MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 611         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            47/1.203/509. - Ordin al ministrului economiei si comertului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

 

            137. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 47 din 21 iulie 2003

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.203 din 30 iulie 2003

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 509 din 13 august 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, al Hotărârii Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

            ministrul economiei si comertului, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul administratiei

si internelor,

Ioan Rus

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Scopul

 

Art. 1. - Scopul prezentei proceduri este de a stabili modalitatea de emitere a avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, avându-se în vedere:

a) asigurarea securitătii si continuitătii alimentării cu titei, gazolină, etan, condensat, produse petroliere si gaze naturale a consumatorilor;

b) asigurarea protectiei mediului si a sigurantei constructiilor persoanelor fizice si juridice;

c) asigurarea operării si întretinerii în conditii de sigurantă si eficientă a infrastructurii de transport titei, gazolină, etan, condensat si produse petroliere, precum si de productie, înmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale.

 

Domeniul de aplicare

 

            Art. 2. - Prevederile prezentei proceduri se aplică în cazul autorizării executării lucrărilor de constructii, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celor de la lit. b).

 

CAPITOLUL II

Obligatiile operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, ale autoritătilor administratiei publice locale si ale persoanelor fizice si juridice care realizează lucrări de constructii

SECTIUNEA 1

Obligatiile operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale

 

Art. 3. - Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale cu atributii în dezvoltarea, exploatarea, întretinerea, verificarea si repararea obiectivelor/sistemelor care alcătuiesc infrastructura necesară alimentării cu titei, gazolină, condensat, etan si produse petroliere, precum si cu gaze naturale a consumatorilor finali/beneficiarilor sunt:

a) producătorii de titei si gaze naturale;

b) operatorii sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

c) Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, care este operatorul Sistemului national de transport titei;

d) Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, care este operatorul Sistemului de transport produse petroliere;

e) Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, care este operatorul Sistemului national de transport gaze naturale;

f) Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, care operează propria retea de transport si distributie a gazelor naturale;

g) operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale;

h) Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, care este operatorul rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, statiilor de pompare, precum si al celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora.

Art. 4. - Obiectivele/sistemele din sectorul petrol si gaze naturale care alcătuiesc infrastructura aferentă productiei si transportului de petrol si gaze naturale, înmagazinării si distributiei de gaze naturale sunt constituite, în principal, din:

a) instalatii tehnologice de suprafată, statii de comprimare si conducte de colectare aferente activitătilor de productie a titeiului si gazelor naturale si de înmagazinare a gazelor naturale;

b) conducte de transport si statii de pompare aferente Sistemului national de transport titei si Sistemului de transport produse petroliere;

c) conducte de transport, statii de comandă vane, noduri tehnologice si statii de comprimare aferente Sistemului national de transport gaze naturale si retelei proprii de transport al gazelor naturale a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti;

d) racorduri si statii de reglare-măsurare a gazelor naturale aferente Sistemului national de transport gaze naturale si retelei proprii de transport al gazelor naturale a Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti;

e) sisteme de distributie a gazelor naturale;

f) alte instalatii tehnologice: statii de protectie catodică, instalatii de odorizare gaz.

Art. 5. - Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au obligatia de a dezvolta, exploata, întretine, verifica si repara infrastructura aferentă în conditii de sigurantă, eficientă economică si de protectie a mediului.

Art. 6. - (1) Pentru protectia si functionarea normală a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale sunt instituite prin norme tehnice, elaborate de către autoritătile competente, zone de protectie si zone de sigurantă a acestora.

(2) Obiectivele/sistemele din sectorul petrol si gaze naturale se marchează si se protejează în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.

Art. 7. - În vederea evidentierii obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale existente pe teritoriul judetelor, operatorii din sectorul petrol si gaze naturale vor transmite anual consiliilor judetene planuri administrative la scara 1:100.000 cuprinzând traseele si amplasamentele obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, cu respectarea prevederilor aplicabile în domeniul clasificării informatiilor.

Art. 8. - (1) Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au obligatia de a notifica în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării, orice situatie vizând executarea de lucrări neautorizate în zona de protectie si/sau de sigurantă a obiectivelor/sistemelor aferente.

