MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

185. - Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de televiziune

 

186. - Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

 

187. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

188. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice

 

206. - Hotărâre privind organizarea în România, în colaborare cu Comandamentul Aliat al Atlanticului (ACLANT/NATO), a reuniunii cu tema “Progrmul de lucru al Parteneriatului pentru Pace în perioada 2004-2005”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind taxa pentru serviciul public de televiziune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Persoanele fizice si cele juridice, cu domiciliul si, respectiv, cu sediul în România, sunt obligate, potrivit legii si în conditiile prezentei hotărâri, la plata taxei pentru serviciul public de televiziune efectuat de Societatea Română de Televiziune.

Art. 2. - (1) Taxa pentru serviciul public de televiziune se plăteste pe familie. Prin familie se întelege: sotul, sotia, copiii, precum si orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun si gospodăresc împreună.

(2) Taxa pentru serviciul public de televiziune se plăteste si de către persoanele care locuiesc singure.

Art. 3. - Taxele pentru serviciul public de televiziune pe categorii de plătitori sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL II

Încasarea taxei pentru serviciul public de televiziune

 

Art. 4. - (1) Taxa pentru serviciul public de televiziune este lunară si se va încasa de la persoanele fizice plătitoare de electricitate si de la persoanele juridice de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.

(2) Persoanele juridice care îsi asigură pe cont propriu energia electrică si nu au contract de furnizare a energiei electrice vor plăti taxa direct Societătii Române de Televiziune.

(3) Conditiile concrete de efectuare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Art. 5. - (1) Pentru neplata la termen a taxei pentru serviciul public de televiziune plătitorii plătesc penalităti pentru fiecare zi de întârziere.

(2) Penalitătile se determină în conformitate cu metodologia de calcul a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.

Art. 6. - Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune: familiile si persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, asociatiile si fundatiile nonprofit, misiunile diplomatice străine si membrii acestora, azilurile de bătrâni, unitătile sanitare de stat, unitătile militare, unitătile de învătământ de stat (unităti de învătământ superior, căminele de copii, scolile, cresele, grădinitele), salariatii si pensionarii Societătii Române de Radiodifuziune si ai Societătii Române de Televiziune, precum si alte categorii prevăzute de legi speciale.

Art. 7. - (1) Procedura de executare silită a persoanelor care se sustrag de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune este cea stabilită potrivit reglementărilor privind colectarea creantelor bugetare, iar nivelul penalitătilor este cel stabilit, potrivit legii, pentru creantele bugetare.

(2) Constatarea cazurilor de sustragere de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune, impunerea despăgubirilor civile, calculate la nivelul dublului taxei pentru o perioadă retroactivă de 1 an, precum si a penalitătilor de întârziere a plătii se efectuează de persoane anume împuternicite de Societatea Română de Televiziune.

(3) Contravaloarea despăgubirilor civile si a penalitătilor de întârziere revine în totalitate Societătii Române de Televiziune.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 8. - Începând cu luna februarie 2003 nivelul taxei pe categorii de plătitori, pentru serviciul public efectuat de către Societatea Română de Televiziune, este cel prevăzut în anexă.

Art. 9. - Din sumele încasate de la persoanele fizice si de la cele juridice Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societătii Române de Televiziune, la termenele si în conditiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă valoarea comisionului, si modalitătile de încasare si urmărire a creantelor restante.

Art. 10. - Societatea Română de Televiziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 26 septembrie 1994, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române de Televiziune,

Valentin Nicolau

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

TAXA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE

- lei -

Nr. crt.

Denumirea categoriilor de plătitori pentru serviciul public de televiziune

Taxa lunară

1.

Pentru persoane fizice, pentru o familie

40.000

2.

Pentru persoane juridice - societăti turistice (pentru fiecare cameră)

77.000

 

Pentru unitătile cu activitate sezonieră taxa se percepe numai pentru perioada de functionare

 

3.

Pentru microîntreprinderi (cu cifra de afaceri sub 100.000 euro)

250.000

4.

Pentru toate celelalte persoane juridice plătitoare (pe fiecare persoană juridică)

400.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Persoanele fizice si cele juridice, cu domiciliul si, respectiv, cu sediul în România, sunt obligate, potrivit legii si în conditiile prezentei hotărâri, la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune efectuat de Societatea Română de Radiodifuziune.

