MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 921         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 decembrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

191. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport privind aprobarea Conditiilor minime pentru ocuparea functiei publice vacante de director executiv al directiei pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

311. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”

 

1.156/887. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

5.442. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoastere a clientelei

 

14. - Norme privind investitiile permise institutiilor emitente de monedă electronică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

privind aprobarea Conditiilor minime pentru ocuparea functiei publice vacante de director executiv al directiei pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Având în vedere Referatul nr. 761 din 14 noiembrie 2003, întocmit de Directia programe ale institutiilor publice pentru sport,

în baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

tinând cont de prevederile art. 1 alin. (2) si ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind

organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Conditiile minime pentru ocuparea functiei publice vacante de director executiv al directiei pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se difuzează prin grija Serviciului informare si relatii publice, petitii, secretariat,

protocol:

- Directiei generale programe sportive;

- Directiei programe ale institutiilor publice pentru sport;

- directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti;

- Compartimentului resurse umane.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Morariu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 191.

 

ANEXĂ

 

CONDITII MINIME

pentru ocuparea functiei publice vacante de director executiv al directiei pentru sport judetene, respectiv a municipiului

Bucuresti

 

1. Să îndeplinească conditiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare

2. Să îndeplinească cerintele specifice prevăzute în fisa postului

3. Să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice

4. Să aibă studii superioare de specialitate de lungă durată, de specialitate sportivă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, sau studii superioare de lungă durată, de altă specialitate, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, si să îndeplinească cel putin una dintre următoarele conditii:

a) categoria a III-a de antrenor;

b) să fi făcut parte ca sportiv dintr-un lot national de seniori;

c) clasarea pe locurile I-III la finalele campionatelor nationale de seniori;

d) să fi detinut minimum 3 ani o functie de organizare si conducere din domeniul sportului.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 10/1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 311.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la

Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.156 din 12 decembrie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 887 din 12 decembrie 2003

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale  de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.387/2003 privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si deficitului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 si 78 bis din 6 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Ultima teză de la punctul 1 al literei b) de la articolul 7 se completează astfel:

“pentru trimestrul IV 2003, tariful pe caz ponderat este cel negociat. Tariful pe caz ponderat pentru trimestrul IV

2003 se stabileste de către fiecare spital în functie de particularitătile fiecăruia, negociat cu casele de asigurări de sănătate, după caz, având ca bază de negociere anexa nr. 9 la ordin, cu încadrarea în bugetul stabilit si aprobat pe titluri, articole si alineate de cheltuieli din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate. Casele de asigurări de sănătate încheie cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti cu care au negociat tarife pe caz ponderat, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti pentru anul 2003.”

2. Ultima teză de la punctul 2 al literei b) de la articolul 7 se completează astfel:

Tariful pe caz ponderat negociat pentru trimestrul IV 2003, pentru diferenta de cazuri între numărul de cazuri externate, raportate si validate pentru întreg anul 2003 si numărul de cazuri externate, raportate si validate la regula- rizarea trimestrului III 2003.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Liliana Lukacs,

director general

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

 

În temeiul art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 50/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 50/2003, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.589/2002 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 22 iulie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2003.

Nr. 5.442.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Autorizarea, suspendarea si anularea autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic se realizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 50/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, denumită în continuare ordonantă, si ale normelor prevăzute în prezenta metodologie.

(2) Obiectivele urmărite prin constituirea parcurilor stiintifice si tehnologice sunt cele prevăzute la art. 2 din ordonantă.

Art. 2. - (1) Initiativa constituirii parcului stiintific si tehnologic apartine persoanelor juridice si fizice mentionate la art. 1 alin. (4) din ordonantă, denumite în continuare asociati, care încheie un contract de asociere în participatiune.

(2) Unul dintre asociati este în mod obligatoriu o institutie de învătământ superior acreditată si/sau o unitate de cercetare-dezvoltare.

