MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 910            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 19 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

535. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

843. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

540. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

848. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBICE CENTRALE

 

309. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”

 

1.048. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 73 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic ca furnizor, executant sau prestator va fi refuzată în perioada în care:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu respectă procedurile si normele de utilizare si securitate cu privire la înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în sistemul electronic, stabilite de operatorul acestuia.”

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) În situatia în care, ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, a intervenit suspendarea din sistemul electronic, în conditiile prevăzute la art. 631 si la art. 64, reînnoirea înregistrării va fi refuzată până la expirarea termenului de suspendare.”

3. La articolul I punctul 4, articolul 201 va avea următorul cuprins:

“Art. 201. - Numărul de candidati preselectati trebuie să se încadreze între limita minimă si limita maximă a intervalului precizat în anuntul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anuntul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel încât să nu afecteze concurenta reală si nu poate să fie mai mic de 3 candidati preselectati.”

4. La articolul I punctul 7, articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - Orice furnizor, executant sau prestator poate fi suspendat din sistemul electronic, pe o perioadă de cel mult un an, în conditiile si procedura stabilite de operatorul sistemului electronic, în următoarele cazuri:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) încalcă procedurile si normele de utilizare si securitate ale sistemului electronic, stabilite de operatorul acestuia;

c) refuză încheierea contractului de achizitie publică sau nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un contract de achizitie publică atribuit prin procedura licitatiei electronice, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens, conform dispozitiilor prezentei ordonante.”

5. La articolul I punctul 8, articolul 641 se abrogă.

6. La articolul I punctul 8, articolul 642 va avea următorul cuprins:

“Art. 642. - Ulterior suspendării dispuse conform art. 631 si art. 64, conditiile si procedura privind reexercitarea dreptului unui furnizor, executant sau prestator de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice se stabilesc de către operatorul sistemului electronic.”

7. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora norme metodologice în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice.”

8. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 535.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 843.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 5, litera c) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“c) scutirea de plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cuprinse în certificatele de obligatii bugetare eliberate de creditorii bugetari.”

2. La articolul I punctul 7, alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(6) Înlesnirile la plată prevăzute la alin. (1), (2) si (4) îsi pierd valabilitatea si în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadentă obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. Pentru societătile comerciale care au semnat contractul de vânzare-cumpărare de actiuni după data intrării în vigoare a prezentei legi si până la data de 31 decembrie 2002 si pentru care ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată s-au comunicat societătilor după data de 1 decembrie 2002, obligatiile bugetare cu termene scadente după data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si până la data de 31 decembrie 2002, împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente, se vor achita în 90 de zile de la data semnării ordinului comun.”

3. La articolul I punctul 8, alineatul (62) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(62) Dobânzile si penalitătile de întârziere, aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, datorate si calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor până la data intrării în vigoare a ordinului comun al creditorilor bugetari si al institutiei publice implicate în procesul de privatizare, se achită conform prevederilor legale în vigoare.”

4. La articolul I, punctele 12, 13 si 14 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 540.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 848.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, si având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 309.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUIcopyrightdsc.net

 

ORDIN

privind aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodele de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Prelevarea de probe se face în baza unui proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 29/2001 pentru aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 aprilie 2001.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 1.048

 

ANEXA Nr. 1

 

METODE

de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Probele destinate analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide în si pe plante si produse vegetale se prelevează în conformitate cu metodele descrise mai jos.

(2) Procedurile de prelevare permit obtinerea unei probe reprezentative dintr-un lot destinat analizei, pentru a verifica dacă sunt respectate nivelurile maxime de reziduuri (NMA) de pesticide admise în actele normative în vigoare.

Art. 2. - Probele se prelevează de către inspectorii fitosanitari din cadrul unitătilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Nivelul maxim de reziduuri pentru o plantă sau un produs vegetal ia în considerare nivelul maxim care poate fi prezent într-o probă compozită, care a fost obtinută din mai multe unităti din produsul tratat si care trebuie să reprezinte nivelul mediu de reziduuri dintr-un lot.

