MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 885         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 decembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 377 din 14 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) si i) si ale art. 231 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

490. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informatiilor clasificate - DS 6

 

491. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor metodologice privind protectia informatiilor clasificate în cadrul activitătilor contractuale NATO

 

920. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov

 

1.351/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

 

DECIZIA Nr. 377

din 14 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) si i) si ale art. 231 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) si i) si ale art. 231 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Negravic Com“ - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 56/F/2002 al Tribunalului Suceava.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că textele criticate pentru neconstitutionalitate, care permit substituirea, prin dispozitia judecătorului-sindic, a administratorului unei societăti comerciale cu un lichidator, nu încalcă dreptul de proprietate, care trebuie exercitat cu bună-credintă si în limitele stabilite de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 56/F/2002, Tribunalul Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) si i) si ale art. 231 din  Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Negravic Com“ - S.R.L. din Suceava într-o cauză având ca obiect procedura falimentului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 22 si art. 23 lit. b), c) si i) din Legea nr. 64/1995, care permit substituirea, prin dispozitia judecătorului-sindic, a administratorului unei societăti comerciale cu terte persoane, respectiv cu lichidatori, lezează “dreptul legitim la asociere si la ocrotirea proprietătii private“. Arată că lichidatorul, ca mandatar al debitorului, nu a fost desemnat ca atare de către adunarea generală a asociatilor si actionează contrar vointei debitorului. Art. 231 din lege prevede autentificarea prin încheierea judecătorului-sindic a actelor încheiate de lichidator, desi, potrivit Legii nr. 36/1995, “singurele persoane îndrituite în autentificarea actelor juridice în formele prescrise de legiuitor“ sunt notarii publici.

Consideră că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 21, 51, art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 alin. (1), (2), (3) si (6) din Constitutie, precum si reglementărilor din art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si din art. 1 din Primul protocol aditional la această conventie.

Tribunalul Suceava apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât “desemnarea administratorilor judiciari ori a lichidatorilor, altii decât administratorii societătii, este realizată în scopul satisfacerii cererilor creditorilor, care nu au fost realizate de către conducerea societătii“, iar autentificarea de către judecătorul-sindic a actelor încheiate de lichidator este prevăzută tocmai în beneficiul debitorului, pentru ca bugetul acestuia să nu fie grevat si cu taxele si comisioanele notariale.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că sustinerile autorului exceptiei nu sunt întemeiate, deoarece ridicarea dreptului de a-si conduce activitatea se dispune fată de debitorul aflat într-o situatie în care nu există posibilitatea de realizare a unui plan rational de activitate, iar desemnarea unui lichidator se impune “tocmai pentru înscrierea în normele constitutionale menite să asigure îndeplinirea obligatiei statului de a ocroti libertatea comertului, concurenta loială si conditiile necesare pentru  valorificarea tuturor factorilor de productie, prevăzute la art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutia României“; dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 135 din Constitutie, având în vedere că “dreptului de proprietate apartin‚nd debitorului îi corespunde si obligatia corelativă a exercitării lui cu bună-credintă, iar nu în dauna creditorilor“; accesul la justitie este asigurat, chiar si hotărârile judecătorului-sindic putând fi atacate cu recurs; măsurile pe care le poate dispune judecătorul-sindic nu sunt contrare reglementărilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale ori ale art. 1 din Primul protocol aditional; autentificarea prin încheierea judecătorului-sindic a actelor lichidatorului este o atributie legală prevăzută de art. 10 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 64/1995, fără a fi contrară vreunei norme constitutionale.

Guvernul apreciază că sustinerile autorului exceptiei sunt vădit neîntemeiate. Arată, în acest sens, că scopul principal al Legii nr. 64/1995 vizează acoperirea datoriilor pe care debitorul le-a acumulat fată de creditorii săi, reglementând o procedură de executare silită la care participă toti creditorii. Lichidatorul este desemnat în momentul în care se constată că nu mai există “anse de redresare a activitătii debitorului si că este nevoie de transformarea în lichidităti a bunurilor din averea sa, iar “efectuarea operatiunilor de valorificare a bunurilor din averea societătii debitoare de către conducerea acesteia ar reprezenta o primă de încurajare pentru conducerile care au dat dovadă de calităti defectuoase în administrarea societătii si, prin urmare, ar agrava situatia creditorilor, prin scăderea sumelor pe care ace.tia trebuie să le obtină“.