Art. 3. - Contractul de asociere în participatiune cuprinde clauze cu privire la:

a) obiectul contractului de asociere în participatiune si durata asocierii;

b) aportul asociatilor constând în:

(i) clădiri cu specificatia destinatiei acestora: laboratoare, spatii de productie, birouri, utilitare si altele asemenea;

(ii) terenuri cu specificatia destinatiei acestora: constructii, drumuri, poduri, parcări, de cultură si altele asemenea;

(iii) instalatii si utilităti: aductii, canalizări, energetice, comunicatii si altele asemenea;

(iv) dotări specifice importante;

(v) alte valori aduse în participatiune: capital depus, investitii în derulare si altele asemenea;

c) conducerea si administrarea asocierii în participatiune, realizate printr-un consiliu format din persoanele împuternicite de fiecare asociat, precum si atributiile consiliului;

d) obiectivele si activitătile specifice ale parcului stiintific si tehnologic, cu nominalizarea domeniilor abordate: echipamente si sisteme de telecomunicatii, echipamente de măsură si control, biotehnologie medicală si altele asemenea, precum si a activitătilor specifice: cercetare stiiintifică, dezvoltare tehnologică, învătământ, consultantă tehnologică, preluarea si aplicarea rezultatelor cercetării de către agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în parcul stiintific si tehnologic, inclusiv realizarea, utilizarea în regim de microproductie sau comercializarea modelelor experimentale, prototipurilor sau a produselor obtinute si altele asemenea.

În cazul mai multor domenii si tipuri de activităti se mentionează ponderile acestora în activitatea globală a parcului stiintific si tehnologic;

e) dotările initiale si prevederile investitionale, cu precizarea, pe categorii de suprafete construite, a necesarului lucrărilor pentru amenajare si finalizare, astfel încât să poată fi utilizate pentru destinatia dată. Se mentionează investitiile pe care fiecare asociat le are în derulare si cele prevăzute pentru viitor, precum si sursele pentru realizarea acestora cu destinatie specifică pentru parcul stiintific si tehnologic. Se precizează politica asocierii în participatiune privind participarea agentilor economici din parcul stiintific si tehnologic la amenajarea si dotările spatiilor închiriate;

f) desemnarea societătii comerciale a cărei activitate exclusivă este administrarea parcului stiintific si tehnologic, denumită în continuare administrator, conform art. 1 alin. (5) din ordonantă. Între administrator si asociati se încheie un contract care cuprinde obligatoriu clauze cu privire la drepturile si obligatiile administratorului, modul în care acesta îndeplineste obligatiile prevăzute în art. 9 din ordonantă, sursele de venituri, cheltuielile previzionate, pe capitole si etape, corelate cu planul de afaceri al parcului stiintific si tehnologic, precum si alte clauze;

g) repartizarea beneficiilor sau a pierderilor, clauze legate de încetarea contractului, forta majoră, notificări, solutionarea litigiilor, alte clauze finale.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea parcului stiintific si tehnologic

 

Art. 4. - (1) Cererea de autorizare si documentatia necesară autorizării parcului stiintific si tehnologic, care sunt întocmite conform ordonantei si avizate de fiecare asociat, se depun de administrator la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, organul de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul parcurilor stiintifice si tehnologice.

(2) Documentatia necesară autorizării parcului stiintific si tehnologic va cuprinde:

a) opis al documentelor prezentate;

b) formular de prezentare a parcului stiintific si tehnologic, conform anexei la prezenta metodologie, la care se vor anexa documentele justificative;

c) copie de pe contractul de asociere în participatiune, ca act constitutiv al asocierii în participatiune, cu anexe, conform art. 3 din prezenta metodologie;

d) copie de pe contractul încheiat între asociati si administrator;

e) copie de pe certificatul de înregistrare a societătii administrator, eliberat de oficiul registrului comertului;

f) copie de pe actul constitutiv al societătii administrator, cu eventualele modificări ulterioare;

g) planul de afaceri pentru functionarea parcului stiintific si tehnologic;

h) copie de pe titlurile de proprietate sau de pe alte documente care atestă legalitatea cedării valorilor imobiliare în folosinta parcului stiintific si tehnologic;

i) declaratiile asociatilor privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4 din ordonantă pentru terenul aferent parcului stiintific si tehnologic.

