MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 4         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.508/2002. - Hotărâre privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană

 

1.517/2002. - Hotărâre privind înfiintarea Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

1.519/2002. - Hotărâre privind schimbul de imobile - clădiri si terenul aferent - situate în municipiul Dej, judetul Cluj, între Ministerul Finantelor Publice si Societatea Comercială “Alpa” - S.A.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN

DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

15/XI/2002. - Hotărâre privind aprobarea modificării Procedurii de dobândire a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace si grupurile productive provenite din comunitătile sărace

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană, organism fără personalitate juridică, care functionează în subordinea directă a primului-ministru.

(2) Presedintele Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană este primul-ministru al României.

(3) Obiectivul principal al Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană îl constituie asigurarea coordonării procesului de pregătire pentru aderare, în planul pregătirii sectoriale, al demersurilor politico-diplomatice si al strategiei de comunicare internă si externă.

(4) Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană are următoarele atributii principale:

a) propune politici si măsuri pentru derularea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană si desfăsurarea negocierilor;

b) analizează si armonizează pozitiile pe care România le sustine în negocierile de aderare;

c) monitorizează si evaluează stadiul pregătirilor pentru aderare si al negocierilor;

d) evaluează gradul de armonizare a legislatiei românesti cu acquisul comunitar si propune măsuri în consecintă;

e) coordonează aplicarea strategiei de comunicare internă si externă privind aderarea României la Uniunea Europeană;

f) solutionează diferentele de pozitii interministeriale în domeniul măsurilor de aplicare a politicilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

g) stabileste pozitiile si armonizează demersurile politico-diplomatice efectuate la nivelul membrilor Guvernului si al structurilor din subordinea acestuia.

Art. 2. - (1) Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană este format din ministrul afacerilor externe, ministrul integrării europene, ministrul finantelor publice, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului si negociatorul-sef al României cu Uniunea Europeană.

(2) În functie de problemele aflate în dezbatere, la sedintele Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană pot participa ministri cu atributii sectoriale.

Art. 3. - Comitetul Executiv pentru Integrare Europeană se întruneste săptămânal sau ori de câte ori este necesar.

Art. 4. - (1) Pentru informarea si consilierea operativă a primului-ministru în toate situatiile ce tin de activitatea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, se constituie un grup de lucru al primului-ministru, format din specialisti si experti în domeniul integrării si afacerilor europene.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigură conditiile logistice si resursele financiare necesare functionării grupului de lucru.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.508.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comitetul interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, denumit în continuare Comitetul interministerial, ca organism fără personalitate juridică pe lângă Departamentul de Comert Exterior, în scopul urmăririi modului de aplicare a mecanismelor de sustinere si promovare a exportului.

(2) Componenta Comitetului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comitetul interministerial are următoarele atributii:

a) analizează propunerile ministerelor de resort privind strategiile de dezvoltare a exportului de produse industriale si de produse agroalimentare, în vederea:

- cresterii ponderii exportului de produse cu valoare adăugată ridicată si de produse agroalimentare biologice certificate;

- îmbunătătirii structurii calitative a productiei pentru export si a exportului prin promovarea sectoarelor si produselor cu potential competitiv în comertul international;

- extinderii exportului pe piete de interes;

b) monitorizează modul de realizare si eficienta programelor de promovare si sustinere a exportului specifice fiecărui minister de resort cu atributii în administrarea acestora;

c) evaluează activitatea desfăsurată în domeniul sustinerii si promovării exportului si face propuneri Guvernului pentru îmbunătătirea si dezvoltarea instrumentelor de stimulare si promovare a exportului, în corelare cu reglementările în domeniu;

d) analizează propunerile ministerelor de resort, stabilite prin consultări cu patronatele si asociatiile profesionale, privind fondurile bugetare care urmează a fi incluse în bugetul de stat anual pentru sustinerea si promovarea exportului;

e) evaluează necesarul de fonduri bugetare pe termen mediu si face propuneri de repartizare a acestora pe instrumente de stimulare, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite;

f) promovează parteneriatul public-privat în vederea îmbunătătirii activitătii de aplicare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului.

Art. 3. - (1) Conducerea Comitetului interministerial este asigurată de secretarul de stat coordonator al Departamentului de Comert Exterior, în calitate de presedinte, iar secretariatul, de către Asociatia Natională a

Exportatorilor si Importatorilor din România.

