MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 867         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

514. - Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

805. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

903. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din clădiri”, indicativ GT-059-03

 

904. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind echilibrarea hidraulică a retelelor termice cu apă caldă si apă fierbinte”, indicativ MP-028-03

 

905. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, utilizând conducte din mase plastice”, indicativ NP-084-03

 

914. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice”, indicativ GP-088-03

 

976. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 503/2003 privind autorizarea unitătilor primprocesatoare de tutun

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

35. - Circulară privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, si punerea în circulatie a bancnotei cu valoarea nominală de 1.000.000 lei, imprimată pe suport de polimer

 

36. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritătilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află si în conformitate cu Constitutia si legile tării.

Art. 2. - Consilierul juridic poate să fie numit în functie sau angajat în muncă, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Consilierul juridic numit în functie are statutul functionarului, potrivit functiei si categoriei acesteia.

(2) Consilierul juridic angajat în muncă are statut de salariat.

Art. 4. - Consilierul juridic în activitatea sa asigură consultantă si reprezentarea autoritătii sau institutiei publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apără drepturile si interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; în conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitătii, avizează si contrasemnează actele cu caracter juridic.

Art. 5. - Consilierii juridici pot constitui asociatii profesionale în scopul apărării si promovării intereselor profesionale, în conditiile legii privind asocierea si constituirea persoanelor juridice.

Art. 6. - Consilierii juridici au drepturile si obligatiile prevăzute de lege potrivit statutului profesional si reglementărilor legale privind persoana juridică în serviciul căreia se află sau cu care are raporturi de muncă.

Art. 7. - Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în functiile de magistrat, avocat, notar public sau alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea si încetarea calitătii de consilier juridic

 

Art. 8. - Poate fi consilier juridic acela care îndeplineste următoarele conditii:

a) este cetătean român si are domiciliul în România;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiat al unei facultăti de drept;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat în conditiile legii;

e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - Este nedemn de a fi consilier juridic:

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârsit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi si libertăti fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.

Art. 10. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

a) calitatea de avocat;

b) activitătile care lezează demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) orice altă profesie autorizată sau salarizată în tară sau în străinătate;

d) functia si activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciară;

e) activitatea publicistică salarizată;

f) alte incompatibilităti prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în conditiile legii.

Art. 11. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:

a) activitatea didactică universitară si de cercetare juridică, activitatea literară, culturală si publicistică nesalarizată;

b) functia de arbitru, mediator sau expert, în conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.

Art. 12. - (1) La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de consilier juridic stagiar.

(2) Conditiile efectuării stagiului, asigurarea consilierului juridic îndrumător, definitivarea si celelalte conditii din perioada stagiului sunt cele prevăzute în legea pentru exercitarea profesiei de avocat si statutul profesional al acesteia, care se aplică în mod corespunzător.

(3) De asemenea, în ceea ce priveste definitivarea în functia de consilier juridic, pe baza vechimii în celelalte profesii juridice, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

(4) Drepturile si obligatiile consilierului juridic stagiar sunt cele prevăzute în actul de numire sau în contractul de muncă, inclusiv toate celelalte drepturi ale functiei, pe perioada stagiului.

Art. 13. - (1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie si la tribunale ca instantă de fond, la organele de urmărire penală, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecătoresti de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum si la toate autoritătile si organele administrative cu atributii jurisdictionale.

Art. 14. - Consilierul juridic este obligat ca, în concluziile orale sau scrise, să sustină cu demnitate si competentă drepturile si interesele legitime ale autoritătii sau persoanei juridice pe care o reprezintă si să respecte normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si statutul acestei profesii.

Art. 15. - Evidentele activitătii consilierului juridic, actele si documentele sunt tinute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.

Art. 16. - Consilierul juridic este obligat să respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare în aceeasi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridică ce o reprezintă le poate avea; el este, de asemenea, obligat să respecte secretul si confidentialitatea activitătii sale, în conditiile legii.

Art. 17. - Consilierul juridic răspunde juridic pentru încălcarea obligatiilor profesionale, potrivit legii si reglementărilor specifice ale domeniului activitătii persoanei juridice în slujba căreia se află.

