MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 920         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

549. - Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003

 

Acord de cooperare între România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie

 

Acord între România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant

 

862. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.481. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agentiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2003

 

1.485. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

1.486. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2003 privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor

 

1.515. - Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.010. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind Programul de urmărire în timp a comportării constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale”, indicativ MP-031-03

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Norme privind limitarea riscului de credit la creditul de consum

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003.

Art. 2. - Se ratifică Acordul dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 549.

 

ACORD DE COOPERARE

între România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie

 

România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, denumite în continuare părtile,

în conformitate cu art. 3 al Conventiei de înfiintare a Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, adoptată la Bruxelles la 11 octombrie 1973, denumită în continuare Conventia,

luând în considerare că România, în conformitate cu traditiile meteorologice internationale, doreste să coopereze cu Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, denumit în continuare Centrul,

având în vedere că a fost încheiat un acord european de asociere între România si Comunitatea Europeană,

tinând seama că România este membră a cooperării europene în domeniul cercetării stiintifice si tehnice,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În deplină conformitate cu obiectivele Centrului, prevăzute în art. 2 din Conventie, România va furniza Centrului toate observatiile meteorologice efectuate sau colectate de către agentii sau institutii guvernamentale, conform solicitărilor.

 

ARTICOLUL 2

 

România va primi gratuit, pentru propriile necesităti în domeniul prognozelor meteorologice, o licentă neexclusivă si orice alte drepturi neexclusive de utilizare, cu respectarea drepturilor de proprietate industrială, precum si programe de calcul si informatiile tehnice care rezultă din activitatea desfăsurată în baza Conventiei si care apartin Centrului.

 

ARTICOLUL 3

 

Dacă nu există o altă întelegere între părti, produsele primite de la Centru în conformitate cu prevederile prezentului acord nu pot fi comunicate unor terte părti (state nemembre sau entităti private) si nici vândute în scopuri comerciale. România va adera la regulile si liniile directoare care guvernează distribuirea rezultatelor provenite din activitatea Centrului si diseminarea produselor Centrului, asa cum au fost adoptate de către Consiliul Centrului si aplicate în cazul statelor membre.

 

ARTICOLUL 4

 

Utilizarea produselor primite de la Centru în conformitate cu prevederile prezentului acord nu va angaja responsabilitatea Centrului.

 

ARTICOLUL 5

 

Rezultatele studiilor si cercetărilor la care se referă art. 2 alin. (1) lit. a) si c) si datele la care se referă art. 2 alin. (1) lit. b) si d) ale Conventiei vor fi puse la dispozitie serviciului meteorologic al României în aceeasi formă în care sunt puse la dispozitie serviciilor meteorologice ale statelor membre.

 

ARTICOLUL 6

 

Centrul nu va suporta cheltuielile legate de transmiterea produselor sale meteorologice către România sau cu privire la înfiintarea si mentinerea unei legături de telecomunicatie între România si Centru.

 

ARTICOLUL 7

 

România va avea acces la cursurile pregătitoare ale Centrului, conform aceleiasi proceduri de selectie care se aplică statelor membre ale Centrului. Centrul nu va suporta cheltuielile legate de transportul si întretinerea cursantilor din România.

 

ARTICOLUL 8

 

(i) Contributia anuală a României către Centru va reprezenta o jumătate din suma pe care România ar trebui să o plătească conform prevederilor art. 13 alin. (1) al Conventiei, dacă ar fi stat membru.

(ii) Contributia anuală a României către Centru va fi plătită în conformitate cu art. 12 si 13 din Conventie. O jumătate din contributia anuală va fi plătită anterior datei de 20 ianuarie, iar cealaltă jumătate, anterior datei de 1 iunie din cursul anului financiar respectiv.

(iii) În eventualitatea că România solicită servicii speciale, care nu sunt mentionate în prezentul acord, România si Centrul vor încheia un acord suplimentar, care va contine termenii si conditiile aplicării, natura unei posibile contributii si plata pentru serviciile furnizate.