(2) În lipsa presedintelui conducerea Comitetului interministerial este asigurată de către un membru al Comitetului interministerial desemnat de presedinte.

(3) Nominalizarea reprezentantilor în Comitetul interministerial se va face în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către conducătorii institutiilor prevăzute în anexă.

Art. 4. - (1) Comitetul interministerial îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care îl aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) La lucrările Comitetului interministerial pot participa ca invitati reprezentanti ai organizatiilor profesionale, patronale si ai Consiliului Concurentei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

1. Presedinte - secretar de stat, coordonatorul Departamentului de Comert Exterior

2. Membri:

- secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice;

- secretar de stat la Ministerul Dezvoltării si Prognozei;

- secretar de stat la Ministerul Industriei si Resurselor;

- secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

- secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;

- secretar de stat la Ministerul Integrării Europene;

- presedintele Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);

- secretarul general al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din România.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbul de imobile - clădiri si terenul aferent - situate în municipiul Dej, judetul Cluj, între Ministerul Finantelor Publice si Societatea Comercială “Alpa” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului aflat în administrarea Ministerului Finantelor Publice, situat în municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 5, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă schimbul imobilului prevăzut la art. 1 cu partea din imobilul situat în municipiul Dej, piata Lupeni nr. 3, judetul Cluj, aflată în proprietatea Societătii Comerciale “Alpa” - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexă, si trecerea acestuia în domeniul privat al statului.

(2) Schimbul de imobile se va efectua fără plata diferentei valorii de circulatie a imobilului.

Art. 3. - Imobilul preluat prin schimb de către statul român conform prevederilor art. 2 trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Finantelor Publice, ca sediu al Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Dej.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.519.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind schimbul de imobile situate în municipiul Dej, judetul Cluj, între Ministerul Finantelor Publice  si Societatea Comercială “Alpa” - S.A.

 

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt

situate imobilele care

se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Numărul de identificare atribuit

de Ministerul Finantelor Publice

1.

Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 5, judetul Cluj

Ministerul Finantelor Publice

Societatea Comercială “Alpa”-S.A.

Clădire cu suprafata construită desfăsurată = 153 m2

Teren = 359 m2

107.769

2.

Municipiul Dej, piata Lupeni nr. 3, ap. 1, judetul Cluj

Societatea Comercială “Alpa”-S.A.

Ministerul Finantelor Publice

Imobil cu suprafata construită desfăsurată = 405 m2

Teren în cotă indiviză = 23,9 m2

Urmează să fie atribuit după adoptarea prezentei hotărâri

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

CONSILIUL DIRECTOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Procedurii de dobândire a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace si grupurile productive provenite din comunitătile sărace

 

În conditiile art. 17 si ale art. 18 alin. (1)-(3) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată,

 

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea Procedurii de dobândire a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace si grupurile productive provenite din comunitătile sărace, ce constituie anexa nr. II la

Manualul de operare al Fondului Român de Dezvoltare Socială. Procedura de dobândire a personalitătii juridice formează obiectul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, republicată, documentul prevăzut la art. 1 va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului director

al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Romeo Postelnicu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2002.

Nr. 15/XI.

 

ANEXĂ

(ANEXA Nr. II

la Manualul de operare

al Fondului Român de Dezvoltare Socială)

 

PROCEDURA DE DOBÂNDIRE

a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace si grupurile productive provenite din comunitătile sărace

 

I. Dispozitii generale

1. - Pentru a beneficia de dispozitiile Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), republicată, grupurile din comunitătile rurale sărace si grupurile productive provenite din comunităti sărace, definite la art. 2 alin. 1 lit. b) si d) din lege, trebuie să obtină personalitate juridică în conditiile prevăzute de prezenta procedură.

2. - Grupul din comunitatea rurală săracă si grupul productiv provenit din comunitatea săracă se constituie printr-un proces-verbal încheiat de cel putin 10 persoane fizice cu capacitate juridică1) si cu domiciliul în localitatea respectivă, care vor constitui grupul de initiativă. În cazul grupului productiv provenit din comunitatea săracă asociatii pot fi atât producători agricoli, mestesugari si artizani, cât si alte persoane care doresc să practice în conditiile prevăzute de lege aceste îndeletniciri.

