MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 865         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

482. - Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993

 

Instrument de amendare a Conventiei pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor

 

757. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993

 

499. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate

 

785. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003

 

502. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

788. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

504. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

790. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

506. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

792. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 374 din 2 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Instrumentul de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

Nr. 482.

 

INSTRUMENT

de amendare a Conventiei pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor

 

Părtile contractante ale Conventiei pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER) (Haga, 1993),

luând în considerare că Consiliul Biroului European al Radiocomunicatiilor, la cea de-a 14-a reuniune care a avut loc la Copenhaga între 8-9 aprilie 2002, a adoptat amendamentele la Conventia pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER) (Haga, 1993), în conformitate cu prevederile relevante ale art. 20 din conventia mentionată,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Conventia pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER) (Haga, 1993), denumită în continuare Conventia, este amendată, iar versiunea astfel amendată a textului Conventiei este anexată la acest instrument.

 

ARTICOLUL 2

 

Potrivit prevederilor art. 20 din Conventie, Conventia astfel amendată va intra în vigoare pentru părtile contractante în prima zi a lunii a treia după ce Guvernul Danemarcei a notificat părtile contractante asupra primirii

notificărilor de ratificare, acceptare sau aprobare din partea părtilor contractante.

Reprezentantii de mai jos ai părtilor contractante, fiind împuterniciti prin aceasta, au semnat prezentul instrument de amendare a Conventiei pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER) (Haga, 1993).

Întocmit la Copenhaga la 17 decembrie 2002, într-un singur exemplar în limbile engleză, franceză si germană, fiecare text fiind autentic.

 

Pentru Republica Austria

Pentru Republica Bulgaria

Pentru Republica Croatia

Pentru Republica Cipru

Pentru Republica Danemarca

Pentru Republica Estonia

Pentru Republica Finlanda

Pentru Republica Franta

Pentru Republica Federală Germania

Pentru Republica Elenă

Pentru Republica Ungaria

Pentru Republica Islanda

Pentru Irlanda

Pentru Republica Italiană

Pentru Principatul Liechtenstein

Pentru Marele Ducat al Luxemburgului

Pentru Statul Monaco

Pentru Olanda

Pentru Norvegia

Pentru Republica Polonia

Pentru Republica Portugalia

Pentru România

Pentru Republica Slovacă

Pentru Regatul Spaniei

Pentru Regatul Suediei

Pentru Confederatia Elvetiană

Pentru Republica Turcă

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Pentru Statul Vatican

 

CONVENTIA

pentru înfiintarea Biroului European al Comunicatiilor (BEC)

 

Haga, 23 iunie 1993, amendată ulterior la Copenhaga, 9 aprilie 2002 Statele participante la prezenta conventie, denumite în continuare părti contractante, dorind să înfiinteze o institutie permanentă, non-profit, pentru a asista Conferinta Europeană a Administratiilor Postei si Telecomunicatiilor, denumită în continuare CEPT,

având sarcina de a consolida relatiile dintre membrii săi, de a promova cooperarea dintre ei si de a contribui la crearea unei piete dinamice în domeniul comunicatiilor europene postale si electronice,

considerând că prezenta conventie constituie textul amendat al Conventiei pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER) si că biroul înfiintat prin prezenta conventie îsi va asuma responsabilitătile si sarcinile Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER) si cele ale Biroului European al Telecomunicatiilor (BET),

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Înfiintarea Biroului European al Comunicatiilor

 

(1) Se înfiintează Biroul European al Comunicatiilor, denumit în continuare BEC.

(2) Sediul BEC va fi stabilit la Copenhaga, Danemarca.

 

ARTICOLUL 2

Scopul BEC

 

BEC va fi centrul de expertiză în domeniul comunicatiilor postale si electronice pentru a asista si a oferi consultantă Presedintiei CEPT si comitetelor CEPT.

 

ARTICOLUL 3

Functiile BEC

 

(1) Functiile majore ale BEC sunt:

1. oferă un centru de expertiză care va actiona ca un punct fundamental, identificând zonele cu probleme si noi posibilităti în domeniul comunicatiilor postale si electronice, si oferă consultantă Presedintiei CEPT si comitetelor CEPT în mod corespunzător;

2. întocmeste planuri pe termen lung în vederea utilizării resurselor deficitare folosite în comunicatiile electronice la nivel european;

3. întretine legături cu autoritătile nationale, după caz;

4. studiază reglementările în domeniul comunicatiilor postale si electronice;

5. oferă consultantă asupra unor subiecte specifice;

6. înregistrează cele mai importante actiuni ale comitetelor CEPT, precum si implementarea deciziilor si recomandărilor relevante ale CEPT;

7. oferă comitetelor CEPT rapoarte de statut la intervale regulate;

8. păstrează legătura cu Uniunea Europeană si cu Asociatia Europeană a Liberului Schimb;

9. sprijină Presedintia CEPT, printre altele, în mentinerea agendei de planificare;

10. oferă sprijin si studii pentru comitetele CEPT, printre altele, pentru propunerea unui program de lucru pentru CEPT în baza agendei de planificare;

11. sprijină grupurile de lucru ale CEPT si echipele de proiect, în special în programarea reuniunilor specifice de consultantă;

12. este custodele arhivelor CEPT si diseminează informatiile CEPT, după caz.

