MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 82            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 10 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sporirea capacitătii de circulatie pe centura Ploiesti Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)”, judetul Prahova

 

35. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

37. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Domeniul Public” - S.A. Câmpia Turzii din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj

 

38. - Hotărâre pentru aprobarea achizitiei unor lucrări de artă si donarea acestora Bisericii Ortodoxe Române “Sfânta Treime” din orasul Sofia, Republica Bulgaria

 

39. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre fortele navale, semnat la Sofia la 29 octombrie 2002

 

Protocol între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre fortele navale

 

40. - Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spălat rufe, de uz casnic

 

41. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Civitas” - S.A. Breaza din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Breaza, judetul Prahova

 

42. - Hotărâre privind darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Buzău a unui imobil proprietate publică a statului

 

43. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2003

 

44. - Hotărâre privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Maramures a unui imobil proprietate publică a statului

 

45. - Hotărârea pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

46. - Hotărâre privind darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Brasov a unui imobil proprietate publică a statului

 

47. - Hotărâre privind stabilirea evenimentelor de importantă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune

 

128. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 66/1999 privind transmiterea în folosintă gratuită a unui imobil situat în municipiul Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sporirea capacitătii de circulatie pe centura Ploiesti Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)”, judetul Prahova

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sporirea capacitătii de circulatie pe centura Ploiesti Vest - km 0+000 - km 12+850 (DN 1 km 53+650 - km 66+500)”, judetul Prahova, prevăzuti în anexa*) la prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii si, în completare, de la bugetul de stat, din venituri cu destinatie specială pentru drumurile publice, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 33.


*) Anexa se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Suceava, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul atribuit de M.F.P. conform Hotărârii Guvernului

nr. 1.326/2001

Municipiul Suceava, str. Ion Grămadă nr. 1-3, judetul

Suceava

Statul român

Ministerul Public

Parchetul de pe lângă

Tribunalul Suceava

Judetul Suceava

Consiliul Judetean Suceava

 

- Clădire compusă din:

- subsol

- parter

- etaj

- Suprafata construită = 773 m2

- Suprafata desfăsurată = 2.619,24m2

- Suprafata terenului = 874m2

- Valoarea clădirii = 116.328.360 lei

- Valoarea terenului = 254.202.995 lei

34.825 (anexa 18)

34.826 (anexa 18)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Domeniul Public” - S.A. Câmpia Turzii

din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Domeniul Public” - S.A Câmpia Turzii, reprezentând un număr de 22.253 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.

            Art. 2. - (1) Municipiul Câmpia Turzii exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Domeniul Public” - S.A. Câmpia Turzii.

(2) Reprezentantii municipiului Câmpia Turzii în adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Domeniul Public” - S.A. Câmpia Turzii sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea achizitiei unor lucrări de artă si donarea acestora Bisericii Ortodoxe Române “Sfânta Treime” din orasul Sofia, Republica Bulgaria

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 5 alin. (2), al art. 7 si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă achizitia de către Ministerul Culturii si Cultelor a lucrărilor de artă prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, realizate de pictorul Ioan Chiriac, în limita sumei de 250 milioane lei.

Art. 2. - Finantarea achizitiei bunurilor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 3. - Se aprobă trecerea bunurilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor ca, în numele statului român, să doneze bunurile, proprietate privată a statului, achizitionate potrivit art. 1, Bisericii Ortodoxe Române “Sfânta Treime” din orasul Sofia, Republica Bulgaria.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 38.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrărilor de artă donate Bisericii Ortodoxe Române “Sfânta Treime” din orasul Sofia, Republica Bulgaria

 

 

Denumirea bunurilor

Caracteristicile bunurilor

Valoarea bunurilor

(lei)

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

1. Lucrare de artă (icoană pictată) reprezentându-l

pe Sfântul Arhanghel Mihail

- autor: Ioan Chiriac

- icoană pictată având

dimensiunile 150 cm x 77 cm

250.000.000

Ministerul Culturii

si Cultelor

Biserica Ortodoxă Română

“Sfânta Treime” din orasul

Sofia, Republica Bulgaria

2. Lucrare de artă (icoană pictată) reprezentându-l

pe Sfântul Arhanghel Gavril

- icoană pictată având

dimensiunile 150 cm x 77 cm

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre fortele navale, semnat la Sofia la 29 octombrie 2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre fortele navale, semnat la Sofia la 29 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 39.

 

PROTOCOL

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea dintre fortele navale

           

            Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, denumite în continuare părti contractante,

            dorind să dezvolte colaborarea dintre fortele navale ale statelor celor două părti contractante,

            având la bază principiile si prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 1994, au convenit asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Scopul

 

            Scopul prezentului protocol este de a stabili cadrul juridic necesar colaborării dintre Fortele Navale Române si Fortele Navale ale Republicii Bulgaria, conform competentelor lor stipulate în legislatia celor două state.

 

ARTICOLUL 2

Domeniile de cooperare

 

Părtile contractante sunt de acord să coopereze pentru:

1. schimb de experientă si pregătire comună în domeniul naval;

2. schimb reciproc de informatii privind siguranta pe mare;

3. acordarea asistentei echipajelor navelor militare în situatii de urgentă pe mare;

4. navigatia navelor militare în apele teritoriale ale celor două state din Marea Neagră si apele fluviului Dunărea.

 

ARTICOLUL 3

Formele de cooperare

 

Cooperarea se va realiza în următoarele forme:

1. organizarea cadrului necesar pentru realizarea schimbului de informatii în domeniile mentionate;

2. întruniri anuale sau ori de câte ori este nevoie între echipele de experti din cadrul fortelor navale, în scopul analizării si rezolvării problemelor referitoare la aplicarea prevederilor prezentului protocol;

3. schimb de experientă privind formele si metodele de pregătire folosite în domeniul naval;

4. participarea cu personal si/sau nave la exercitii organizate de părtile contractante;

5. organizarea si desfăsurarea pe bază de reciprocitate, la cerere, a oricăror activităti de salvare a navelor si a personalului în pericol, folosindu-se aeronavele si navele militare ale fortelor navale ale părtilor contractante;

6. participarea la alte activităti comune.

 

ARTICOLUL 4

Autoritătile responsabile

 

            1. Pentru a organiza si coordona activitătile de cooperare părtile contractante stabilesc următoarele autorităti responsabile:

            - pentru România: Statul Major al Fortelor Navale;

            - pentru Republica Bulgaria: Statul Major al Marinei.

            2. Pentru realizarea schimbului reciproc de informatii privind navigatia navelor militare pe mare părtile contractante stabilesc următoarele puncte de contact:

            - în România: Postul de Comandă al Fortelor Navale din România;

            - în Republica Bulgaria: Postul de Comandă al Marinei Bulgare.

 

ARTICOLUL 5

Schimbul reciproc de informatii

 

            1. Tranzitarea de către navele militare a mării teritoriale a celor două state se efectuează pe baza reglementărilor internationale acceptate reciproc si în conformitate cu legislatia natională a statelor părtilor contractante.

            2. Părtile contractante se informează reciproc asupra tranzitării navelor lor militare, specificând, atunci când este necesar, solicitările pentru sprijinul de navigatie, schimbul de date radio sau acordarea de asistentă.

            3. Solicitarea pentru sprijinul de navigatie, având drept scop siguranta navigatiei pe timpul cât navele militare tranzitează marea teritorială a fiecăruia dintre statele părtilor contractante, va fi transmisă autoritătilor responsabile prin punctele de contact.

            4. În toate cazurile de urgentă punctele de contact se vor informa imediat, dacă este necesar.

            5. Părtile contractante se informează reciproc, dacă este posibil, atunci când o navă urmărită pentru încălcarea legislatiei nationale trece frontiera în marea teritorială a celor două state.

            6. Atunci când există informatii, părtile contractante se informează reciproc asupra posibilelor încercări de emigrare ilegală, trafic de armament, droguri si substante radioactive, contrabandă sau alte activităti ilegale pe mare, din marea liberă spre marea teritorială natională a unuia dintre state.

            7. Serviciile hidrografice ale părtilor contractante îsi vor coordona eforturile în scopul securitătii si controlului navigatiei, al schimbului de informatii privind sprijinul de navigatie si activitătilor cartografice în teritoriile lor maritime.

 

ARTICOLUL 6

Sprijinul reciproc si activitătile de căutare si salvare

 

            1. În cazul situatiilor de urgentă, în ceea ce priveste navigatia în marea teritorială a României si a Republicii Bulgaria, părtile contractante vor asigura sprijinul de navigatie si acostarea cu capabilitătile pe care le au la dispozitie.

            2. În vederea acordării sprijinului unei nave militare, aflată în pericol, punctele de contact vor schimba următoarele date: coordonatele navei, tipul navei, tipul pericolului, caracteristicile generale si orice alte informatii relevante.

            Pe timpul situatiei de urgentă nava militară transmite mesajele în conformitate cu Instructiunile de raportare care vor fi elaborate de autoritătile responsabile nu mai târziu de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol.

            3. Autoritatea responsabilă din statul în a cărui mare teritorială sau port ancorează sau acostează o navă militară aflată în situatie de urgentă va asigura securitatea acesteia si va acorda asistentă echipajului.

            4. În cazul în care o navă militară a unei părti contractante se află în pericol în marea teritorială a statului celeilalte părti contractante, aceasta din urmă va lua măsuri de căutare si salvare la cerere, va desfăsura activităti specifice pentru salvarea vietii personalului si va acorda asistentă navei în pericol, cu capabilitătile pe care le are la dispozitie.

 

ARTICOLUL 7

Activităti comune

 

            1. La întâlnirile anuale de lucru desfăsurate alternativ în România si în Republica Bulgaria, autoritătile responsabile ale părtilor contractante vor analiza aplicarea reglementărilor prezentului protocol si vor propune activităti pentru anul următor, care vor fi incluse în Planul de colaborare dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria.

            2. Propunerile de activităti comune vor cuprinde: schimb de experientă în domeniul instruirii personalului, exercitii navale comune, activităti sociale, culturale, sportive si stiintifice, vizite în porturi.

 

ARTICOLUL 8

Comunicatii

 

            1. În vederea asigurării circulatiei informatiilor prevăzute în prezentul protocol, părtile contractante îsi vor comunica reciproc mijloacele de legătură ale punctelor de contact: numere de telefon, fax, precum si adrese de e-mail.

            2. Organizarea comunicatiilor va fi inclusă în Instructiunile de raportare în conformitate cu prevederileProtocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul transmisiunilor, semnat la Sofia la

29 martie 2000. Instructiunile de raportare vor fi actualizate anual, pe timpul întâlnirilor expertilor.

            3. Schimbul de date si informatii referitoare la implementarea prezentului protocol va fi realizat în limba engleză.

 

ARTICOLUL 9

Solutionarea divergentelor

 

            Toate divergentele referitoare la interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi solutionate prin consultări între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 10

Prevederi finale

 

            1. Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc, în formă scrisă, asupra îndeplinirii procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare.

            2. Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 5 ani si va fi prelungit automat pentru noi perioade de 5 ani. Prezentul protocol poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante la 6 luni de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a notificării, în scris, privind intentia de a-l denunta.

            3. Fiecare parte contractantă poate propune, în orice moment, amendamente la prezentul protocol si, în acest sens, va initia consultări. Amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. 1 al prezentului articol si vor constitui parte integrantă a acestui

protocol.

            Semnat la Sofia la 29 octombrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Ministerul Apărării Nationale din România,

George Cristian Maior,

secretar de stat si sef al

Departamentului pentru Integrare Euroatlantică

si Politica de Apărare

Pentru Apărării din Republica Bulgaria,

Ivo Ivanov,

adjunct al ministrului apărării

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spălat rufe, de uz casnic

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spălat rufe, de uz casnic.

            Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică masinilor de spălat rufe cu încărcare frontală sau prin partea de sus.

            (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică masinilor de spălat rufe, de uz casnic, cu cuve separate pentru spălat si stors si masinilor de spălat, de uz casnic, cu uscător.

            Art. 3. - Performantele de mediu ale grupului de produse prevăzut la art. 2 alin. (1) si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor specifice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 4. - (1) La solicitarea acordării etichetei ecologice agentul economic - producător, importator, prestator de servicii sau comerciant - are obligatia să prezinte autoritătii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - o copie a documentatiei tehnice prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 598/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a masinilor de spălat rufe, de uz casnic, precum si declaratiile de conformitate a produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spălat rufe, de uz casnic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Procedura de acordare a etichetei ecologice se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.

            Art. 5. - Numărul de cod atribuit în scopuri administrative grupului de produse căruia îi sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri este 001.

            Art. 6. - (1) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spălat rufe, de uz casnic, sunt valabile până la data de 1 decembrie 2003.

            (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spălat rufe, de uz casnic, se modifică pentru preluarea progresului tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

            Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

CRITERII SPECIFICE

de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spălat rufe, de uz casnic

 

            Criteriile prevăzute în prezenta anexă au ca scop:

            a) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii energiei (încălzirea globală, acidificarea, epuizarea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;

            b) reducerea efectelor cu impact negativ asupra mediului sau a riscurilor determinate de utilizarea resurselor naturale, prin reducerea consumului de apă;

            c) reducerea efectelor cu impact negativ asupra mediului sau a riscurilor determinate de utilizarea resurselor naturale, prin promovarea operatiilor de reciclare;

            d) reducerea efectelor cu impact negativ asupra poluării apelor, prin prevenirea risipei inutile de detergent;

            e) reducerea emisiilor sonore.

            Criteriile încurajează aplicarea celor mai bune practici în scopul protectiei mediului si reciclarea unor componente din material plastic ale produselor.

Criterii esentiale

1. Eficienta energetică

Produsul trebuie să aibă un consum de energie mai mic sau egal cu 0,17 kWh pe kilogram de rufe, măsurat în conditiile unui ciclu standardizat “bumbac 60şC”, în conformitate cu standardul SR EN 60456:1999 “Metode de măsurare a performantelor masinilor de spălat rufe, de uz casnic”.

Metoda de testare a masinilor de spălat rufe este prevăzută în standardul SR EN 60456:1999, care adoptă standardul european armonizat, al cărui număr de referintă a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene.

2. Consumul de apă

Produsul trebuie să aibă un consum de apă mai mic sau egal cu 12 litri pe kilogram de rufe, măsurat în conditiile unui ciclu standardizat “bumbac 60şC”, în conformitate cu standardul SR EN 60456:1999.

3. Eficienta stoarcerii

Produsul trebuie să realizeze o umiditate reziduală a rufelor sub 54%, măsurată în conditiile unui ciclu standardizat “bumbac 60şC”, în conformitate cu standardul SR EN 60456:1999.

Produsul trebuie să îndeplinească conditiile categoriei A sau B de eficientă a stoarcerii, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 598/2001.

4. Zgomotul

Nivelurile de zgomot transmise în aer de masinile de spălat rufe, de uz casnic, măsurate în conditiile unui ciclu standardizat “bumbac 60şC”, în conformitate cu standardul SR EN 60456:1999, nu trebuie să depăsească 56 dB (A) în timpul spălatului si 76 dB (A) în timpul stoarcerii, acestea fiind nivelurile de putere acustică calculate, exprimate în decibeli (dB), raportate la o putere acustică de 1 picowatt (1 pW).

Informatiile privind nivelul de zgomot al produsului trebuie să fie clare si vizibile pentru consumator. În acest scop informatiile trebuie să figureze pe eticheta energetică prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 598/2001, ce însoteste masina de spălat.

5. Prevenirea risipei de detergent

Pe dozatorul de detergent al produsului trebuie să figureze marcaje clare ale cantitătii de detergent necesare pentru spălare, exprimate în unităti de volum si/sau de masă, pentru a permite utilizatorului să adapteze cantitatea de detergent în functie de tipul si greutatea încărcăturii, precum si de gradul de murdărire a rufelor.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice pentru produs are obligatia să declare în scris autoritătii competente conformitatea produsului cu această cerintă.

Criterii suplimentare

6. Conceptia produsului

Produsul trebuie să aibă un marcaj clar, care să indice:

a) reglajele ce se execută pentru diferitele tipuri de textile, tinându-se cont si de instructiunile de utilizare mentionate pe eticheta produsului textil;

b) operatiunile ce trebuie executate pentru a se obtine o economie de energie si de apă.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice pentru un produs are obligatia să declare în scris autoritătii competente conformitatea produsului cu această cerintă.

7. Instructiuni de utilizare

Produsul se introduce pe piată însotit de un manual de utilizare care furnizează indicatii asupra utilizării corecte pentru protectia mediului si recomandări pentru un consum optim de energie, apă si detergent:

a) manualul de utilizare trebuie să contină pe copertă sau pe prima pagină următorul text: “Acest manual contine indicatii privind modalitătile de reducere a impactului negativ asupra mediului”;

b) manualul de utilizare trebuie să contină, de asemenea, următoarele indicatii: indicatii asupra faptului că se realizează o economie de energie si reducere a emisiilor asociate produsului de obtinere a energiei, în cazul produselor care au fost realizate pe baza unei solutii tehnice constructive ce permite alimentarea cu apă caldă provenită prin încălzirea cu ajutorul energiei solare, prin încălzire centrală, prin sisteme moderne de încălzire cu gaz natural sau combustibil ori prin utilizarea încălzitoarelor cu gaz, cu debit continuu; utilizatorul trebuie informat că legătura la sursa de apă caldă a masinii de spălat rufe trebuie să fie scurtă si bine izolată;

c) indicatii de a utiliza masina de spălat, pe cât posibil, la capacitate maximă de încărcare cu rufe;

d) indicatii că există detergenti cu impact redus asupra mediului;

e) indicatii de a adapta cantitatea de detergent necesară în functie de gradul de duritate a apei, de tipul si de masa încărcăturii si de gradul de murdărire a rufelor. În acest scop dozatorul de detergent trebuie să fie marcat corespunzător;

f) indicatii despre sortarea corectă a textilelor, despre temperatura de spălare corespunzătoare tipului de textile, precizându-se faptul că în majoritatea cazurilor nu mai este necesară spălarea la o temperatură ridicată, când se utilizează detergenti moderni cu impact redus asupra mediului, cum ar fi detergenti compacti si masini de spălat performante;

g) indicatii privind consumul de energie si de apă al masinii de spălat în functie de temperatură si de încărcătura de rufe, care să permită utilizatorului programarea corectă a produsului, astfel încât să se economisească energie si apă;

h) indicatii de a întrerupe functionarea masinii de spălat rufe la sfârsitului ciclului de spălare, pentru a se evita eventualele pierderi de energie; manualul de utilizare trebuie să indice timpul necesar efectuării diferitelor programe disponibile;

i) indicatii privind consumul de energie corespunzător fiecăreia dintre următoarele faze: oprit, derularea programului, sfârsit de program;

j) indicatii de a se evita pe cât posibil prespălarea în masină;

k) indicatii de a întretine corect masina de spălat rufe, în special de a curăta regulat filtrele si pompele si de a înlătura depunerile de calcar;

l) indicatii privind instalarea masinii de spălat rufe, astfel încât emisiile de zgomot să fie minime;

m) mentiunea că nerespectarea indicatiilor enumerate mai sus poate duce la cresterea consumului de energie, de apă si/sau de detergent, determinând o crestere a costurilor de utilizare a produsului si o reducere a performantelor de spălare;

n) indicatii privind procedura prin care fabricantul preia de la consumator masina de spălat rufe scoasă din uz.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să declare în scris că produsul este în conformitate cu cerintele mentionate anterior si să furnizeze autoritătii competente care evaluează cererea de acordare a etichetei ecologice un exemplar din manualul de utilizare.

8. Preluarea si reciclarea

a) Producătorul are obligatia să preia gratuit, pentru reciclare, masini de spălat rufe, de uz casnic, sau componentele care au fost înlocuite de el ori de un operator economic recunoscut de acesta, cu exceptia masinilor de spălat rufe, de uz casnic, care nu sunt complete sau care contin componente care nu apartin masinii de spălat.

b) Componentele din material plastic care au o masă mai mare de 50 g trebuie să fie prevăzute cu un marcaj permanent care identifică materialul din care sunt făcute, conform standardului SR ISO 11469:1998 privind materialele plastice, identificarea generică si marcarea produselor din material plastic. Acest criteriu nu se aplică componentelor din material plastic extrudat.

c) Componentele din material plastic care au o masă mai mare de 25 g nu trebuie să contină următoarele substante ignifuge:

 

Denumirea

Numărul CAS

Decabromo-1, 1-bifenil

13654

Oxid de tetra-bromofenil si de fenil

101

Oxid de bis- (tetra-bromofenil)

2050

Oxid de difenil, derivat tribromat

49690

Oxid de difenil, derivat tetrabromat

40088

Oxid de difenil, derivat pentabromat

32534

Oxid de difenil, derivat hexabromat

36483

Oxid de difenil, derivat heptabromat

68928

Oxid de difenil, derivat octobromat

32536

Pentabromo (tetrabromofenoxil benzen)

63936

Oxid de bis- (penta-bromofenil)

1163

Cloro-parafine cu 10-13 atomi de C continutul în clor mai mare 50% din greutate

85535

 

d) Componentele din material plastic cu masa mai mare de 25 g nu trebuie să contină substante ignifuge sau preparate ale acestor substante, care se încadrează în una dintre următoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificări genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte dăunătoare pe termen lung pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) ori R61 (poate dăuna fătului în timpul sarcinii) sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform SR 13253:1996 “Etichetarea substantelor si produselor chimice periculoase”.

Această cerintă nu se aplică atunci când substantele ignifuge îsi schimbă natura chimică în momentul tratării suprafetei componentelor si nu mai necesită clasificarea prin frazele de risc mentionate anterior si nici atunci când mai putin de 0,1% din substanta ignifugă cu care a fost tratată componenta îsi păstrează natura initială.

e) Suplimentar produsul trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

Producătorul asigură solutii tehnice care permit demontarea usoară a masinilor de spălat rufe si furnizează o notă cuprinzând informatii referitoare la demontarea acestora. Din această notă trebuie să rezulte următoarele:

a) balamalele sunt usor de identificat si accesibile;

b) ansamblurile electronice sunt usor de identificat si de demontat;

c) aparatul se demontează usor cu ajutorul uneltelor obisnuite;

d) materialele incompatibile si periculoase sunt separabile.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să declare în scris că produsul este în conformitate cu aceste cerinte si să furnizeze autoritătii competente care evaluează cererea de acordare a etichetei ecologice o copie a notei cuprinzând informatii referitoare la demontare. Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să indice autoritătii competente substantele ignifuge utilizate în/pe componentele pieselor din material plastic cu masa mai mare de 25 g.

Marcarea componentelor din material plastic încurajează reciclarea produselor.

9. Durata de utilizare

Producătorul are obligatia să ofere o garantie comercială pentru functionarea masinii de spălat rufe, de uz casnic, de cel putin 2 ani. Această garantie este valabilă începând cu data livrării produsului către consumator.

Piesele de schimb compatibile se asigură de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator cel putin 12 ani de la data fabricării ultimei masini de spălat rufe, de uz casnic, din seria respectivă de fabricatie.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să declare în scris autoritătii competente care evaluează cererea de acordare a etichetei ecologice conformitatea produsului cu cerintele mentionate anterior.

Criterii ale capacitătii de utilizare

10. Eficienta spălării

Produsul trebuie să aibă un indice de eficientă a spălării mai mare de 1,00, măsurat în conditiile unui ciclu standardizat “bumbac 60şC”, în conformitate cu prevederile standardului SR EN 60456:1999.

Produsul trebuie să îndeplinească conditiile categoriei A sau B de eficientă a spălării, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 598/2001.

Informarea consumatorilor

11. Informarea consumatorilor

Pentru informarea consumatorilor se va scrie următorul text vizibil pentru consumator (dacă este posibil, lângă etichetă): “Acest produs a primit eticheta ecologică în special pentru că are un consum mic de energie si apă si este conceput astfel încât să aibă o durată lungă de viată si să fie simplu de reciclat, de reparat si de eliminat din mediu, fără riscuri.”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Civitas” - S.A. Breaza din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Breaza, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin”(2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni de 65,8% din capitalul social al Societătii Comerciale “Civitas” - S.A. Breaza, reprezentând un număr de 9.112 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Breaza, judetul Prahova, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Breaza.

Art. 2. - (1) Orasul Breaza exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Civitas” - S.A. Breaza.

(2) Reprezentantii orasului Breaza în adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Civitas” - S.A. Breaza sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Buzău a unui imobil proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

având în vedere art. 10 din Normele metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Buzău a imobilului, proprietate publică a statului, situat în orasul Nehoiu, str. Mihai Viteazul nr. 3 bis, judetul Buzău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Agentiei Judetene

pentru Ocuparea Fortei de Muncă Buzău

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Modul de preluare a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Nehoiu, str. Mihai Viteazul nr. 3 bis,

bl. 30-31, parter, judetul Buzău

Administrare

 

Imobil:

- suprafata desfăsurată = 178,75 m2

Teren aferent:

- suprafata = 300 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2003, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Turismului pentru activitatea de privatizare pe anul 2003

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Prevederi anuale

I.

Venituri Total din care:

425.000.000

1.

Venituri din privatizare

400.000.000

2.

Venituri din dividende

25.000.000

II.

 Cheltuieli Total din care:

425.000.000

 

a) Cheltuieli de personal

2.000.000

 

- deplasări

2.000.000

 

b) Cheltuieli materiale si servicii

43.000.000

 

- cheltuieli proprii de organizare, functionare, publicitate, mijloace fixe, obiecte de inventar, efectuate în scopul privatizării

42.000.000

 

- cheltuieli privind taxele la instantele judecătoresti, registre ale actionarilor, comisioane bancare pentru depozitare de actiuni etc., efectuate în cadrul procesului de privatizare

1.000.000

 

c) Transferuri

376.000.000

 

- cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

7.000.000

 

- cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare, pentru expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu si altele

5.000.000

 

- costurile implicate de dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

2.000.000

 

- sume plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora de Ministerul Turismului si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători

2.000.000

 

- sume plătite ca despăgubiri în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

10.000.000

 

- cheltuieli destinate cofinantării proiectelor PHARE

5.000.000

 

- vărsăminte la Trezoreria statului, într- un cont special deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice

345.000.000

 

d) Cheltuieli de capital

4.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Maramures a unui imobil proprietate publică a statului

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

            având în vedere art. 10 din Normele metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Maramures a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 1A, judetul Maramures, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Casei Judetene de Pensii Maramures

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Modul de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 1A, judetul Maramures

Administrare

Imobil:

- Demisol + P + 3E:

- suprafata (aria) desfăsurată = 1.875 m2

- Teren aferent:

- suprafata = 1.316 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1-44*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anual, în termen de 90 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale vor reactualiza inventarele bunurilor din domeniul public al statului în functie de rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Până la inventarierea anuală a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale implicate au obligatia ca în timpul anului să actualizeze inventarele cu modificările intervenite ca urmare a transferurilor de bunuri efectuate în baza unor hotărâri ale Guvernului.

Art. 4. - La inventarierea bunurilor din domeniul public al statului ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale implicate vor respecta prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 7 iunie 2002.

Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2-4 constituie contraventie, iar persoana fizică vinovată de aceasta se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Contraventiile se constată si sanctiunile se aplică de către organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 45.


*) Anexele nr. 1-44 se comunică institutiilor interesate, de către Ministerul Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Brasov a unui imobil proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

având în vedere art. 10 din Normele metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Brasov a imobilului, proprietate publică a statului, situat în orasul Râsnov, Str. Republicii nr. 29, judetul Brasov, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 46.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Brasov

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Modul de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Râsnov, Str. Republicii nr. 29, judetul Brasov

Administrare

Imobilul:

- suprafata = 138,87 m2

Teren aferent:

- suprafata = 90,047 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea evenimentelor de importantă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Evenimentele de importantă majoră care pot fi difuzate în exclusivitate, dacă difuzarea nu privează o parte importantă a publicului din România de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, se consideră că o parte importantă a publicului este constituită din cel putin 70% din populatia recenzată a României.

Art. 3. - (1) Difuzarea evenimentelor de importantă majoră se face de regulă în direct.

(2) În functie de conditii si de întelegerile dintre radiodifuzori si organizatori, difuzarea unor manifestări care fac parte dintr-un eveniment de importantă majoră se poate face decalat, în tot sau în parte.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

LISTA

evenimentelor de importantă majoră

 

Nr.crt.

Evenimentul

1.

Festivalul International “George Enescu”

2.

Jocurile Olimpice de Iarnă

3.

Jocurile Olimpice de Vară

4.

Campionatul mondial de fotbal si jocurile de calificare ale echipei nationale a României la acest campionat

5.

Campionatul european de fotbal si jocurile de calificare ale echipei nationale a României la acest campionat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 66/1999 privind transmiterea în folosintă gratuită a unui imobil situat în municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 66/1999 privind transmiterea în folosintă gratuită a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 8 februarie 1999.

Art. 2. - Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre rămâne în continuare în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, bd. Ghencea nr. 45,

sectorul 6

1. Stadionul Ghencea, compus din:

- tribuna oficială

- tribuna I

- tribuna a II-a

- peluza 1

- peluza 2

- parcările de la tribuna oficială

- suprafata construită = 12.318 m2

- suprafata terenului = 37.700 m2

2. Terenuri de antrenament (nr. 4, 5, 6 si 7)

- suprafata = 33.825 m2

3. Teren de minifotbal

- suprafata = 4.032 m2

4. Terenul dintre tribuna I si Fabrica de confectii, adiacent parcării

- suprafata = 34.390 m2

5. Parcări betonate

- suprafata = 9.275 m2

6. Garaj din tablă ondulată

- suprafata construită = 130 m2

7. Clădirea Centrului de copii si juniori - partial

- suprafata = 531 m2 (2/3 din clădire)

8. Baza hipică

- suprafata construită = 5.284 m2

- suprafata terenului = 75.000 m2

TOTAL:

Suprafata construită = 27.538 m2

 Suprafata terenului = 194.222 m2