Prin dispozitiile legale criticate nu este încălcat dreptul de proprietate, drept care trebuie exercitat cu bună-credintă si în limitele stabilite de lege, ceea ce debitorul nu a făcut.

Aceste dispozitii legale nu contravin nici prevederilor constitutionale privind caracterul de economie de piată al economiei României, ci sunt menite să întărească acest caracter. Atributia judecătorului-sindic de a autentifica anumite acte nu este contrară prevederilor constitutionale, ci este prevăzută pentru asigurarea scăderii la minimum a cheltuielilor legate de administrarea procedurii.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie următoarele dispozitii ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002:

- Art. 22: “(1) În cazul în care dispune trecerea la faliment, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod corespunzător, art. 17, 19, 20, 21 si art. 69 alin. (4).

(2) Atributiile administratorului încetează la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic.

(3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul desemnat anterior.“;

- Art. 23: “Principalele atributii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt: […]

b) conducerea în tot sau în parte a activitătii debitorului;

c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; […]

i) vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi;“;

- Art. 231: “(1) Actele încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică, vor fi supuse autentificării judecătorului-sindic.

(2) Judecătorul-sindic va pronunta o încheiere de autentificare, în baza căreia actul va putea fi înscris în registrele de publicitate.“

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale si reglementări internationale:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.“;

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie“;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;“;

- Art. 135 alin. (1), (2), (3) si (6): “(1) Statul ocroteste proprietatea.

(2) Proprietatea este publică sau privată.

(3) Proprietatea publică apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale. […]

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.“;

- Art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994;

- Art. 1 din Primul protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la protectia proprietătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale si la reglementările internationale invocate, Curtea retine următoarele:

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, desemnarea lichidatorului are loc după trecerea la faza falimentului, după ce s-a constatat că debitorul nu a putut prezenta nici un plan viabil si acceptabil de redresare economico-financiară, pentru a redeveni solvabil si pentru a satisface creantele creditorilor.

Lichidatorul, în exercitarea atributiilor sale legale, trebuie să apere, deopotrivă, interesele legitime atât ale creditorilor, cât si ale debitorului, desfăsurându-si activitatea sub controlul judecătorului-sindic si în mod transparent, cu participarea părtilor din proces.

Preluarea de către lichidator a conducerii, în tot sau în parte, a activitătii debitorului se impune pentru că acesta s-a dovedit incapabil de a-si conduce activitatea în mod eficient, cât si pentru prevenirea producerii de noi pagube sau pierderi, în detrimentul satisfacerii creantelor creditorilor.

În cazurile în care se constată că debitorul, cu reacredintă, a încheiat acte frauduloase, transferuri cu caracter patrimonial sau alte operatiuni comerciale, susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor, anularea acestor acte trebuie cerută în justitie pentru reîntregirea patrimoniului în scopul satisfacerii creditorilor, titularul unor asemenea actiuni neputând fi altul decât lichidatorul.

Dacă debitorul, anterior deschiderii procedurii falimentului, nu a vândut bunurile din patrimoniul său pentru achitarea datoriilor acumulate, această vânzare trebuie făcută de lichidator, în conditiile legii, lichidarea patrimoniului mergând până la satisfacerea integrală a creantelor.

Liberul acces la justitie nu poate fi considerat îngrădit, întrucât este evident că procesul, în care debitorul este parte, este în curs, acesta având si dreptul să atace cu recurs hotărârile judecătorului-sindic.

Obligatia constitutională a statului de a ocroti proprietatea, indiferent de titular si indiferent de forma acesteia, este una general valabilă, atât pentru proprietatea debitorului, cât si pentru proprietatea si creantele creditorilor. Nimeni nu-si poate exercita dreptul de proprietate în mod abuziv, în paguba altora. În acest sens, art. 54 din Constitutie prevede că “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti“.

Obligatia statului de a asigura “libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie“ este, de asemenea, o obligatie generală, ce trebuie îndeplinită fără privilegii si fără discriminări. Astfel, legea trebuie să apere si interesele legitime ale creditorilor.