(2) În efectuarea functiilor mai sus enumerate, referitoare la reuniunile de consultantă, BEC va dezvolta si va actualiza procedurile desemnate să permită organizatiilor din Europa interesate în folosirea comunicatiilor postale si electronice - inclusiv departamentelor guvernamentale, operatorilor publici, producătorilor, utilizatorilor si operatorilor privati de retea, furnizorilor de service, institutelor de cercetare si organismelor de standardizare sau organizatiilor care reprezintă asemenea grupuri - să subscrie informatii relevante la intervale regulate si să participe la aceste reuniuni de consultantă într-o maniară echitabilă în ceea ce priveste interesele lor specifice.

(3) În completarea functiilor mentionate în paragraful (1), BEC va organiza sedinte regulate, deschise organizatiilor mentionate în paragraful (2), pentru a oferi posibilitatea discutării activitătilor si programelor de lucru viitoare ale comitetelor CEPT si ale BEC.

 

ARTICOLUL 4

Statutul juridic si privilegiile

 

(1) BEC are personalitate juridică. BEC se bucură de întreaga capacitate necesară pentru exercitarea functiilor sale si pentru îndeplinirea scopurilor sale si poate, în special:

1. să încheie contracte;

2. să achizitioneze, să închirieze, să detină si să dispună de proprietăti mobile si imobile;

3. să fie parte la procedurile juridice;

4. să încheie contracte cu organizatii de stat sau internationale.

(2) Directorul si personalul BEC au privilegii si imunităti în Danemarca, astfel cum sunt definite în Acordul cu privire la sediul BEC, încheiat între BEC si Guvernul danez.

(3) Alte tări pot oferi privilegii si imunităti similare în sprijinul activitătilor BEC în astfel de tări, în special în ceea ce priveste imunitatea jurisdictională privind cuvintele spuse si scrise, precum si toate actele realizate de director si de personalul BEC în calitatea lor oficială.

 

ARTICOLUL 5

Organele BEC

 

BEC este format dintr-un consiliu si un director, asistat de personal.

 

ARTICOLUL 6

Consiliul

 

(1) Consiliul este format din reprezentantii părtilor contractante.

(2) Consiliul îsi alege presedintele si vicepresedintele care va fi un reprezentant al unei părti contractante. Durata mandatului este de 3 ani si se poate reînnoi pentru încă o perioadă. Presedintele are autoritatea de a actiona în numele Consiliului.

(3) Reprezentantii Presedintiei CEPT si ai comitetelor CEPT, Comisia Europeană si Secretariatul Asociatiei Europene a Liberului Schimb pot participa în Consiliu având statut de observatori.

 

ARTICOLUL 7

Functiile Consiliului

 

(1) Consiliul este organismul suprem de decizie al BEC si are ca functii, în special:

1. să determine politica BEC în chestiunile tehnice si administrative;

2. să aprobe programul de lucru, bugetul si conturile;

3. să determine numărul angajatilor si conditiile lor de angajare;

4. să numească directorul si personalul;

5. să încheie contracte în numele BEC;

6. să adopte amendamente la prezenta conventie în concordantă cu art. 15 si 20; si

7. să ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea scopurilor stabilite de BEC în cadrul prezentei conventii.

(2) Consiliul stabileste toate regulile necesare pentru buna functionare a BEC si a organelor sale.

 

ARTICOLUL 8

Regulile de vot

 

(1) Deciziile Consiliului sunt, în măsura posibilitătilor, adoptate prin consens. Dacă nu se poate obtine un consens, Consiliul ia decizia pe baza majoritătii de două treimi din voturile ponderate exprimate.

(2) Ponderea voturilor individuale ale Consiliului este conformă cu dispozitiile din anexa A.

(3) Propunerile de amendare privind prezenta conventie, inclusiv anexele sale, vor fi examinate doar dacă sunt sustinute de cel putin 25% din totalul voturilor ponderate ale ansamblului părtilor contractante.

(4) Pentru toate deciziile Consiliului trebuie să existe un cvorum în momentul luării lor; acest cvorum este:

1. de cel putin două treimi din totalul voturilor ponderate ale ansamblului părtilor contractante, pentru deciziile referitoare la amendamentele aduse Conventiei si anexelor la aceasta;

2. de cel putin jumătate din totalul voturilor ponderate ale ansamblului părtilor contractante, pentru toate celelalte decizii.

(5) Observatorii Consiliului pot participa la discutii, dar nu au drept de vot.

 

ARTICOLUL 9

Directorul BEC si personalul

 

(1) Directorul BEC actionează în calitate de reprezentant legal al acestuia si are mandat, în limitele convenite de Consiliu, să încheie contracte în numele BEC. Directorul BEC poate delega autoritatea, partial sau integral, directorului adjunct.

(2) Directorul BEC este responsabil de buna executare a tuturor activitătilor interne si externe ale BEC, în conformitate cu prezenta conventie, cu Acordul privind sediul BEC, cu programul de lucru, cu bugetul, precum si cu directivele si instructiunile Consiliului.

(3) Consiliul va stabili un set de norme privind personalul.

 

ARTICOLUL 10

Programul de lucru

 

Consiliul va stabili în fiecare an un program de lucru al BEC pentru o perioadă de 3 ani, în baza propunerilor Adunării CEPT si ale comitetelor CEPT. Primul an al acestui program va contine suficiente detalii pentru a permite stabilirea bugetului anual al BEC.

 

ARTICOLUL 11

Bugetul si contabilitatea

 

(1) Anul financiar al BEC începe în data de 1 ianuarie si se încheie în data de 31 decembrie a aceluiasi an.

