MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 907         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 decembrie 2003

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

25. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

26. - Hotărâre privind prelungirea termenului de functionare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.467. - Hotărâre privind modul de reprocesare si valorificare a uraniului din stocul de diuranat de amoniu din cadrul Companiei Nationale a Uraniului - S.A.

 

1.470. - Hotărâre privind aprobarea mandatului acordat Ministerului Finantelor Publice pentru semnarea conventiei de emisiune de obligatiuni, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

486. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivelor energetice “LEA 400 kV Vulcănesti-Isaccea” si “LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

5.443. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative (PC 6) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM)

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Florin Iordache, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., o înlocuieste pe doamna deputat Carmen Dumitriu, apartinând aceluiasi grup parlamentar, în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină si imunităti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 25.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de functionare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României si ale art. 79 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, modificat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 23/2003,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se prelungeste termenul de functionare a Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă emise de Guvern în acest domeniu, stabilit prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 35/2001, cu modificările ulterioare, până la sfârsitul legislaturii parlamentare 2000-2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 26.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modul de reprocesare si valorificare a uraniului din stocul de diuranat de amoniu din cadrul Companiei Nationale a Uraniului - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, din proprietatea privată a statului în patrimoniul Companiei Nationale a Uraniului - S.A. a uraniului din stocul de diuranat de amoniu existent la Uzina “R” – Sucursala Feldioara, din cadrul Companiei Nationale a Uraniului - S.A., în cantitate de 170,03 tone, rezultat din procesarea minereurilor până la data de 31 decembrie 1992, având valoarea de 2.955.642.223 lei.

Art. 2. - (1) Stocul prevăzut la art. 1 se va reprocesa în cadrul Companiei Nationale a Uraniului - S.A., Sucursala Feldioara, în vederea valorificării.

(2) Livrarea se va face la pretul în vigoare avizat de către Oficiul Concurentei.

Art. 3. - Pe măsura valorificării octoxidului de uraniu rezultat din reprocesarea uraniului din stocul de diuranat de amoniu de către Compania Natională a Uraniului - S.A., diferenta rezultată dintre pretul în vigoare la data valorificării si costurile reprocesării se varsă la bugetul de stat.

Art. 4. - Cheltuielile de reprocesare vor fi înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli anuale ale Companiei Nationale a Uraniului - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.467.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea mandatului acordat Ministerului Finantelor Publice pentru semnarea conventiei de emisiune de obligatiuni, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să semneze, în numele statului român, conventia de emisiune de obligatiuni prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societătii Comerciale “Rompetrol Rafinare” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, în limitele mandatului prevăzut în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va informa Guvernul cu privire la îndeplinirea mandatului încredintat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.470.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Finantelor Publice.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivelor energetice “LEA 400 kV Vulcănesti-Isaccea” si “LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a Solicitării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, înregistrată sub numărul 2.845 din 20 august 2003, si având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 15 decembrie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Autorizatia nr. 223 din 15 decembrie 2003 pentru înfiintarea obiectivelor energetice “LEA 400 kV Vulcănesti-Isaccea” si “LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja”.copyrightdsc.net

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 486.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative (PC 6) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM)

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2003 pentru aprobarea plătii contributiei României la bugetul celui de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative si al celui de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom), precum si pentru aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români, inclusiv pentru măsuri de stimulare a participării acestora,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative (PC 6) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (PC 6 Euratom), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2003.

Nr. 5.443.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative (PC 6) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice pentru aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative (PC 6) si la cel de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (PC 6 Euratom), denumite în continuare norme, reglementează cadrul general si conditiile pentru aplicarea măsurilor de stimulare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 368/2003 pentru aprobarea plătii contributiei României la bugetul celui de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative si al celui de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (Euratom), precum si pentru aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români, inclusiv pentru măsuri de stimulare a participării acestora.

Art. 2. - Al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative (PC 6) si al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM) vor fi denumite în continuare PC 6 si PC 6 EURATOM.