Nici o dispozitie constitutională nu prevede dreptul sau competenta exclusivă de a autentifica anumite acte, legiuitorul fiind în drept de a deroga printr-o lege de la reglementările cuprinse într-o altă lege. Pe de altă parte, dreptul judecătorului-sindic de a autentifica prin încheiere actele încheiate de lichidator, prevăzut de art. 231 din Legea nr. 64/1995, este instituit tocmai în interesul debitorului, pentru a evita grevarea patrimoniului acestuia cu noi cheltuieli pentru taxe si onorarii.

Curtea constată că nici una dintre dispozitiile legale criticate nu împiedică îndeplinirea, în cadrul procedurii falimentului, a cerintelor unui proces echitabil, prevăzute de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Cât priveste paragraful 2 al art. 6 din acelasi act normativ, acesta se referă la prezumtia de nevinovătie în cauzele penale si nu are, asadar, incidentă în cauza de fată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) si i) si ale art. 231 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Negravic Com“ - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 56/F/2002 al Tribunalului Suceava.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informatiilor clasificate - DS 6

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) si g) si ale art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informatiilor clasificate - DS 6, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Ghidul prevăzut la art. 1 este elaborat în conformitate cu cerintele politicii de securitate NATO si cu directivele Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind domeniul INFOSEC si stabileste politicile, responsabilitătile si procedurile care guvernează instalarea echipamentelor electrice pentru procesarea informatiilor NATO clasificate.

(2) Ghidul prevăzut la art. 1 stabileste cerintele de instalare a echipamentelor de prelucrare, stocare sau transmisie a informatiilor clasificate, pentru prevenirea interceptării neautorizate, prin radiatii electromagnetice compromitătoare.

Art. 3. - Continutul ghidului prevăzut la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea armonizării normelor nationale cu reglementările NATO referitoare la domeniul INFOSEC.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăre.te îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresi, 21 noiembrie 2003.

Nr. 490.


*) Anexa se comunică unitătilor si institutiilor de drept public si privat îndreptătite.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NAT.IONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind protectia informatiilor clasificate în cadrul activitătilor contractuale NATO

 

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) si k) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003;

- pct. 5 din Normele privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind protectia informatiilor clasificate în cadrul activitătilor contractuale NATO, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2003.

Nr. 491.


*) Anexa se comunică unitătilor si institutiilor de drept public si privat îndreptătite.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC.IILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată

cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2000 privind reconstructia ecologică a râului Ialomita si afluenti, în judetul Ilfov, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de navigatie pe lacul Snagov, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română - A.N.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.096/2001 pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile după publicare.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2003.

Nr. 920.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de navigatie pe lacul Snagov

 

Art. 1. - Activitătile de agrement si cele sportive, precum si cele având ca scop deservirea populatiei, care se efectuează pe lacul Snagov, se vor desfăsura respectându-se Regulamentul de navigatie pe Dunăre, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 494/1992, si regulile specifice stabilite prin prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Activitătile prevăzute la art. 1 se vor efectua cu nave ce vor respecta caracteristicile tehnice de functionare si prevenirea poluării mediului si vor fi conduse de personal calificat si brevetat pentru a presta această activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Proprietarii navelor sunt direct răspunzători de starea tehnică, functionarea corespunzătoare si dotarea cu personal calificat si brevetat corespunzător.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care conduc ambarcatiuni mici destinate competitiilor sportive (schif, caiac, canoe, windsurfer), hidrobiciclete, alte ambarcatiuni propulsate cu vâsle.

Art. 3. - (1) Pentru desfăsurarea în sigurantă a navigatiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice si păstrarea lini.tii pentru populatia din zonă si persoanele aflate la odihnă si agrement, pe lacul Snagov se stabilesc următoarele zone:

a) zona I, care cuprinde zona dintre extremitatea lacului Tâncăbesti - pod DN 1 până în dreptul pontonului Oficiului de Căpitănie Snagov, unde viteza maximă de deplasare este de 20 km/oră;

b) zona a II-a, care cuprinde zona dintre pontonul Oficiului de Căpitănie Snagov până la promontoriul Liceul “Mihail Kogălniceanu“ Snagov, unde viteza maximă este de 40 km/oră;

c) zona a III-a, care cuprinde zona dintre promontoriul Liceul “Mihail Kogălniceanu“ Snagov până la extremitatea lacului Silistea Snagovului - pod deversor, zonă fără limită de viteză si în care se permite practicarea schiului nautic, mai putin în zona Complexului Astoria.