(2) Directorul BEC este însărcinat să pregătească bugetul anual si conturile anuale ale BEC si să le supună spre examinare si aprobare Consiliului.

(3) Bugetul este pregătit luându-se în considerare nevoile pe care le impune programul de lucru stabilit în conformitate cu art. 10. Consiliul stabileste orarul de predare si aprobare a bugetului, astfel încât bugetul să fie

examinat si aprobat înainte de anul financiar la care se referă.

(4) Consiliul stabileste un set de reguli financiare detaliate. Acestea trebuie să contină, printre altele, dispozitii privind orarul de predare si aprobare a conturilor anuale ale BEC, precum si dispozitii referitoare la audit.

 

ARTICOLUL 12

Contributiile financiare

 

(1) Cheltuielile de capital si costurile pentru functionarea BEC, cu exceptia costurilor legate de reuniunile Consiliului, sunt repartizate între părtile contractante în functie de cotele-părti contributive indicate în tabelul din anexa A, care este parte integrantă a prezentei conventii.

(2) Aceasta nu împiedică BEC ca, în urma deciziei Consiliului, să efectueze activităti pentru terti, inclusiv pentru Presedintia CEPT, în baza rambursării costurilor.

(3) Costurile aferente reuniunilor Consiliului sunt suportate de partea contractantă care invită sau, dacă nu există o parte contractantă care invită, de către BEC. Cheltuielile de călătorie si diurna vor fi suportate de părtile contractante reprezentate.

 

ARTICOLUL 13

Părtile contractante

 

(1) Un stat devine parte contractantă la prezenta conventie fie prin procedura prevăzută la art. 14, fie prin procedura de la art. 15.

(2) Cota-parte contributivă mentionată în anexa A, în forma sa amendată conform art. 15, se aplică statului care devine parte contractantă la prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 14

Semnătura

 

(1) Orice stat a cărui administratie în domeniul telecomunicatiilor este membră a CEPT poate deveni parte contractantă prin:

1. semnare fără rezervă în ceea ce priveste ratificarea, acceptarea ori aprobarea; sau

2. semnare supusă ratificării, acceptării ori aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

(2) Prezenta conventie este deschisă pentru semnare începând cu data de 23 iunie 1993 până în momentul intrării ei în vigoare si va rămâne ulterior deschisă pentru aderare.

 

ARTICOLUL 15

Aderarea

 

(1) Prezenta conventie este deschisă spre aderare oricărui stat a cărui administratie în domeniul telecomunicatiilor este membră a CEPT.

(2) După consultarea statului care solicită aderarea, Consiliul va adopta amendamentele necesare la anexa A.

Prin derogare de la paragraful (2) al art. 20, acest amendament va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei de primire a instrumentului de aderare a acestui stat de către Guvernul danez.

(3) Instrumentele de aderare trebuie să contină acceptarea de către statul care aderă a amendamentelor la anexa A care au fost adoptate.

 

ARTICOLUL 16

Intrarea în vigoare

 

(1) Prezenta conventie intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei de primire de către Guvernul Danemarcei a unui număr suficient de semnături si, dacă este necesar, a instrumentelor de ratificare, acceptare si aprobare din partea unui număr de părti contractante care să însumeze un total de cote-părti contributive în valoare de cel putin 80% din valoarea maximă posibilă a cotelor-părti contributive din anexa A.

(2) După intrarea în vigoare a prezentei conventii fiecare parte contractantă este obligată prin prevederile acesteia, inclusiv amendamentele în vigoare, din prima zi a celei de-a doua luni care urmează primirii de către

Guvernul Danemarcei a instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare si aderare a respectivei părti contractante.

 

ARTICOLUL 17

Denuntarea

 

(1) La expirarea unui termen de 2 ani de la intrarea sa în vigoare, prezenta conventie poate fi denuntată de către oricare dintre părtile contractante printr-o notificare adresată Guvernului Danemarcei, care va transmite această notificare Consiliului, părtilor contractante si directorului BEC.

(2) Denuntarea nu va intra în vigoare decât la încheierea unui an financiar complet, în sensul în care este definit la paragraful (1) al art. 11, următor datei de primire a notificării de către Guvernul Danemarcei.

 

ARTICOLUL 18

Drepturile si obligatiile părtilor contractante

 

(1) Nici o prevedere din prezenta conventie nu va afecta dreptul suveran al fiecărei părti contractante de a reglementa propriile comunicatii postale si electronice.

(2) Fiecare parte contractantă care este stat membru al Uniunii Europene va aplica această conventie în conformitate cu obligatiile care îi revin conform tratatelor relevante în vigoare.

(3) Nu este autorizată nici o rezervă la prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 19

Reglementarea diferendelor

 

Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii si a anexelor la aceasta, care nu se rezolvă prin bunele oficii ale Consiliului, este supus de către părtile implicate arbitrajului, conform dispozitiilor anexei B care este parte integrantă a prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 20

Amendamente

 

(1) Consiliul poate adopta amendamente la prezenta conventie, care vor fi supuse confirmării scrise din partea tuturor părtilor contractante.

(2) Amendamentele vor intra în vigoare pentru toate părtile contractante din prima zi a celei de-a treia luni care urmează primirii de către Guvernul Danemarcei a notificării de ratificare, acceptare sau aprobare de către toate părtile contractante.

