MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 17         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.031/2002. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea listelor cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            20/2002. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

            Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică si ale art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB 14.063/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând substantele interzise să fie folosite în produsele cosmetice, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă lista cuprinzând substantele care pot fi folosite numai în anumite conditii si limite de admisibilitate, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă lista substantelor admise provizoriu, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă lista cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice si conditiile de utilizare, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă lista conservantilor care pot fi folositi numai în anumite conditii si limite de admisibilitate, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă lista substantelor care nu fac obiectul prezentului ordin, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1, art. 2 privind anexa nr. 1, anexa nr. 2 A, C, D din Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.004/2000 privind aprobarea listelor cuprinzând substantele cosmetice prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice.

Art. 9. - Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2002.

Nr. 1.031.

 

ANEXA Nr. 11)

 

LISTA

cuprinzând substantele interzise să fie folosite la fabricarea produselor cosmetice

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

 

ANEXA Nr. 6

 

LISTA

substantelor care nu fac obiectul prezentului ordin

 

            trontiul si compusii săi, cu exceptia lactatului de strontiu, azotatului de strontiu si policarboxilatului de strontiu continuti în anexa nr. 1, sulfitului de strontiu, clorurii de strontiu, acetatului de strontiu, hidrodroxidului de strontiu, peroxidului de strontiu, în conditiile exprimate în anexa nr. 2, si sărurile, pigmentii si lacurile colorantilor cuprinsi în anexa nr. 2B la Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.004/2000.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) si ale art. 45 lit. a), c) si d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 si ale art. 171 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, precum si ale Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Normele nr. 8/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 iunie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit”

2. Preambulul va avea următorul cuprins:

“Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) si ale art. 45 lit. a, c) si d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), ale art. 164 si ale art. 171 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, precum si ale Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,”

3. În cuprinsul Normelor nr. 8/1999 termenul bancă se înlocuieste cu expresia institutie de credit.

4. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme reglementează supravegherea de către Banca Natională a României a solvabilitătii, a expunerilor mari si a împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia si se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române.”

5. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme (filială, capital, actionar semnificativ, persoană, conducătorii băncii, conducătorii cooperativei de credit, conducătorii casei centrale, societate aflată sub control efectiv, expunere) au semnificatia prevăzută de Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si/sau de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002. Pentru termenii si expresiile următoare: instrumente financiare derivate, futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward rate agreements, swap pe rata dobânzii, notional, piete organizate, piete la buna întelegere se vor avea în vedere semnificatiile prevăzute de Normele Băncii Nationale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate.

Pentru termenii forward pe cursul de schimb si swap pe devize se vor avea în vedere semnificatiile prevăzute pentru operatiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap de trezorerie si swap financiar de devize, prevăzute la pct. 164 si, respectiv, pct. 182 si 183 din Planul de conturi pentru institutiile de credit si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) tările din categoria A - tările membre ale Organizatiei pentru Cooperare Economică si Dezvoltare (OECD);

b) tările din categoria B - toate tările, cu exceptia celor din categoria A si a României;

c) băncile de dezvoltare multilaterală: Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare; Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare; Corporatia Internatională de Finantare; Banca Interamericană pentru Dezvoltare;

Corporatia Interamericană pentru Investitii; Banca Asiatică pentru Dezvoltare; Banca Africană pentru Dezvoltare;

Consiliul Fondului de Restructurare pentru Europa; Banca Nordică pentru Investitii; Banca pentru Dezvoltare din Caraibe; Fondul European pentru Investitii;

d) institutii de credit - bănci si organizatii cooperatiste de credit, autorizate să functioneze în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002;

e) membru semnificativ - persoană care detine cel putin 5% din capitalul social al unei organizatii cooperatiste de credit;

f) capital propriu - are semnificatia prevăzută de normele Băncii Nationale a României privind fondurile proprii ale institutiilor de credit;

g) fonduri proprii - au semnificatia prevăzută de normele Băncii Nationale a României privind fondurile proprii ale institutiilor de credit;

h) expunere brută - activele institutiei de credit la valoarea netă (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative) si elementele în afara bilantului prezentate în anexa nr. 1 b);

i) expunere netă - expunerea netă din active bilantiere si din elemente în afara bilantului;

j) expunere netă din active bilantiere - activele institutiei de credit la valoarea netă (respectiv după deducerea elementelor de pasiv rectificative), ponderate în functie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a);

k) expunere netă din elemente în afara bilantului - elementele în afara bilantului, transformate în echivalent credit în functie de gradul lor de risc de transformare în credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 1 b), si ponderate în functie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prezentate în anexa nr. 1 a);

l) un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice si/sau juridice fată de care institutia de credit are o expunere si care sunt legate economic între ele în sensul că:

