MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 9         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.047/2002. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.543/2002. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

1.545/2002. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre guvernele României, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistentei umanitare de urgentă, semnat la Cesme la 15 mai 2002

 

Protocol între guvernele României, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistentei umanitare de urgentă

 

1.546/2002. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2000 privind transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca», proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 

1.547/2002. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Multiproduct”

 

1.550/2002. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unei conducte din cadrul unei investitii sistate la Centrala Termoelectrică Anina, judetul Caras-Severin, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.010/114/2002. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I, II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru meritele stiintifice deosebite si îndelungata activitate de cercetare în domeniul agricol, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiintarea Institutului de Cercetări Agronomice al României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar Gheorghe Băia, doctor Honoris Causa al Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti, membru al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”;

- domnului doctor în agronomie Lazăr Drăghici;

- domnului inginer Mircea Doucet, membru al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor doctor docent în stiinte Matei Berindei;

- domnului doctor docent în stiinte Vasile Cociu, doctor Honoris Causa al Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;

- domnului doctor în agronomie Mihai Cristea, membru al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”;

- domnului doctor docent în stiinte Iuliu Moga, membru al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”;

- domnului doctor docent în stiinte Mihail-Paul Varga, doctor Honoris Causa al Universitătii de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Timisoara;

- domnului doctor docent în stiinte Zenovie Stănescu, membru al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler domnului doctor în agronomie Mircea Pop, membru titular al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.047.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. se aprobă de Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.543.


*) Anexa se comunică Ministerului Culturii si Cultelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre guvernele României, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistentei umanitare de urgentă, semnat la Cesme la 15 mai 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea

tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre guvernele României, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistentei umanitare de urgentă, semnat la Cesme la 15 mai 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.545.

 

PROTOCOL

între guvernele României, Republicii Turcia si Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul asistentei umanitare de urgentă*)

 


*) Traducere.

 

Profund îngrijorate de efectele devastatoare ale dezastrelor naturale ce au ca rezultat pierderi importante de vieti si de bunuri în întreaga lume si în particular în regiunea noastră,

realizând că asemenea pierderi ar putea fi reduse în mod semnificativ prin cooperare internatională promptă si eficace,

reafirmând că statul afectat detine responsabilitatea primară pentru initierea, organizarea, coordonarea si punerea în aplicare a măsurilor de asistentă umanitară după producerea dezastrelor, ce ar trebui să fie realizate cu consimtământul statului afectat, accentuând importanta cooperării internationale, regionale si bilaterale în gestionarea dezastrelor naturale în toate fazele acestora,

recunoscând importanta pregătirii pentru combaterea dezastrelor în vederea micsorării impactului negativ al dezastrelor naturale,

accentuând, de asemenea, importanta realizării unei capacităti nationale si a utilizării eficiente si efective a resurselor pentru a actiona în cazul producerii de dezastre, accentuând nevoia de a întări cooperarea si coordonarea dintre România, Republica Turcia si Republica Bulgaria în gestionarea tuturor fazelor dezastrelor naturale, au convenit să promoveze măsuri, în conformitate cu legislatiile si procedurile lor interne, pentru:

1. a dezvolta cooperarea efectivă si coordonarea în scopul salvării vietilor si acordarea asistentei umanitare în urma dezastrelor naturale;

2. a simplifica si a reduce procedurile administrative si vamale referitoare la intrarea, tranzitul, sederea si iesirea din tară a echipelor de căutare si salvare municipale si a echipamentului acestora, în conformitate cu măsurile aplicabile referitoare la siguranta publică si securitatea mediului;

3. a adopta măsurile necesare pentru a se asigura că echipele de căutare si salvare municipale care acordă asistentă umanitară vor actiona în conformitate cu standardele internationale acceptate, în ceea ce priveste desfăsurarea acestora la timp, capacitatea de a actiona în mod autonom, echipamentul si antrenarea adecvată;

4. a desemna punctele de contact în statele lor, care vor furniza informatii în mod prompt după producerea dezastrelor naturale si vor coordona desfăsurarea echipelor de căutare si salvare municipale;

5. a antrena specialistii si a realiza ateliere de lucru si exercitii comune menite a întări capacitatea si calificarea echipelor de căutare si salvare pentru a actiona în cazul producerii de dezastre naturale;

6. a analiza posibilitatea creării unei echipe mixte pentru a actiona în caz de dezastre naturale;

7. a întări cooperarea dintre institutiile academice, stiintifice si administrative relevante si a efectua schimburi de experti din fiecare tară pentru schimb de experientă si cunostinte;

8. a însărcina institutiile competente din cele trei tări cu punerea în aplicare a acestui protocol.

Au convenit de asemenea ca acest protocol să fie deschis spre participare altor state balcanice.