Nivelurile maxime admise se aplică la o probă vrac compusă, obtinută din una până la zece probe primare.

Art. 4. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) portiunea de analizat - o cantitate reprezentativă, de mărime adecvată, din materialul extras din proba de analizat, care permite măsurarea concentratiei reziduurilor.

Pentru a extrage portiunea de analizat se poate utiliza un instrument de prelevare;

b) proba analitică - materialul pregătit pentru analiză, obtinut din proba de laborator prin separarea portiunii din produs care trebuie analizată, urmată de amestecare, măcinare, tocare fină etc., în vederea extragerii portiunii de analizat cu o eroare minimă de prelevare.

La pregătirea probei analitice se vor lua în considerare prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, care specifică partea din produs pentru care se stabilesc niveluri maxime de reziduuri, astfel că portiunea din produs care urmează să fie analizată poate include părti care, în mod normal, nu sunt consumate;

c) proba în vrac/proba reunită - proba reunită, combinată si bine omogenizată, obtinută din probele primare prelevate dintr-un lot.

Probele primare trebuie să contină suficient material pentru a permite extragerea tuturor probelor de laborator din proba în vrac.

În cazul în care în timpul colectării probei sau probelor primare se pregătesc probe de laborator separate, proba în vrac este suma probelor de laborator la momentul prelevării probelor din lot.

d) proba de laborator - proba expediată la laborator sau primită de laborator, constând într-o cantitate reprezentativă de material extrasă din proba în vrac. Proba de laborator poate fi constituită din întreaga probă în vrac sau o portiune din aceasta. Pentru a obtine probele de laborator unitătile nu vor fi tăiate sau divizate. Se pot pregăti probe de laborator duplicat;

e) lotul - o cantitate din produsul alimentar livrat la un moment dat, despre care inspectorul de prelevare stie sau presupune că are caracteristici comune, cum ar fi: origine, producător, varietate, ambalator, tip de ambalaj, marcare, expeditor etc. Un lot suspect este un lot care, din orice motiv, este suspectat că ar contine un nivel excesiv de reziduuri. Un lot nesuspect este un lot pentru care nu există nici un motiv de suspiciune că ar contine un nivel excesiv de reziduuri. Dacă un transport de marfă este constituit din loturi care pot fi identificate ca provenind de la diferiti cultivatori, fiecare lot va fi tratat separat. Un transport de marfă poate fi constituit din unul sau mai multe loturi. Dacă nu se poate stabili cu certitudine mărimea sau marginile/limitele fiecărui lot dintr-un transport mare, atunci fiecare serie de vagoane, camioane, cale de vapor poate fi considerată un lot separat. Un lot poate fi amestecat prin procese de fabricare sau de sortare.

f) proba primară/proba increment - una sau mai multe unităti luate dintr-un singur loc al lotului. Este de preferat ca locul din care se prelevează o probă primară din lot să fie ales prin sondaj, dar dacă acest lucru nu este practic posibil, acesta se alege în mod aleatoriu din părtile accesibile ale lotului. Numărul de unităti necesare pentru a constitui o probă primară depinde de mărimea si de numărul probelor de laborator cerute. Dacă se prelevează din lot mai mult de o probă primară, fiecare probă primară trebuie să contribuie în aceeasi proportie la proba în vrac. Dacă unitătile sunt de dimensiuni medii sau mari, iar amestecarea probei în vrac nu ar permite obtinerea de probe de laborator reprezentative sau dacă unitătile (de exemplu, fructe moi) pot fi afectate prin amestecare, acestea pot fi împărtite aleatoriu, în momentul prelevării probelor primare, în probe de laborator duplicat. Dacă probele primare sunt prelevate la diferite intervale de timp în timpul încărcării sau descărcării unui lot, “pozitia” de prelevare este de fapt un anumit moment din perioada în care se realizează încărcarea sau descărcarea lotului. Pentru a obtine probe primare unitătile nu vor fi tăiate sau divizate;

