MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 918         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 20 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.489. - Hotărâre privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevăzători cu handicap grav si accentuat, începând cu luna ianuarie 2004

 

1.497. - Hotărâre privind modificarea unor acte normative

 

1.501. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.503. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.504. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. si Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

1.505. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevăzători cu handicap grav si accentuat, începând cu luna ianuarie 2004/

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu luna ianuarie 2004, adultii nevăzători cu handicap grav beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 1.584.000 lei.

(2) Începând cu luna ianuarie 2004, adultii nevăzători cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 792.000 lei.

Art. 2. - Sumele rezultate în urma actualizărilor prevăzute la art. 1 se asigură potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.489.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 233 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 7 a capitolului H2 “Terenuri si clădiri ale institutiilor publice de interes local” din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 si 597 bis din 13 august 2002, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 756 din anexa nr. 2 si pozitia nr. 29 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 si 642 bis din 30 august 2002.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 175 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 si 678 bis din 12 septembrie 2002.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 si 692 bis din 20 septembrie 2002.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 732 din anexa nr. 2 si pozitia nr. 47 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 si 668 bis din 9 septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministru delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.497.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, si al art. 38 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. se aprobă de către Ministerul Apărării Nationale.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., prevăzute la art. 1, reprezintă limita maximă care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului *) Apărării Nationale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale, companiile prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.501.


Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Apărării Nationale.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, si al art. 38 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.copyrightdsc.net

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Rami-Dacia” poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2004 fată de anul 2003, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.503.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. si Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.,

la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, si al art. 38 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. si Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici prevăzuti la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevăzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.504.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 4.289 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Arad, Arges, Bacău, Botosani, Brasov, Brăila, Caras-Severin, Călărasi, Constanta, Cluj, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.505.

 

ANEXĂ*)