Art. 2. - (1) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteste pe familie. Prin familie se întelege: sotul, sotia, copiii, precum si orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun si gospodăresc împreună.

(2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteste si de către persoanele care locuiesc singure.

Art. 3. - Taxele pentru serviciul public de radiodifuziune pe categorii de plătitori sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL II

Încasarea taxei pentru serviciul public de radiodifuziune

 

Art. 4. - (1) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune este lunară si se va încasa de la persoanele fizice si de la persoanele juridice de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.

(2) Persoanele juridice care îsi asigură pe cont propriu energia electrică si nu au contract de furnizare a energiei electrice vor plăti taxa direct Societătii Române de Radiodifuziune.

(3) Conditiile concrete de efectuare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Art. 5. - (1) Pentru neplata la termen a taxei pentru serviciul public de radiodifuziune plătitorii plătesc penalităti pentru fiecare zi de întârziere.

(2) Penalitătile se determină în conformitate cu metodologia de calcul a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.

Art. 6. - Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune familiile si persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, azilurile de bătrâni, spitalele si policlinicile de stat, unitătile militare, asociatiile si fundatiile nonprofit, institutiile de învătământ de stat (unitătile de învătământ superior, căminele de copii, scolile, cresele si grădinitele), misiunile diplomatice străine si membrii acestora, persoanele fizice abonate la retele de radioamplificare, salariatii si pensionarii Societătii Române de Radiodifuziune si ai Societătii Române de Televiziune, precum si alte categorii prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Procedura de executare silită a persoanelor care se sustrag de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune este cea stabilită potrivit reglementărilor privind colectarea creantelor bugetare, iar nivelul penalitătilor pentru plata cu întârziere a acestei taxe este cel stabilit, potrivit legii, pentru creantele bugetare.

(2) Constatarea cazurilor de sustragere de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, impunerea despăgubirilor civile, calculate la nivelul dublului taxei pentru o perioadă retroactivă de 3 ani, precum si a penalitătilor de întârziere a plătii se efectuează de persoane anume împuternicite de Societatea Română de Radiodifuziune.

(3) Contravaloarea despăgubirilor civile si a penalitătilor de întârziere revine în totalitate Societătii Române de Radiodifuziune.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 8. - Începând cu luna februarie 2003 nivelul taxei pe categorii de plătitori, pentru serviciul efectuat de către Societatea Română de Radiodifuziune, este cel prevăzut în anexă.

Art. 9. - Din sumele încasate de la persoanele fizice si de la cele juridice Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat în contul Societătii Române de Radiodifuziune, la termenele si în conditiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă valoarea comisionului, si modalitătile de încasare si urmărire a creantelor restante.

Art. 10. - Societatea Română de Radiodifuziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 516/1994 privind taxa de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 265 din 20 septembrie 1994, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 636/2001 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Română de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general

al Societătii Române de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 186.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând taxele pentru serviciul public de radiodifuziune

 

Nr. crt.

Denumirea categoriilor de plătitori

Taxa

1.

Persoane fizice

15.000 lei/familie

2.

Persoane juridice, cu exceptia celor prevăzute la pct. 3 

400.000 lei/persoană juridică

3.

Persoane juridice care intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modificările ulterioare 

250.000 lei/persoană juridică

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 7 si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizati în exploatatii agricole în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, care detin sau administrează exploatatii agricole si valorifică pe piată produsele prevăzute în anexa nr. 1, beneficiază de sprijinul direct al statului pe produs, în scopul îmbunătătirii eficientei economice, al cresterii productiei si indicilor de calitate a produselor agricole.

(2) De prevederile prezentei hotărâri beneficiază si unitătile de cercetare si învătământ agricol, care produc si valorifică produsele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Sprijinul direct din partea statului se acordă pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Produsele prevăzute în anexa nr. 1, valorificate sub formă de sământă pentru semănat, nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

(3) Produsele care fac obiectul plătii în natură a contractelor de arendare, concesionare sau a contractelor de livrare a îngrăsămintelor, pesticidelor si altor inputuri, inclusiv a contractelor de leasing pentru utilaje agricole, nu constituie marfă pentru care se acordă sprijin financiar conform prezentei hotărâri.