(2) Notificarea se va transmite, după caz, în vederea dispunerii măsurilor legale, către următoarele autorităti:

a) primăriilor locale;

b) consiliilor judetene;

c) Inspectoratului de Stat în Constructii;

d) Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

e) Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

f) organelor de politie sau jandarmerie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile autoritătilor administratiei publice locale

 

Art. 9. - Autorizarea executării lucrărilor de constructii prevăzute la art. 2 în zonele în care există obiective/sisteme din sectorul petrol si gaze naturale este posibilă numai cu conditia obtinerii avizelor operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale.

Art. 10. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a prevedea în planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului regimul de protectie aferent obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, în baza datelor transmise de operatorii din sectorul petrol si gaze naturale conform art. 7.

(2) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a transmite operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, prevăzuti la art. 3, planurile cadastrale, planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului în vederea evidentierii traseelor si obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale existente pe teritoriul administrativ al judetelor.

Art. 11. - (1) În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2, în situatia existentei în perimetrul unitătii administrativ-teritoriale a unor obiective/sisteme din sectorul petrol si gaze naturale, la faza redactării certificatului de urbanism, autoritătile administratiei publice locale vor mentiona explicit avizele necesar a fi obtinute de solicitant de la operatorii din sectorul petrol si gaze naturale.

(2) În acest sens, formularul “Certificat de urbanism” va fi completat la pct. 4 lit. d)2, după caz, astfel:

Alte avize/acorduri:

1. Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias;

2. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias;

3. Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti;

4. Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti;

5. Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti;

6. Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta.

(3) Dacă în perimetrul unitătii administrativ-teritoriale există obiective/sisteme operate de alti operatori de transport titei, gazolină, etan, condensat si produse petroliere, precum si de productie, înmagazinare sau transport gaze naturale decât cei prevăzuti la alin. (2), formularul “Certificat de urbanism” va fi completat la pct. 4 lit. d)2 cu indicarea exactă a denumirii operatorilor respectivi.

(4) Dacă la faza redactării certificatului de urbanism există neclarităti cu privire la amplasamentul obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale sau la denumirea exactă a unora dintre operatorii din sectorul petrol si gaze naturale prezenti în perimetrul unitătii administrativ-teritoriale, în scopul indicării precise a avizelor necesare, autoritătile administratiei publice locale vor consulta în scris operatorii cunoscuti, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si/sau Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

(5) Avizul operatorilor sistemelor de distributie a gazelor naturale se regăseste în formularul “Certificat de urbanism” la pct. 4 lit. c)1.

(6) În situatia în care în perimetrul unitătilor administrativ-teritoriale nu există obiective/sisteme din sectorul petrol si gaze naturale, nu este necesară obtinerea avizului de la operatorii din sectorul petrol si gaze naturale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile persoanelor fizice si juridice care realizează lucrări de constructii

 

            Art. 12. - Persoanele fizice si juridice care realizează una sau mai multe dintre lucrările de constructie prevăzute la art. 2 au următoarele obligatii:

a) să solicite avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, conform cerintelor din certificatul de urbanism;

b) să respecte întocmai conditiile impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale;

c) să nu intervină în nici un fel asupra obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale.

Art. 13. - În timpul si după realizarea constructiei, persoanele fizice si juridice au obligatia de a permite accesul neconditionat al operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale în scopul efectuării activitătilor de verificare, întretinere si reparare a infrastructurii de transport titei, gazolină, etan, condensat si produse petroliere, precum si de productie, înmagazinare, transport sau distributie a gazelor naturale existente în perimetrul constructiei, precum si pentru alte activităti de interventie în caz de necesitate.

 

CAPITOLUL III

Procedura de avizare

 

Art. 14. - Solicitant al avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să execute una sau mai multe dintre lucrările prevăzute la art. 2.

Art. 15. - Avizul operatorilor din sectorul de distributie a gazelor naturale se va obtine în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind emiterea acordului unic.

Art. 16. - (1) Pentru obtinerea avizelor operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, precizate la pct. 4 lit. d)2 din certificatul de urbanism, solicitantul va depune la acestia o documentatie compusă din:

a) cerere scrisă care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului si obiectul solicitării;

b) memoriu tehnic privind lucrarea de constructie avută în vedere;

c) copie de pe certificatul de urbanism;

d) plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000 sau 1:10.000;

e) plan de situatie, la scara 1:500, care să cuprindă amplasarea constructiilor în perimetrul propus, precum si drumurile de acces aferente; planul de situatie va fi vizat de subunitătile de exploatare teritorială ale operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, nominalizate în anexele nr. 1.1-1.8.

