MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 870         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

518. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele  industriale Arad si Harghita

 

809. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale  Arad si Harghita

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 421 din 11 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 503/2002, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.298. - Hotărâre privind eliberarea domnului Petre Botezatu Enescu din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

1.299. - Hotărâre privind numirea domnului Ovidiu Grecea în functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

1.357. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii în domeniul prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale si al asigurării măsurilor specifice de protectie a demnitarilor, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2003

 

Protocol de cooperare între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii în domeniul prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale si al asigurării măsurilor specifice de protectie a demnitarilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 6 mai 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Se aprobă participarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare la capitalul social al societătii comerciale înfiintate potrivit alin. (1), cu un aport în numerar în valoare de 10 miliarde lei. Suma se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, din încasările din valorificarea activelor bancare.”

2. Alineatele (2) si (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) Capitalul social al societătii comerciale înfiintate potrivit alin. (1) este subscris si vărsat în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Sănătătii si de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, fiind constituit din valoarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) si aportul în numerar prevăzut la alin. (11).

(3) Societatea comercială înfiintată potrivit alin. (1) este condusă de adunarea generală a actionarilor, formată din 3 membri, dintre care 2 sunt numiti prin ordin al ministrului sănătătii si unul, prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, pe perioada în care statul este actionar unic.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Sumele încasate de Ministerul Sănătătii si de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din vânzările actiunilor detinute la societatea comercială înfiintată potrivit art. 3 alin. (1), rămase după deducerea cheltuielilor aferente, se virează la fondul de risc.”

4. La articolul 7 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., va asigura resursele financiare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate de Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. prin contractele încheiate cu Societatea Comercială “Astra Vagoane Călători” - S.A., în vederea realizării strategiei de dezvoltare a sistemului feroviar din România.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 518.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 809.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 421

din 11 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 503/2002, cu modificările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, modificată si completată ulterior prin Legea nr. 161/2003, exceptie ridicată de Maria Valerica Iacob în Dosarul nr. 9.024/2002 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită Curtii Constitutionale să se constate că textele criticate sunt în contradictie cu dispozitiile constitutionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului n nr. 43/2002 a fost aprobată prin Legea nr. 503/2002, cu modificările ulterioare, sens în care sunt îndeplinite exigentele art. 115 din Constitutie, iar Parchetul National Anticoruptie este o magistratură specială structurată pe baza acelorasi norme constitutionale care reglementează rolul Ministerului Public.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.024/2002, Tribunalul Sibiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.  nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 503/2002, cu modificările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată în dosarul de mai sus de inculpata Maria Valerica Iacob, cercetată pentru săvârsirea infractiunii de luare de mită, prevăzută si pedepsită potrivit art. 254 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului  nr. 43/2002 a fost emisă într-un domeniu care face obiectul legilor organice si că până la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate ordonanta nu a fost aprobată de Parlament potrivit procedurii de legiferare.

De asemenea, sustine că prevederile art. 1, 2 si 3 din actul normativ criticat aduc atingere art. 51 si 130 din Constitutie, deoarece printre atributiile Parchetului National Anticoruptie nu se numără si aceea de sesizare a instantelor judecătoresti pentru judecarea cauzelor penale, atributie care, potrivit Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, este exercitată doar de procurorii constituiti în parchete pe lângă fiecare instantă judecătorească. Or, având în vedere că Parchetul National Anticoruptie este, potrivit art. 2 din ordonantă, sindependent în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă acestea”, autorul exceptiei sustine că procurorii acestui nou organism nu au fost mandatati de legiuitor să sesizeze instanta de judecată prin emiterea rechizitoriului.

Tribunalul Sibiu - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului n nr. 43/2002a fost aprobată prin Legea nr. 503 din 11 iulie 2002, lege ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, dată care este anterioară functionării efective a Parchetului National Anticoruptie, respectiv 1 septembrie 2002.

De asemenea, dispozitiile art. 1, 2 si 3 din ordonantă sunt constitutionale deoarece, fată de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, au caracter de normă specială, sens în care atributiile si actele emise de procurorii Parchetului National Anticoruptie sunt în consens cu cele ale oricărui parchet. Din acest punct de vedere nu există prevederi care să contravină art. 130 din Constitutie devenit art. 131 din Constitutia republicată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul precizează că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, iar potrivit art. 31 alin. (3) “Parchetul National Anticoruptie va începe să functioneze pe data de 1 septembrie 2002”. În acest context, consideră că exceptia de neconstitutionalitate, invocată de autorul exceptiei pe motiv că ordonanta nu a fost aprobată de Parlament, rămâne fără obiect.