II. Convocarea adunării constitutive

3. - Adunarea constitutivă este stabilită în mod liber de către grupul de initiativă, fiind aduse la cunostintă membrilor comunitătii problemele care urmează să fie discutate, precum si data si locul tinerii adunării.

Pentru a asigura reprezentarea tuturor categoriilor sociale - minorităti, femei, tineri, bătrâni, indiferent de convingerile politice sau religioase -, membrii comunitătii care alcătuiesc grupul de initiativă pot încuraja si determina si alte persoane din cadrul comunitătii să facă parte din adunarea constitutivă pentru a identifica, ierarhiza si elabora un proiect în functie de nevoile comunitătii.

III. Competenta adunării constitutive

4. - Adunarea constitutivă alege un presedinte din rândul participantilor, care va conduce sedinta.

5. - În cadrul adunării constitutive se va încheia un proces-verbal de constituire a grupului ca persoană juridică (anexa nr. 1), care va cuprinde data si locul adunării constitutive, participantii prezenti, discutiile adunării, în rezumat, hotărârile adoptate si, la cererea participantilor, declaratiile făcute de ei în sedintă.

6. - Procesul-verbal va contine următoarele:

a) hotărârea de a constitui o persoană juridică, denumirea si sediul persoanei juridice;

b) prioritătile identificate de grupul comunitar;

c) stabilirea contributiei asociatilor la realizarea proiectului pentru care se solicită finantare de la FRDS;

d) numele membrilor care alcătuiesc comitetul de conducere a proiectului si care vor reprezenta2) comunitatea în relatiile cu autoritătile si cu alte persoane fizice si juridice.

7. - Procesul-verbal de constituire se semnează de toti participantii care, în urma dezbaterii continutului sau/si a propunerilor de îmbunătătire, l-au votat.

IV. Acte juridice si formalităti ulterioare adunării constitutive

8. - Comitetul de conducere a proiectului solicită primarului comunei înregistrarea procesului-verbal de constituire a grupului ca persoană juridică.

În urma examinării cererii primarul va dispune înregistrarea procesului-verbal de constituire într-un registru special al primăriei. Dispozitia de înregistrare (anexa nr. 2) va reda cuprinsul procesului-verbal de constituire.

9. - Asociatii care s-au angajat să contribuie cu bunuri si/sau cu bani la constituirea patrimoniului initial le/îi vor transmite, respectiv vărsa, în conditiile stabilite de adunarea constitutivă, după aprobarea finantării proiectului de către FRDS.

10. - Grupul din comunitatea săracă, respectiv grupul productiv provenit din comunitatea săracă, este persoană juridică de la data înregistrării procesului-verbal de constituire în registrul special al primăriei.

De personalitatea juridică astfel dobândită grupul va beneficia numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea Legii nr. 129/1998, republicată.


1) Are capacitate juridică orice persoană care a împlinit 18 ani si poate să decidă singură asupra actelor si faptelor sale.

2) Reprezentarea se realizează conform regulilor mandatului civil, procesul-verbal de constituire a grupului comunitar reprezentând si procură specială în conditiile Legii nr. 129/1998, republicată.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCES - VERBAL

de constituire ca persoană juridică

 

Art. 1. - Persoanele mentionate mai jos, care la data de ............ au luat parte la adunarea de constituire a Grupului din comunitatea rurală săracă/Grupului productiv provenit din comunitatea săracă ..............”

(denumirea grupului) si au votat continutul prezentului proces-verbal, înteleg să se asocieze si să constituie o persoană juridică, în conditiile prevăzute de Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), republicată.

 

Nr. crt.

Numele de familie si prenumele

Seria si numărul buletinului/cărtii de identitate

Semnătura

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

Art. 2. - Denumirea persoanei juridice este Grupul din comunitatea rurală săracă/Grupul productiv provenit din comunitatea săracă .............”1).

Art. 3. - Sediul persoanei juridice este în ........... 2).

Art. 4. - Scopul persoanei juridice îl constituie ...........3).

Art. 5. - Proiectul propus de persoana juridică este denumit ............4) si se referă la .........5).