 

CAPITOLUL II

Cadrul general de acordare

 

Art. 3. - Măsurile de stimulare se aplică în următoarele situatii:

a) participarea la întâlniri internationale pentru redactarea de propuneri de proiecte în formă finală;

b) organizarea în România de manifestări cu participare internatională în sprijinul integrării europene, legate de programele europene de cercetare;

c) îmbunătătirea proiectelor nationale si dezvoltarea acestora ca părti componente ale unor proiecte PC 6 finantate prin Comisia Europeană;

d) pentru propuneri de proiecte PC 6 si PC 6 EURATOM eligibile, depuse la Comisia Europeană;

e) pentru proiectele PC 6 si PC 6 EURATOM selectate de către Comisia Europeană în vederea finantării;

f) proiectele PC 6 si PC 6 EURATOM finantate de Comisia Europeană;

g) acordarea unor ordine si medalii;

h) instituirea unui premiu simbol pentru integrarea europeană în stiintă si tehnologie.

 

CAPITOLUL III

Beneficiarii măsurilor de stimulare

 

Art. 4. - Beneficiarii măsurilor de stimulare pot fi responsabilii stiintifici ai propunerilor de proiecte si managerii unitătilor participante la depunerea de propuneri de proiecte si la încheierea de contracte PC 6.

Art. 5. - Prin responsabil stiintific al unei propuneri de proiect se întelege persoana care a initiat, coordonat si condus activitatea de elaborare a propunerii de proiect în calitate de coordonator al acesteia sau al părtii ce revine persoanei juridice române, membră a consortiului respectivei propuneri.

Art. 6. - Prin manager al unitătii participante se întelege, în cazul prezentelor norme, persoana autorizată si responsabilă pentru organizarea si perfectionarea activitătilor de cercetare si cooperare internatională, respectiv directorul stiintific, prorectorul cu cercetarea, prodecanul cu cercetarea, seful de compartiment de cercetare sau cooperare internatională si alte persoane asimilate acestora în unitătile în care aceste functii nu există si cărora echipa de cercetare le recunoaste contributia la proiect.

Art. 7. - Responsabilii stiintifici care trimit mai multe propuneri la aceeasi competitie beneficiază de măsura de stimulare pentru fiecare propunere depusă, astfel: prima si a doua se finantează neconditionat, a treia si următoarele, cu conditia ca la fiecare set de trei propuneri depuse cel putin una să fie selectată în vederea finantării.

Art. 8. - În conditiile în care responsabilul stiintific are si calitatea de manager al unitătii participante, în sensul celor precizate anterior, măsura de stimulare se aplică o singură dată doar pentru una dintre cele două functiuni.

 

CAPITOLUL IV

Măsurile de stimulare

 

Art. 9. - Măsurile de stimulare a responsabililor stiintifici ai propunerilor de proiecte si a managerilor unitătilor participante pentru depunerea de propuneri de proiecte si încheierea de contracte la PC 6 sunt următoarele:

a) acoperirea cheltuielilor de transport international pentru o persoană, pentru fiecare institutie si propunere de proiect, pentru participarea la o singură întâlnire cu coordonatorul european de proiect sau cu consortiul de redactare a propunerii de proiect european, în conditiile în care redactarea propunerii este într-o fază avansată si institutia participantului suportă cheltuielile de diurnă si cazare;

b) decontarea a până la 50% din cheltuielile pentru organizarea în România a unor manifestări cu participare internatională în sprijinul integrării europene, la care se discută propuneri de proiecte PC 6 (întâlniri ale retelelor europene de cercetare, brokerage event-uri, întâlniri ale comitetelor de management COST, întâlniri ale unor forumuri de consiliere europeană si altele asemenea);