 

ARTICOLUL 21

Depozitar

 

(1) Textul original al prezentei conventii, cu amendamentele ulterioare si cu instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, va fi depozitat în arhivele Guvernului Danemarcei.

(2) Guvernul Danemarcei va furniza câte o copie certificată a prezentei conventii si textul oricărui amendament adoptat de Consiliu fiecărui stat care a semnat sau a aderat la prezenta conventie, precum si presedintelui CEPT.

Copii vor fi ulterior trimise spre informare directorului BEC, secretarului general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, presedintelui Comisiei Europene si secretarului general al Asociatiei Europene a Liberului

Schimb.

(3) Guvernul Danemarcei va notifica toate statele care au semnat sau au aderat la prezenta conventie, precum si presedintele CEPT asupra tuturor semnăturilor, ratificărilor, acceptărilor, aprobărilor si denuntărilor, precum si asupra intrării în vigoare a prezentei conventii si a fiecărui amendament. Guvernul Danemarcei va notifica ulterior toate statele care au semnat sau au aderat la prezenta conventie si presedintele CEPT asupra intrării în vigoare a fiecărei aderări.

 

ANEXA A

 

Cotele-părti care trebuie să stea la baza definirii contributiilor financiare si ale voturilor ponderale

 

25 cote-părti:

Franta, Germania, Spania, Italia, Regatul Unit al Marii

Britanii si Irlandei de Nord

15 cote-părti:

Elvetia, Olanda

10 cote-părti:

Austria, Norvegia, Belgia, Portugalia, Danemarca,

Federatia Rusă, Finlanda, Suedia, Grecia, Turcia,

Luxemburg

5 cote-părti:

Irlanda

1 cotă-parte:

[Albania]

[Andorra]

[Azerbaijan]

[Bosnia si Hertegovina]

Bulgaria

Croatia

Cipru

[Republica Cehă]

Estonia

[Macedonia]

Ungaria

Islanda

Vatican

[Latvia]

Liechtenstein

[Lituania]

[Malta]

[Moldova]

Monaco

Polonia

România

[San Marino]

Republica Slovacă

[Slovenia]

[Ucraina]

Vatican

 

Membrii CEPT care nu sunt părti contractante la prezenta conventie sunt notati în paranteze pătrate. Acestia din urmă au fost asezati sub cota-parte corespunzătoare cotei-părti alese din Contractul CEPT.

 

ANEXA B

Procedura de arbitraj

 

1. Se va stabili un tribunal arbitral pentru a judeca orice litigiu vizat de art. 19 din Conventie, conform dispozitiilor din paragrafele următoare.

2. Oricare parte la Conventie se poate alătura uneia dintre părtile în litigiu în cadrul arbitrajului.

3. Tribunalul este compus din 3 membri. Fiecare parte în litigiu desemnează un arbitru într-un termen de două luni, socotind de la data de primire a cererii formulate de către una dintre părtile contractante de a deferi litigiul arbitrajului. Primii 2 arbitri trebuie, într-un termen de 6 luni socotit de la numirea celui de-al doilea arbitru, să îl desemneze pe cel de-al treilea arbitru, care va fi presedintele tribunalului. Dacă unul din cei 2 arbitri nu a fost desemnat în termenul prevăzut, acest arbitru va fi desemnat, la cererea uneia dintre cele două părti contractante, de către secretarul general al Curtii Permanente de Arbitraj. Aceeasi procedură se aplică si dacă presedintele tribunalului nu a fost desemnat în termenul prevăzut.

4. Tribunalul arbitral stabileste locul sediului său, precum si propriul regulament interior.

5. Decizia tribunalului trebuie să fie conformă dreptului international si trebuie să se bazeze pe prevederile Conventiei si pe principiile generale de drept.

6. Fiecare parte contractantă ia în sarcina sa cheltuielile arbitrului pe care îl va desemna, precum si costul reprezentării sale în fata tribunalului. Cheltuielile privind presedintele tribunalului sunt suportate în mod egal de părtile în litigiu.

7. Sentinta arbitrală dată de tribunalul arbitral este cea a majoritătii membrilor săi, care nu se pot abtine de la vot. Această sentintă arbitrală este definitivă, angajează toate părtile în litigiu si nu poate să facă obiectul nici unui recurs. Părtile execută de îndată sentinta arbitrală. În caz de diferend în ceea ce priveste interpretarea sau efectele acesteia, tribunalul arbitral o va interpreta la cererea uneia dintre părtile în litigiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2003.

Nr. 757.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 499.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate

 

Guvernul României si Guvernul Georgiei, denumite în continuare părti contractante, luând în considerare prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Georgia, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 1998, fiind constiente de rolul important al cooperării dintre cele două state pentru întărirea păcii si securitătii internationale, dezvoltând o cooperare bazată pe încredere si interes reciproc, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

(1) Părtile contractante îsi vor îndeplini obligatiile mentionate în prezentul acord, potrivit prevederilor acestuia, bazându-se pe principiile egalitătii si avantajului reciproc.

(2) Părtile contractante vor aplica prevederile prezentului acord în conformitate cu legislatia statelor lor. Autoritătile nationale competente vor lua deciziile referitoare la schimbul informatiilor militare clasificate între părtile contractante.