(iv) Dacă suma contributiilor neplătite de România depăseste suma contributiilor datorate conform art. 8 pct. (i) pentru anul financiar curent si pentru cel precedent, România îsi va pierde dreptul de reprezentare în Comitetul Consultativ al Statelor Cooperante, iar rezultatele studiilor si cercetărilor mentionate la art. 2 alin. (1) lit. b) si d) din Conventie nu vor mai fi făcute disponibile serviciului meteorologic din România.

 

ARTICOLUL 9

 

În ceea ce priveste contributia anuală unică mentionată de art. 13 alin. (3) subparagraful al doilea din Conventie, România va plăti o contributie similară, care va reprezenta o jumătate din suma pe care ar trebui să o plăteascădacă ar fi stat membru. România va contribui doar la cheltuielile efectuate de către Centru pe perioada a 10 ani anteriori intrării în vigoare a prezentului acord. Suma va fi

redusă corespunzător cu costurile operationale suportate de către Centru în această perioadă.

 

ARTICOLUL 10

 

România va plăti contributia suplimentară unică în 5 transe, plătind 20% din contributie înainte de sfârsitul anului în care a fost încheiat prezentul acord si câte 20% în fiecare dintre anii financiari următori anului în care a fost încheiat acordul.

 

ARTICOLUL 11

 

11.1. În ceea ce priveste reprezentarea la sesiunile Consiliului Centrului si la comitetele consultative, România va fi membră a Comitetului Consultativ al Statelor Cooperante (ACSS).

11.2. ACSS va primi invitatia de a fi reprezentat, de către presedintele său, la sesiuni ale Consiliului Centrului si la comitetele consultative importante ale acestuia.

 

ARTICOLUL 12

 

Orice diferend între părti cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord sau a oricărui acord suplimentar ulterior, care nu poate fi solutionat prin negociere directă, va fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părti. Procedura de arbitraj va fi în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 17 din Conventie.

 

ARTICOLUL 13

 

În caz de conflict armat care cauzează întreruperea comunicatiilor dintre România si Centru, nici una dintre părti nu va fi făcută răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligatiilor care decurg din prezentul acord. În acest caz oricare dintre părti va fi îndreptătită să suspende aplicarea prezentului acord, prin decizie unilaterală sau prin acord cu cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 14

 

(i) Valabilitatea prezentului acord va înceta fie prin desfiintarea Centrului, fie prin denuntarea sa în scris de către una dintre părti.

(ii) Denuntarea de către oricare dintre părti va intra în vigoare la sfârsitul celui de-al doilea an financiar, următor celui în care s-a făcut notificarea, iar România va avea în continuare obligatia de a contribui financiar, în conformitate cu prevederile art. 8, pentru suportarea tuturor obligatiilor financiare asumate de către Centru înaintea denuntării.

 

ARTICOLUL 15

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care Centrul va primi notificarea prin care România informează asupra îndeplinirii tuturor procedurilor legale interne neceare pentru intrarea în vigoare a prezentului document.

Semnat în două exemplare originale, în limba engleză, la Bucuresti, la 21 mai 2003.

 

Pentru România,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Pentru Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie,

David Burridge,

director

 

ACORD

între România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant

 

PREAMBUL

 

România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici, denumită în continuare EUMETSAT, înfiintată prin Conventia deschisă spre semnare la Geneva la 24 mai 1983 si intrată în vigoare la 19 iunie 1986, modificată prin Protocolul de amendare anexat Rezolutiei Consiliului EUM/C/Res. XXXVI, care a intrat în vigoare la 19 noiembrie 2000,

tinând cont de procesul de integrare al României în Uniunea Europeană, initiat prin semnarea Acordului European la 1 februarie 1993 si consolidat prin deschiderea oficială a negocierilor în 1999,

tinând cont de cooperarea de lungă durată dintre statele europene în domeniul meteorologiei, în cadrul Organizatiei Mondiale a Meteorologiei,

având în vedere că primul obiectiv al EUMETSAT este să stabilească, să întretină si să exploateze sistemele europene de sateliti meteorologici operationali, luând în considerare pe cât este posibil recomandările Organizatiei Mondiale a Meteorologiei, si faptul că un alt obiectiv este acela de a contribui la monitorizarea operatională a climatului si detectia schimbărilor climatice globale,