g) proba - una sau mai multe unităti selectate dintr-o populatie de unităti ori o portiune selectată dintr-o cantitate mai mare de material. Pentru ca o probă să fie reprezentativă pentru acel lot sau probă în vrac, se ia în considerare exclusiv continutul de reziduuri de pesticide pe care îl poate avea aceasta;

h) prelevarea - procedură utilizată pentru a extrage si a constitui o probă;

i) instrumentul de prelevare - o lingură, un căus si/sau o sondă, utilizate pentru a preleva o unitate dintr-un material în vrac sau din ambalaje care sunt prea mari pentru a fi utilizate ca probe primare.

Instrumentele specifice de prelevare sunt descrise de standardele internationale ISO 950 privind prelevarea cerealelor (boabe), ISO 951 privind prelevarea leguminoaselor uscate ambalate în pungi si ISO 1839 privind prelevarea ceaiului.

Pentru materiale cum ar fi frunze în vrac poate fi considerată instrument de prelevare chiar mâna inspectorului care prelevează proba;

j) inspectorul de prelevare - o persoană instruită în procedurile de prelevare si autorizată, de către autoritătile competente, pentru a preleva probe.

Inspectorul este responsabil cu toate procedurile care duc la si care includ prepararea, ambalarea si expedierea probelor de laborator. Acesta trebuie să respecte procedurile de prelevare specificate, să furnizeze toate informatiile despre probe si să colaboreze cu laboratorul care efectuează analizele;

k) mărimea probei - numărul de unităti sau cantitatea de material care constituie o probă;

l) unitatea - portiunea cea mai mică dintr-un lot, care trebuie prelevată pentru a constitui proba primară sau o parte din aceasta.

Unitătile vor fi identificate astfel:

a) fructe si legume proaspete. Fiecare fruct sau legumă întreagă ori un grup din acestea (de exemplu, strugurii) va forma o unitate, exceptând cazurile în care acestea sunt mici. Unităti de produse mici, ambalate, pot fi identificate conform lit. b). Dacă un instrument de prelevare poate fi utilizat fără a afecta materialul, acesta poate servi la constituirea de unităti. Fructele sau legumele proaspete nu vor fi tăiate sau divizate pentru a obtine unităti;

b) produse ambalate. Cele mai mici ambalaje individuale vor fi considerate unităti. Dacă cele mai mici ambalaje sunt prea voluminoase, atunci materialul va fi prelevat ca produse în vrac, conform lit. c). Dacă cele mai mici ambalaje sunt foarte mici, un pachet de ambalaje poate forma o unitate;

c) materiale în vrac si pachete mari care sunt prea voluminoase pentru a fi luate ca probe primare. În acest caz unitătile se obtin cu ajutorul unui instrument de prelevare.

 

CAPITOLUL II

Proceduri de prelevare1)

 

Art. 5. - Din fiecare lot care urmează să fie verificat se vor preleva probe separat.

Art. 6. - În cursul prelevării si pregătirii probelor de laborator se iau măsuri pentru evitarea oricărei contaminări si deteriorări a acestora, care ar putea afecta rezultatele analitice.

Art. 7. - (1) Numărul minim de probe primare care se prelevează dintr-un lot este stabilit în tabelul nr. 1.

(2) Pe cât posibil, fiecare probă primară va fi prelevată dintr-un loc ales în mod aleatoriu din lot.

(3) Probele primare trebuie să contină suficient material pentru a constitui probele de laborator cerute din lotul respectiv.

Art. 8. - (1) Procedurile pentru pregătirea probei în vrac sunt descrise în tabelul nr. 2.

(2) Probele primare trebuie combinate si bine amestecate pentru a forma proba în vrac.