(3) Fiecare parte contractantă va comunica cu promptitudine celeilalte părti contractante orice schimbare a legislatiei statului său, care ar afecta protectia informatiilor militare clasificate ce fac obiectul prezentului acord. În acest caz părtile contractante se vor consulta în vederea unor posibile modificări ale prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

Obiect

 

Obiectul prezentului acord este protectia informatiilor militare clasificate, generate sau furnizate, direct ori indirect, de o parte contractantă celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

În scopul prezentului acord:

a) termenul informatii militare clasificate semnifică acele informatii care, în interesul apărării si în conformitate cu legislatia natională a părtilor contractante, necesită protectie împotriva divulgării neautorizate si care au fost considerate informatii clasificate de către autoritătile responsabile, indiferent de mijloacele folosite pentru păstrare si oricare ar fi formele lor de prezentare;

b) termenul material, care este identificat ca informatie clasificată, semnifică orice mecanism, echipament sau armă, instrument ori dispozitiv, fie fabricat, fie în curs de fabricatie, care este clasificat datorită informatiilor care pot fi extrase sau derivă din el si care pot prejudicia apărarea;

c) termenul document, care este identificat ca informatie clasificată, semnifică orice informatii întregistrate, indiferent de caracteristicile sau de forma lor fizică, incluzând, fără restrictii, date scrise ori tipărite, benzi magnetice si cartele procesate pe computer, hărti, scheme, fotografii, desene, grafice, gravuri, schite, note si documente de serviciu, indigouri si benzi dactilografice sau reproduceri prin orice mijloace ori procedee, înregistrări sub orice formă, video, optice, electronice, magnetice, voce sau sunet, precum si echipamente portabile de procesare automată a datelor, cu posibilităti de stocare interne sau externe;

d) termenul parte contractantă primitoare semnifică partea contractantă care primeste informatii militare clasificate;

e) termenul parte contractantă furnizoare semnifică partea contractantă care transmite informatii militare clasificate;

f) termenul autoritate competentă de securitate/autoritate desemnată de securitate semnifică autoritatea responsabilă pentru aplicarea prezentului acord si pentru siguranta apărării din statul fiecărei părti contractante;

g) termenul vizitatori semnifică cetăteni ai statului unei părti contractante, reprezentanti ai acesteia care solicită accesul la informatii militare clasificate ce fac obiectul prezentului acord;

h) termenul contractant semnifică o persoană fizică sau juridică împuternicită în mod legal să încheie contracte clasificate, angajată sau implicată în probleme de apărare, pentru cercetare, programe si înzestrare în domeniul apărării;

i) termenul contract clasificat semnifică un acord între doi sau mai multi contractanti, care presupune drepturi si obligatii convenite si asumate de către părti, care contine sau implică informatii militare clasificate;

j) termenul tert semnifică orice persoană, institutie, organizatie natională sau internatională, entitate publică ori privată sau stat care nu este parte la prezentul acord;

k) termenul autorizatie de securitate a personalului semnifică documentul emis de autoritatea competentă de securitate/autoritatea desemnată de securitate a părtilor contractante unei persoane, care permite accesul la informatii militare clasificate, în conformitate cu legislatia natională în domeniu;

l) termenul autorizatie de securitate a obiectivului semnifică documentul care dovedeste că o companie/institutie are capacitatea fizică si organizatorică de a utiliza si depozita informatii militare clasificate, în conformitate cu legislatia natională în domeniu.

 

ARTICOLUL 4

Nivelurile de secretizare si echivalenta

 

Nivelurile de secretizare si echivalentele lor pentru părtile contractante sunt*):

 

ARTICOLUL 5

Autorităti competente de securitate

 

(1) Autoritătile competente de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor contractante, responsabile pentru aplicarea prezentului acord, sunt următoarele:

Pentru România:

Ministerul Apărării Nationale

Directia Generală de Informatii a Apărării

Str. Izvor nr. 3-5, Bucuresti

Pentru Georgia:

Ministerul Apărării

Departamentul Informatii Militare

(2) Punctele de contact pentru prezentul acord sunt:

Pentru România:

Atasatul apărării, militar, aero si naval,

Ambasada României în Georgia

Str. Lvov nr. 7, Tbilisi

Georgia

Pentru Georgia:

Loctiitorul pentru informatii al sefului Departamentului

Informatii Militare

 

ARTICOLUL 6

Accesul la informatiile militare clasificate

 

Nici o persoană nu va avea dreptul de acces la informatiile militare clasificate protejate prin prezentul acord, doar în virtutea gradului sau functiei. Accesul la aceste informatii va fi permis în conformitate cu legislatia statelor părtilor contractante si cu măsurile convenite de părtile contractante potrivit prevederilor prezentului acord. Partea contractantă primitoare:

a) nu va furniza informatii militare clasificate, furnizate de către cealaltă parte contractantă, unui tert, fără acordul prealabil scris al părtii contractante furnizoare;

b) va acorda informatiilor militare clasificate un nivel de secretizare conform prevederilor art. 4 si, prin urmare, va asigura o protectie similară cu cea a părtii contractante furnizoare;

c) nu va folosi informatiile militare clasificate în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate;

d) va respecta drepturile de proprietate intelectuală si secretele comerciale cuprinse în informatiile militare clasificate.

 

ARTICOLUL 7

Autorizatia de securitate a personalului

 

(1) Decizia de a acorda o astfel de autorizatie de securitate este luată cu privire la o persoană care, după terminarea verificărilor necesare pe linie de securitate, este autorizată să aibă acces la informatii militare clasificate.

