numai pentru începutul perioadei, respectiv 1 iulie 2002, valoarea capitalului împrumutat este zero;

c) creditele pe termen scurt, inclusiv descoperirea de cont, nu sunt luate în calcul la stabilirea capitalului împrumutat;

d) împrumuturile contractate de la bănci internationale de dezvoltare si organizatii similare mentionate la pct. 10.9 din Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit nu sunt luate în calcul la stabilirea capitalului împrumutat.

80. Cheltuielile de reclamă si publicitate reprezintă cheltuielile efectuate în scopul popularizării firmei, produsului sau serviciului, utilizându-se mijloace de informare în baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.

Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă si publicitate si bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor si demonstratii la punctele de vânzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

81. Pentru anul 2002 calculul cheltuielilor se aplică cumulat, de la începutul anului, stabilirea limitelor deductibile ale acestora făcându-se potrivit legislatiei în vigoare.

Astfel, pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, iar pentru perioada 1 iulie-31 decembrie, cele ale Legii nr. 414/2002.

82. Diferentele favorabile de curs valutar, respectiv nefavorabile, rezultate în urma evaluării creantelor si datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat” sau în contul de profit si pierdere, ca urmare a retratării sau transpunerii, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la data încasării/plătii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Nu sunt deductibile diferentele nefavorabile de curs valutar pentru care au fost constituite provizioane deductibile fiscal potrivit legii.

La contribuabilii care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, este deductibilă din punct de vedere fiscal cheltuiala cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care, la schimbarea sistemului contabil (prin retratare), a fost înregistrată în debitul contului “Rezultatul reportat” sau în conturi din clasa 6, esalonat pe perioada rămasă de amortizat.

Cheltuiala este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata initială stabilită conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările ulterioare, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea.

Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajărilor provizorii trecute în contul “Rezultatul reportat” sau în contul de profit si pierdere cu ocazia retratării situatiilor financiare anuale.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a