c) acoperirea, pe bază de documente justificative, a sumei echivalente în lei a până la 1.500 euro pentru fiecare proiect contractat în programele nationale, a cheltuielilor suplimentare necesare pentru îmbunătătirea proiectului si dezvoltarea de parteneriate internationale în urma cărora proiectul sau părti ale acestuia devin parte a unui proiect PC 6 finantat prin Comisia Europeană;

d) premii până la nivelul sumei echivalente în lei a 500 euro pentru responsabilii stiintifici ai propunerilor de proiect din fiecare institutie participantă din România în propunerile PC 6 eligibile, depuse la Comisia Europeană;

e) premii până la nivelul sumei echivalente în lei a 1.500 euro pentru responsabilii stiintifici ai propunerilor de proiect din fiecare institutie participantă din România în proiectele PC 6 selectate în vederea finantării;

f) premii până la nivelul sumei echivalente în lei a 1.500 euro pentru managerii fiecărei institutii participante din România în proiectele PC 6 finantate;

g) propunerea de către conducerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului (MECT) a acordării unor ordine si medalii pentru participantii la PC 6, managerii de unităti participante la PC 6 pentru merite deosebite în integrarea europeană în stiintă si cercetare;

h) instituirea unui premiu simbol care să fie înmânat în fiecare an, în cadru festiv, cu ocazia zilei cercetătorului si proiectantului, pe 19 noiembrie, o dată cu premiile mentionate la lit. e) si f).

 

CAPITOLUL V

Cuantumul si conditiile de acordare a măsurilor de stimulare

 

Art. 10. - Aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. a) se face astfel:

1. Cheltuielile de transport acceptabile pentru decontare reprezintă costurile pentru biletul de avion la clasa turist în regim APEX, biletul de tren clasa I, de autocar sau vapor, după caz, până la locul desfăsurării actiunii, pe ruta cea mai scurtă posibilă.

2. Pentru planificarea decontării cheltuielilor de transport international participantul potential depune, anterior actiunii, la MECT:

a) solicitare scrisă de aplicare a acestei măsuri;

b) invitatia din partea coordonatorului de proiect;

c) acordul conducerii persoanei juridice la care este angajat cu privire la efectuarea deplasării si suportarea cheltuielilor de diurnă si cazare;

d) informare si documente justificative cu privire la stadiul de pregătire a propunerii de proiect;

e) declaratie pe propria răspundere că respectă conditionările prevăzute la art. 9 lit. a).

3. Prin propunere de proiect în fază avansată se întelege propunerea aflată la stadiul în care au fost definite si detaliate obiectivele proiectului si pachetele de lucru. Pentru propunerile în care procedura de evaluare este în două etape, se poate beneficia de această măsură numai o singură dată.

4. Pentru decontarea cheltuielilor de transport participantul la actiune depune la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului un dosar cuprinzând:

a) răspunsul MECT la solicitarea prevăzută la alin. (2);

b) raportul de deplasare aprobat de conducerea unitătii;

c) originalul documentelor de transport international;

d) numărul de înregistrare al propunerii de proiect depuse la Comisia Europeană;

e) declaratie pe propria răspundere că biletul nu s-a decontat din alte surse.

Art. 11. - Aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. b) se face astfel:

1. Pentru propunerea de finantare cu până la 50% din cheltuielile de organizare în România a unor manifestări cu participare internatională, organizatorul trebuie să depună,

în prealabil, la MECT următoarele documente:

a) solicitare scrisă de finantare;

b) lista invitatilor străini;

c) lista invitatilor români;

d) lista propunerilor de proiecte PC 6 ce urmează a fi discutate la manifestare;

e) deviz de cheltuieli.

2. După depunerea acestor documente Comisia de cooperare internatională a Colegiului consultativ evaluează si comunică rezultatul evaluării la MECT si organizatorului, în termen de 30 de zile.

3. Se consideră atins obiectivul acestei măsuri dacă, în urma realizării manifestării cu participare internatională, se depune cel putin o propunere eligibilă de proiect integrat sau retea de excelentă ori alte proiecte al căror număr se ridică la cel putin 3% din numărul participantilor la manifestare, dar nu mai putin de două propuneri de proiect.