(2) Fiecare parte contractantă va întreprinde o investigatie competentă, suficient de detaliată, pentru orice persoană care urmează să aibă acces la informatiile militare clasificate protejate conform prevederilor prezentului acord.

(3) Înainte ca un reprezentant al unei părti contractante să furnizeze informatii militare clasificate unui reprezentant al celeilalte părti contractante, partea contractantă primitoare va transmite părtii contractante furnizoare asigurarea că respectivul reprezentant are autorizatie de securitate corespunzătoare nivelului de secretizare a informatiilor respective, că accesul solicitat este necesar în scopuri oficiale, iar informatiile militare clasificate furnizate sunt protejate de către partea contractantă primitoare conform prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 8

Vizitele

 

(1) Autorizatia pentru vizitele reprezentantilor unei părti contractante în clădirile sau în institutiile celeilalte părti contractante, unde se solicită accesul la informatii militare clasificate, se va limita numai la acele vizite ce se desfăsoară pentru scopuri oficiale.

(2) Autorizatia pentru vizitarea clădirilor si a institutiilor va fi acordată de către autoritătile competente de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor contractante. Valabilitatea autorizatiilor pentru vizite nu va depăsi 6 luni.

(3) Fiecare parte contractantă va informa cealaltă parte contractantă despre persoanele care vor efectua vizita, cu cel putin 3 săptămâni înainte de vizita planificată.

(4) Partea contractantă gazdă va fi răspunzătoare de instruirea specifică a personalului din clădirile sau din institutiile ce urmează a fi vizitate, în functie de deciziile referitoare la obiectivul vizitei si de cel mai înalt nivel al informatiilor militare clasificate ce urmează a fi furnizate părtii contractante care efectuează vizita.

(5) Solicitările pentru vizite ale reprezentantilor părtilor contractante se vor face prin punctele de contact mentionate la art. 5. Solicitările vor contine următoarele date:

- numele vizitatorului propus, data si locul nasterii, nationalitatea si numărul pasaportului/numărul cărtii de identitate;

- statutul oficial al vizitatorului si denumirea institutiei, companiei sau organizatiei pe care el/ea o reprezintă sau de care el/ea apartine;

- certificarea nivelului de acces al vizitatorului la informatiile vizate;

- denumirea si adresa institutiei, companiei sau organizatiei care va fi vizitată;

- numele si functia persoanei (persoanelor) care vor fi vizitate, dacă se cunosc;

- scopul vizitei;

- datele sosirii si plecării.

(6) Datele personale cu privire la persoanele care solicită acces la informatiile militare clasificate, potrivit dispozitiilor prezentului acord, vor fi protejate de către părtile contractante.

(7) Toti vizitatorii vor respecta legislatia statului părtii contractante gazdă, referitoare la protectia informatiilor militare clasificate.

 

ARTICOLUL 9

Securitatea fizică

 

(1) Fiecare parte contractantă va fi răspunzătoare pentru securitatea informatiilor militare clasificate primite de la cealaltă parte contractantă, pe timpul tranzitului sau al depozitării acestora pe teritoriul statului său.

(2) Fiecare parte contractantă va fi răspunzătoare pentru securitatea tuturor clădirilor si institutiilor de stat si private în care se află informatii militare clasificate furnizate de cealaltă parte contractantă si va garanta că au fost desemnate persoane calificate si autorizate care răspund de protectia acestor informatii.

(3) Informatiile militare clasificate vor fi depozitate în asa fel încât să se permită accesul numai persoanelor autorizate în conformitate cu prevederile art. 7.

 

ARTICOLUL 10

Transmiterea informatiilor militare clasificate

 

Informatiile militare clasificate vor fi transmise între părtile contractante prin canale diplomatice sau alte canale stabilite de comun acord de către părtile contractante.

Cerintele minimale de securitate pe timpul transmiterii informatiilor militare clasificate vor fi următoarele:

a) pentru documente: documentele si alte suporturi continând informatii militare clasificate vor fi transmise în plicuri duble si sigilate. Plicul interior va fi marcat cu nivelul de secretizare a informatiilor continute în document si adresa primitorului. Plicul exterior va avea inscriptionate adresa celui care primeste, adresa celui care trimite si numărul de înregistrare al documentului si sigiliul celui care transmite, în cazul în care acesta se poate aplica.

Documentele astfel împachetate vor fi transmise prin canalele convenite de către părtile contractante. Pachetele cu documente vor fi însotite de borderouri în care se vor consemna procedurile de predare-primire;

b) pentru echipamente: echipamentele militare clasificate vor fi transportate în vehicule protejate, sigilate si împachetate corespunzător si sub un permanent control astfel încât să se prevină accesul persoanelor neautorizate.

Echipamentele militare clasificate depozitate temporar pe timpul transportului acestora vor fi plasate în zone protejate corespunzător. Aceste zone trebuie să fie supravegheate cu echipamente de detectie la intruziune sau păzite de personal special autorizat. Echipamentele militare clasificate vor fi însotite pe timpul transportului de borderouri, ca si pachetele care contin documentele, în care se vor consemna detaliat operatiunile de predare-primire. Primitorul va expedia furnizorului borderoul care să confirme primirea echipamentelor;

c) pentru transmiterea electronică: informatiile militare clasificate pot fi transmise prin mijloacele electronice protejate cu sisteme criptografice special realizate sau acceptate de comun acord de către părtile contractante.