(3) Dacă prin procesul de amestecare sau subdivizare a probei în vrac unitătile se pot deteriora si astfel vor fi afectate reziduurile ori dacă unitătile mari nu pot fi amestecate pentru a da o distributie a reziduurilor mai uniformă, atunci, în momentul prelevării probelor primare, unitătile trebuie repartizate aleatoriu în probe de laborator duplicat.

(4) În acest caz, rezultatul care se va utiliza va reprezenta media rezultatelor valabile obtinute din probele de laborator analizate.

Art. 9. - (1) Dacă proba în vrac este mai mare decât a fi necesar pentru o probă de laborator, aceasta va fi divizată pentru a obtine o portiune reprezentativă.

(2) Se poate utiliza un instrument de prelevare, împărtirea în sferturi sau alt proces corespunzător de reducere a volumului, însă unitătile de produse vegetale proaspete nu vor fi tăiate sau divizate.

(3) Dacă este necesar, în această etapă se vor preleva probe de laborator duplicat sau acestea pot fi pregătite prin procedura descrisă mai sus.

(4) Dimensiunile minime ale probelor de laborator sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Art. 10. - (1) Prelevarea de probe se efectuează în baza unui proces-verbal prin care se identifică natura si originea lotului, proprietarul, furnizorul sau transportatorul acestuia, data si locul prelevării si orice alte informatii relevante.

(2) Se va înregistra orice deviere de la metoda de prelevare recomandată.

(3) Fiecare probă de laborator va fi însotită de un exemplar semnat al procesului-verbal de prelevare, un alt exemplar va fi păstrat de inspectorul de prelevare, iar un al treilea exemplar va fi înmânat proprietarului lotului sau unui reprezentant al acestuia, indiferent dacă acesta va primi sau nu o probă de laborator.

(4) Dacă procesele-verbale de prelevare sunt în format electronic, acestea vor fi distribuite acelorasi persoane mentionate mai sus si se va păstra o copie verificabilă pentru audit.

Art. 11. - (1) Fiecare probă de laborator va fi introdusă într-un container curat si inert, care să ofere o protectie adecvată împotriva contaminării, deteriorării si scurgerilor în timpul transportului si al depozitării. Se va

evita orice deteriorare a probelor în timpul transportului:

fructele si legumele în stare proaspătă vor fi păstrate la rece, iar cele congelate trebuie să rămână ca atare.

(2) Containerul va fi etichetat si sigilat astfel încât să nu poată fi deschis sau să nu se poată îndepărta eticheta fără a se deteriora sigiliul si va fi însotit de un proces-verbal de prelevare.

(3) Eticheta aplicată pe container contine următoarele date:

a) felul probei;

b) data si locul prelevării probei;

c) numele si prenumele persoanei care a făcut prelevarea;

d) scopul prelevării probei;

e) destinatia probei.

(4) Proba trebuie să ajungă la laborator cât mai curând posibil.

Art. 12. - (1) Proba de laborator va primi un cod de identificare unic care va fi trecut în fisa probei, împreună cu data receptiei si greutatea probei.

(2) Partea din produs care urmează să fie analizată2) (proba analitică) trebuie separată cât mai curând posibil.

(3) Dacă nivelul de reziduuri trebuie calculat astfel încât să includă părtile care nu sunt analizate3), se va înregistra greutatea părtilor separate.

Art. 13. - (1) Dacă este cazul, proba analitică se va mărunti si se va amesteca pentru a permite extragerea portiunilor analitice reprezentative.

(2) Mărimea portiunii analitice se va determina în functie de metoda de analiză si de eficacitatea amestecării.

(3) Metodele de măruntire si amestecare vor fi înregistrate si nu trebuie să afecteze reziduurile prezente în proba analitică.

(4) Dacă este cazul, proba analitică va fi prelucrată în conditii speciale, de exemplu la temperaturi sub zero grade, pentru a reduce la minimum efectele adverse.

(5) În cazul în care prelucrarea ar afecta reziduurile si dacă nu există proceduri practice alternative, portiunea analitică poate fi constituită din unităti întregi sau segmente îndepărtate din unităti întregi.