având în vedere art. 2 din Conventia EUMETSAT, care solicită EUMETSAT să încheie acorduri cu statele nemembre în scopul realizării obiectivelor sale si în conformitate cu traditia meteorologică,

luând în considerare dorinta EUMETSAT de a promova utilizarea datelor, produselor si serviciilor EUMETSAT la nivel larg european si punând accent pe necesitatea extinderii bazei de finantare a EUMETSAT,

luând în considerare definirea statutului de stat cooperant de către Consiliul EUMETSAT, la a 34-a întâlnire din 24-26 iunie 1997, ca fiind o etapă intermediară pentru statele europene care doresc să devină state membre EUMETSAT,

în baza dorintei exprimate de România de a deveni stat cooperant EUMETSAT în cadrul conditiilor stabilite de Consiliul EUMETSAT,

luând în considerare art. 2, 5, 10 si 11 ale Conventiei EUMETSAT,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul

 

Scopul prezentului acord este de a furniza pe o lungă perioadă de timp cadrul necesar unei cooperări strânse între România si EUMETSAT si de a defini drepturile si obligatiile României în calitate de stat cooperant EUMETSAT.

 

ARTICOLUL 2

Accesul la datele, produsele si serviciile EUMETSAT

 

1. În calitate de stat cooperant, România va avea aceleasi drepturi si obligatii ca si statele membre EUMETSAT în ceea ce priveste accesul, utilizarea si distributia datelor, produselor si serviciilor EUMETSAT.

2. Termenii si conditiile cu privire la accesul, utilizarea si distributia datelor, produselor si serviciilor EUMETSAT sunt definite în politica de date a EUMETSAT si aprobate de Consiliul EUMETSAT. Aceste clauze si conditii pot face deosebirea între programele obligatorii si cele optionale, asa cum au fost definite în art. 2 din Conventia EUMETSAT.

3. În ceea ce priveste datele distribuite de către EUMETSAT către terti sau datele primite de la sistemele organizate de EUMETSAT în colaborare cu terti, accesul, utilizarea si distributia unor astfel de date de către România constituie obiectul unui acord cu terti.

4. Referitor la datele mentionate în paragraful 3, EUMETSAT va sustine România la negocierea cu tertii implicati a drepturilor de acces si utilizare echivalente cu cele aplicate în cazul statelor membre EUMETSAT.

 

ARTICOLUL 3

Comitetul consultativ EUMETSAT al statelor cooperante

 

1. România va numi un reprezentant din cadrul Serviciului Meteorologic National ca membru al Comitetului consultativ EUMETSAT al statelor cooperante, care este constituit ca organism auxiliar al Consiliului EUMETSAT, în baza Regulamentului de procedură al Consiliului EUMETSAT.

2. Comitetul consultativ EUMETSAT al statelor cooperante va fi invitat să fie reprezentat la sesiunile Consiliului prin presedintele său. Consiliul poate decide să invite presedintele Comitetului consultativ EUMETSAT al statelor cooperante la sedintele organismelor auxiliare, dacă este necesar.

 

ARTICOLUL 4

Contributia financiară

 

1. Rata contributiei României la bugetul anual al EUMETSAT va fi jumătate din rata contributiei pe care România ar trebui să o plătească conform prevederilor Conventiei EUMETSAT, dacă ar fi fost stat membru.

Această rată va fi aplicată valorii totale furnizate prin contributiile statelor membre si statelor cooperante la bugetul EUMETSAT.

2. Contributia anuală a României nu va fi în nici un caz mai mică de 130,000 euro.

3. Contributia anuală a României va fi plătită în euro, după cum a fost stabilit de către Comunitătile Europene.

4. Metodele de plată a contributiei anuale a României vor fi aceleasi ca si cele stabilite pentru statele membre în cadrul Reglementărilor financiare EUMETSAT.

5. Contributia anuală a României la EUMETSAT va fi supusă unei perioade de tranzitie de 3 ani, pe durata căreia contributia României va fi, succesiv, un sfert, jumătate si, respectiv, trei sferturi din contributia stabilită în paragraful 1. Contributia anuală aplicată pe durata acestei perioade de tranzitie nu va fi în nici un caz mai mică decât contributia minimă mentionată la paragraful 2.