(3) La documentatia depusă în vederea autorizării parcului stiintific si tehnologic, administratorul poate anexa orice alte înscrisuri pe care le consideră necesare.

(4) Documentatia trebuie îndosariată si tehnoredactată, iar paginile numerotate. Copiile trebuie să fie lizibile.

Art. 5. - Administratorul va prezenta o evaluare a facilitătilor de care poate beneficia parcul stiintific si tehnologic, precum si a facilitătilor de care pot beneficia agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în parcul stiintific si tehnologic, mentionate la art. 10, respectiv la art. 11 din ordonantă, cu specificarea surselor estimate si a valorilor aferente.

Art. 6. - (1) În scopul autorizării parcului stiintific si tehnologic se constituie în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului o comisie de autorizare si evaluare a parcurilor stiintifice si tehnologice, denumită în continuare Comisia de autorizare, alcătuită din 5 membri specialisti, personalităti competente în domeniul de activitate al parcului stiintific si tehnologic, care analizează si evaluează cererea de autorizare si documentatia depuse, si o comisie de solutionare a contestatiilor, formată din 3 membri.

(2) Comisiile sunt asistate de un secretariat tehnic.

(3) Membrii comisiilor si secretariatul tehnic sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 7. - (1) Cererea de autorizare si documentatia pentru autorizarea parcului stiintific si tehnologic se depun la secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare, asigurat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin directia ce are atributii în domeniul infrastructurii de inovare si transfer tehnologic.

(2) Comisia de autorizare analizează si evaluează documentatia prezentată în vederea autorizării parcului stiintific si tehnologic si stabileste dacă aceasta îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2) si (3) din ordonantă.

(3) În cazul în care Comisia de autorizare constată că documentatia prezentată este incompletă, solicită administratorului completarea acesteia în termen de 10 zile.

Art. 8. - (1) În urma analizei si evaluării documentatiei, Comisia de autorizare prezintă ministrului educatiei, cercetării si tineretului, în termen de 20 de zile de la primirea documentatiei complete, un referat detaliat privind rezultatele analizei efectuate, prin care se propune aprobarea sau respingerea cererii de autorizare a parcului stiintific si tehnologic.

(2) Respingerea cererii de autorizare a parcului stiintific si tehnologic are la bază unul dintre următoarele motive:

a) la solicitarea Comisiei de autorizare de completare a documentelor lipsă si/sau neconforme, administratorul nu a prezentat în termen documentele solicitate;

b) nu sunt îndeplinite cumulativ conditiile mentionate la art. 6 alin. (2) si (3) din ordonantă.

(3) Propunerea de respingere a cererii de autorizare a parcului stiintific si tehnologic se comunică de către Comisia de autorizare, în scris, administratorului, care are drept de contestatie în termen de 10 zile de la data comunicării. Se stabileste ca dată a comunicării data postei de pe confirmarea de primire la care propunerea de respingere a fost primită de administrator.

Art. 9. - (1) Contestatiile se depun la secretariatul tehnic al Comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) Analizarea si solutionarea contestatiilor se fac de către Comisia de solutionare a contestatiilor.

(3) Rezultatul contestatiei este prezentat ministrului educatiei, cercetării si tineretului spre avizare si se comunică administratorului în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Decizia de respingere a contestatiei este finală si nu sunt admise contestatii ulterioare.

Art. 10. - Ministrul educatiei, cercetării si tineretului acordă, prin ordin, autorizatia de functionare a parcului stiintific si tehnologic, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de autorizare si a documentatiei complete.

 

CAPITOLUL III

Suspendarea si/sau anularea autorizatiei de functionare a parcurilor stiintifice si tehnologice

 

Art. 11. - (1) La interval de 2 ani sau atunci când se consideră necesar, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Comisia de autorizare, evaluează activitatea desfăsurată în parcul stiintific si tehnologic. Evaluarea se bazează pe raportul de activitate întocmit de administratorul parcului stiintific si tehnologic si avizat de consiliul de conducere al asocierii în participatiune si rezultatele constatărilor Comisiei de autorizare în parcul stiintific si tehnologic. Administratorul trebuie să ofere toate informatiile solicitate.