4. Decontarea se va face pe baza documentelor justificative prin care se certifică volumul total de cheltuieli si realizarea obiectivului mentionat la alin. (3).

Art. 12. - Aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. c) se face astfel:

1. Se decontează cheltuielile suplimentare necesare pentru îmbunătătirea proiectului si dezvoltarea de parteneriate internationale în conditiile în care se demonstrează că, pornindu-se de la proiecte finantate în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI), s-a ajuns la promovarea unor participări în proiecte PC 6 pe tematici dezvoltate din proiectele nationale. Pentru aceasta, solicitantul depune la MECT un dosar cuprinzând:

a) contractul încheiat cu Comisia Europeană;

b) contractul din PNCDI;

c) acte justificative pentru cheltuielile eligibile la decontare (îmbunătătirea proiectului si dezvoltarea de parteneriate internationale);

d) declaratie pe propria răspundere că cheltuielile respective nu se acoperă din alte surse.

2. Comisia de cooperare internatională a Colegiului consultativ analizează dosarele si propune decontarea cheltuielilor.

3. Prin proiect national finantat în PNCDI se întelege orice proiect care se află în curs de realizare.

Art. 13. - Aplicarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 9 lit. d) se face astfel:

1. Responsabilul stiintific anuntă candidatura si depune la MECT următoarele documente:

a) numărul de înregistrare al propunerii de proiect, depusă la Comisia Europeană (copia comunicării de la Comisia Europeană sau scrisoare de la coordonatorul propunerii);

b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect că solicitantul a fost inclus în consortiul propunerii;

c) scrisoare din partea conducerii institutiei, care să-I confirme calitatea de responsabil stiintific al propunerii de proiect respective.

2. Delegatul român în Comitetul de program PC 6 certifică eligibilitatea propunerii de proiect pe baza documentelor primite la reuniunile comitetelor de program.

3. Delegatul român în Comitetul de program întocmeste o listă a proiectelor eligibile si a institutelor participante si propune conducerii MECT premierea în functie de tipul de propunere de proiect depusă, astfel:

a) pentru proiect integrat (IP) - până la nivelul sumei echivalente în lei a 350 euro;

b) pentru retea de excelentă (NoE) - până la nivelul sumei echivalente în lei a 250 euro;

c) pentru proiect de tip STREP - până la nivelul sumei echivalente în lei a 200 euro;

d) pentru proiect de tip actiuni de coordonare (CA) si actiuni de sprijin specifice (SSA) - până la nivelul sumei echivalente în lei a 150 euro;

e) pentru alte tipuri de proiecte - până la nivelul sumei echivalente în lei a 100 euro;

f) pentru toate tipurile de proiecte de cercetare prevăzute la lit. a)-e), pentru coordonatorul stiintific al proiectului la nivel european, în cazul în care proiectul european este condus de partenerul român, se adaugă la sumele mentionate 40% din cuantumul măsurii de stimulare.

Art. 14. - Aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. e) se face astfel:

1. Responsabilul stiintific anuntă candidatura si depune la MECT următoarele documente, numai dacă nu a solicitat aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. d):

a) numărul de înregistrare al propunerii de proiect depuse la Comisia Europeană;

b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect că solicitantul a fost inclus în consortiul propunerii;

c) scrisoare din partea conducerii institutiei, care să-I confirme calitatea de responsabil stiintific al propunerii de proiect respective.

2. Delegatul român în Comitetul de program PC 6 certifică selectarea în vederea finantării a propunerii de proiect pe baza documentelor primite la reuniunile comitetelor de program.