(4) Produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1, care se utilizează ca materie primă pentru realizarea de produse alimentare si/sau industriale, în cadrul unitătilor proprii de productie ale producătorilor, sunt considerate produse marfă si beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Beneficiarii sprijinului direct al statului acordat pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 trebuie să îndeplinească următoarele conditii si să facă dovada îndeplinirii acestora:

a) să folosească la înfiintarea culturilor agricole sământă sau material de plantat certificat;

b) să execute la nivelul cerintelor agrotehnice lucrările mecanice de arat, pregătirea patului germinativ, însământarea sau plantarea, după caz;

c) să efectueze fertilizarea chimică de bază specifică fiecărei culturi.

(2) Pentru legumele cultivate în sere încălzite, pe lângă conditiile prevăzute la alin. (1), beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie să facă dovada consumului de energie termică în perioada 15 octombrie 2002-30 aprilie 2003.

Art. 4. - Pentru a beneficia de un avans din sprijinul direct pe produs marfă, producătorii agricoli trebuie să prezinte la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti contracte de vânzare-cumpărare cu plata în bani, încheiate cu beneficiarii produselor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Statul acordă în prima etapă 30% din suma reprezentând sprijin direct pe unitatea de produs persoanelor fizice si juridice care nu au beneficiat de avansul acordat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 945/2002 privind aprobarea acordării unui avans de 30% în anul 2002 producătorilor agricoli cultivatori de sfeclă de zahăr, pentru costul lucrărilor agricole de pregătire a terenului din toamna anului 2002 pentru productia de sfeclă de zahăr din anul 2003 si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.077/2002 privind aprobarea acordării producătorilor agricoli, în toamna anului 2002, a unui avans de 30% din sprijinul direct al statului, pentru înfiintarea culturilor de toamnă, realizarea lucrărilor agricole de pregătire a terenului si fertilizarea chimică de bază la culturile agricole sustinute ca produs marfă în anul 2003.

(2) Termenul limită pentru depunerea de către producătorii agricoli a cererii-tip pentru acordarea avansului este data de 1 iunie 2003.

(3) Avansurile acordate ca sprijin pe produs din partea statului în anul 2003 vor fi justificate până la data de 31 octombrie 2003 pe bază de documente care să ateste utilizarea sumelor pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3.

(4) Sumele încasate si nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (3) vor fi recuperate de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti si vor fi virate la bugetul de stat

(5) În etapa a doua sprijinul direct al statului pe produs reprezintă diferenta dintre suma totală prevăzută la sustinerea directă pe produs si avansul acordat.

Art. 6. - Cantitătile si sumele alocate pentru fiecare produs sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - Pentru a beneficia de sprijinul direct pe produs, conform prevederilor prezentei hotărâri, producătorii agricoli trebuie să formuleze o cerere-tip adresată directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. - (1) În baza cererii-tip adresate directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti se întocmesc dosare producătorilor agricoli, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole si contractul de vânzare a productiei.

(2) Obligatia întocmirii dosarului prevăzut la alin. (1) revine directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii săi teritoriali, în baza datelor furnizate de producătorii agricoli.

(3) Dosarele întocmite de reprezentantii Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti se păstrează în original la sediul acestora si se introduc într-un program informativ, care se actualizează în functie de situatiile deosebite apărute în teritoriu sau ori de câte ori este necesar.

(4) Răspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse în dosarele producătorilor agricoli revine reprezentantilor directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată privind încasarea diferentelor din suma ce constituie subventia pe produs sau, după caz, a sumei ce constituie subventie pe produs este cu 45 de zile înainte de expirarea perioadei de valorificare, prevăzută în anexa nr. 1.

(6) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, după verificarea si aprobarea cererilor formulate de producătorii agricoli, întocmesc si depun centralizatorul cuprinzând sumele de plată pe produs a sprijinului acordat direct de către stat la Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4-6.

Art. 9. - Derularea fondurilor alocate ca sprijin direct al statului pe produs pentru producătorii agricoli, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se face prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - Decontarea sumelor reprezentând fondurile alocate conform prevederilor prezentei hotărâri se face prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti prin bănci sau, după caz, prin oficiile postale, prin virament în conturile producătorilor agricoli, iar pentru producătorii agricoli care nu au cont deschis decontarea se face prin mandat postal a cărui contravaloare este suportată de beneficiar.

Art. 11. - (1) În baza situatiei centralizatoare privind cererile formulate pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate ca diferentă, în conformitate cu anexa nr. 5, transmisă de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.

(2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, însotită de situatia centralizată pe judete, se întocmeste conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 12. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se alimentează conturile directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, întocmite de producătorii agricoli, efectuează plata către acestia astfel:

a) pentru producătorii agricoli cu personalitate juridică,

în conturi deschise la trezorerii sau la bănci;

b) pentru producătorii agricoli persoane fizice, prin casieria directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, conturi, cec sau prin mandat postal, contravaloarea mandatului postal fiind suportată de beneficiar.

Art. 13. - Plata sumelor alocate ca sprijin direct al statului pe produs se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în limita fondurilor si a cantitătilor de produse agricole prevăzute în anexa nr. 2 coloana “Productia marfă sustinută”.

Art. 14. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către împuterniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ai Ministerului Finantelor Publice.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat reprezentând sprijinul direct pe produs.

Art. 16. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 187.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând produsele agricole vegetale pentru care se acordă sprijin direct al statului prin subventie pe produs

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând cantitătile de produse agricole destinate comercializării, fondurile si sursa de finantare a acestora în anul 2003

 

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 28 ianuarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 si 62, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Agentii economici beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, au obligatia de a comercializa numai sământa tratată cu produse de uz fitosanitar din grupele III si IV de toxicitate către persoanele prevăzute la art. 5, care nu se încadrează în categoria persoanelor autorizate prevăzute la art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995.

Art. 62. - Pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru productia internă de seminte, agentii economici au obligatia să facă dovada că cel putin 10% din cantitatea totală de sământă tratată, destinată comercializării pentru însământare, a fost tratată cu produse de uz fitosanitar din grupele III si IV de toxicitate.”

2. Alineatul (5) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul în care încălcarea dispozitiilor alin. (1)-(4), precum si a dispozitiilor art. 61 si 62 a fost constatată după acordarea ajutorului financiar, beneficiarii sumelor respective sunt obligati să le restituie, actualizate în functie de indicele inflatiei, directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, în vederea redistribuirii sau virării acestora către bugetul de stat, după caz.”

3. Articolul 3 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Producătorii de seminte, beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, care comercializează semintele, sunt obligati să înscrie pe facturi, la rubrica «denumirea produselor si serviciilor», specia, soiul, categoria biologică, produsul de uz fitosanitar folosit pentru tratarea semintelor, grupa de toxicitate si numărul de lot al semintelor si, în continuare, în functie de rubricile facturii: cantitatea, pretul de vânzare integral, suma reprezentând ajutorul de stat, stabilită prin prezenta hotărâre, suma suportată de cumpărător, atât pe unitatea de măsură, cât si pe cantitatea vândută.”

4. Litera d) a articolului 5 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“d) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, care comercializează sământa, trebuie să prezinte si lista cuprinzând cumpărătorii de seminte certificate oficial, care contine: cumpărătorul, adresa, numărul si data facturii, specia, soiul, categoria biologică, produsul de uz fitosanitar folosit la tratarea semintelor, grupa de toxicitate, numărul de lot, cantitatea de sământă vândută, pretul de vânzare, suma suportată de cumpărător, suma stabilită ca ajutor financiar la 100 kg sământă, valoarea ajutorului financiar, modul de efectuare a plătii;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România, în colaborare cu Comandamentul Aliat al Atlanticului (ACLANT/NATO), a reuniunii cu tema “Programul de lucru al Parteneriatului pentru Pace în perioada 2004-2005”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în colaborare cu Comandamentul Aliat al Atlanticului (ACLANT/NATO), a reuniunii cu tema “Programul de lucru al Parteneriatului pentru Pace în perioada 2004-2005”, în luna februarie 2003.

Art. 2. - (1) În scopul participării la reuniunea prevăzută la art. 1 se aprobă invitarea în tară a unui număr de 79 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si, respectiv, ale pct. 5 lit. B din

Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 206.