(2) Documentatia prevăzută la alin. (1) poate fi depusă si de către un consultant, proiectant sau orice altă persoană fizică ori juridică împuternicită de titularul certificatului de urbanism.

Art. 17. - (1) Documentatia pentru obtinerea avizului se depune la sediile structurilor teritoriale ale operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale nominalizate în anexele nr. 1.1-1.8.

(2) La depunerea documentatiei emitentul avizului comunică solicitantului tariful de avizare, solicitantul având obligatia de a-l achita de îndată si de a prezenta copia documentului de plată.

Art. 18. - (1) În situatia în care amplasamentul lucrărilor propuse nu se află în zona de sigurantă ori în zona de protectie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, avizul va fi emis de către structurile teritoriale prevăzute la art. 17 alin. (1), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării documentatiei.

(2) În situatia în care amplasamentul lucrărilor propuse se află în zona de sigurantă ori în zona de protectie a obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, documentatia va fi transmisă de structura teritorială sau de solicitant la sediul central al operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, avizul urmând a fi emis în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la sediul central.

(3) În situatii deosebite, în functie de conditiile specifice de amplasament si/sau de importanta si complexitatea obiectivului de investitii ori a obiectivului/sistemului din sectorul petrol si gaze naturale, în vederea emiterii avizului, documentatia va fi analizată de consiliul tehnico-economic al operatorului. În acest caz, avizul va fi emis în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentatiei la sediul central al emitentului.

Art. 19. - (1) În cazul în care se constată că documentatia este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu mentionarea în scris a datelor si elementelor necesare pentru completare.

(2) În această situatie, termenele prevăzute la art. 18 pentru eliberarea avizului curg de la data înregistrării documentatiei complete.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1), tariful încasat nu se restituie, urmând a fi utilizat pentru eliberarea avizului după depunerea documentatiei complete.

Art. 20. - Cuantumul tarifului de avizare se stabileste de emitentul avizului, potrivit reglementărilor legale specifice.

Art. 21. - (1) Pentru avizare operatorii din sectorul petrol si gaze naturale vor analiza documentatia depusă si vor emite avizul lor favorabil cu/fără conditii sau nefavorabil.

(2) Avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale se transmite solicitantului direct sau prin postă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenele prevăzute la art. 18.

(3) Avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale se va transmite spre stiintă si emitentului certificatului de urbanism.

Art. 22. - (1) Valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia.

(2) Termenul de valabilitate al avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale este de 12 luni de la data eliberării acestuia.

(3) În situatia în care în acest interval de timp solicitantul nu a obtinut autorizatia de construire, avizul îsi pierde valabilitatea, solicitantul având obligatia de a obtine un nou aviz, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Art. 23. - În situatia în care solicitantul a obtinut autorizatia de construire în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2), valabilitatea avizului operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale se prelungeste automat pe durata valabilitătii autorizatiei de construire, inclusiv în cazul prelungirii valabilitătii acesteia, cu conditia realizării constructiei în conformitate cu documentatia prevăzută la art. 16.

Art. 24. - (1) În cazul nerespectării conditiilor impuse prin avizul operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale, acesta îsi pierde valabilitatea, operatorii având obligatia să notifice pierderea valabilitătii avizului emitentului autorizatiei de construire, care va dispune măsurile prevăzute de lege pentru astfel de situatii.

(2) Notificarea operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale privind pierderea valabilitătii avizului se va transmite, spre stiintă, si la Inspectoratul de Stat în Constructii.

Art. 25. - Formularele model ale cererii si ale avizelor emise de operatorii din sectorul petrol si gaze naturale sunt prezentate în anexele nr. 2, 3 si 4.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) Operatorii din sectorul petrol si gaze naturale, pe lângă activitatea de urmărire curentă a unor obiective/tronsoane de conductă, vor institui si urmărirea specială a acestora, conform legislatiei în vigoare, pentru următoarele situatii privind existenta unor constructii executate anterior prezentei proceduri în zona de sigurantă ori în zona de protectie a respectivelor obiective/tronsoane de conductă:

a) constructii realizate legal care, datorită modificării normativelor tehnice, se află actualmente în zona de sigurantă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol si gaze naturale;

b) constructii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contraventia s-a prescris, aflate în zona de sigurantă a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol si gaze naturale;

c) constructii realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contraventia s-a prescris, aflate în zona de protectie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol si gaze naturale;

d) constructii autorizate sau realizate ilegal, pentru care dreptul de a constata contraventia nu s-a prescris, aflate în zona de sigurantă ori în zona de protectie a obiectivelor/tronsoanelor de conductă din sectorul petrol si gaze naturale.