3. Delegatul român în Comitetul de program PC 6 întocmeste o listă a proiectelor selectate în vederea finantării si a institutelor participante si propune conducerii premierea în functie de tipul de propunere de proiect depusă, astfel:

a) pentru proiect integrat (IP) - până la nivelul sumei echivalente în lei a 1.200 euro;

b) pentru retea de excelentă (NoE) - până la nivelul sumei echivalente în lei a 850 euro;

c) pentru proiect de tip STREP - până la nivelul sumei echivalente în lei a 600 euro;

d) pentru proiect de tip CA si SSA - până la nivelul sumei echivalente în lei a 450 euro;

e) pentru alte tipuri de proiecte - până la nivelul sumei echivalente în lei a 300 euro;

f) pentru toate tipurile de proiecte de cercetare prevăzute la lit. a)-e), pentru coordonatorul stiintific al proiectului la nivel european, se adaugă la sumele mentionate 25% din cuantumul măsurii de stimulare respective, în cazul în care proiectul european este condus de partenerul român.

Art. 15. - Aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. f) se face astfel:

1. Managerul unitătii, conform art. 6, anuntă candidatura si depune la MECT următoarele documente:

a) contractul de finantare de către Comisia UE;

b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect că institutia respectivă a fost inclusă în consortiul proiectului;

c) scrisoare din partea conducerii institutiei, care să confirme calitatea solicitantului de manager al unitătii respective si contributia acestuia la sprijinirea depunerii propunerii de proiect si la realizarea acestuia.

2. Delegatul român în Comitetul de program PC 6 certifică selectarea pentru finantare a propunerii de proiect, pe baza documentelor primite la reuniunile comitetelor de program.

3. Delegatul român în Comitetul de program întocmeste o listă a proiectelor selectate în vederea finantării si a institutelor participante si propune conducerii MECT premierea managerilor persoanelor juridice câstigătoare, în functie de tipul de proiect depus, astfel:

a) pentru proiecte integrate (IP) - 500 euro pentru fiecare proiect selectat în vederea finantării, dar nu mai mult de 1.500 euro pentru toate proiectele de acest tip câstigate în anul respectiv;

b) pentru retele de excelentă (NoE) - 300 euro pentru fiecare proiect câstigat, dar nu mai mult de 1.000 euro pentru toate proiectele câstigate în anul respectiv;

c) pentru proiecte de tip STREP - 200 euro pentru fiecare proiect, dar nu mai mult de 600 euro pentru toate proiectele câstigate în anul respectiv;

d) pentru proiect de tip CA si SSA - 100 euro pentru fiecare proiect, dar nu mai mult de 300 euro pentru toate proiectele câstigate în anul respectiv;

e) pentru alte tipuri de proiecte - 50 euro pentru fiecare proiect, dar nu mai mult de 150 euro pentru toate proiectele câstigate în anul respectiv;

f) pentru toate tipurile de proiecte de cercetare prevăzute la lit. a)-d), pentru managerul institutiei coordonatoare a proiectului la nivel european, se adaugă la sumele mentionate 50% din cuantumul măsurii de stimulare respective, în cazul în care proiectul european este condus de partenerul român.

Art. 16. - Aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. g) se face astfel:

1. MECT elaborează la sfârsitul fiecărui an o listă exhaustivă a tuturor participantilor la PC 6, în baza căreia face propuneri de acordare a unor ordine si medalii de către Presedintele României, tinând cont de următoarele punctaje:

a) participare în proiecte finantate de Comisia UE, în functie de tipul de proiect:

- participare în proiect integrat 20 de puncte;

- participare în retea de excelentă 15 puncte;

- participare în STREP 12 puncte;

- participare în CA si SSA 10 puncte;

- participare în alte tipuri de proiecte 8 puncte;

b) participare în proiecte aflate pe lista de rezervă, jumătate din punctajul corespunzător tipurilor de proiecte mentionate mai sus;

c) participare în propuneri de proiecte eligibile, în functie de tipul de proiect:

- participare în proiect integrat sau retea de excelentă 2 puncte;

- participare la tipuri de proiecte 1 punct;

d) valorile de finantare UE a participantului român la proiect:

- valori peste 3 milioane euro 100 de puncte;

- valori peste 1 milion euro 50 de puncte;

- valori între 500.000-999.999 euro 30 de puncte;

- valori între 300.000-499.999 euro 20 de puncte;

- valori între 100.000-299.999 euro 10 puncte;

- valori sub 100.000 euro 5 puncte.

