MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 101         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 285 din 30 octombrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1916 alin. (2) si ale art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si  completări prin Legea nr. 409/2001

 

Opinie separată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

152. - Hotărâre privind înfiintarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

153. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru achizitionarea operei de artă “Le chevalier endormi I” si transmiterea acesteia în administrarea Muzeului National de Artă Contemporană al României

 

155. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2003, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Johann Dreher, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania

 

158. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

159. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 6/2003 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de constructie de săli de sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Editiei 2/2003 a Reglementărilor aeronautice civile române privind licentierea personalului tehnic aeronautic / RACR-LPTA

 

205. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian, cu modificările ulterioare

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 285

din 30 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1916 alin. (2) si ale art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1916 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Confex International” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 9.169/2001 al Curtii Supreme de Justitie – Sectia comercială.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 24 septembrie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 9 octombrie 2002 si apoi pentru 16 octombrie 2002, 23 octombrie 2002 si 30 octombrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 9.169/2001, Curtea Supremă de Justitie - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1916 si 25 din Legea nr. 409/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Confex International” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine următoarele:

1. Prevederile art. 1916 alin. (2) din Legea nr. 409/2001, conform cărora, pe perioada blocării disponibilitătilor din conturile bancare, orice plată se poate face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a Agentiei pentru Valorificarea Activelor Bancare, contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 si 24 din Constitutie.

2. Dispozitiile art. 25 din ordonanta de urgentă sunt neconstitutionale, deoarece “prin cuantumul cautiunii, prin modul în care legea prevede că aceasta trebuie plătită, prin conditionarea însăsi a înregistrării cererii de plata cautiunii” sunt încălcate principiile constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor si accesul liber la justitie, precum si cele privind dreptul la apărare.

În sustinerea exceptiei se invocă si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este întemeiată, fără însă a motiva această opinie.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. Se arată, în acest sens, că dispozitiile art. 1916 si 25, criticate ca neconstitutionale, “cuprind reglementările preluate din Ordonanta Guvernului nr. 55/1999, ordonantă abrogată prin art. I pct. 29 din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998. Asupra constitutionalitătii ansamblului reglementărilor din Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 în raport cu aceleasi prevederi constitutionale, si anume art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24 si art. 125, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000, respingând exceptia”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei si ale celorlalte părti, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

În legătură cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, se constată că desi atât autorul exceptiei de neconstitutionalitate, cât si instanta de judecată au retinut că sunt criticate dispozitiile art. 1916 alin. (2) si ale art. 25 din Legea nr. 409/2001, în realitate aceste articole sunt cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001. În consecintă, Curtea retine că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1916 alin. (2) si ale art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii legale care au următorul cuprins:

- Art. 1916 alin. (2): “Pe perioada blocării disponibilitătilor din conturile bancare orice plată se poate face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a AVAB, cu exceptia plătilor în contul creantei detinute de AVAB si a privilegiilor legale.”;

- Art. 25: “(1) Debitorii pot contesta în justitie măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonante de urgentă si pot face contestatie la executare numai după depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

În sustinerea exceptiei autorul acesteia a invocat încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

De asemenea, se invocă si încălcarea dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, conform cărora “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată.

I. În ceea ce priveste dispozitiile art. 1916 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, acestea sunt incluse în cap. IV3, intitulat “Blocarea conturilor, sechestrarea actiunilor si instituirea administrării speciale”.

Aceste prevederi reiau dispozitiile art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, în prezent abrogată în temeiul art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, dispozitii introduse prin Legea nr. 409/2001, lege intrată în vigoare la data de 19 iulie 2001.

Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1999, precum si a ordonantei în ansamblu s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 126 din 4 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000, si prin Decizia nr. 242 din 23 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 21 decembrie 2000, respingând exceptiile de neconstitutionalitate.

În motivarea solutiilor Curtea a retinut că Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 reglementează o procedură specială pentru realizarea creantelor bancare neperformante preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si pentru solutionarea litigiilor si cererilor de orice natură în legătură cu aceste creante, precum si pentru executarea silită. În acest sens Curtea a constatat, pe de o parte, că Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 are în vedere o categorie specială de creante, si anume creantele bancare neperformante preluate la datoria publică, pentru care prevede o procedură executională specială, iar pe de altă parte, că există o strânsă legătură între datoria publică internă si bugetul de stat, ceea ce este de natură să constituie o justificare suficientă pentru diferenta de tratament juridic în ceea ce priveste procedura executională a creantelor preluate la datoria publică internă. De asemenea, s-a retinut că, chiar dacă ordonanta criticată cuprinde norme de procedură privind executarea, precum si unele norme de competentă, care derogă de la dispozitiile Codului de procedură civilă, ca si de la alte dispozitii cuprinse în legi speciale, aceasta nu contravine sub nici un aspect prevederilor constitutionale invocate, criticile de neconstitutionalitate fiind neîntemeiate.

II. Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, Curtea constată că instituirea obligatiei de plată a unei cautiuni nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, dat fiind că debitorului nu i se închide accesul la justitie pentru apărarea unui drept subiectiv.

De altfel, printr-o decizie anterioară, si anume Decizia nr. 231 din 10 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 25 noiembrie 2002, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 sunt constitutionale, retinând că, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate, “se face o confuzie între, pe de o parte, stabilirea unor conditii privind exercitarea unor drepturi prevăzute în ordonantă, care nu contravin principiului accesului liber la justitie, [É] si, pe de altă parte, îngrădirea accesului la justitie”. În ceea ce priveste obligarea la cautiune, prin aceeasi decizie s-a retinut că o asemenea măsură este prevăzută si în materia contestatiei la executare, deci în cadrul procedurii obisnuite, în acest sens fiind prevederile art. 401 din Codul de procedură civilă.

Considerentele si solutia adoptate prin deciziile citate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Curtea constată că nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, pentru că în cauză nu sunt atinse drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor.

Examinarea prevederilor legale criticate de autorul exceptiei determină Curtea să observe că existenta unor texte insuficient de clare poate să favorizeze interpretări largi, de natură, eventual, să afecteze interesele părtilor.

Astfel, este în afara discutiei faptul că ordinul de blocare a conturilor prin poprire poate fi emis de Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare doar când există titlu executoriu, iar indisponibilizarea conturilor nu poate privi decât sumele necesare pentru acoperirea obligatiei ce se execută silit. De asemenea, asa cum se mentionează si în punctul de vedere al Guvernului, desi textul nu este suficient de clar, necesitatea cautiunii există numai în cazul contestatiei la executare si într-un cuantum de 20% din valoarea activului bancar. Numai o interpretare extensivă a textelor, în sensul că în toate situatiile de contestare a măsurilor dispuse de Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare se cere depunerea cautiunii, ar fi de natură să împiedice liberul acces la justitie. Curtea constată însă că aspectele de tehnică legislativă (claritatea textelor) sunt de resortul legiuitorului, iar cele aplicare nemijlocită a legii, de resortul instantei de judecată, ele neputând face obiectul controlului de constitutionalitate.

Fată de cele arătate mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1916 alin. (2) si ale art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Confex International” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 9.169/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 octombrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Adoptarea prezentei opinii separate este determinată de convingerea că dispozitiile art. 1916 si ale art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, în forma în care au fost introduse prin Legea nr. 409/2001, sunt contrare prevederilor art. 21 si ale art. 24 alin. (1) din Constitutie. Ajungem la această concluzie în urma examinării efectelor directe ale dispozitiilor fiecărui text de lege supus controlului de constitutionalitate, în parte, dar mai ales, având în vedere consecintele aplicării conjugate a dispozitiilor celor două articole.

Potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, AVAB este o sinstitutie de specialitate a administratiei publice centrale”. Conform dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) din aceeasi ordonantă, cesiunea de creantă, prin care AVAB preia activele bancare si anumite creante comerciale, “are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale si accesorii ale creditorilor cedenti”, iar “În cazul proceselor si al cererilor aflate pe rolul instantelor judecătoresti sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, AVAB se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale cedentului si dobândeste calitatea procesuală pe care acesta o avea în momentul preluării”.

Rezultă din aceste reglementări dubla calitate a AVAB:

institutie de specialitate a administratiei publice centrale si titular de creante cu calitatea procesuală, drepturile si obligatiile pe care le-a avut fostul creditor, societate comercială bancară. Ca persoană juridică, parte în proces, în faza de judecată sau în cea de executare silită, se bucură de o serie de avantaje, sau chiar privilegii, fată de partea potrivnică, debitorul, cum sunt: beneficiul fortei de titlu executoriu, fără necesitatea învestirii cu formula executorie, a contractelor de credit ajunse la scadentă; termen de prescriptie prelungit pentru a putea cere executarea silită; scutiri de plata taxelor judiciare si altele. Aceste privilegii încalcă în mod flagrant principiul egalitătii în drepturi si obligatii a părtilor litigante, principiu conform spiritului Constitutiei.

Unele drepturi specifice, conferite AVAB, fac posibil ca această autoritate să fie parte în litigiu si, în acelasi timp, arbitru si executor al drepturilor sale. Asa este, bunăoară, dreptul conferit de art. 1916 alin. (1) din ordonantă de a “dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură, pe care debitorul le detine în orice bancă sau cooperativă de credit”, precum si interdictia prevăzută de alin. (2) al aceluiasi articol, potrivit căruia “Pe perioada blocării disponibilitătilor din conturile bancare orice plată se poate face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a AVAB […]”.

Conform prevederilor art. 25 alin. (1) din ordonantă, “Debitorii pot contesta în justitie măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonante de urgentă si pot face contestatie la executare numai după depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării”, evident în afară de taxele judiciare de timbru datorate, fără scutire sau diminuare.

În cazul în care prin ordinul AVAB, emis conform prevederilor art. 1916 alin. (1), toate conturile bancare ale debitorului au fost blocate, orice plată din aceste conturi putându-se face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a AVAB, debitorul în mod obiectiv nu are posibilitatea să achite taxele judiciare si să depună cautiunea fără acordul de vointă al AVAB. În consecintă, un debitor, oricât de mult ar fi lezat în drepturile si interesele sale legitime prin eventuale măsuri sau actiuni de executare silită nejustificate sau chiar abuzive ale AVAB, nu se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor sale fără acordul celui care a încălcat acele drepturi. Stabilirea obligatiei de plată a unor taxe judiciare, a obligatiei de a depune o cautiune, precum si cuantumul acestora nu sunt de natură, în principiu, să îngrădească exercitiul dreptului de acces liber la justitie. În anumite situatii poate constitui impediment real în calea accesului la justitie cuantumul exagerat, imposibil de a fi suportat, al taxelor judiciare sau al cautiunilor. Indiferent de cuantumul taxelor ori al cautiunii, obligativitatea acestora împiedică exercitiul dreptului de acces la justitie în situatia în care posibilitatea achitării ori depunerii lor depinde de vointa, de acordul prealabil al părtii potrivnice. Or, conform dispozitiilor art. 25 alin. (2) din ordonantă, “Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată”.

Rezultă deci că lipsa dovezii de plată a cautiunii constituie un obstacol de netrecut în fata vointei debitorului de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si a intereselor sale legitime, realmente încălcate. Acest obstacol nu poate fi înlăturat decât cu acordul părtii adverse, al celui acuzat de măsuri nejustificate, nelegale sau chiar abuzive.

Împiedicarea formală a accesului la justitie îngrădeste exercitiul dreptului la apărare garantat de art. 24 alin. (1) din Constitutie, întrucât debitorul privat de drepturi nu poate prezenta probele necesare dovedirii încălcării drepturilor si a intereselor sale legitime si nu poate cere justitiei oprirea măsurilor sau a actiunilor de executare abuzive ale creditorului, luate pe baza privilegiilor legale.

Fiind îngrădit exercitiul drepturilor fundamentale prevăzute de art. 21 si de art. 24 alin. (1) din Constitutie, fără existenta vreuneia dintre cauzele justificative prevăzute de art. 49 alin. (1) din Constitutie, este evident că dispozitiile legale examinate contravin si acestei norme constitutionale.

 

Judecător,

Kozsokár Gábor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a activitătii “Prestatii servicii consulare în regim de urgentă”, denumită în continuare Activitate.

Art. 2. - (1) Activitatea constă în acordarea asistentei necesare personalului diplomatic si consular în scopul asigurării operativitătii cu care sunt realizate serviciile consulare.

(2) Asistenta este acordată de persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, în conditiile prevăzute la art. II alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătătirea regimului de impunere si de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/1997.

Art. 3. - (1) Finantarea Activitătii se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale Activitătii se constituie din cota de 20% din taxele consulare percepute în plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgentă.

(3) Cheltuielile de personal aferente persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru Activitate se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Afacerilor Externe, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 5. - Raportarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Activitătii se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 pentru achizitionarea operei de artă “Le chevalier endormi I” si transmiterea acesteia în administrarea Muzeului National de Artă Contemporană al României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 3.115.500.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru achizitionarea operei de artă “Le chevalier endormi I” a artistului Horia Damian si pentru plata taxelor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

(2) Taxa pe valoarea adăugată aferentă importului, precum si eventualele influente rezultate din diferentele cursului de schimb valutar se suportă din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor ca, în numele statului, să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru achizitionarea bunului prevăzut la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - Bunul prevăzut la art. 1 alin. (1), proprietate publică a statului, se transmite în administrarea Muzeului National de Artă Contemporană al României, institutie publică de cultură din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 4. - În termen de 15 zile de la achizitionarea bunului prevăzut la art. 1 alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va solicita Ministerului Finantelor Publice să reîntregească Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003 cu sumele rămase neutilizate.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2003, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Johann Dreher, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2003, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Johann Dreher, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1, în sumă de 142.000 mii lei, se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003, conform devizului cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În situatia în care domnul ambasador Johann Dreher, consilier al ministrului afacerilor externe, va efectua si deplasări în interesul Ministerului Afacerilor Externe, cheltuielile aferente, respectiv transport, cazare, diurnă, vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 155.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Punctul II “Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi” se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

“- Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat”.

2. Punctul II “Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 2 “Lista cu unitătile bugetare beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată” se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

“- Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat”.

Art. II. - Efectivele necesare efectuării pazei obiectivului prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si în fondurile alocate Ministerului de Interne prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 158.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 6/2003 privind constituirea Comisieiinterministeriale pentru urmărirea Programului de constructie de săli de sport

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 6/2003 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de constructie de săli de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 23 ianuarie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Comisia interministerială este formată dintr-un consilier al primului-ministru, care are calitatea de coordonator, si din reprezentanti ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Componenta nominală a Comisiei interministeriale se stabileste prin decizie a primului-ministru.

(3) Comisia interministerială va asigura monitorizarea derulării Programului de constructie de săli de sport si va prezenta periodic Guvernului informări cu privire la stadiul realizării acestuia.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 159.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Editiei 2/2003 a Reglementărilor aeronautice civile române privind licentierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA

 

În temeiul art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, al art. 5 alin. (1), al art. 17 si 74 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, al art. 4 pct. 4.15, 4.16 si 4.17 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Editia 2/2003 a Reglementărilor aeronautice civile române privind licentierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 544/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 7 februarie 2000, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru licentierea personalului tehnic care execută si certifică lucrări de întretinere la aeronavele civile.

Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a Reglementărilor aeronautice civile române privind licentierea personalului tehnic aeronautic/RACR-LPTA se stabilesc de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 8/2000 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-66 - Personal de certificare a întretinerii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 24 februarie 2000.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 5. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 69.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian, cu modificările ulterioare

 

În scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile, având în vedere Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 980 din 4 iunie 2002 care amendează Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 2.082/2000 privind adoptarea standardelor EUROCONTROL,

având în vedere adoptarea de către EUROCONTROL a unor amendamente la standardele EUROCONTROL pentru schimbul de date on-line (OLDI) - (EUROCONTROL Standard for On-Line Data Interchange), Editia 2.2, si la standardele EUROCONTROL pentru prezentarea schimbului de informatii pentru serviciile de trafic aerian (ADEXP)- (EUROCONTROL Standard for Air Traffic Services Data Exchange Presentation), Editia 2.0,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează în conformitate cu anexa*) la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 februarie 2003.

Nr. 205.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.