Art. 6. - La data constituirii asociatii se angajează să contribuie cu bunuri ..........6) si/sau cu bani ..........6) la constituirea patrimoniului initial pe care le/îi vor transmite, respectiv vărsa, după aprobarea finantării proiectului de către FRDS.

Art. 7. - Pe toată perioada asocierii prevăzută la art. 9 raporturile dintre asociati trebuie să se caracterizeze prin bună-credintă si grijă pentru interesele comunitătii.

Asociatii vor urmări împreună realizarea scopului pentru care s-au asociat.

Adunarea membrilor persoanei juridice functionează după următoarele reguli: .........7).

Art. 8. - Comitetul de conducere a proiectului (CCP) este compus din: ..........................................8).

Membrii CCP, împreună, au ca principale atributii administrarea cu grijă si bună-credintă a fondurilor destinate proiectului, precum si a tuturor intereselor persoanei juridice, informând grupul si răspunzând cu privire la stadiul implementării proiectului. Când există neîntelegeri între acestia, cu privire la executarea proiectului, oricare dintre ei trebuie să convoace, în cel mai scurt timp, adunarea membrilor comunitătii, care va decide cu majoritatea membrilor prezenti.

Art. 9. - Persoana juridică se constituie pe durata de executare a proiectului.

Art. 10. - Dizolvarea persoanei juridice are loc în următoarele cazuri:

- trecerea duratei prevăzute la art. 9 si realizarea proiectului;

- imposibilitatea realizării proiectului.

Actul s-a încheiat astăzi, ...........9), la .........10).

 

Semnăturile asociatilor:

.........

Semnăturile membrilor Comitetului de conducere a proiectului:

.........

 


1) Poate fi denumirea satului ori a asezării izolate în care domiciliază asociatii sau orice altă denumire care, în conditiile respectării ordinii publice, individualizează persoana juridică.

2) Sediul poate fi stabilit la domiciliul unui asociat sau la sediul unei institutii publice (scoală, primărie, casă de cultură sau altele asemenea), cu conditia să existe certitudinea că prin punerea la dispozitie a unui spatiu institutia publică respectivă nu poate influenta (de exemplu, prin stabilirea unei chirii prea mari) activitatea comunitătii constituite ca persoană juridică.

3) Scopul constă în rezolvarea unor nevoi specifice, care pot fi enumerate, prin realizarea unui proiect ce urmează să fie supus spre aprobare FRDS.

4) Denumirea proiectului trebuie să fie scurtă, indicând obiectul acestuia.

5) Trebuie realizată o descriere scurtă a proiectului.

6) Se trec contributiile asociatilor, constând eventual în:

- bunuri mobile si bunuri imobile care pot intra în folosinta comunitătii, cu conditia ca acestea să nu facă obiectul unei/unui judecăti/proces;

- prestarea unui anumit serviciu (zidărie, zugrăveală, tâmplărie etc.) care aduce foloase comunitătii;

- sume de bani care intră în proprietatea comunitătii.

Asociatiile trebuie, cu aproximatie, să stabilească valoarea în lei a contributiilor în natură si a celor în muncă.

7) Regulile trebuie să privească: modul de convocare a adunării, termenele la care se convoacă adunarea, problemele asupra cărora urmează să se decidă, modul în care se votează si altele asemenea.

8) Se mentionează numele de familie, prenumele si functia membrilor comitetului. Semnăturile acestora vor fi certificate/legalizate în conformitate cu prevederile legale.

9) Data.

10) Localitatea.

 

ANEXA Nr. 2

Primăria Comunei .

Judetul ...

 

DISPOZITIA Nr. ../

- Model orientativ -

 

Având în vedere:

- solicitarea de înregistrare a comunitătii rurale sărace ... ca persoană juridică;

- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, si ale art. 8 din Procedura de dobândire a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace si grupurile productive provenite din comunitătile sărace, în temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei . dispune:

Art. 1. - Se aprobă înregistrarea în registrul special al Primăriei Comunei.., judetul..., a Procesului-verbal de constituire ca persoană juridică (anexa nr. 1) a Grupului din comunitatea rurală săracă din localitatea ... .

Art. 2. - De personalitatea juridică astfel dobândită grupul mentionat la art. 1 va putea face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată.

Art. 3. - Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispozitii.

 

Primar,

...