(2) Urmărirea specială executată de către operatorii din sectorul petrol si gaze naturale constă, în principal, din:

- monitorizarea stării tehnice a conductelor si echipamentelor si luarea oricăror măsuri ce se impun pentru prevenirea accidentelor tehnice;

- sesizarea autoritătilor locale când se constată executarea lucrărilor de întretinere, reparatii capitale sau extindere a constructiilor.

Art. 27. - (1) Pentru situatiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. c) operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au obligatia ca, pe lângă instituirea urmăririi speciale, să ia măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normativelor tehnice în vigoare.

(2) În aceste situatii, proprietarii constructiilor au obligatia să asigure operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale accesul neconditionat pentru:

a) desfăsurarea normală a activitătilor de urmărire curentă;

b) aplicarea procedurilor de urmărire specială;

c) executarea lucrărilor necesare încadrării în prevederile normativelor tehnice în vigoare, si anume: lucrări de deviere, mutare de amplasamente, înlocuiri de conducte cu schimbarea clasei de locatie etc.;

d) desfăsurarea activitătilor de întretinere, reparare si interventie necesare.

Art. 28. - (1) Pentru cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. d) operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au obligatia de a notifica în scris situatiile de acest fel autoritătilor prevăzute la art. 8 alin. (2), după caz.

(2) Autoritătile prevăzute la art. 8 alin. (2) au obligatia de a dispune de urgentă măsurile necesare pentru reglementarea situatiilor, cu respectarea legislatiei în vigoare, măsuri care vor fi comunicate în termen de maximum 30 de zile operatorului care a transmis notificarea.

(3) În situatia în care autoritătile către care s-a transmis notificarea nu dispun măsurile legale în interiorul intervalului de prescriere a contraventiei prevăzut de legislatia în vigoare, operatorii din sectorul petrol si gaze naturale au dreptul de a face demersurile necesare pentru a recupera cheltuielile ocazionate de aplicarea procedurilor de urmărire specială, precum si a costului lucrărilor de deviere, mutare de amplasamente, înlocuire de conducte cu schimbarea clasei de locatie etc., necesare încadrării în prevederile normativelor tehnice în vigoare.

(4) Pentru cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. d) se aplică, de asemenea, prevederile art. 27 alin. (2).

Art. 29. - Comisiile de acorduri unice, constituite conform legislatiei în vigoare, pot solicita prezenta specialistilor operatorilor din sectorul petrol si gaze naturale în vederea clarificării unor aspecte legate de avizele emise de acestia.

Art. 30. - Încălcarea dispozitiilor prezentei proceduri atrage răspunderea juridică a persoanelor vinovate în conditiile legii.

Art. 31. - Anexele nr. 1.1-1.8, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1.1

la procedură

 

LISTA

cuprinzând sucursalele Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

 

I. Sucursale de productie cu subunitătile de exploatare teritoriale

1. “Petrom” Brăila

Municipiul Brăila, Bd. Independentei bl. D1, judetul Brăila

2. “Petrom” Craiova

Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3, judetul Dolj:

- Schela Craiova, Str. Brestei nr. 3, municipiul Craiova;

- Schela Stoina, comuna Stoina, judetul Gorj;

- Combinatul “Doljchim” Craiova, DE 70 km 6, comuna Isalnita, judetul Dolj

3. “Petromar” Constanta

Municipiul Constanta, incinta port, dana 34, judetul Constanta

4. “Petrom” Moinesti

Municipiul Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, judetul Bacău:

- Schela Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92, municipiul Moinesti;

- Schela Modârzău, localitatea Modârzău, judetul Bacău;

- Schela Zemes, comuna Zemes, judetul Bacău.