Referitor la celelalte prevederi contestate de autorul exceptiei, Guvernul opinează că, potrivit art. 125 alin. (3) [devenit art. 126 alin. (2) ca urmare a aprobării Legii de revizuire a Constitutiei si a republicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003] si art. 128 [devenit art. 129] din Constitutie, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procesuale. De altfel, în chiar cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului  nr. 43/2002 se face trimitere la completarea dispozitiilor acesteia atât cu prevederile Codului de procedură penală, cât si cu prevederile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească.

Avocatul Poporului apreciază că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveste numai ordonantele adoptate în baza unei legi speciale de abilitare.

Or, art. 114 alin. (4) [devenit art. 115 alin. (4)] din Constitutie nu prevede o asemenea limitare.

Referitor la încălcarea dispozitiilor art. 51 [încorporat în art. 1 alin. (5)] si ale art. 130 [devenit art. 131] din Legea fundamentală consideră că dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 nu contravin cu nimic dispozitiilor invocate, deoarece Parchetul National Anticoruptie a fost înfiintat si îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în baza acelorasi principii constitutionale ca si Ministerul Public. Constitutia nu face distinctie între anumite tipuri de parchete, ci se referă generic la ele, ca institutii în care îsi desfăsoară activitatea procurorii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului  nr. 43/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, modificată si completată ulterior prin Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, si are următorul continut:

- Art. 1: “(1) Prin prezenta ordonantă de urgentă se înfiintează, la nivel national, Parchetul National Anticoruptie, care functionează pe lângă Curtea Supremă de Justitie ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie.

(2) Parchetul National Anticoruptie are sediul în municipiul Bucuresti si îsi exercită atributiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializati în combaterea coruptiei.

(3) Parchetul National Anticoruptie se organizează ca structură autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general si este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

(4) Parchetul National Anticoruptie îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.”;

- Art. 2: “Parchetul National Anticoruptie este independent în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă acestea, precum si în relatiile cu celelalte autorităti publice, exercitându-si atributiile numai în temeiul legii si pentru asigurarea respectării acesteia.”;

- Art. 3: “(1) Atributiile Parchetului National Anticoruptie sunt următoarele:

a) efectuarea urmăririi penale, în conditiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si în prezenta ordonantă de urgentă, pentru infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competenta Parchetului National Anticoruptie;

b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispozitia procurorului de către ofiterii de politie judiciară aflati sub autoritatea exclusivă a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie;

c) conducerea, supravegherea si controlul activitătilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialisti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, numiti în cadrul Parchetului National Anticoruptie;

d) studierea cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează coruptia, elaborarea si prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale;

e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului National Anticoruptie si prezentarea acestuia în fata Parlamentului, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor;

f) constituirea si actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de coruptie.

(2) Parchetul National Anticoruptie exercită drepturile si îndeplineste obligatiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infractiunile atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta sa.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie emite ordine.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 114, 130 si 51 din Constitutie. În urma aprobării Legii de revizuire a Constitutiei si a republicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile constitutionale invocate au următorul continut:

- Art. 115: “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.

(5) Ordonanta de urgentă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgentă la Camera competentă să fie sesizată si după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronuntă asupra ordonantei, aceasta este considerată adoptată si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgentă. Ordonanta de urgentă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

(7) Ordonantele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).

(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei.”;

- Art. 131: “(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor.

(2) Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii.

(3) Parchetele functionează pe lângă instantele de judecată, conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii.”;

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, sens în care este nefondată sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate privind încălcarea dispozitiilor art. 115 din Legea fundamentală referitoare la delegarea legislativă. Este neîntemeiată si critica privind încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 131, prin faptul că Parchetul National Anticoruptie a fost conceput ca o structură autonomă în cadrul Ministerului Public, sindependent în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă acestea”, întrucât o asemenea autoritate nu ar fi prevăzută nici în Constitutie, nici în Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992.

Astfel, potrivit art. 131 alin. (2) din Legea fundamentală, “Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii”, conditii care au stat si la fundamentarea organizării si functionării Parchetului National Anticoruptie. Faptul că în art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 s-a prevăzut că Parchetul National Anticoruptie este independent în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă aceste instante nu justifică sustinerea că textul de lege este neconstitutional.

Dimpotrivă, având în vedere si prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora procurorii îsi desfăsoară activitatea pe baza principiilor, legalitătii, impartialitătii si controlului ierarhic, se poate constata că dispozitia legală criticată nu constituie altceva decât o reflectare a principiilor constitutionale mentionate si o subliniere a naturii juridice a Parchetului National Anticoruptie, aceea de magistratură specială instituită

pentru combaterea infractiunilor de coruptie.