(2) În zona I si în zona a II-a este interzisă practicarea schiului nautic.

(3) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Snagov conducătorii navelor de agrement au obligatia ca în caz de necesitate să reducă viteza până la limita evitării oricărui accident.

Art. 4. - Delimitarea zonelor de navigatie si asigurarea desfăsurării în sigurantă a navigatiei se fac prin balize, indicatoare de semnalizare si inscriptii de avertizare instalate de Administratia Natională “Apele Române“, denumită în continuare Administratia, si avizate de Autoritatea Navală Română (A.N.R.) - Oficiul de Căpitănie Snagov, denumită în continuare Căpitănia.

Art. 5. - Delimitarea zonelor si locurilor pentru înot, pentru activităti sportive sau alte activităti de agrement se face prin balize, indicatoare de semnalizare si inscriptii de avertizare instalate de agentii economici care desfăsoară aceste activităti, cu avizul Administratiei si al Căpităniei.

Art. 6. - (1) În zonele prevăzute la art. 3 navigatia se face de-a lungul malurilor, păstrăndu-se o zonă de sigurantă de cel putin 50 m fată de mal.

(2) Conducătorii navelor vor naviga în asa fel încât malul cel mai apropiat al lacului să se afle în dreapta, în sensul de deplasare al navei.

(3) Sensurile de navigatie se stabilesc astfel:

a) pozitia amonte este zona Tâncăbesti - pod DN 1, iar pozitia aval este zona Silistea Snagovului - pod deversor;

b) malul drept este definit de conturul din dreapta lacului dinspre Tâncăbesti - pod DN 1 spre Silistea Snagovului - pod deversor;

c) malul stâng este definit de conturul din stânga lacului dinspre Tâncăbesti - pod DN 1 spre Sili.tea Snagovului - pod deversor.

(4) Harta lacului Snagov, cu zonele de navigatie, este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 7. - Schimbarea sensului de deplasare sau traversarea lacului se face numai în conditii de sigurantă a navigatiei si fără a se perturba buna desfăsurare a celorlalte activităti.

Art. 8. - (1) Concursurile nautice se organizează numai cu avizul Căpităniei si al Administratiei, care vor stabili măsurile necesare în vederea asigurării sigurantei navigatiei si protectiei persoanelor.

(2) Asigurarea măsurilor prevăzute la alin. (1) revine în exclusivitate organizatorilor.

(3) Căpitănia emite avize pentru informarea celor interesati în legătură cu organizarea concursurilor nautice si cu măsurile stabilite.

Art. 9. - (1) Antrenamentul sportivilor cu ambarcatiuni se desfă.oară pe baza unui program avizat de Căpitănie si adus la cunostintă celor interesati.

(2) Sportivii vor fi însotiti de antrenori, cu ambarcatiuni cu motor, în vederea supravegherii lor si a interventiei rapide în caz de accident.

Art. 10. - Conducătorii navelor de agrement care navighează în zonele în care se antrenează sportivii, individual sau în grup, au obligatia evitării acestora prin trecerea la o distantă corespunzătoare si reducerea vitezei până la limita prevenirii oricărui pericol.

Art. 11. - (1) Pistele de canotaj, precum si orice amenajări si constructii, inclusiv indicatoarele de semnalizare si inscriptiile de avertizare, se vor executa cu avizul prealabil al Administratiei si al Căpităniei.

(2) Pistele pentru canotaj instalate vor fi demontate imediat după terminarea concursurilor nautice.

(3) Proprietarii oricăror piste de canotaj, amenajări si constructii instalate la data prezentului ordin trebuie să se conformeze dispozitiilor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 12. - Suportii troliilor pentru întinderea cablurilor pistelor pentru canotaj vor fi vopsiti cu vopsea reflectorizantă galben/negru, în dungi alternative. Pe timpul noptii vor fi semnalizati cu o lumină albă, continuă, vizibilă din toate părtile.

Art. 13. - Semnele de navigatie sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 si vor fi instalate de Administratie, cu avizul Căpităniei.

Art. 14. - Supravegherea sigurantei navigatiei si controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament se fac de către A.N.R., prin Căpitănie.