 

ARTICOLUL 11

Marcarea documentelor

 

Partea contractantă primitoare va stampila sau va înscrie pe toate suporturile informatiilor militare clasificate primite de la partea contractantă furnizoare numele sau marca furnizorului, precum si nivelul de secretizare national corespunzător echivalentei stabilite prin dispozitiile art. 4.

 

ARTICOLUL 12

Distrugerea

 

Documentele, celelalte suporturi care contin informatii militare clasificate, precum si echipamentele militare clasificate vor fi distruse într-o astfel de manieră încât să facă imposibilă reconstituirea, partială sau integrală, a informatiilor militare clasificate pe care acestea le contin, cu respectarea procedurilor stabilite potrivit legislatiei statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 13

Multiplicarea si traducerea documentelor

 

(1) Documentele care nu contin mentiunea “Interzis la multiplicare” pot fi multiplicate. Toate copiile executate de pe documentele si suporturile care contin informatii militare clasificate vor fi marcate cu acelasi nivel de secretizare ca si originalele. Numărul copiilor va fi limitat la strictul necesar si numai pentru scopuri oficiale.

(2) Toate traducerile informatiilor militare clasificate vor fi realizate de către persoane autorizate corespunzător prevederilor art. 7. Numărul copiilor de pe traduceri va fi limitat la strictul necesar, iar distribuirea acestora va fi de asemenea controlată. Traducerile vor fi marcate cu acelasi nivel de secretizare ca si informatiile originale si vor purta o adnotare corespunzătoare în limba în care au fost traduse, prin care să se specifice că acestea contin informatii militare clasificate apartinând părtii contractante furnizoare.

 

ARTICOLUL 14

Transmiterea către contractanti

 

Înainte de a transmite către un contractant informatii militare clasificate furnizate de cealaltă parte contractantă, partea contractantă primitoare:

a) va solicita acordul scris al părtii contractante furnizoare;

b) se va asigura că acel contractant are capacitatea de a proteja corespunzător informatiile militare clasificate;

c) va acorda autorizatie de securitate clădirilor si institutiilor contractantului respectiv;

d) va acorda autorizatie de securitate personalului ale cărui îndatoriri oficiale necesită accesul la informatii militare clasificate;

e) va efectua investigatii corespunzătoare privind toate persoanele cărora li s-a acordat accesul la informatiile militare clasificate, pentru a se asigura că acestea cunosc responsabilitătile ce le revin pentru protectia informatiilor, în conformitate cu legislatia statelor lor si cu prevederile prezentului acord;

f) va efectua periodic controale de securitate în clădirile si în institutiile contractantului pentru a se asigura că informatiile militare clasificate sunt protejate potrivit prevederilor prezentului acord;

g) se va asigura că accesul la informatiile militare clasificate este limitat numai la persoanele autorizate si numai în legătură cu îndatoririle lor oficiale.

 

ARTICOLUL 15

Pierdere si compromitere

 

(1) În cazul unor încălcări ale măsurilor de securitate, implicând pierderea informatiilor militare clasificate sau suspiciunea că au fost divulgate informatii militare clasificate unor persoane neautorizate, partea contractantă primitoare va informa imediat partea contractantă furnizoare.

(2) Partea contractantă primitoare va initia imediat o investigatie, în conformitate cu legislatia statului său, cu asistenta părtii contractante furnizoare, dacă se solicită.

Partea contractantă primitoare va informa partea contractantă furnizoare asupra circumstantelor, măsurilor luate si rezultatului investigatiilor, imediat ce este posibil.

 

ARTICOLUL 16

Vizitele de securitate

 

Personalul părtilor contractante însărcinat cu securitatea poate verifica aplicarea cerintelor de securitate conform prevederilor prezentului acord prin vizite reciproce.

Permisiunea de a efectua astfel de vizite va fi acordată de părtile contractante după o consultare prealabilă. Scopul acestor vizite constă în consultări periodice asupra procedurilor de securitate aplicate, în vederea realizării compatibilitătii sistemelor de securitate ale părtilor contractante si pentru a se convinge că informatiile militare clasificate sunt protejate corespunzător.

 

ARTICOLUL 17

Aspecte financiare

 

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea dispozitiilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 18

Solutionarea disputelor

 

Eventualele dispute privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultări între părtile contractante fără a recurge la un tert.

 

ARTICOLUL 19

Intrarea în vigoare si denuntarea

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi notifică în scris, prin canale diplomatice, că au fost îndeplinite cerintele legislatiei nationale pentru intrarea lui în vigoare.

(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pe noi perioade de 5 ani.

Prezentul acord poate înceta prin acordul scris al părtilor contractante. De asemenea, poate fi denuntat de oricare parte contractantă la 6 luni de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a unei notificări scrise exprimând o asemenea intentie.

(3) Amendamentele la prezentul acord se vor face prin acordul părtilor contractante si vor intra în vigoare conform prevederilor alin. (1) al acestui articol.

(4) În cazul denuntării prezentului acord, toate informatiile militare clasificate, generate sau furnizate potrivit prevederilor prezentului acord, vor fi protejate în continuare conform legislatiei specifice a statelor părtilor contractante si prevederilor prezentului acord.

Prezentul acord a fost semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Mircea Pascu,

ministrul apărării nationale

Pentru Guvernul Georgiei,

David Tevzadze,

general locotenent

ministrul apărării


*) Tabelul este reprodus în facsimil.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 785.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2003 privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarea modificare:

- La articolul 1, alineatele (3), (4) si (5) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 502.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2003 privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 788.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 62 din 22 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.16 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 29 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 504.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente si se dispune publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 790.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 65 din 28 august 2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 august 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2003.