(6) Dacă portiunea analitică constă în câteva unităti sau segmente, este putin probabil să fie reprezentativă pentru proba analitică si este necesar să se analizeze un număr suficient de portiuni similare pentru a putea indica gradul de incertitudine a valorii medii.

(7) Dacă portiunile analitice urmează să fie depozitate înainte de efectuarea analizei, metoda si perioada de depozitare nu trebuie să afecteze nivelul de reziduuri prezente.

(8) Dacă este necesar, trebuie extrase portiuni suplimentare pentru confirmare.

Art. 14. - (1) Rezultatele analitice trebuie să fie obtinute pornind de la una sau mai multe probe de laborator prelevate dintr-un lot si care sunt receptionate într-o stare corespunzătoare pentru analiză.

(2) Rezultatele trebuie să fie însotite de date acceptabile privind controlul calitătii.

(3) Dacă un reziduu depăseste nivelul maxim admis, se va confirma identitatea acestuia, iar concentratia sa va fi verificată prin analizarea uneia sau mai multor portiuni analitice suplimentare, prelevate din proba sau din probele de laborator initiale.

(4) Nivelurile maxime admise se aplică la proba în vrac.

(5) Lotul respectă nivelurile maxime admise de reziduuri numai dacă rezultatele analitice nu depăsesc valorile stabilite.

(6) În cazul în care rezultatele pentru proba în vrac depăsesc nivelurile maxime admise, constatarea faptului că lotul nu respectă nivelurile maxime admise se face tinând seama de rezultatele obtinute pornind de la una sau mai multe probe de laborator si de acuratetea si precizia analizei, indicate de datele privind controlul calitătii.


1) Dacă este necesar, pot fi adoptate recomandările ISO pentru prelevarea cerealelor (ISO 950 din 1979 - prelevarea cerealelor) sau a altor produse transportate în vrac.

2) Partea din produs la care se aplică limita maximă prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 si 608 bis din 27 august 2003.

3) De exemplu, sâmburii fructelor sâmburoase nu sunt analizati, dar nivelul de reziduuri se calculează presupunând că acestia sunt inclusi în proba de analizat, dar nu contin reziduuri.

 

Tabelul nr. 1

 

Numărul minim de probe primare ce trebuie prelevate dintr-un lot

 

 

Numărul minim de probe primare

ce trebuie prelevate din lot

Produse ambalate sau în vrac, care pot fi considerate ca fiind bine amestecate sau omogene

1 (un lot poate fi amestecat prin sortare sau prin procesul de fabricatie)

Produse ambalate sau în vrac, care pot să nu fie bine amestecate ori omogene

Pentru produsele alimentare primare constituite din unităti mari, numărul minim de probe primare trebuie să respecte numărul minim de unităti cerute pentru proba de laborator (a se vedea tabelul nr. 2).

Greutatea lotului în kg

 

< 50

3

50-500

5

> 500

10

sau:

 

Numărul de cutii, cartoane sau alte recipiente din lot

 

1-25

1

26-100

5

> 100

10

 

Tabelul nr. 2

 

Descrierea probelor primare si greutatea minimă a probelor de laborator

 

Nr.

crt.

Clasificarea produsului

Exemple

Natura probei primare care trebuie prelevată

Greutatea minimă

a fiecărei probe

de laborator

 

Produse alimentare primare

 

 

 

1.

Toate fructele proaspete

Toate legumele proaspete, inclusiv cartofi si sfeclă de zahăr, fără plante aromate

 

 

 

1.1

Produse proaspete de dimensiuni mici

în general, unităti < 25 g

Bace, mazăre, măsline

Unităti întregi sau produse ambalate ori unităti prelevate cu un instrument de prelevare

1 kg

1.2.

Produse proaspete de dimensiuni medii, în general unităti de 25-250 g

Mere, portocale

Unităti întregi

1 kg (cel putin

10 unităti)

1.3.