Art. 15. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament, precum si a celorlalte prevederi legale în vigoare privind siguranta navigatiei si protectia mediului se sanctionează conform reglementărilor în vigoare.

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

LOCURILE

în care se vor instala semnale care servesc reglementării navigatiei pe lacul Snagov

 

ZONA I

Extremitate lac spre Tâncăbesti - pod DN 1 - localitatea Ciofliceni

Platforma Tâncăbesti, următoarele semnale văzute dinspre uscat (mal):

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita vitezei de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

 

Mal drept

1. Zonă traversare linie electrică

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (0 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 0 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

2. Ponton Căpitănie

a) următoarele semnale văzute din amonte:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

b) următoarele semnale văzute din aval:

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

Mal stâng

1. Scoala Tâncăbesti

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic vizavi de str. Despot Vodă

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

3. Benzinărie lac

a) următoarele semnale văzute din amonte:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord următoarele semnale văzute din aval:

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

 

ZONA a II-a

Localitatea Ciofliceni - localitatea Snagov

Mal drept

 

1. Ponton Căpitănie

• următoarele semnale văzute din amonte:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord următoarele semnale văzute din aval:

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

2. Club Dinamo

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

 

3. Promontoriu Coada Lintii

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

4. Vila 23

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

5. Promontoriu Liceul "Mihail Kogălniceanu“ Snagov următoarele semnale văzute din amonte:

- E 11 - sfârsitul unei interziceri sau al unei obligatii valabile pentru un singur sens al navigatiei sau sfârsitul unei restrictii

- E 17 - permiterea de a practica schiul nautic

- E 21 - zonă permisă pentru navigatia cu viteză mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement următoarele semnale văzute din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

 

Mal stâng

1. Benzinărie lac

• următoarele semnale văzute din amonte:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

următoarele semnale văzute din aval:

- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

2. Restaurant “Pacea“

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h)

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

3. Complexul Sportiv National "Nicolae Navasart“

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

4. Strand Snagov Parc

• următoarele semnale văzute din amonte si din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

5. Promontoriu Zonă Palat Snagov

• următoarele semnale văzute din amonte:

- E 11 - sfârsitul unei interziceri sau al unei obligatii valabile pentru un singur sens al navigatiei sau sfârsitul unei restrictii

- E 17 - permiterea de a practica schiul nauticcopyrightdsc.net

- E 21 - zonă permisă pentru navigatia cu viteză mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement

b) următoarele semnale văzute din aval:

- B 6 (40 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 40 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

- B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord

 

ZONA a III-a

Localitatea Snagov - extremitatea lacului spre Silistea Snagovului - pod deversor

 

Mal drept

Intrare canal spre Complex Astoria, pe ambele maluri ale canalului

a) următoarele semnale văzute dintre Mănăstirea Snagov:

a) - B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

a) - A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

• următoarele semnale văzute dinspre Complexul Astoria:

- E 11 - sfârsitul unei interziceri sau al unei obligatii valabile pentru un singur sens al navigatiei sau sfârsitul unei restrictii

- E 17 - permiterea de a practica schiul nautic

- E 21 - zonă permisă pentru navigatia cu viteză mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement

 

Mal stâng

1. Debarcader vechi palat Snagov

a) următoarele semnale văzute dinspre Complexul Astoria:

a) - B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

b) următoarele semnale văzute dinspre Complexul Sportiv National Snagov:

- E 11 - sfârsitul unei interziceri sau al unei obligatii valabile pentru un singur sens al navigatiei sau sfârsitul nei restrictii

- E 17 - permiterea de a practica schiul nautic

- E 21 - zonă permisă pentru navigatia cu viteză mare

b) a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement)

2. Insula Snagov - ambele capete ale insulei

• următoarele semnale văzute dinspre Complexul Astoria:

2. a)- B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteză de 20 km/h

2. a)- A 14 - interzicerea practicării schiului nautic

• următoarele semnale văzute dinspre Complexul Sportiv National Snagov:

- E 11 - sfârsitul unei interziceri sau al unei obligatii valabile pentru un singur sens al navigatiei sau sfârsitul unei restrictii

- E 17 - permiterea de a practica schiul nautic

- E 21 - zonă permisă pentru navigatia cu viteză mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement

 

Semnale care servesc reglementării navigatiei pe lacul Snagov

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul

serviciilor postale

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002,

având în vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta decizie stabileste conditiile si procedura de desemnare a unui furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal, astfel cum acesta este definit în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, denumită în continuare Ordonanta privind serviciile postale.