Art. 18. - Autoritătile si persoanele juridice de drept public sau privat, care încadrează consilieri juridici debutanti, beneficiază de reglementările financiare favorabile prevăzute de lege.

Art. 19. - Consilierii juridici din structurile administratiei publice judetene si locale sunt obligati să acorde consultantă si asistentă juridică, la cerere, consiliilor comunale si primăriilor, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegatiei emise de primar.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si protectia profesiei de consilier juridic

 

Art. 20. - (1) În conditiile prevăzute la art. 5, consilierii juridici se pot asocia în structuri judetene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, si, după caz, la nivel national, cu respectarea legii privind asociatiile si fundatiile.

(2) Formele de asociere si organizare la nivel judetean si la nivel national sunt stabilite prin statutul asociatiei, cerut de lege.

(3) Constituirea asocierilor profesionale are la bază principiile constitutionale ale dreptului de asociere si reglementările legale privind asocierea si constituirea de persoane juridice.

Art. 21. - Asociatia profesională a consilierilor juridici tine evidenta acestora în conditii similare evidentei barourilor de avocati.

Art. 22. - (1) Consilierul juridic răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementării legale privind activitatea persoanei juridice în slujba căreia se află.

(2) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedura de judecată si sanctiunile disciplinare sunt cele prevăzute în reglementarea specifică persoanei juridice în slujba căreia se află consilierul juridic.

(3) Autoritatea disciplinară poate fi sesizată de persoana vătămată sau, după caz, de asociatia profesională.

Art. 23. - În activitatea sa profesională consilierul juridic se bucură de protectia legii, în conditiile prevăzute de legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 24. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritătile publice, institutiile si toate celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificările prevăzute de prezenta lege în încadrarea si stabilirea statutului, a drepturilor si obligatiilor consilierilor juridici pe care îi au numiti sau angajati în slujba lor.

Art. 25. - (1) Asociatiile profesionale se vor înfiinta si statutele acestora se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, asociatiile profesionale existente ale jurisconsultilor si consilierilor juridici îsi încetează activitatea.

Art. 26. - Evidentele consilierilor juridici si actualizarea permanentă a acestora se vor realiza de către asociatiile profesionale la sfârsitul fiecărui an si se vor comunica prefecturii, consiliului judetean, instantelor judecătoresti, organelor de urmărire penală si baroului din judetul respectiv.

Art. 27. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea si functionarea oficiilor juridice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 aprilie 1955, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 514.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 805.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din clădiri”, indicativ GT-059-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 18 din 24 aprilie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 11,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din clădiri”, indicativ GT-059-03, elaborată de IPCT - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data aparitiei prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Volumul E din “Ghidul criteriilor de performantă pentru instalatii din clădiri (încălzire, sanitare, ventilatie, electrice)”, indicativ GT 020-1998, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 24/N/1999.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 903.


*) Anexa se publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti si în brosură editată de IPCT - S.A.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind echilibrarea hidraulică a retelelor termice cu apă caldă si apă fierbinte”, indicativ MP-028-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având în vedere Avizul nr. 37 din 9 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 11,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Metodologie privind echilibrarea hidraulică a retelelor termice cu apă caldă si apă fierbinte”, indicativ MP-028-03, elaborată de INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data aparitiei prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 79/1981 privind aprobarea “Instructiunilor tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalatiilor si retelelor termice cu apă caldă si fierbinte”, indicativ I37-1981.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 904.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, utilizând conducte din mase plastice”, indicativ NP-084-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 36 din 9 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 11 si Avizul nr. 7 din 25 august 2003 emis de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari din Ministerul Administratiei si Internelor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, utilizând conducte din mase plastice”, indicativ NP-084-03, elaborată de ICECON - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 178/1978 privind aprobarea “Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu

tevi PVC neplastifiat” - indicativ I1-1978, modificat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 7/N/1992, precum si Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 17/N/1996 privind aprobarea “Normativului privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilenă” - indicativ NP 003-1997.

Art. 4. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 905.