De altfel, independenta acestei noi structuri în raport cu instantele judecătoresti este specifică tuturor parchetelor, care, potrivit art. 32 din Legea pentru organizarea judecătorească, “sunt independente fată de instantele judecătoresti”.

Curtea constată că referirea autorului exceptiei la prevederile art. 51 încorporat în art. 1 alin. (5) din Constitutie este nepertinentă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4) si art. 115, art. 131 si art. 1 alin. (5) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 503/2002, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Valerica Iacob în Dosarul nr. 9.024/2002 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Petre Botezatu Enescu din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Petre Botezatu Enescu se eliberează din functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.298.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Ovidiu Grecea în functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ovidiu Grecea se numeste în functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2003.

Nr. 1.299.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii în domeniul prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale si al asigurării măsurilor specifice de protectie a demnitarilor, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii în domeniul prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale si al asigurării măsurilor specifice de protectie a demnitarilor, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,copyrightdsc.net

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 1.357.

 

PROTOCOL

de cooperare între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii în domeniul prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale si al asigurării măsurilor specifice de protectie a demnitarilor

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare părti,

apreciind cooperarea realizată până în prezent,

străduindu-se să dezvolte pe mai departe cooperarea în scopul asigurării sigurantei publice în tările lor, corespunzător principiilor egalitătii si reciprocitătii, exprimându-si vointa de a continua si a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul sigurantei publice, la nivel central, precum si al structurilor si institutiilor specializate subordonate,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Dispozitii generale privind transferul informatiilor clasificate

 

Părtile se obligă să ia măsurile necesare pentru ca datele si informatiile obtinute în cadrul prezentului protocol să fie transmise unui stat tert numai cu consimtământul celeilalte părti. Datele si informatiile clasificate secrete de către partea care le furnizează vor fi tratate potrivit reglementărilor corespunzătoare în vigoare în statul părtii primitoare, iar transferul acestora către un stat tert se va face numai după obtinerea aprobării prealabile, dată în scris, a părtii care le-a furnizat.

 

ARTICOLUL II

Formele cooperării

 

(1) Părtile vor coopera în cadrul prezentului protocol, cu respectarea legislatiilor nationale ale statelor lor, în domeniile specifice activitătilor de politie.

(2) Principalele forme de cooperare avute în vedere sunt schimburi de experientă si metode, acordarea reciprocă de consultantă, pregătirea în comun, schimburi de documentatie de specialitate si schimburi de experti.

(3) În conditiile prevăzute de legislatia natională a fiecăreia dintre părti, acestea vor putea recurge la schimburi reciproce de date operative si informatii, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în prezentul protocol.

 

ARTICOLUL III

Cooperarea politienească în domeniul prevenirii si combaterii infractionalitătii

 

(1) Pentru întărirea cooperării politienesti, părtile vor întreprinde măsuri în următoarele domenii de interes prin organizarea unor programe comune de pregătire la nivelul Inspectoratului General al Politiei Române si al structurilor sale specializate, al Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei, al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră si al Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, care vor viza:

a) Îmbunătătirea tehnicilor specifice de investigare politienească judiciară în materie penală, în mod deosebit în privinta prevenirii si combaterii criminalitătii organizate nationale si transnationale.

b) Schimbul de informatii pentru contracararea actelor ce pot pune în pericol siguranta natională a celor două state, inclusiv traficul ilegal cu substante toxice, periculoase si strategice sau cu echipamente, dispozitive si utilaje ce pot fi utilizate în producerea armelor de distrugere în masă.

c) Corelarea tehnicilor în domeniul prevenirii si combaterii criminalitătii informatice prin schimburi de experientă, a contrafacerii si difuzării de bani, alte mijloace de plată si documente false sau falsificate, inclusiv în ceea ce priveste mijloacele si metodele de detectare a acestora, a spălării banilor si a penetrării infrastructurii telecomunicatiilor si retelelor de date.

d) Îmbunătătirea activitătilor de organizare si management al serviciilor politiei.

(2) Părtile contractante îsi vor acorda sprijin reciproc:

a) Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SSSUA) va asigura pregătirea politistilor români în domeniul combaterii falsificării (bani, cărti de credit, cecuri etc.), infractiuni financiare, precum si pentru prevenirea si contracararea criminalitătii informatice.

Această pregătire poate consta în organizarea de cursuri sustinute de către personalul SSSUA atât la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, cât si la unitătile de politie interesate.

b) În domeniul prezentării diferitelor mijloace tehnice si echipamente specifice.

c) În domeniul formării si perfectionării continue a personalului cu atributii în domeniu, prin schimburi de experti, scurte stagii de pregătire, actiuni comune, exercitii de simulare, ateliere de lucru, Ministerul Administratiei si Internelor urmând a pune la dispozitie task-force-urilor constituite spatii de desfăsurare a actiunilor respective si a echipamentelor necesare.

d) Prin schimb de experientă practică privind activitătile de strângere si valorificare a informatiilor, precum si în activitatea de procesare electronică a datelor si regimului informatiilor pe relatia Punctului National Focal,

valorificându-se prezenta reprezentantilor SSSUA în cadrul Centrului regional SECI.

e) Prin schimb de experientă practică privind activitătile de strângere si valorificare a informatiilor din domeniul investigatiilor economice strategice.