2. MECT propune o listă de premiere pe baza ordinii rezultate din aplicarea punctajului mentionat si o înaintează Presedintiei României.

Art. 17. - Aplicarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 9 lit. h) se face astfel:

1. MECT va asigura realizarea în conditii artistice corespunzătoare a unui premiu simbol reprezentativ pentru integrarea europeană a cercetării.

2. MECT va tipări în conditii grafice corespunzătoare diplome de excelentă pentru participarea la programele europene.

3. Presedintele României sau ministrul educatiei, cercetării si tineretului, în numele acestuia, va înmâna cu ocazia zilei cercetătorului, pe 19 noiembrie, premii si diplome institutiilor si cercetătorilor cu realizări deosebite în integrarea europeană.

Art. 18. - Angajarea plătii măsurilor de stimulare prevăzute la art. 9 se va face în functie de bugetul de angajare disponibil pentru fiecare an până la nivelul maxim rezultat din aplicarea cotei de 3%, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 368/2003. Se vor plăti, la baremurile precizate în prezentele norme, toate tipurile de măsuri de stimulare în ordinea înregistrării la MECT a dosarelor complete cuprinzând cererile de plată si documentele necesare decontării.

Art. 19. - Cererile de plată, formularele de decont si specificarea documentelor necesare decontării pentru fiecare măsură de stimulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ

la norme

 

Executant …

Nr. de înregistrare  Nr. de înregistrare MECT-C 

Se aprobă,

Ordonator principal de credite

 

CERERE DE PLATĂ

pentru finantarea unor măsuri de stimulare, conform Hotărârii Guvernului nr. 368/2003 privind aprobarea plătii contributiei României la bugetul celui de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică si activităti demonstrative si al celui de-al saselea Program-cadru al Comunitătii Europene a Energiei Atomice Euratom, inclusiv pentru măsuri de stimulare a participării acestora, din bugetul Programului CORINT

 

Vă rugăm să aprobati decontarea sumei (se completează în cifre si în litere) de ..., reprezentând valoarea decontului pentru măsura de stimulare ……., pentru propunerea/propunerile de proiect/proiecte ....., conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 368/2003 (se precizează articolul si alineatul corespunzător) si virarea acesteia în contul nostru nr. /trezoreria …………

Se anexează următoarele documente justificative:

A. la sprijinul pentru deplasări [art. 9 lit. a) din norme]:

a. răspunsul MECT la solicitarea de aprobare a deplasării;

b) raportul de deplasare aprobat de conducerea unitătii;

c) originalul documentelor de transport international;

d) numărul de înregistrare al propunerii de proiect depuse la Comisia Europeană;

B. la manifestări cu participare internatională [art. 9 lit. b)]:

a) solicitare scrisă de finantare;

b) lista invitatilor străini;

c) lista invitatilor români;

d) lista propunerilor de proiecte PC 6 ce urmează a fi discutate la manifestare;

e) deviz estimativ de cheltuieli;

C. la proiecte PC 6 dezvoltate din proiecte ale PNCDI [art. 9 lit. c)]:

a) contractul cu Comisia Europeană;

b) contractul din PNCDI;

c) acte justificative pentru cheltuielile eligibile la decontare (îmbunătătirea proiectului si dezvoltarea de parteneriate internationale);

d) declaratie pe propria răspundere că cheltuielile respective nu se acoperă din alte surse;

D. la proiectele eligibile ale responsabililor stiintifici [art. 9 lit. d)]:

a) numărul de înregistrare al propunerii de proiect depuse la Comisia Europeană (copia comunicării de la Comisia Europeană sau scrisoare de la coordonatorul propunerii);

b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect că solicitantul a fost inclus în consortiul propunerii;

c) scrisoare din partea conducerii institutiei, care să-I confirme calitatea de responsabil stiintific al propunerii de proiect respective;