Art. 2. - Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii postale incluse în sfera serviciului universal care asigură îndeplinirea conditiilor prevăzute în Ordonanta privind serviciile postale pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.

Art. 3. - (1) Desemnarea unui furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal se realizează de către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, la cerere sau din oficiu, în conditiile prevăzute de Ordonanta privind serviciile postale si de prezenta decizie.

(2) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANRC va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 49 alin. (1) din Ordonanta privind serviciile postale si va actiona în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurentei, precum si a asigurării protectiei intereselor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale.

 

CAPITOLUL II

Desemnarea la cerere

 

Art. 4. - (1) Orice furnizor de servicii postale incluse în sfera serviciului universal, care intentionează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial în a cărui rază îsi are sediul, o cerere cu privire la această intentie, având formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Termenul în care furnizorii de servicii postale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

(3) Cererea se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. - (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informatii:

a) datele de identificare a solicitantului;

b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;

c) localitătile pentru care se solicită desemnarea;

d) data propusă pentru începerea activitătii în calitate de furnizor de serviciu universal si perioada pentru care se solicită desemnarea.

(2) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va fi însotită de următoarele documente:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară ori ca urmare a aplicării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului;

b) certificate privind achitarea obligatiilor de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sÎnătate, bugetele fondurilor speciale si a oricăror alte obligatii bugetare;

c) situatiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiintare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

d) o descriere detaliată a mijloacelor prin care solicitantul garantează respectarea cerintelor esentiale privind furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea;

e) cerintele de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant, precum si o descriere a tehnologiilor folosite si a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinte;

f) justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si măsurile propuse de solicitant în vederea acoperirii acestora;

g) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces în reteaua postală proprie pe care solicitantul garantează că le va utiliza în vederea furnizării serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.

Art. 6. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, presedintele ANRC va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.

(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din speciali.ti în domeniile economic, tehnic si juridic si va avea ca atributii:

a) verificarea îndeplinirii conditiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2);

b) verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate si a criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară a solicitantilor, asa cum acestea sunt prevăzute la art. 7-10 din Ordonanta privind serviciile postale;

c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal sau de respingere a cererii de desemnare ca furnizor de serviciu universal.

(3) Comisia de evaluare poate cere solicitantilor orice documente, informatii suplimentare sau clarificări, necesare pentru solutionarea cererilor, indicând si termenul în care acestea trebuie depuse.

Art. 7. - În analiza cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele:

a) gradul de acoperire a teritoriului national garantat de solicitanti, inclusiv densitatea punctelor de acces în retelele postale publice;

b) experienta anterioară în furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal sau a altor servicii postale;

c) datele prezentate privind cifra de afaceri, profitul realizat, situatia patrimoniului si numărul de salariati;

d) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul tării;

e) alte date relevante prezentate de solicitanti.

Art. 8. - (1) Termenul de solutionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

(2) ANRC va supune proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal sau de respingere a cererii de desemnare ca furnizor de serviciu universal, după caz, procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul  general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, astfel încât termenul prevăzut la alin. (1) să fie respectat.

(3) În cazul în care, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informatii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.

 

CAPITOLUL III

Desemnarea din oficiu

 

Art. 9. - (1) ANRC va putea desemna din oficiu un furnizor de servicii postale din sfera serviciului universal ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri:

a) dacă nici o persoană nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);

b) dacă nici una dintre persoanele care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnată furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute în cap. II;

c) dacă după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II nu au fost desemnati furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile incluse în sfera serviciului universal sau pentru întreg teritoriul tării.

(2) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a presedintelui ANRC, care se elaborează pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 si se supune procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002.

(3) Propunerile comisiei de evaluare vor contine persoana propusă a fi desemnată ca furnizor de serviciu universal, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum si celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.

 

CAPITOLUL IV

Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal

 

Art. 10. - (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de serviciu universal drepturi si obligatii specifice, suplimentare fată de cele conferite prin licenta individuală.