Acest protocol va intra în vigoare la data notificării reciproce în scris de către cele trei părti contractante a îndeplinirii procedurilor interne.

Fiecare parte contractantă poate propune amendamente la prezentul protocol. Amendamentele vor intra în vigoare la data acceptării acestora de către toate părtile contractante, în conformitate cu prevederile paragrafului anterior.

Fiecare parte contractantă poate anunta retragerea sa prin notificare scrisă adresată celorlalte părti contractante.

Drept care subsemnatii, legal împuterniciti în acest scop de guvernele lor, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Cesme la 15 mai 2002.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Diaconescu

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Selim Karaosmanoğlu

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Stetolan Andonov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2000 privind transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca», proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 229/2000 privind transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca», proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 6 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca», proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Judetean Cluj”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca», proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Judetean Cluj.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Consiliul Judetean Cluj va lua măsuri de întretinere corespunzătoare a bazelor sportive existente în cadrul complexului sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca» pentru asigurarea stabilitătii, rezistentei, durabilitătii si functionalitătii acestuia.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Personalul care deserveste complexul sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca» se preia de Consiliul Judetean Cluj, fiind considerat transferat de la data încheierii protocolului de predarerimire între părtile interesate.”

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Protocolul de predare-primire a obiectivului ce se transmite potrivit art. I se încheie între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.546.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a complexului sportiv «Stadionul Municipal “Ion Moina” din Cluj-Napoca», care se transmite din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

Locul unde este situat

obiectivul

Institutia

de la care

se transmite obiectivul

Institutia

la care

se transmite obiectivul

Caracteristicile tehnice ale obiectivului

 

Numărul din inventarul

bunurilor care fac parte

din domeniul public al statului

conform Hotărârii Guvernului

nr. 1.326/2001

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Parcului nr. 1 si “Grădina

Bărnutiu” – Splaiul Independentei, judetul Cluj

Ministerul Tineretului

si Sportului

Consiliul Judetean

Cluj

Stadionul Municipal .Ion Moina”:

1. Pistă sintetică cu 8 culoare:

- suprafata = 6.000 m2 - teren fotbal II, săli de haltere, de box, terenuri de baschet

si de handbal

2. Terenuri de tenis:

- suprafata = 3.384 m2 - 6 terenuri cu zgură si anexe

Cod de clasificare:

8.29.13

Nr. MF: 101.524

Cod de clasificare:

8.29.13

Nr. MF: 101.539

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Multiproduct”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Multiproduct”, coordonată de Ministerul Justitiei, prevăzut în anexa*) care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Multiproduct”, aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Multiproduct” va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.547.


*) Anexa se comunică Ministerului Justitiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unei conducte din cadrul unei investitii sistate la Centrala Termoelectrică Anina, judetul Caras-Severin, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a conductei Dn 400 din cadrul unei investitii sistate la Centrala Termoelectrică Anina, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin, în vederea reabilitării sistemului de aductiune a apei potabile a orasului.

Art. 2. - Predarea-preluarea conductei transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transferului.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. se diminuează cu valoarea bunului transferat pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, iar domeniul public al orasului Oravita, judetul Caras-Severin, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.550.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a conductei Dn 400 care se transmite cu titlu gratuit din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere

a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

 

Denumirea obiectivului

care se transmite

 

Adresa obiectivului

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se transmite

obiectivul

Persoana juridică

la care se transmite

obiectivul

Caracteristicile tehnice

ale obiectivului

Valoarea

- lei -

 

Conducta Dn 400

Orasul Anina,

Centrala Termoelectrică

3 x 330 MW -

Obiect 03.12:38-39

Tronsoane:

- STP1 - STP2

- STP2 - STP3

Societatea Comercială

de Producere a Energiei

Electrice si Termice “Termoelectrica” -

S.A.

Consiliul Local

al Orasului Oravita

 

Dn = 400 mm

L = 9.504 m

 

89.168.670

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 1.010 din 13 decembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 114 din 19 decembrie 2002

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

 

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 811/2002 pentru aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 19 august 2002;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. D.B. 13.898 din 14 decembrie 2002, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 8 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. în tot cuprinsul pozitiei 13 din anexă se înlocuieste denumirea “PROPANOLOLUM” cu denumirea “PROPRANOLOLUM”;

2. la pozitia 21 din anexă se înlocuieste denumirea DCI “CHLORZOXANUM” cu denumirea DCI “CHLORZOXAZONUM”;

3. la pozitia 14 din anexă în cadrul DCI “METOPROLOLUM” se introduc următoarele denumiri comerciale: “Metoprolol compr. 50 mg Terapia Cut. x 30 cpr. Metoprolol compr. 100 mg Terapia Cut. x 30 cpr.”

Art. II. - Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna ianuarie 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 19,6% pe an.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 1.