6. România va începe să contribuie la bugetul annual EUMETSAT de la data de 1 ianuarie 2004.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea

 

1. Părtile renuntă la orice pretentii reciproce cu privire la orice vătămare adusă persoanei sau la daunele aduse proprietătii, rezultând din aplicarea prezentului acord, cu exceptia pretentiilor rezultând din actiuni intentionate.

2. EUMETSAT nu îsi asumă obligatii cu privire la continuitatea si disponibilitatea datelor, produselor sau serviciilor mentionate în prezentul acord si nici referitor la calitatea si posibilitatea utilizării în orice scop a acestor date, produse sau servicii.

 

ARTICOLUL 6

Solutionarea diferendelor

 

1. Orice diferend cu privire la interpretarea si aplicarea prezentului acord, care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, va fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părti.

2. Procedura de arbitraj este cea stabilită în cadrul Conventiei EUMETSAT.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare, durata, revizuirea

 

            1. Prezentul acord va fi ratificat de România în conformitate cu legislatia sa natională si va intra în vigoare la data primirii de către EUMETSAT a notificării oficiale privind ratificarea. Prezentul acord va rămâne în vigoare o durată de 5 ani.

2. În cel de-al 3-lea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părtile vor efectua o revizuire a cooperării în vederea aderării României la EUMETSAT ca stat cu drepturi depline. În mod exceptional, se poate avea în vedere prelungirea valabilitătii prezentului acord pe noi perioade.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

Prezentul acord poate fi amendat în baza unui acord scris între părti.

 

ARTICOLUL 9

Încetarea

 

1. Prezentul acord poate fi denuntat prin intermediul unei notificări scrise de către oricare dintre părti înainte de încheierea perioadei mentionate în art. 7 paragraful 1.

2. Denuntarea prezentului acord va produce efecte la sfârsitul anului financiar următor celui în care a fost făcută.

3. În cazul în care România nu îsi îndeplineste obligatiile care îi revin în baza prezentului acord, EUMETSAT este îndreptătit să denunte acordul pe baza deciziei luate de Consiliul EUMETSAT. Această decizie va produce efecte la sfârsitul anului financiar în care a fost luată.

Drept care, subsemnatii, pe deplin împuterniciti, au semnat prezentul acord.

Semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limba română si în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Florin Stadiu

secretar de stat

Pentru EUMETSAT,

Tillmann Mohr

director general

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România si Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la Bucuresti la 21 mai 2003, si a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Exploatarea Satelitilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 862.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEIcopyrightdsc.net

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agentiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 pct. 3 din Conventia privind Agentia de cooperare culturală si tehnică, semnată la Niamey, la 20 martie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1994,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare a României, în sumă de 450.000 mii lei, la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agentiei Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2003.

Art. 2. - Suma necesară plătii contributiei prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.481.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.

Art. 2. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va elabora, în temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, norme metodologicede aplicare a contractului-cadru, ca parte integrantă a acestuia, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România si Ordinului Asistentilor Medicali din România, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru adaptate la specificul organizării asistentei medicale, elaborate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - Serviciile medicale, medicamentele în tratamentul ambulatoriu si dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale si casa de asigurări de sănătate judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

Art. 4. - În domeniul asigurărilor sociale de sănătate, Colegiul Medicilor din România împreună cu Ordinul Asistentilor Medicali din România elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor, care se negociază cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Aceste criterii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si au caracter obligatoriu pentru toti furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 5. - (1) Serviciile medicale, inclusiv furnizarea de medicamente în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice contractate sunt asimilate actiunilor multianuale, astfel cum sunt formulate acestea în Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Angajamentele legale din care rezultă obligatii nu pot depăsi creditele bugetare pentru anul în curs si se efectuează astfel:

a) angajamentele legale care urmează a fi lichidate, ordonantate si plătite în cursul anului curent se stabilesc ca diferentă între creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale si soldul obligatiilor neachitate din anul precedent si care se achită în anul în curs;

b) angajamentele legale din anul în curs, ce urmează a fi lichidate, ordonantate si plătite în anul următor, nu pot depăsi împreună cu angajamentele prevăzute la lit. a) creditele bugetare aprobate.