5. “Petrom” Pitesti

Municipiul Pitesti, Bd. Republicii nr. 160, judetul Arges:

- Schela Pitesti, Bd. Republicii nr. 160, judetul Arges;

- Schela Ciuresti, localitatea Potcoava, judetul Olt;

- Schela Drăgăsani, municipiul Drăgăsani, Str. Nucilor nr. 18, judetul Vâlcea

6. “Petrom” Ploiesti

Municipiul Ploiesti, Bd. Independentei nr. 21, judetul Prahova:

- Schela Boldesti, orasul Boldesti-Scăeni, Calea Unirii nr. 68, judetul Prahova;

- Schela Băicoi, orasul Băicoi, Str. Republicii nr. 8, judetul Prahova;

- Schela Berca, comuna Berca, judetul Buzău

7. “Petrom” Suplac

Comuna Suplacu de Barcău, Str. Crinului nr. 72, judetul Bihor:

- Schela Suplac, comuna Suplacu de Barcău, Str. Crinului nr. 72, judetul Bihor;

- Schela Marghita, orasul Marghita, Calea Republicii nr. 33, judetul Bihor

8. “Petrom” Timisoara

Municipiul Timisoara, str. Popa Sapcă nr. 2, judetul Timis:

- Schela Timisoara, str. Popa Sapcă nr. 2, municipiul Timisoara, judetul Timis;

- Schela Arad, Str. Episcopiei nr. 44, municipiul Arad, judetul Arad

9. “Petrom” Târgoviste

Municipiul Târgoviste, aleea Sinaia nr. 6, judetul Dâmbovita:

- Schela Târgoviste, aleea Sinaia nr. 6, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita;

- Schela Moreni, str. Al. Ioan Cuza nr. 9, municipiul Moreni, judetul Dâmbovita;

- Schela Găesti, comuna Valea Mare, judetul Dâmbovita

10. “Petrom” Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 24, judetul Gorj:

- Schela Ticleni, Str. Petrolistilor nr. 2, orasul Ticleni, judetul Gorj;

- Schela Turburea, comuna Turburea, judetul Gorj

11. “Petrom” Videle

Orasul Videle, Str. Republicii nr. 1-3, judetul Teleorman:

- Schela Videle, Str. Republicii nr. 13, orasul Videle, judetul Teleorman;

- Schela Poeni, comuna Poeni, judetul Teleorman;

- Schela Roata, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu;

- Schela Bolintin, Str. Republicii nr. 15, orasul Bolintin-

Vale, judetul Giurgiu

II. Sucursale de prestări de servicii

1. “Petrorep” Moinesti

Municipiul Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 92A, judetul Bacău

III. Sucursala de aprovizionare

1. Baza de aprovizionare Floresti

Comuna Floresti, Str. Gării nr. 1, judetul Prahova

IV. Sucursale de rafinare

1. “Arpechim” Pitesti

Municipiul Pitesti, Bd. Petrochimistilor nr. 127, judetul Arges

2. “Petrobrazi”

Comuna Brazi, judetul Prahova

V. Sucursale de distributie

1. “Peco” Alba

Municipiul Alba Iulia, piata Iuliu Maniu bl. 31 DE, judetul Alba

2. “Peco” Arad

Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, judetul Arad

3. “Peco” Arges

Municipiul Pitesti, str. I.C. Brătianu nr. 52-54, judetul Arges

4. “Peco” Bacău

Municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94D, judetul Bacău

5. “Peco” Bihor

Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, judetul Bihor

6. “Peco” Bistrita

Municipiul Bistrita, Str. Zimbrului nr. 3A, judetul Bistrita-Năsăud

7. “Peco” Botosani

Municipiul Botosani, str. Manolesti Deal, judetul Botosani

8. “Peco” Brasov

Municipiul Brasov, Str. Hărmanului nr. 15B, judetul Brasov

9. “Peco” Brăila

Municipiul Brăila, Sos. Buzăului nr. 13, judetul Brăila

10. “Peco” Buzău

Municipiul Buzău, Str. Bistritei nr. 3, judetul Buzău

11. “Peco” Caras-Severin

Municipiul Resita, Str. Timisoarei nr. 19, judetul Caras-Severin

12. “Peco” Călărasi

Municipiul Călărasi, Prelungirea Sloboziei nr. 1, judetul Călărasi

13. “Peco” Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 3, judetul Cluj

14. “Peco” Constanta

Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu nr. 9, judetul Constanta

15. “Peco” Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 56, judetul Covasna