*) Anexa se publică si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti si în brosură editată de ICECON - S.A.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice”, indicativ GP-088-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 22 din 3 noiembrie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate-CTS 12,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice”, indicativ GP-088-03, elaborată de Institutul National al Monumentelor Istorice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 914.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 503/2003 privind autorizarea unitătilor prim-procesatoare de tutun

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 130.102 din 24 noiembrie 2003,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) si ale art. 13 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 503/2003 privind autorizarea unitătilor prim-procesatoare de tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 7 august 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Autorizatia unitătilor pentru activitatea de prim-procesare a tutunului se acordă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Directia generală de implementare si reglementare, si se eliberează prin Biroul unic.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2003.

Nr. 976.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind retragerea din circulatie si încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, si punerea în circulatie a bancnotei cu valoarea nominală de 1.000.000 lei, imprimată pe suport de polimer

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, Banca Natională a României va retrage din circulatie, începând cu data de 5 decembrie 2003, bancnotele cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie.

După data de 31 mai 2004 încetează puterea circulatorie a acestor bancnote, nemaiputând fi utilizate ca mijloace legale de plată.

Art. 2. - Retragerea din circulatie a bancnotelor de 50.000 lei - emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, se va face astfel:

- în perioada 5 decembrie 2003 - 29 februarie 2004 aceste bancnote vor fi primite de la populatie, în mod obisnuit, de către toti agentii economici, precum si de către celelalte institutii. Acestea sunt obligate să primească bancnotele mentionate, să nu le repună în circulatie si să le depună zilnic la unitătile bancare unde au contul deschis, o dată cu depunerile de numerar;

- în intervalul 1 martie - 31 mai 2004 bancnotele aflate în perioada de retragere vor fi primite de la populatie, agenti economici si celelalte institutii, în plăti si pentru preschimbare, numai de către unitătile bancare. Acestea nu le vor mai repune în circulatie, urmând a le depune la Banca Natională a României.

Art. 3. - Deoarece după data de 31 mai 2004 încetează puterea circulatorie a bancnotelor cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, unitătile băncilor comerciale nu le vor mai primi de la populatie, agenti economici si alte institutii si nu le vor mai preschimba.

Art. 4. - În perioada 1 iunie - 31 decembrie 2004 bancnotele de 50.000 lei - emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, care si-au pierdut puterea circulatorie, pot fi preschimbate numai la Banca Natională a României - sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis.

Art. 5. - Bancnotele deteriorate de 50.000 lei – emisiunea 2000 si de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, prezentate de populatie, vor fi preschimbate de Banca Natională a României - sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, până la data de 31 decembrie 2004.

Bancnotele deteriorate, prezentate pentru preschimbare până la data de 31 decembrie 2004, dar care necesită expertizare si evaluare, vor fi plătite si după această dată.

Art. 6. - Potrivit prevederilor art. 15 si 18 din Legea nr. 101/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 5 decembrie 2003, o bancnotă cu valoarea nominală de 1.000.000 lei, imprimată pe suport de polimer.

Art. 7. - Bancnota cu valoarea nominală de 1.000.000 lei are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 168 x 78 mm, cu o tolerantă de ± 1 mm;

- filigran: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale si sigla Băncii Nationale a României;

- culoarea dominantă a bancnotei: albastru deschis;

- imprimată pe polimer, în tehnică intaglio (în relief) pe ambele fete;

- fereastră transparentă în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală “1000000”.

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale, privit din fată, ca element dominant, numele său înscris cu majuscule, semnătura în facsimil, anii marcând perioada în care a trăit: “1852-1912”.

În zona centrală sunt redate: o violetă (Viola sororia), ca element floral, si două măsti, ca elemente decorative, reprezentând Comedia, unul dintre simbolurile teatrului, alături de o altă mască, prezentată în mod stilizat. Efectul luminos al măstilor sugerează strălucirea culorilor rampei.

Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre si litere, pe verticală si pe orizontală, semnăturile guvernatorului si casierului central, stema României, denumirea băncii centrale emitente “BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI”, medalionul cu sigla acesteia si anul emisiunii .2003”.