(3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale inclusiv furnizarea de medicamente în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice efectuate peste valoarea contractată în anul precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului precedent si se înregistrează atât ca plăti, cât si ca cheltuieli în anul curent, din creditele aprobate.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, dată la care îsi încetează aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 9 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijitor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.485.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2003 privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 22 iulie 2003, se introduc două noi articole, articolul 71 si articolul 72, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Până la finalizarea lucrărilor de renovare si amenajare a sediului Centrului, obiectivul de investitii «Cinematograful Ferentari», acesta functionează într-un imobil, pe bază de contract de închiriere.

Art. 72. - Centrul are în dotare un număr de două autoturisme, pentru activitătile sale specifice, cu un consum lunar maxim de 300 litri.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.486.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004, salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată se stabileste la 2.800.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 172 de ore în medie pe lună în anul 2004, reprezentând 16.279,10 lei/oră.

Art. 2. - (1) Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe tară prevăzutla art. 1.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariul de bază sau, după caz, coeficientii de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru functiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. - Nivelul salariului de bază minim brut pe tară stabilit potrivit art. 1 nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în functie de nivelul salariului de bază minim brut pe tară.

Art. 4. - (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Inspectiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă judetene si al municipiului Bucuresti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul uridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Pe data de 1 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2002 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.515.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale”, indicativ MP-031-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 7 din 14 septembrie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale”, indicativ MP-031-03, elaborată de Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.010.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind limitarea riscului de credit la creditul de consum

 

Având în vedere prevederile art. 44 si 55 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 lit. m), ale art. 59 alin. (2) lit. g), ale art. 168 si 177 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

în temeiul dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. 1. - Prezentele norme se aplică institutiilor de credit persoane juridice române si sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze pe teritoriul României, denumite în continuare împrumutători, si reglementează conditiile de acordare, garantare si derulare a creditelor de consum.

Art. 2. - (1) Creditul de consum reprezintă creditul acordat persoanelor fizice în vederea satisfacerii nevoilor personale, ale familiei sau ale gospodăriei acestora sau a achizitionării de bunuri.

(2) Nu sunt considerate credite de consum creditele destinate să finanteze construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativă.

Art. 3. - Acordarea, garantarea si derularea creditelor de consum se realizează de împrumutători pe baza unor norme interne de creditare aprobate de consiliul de administratie, în cazul institutiilor de credit persoane juridice române, si, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor institutiilor de credit străine.

Art. 4. - În cadrul normelor interne de creditare, pentru fiecare tip de credit din categoria creditelor de consum, se reglementează cel putin următoarele elemente:

a) organizarea activitătii de acordare, garantare si derulare a respectivului tip de credit;

b) clauzele obligatorii ale contractului de credit;

c) documentatia care stă la baza contractului de credit.

În acest sens împrumutătorii trebuie să întocmească modele ale contractului de credit, ale declaratiilor prevăzute la art. 6 si, dacă este cazul, ale contractelor de garantie;

d) competentele de aprobare a creditelor, în functie de valoarea acestora. În acest scop fiecare împrumutător trebuie să stabilească valoarea de la care un credit este considerat credit de valoare mare;

e) indicatorii pe baza cărora se evaluează bonitatea solicitantilor de credite de consum si modul de calcul al acestor indicatori.

Art. 5. - Creditele de consum sunt acordate pe baza unui contract de credit ale cărui clauze vor fi stabilite prin normele interne ale împrumutătorilor, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

Art. 6. - Documentatia care stă la baza contractului de credit de consum trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

a) documente care atestă capacitatea persoanelor în cauză de a dispune de venituri certe cu caracter permanent, precum adeverintă de salariu, declaratie de venit;

b) declaratie pe propria răspundere privind valoarea angajamentelor de plată ale solicitantului si ale familiei acestuia si în mod special a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadentă. Împrumutătorii pot solicita copii de pe documentele care atestă gradul de îndatorare a solicitantului si a membrilor familiei sale;

c) declaratie pe propria răspundere privind litigiile cu tertii, cu precizarea, după caz, a motivelor care au condus la situatiile respective.