- una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;

- nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru institutia de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăti de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăti similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situatii:

- sunt afiliate;

- au aceeasi conducere;

- garantii încrucisate;

- interdependentă comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;

- sunt membrii aceleiasi familii;

m) afiliate - două societăti comerciale care se află în oricare dintre următoarele situatii:

- una este filiala celeilalte;

- sunt filiale ale aceleiasi societăti sau se află sub controlul comun al altei societăti;

n) expunere mare - expunere netă fată de un singur debitor, a cărei valoare reprezintă cel putin 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit;

o) entitate de risc - orice persoană fizică sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care concentrează risc de credit;

p) persoane aflate în relatii speciale cu banca:

1. reprezentantii Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în adunarea generală a actionarilor băncii;

2. administratorii băncii (inclusiv conducătorii băncii) si auditorii financiari, persoane fizice, ai băncii, precum si persoanele fizice desemnate să reprezinte societătile de audit financiar care au calitatea de auditor financiar;

3. auditorii financiari, persoane juridice autorizate care asigură băncii, pe bază contractuală, servicii de audit financiar;

4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a băncii, comisia de privatizare a băncii etc.);

5. orice actionar persoană juridică ce exercită controlul efectiv asupra băncii, actionarii unei astfel de persoane juridice, care detin cel putin 10% din capital, si administratorii acesteia;

6. orice actionar semnificativ al băncii;

7. orice actionar care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calitătile prevăzute la pct. 1, 2 si 3;

8. orice societate comercială la al cărei capital social banca are o participatie de cel putin 10%;

9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 detine controlul efectiv;

10. personalul Băncii Nationale a României care exercită atributii de control sau de supraveghere bancară;

11. membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României;

12. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 si 11;

q) persoane aflate în relatii speciale cu cooperativa de credit:

1. administratorii cooperativei de credit (inclusiv conducătorii cooperativei de credit);

2. cenzorii, persoane fizice, ai cooperativei de credit, în cazul cooperativelor de credit la care auditarea financiară este efectuată de cenzori, sau persoanele fizice desemnate să reprezinte societătile de expertiză contabilă care au calitatea de auditor financiar al cooperativei de credit;

3. auditorul financiar al cooperativei de credit;

4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a cooperativelor de credit etc.);

5. orice membru semnificativ al cooperativei de credit;

6. orice membru cooperator care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calitătile prevăzute la pct. 2;

7. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 detine controlul efectiv;

8. personalul Băncii Nationale a României si al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, care exercită atributii de control sau de supraveghere bancară;

9. membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României si al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

10. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8 si 9;

r) persoane aflate în relatii speciale cu casele centrale ale cooperativelor de credit:

1. administratorii casei centrale (inclusiv conducătorii casei centrale);

2. persoanele fizice desemnate să reprezinte societătile de expertiză contabilă care au calitatea de auditor financiar al casei centrale;

3. auditorul financiar al casei centrale;

4. membrii unor comisii special constituite potrivit dispozitiilor legale în vigoare (comisia de supraveghere specială a casei centrale etc.);

5. orice cooperativă de credit ce exercită controlul efectiv asupra casei centrale, membrii cooperatori ai unei astfel de cooperative de credit care detin cel putin 10% din capital si administratorii acesteia (inclusiv conducătorii);

6. orice cooperativă de credit, membru semnificativ al casei centrale;

7. orice cooperativă de credit care si-a desemnat un reprezentant având una dintre calitătile prevăzute la pct. 1 si 2;

8. orice societate comercială la al cărei capital social casa centrală are o participatie de cel putin 10%;

9. orice societate comercială la care una dintre persoanele prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4 si 5 (persoane fizice) si la pct. 8 detine controlul efectiv;

10. personalul Băncii Nationale a României care exercită atributii de control sau de supraveghere bancară;

11. membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României;

12. familiile persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5, 10 si 11;

s) familie - sotii, rudele si afinii de gradul unu;

t) personal propriu - salariatii angajati cu contract individual de muncă, cu exceptia conducătorilor institutiei de credit;

u) acordare de împrumuturi în conditii de favoare:

1. încheierea unei tranzactii care prin natură, scop, caracteristici sau risc nu ar fi fost încheiată de institutia de credit cu clientii cu care nu se află în relatii speciale;

2. perceperea sau acceptarea de dobânzi, comisioane, alte taxe sau acceptarea de garantii mai mici decât cele cerute altor categorii de clienti;

v) împrumuturile acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunerea brută fată de aceste persoane;

w) împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia - expunerea netă fată de aceste persoane;

x) costul de înlocuire a instrumentelor financiare derivate - pretul de piată al contractelor cu valoare pozitivă (diferenta favorabilă dintre fluxurile ce se vor schimba între părti);

y) expunerea potentială viitoare a instrumentelor financiare derivate la riscul de credit - valoarea obtinută prin ponderarea sumei notionalului (principal) cu coeficientii prezentati în anexa nr. 1c);

z) rata dobânzii de referintă - rata spot a dobânzii interbancare pentru depozitele plasate, stabilită în functie de moneda în care este denominat contractul, respectiv EURIBOR pentru EUR, LIBOR pentru USD etc.; pentru contractele denominate în monedă natională rata dobânzii de referintă este media aritmetică simplă între BUBID si BUBOR;

aa) fluxuri nete viitoare - diferenta dintre sumele de plătit si sumele de încasat, denominate în aceeasi monedă, calculate pentru durata de viată reziduală a instrumentelor financiare derivate respective.”

6. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să asigure o evidentă extracontabilă corespunzătoare care să stea la baza întocmirii raportărilor de prudentă bancară prevăzute de prezentele norme;”

7. La articolul 2 litera d) se introduce un paragraf nou cu următorul cuprins:

“În cazul grupurilor de persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor fată de organizatiile cooperatiste de credit dintr-o retea, sarcina de asigurare a unicitătii componentei acestor grupuri revine casei centrale;”

8. La articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) să acorde împrumuturi persoanelor cu care se află în relatii speciale numai pe baza unei decizii adoptate de consiliul de administratie; decizia consiliului de administratie se va baza pe un raport al directiilor de specialitate, care va cuprinde descrierea naturii relatiei speciale în cauză, analiza tranzactiei, a situatiei financiare si a bonitătii persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit; se exceptează de la aplicarea acestor prevederi salariatii institutiei de credit, inclusiv familiile acestora, care se încadrează, după caz, în prevederile art. 11 alin. 4 lit. p) pct. 7, respectiv lit. q) pct. 6 si lit. r) pct. 7;”

9. La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) să acorde împrumuturi personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, numai pe baza unor norme interne;”

10. La articolul 2 se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) procedurile si normele interne prevăzute la lit. a), respectiv lit. g), vor fi aprobate, în cazul băncilor, de consiliul de administratie al acestora, iar în cazul organizatiilor cooperatiste de credit, de consiliul de administratie al caselor centrale. În cazul organizatiilor cooperatiste de credit procedurile si normele interne mentionate vor fi elaborate de casele centrale ale cooperativelor de credit. În cazul prevederilor ce pot fi aplicate de către toate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele se va dispune aplicarea lor la nivelul întregii retele (nu numai la nivelul unora dintre organizatiile cooperatiste de credit).”

11. La articolul 3 litera g) alineatul 6 se înlocuieste sintagma tabelul II1 din anexa nr. 2 cu sintagma anexa nr. 1c).

12. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Limita minimă a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul fondurilor proprii si expunerea netă, va fi de 12%, iar limita minimă a indicatorului de solvabilitate, calculat ca raport între nivelul capitalului propriu si expunerea netă, va fi de 8%. Aceste limite se aplică băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit si retelelor organizatiilor cooperatiste de credit.”

13. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Nationale a României - Directia supraveghere nivelul indicatorilor de solvabilitate prin intermediul formularului «Solvabilitate», al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme. Formularele «Structura activelor din bilant» si «structura elementelor în afara bilantului» se vor completa avându-se în vedere următoarele:

a) vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate ale institutiei de credit – la nivelul global al institutiei de credit «G»;

b) vor cuprinde toate operatiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloarea în lei;

c) codurile pozitiilor vor fi cele prevăzute în modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit si în normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, fiind utilizate pentru a evidentia corelatiile existente între sumele înregistrate în soldurile conturilor corespunzătoare si:

- totalul sumelor nete rezultate în urma încadrării pe grade de risc de credit a activelor aferente pozitiei respective (tabelul ÇStructura activelorČ);

- totalul sumelor detaliate pe grade de risc de credit corespunzătoare rubricilor de echivalent credit, aferente pozitiei respective (tabelul ÇStructura elementelor în afara bilantuluiČ).