 

ARTICOLUL IV

Cooperarea în materie politienească în domeniul asigurării protectiei demnitarilor străini

 

(1) Părtile vor coopera în domeniile activitătilor de monitorizare prin schimburi de date si informatii împotriva actelor de terorism cu ocazia desfăsurării unor manifestatii, întâlniri, mitinguri si a altor actiuni oficiale de anvergură. În cadrul acestei cooperări, ele vor sprijini organizarea si executarea misiunilor specifice pentru prevenirea si apărarea împotriva actelor teroriste.

(2) Părtile sprijină:

a) Participarea personalului din cadrul serviciilor specializate cu atributii în domeniul asigurării mentinerii si restabilirii ordinii publice în cazul desfăsurării unor manifestatii, întâlniri, mitinguri si a altor actiuni oficiale de anvergură, la care participă persoane protejate de SSSUA.

b) Organizarea de activităti de pregătire profesională, desfăsurate în locatiile stabilite de SSSUA si, în România, la Centrul de Studii Postuniversitare (Postacademice) si Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” sau în alte locuri stabilite de comun acord.

c) Pregătirea unor specialisti ai structurilor de protectie informativă în domeniile prevăzute la art. III alin. (1) lit. c).

 

ARTICOLUL V

Reguli pentru aplicare

 

(1) Activitătile de cooperare se vor stabili prin programe de aplicare încheiate anual între părti. Prin acestea, părtile se vor informa reciproc despre domeniile concrete, schimburi de informatii prin solicitări adresate în scris, formele si metodele cooperării, schimburile de delegatii si specialisti si datele prevăzute pentru acestea, despre numărul participantilor, precum si despre functionarii responsabili si persoanele de contact din cadrul structurilor desemnate de părti în acest scop.

Proiectul programului de aplicare se va stabili de comun acord, de către părti, cu cel putin trei luni înainte de începutul anului în care programul respectiv va deveni operational. Programul de aplicare se redactează în limba română si engleză. Analiza stadiului realizării programelor de aplicare a prezentului protocol de cooperare se va face pe baza rapoartelor prezentate de functionarii responsabili după încheierea fiecărei actiuni, care se centralizează, la interval de 2 ani, de către structurile desemnate în acest scop de părti, si care vor prezenta concluziile rezultate si recomandările lor înaltilor demnitari care vor semna prezentul document de cooperare.

(2) Limba de comunicare este limba engleză sau o altă limbă stabilită de comun acord de părti.

(3) Dacă nu se convine altfel, fiecare parte va suporta cheltuielile aferente fiecărui program anual de aplicare a prezentului protocol de cooperare, pentru activitătile desfăsurate pe teritoriul statului său.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), programul de aplicare pentru anul 2004 urmează a fi convenit în comun de către părti până la data de 1 martie 2004.

 

ARTICOLUL VI

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol de cooperare este încheiat pe o perioadă nedeterminată si poate fi modificat sau completat în orice moment prin acordul părtilor.

(2) Fiecare parte poate denunta prezentul protocol, printr-o notificare adresată celeilalte părti, cu 6 luni înainte de data de la care se intentionează încetarea valabilitătii prezentului protocol.

(3) Prevederile prezentului protocol nu vor aduce atingere reglementărilor nationale în vigoare în statele părtilor în privinta relatiilor internationale în materie de cooperare politienească si judiciară, precum si obligatiilor asumate de părti prin alte instrumente juridice internationale la care acestea sunt parte sau la care au aderat.

(4) Eventualele diferende în legătură cu interpretarea prezentului protocol sau cu implementarea programelor de aplicare se rezolvă prin consultări între părti.

(5) Prezentul protocol de cooperare intră în vigoare începând cu data primirii ultimei notificări privind încheierea procedurilor interne prevăzute în acest scop de legislatiile nationale ale părtilor, aceeasi procedură fiind aplicabilă si în cazul modificărilor si completărilor.

(6) Încetarea valabilitătii prezentului protocol de cooperare nu afectează programele aflate în curs de derulare, acestea urmând să continue până la finalizarea lor.

Semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2003, în două exemplare originale în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România, Zaharia Toma,

secretar de stat,

Pentru Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii,

W. Ralph Basham,

chestor sef adjunct director