Art. 7. - (1) Aprobarea fiecărui credit de consum se face în conditiile stabilite de normele interne de creditare ale împrumutătorilor.

(2) Conditiile trebuie să se refere cel putin la următoarele elemente:

a) datele de identificare a solicitantului, precum numele, prenumele, domiciliul/resedinta, codul numeric personal, cetătenia;

b) informatii/date referitoare la creditul solicitat, precum valoarea creditului, scadenta/schema de rambursare, destinatia, moneda si, dacă este cazul, avansul depus de solicitant si garantiile prezentate;

c) informatii despre bonitatea solicitantului, cu respectarea prevederilor art. 8;

d) situatiile speciale în care se află solicitantul de credit de consum în raport cu tertii, precum litigii care ar putea afecta în mod semnificativ bonitatea acestuia.

Art. 8. - La evaluarea bonitătii solicitantului se va avea în vedere ca ratele de plătit, respectiv principalul si dobânda, să reprezinte cel mult 30% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei sale, calculate ca diferentă între veniturile totale si angajamentele evidentiate în declaratia prevăzută la art. 6 lit. b).

Art. 9. - (1) În situatia în care creditul de consum are ca destinatie achizitionarea de bunuri, solicitantul trebuie să prezinte garantii personale din partea unor terti sau să achite un avans de minimum 25% din valoarea respectivelor bunuri.

(2) Acordarea creditelor de consum care au alte destinatii decât cea prevăzută la alin. (1) este conditionată de prezentarea de către solicitant a unor garantii reale si/sau de prezentarea unor garantii personale din partea unor terti, la nivelul creditului solicitat.

(3) Împrumutătorii evaluează bonitatea tertilor mentionati la alin. (1) si (2) potrivit conditiilor stabilite prin normele proprii de creditare.

(4) Pot face exceptie de la prevederile alin. (2) facilitătile de creditare prin trageri în descoperit de cont, precum si creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit care nu au asociat un cont de depozit, a căror valoare nu depăseste de trei ori nivelul venitului net lunar cu caracter permanent al solicitantului, calculat ca diferentă între veniturile totale cu caracter permanent ale acestuia si angajamentele evidentiate în declaratia prevăzută la art. 6 lit. b), fără a depăsi însă o limită stabilită prin normele interne de creditare ale împrumutătorului.

Art. 10. - Contractele de credit încheiate de împrumutători cu societăti comerciale, în baza cărora sunt acordate acestora linii de credit pentru achizitionarea fondului de marfă, trebuie să includă clauze potrivit cărora, în situatia vânzării în rate/pe credit a respectivelor bunuri, societătile comerciale vor impune conditii de acordare, derulare si garantare a creditelor cel putin la fel de stricte precum cele prevăzute de prezentele norme.

Art. 11. - (1) Pot face exceptie de la prevederile art. 8 si 9 următoarele tipuri de credite de consum: creditele pentru studii, creditele pentru vacantă si călătorii, creditele pentru efectuarea de tratamente medicale, creditele pentru participarea la conferinte si simpozioane organizate în străinătate, creditele cu destinatie agricolă.

(2) Împrumutătorii vor stabili prin normele proprii de creditare conditiile de acordare si de garantare a tipurilor de credite prevăzute la alin. (1).

Art. 12. - Pe durata derulării creditului de consum împrumutătorii au obligatia să urmărească îndeplinirea conditiilor prevăzute în contractul de credit de consum, precum cele referitoare la destinatia creditului si plata la scadentă a ratelor reprezentând principalul si dobânda.

Art. 13. - Până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, băncile vor proceda la modificarea în mod corespunzător a normelor interne de creditare, iar casele centrale vor proceda la modificarea în mod corespunzător a reglementărilor-cadru privind conditiile de acordare, garantare si derulare a creditelor de consum de către cooperativele de credit afiliate, fără a putea stabili cerinte mai putin stricte decât prezentele norme.

Art. 14. - Casele centrale vor supraveghea respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerintelorprevăzute în prezentele norme.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 alin. 2 si la art. 70 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, la art. 189 si 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Art. 16. - Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 februarie 2004.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 15.