(2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va contine, după caz, următoarele:

a) serviciile pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal;

b) perioada pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, aceasta neputând depăsi data de expirare a licentei individuale de care beneficiază furnizorul de serviciu universal;

c) dreptul de prioritate la închirierea spatiilor necesare în vederea desfăsurării activitătii de transport al trimiterilor postale si mandatelor postale;

d) dreptul de prioritate la efectuarea transportului trimiterilor postale si mandatelor postale de către societătile comerciale, societătile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

e) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;

f) dreptul de a instala, întretine, înlocui si de a muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativteritoriale;

g) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizor de serviciu universal si de a încheia acorduri operationale în această calitate, precum si de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile internationale la care România este parte;

h) dreptul de a emite timbre si efecte postale;

i) drepturile de care beneficiază furnizorul de serviciu universal pentru a-si acoperi pierderile determinate de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat, sub formă de mecanism de compensare sau drepturi rezervate;

j) obligatia de a asigura cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecărei persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai putin de 5 zile pe săptămănă, cu exceptia cazurilor sau conditiilor geografice considerate exceptionale de ANRC, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le furnizeze;

k) obligatiile de respectare a cerintelor esentiale, de nediscriminare, de furnizare în mod neîntrerupt a serviciilor pentru care a fost desemnat si de dezvoltare;

l) obligatia de publicare a informatiilor privind caracteristicile serviciilor pentru care a fost desemnat;

m) obligatia de a asigura accesul la retea al utilizatorilor în conditii de transparentă, obiectivitate si nediscriminare, precum si obligatia de a asigura accesul la retea al altor furnizori de servicii postale;

n) obligatia de a supune aprobării ANRC tarifele practicate pentru serviciile pentru care a fost desemnat, precum si de a le publica;

o) obligatii privind tinerea evidentei contabile separate;

p) obligatii privind regulile aplicabile serviciilor postale pentru care a fost desemnat;

q) standardele de calitate pe care furnizorul de serviciu universal este obligat să le respecte;

r) obligatii privind supunerea spre aprobare de către ANRC a contractului-cadru, în temeiul căruia se desfăsoară relatiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii;

s) obligatii privind supunerea spre aprobare de către ANRC a codului postal;

t) alte drepturi si obligatii relevante în ceea ce priveste furnizarea serviciilor postale pentru care a fost desemnat.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii speciale

 

Art. 11. - (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în conditiile si potrivit procedurii reglementate de prezenta decizie va putea depune la ANRC o cerere privind modificarea unora dintre conditiile stabilite prin decizia de desemnare după trecerea unui an de la data la care a început activitatea în calitate de furnizor de serviciu universal.

(2) În situatii exceptionale cererea se va putea depune si înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Cererea va contine motivele pentru care furnizorul de serviciu universal solicită modificarea conditiilor prevăzute în decizia de desemnare si va fi însotită de documentele justificative.

(4) În termen de 10 zile de la primirea unei astfel de cereri, presedintele ANRC va desemna, prin decizie, o comisie de evaluare, având componenta prevăzută la art. 6 alin. (2).

(5) Cererea se va solutiona prin decizie a presedintelui ANRC în termen de 60 de zile de la înregistrare.

(6) Dispozitiile art. 6 alin. (3) si ale art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 12. - Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a presedintelui ANRC, în cazul în care furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav si repetat, a obligatiilor, conditiilor, standardelor, regulilor, procedurilor si termenelor prevăzute prin decizia de desemnare.

Art. 13. - (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a încetării existentei furnizorului de serviciu universal;

b) ca urmare a declansării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, în conditiile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;

d) ca urmare a retragerii acestei calităti de către ANRC în conditiile prevăzute la art. 12.

(2) În termen de 15 zile de la data încetării calitătii de furnizor de serviciu universal, ANRC va face publică prin intermediul paginii sale de Internet si prin publicare în cel putin un cotidian de mare tiraj data de la care începe să curgă un nou termen de 30 de zile în care furnizorii de servicii postale din sfera serviciului universal pot transmite cererea prevăzută la art. 4 alin. (1), în scopul desemnării unui alt furnizor de serviciu universal pentru serviciile si zonele în cauză. În această situatie, conditiile de desemnare si etapele procedurii de desemnare prevăzute de prezenta decizie se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2003.

Nr. 1.351/EN.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a