Pe reversul bancnotei compozitia grafică redă: vechea clădire a Teatrului National din Bucuresti, al doilea simbol al teatrului - masca Tragediei - si statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale realizată de sculptorul Constantin Baraschi.

Totodată reversul bancnotei cuprinde: valoarea nominală în cifre si litere, denumirea băncii centrale emitente  “BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI” si sigla “BNR” pozitionată în dreapta sus si stânga jos.

Sub statuia dramaturgului este imprimat textul:

“FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSESTE

CONFORM LEGILOR”. Seria si numărul bancnotei, tipărite cu litere si cifre în două culori, negru si rosu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră si caractere de aceeasi înăltime sunt amplasate vertical, în stânga; cele cu cerneală rosie si caractere de înăltime crescătoare sunt amplasate orizontal, în dreapta.

Art. 8. - În scopul protectiei împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de sigurantă destinate expres publicului:

a) fereastră transparentă: zona clară, cu ornamente aurii, vizibilă de pe ambele fete ale bancnotei, situată pe avers în partea stângă, având ambutisată în interior valoarea nominală “1000000”;

b) imprimare în relief, detectabilă prin palpare:

- pe avers: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale, cu semnătura în facsimil a acestuia, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente “BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI” si medalionul cu sigla BNR, valoarea nominală în cifre si litere, anul emisiunii “2003”, semnăturile guvernatorului si casierului central;

- pe revers: vechea clădire a Teatrului National din Bucuresti, statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale, valoarea nominală “1.000.000” înscrisă pe verticală, denumirea băncii centrale emitente “BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI” si sigla BNR, valoarea nominală în cifre si litere, înscrisă pe orizontală, dreptunghiul cu sigla BNR;

c) imagine latentă: initialele numelui dramaturgului Ion Luca Caragiale (.I”, “L”, “C”) încorporate în imaginea clădirii vechiului Teatru National din Bucuresti, pe revers. Când bancnota este privită perpendicular, literele nu se observă, iar când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, initialele devin vizibile;

d) filigran: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale si sigla BNR, vizibile numai atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

e) elemente de suprapunere avers-revers, imprimate pe ambele fete ale bancnotei, având formă de amfiteatru antic stilizat, în spatele elementului floral. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

f) supraimprimarea sidefată a măstii Comediei si a măstii stilizate, pe avers. Când bancnota este înclinată, apare efectul sidefat;

g) element auriu supraimprimat: pe revers, masca Tragediei;

h) cerneală OVI (cerneală care îsi schimbă culoarea):

pe avers, în zona de jos în mijloc, textul “lei UN MILION”; când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, cerneala îsi schimbă culoarea din auriu în verde;

i) microperforatii (MicroPerf): element obtinut prin perforarea masei bancnotei cu fascicule laser. În zona centrală, cifra 1.000.000 devine vizibilă când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Art. 9. - Pe lângă elementele de sigurantă destinate expres publicului, bancnota de 1.000.000 lei prezintă suplimentar o serie de elemente de sigurantă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură anticopiere si antiscaner: pe zonele libere din stânga si din dreapta, pe ambele fete ale bancnotei, vizibilă doar cu lupa;

b) microtextul, imprimat continuu, vizibil folosind lupa: “BANCANATIONALAAROMANIEI” pe aversul bancnotei, deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; “BNR” în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, plasate în partea stângă a bancnotei; “BNR 1000000” în zona din stânga măstii stilizate; “BNR” pe masca reprezentând Comedia; “BNR” pe revers, în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală;

c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:

- imaginea gen timbru, cu valoarea nominală a bancnotei, în cifre, vizibilă numai în lumină UV;

- seria si numărul bancnotei, imprimate pe orizontală cu caractere de înăltime crescătoare, în culoare rosie, atât în lumină normală, cât si în lumină UV, si pe verticală, cu caractere de aceeasi înăltime, în culoare neagră; prezintă fluorescentă verde în lumină UV; sunt vizibile în spectrul IR;

d) cerneală magnetică: în cifrele reprezentând valoarea nominală, imprimate pe verticală, în partea stângă, pe revers.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2003.

Nr. 35.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna decembrie 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 20,41% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2003.

Nr. 36.