În cazul organizatiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situatiile mentionate, întocmite pentru:

- cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele minime admise;

- casele centrale ale cooperativelor de credit;

- întreaga retea (în vederea întocmirii raportărilor la nivelul retelei se va avea în vedere excluderea operatiunilor desfăsurate între organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele).

Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.”

14. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Nivelul unei expuneri mari nu poate depăsi 20% din fondurile proprii, iar suma totală a expunerilor mari nu va putea depăsi de 8 ori nivelul fondurilor proprii. Aceste limite se aplică băncilor, cooperativelor de credit, caselor centrale ale cooperativelor de credit si retelelor organizatiilor cooperatiste de credit.”

15. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Nationale a României - Directia supraveghere nivelul expunerilor mari prin intermediul formularului ÇSituatia privind expunerile mariČ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3a) la prezentele norme, si al formularului ÇStructura grupurilor care reprezintă un singur debitor, fată de care se înregistrează expuneri mariČ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3b) la prezentele norme. În cazul organizatiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situatiile mentionate, întocmite pentru:

- cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele maxime admise;

- casele centrale ale cooperativelor de credit;

- întreaga retea (în vederea întocmirii raportărilor la nivelul retelei se va avea în vedere excluderea operatiunilor desfăsurate între organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele).

Formularele vor fi transmise lunar, în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.”

16. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Băncile nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se află în relatii speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. p) pct. 1, 2, 3 si 4. Cooperativele de credit nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care se află în relatii speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. q) pct. 2, 3 si 4. Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor putea înregistra împrumuturi acordate persoanelor cu care

se află în relatii speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. r) pct. 1, 2, 3 si 4.”

17. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Băncile nu vor acorda împrumuturi în conditii de favoare persoanelor cu care se află în relatii speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. p) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, si nici personalului propriu si familiilor acestuia. Cooperativele de credit nu vor acorda împrumuturi în conditii de favoare persoanelor cu care se află în relatii speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. q) pct. 1 si 5, 6, 7, 8, 9 si 10, si nici personalului propriu si famiilor acestuia. Casele centrale ale cooperativelor de credit nu vor acorda împrumuturi în conditii de favoare persoanelor cu care se află în relatii speciale, precizate la art. 11 alin. 4 lit. r) pct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12, si nici personalului propriu si familiilor acestuia.”

18. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Suma totală a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit, precizate la art. 9, nu poate depăsi 20% din fondurile proprii ale institutiei de credit.”

19. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta Băncii Nationale a României - Directia supraveghere nivelul împrumuturilor nete acordate persoanelor cu care se află în relatii speciale si, respectiv, cel al împrumuturilor nete acordate personalului propriu, precum si familiilor acestuia, prin intermediul formularului ÇSituatia privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuiaČ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme. În cazul organizatiilor cooperatiste de credit vor fi raportate situatiile mentionate, întocmite pentru:

- cooperativele de credit, în cazurile în care acestea nu se încadrează în limitele maxime admise;

- casele centrale ale cooperativelor de credit.

Formularul va fi transmis lunar, în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.”

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Formularele de raportare prevăzute la art. 5, 7 si 12 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenta contabilă si evidentele extracontabile si se semnează de conducătorul băncii sau al casei centrale si de seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop.”

            21. Anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1a)*)

 

CRITERII

de încadrare a elementelor de activ în categorii de risc de credit

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

            27. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 4*)

 

SITUATIA

privind împrumuturile nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia

 

Art. II. - Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme organizatiile cooperatiste de credit vor dispune de evidentele extracontabile precizate la art. 2 lit. b), c) si d).

Art. III. - Organizatiile cooperatiste de credit se vor încadra în limitele de prudentă bancară prevăzute de prezentele norme, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora. În această perioadă organizatiile cooperatiste de credit nu vor încheia tranzactii care să conducă la:

- aparitia de cazuri de depăsire a limitelor admise pentru indicatorii de prudentă bancară reglementati de prezentele norme;

- cresterea nivelurilor indicatorilor de prudentă bancară care, ca urmare a aplicării metodologiilor de determinare a acestora, reglementate de prezentele norme, nu se încadrează în limitele admise prevăzute la art. 4, 6, 10 si 11.

Art. IV. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Art. V. - Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2003.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 27 decembrie 2002.

Nr. 20.