Produse proaspete de dimensiuni mari, în general > 250 g

Varză, castraveti, struguri (ciorchini)

Unităti întregi

2 kg (cel putin

5 unităti)

2.

Leguminoase

Fasole uscată, mazăre uscată

 

1 kg

Cereale boabe

Orez, grâu

 

1 kg

Nuci

Cu exceptia nucilor de cocos

 

1 kg

Nuci de cocos

5 unităti

Seminte oleaginoase

Arahide

 

0,5 kg

Seminte pentru băuturi si dulciuri

Boabe de cafea

 

0,5 kg

3.

Plante aromate proaspete

Pătrunjel

Unităti întregi

0,5 kg

 

Altele

0,2 kg

(pentru plante aromate uscate a se vedea sectiunea a 4-a din tabel)

Condimente

Condimente uscate

Unităti întregi sau unităti prelevate cu un instrument

de prelevare

0,1 kg

Alimente procesate

 

 

 

4.

Produse alimentare secundare de origine vegetală, fructe, legume, verdeturi uscate, produse cerealiere măcinate

Produse derivate de origine vegetală, ceai, plante pentru ceai, uleiuri vegetale, sucuri si produse diverse, de exemplu măsline prelucrate si melasă de citrice

Alimente de origine vegetală fabricate (un singur ingredient), cu sau fără agenti de conditionare sau ingrediente secundare ca agenti de aromatizare, condimente si plante aromate, care sunt în mod normal preambalate si gata de consum, gătite sau ca atare

Alimente de origine vegetală fabricate (din mai multe ingrediente), inclusiv produse cu ingrediente de origine animală, în care predomină ingredientele de origine vegetală, pâine si alte produse preparate din cereale

4.1.

Produse cu valoare mare pe unitate

 

Pachete sau unităti prelevate cu un instrument de prelevare

0,1 kg*)

4.2.

Produse solide cu densitate mică în vrac

Hamei, ceai, plante pentru ceai

Unităti ambalate sau unităti prelevate cu un instrument de prelevare

0,2 kg

4.3.

Alte produse solide

Pâine, făină, fructe uscate

Ambalaje sau alte unităti întregi ori unităti prelevate cu un instrument de prelevare

0,5 kg

4.4.

Produse lichide

Uleiuri, vegetale, sucuri

Unităti ambalate sau unităti prelevate cu un instrument de prelevare

0,5 l sau

0,5 kg

 


*) Poate fi prelevată o probă de laborator mai mică dintr-un produs cu valoare exceptional de mare. În acest caz motivul va fi specificat în procesul-verbal de prelevare.

 

ANEXA Nr. 2

 

- model -

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

PROCES - VERBAL

de prelevare a probelor de plante si produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide

nr. ....................... din ......................, localitatea .........................

 

Subsemnatul ......................................, în calitate de inspector fitosanitar din cadrul ..................................., atest că în ziua de ..............., ora .........., s-a realizat prelevarea de probe în vederea efectuării analizelor de laborator, în conformitate cu legislatia în vigoare, dintr-un lot de ................................, în cantitate de ............................ . Datele de identificare a lotului: .................................................... .

Cantitatea de probe prelevate a fost de .................................................................................................................... .

Prelevarea probelor a fost făcută de la agentul economic ....................................., cu sediul în .............................., înmatriculat la Oficiul registrului comertului ..................................... sub nr. ................, codul fiscal ......................, reprezentat de domnul/doamna ........................................, născut/născută la data de ......................., în localitatea ..................., judetul/sectorul ..............................., domiciliat/domiciliată în localitatea .........................................., str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judetul/sectorul .........., cu resedinta în ......................, legitimat/legitimată cu actul de identitate .......... seria ........ nr. ..................., eliberat de ........................... la data de ................................. .

Mentiuni: .................................................................................................................. .

 

Inspector fitosanitar,

......................................

Reprezentantul agentului economic,

...........................................................