16. “Peco” Dâmbovita

Municipiul Târgoviste, str. Matei Basarab nr. 1, judetul Dâmbovita

17. “Peco” Dolj

Municipiul Craiova, str. Săvinesti nr. 3, judetul Dolj

18. “Peco” Galati

Municipiul Galati, Str. Basarabiei nr. 62, judetul Galati

19. “Peco” Giurgiu

Municipiul Giurgiu, str. Bucuresti nr. 86A, judetul Giurgiu

20. “Peco” Gorj

Municipiul Târgu Jiu, Str. Victoriei bl. 5-7, judetul Gorj

21. “Peco” Harghita

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. George Cosbuc nr. 51, judetul Harghita

22. “Peco” Hunedoara

Municipiul Deva, Str. 22 Decembrie nr. 11, judetul Hunedoara

23. “Peco” Ialomita

Municipiul Slobozia, Sos. Brăilei nr. 7, judetul Ialomita

24. “Peco” Iasi

Municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 24, judetul Iasi

25. “Peco” Maramures

Municipiul Baia Mare, bd. Bucuresti nr. 53, judetul Maramures

26. “Peco” Mehedinti

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Saidac nr. 45, judetul Mehedinti

27. “Peco” Mures

Municipiul Târgu Mures, Piata Trandafirilor nr. 13, judetul Mures

28. “Peco” Neamt

Municipiul Piatra-Neamt, bd. Decebal nr. 28, judetul Neamt

29. “Peco” Olt

Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, judetul Olt

30. “Peco” Prahova

Municipiul Ploiesti, str. Văleni nr. 44, judetul Prahova

31. “Peco” Satu Mare

Municipiul Satu Mare, str. Al. Ioan Cuza nr. 16, judetul Satu Mare

32. “Peco” Sălaj

Municipiul Zalău, Str. Depozitelor nr. 4, judetul Sălaj

33. “Peco” Sibiu

Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor nr. 67, judetul Sibiu

34. “Peco” Suceava

Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1, judetul Suceava

35. “Peco” Teleorman

Comuna Poroschia, judetul Teleorman

36. “Peco” Timis

Municipiul Timisoara, Str. Eroilor nr. 32A, judetul Timis

37. “Peco” Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, judetul Tulcea

38. “Peco” Vaslui

Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, judetul Vaslui

39. “Peco” Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 147, judetul Vâlcea

40. “Peco” Vrancea

Municipiul Focsani, Str. Bârsei nr. 10, judetul Vrancea

41. “Competrol” Bucuresti

Municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Titeica nr. 121, sectorul 2

42. “Transpeco” Bucuresti

Municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 2, sectorul 1copyrightdsc.net

 

ANEXA Nr. 1.2

la procedură

 

LISTA

cuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale si subunitătile de exploatare teritoriale ale Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

 

I. Structuri centrale

1. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias - Sediul central: municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu

2. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias - Sucursala de transport gaze naturale: municipiul Medias, str. George Enescu nr. 11, judetul Sibiu

3. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias - Sucursala de cercetare si proiectare pentru transport gaze naturale: municipiul Medias, Str. Unirii nr. 6, judetul Sibiu

II. Structuri teritoriale

1. Regionala Arad

Municipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judetul Arad

2. Regionala Bacău

Municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 63, judetul Bacău

3. Regionala Brăila

Municipiul Brăila, str. Ion Ghica nr. 5, judetul Brăila

4. Regionala Brasov

Municipiul Brasov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judetul Brasov

5. Regionala Bucuresti

Municipiul Bucuresti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6

6. Regionala Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Crisului nr. 12, judetul Cluj

7. Regionala Craiova

Municipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judetul Dolj

8. Regionala Constanta

Municipiul Constanta, str. Caraiman nr. 2 bis, judetul Constanta

9. Regionala Medias

Municipiul Medias, str. George Cosbuc nr. 29, judetul Sibiu

 