E. la proiectele selectate în vederea finantării [art. 9 lit. e)]:

a) numărul de înregistrare al propunerii de proiect depuse la Comisia Europeană;

b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect că solicitantul a fost inclus în consortiul propunerii;

c) scrisoare din partea conducerii institutiei, care să-I confirme calitatea de responsabil stiintific al propunerii de proiect respective;

F. la proiectele finantate - pentru manageri [art. 9 lit. f)]:

a) contractul de finantare de către Comisia UE;

b) confirmarea din partea coordonatorului de proiect că institutia respectivă a fost inclusă în consortiul proiectului;

c) scrisoare din partea conducerii institutiei, care să-I confirme calitatea de manager al unitătii respective si activitatea în sprijinul proiectului.

 

Unitatea beneficiară Director general, ............................................

Director economic, ...........................................

Ministerul Educatiei si Cercetării

Directia generală buget-finante

Directia generală strategii, programe cercetare-dezvoltare, evaluare si monitorizare

Directia Programe europene de cercetare Serviciul Programe europene de cercetare

sef serviciu,

....................................................

AVIZAT,

Membru în Comitetul de Program PC 6

 

Formular de decont - Stimulente conform Hotărârii Guvernului nr. 368/2003*)

Pentru propunerea de proiect PC 6: ........................

 

.................................................................................................................................................................................. ................... ACRONIM ...................................... din prioritatea .................................................... la solicitarea de propuneri din ................... .

Statutul propunerii:

Eligibilă: .....................................

Recomandată pentru finantare: ....................................

Pentru propunerea de proiect PC 6: ............................................................................................. ACRONIM ......................................

din prioritatea .................................................... la solicitarea de propuneri din ................... .

Statutul propunerii:

Eligibilă: .....................................

Recomandată pentru finantare: ....................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele coordonatorului stiintific (manager)

Propunerea de proiect PC 6 (proiect PC 6) - ACRONIM

Prioritatea PC 6

Termenul final al perioadei solicitării de propuneri

Suma

decontată

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 


*) Vor fi respectate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 368/2003 si ale ordinului de aprobare a metodologiei de aplicare a acestei hotărâri.

 

Directorul unitătii beneficiare, ............................................

Directorul economic/financiar, ...............................................

Responsabilul de proiect,

...........................................

 

Formular de decont - Deplasări în străinătate

Pentru propunerea de proiect PC 6

 

............................................................................................................................................ din prioritatea ....................................................

la solicitarea de propuneri din ................... .

Stadiul propunerii (se anexează si raportul aprobat de conducerea institutiei): .......................................................................................................

Numele, prenumele, functia si institutia de origine a persoanei care s-a deplasat: .........................................................................

Sinteza raportului (maximum 50 de cuvinte): ....................................................................................................................

Ziua si ora plecării ................................

Ziua si ora sosirii ..................................

 

Categorii de cheltuieli

Felul actului si emitentul

Nr. si data actului

Suma decontată

Transport international*)

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Directorul unitătii beneficiare, ............................................

Directorul economic/financiar, ...............................................

Responsabilul de proiect,

...........................................


*) Vor fi respectate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 368/2003.

Precizări: Cererea de plată si anexele vor fi prezentate în trei exemplare, în trei dosare separate. Documentele justificative se vor prezenta în fotocopie, cu stampila si semnătura compartimentului economic, pentru a confirma că sunt identice cu originalul; vor avea si semnătura, eventual stampila, controlului financiar preventiv. Documentele în original rămân la compartimentul economic al institutiei de cercetare împreună cu un exemplar al Cererii de plată, după ce aceasta este semnată de ordonatorul de credite MECT (deci un exemplar trebuie ridicat de la MECT după întocmirea ordinului de plată).