(2) Vizitele Comisiei de autorizare vor fi anuntate în scris administratorului, cu cel putin 10 zile înainte. Data stabilită poate fi modificată o singură dată.

Art. 12. - Evaluarea activitătii parcului stiintific si tehnologic se referă la mentinerea la nivelul aprobat la autorizare si respectarea criteriilor prevăzute în documentatia depusă pentru obtinerea autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic, urmărindu-se:

a) stabilitatea structurii asocierii în participatiune, inclusiv a aportului participativ; se vor analiza schimbările în structura asocierii în participatiune si în patrimoniul asociat, diminuări sau cresteri, precum si respectarea conditiilor de modificare a componentei asocierii în participatiune prevăzute la art. 13 alin. (3) din ordonantă;

b) îndeplinirea cantitativă si calitativă a obiectivelor economico-sociale prevăzute în documentatia de autorizare;

c) asigurarea corespunzătoare a locatiilor si dotărilor;

d) situatia economică a administrării parcului stiintific si tehnologic, prin analiza evolutiei financiare;

e) corectitudinea aplicării Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici;

f) numărul de agenti economici care îsi desfăsoară activitatea în parcul stiintific si tehnologic.

Art. 13. - Comisia de autorizare întocmeste, în termen de 10 zile de la data la care s-a efectuat vizita în parcul stiintific si tehnologic, un raport privind rezultatul evaluării, în concluzia căruia se propune: mentinerea autorizatiei de functionare, suspendarea sau anularea autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic.

Art. 14. - (1) Comisia de autorizare propune în raportul de evaluare pe care îl prezintă ministrului educatiei, cercetării si tineretului anularea autorizatiei de functionare dacă, în urma evaluării activitătii desfăsurate în parcul stiintific si tehnologic, constată absenta din asocierea în participatiune a institutiei de învătământ superior si/sau a unitătii de cercetare-dezvoltare.

(2) Ministrul educatiei, cercetării si tineretului decide, prin ordin, anularea autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic, cu respectarea termenului prevăzut la art. 13 din ordonantă.

Art. 15. - În cazul anulării autorizatiei de functionare, patrimoniul parcului stiintific si tehnologic, precum si cotele-părti din beneficiile si/sau pierderile acestuia se suportă de către parteneri, în conformitate cu clauzele din contractul de asociere în participatiune.

Art. 16. - (1) Comisia de autorizare propune în raportul de evaluare pe care îl prezintă ministrului educatiei, cercetării si tineretului suspendarea autorizatiei de functionare pentru o perioadă de 6 luni, dacă, în urma evaluării activitătii desfăsurate în parcul stiintific si tehnologic, constată îndeplinirea partială a criteriilor mentionate la art. 12 din prezenta metodologie.

(2) Ministrul educatiei, cercetării si tineretului decide, prin ordin, suspendarea autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic pentru o perioadă de 6 luni, cu respectarea termenului prevăzut la art. 13 din ordonantă.

Art. 17. - (1) Cu 15 zile înainte de data la care expiră perioada de suspendare, Comisia de autorizare reia procesul de evaluare a activitătii parcului stiintific si tehnologic, conform art. 11, 12 si 13 din prezenta metodologie.

(2) Dacă activitatea desfăsurată în parcul stiintific si tehnologic îndeplineste criteriile mentionate la art. 12 din prezenta metodologie, Comisia de autorizare propune în raportul de evaluare pe care îl prezintă ministrului educatiei, cercetării si tineretului mentinerea autorizatiei de functionare.

(3) După avizarea raportului de către ministrul educatiei, cercetării si tineretului, Comisia de autorizare comunică administratorului, în termen de 5 zile de la data avizării, mentinerea autorizatiei de functionare.