Nr. 506.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2003.

Nr. 792.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 374

din 2 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Ghiurău în Dosarul nr. 3.329/2003 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspund părtile Asociatia SUT Pas Oradea, prin avocat, si Societatea Comercială “Star West Market Impex” - S.R.L. din Oradea, prin reprezentant legal, lipsind autorul exceptiei si partea Ardelean Dan Gheorghe, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Asociatiei SUT Pas Oradea arată că în cauza de fată se impunea ca exceptia de neconstitutionalitate să fie respinsă chiar de instanta de fond, fără a mai sesiza Curtea Constitutională, deoarece, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, numai debitorul poate formula cerere în anulare împotriva ordonantei cu somatia de plată, or autorul exceptiei de fată, Gheorghe Ghiurău, nu are calitatea de debitor. Pe fondul cauzei, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta constantă în materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Star West Market Impex” - S.R.L. din Oradea arată că sustine aceleasi argumente ca si cele expuse de avocatul Asociatiei SUT Pas Oradea.

Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprundentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.329/2003, Tribunalul Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Ghiurău într-o cauză având ca obiect o cerere în anulare a unei ordonante cu somatia de plată.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, care prevăd că împotriva ordonantei cu somatia de plată numai debitorul poate introduce cerere în anulare, sunt contrare prevederilor art. 21 din Constitutie, deoarece îngrădesc dreptul de acces liber la justitie al altor persoane ale căror interese legitime au fost lezate prin ordonanta respectivă. Ordonanta cu somatia de plată atacată a fost emisă la cererea creditoarei Societatea Comercială “Star West Market Impex” - S.R.L. din Oradea împotriva debitoarei Asociatia SUT Pas din Oradea. Autorul exceptiei, membru al Asociatiei SUT Pas, cu o contributie însemnată la constituirea fondurilor pentru achizitionarea pachetului de actiuni, consideră că prin obligarea la plată a asociatiei, în mod direct, au fost lezate si interesele sale legitime, motiv pentru care a atacat ordonanta cu somatia de plată, prin cererea în anulare. În cadrul judecării cererii, părtile adverse au ridicat exceptia lipsei calitătii procesuale active a reclamantului, exceptie întemeiată pe dispozitiile art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, situatie fată de care reclamantul a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale.

Tribunalul Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată nu este inadmisibilă întrucât solutionarea exceptiei privind lipsa calitătii procesuale active a reclamantului depinde de dispozitiile legale criticate. În ceea ce priveste fondul exceptiei, instanta consideră că aceasta nu este întemeiată, având în vedere că procedura instituită prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este una “specială în materia executării creantelor si reglementează executarea silită dintre creditor si debitor, nefăcând distinctie între persoana fizică si juridică. De asemenea, legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform prerogativelor prevăzute de art. 125 alin. (3) din Constitutie”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia ridicată este nefondată.

Arată, în acest sens, că modalitătile concrete ale accesului la justitie sunt prevăzute de normele de drept procesual, care, potrivit prevederilor art. 125 din Constitutie, se stabilesc prin lege. Hotărârile judecătoresti produc efecte relative numai între părtile în litigiu si, ca regulă generală, ele pot fi atacate numai de către părtile din proces. Această regulă generală nu îngrădeste însă dreptul oricărei alte persoane lezate în interesele sale legitime printr-o anumită hotărâre, de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor sau a intereselor sale legitime, dar nu pe calea procedurii speciale instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, ci în conformitate cu normele dreptului comun.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002.

Art. 8 alin. (1) are următorul continut: “Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin pevederilor art. 21 din Constitutie, potrivit cărora:

“(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si continutul dispozitiilor legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine următoarele:

Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri însusite de părti. Pe calea acestei proceduri speciale se solutionează neîntelegerile dintre creditor si debitor legate de executarea de către debitor a obligatiei de plată, fără cercetarea fondului raporturilor juridice dintre părti.

Potrivit dispozitiilor art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, “(1) Ordonanta privind somatia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti”. Este evident că o asemenea solutie judecătorească nu poate avea autoritate de lucru judecat cu privire la raporturile juridice ale oricărei terte persoane cu creditorul ori cu debitorul.

Conform prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

În raport cu obiectul si natura diferitelor litigii, a drepturilor, libertătilor si intereselor legitime ce urmează a fi apărate prin actiuni în justitie, legiuitorul poate elabora norme diferite privind procedura de sesizare a instantelor judecătoresti si de judecată, ca si căile de atac ce pot fi exercitate, cu conditia să nu îngrădească exercitiul dreptului de acces liber la justitie. Dispozitiile art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 nu îngrădesc exercitiul dreptului nici unei terte persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea si promovarea intereselor lor legitime, legate de obiectul litigiului solutionat printr-o ordonantă cu somatia de plată, doar că nu le pune la dispozitie cererea în anulare.

Întreaga procedură reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 este destinată exclusiv celor două părti, creditorul si debitorul. Orice altă persoană îsi poate apăra si valorifica drepturile si interesele legitime, legate chiar de obiectul litigiului dintre creditor si debitor, prin actiuni în justitie promovate conform normelor din dreptul comun.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Ghiurău în Dosarul nr. 3.329/2003 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu