MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 107         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

146. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea, judetul Teleorman

 

147. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Timisoara din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

148. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Sediu Tribunal Arges”, judetul Arges

 

151. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 septembrie 2002 si la Zagreb la 15 octombrie 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor Internet-banking sau home-banking

 

Rectificări la Decretul nr. 936/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea, judetul Teleorman, a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Zimnicea, judetul Teleorman

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

 

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Zimnicea, str. Călugăreni bl. 4E, sc. A, et. 2, ap. 12, judetul Teleorman

Serviciul Român de Informatii

 

Consiliul Local al Orasului

Zimnicea

 

121.090

 

- Suprafata totală = 44,4 m2

- Suprafata utilă = 39,95 m2

- Cotă indiviză de 12% din părtile comune ale întregului imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Timisoara din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Aviatia Utilitară” - S.A. Timisoara, reprezentând un număr de 103.245 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis.

Art. 2. - (1) Judetul Timis exercită, prin consiliul judetean, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Timisoara.

(2) Reprezentantii judetului Timis în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Aviatia Utilitară” - S.A. Timisoara sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului judetean, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 147.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Sediu Tribunal Arges”, judetul Arges

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sediu Tribunal Arges”, judetul Arges, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se asigură din fondurile bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, si din alte surse constituite potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 148.


*) Anexa se comunică Ministerului Justitiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 septembrie 2002 si la Zagreb la 15 octombrie 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin Legea nr. 22/1997,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 septembrie 2002 si la Zagreb la 15 octombrie 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 34/1996, aprobată prin Legea nr. 22/1997, după cum urmează:

- Anexa nr. 3 “Graficul de amortizare” la acordul de împrumut se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 151.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la acordul de împrumut)

 

GRAFIC DE AMORTIZARE

Plata capitalului împrumutului

 

Data plătii datorate

Plata capitalului împrumutului

(exprimată în dolari S.U.A.)*)

15 martie 2002

535.000,00

15 septembrie 2002

550.000,00

15 martie 2003

423.300,00

15 septembrie 2003

434.500,00

15 martie 2004

445.600,00

15 septembrie 2004

460.500,00

15 martie 2005

471.600,00

15 septembrie 2005

486.500,00

15 martie 2006

501.300,00

15 septembrie 2006

512.500,00

15 martie 2007

527.300,00

15 septembrie 2007

545.900,00

15 martie 2008

560.700,00

15 septembrie 2008

575.600,00

15 martie 2009

590.500,00

15 septembrie 2009

609.000,00

15 martie 2010

627.600,00

15 septembrie 2010

646.200,00

15 martie 2011

664.700,00

15 septembrie 2011

683.300,00

15 martie 2012

701.900,00

15 septembrie 2012

720.400,00

15 martie 2013

742.700,00

15 septembrie 2013

765.000,00

15 martie 2014

787.300,00

15 septembrie 2014

809.600,00

15 martie 2015

831.900,00

15 septembrie 2015

854.100,00

15 martie 2016

880.100,00

15 septembrie 2016

903.976,50

TOTAL:

18.848.576,50

 


*) Cifrele din această anexă reprezintă suma în dolari S.U.A. de rambursat, cu exceptia celor prevăzute în sectiunea 4.04 lit. d) din Conditiile generale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR

SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor Internet-banking sau home-banking

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ale art. 31 lit. f) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică băncilor, persoane juridice române, precum si sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, si are ca obiect stabilirea procedurii privind eliberarea avizului Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei asupra instrumentelor de plată cu acces la distantă tip Internet-banking sau home-banking.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) instrument de plată cu acces la distantă - solutie informatică ce permite detinătorului să aibă acces la distantă, prin intermediul unui mediu de comunicatie, al unei aplicatii informatice si al unei metode de autentificare, la fondurile aflate în contul său, prin intermediul căreia poate obtine informatii privind situatia conturilor si a operatiunilor efectuate, efectua plăti sau alte transferuri de fonduri către un beneficiar;

b) emitent - banca autorizată de Banca Natională a României să emită instrumente de plată electronică si care pune la dispozitie detinătorului un instrument de plată electronică cu acces la distantă, pe baza unui contract încheiat cu acesta;

c) detinător - persoana fizică sau juridică care, în baza contractului încheiat cu emitentul, detine un mecanism de autentificare în utilizarea instrumentului de plată cu acces la distantă;

d) utilizator - detinătorul instrumentului de plată cu acces la distantă sau o persoană fizică recunoscută si acceptată de către detinător ca având acces la drepturile sale conferite de către emitent;

e) instrument de plată la distantă tip Internet-banking - acel instrument de plată cu acces la distantă care se bazează pe tehnologia Internet (world wide web) si pe sistemele informatice ale emitentului;

f) instrument de plată la distantă tip home-banking – acel instrument de plată cu acces la distantă care se bazează pe o aplicatie software a emitentului instalată la sediul detinătorului, pe o statie de lucru individuală sau în retea;

g) plan de securitate - document ce descrie totalitatea măsurilor tehnice si administrative care sunt luate de către emitent pentru utilizarea în conditii de sigurantă a instrumentului de plată cu acces la distantă;

h) aviz - actul administrativ emis de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în conformitate cu prevederile art. 31 lit. f) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, care conferă solicitantului dreptul de a obtine autorizatia din partea Băncii Nationale a României pentru emiterea instrumentelor de plată cu acces la distantă;

i) BNR - Banca Natională a României;

j) Regulamentul nr. 4 al BNR - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002;

k) MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 3. - (1) Avizul se eliberează pentru o perioadă de 12 luni.

(2) La sfârsitul perioadei mentionate la alin. (1) avizul poate fi reînnoit pe baza documentelor mentionate la art. 8

(3) Avizul eliberat este netransmisibil.

Art. 4. - Avizul se eliberează gratuit de către MCTI.

Art. 5. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, băncile care oferă clientilor instrumente de plată cu acces la distantă, în sensul prezentului ordin, au obligatia întocmirii si transmiterii către MCTI a documentatiei pentru obtinerea avizului.

Art. 6. - Scopul avizului îl constituie verificarea îndeplinirii de către sistemul informatic al emitentului si de către solutia software prin intermediul căreia instrumentul de plată cu acces la distantă este oferit a unor cerinte minime de securitate, referitoare la:

a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;

b) confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;

c) confidentialitatea si integritatea datelor;

d) autenticitatea părtilor care participă la tranzactii;

e) protectia datelor cu caracter personal;

f) păstrarea secretului bancar;

g) trasabilitatea tranzactiilor;

h) continuitatea serviciilor oferite clientilor;

i) împiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat în sistem;

j) restaurarea informatiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităti naturale, evenimente imprevizibile;

k) gestionarea si administrarea sistemului informatic;

l) orice alte activităti sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în sigurantă a sistemului.

Art. 7. - Măsurile tehnice si organizatorice întreprinse pentru îndeplinirea cerintelor enumerate la art. 6 vor fi în concordantă cu progresul tehnologic si cu riscurile potentiale.

 

CAPITOLUL II

Eliberarea avizului

 

Art. 8. - Documentele necesare pentru eliberarea avizului sunt:

a) cerere adresată în acest scop MCTI, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) licenta de functionare acordată de BNR;

c) descrierea functională a sistemului informatic prin intermediul căruia este oferit instrumentul de plată cu acces la distantă;

d) descrierea solutiei tehnice - hardware si software -, interactiunea cu alte sisteme informatice din interiorul sau din exteriorul băncii emitente;

e) planul de securitate al sistemului informatic, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice si organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerintelor cuprinse la art. 6;

f) certificări din punct de vedere al securitătii, asupra solutiei informatice sau produselor continute în aceasta, emise de organizatii nationale sau internationale recunoscute, acolo unde există;

g) raport de audit asupra planului de securitate prevăzut la lit. e), efectuat de către o echipă formată din personal independent, specializat si atestat.

Art. 9. - Documentele prevăzute la art. 8 se vor transmite către MCTI în limba română.

Art. 10. - Planul de securitate se va întocmi respectându-se următoarea structură:

1. Informatii de identificare:

a) emitentul instrumentului de plată cu acces la distantă;

b) denumirea;

c) provenienta;

d) categoria;

e) statutul operational;

f) descrierea generală;

g) consideratii specifice;

h) interconectarea sistemului;

i) aria geografică în care instrumentul de plată cu acces

la distantă poate fi utilizat;

j) datele de contact ale persoanelor responsabile.

2. Senzitivitatea sistemului:

a) legislatia aplicabilă;

b) descrierea generală a senzitivitătii informatiilor gestionate de către sistem.

3. Măsuri pentru securitatea sistemului:

a) evaluarea si managementul riscurilor potentiale;

b) codurile de conduită/conditiile de utilizare/contractul prin care instrumentul de plată cu acces la distantă este oferit;

c) rapoartele de testare pe perioada implementării solutiei;

d) măsurile tehnice de securitate;

e) procedurile operationale de exploatare;

f) măsurile privind securitatea fizică;

g) instruirea personalului propriu al emitentului în legătură cu administrarea sistemului informatic;

h) instructiunile de utilizare;

i) suportul tehnic.

4. Orice alte informatii relevante legate de măsurile luate de către emitent pentru a asigura exploatarea în sigurantă a instrumentului de plată cu acces la distantă.

Art. 11. - (1) În cazul în care la data solicitării avizului banca nu dispune de documentul prevăzut la art. 8 lit. g),

MCTI poate elibera un aviz provizoriu, pe o perioadă ce nu poate depăsi 3 luni, până la efectuarea auditului asupra solutiei si obtinerea raportului de audit.

(2) Dacă până la sfârsitul perioadei de valabilitate a avizului provizoriu, mentionată la alin. (1), solicitantul nu prezintă documentul mentionat la art. 8 lit. g), avizul provizoriu îsi încetează valabilitatea si nu poate fi reînnoit, iar MCTI notifică BNR în legătură cu acest fapt.

Art. 12. - (1) În cazul în care pe perioada de valabilitate a avizului emitentul dezvoltă sau implementează noi module de aplicatie, efectuează modificări de proceduri operationale sau modifică măsurile tehnice de securitate aplicabile instrumentului de plată cu acces la distantă, acesta va notifica MCTI aceste modificări.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va face în termen de 30 de zile de la data la care modificările specificate la alin. (1) devin operationale.

(3) În urma notificării, dacă se consideră că modificările efectuate afectează major securitatea instrumentului de plată cu acces la distantă, MCTI sau BNR poate solicita băncii obtinerea unui nou aviz.

(4) Dacă solicitarea prevăzută la alin. (3) este efectuată de MCTI, acesta va notifica în acelasi timp si BNR.

Art. 13. - Documentele enumerate la art. 8 vor fi întocmite într-un singur exemplar, iar acolo unde este cazul vor fi clasificate din punct de vedere al confidentialitătii continutului acestora, conform legislatiei în vigoare si procedurilor băncii care solicită avizarea.

Art. 14. - (1) În urma analizării documentatiei prezentate, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la Secretariatul de Stat pentru Tehnologia Informatiei, MCTI va comunica solicitantului decizia sa cu privire la acordarea, după caz, a avizului sau a avizului provizoriu si va notifica BNR în legătură cu aceasta.

(2) După eliberarea, după caz, a avizului sau a avizului provizoriu, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va remite solicitantului un exemplar al avizului.

(3) Avizul va fi eliberat în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) În perioada prevăzută la art. 14 alin. (1), în perioada de valabilitate a avizului provizoriu, precum si în cazul primirii unei notificări din partea BNR, MCTI poate solicita băncii care solicită avizul efectuarea de verificări la sediul acesteia prin personal desemnat prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(2) În cazul în care în urma verificărilor se constată nerespectarea prevederilor continute în documentatia de avizare, MCTI poate dispune neacordarea avizului sau retragerea acestuia.

Art. 16. - Emitentul este obligat să informeze MCTI, trimestrial, cu privire la numărul de utilizatori ai instrumentului de plată cu acces la distantă tip Internet-banking sau home-banking, numărul de plăti efectuate prin intermediul instrumentelor de plată cu acces la distantă, precum si valoarea plătilor efectuate prin intermediul acestora.

Art. 17. - Eliberarea de către MCTI a avizului pentru furnizarea instrumentului de plată cu acces la distantă nu exonerează emitentul sau detinătorul de răspunderile asumate prin contract.

Art. 18. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2003.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE ELIBERARE A AVIZULUI

 

..., (denumirea) având sediul în …,(adresa completă, inclusiv telefon si fax) înmatriculată/înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. ....., (numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare) codul fiscal ….., având Autorizatia de functionare nr. .., eliberată de Banca Natională a României, reprezentată legal prin .....(numele si prenumele), domiciliat/domiciliată în ...adresa completă, inclusiv telefon), identificat/identificată prin ….,  (actul de identitate: seria, numărul si emitentul si codul numeric personal)

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu prevederile art. 31 lit. f) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002, si cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 16 din data de 24 ianuarie 2003, vă solicităm eliberarea avizului pentru furnizarea instrumentului de plată cu acces la distantă cu următoarele caracteristici generale:

....……………………………………………………………………………….....

Sistemul va functiona la sediul din ... (numele, prenumele si stampila solicitantului)

 

Data

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, având în vedere prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2002 privind tranzactiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la aceste tranzactii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie 2002, având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 16/2003, secretarul de stat pentru tehnologia informatiei eliberează prezentul

 

AVIZ

 

…., având sediul în …, (adresa completă, inclusiv telefon si fax) înmatriculată/înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. ...,codul fiscal ..., având Autorizatia de functionare nr. ..., eliberată de Banca Natională a României, reprezentată legal prin …., (numele si prenumele) a obtinut avizul pentru furnizarea instrumentului de plată cu acces la distantă ….. cu următoarele caracteristici generale:

......…………………………………………..

Sistemul va functiona la sediul din …..

Observatii:

Prezentul aviz provizoriu s-a eliberat în vederea obtinerii din partea Băncii Nationale a României a autorizatiei pentru emiterea instrumentului de plată cu acces la distantă si este valabil până la data de …..

 

Secretarul de stat pentru tehnologia informatiei,

 

Nr. ...

Data

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 936/2002 privind conferirea unor decoratii cu ocazia Zilei Nationale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. 3 se elimină liniuta a doua.