(3) Dacă activitatea desfăsurată în parcul stiintific si tehnologic nu îndeplineste nici la sfârsitul perioadei de suspendare criteriile mentionate la art. 12 din prezenta metodologie, Comisia de autorizare propune anularea autorizatiei de functionare, conform procedurii mentionate la art. 14 si 15 din prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Orice comunicare, solicitare sau notificare între Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si administrator se realizează sub formă de document scris.

 

ANEXĂ*)

la metodologie

 

FORMULAR DE PREZENTARE A PARCULUI STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

 

Art. 1. - Prezenta procedură s-a elaborat în conformitate cu prevederile art. 7 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 50/2003, denumită în continuare ordonantă, si reglementează modalitătile de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici.

Art. 2. - Agentii economici admisi în parcul stiintific si tehnologic pot fi persoane juridice, indiferent de forma de proprietate si de forma de organizare, investitori români sau străini, care doresc să desfăsoare activităti specifice profilului parcului stiintific si tehnologic.

Art. 3. - Îndeplinesc criteriile generale de admitere în parcul stiintific si tehnologic toti agentii economici mentionati la art. 2, care nu se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt declarati, conform legii, în stare de încetare de plăti;

b) plătile/conturile le sunt blocate conform unei hotărâri judecătoresti;

c) se fac vinovati de declaratii inexacte, cu rea-credintă, cu privire la informatiile solicitate de administrator, în vederea admiterii în parc;

d) au încălcat în mod grav, cu rea-credintă, prevederile unui alt contract comercial încheiat anterior cu alt partener.

Art. 4. - Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici pentru admiterea în parcul stiintific si tehnologic sunt:

a) să desfăsoare activităti specifice sau complementare, conexe profilului parcului stiintific si tehnologic, conform art. 1 alin. (2) din ordonantă si în acord cu domeniile tehnologice pentru care functionează parcul;

b) să dispună de capacitatea calificată a personalului angajat si atras în colaborare pentru domeniile si obiectivele în care va actiona;

c) să aibă un plan de afaceri elaborat în care să se regăsească activităti specifice parcului stiintific si tehnologic.

Art. 5. - Documentatia necesară admiterii agentilor economici în parcul stiintific si tehnologic se depune la administrator si va cuprinde:

            a) cerere semnată de reprezentantul legal al agentului economic;

b) fisa de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici, conform anexei la prezenta procedură;

c) actul de înfiintare a societătii comerciale;

d) statutul societătii comerciale;

e) dovada înscrierii la registrul comertului;

f) planul de afaceri;

g) bilantul contabil sau ultima raportare economico-financiară;

h) declaratie pe propria răspundere că nu se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 3 din prezenta procedură.

Art. 6. - (1) În parcul stiintific si tehnologic pot fi admise societăti comerciale înfiintate prin initiativa unei persoane fizice sau a unui colectiv care are experienta activitătii de cercetare, fabricatie sau servicii în domeniul în care activează parcul si care vor să desfăsoare activităti economice conforme cu prevederile ordonantei.

(2) Pentru admiterea societătii comerciale în parcul stiintific si tehnologic, initiatorul va prezenta administratorului documentatia mentionată la art. 5 din prezenta procedură.

Art. 7. - În cazul în care documentatia este incompletă, administratorul va solicita completarea acesteia în termen de 10 zile.

Art. 8. - Administratorul analizează documentatia prezentată si selectează solicitările agentilor economici de admitere în parcul stiintific si tehnologic, conform criteriilor de eligibilitate generale si specifice mentionate la art. 3 si 4 din prezenta procedură.

Art. 9. - Fiecare solicitare a agentilor economici de a fi admisi în parcul stiintific si tehnologic, selectată de administrator conform art. 9 lit. c) din ordonantă, se evaluează si se analizează separat de către o comisie formată din:

a) directorul si directorul economic ai administratorului parcului stiintific si tehnologic;

b) reprezentantul fiecărui asociat.

Art. 10. - Rezultatul evaluării comisiei, admis sau respins, va fi comunicat în scris agentului economic, în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete.

Agentilor economici respinsi li se vor comunica si motivele neadmiterii în parcul stiintific si tehnologic.

Art. 11. - Agentii economici respinsi pot depune contestatie la administrator în termen de 5 zile, urmând ca solutionarea acesteia să se facă de către comisie în termen de 10 zile.copyrightdsc.net

Art. 12. - Administratorul va încheia cu fiecare agent economic admis un contract care va cuprinde obligatoriu clauze privind asigurarea terenului, spatiilor, dotărilor si serviciilor necesare desfăsurării activitătii acestuia, precum si obligatiile mentionate la art. 9 lit. d) si facilitătile mentionate la art. 11 din ordonantă.

 

ANEXĂ 1)

la procedură

 

FISA DE ADMITERE

A AGENTULUI ECONOMIC ÎN PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoastere a clientelei

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2, 45, 55, 621 alin. 4 si ale art. 836 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ si prevederile art. 105 lit. g), ale art. 284 alin. 2 si art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoastere a clientelei, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplică băncilor, organizatiilor cooperatiste de credit, caselor de economii în domeniul locativ si institutiilor emitente de monedă electronică, denumite în continuare institutii de credit, si reprezintă un cadru general pentru elaborarea de către acestea a politicilor si procedurilor proprii de cunoastere a clientelei, ca parte esentială a unei gestiuni prudente a riscului si a unor sisteme eficiente de control intern.”

2. După litera d) a alineatului (2) al articolului 3 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) orice persoană sau entitate care utilizează ori beneficiază de un serviciu sau de un produs oferit de o institutie de credit, fie că operatiunea implică ori nu deschiderea unui cont.”

3. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Institutiile de credit nu vor deschide si opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscută si evidentiată în mod corespunzător si nici conturi sub nume fictive.”

4. După alineatul (2) al articolului 12 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În situatia în care după deschiderea unui cont apar probleme legate de verificarea identitătii beneficiarului si/sau de provenienta fondurilor, care nu pot fi solutionate, institutia de credit trebuie să închidă contul si să restituiebanii sursei de la care i-a primit, cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind combaterea si sanctionarea spălării banilor.”

5. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:

“Art. 171. - (1) La realizarea unui transfer de fonduri institutiile de credit vor include în instructiunile de transfer informatii referitoare la numele ordonatorului, adresa si, după caz, numărul de cont al acestuia.

(2) La primirea unui transfer de fonduri institutiile de credit vor acorda o atentie specială în cazurile în care informatiile privind ordonatorul transferului nu sunt complete si vor lua măsurile corespunzătoare pentru obtinerea tuturor informatiilor prevăzute la alin. (1) si, după caz, pentru restituirea fondurilor către sursa de la care le-a primit, cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind combaterea si sanctionarea spălării banilor, în cazul în care aceste informatii nu pot fi obtinute.”

6. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Institutiile de credit trebuie să obtină suficiente informatii despre institutiile de credit cu care au relatii de corespondent pentru a întelege în întregime natura activitătii acestora. La stabilirea relatiilor de corespondent institutiile de credit trebuie să aibă în vedere anumiti factori, care includ:

a) informatii despre managementul institutiei de credit corespondente, despre activitatea de bază, unde este localizată si eforturile acesteia în prevenirea si detectarea faptelor de spălare a banilor;

b) scopul pentru care este deschis contul de corespondent;

c) identitatea oricărei terte părti care va utiliza serviciile bancare de corespondent;

d) conditiile reglementărilor si supravegherii în tara de origine a institutiei de credit corespondente.

(2) Institutiile de credit trebuie să stabilească relatii de corespondent numai cu institutii de credit din străinătate care sunt supravegheate în mod eficient de către autoritătile competente si care dispun de programe eficiente de cunoastere a clientelei. Institutiile de credit trebuie sărefuze să intre în relatii de corespondent sau să continue asemenea relatii cu o altă institutie de credit care este înregistrată într-o jurisdictie în care aceasta nu are o prezentă fizică, respectiv conducerea activitătii si evidentele institutiei nu sunt situate în acea jurisdictie, si să acorde o atentie specială atunci când continuă relatii de corespondent cu o institutie de credit situată într-o jurisdictie în care nu există reglementate cerinte privind cunoasterea clientelei sau care a fost identificată ca nefiind cooperantă în lupta împotriva spălării banilor.”

7. Alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“(2) Deosebit de obligatia de a raporta autoritătilor competente operatiunile în cazul cărora suspectează că fondurile provin din, au legătură cu sau urmează să fie utilizate în scopul săvârsirii de infractiuni, institutiile de credit vor raporta operatiunile suspecte si Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în situatia în care aceste operatiuni pot afecta în mod semnificativ situatia financiară si/sau reputatia institutiei de credit ori reprezintă o operatiune de valoare semnificativă în raport cu volumul activitătii institutiei de credit. Raportarea va cuprinde elemente de identificare a clientului, sumele implicate în operatiune, justificarea operatiunii oferite de client, motivele pentru care operatiunea solicitată este considerată suspectă si orice alte informatii considerate relevante de către institutia de credit.”

Art. II. - (1) În tot cuprinsul Normelor nr. 3/2002, astfel cum au fost modificate si completate prin prezentele norme, termenul bancă si derivatele acestuia vor fi înlocuite cu sintagma institutii de credit sau derivatele acesteia.

(2) Sintagma control intern din cuprinsul art. 23 alin. (2), art. 44 lit. a), art. 48 alin. (1), (2) si (4) si art. 49 alin. (2) se va înlocui cu sintagma audit intern.

Art. III. - În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, casele centrale ale cooperativelor de credit vor adopta programe unitare de cunoastere a clientelei, care vor fi implementate la nivelul fiecărei organizatii cooperatiste de credit din retea în termen de 3 luni de la adoptarea acestora. Până la implementarea programului unitar la nivelul retelei, organizatiile cooperatiste de credit vor asigura identificarea clientilor existenti si întocmirea evidentelor corespunzătoare în conformitate cu standardele cuprinse în Normele nr. 3/2002, astfel cum au fost modificate si completate prin prezentele norme.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

guvernator

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 13.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind investitiile permise institutiilor emitente de monedă electronică

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 833 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică institutiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române si reglementează investitiile permise acestora.

Art. 2. - (1) Sintagma institutie emitentă de monedă electronică are semnificatia prevăzută de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sintagmele zona A, institutii de credit din zona A si expuneri mari au întelesul prevăzut de Normele privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit.

(3) Sintagma perimetru de consolidare are întelesul prevăzut de Normele Băncii Nationale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit.

 

CAPITOLUL II

Investitii permise institutiilor emitente de monedă electronică

 

Art. 3. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică vor detine în permanentă plasamente de o valoare cel putin egală cu valoarea existentă în sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise, în următoarele categorii de active:

a) numerar si elemente echivalente;

b) depozite la vedere constituite la institutii de credit din zona A;

c) creante cu grad mare de lichiditate asupra sau garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către administratii centrale sau bănci centrale din tările din zona A sau de către Comunitătile Europene;

d) instrumente de datorie cu grad mare de lichiditate, neincluse la lit. a) si c), emise de entităti care nu au calitatea de actionar semnificativ al institutiei emitente de monedă electronică sau care nu fac parte din acelasi perimetru de consolidare cu aceasta.

(2) Sunt incluse în categoria instrumentelor de datorie prevăzute la alin. (1) lit. d) elementele de activ cărora le este asociată o pondere de risc de credit de cel mult 20%, conform Normelor privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit.

Art. 4. - Categoriile de active prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) si d) sunt considerate active cu grad mare de lichiditate, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) institutia emitentă de monedă electronică poate obtine, în orice moment, o ofertă fermă de pret pentru vânzarea/cumpărarea activelor respective, de la persoane care nu au calitatea de actionar semnificativ al institutiei emitente de monedă electronică sau care nu fac parte din acelasi perimetru de consolidare cu aceasta si care intentionează si au capacitatea de a tranzactiona aceste active la preturile oferite;

b) activele sunt tranzactionate în mod curent;

c) lichiditatea activelor este comparabilă, din punct de vedere al volumului tranzactionat si al numărului participantilor la piată, cu lichiditatea titlurilor emise de administratiile centrale ale tărilor din zona A pe piata principală de tranzactionare a acestora;

d) institutia emitentă de monedă electronică poate cumpăra/vinde activele pe o piată care are un regim strict reglementat privind intervalul de timp pentru decontarea tranzactiilor.

Art. 5. - În scopul aplicării prevederilor art. 3, la evaluarea activelor la care acesta face referire se va lua în considerare minimul dintre pretul de achizitie si valoarea de piată.

Art. 6. - Valoarea totală a investitiilor în categoriile de active prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) nu va putea depăsi de 20 de ori nivelul fondurilor proprii ale institutiei emitente de monedă electronică, aceste investitii urmând a fi supuse si limitelor privind expunerile mari, conform prevederilor cuprinse în Normele privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit.

Art. 7. - (1) Dacă valoarea activelor prevăzute la art. 3 scade sub valoarea existentă în sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise, Banca Natională a României va impune institutiei emitente de monedă electronică măsurile pe care le consideră necesare pentru remedierea situatiei.

(2) Pentru realizarea acestui scop, în situatii exceptionale si pentru o perioadă limitată de timp, Banca Natională a României poate permite, la solicitarea institutiei emitente de monedă electronică, ca o parte din valoarea obligatiilor financiare prevăzute la alin. (1) să fie acoperită cu alte active decât cele prevăzute la art. 3, cu conditia ca această valoare să nu depăsească minimul dintre valoarea totală a fondurilor proprii ale institutiei emitente de monedă electronică si 5% din valoarea existentă în sold a obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise.

Art. 8. - (1) Institutiile emitente de monedă electronică vor raporta lunar Băncii Nationale a României – Directia supraveghere situatia obligatiilor financiare aferente monedei electronice emise, precum si situatia investitiilor în categoriile de active prevăzute la art. 3, eligibile pentru acoperirea acestora, pe baza datelor existente în sold la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.

(2) Formularul de raportare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme, completat conform prezentelor norme, se va transmite prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea, si în formă letrică, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Prezentele norme intră în vigoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

guvernator

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

Denumirea institutiei emitente de monedă electronică ..........................................

Data raportării: [//]

Fonduri proprii (mii lei) .............................................................................................

Obligatii financiare aferente monedei electronice emise (mii lei) .........................

 

SITUATIA INVESTITIILOR

- mii lei -

 

Categoriile de active

Numărul rândului

Valoarea activelor*)

Gradul de acoperire

a obligatiilor**)

I

II

III

IV

Creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către Banca Europeană de Investitii

10

 

 

Creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către băncile de dezvoltare multilaterală

11

 

 

Creante asupra administratiilor regionale sau locale din tările din zona A

12

 

 

Creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către administratiile regionale sau locale din tările din zona A

13

 

 

Creante asupra institutiilor de credit din tările din zona A, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii

14

 

 

Creante cu scadentă reziduală mai mică sau egală cu un an asupra institutiilor de credit din zona B, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii

15

 

 

Creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către institutii de credit din tările din zona A

16

 

 

Creante cu scadentă reziduală mai mică sau egală cu un an si care sunt garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către institutii de credit din zona B

17

 

 

Creante garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu colateral sub formă de titluri emise de Banca Europeană de Investitii sau de băncile de dezvoltare multilaterală

18

 

 

Total instrumente de datorie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) (rd. 5 la rd. 18)

19

 

 

Total investitii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) (rd. 2 + rd. 19)

20

 

 

Verificarea conditiei prevăzute la art. 6 (rd. 20 col. III/20)

21

 

 

Total investitii (rd. 1 la rd. 4 + rd. 19)

22

 

 


*) Se va determina potrivit prevederilor art. 5.

**) Se va calcula ca procent din valoarea totală a obligatiilor aferente monedei electronice emise.

 

Întocmit de:

Numele si prenumele ....................................

Telefon/interior .................................................

 

Conducătorul institutiei emitente de monedă electronică, ....................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

........................................................................

(numele, prenumele si semnătura)