III. Subunităti de exploatare teritoriale

1. Aferente Regionalei Arad:

1.1. Sector Arad - municipiul Arad, Str. Poetului nr. 56, judetul Arad

1.2. Sector Alba Iulia - municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldis nr. 2, judetul Alba

1.3. Sector Deva - municipiul Deva, str. George Enescu nr. 27, judetul Hunedoara

1.4. Sector Lugoj - municipiul Lugoj, Str. Dorobantilor nr. 2, judetul Timis

1.5. Sector Timisoara - municipiul Timisoara, calea Urseni nr. 16/C, judetul Timis

1.6. Statia de turbocompresoare Vint - comuna Vintu de Jos, Str. Principală nr. 59, judetul Alba

2. Aferente Regionalei Bacău:

2.1. Sector Bacău - municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 63, judetul Bacău

2.2. Sector Comănesti - orasul Comănesti, str. Vasile Alecsandri nr. 8, judetul Bacău

2.3. Sector Onesti - municipiul Onesti, Str. Zorilor nr. 17, judetul Bacău

2.4. Sector Fălticeni - municipiul Fălticeni, str. Obor nr. 7, judetul Suceava

2.5. Sector Iasi - municipiul Iasi, Str. Cazărmii nr. 11, judetul Iasi

2.6. Sector Piatra-Neamt - municipiul Piatra-Neamt, str. Baraj Bâtca Doamnei nr. 2, judetul Neamt

2.7. Statia de turbocompresoare Onesti – municipiul Onesti, str. Tarina Filipesti f.n., judetul Bacău

3. Aferente Regionalei Brăila

3.1. Sector Brăila - municipiul Brăila, str. Ion Ghica nr. 5, judetul Brăila

3.2. Sector Buzău - municipiul Buzău, str. Pogonele nr. 2, judetul Buzău

3.3. Sector Tecuci - municipiul Tecuci, str. Costache Racovită nr. 5B, judetul Galati

3.4. Sector Slobozia - municipiul Slobozia, sos. Ciulnita, km 4, judetul Ialomita

3.5. Statia de turbocompresoare Silistea - comuna Silistea f.n., judetul Brăila

4. Aferente Regionalei Brasov

4.1. Sector Brasov - municipiul Brasov, str. Grigore Ureche nr. 12A, judetul Brasov

4.2. Sector Azuga - orasul Azuga, Str. Independentei nr. 32, judetul Prahova

4.3. Sector Făgăras - municipiul Făgăras, aleea Upruc nr. 11, judetul Brasov

4.4. Sector Târgu Secuiesc - municipiul Târgu Secuiesc, Str. Turiei nr. 13, judetul Covasna

4.5. Sector Bătani - comuna Bătani, Str. Principală nr. 255, judetul Covasna

5. Aferente Regionalei Bucuresti

5.1. Sector Bucuresti I - municipiul Bucuresti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6

5.2. Sector Bucuresti II - municipiul Bucuresti, str. Lacul Ursului nr. 24, sectorul 6

5.3. Sector Ploiesti - municipiul Ploiesti, Str. Strandului nr. 1, judetul Prahova

5.4. Sector Câmpina - municipiul Câmpina, Str. Orizontului, judetul Prahova

5.5. Sector Mănesti - comuna Mănesti f.n., judetul Prahova

6. Aferente Regionalei Cluj

6.1. Sector Cluj - municipiul Cluj-Napoca, Str. Crisului nr. 12, judetul Cluj

6.2. Sector Baia Mare - municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 68, judetul Maramures

6.3. Sector Dej - municipiul Dej, str. Miron Costin nr. 8, judetul Cluj

6.4. Sector Câmpia Turzii - orasul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Baritiu nr. 89, judetul Cluj

6.5. Sector Marghita - orasul Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 21, judetul Bihor

6.6. Sector Târgu Mures - municipiul Târgu Mures, Str. Toamnei nr. 21, judetul Mures

6.7. Sector Ludus - orasul Ludus, Str. 1 Mai nr. 24, judetul Mures

6.8. Sector Mediesu Aurit - O.P. Seini, C.P. 10 Transgaz, judetul Satu Mare

7. Aferente Regionalei Craiova

7.1. Sector Craiova - municipiul Craiova, str. arh. Ioan Mincu nr. 33, judetul Dolj

7.2. Sector Târgu Jiu - municipiul Târgu Jiu, Str. Narciselor nr. 5, judetul Gorj

7.3. Sector Govora - orasul Govora, Str. Gării nr. 64, judetul Vâlcea

7.4. Sector Turnu Măgurele - municipiul Turnu Măgurele, port, f.n., judetul Teleorman

7.5. Sector Drăgăsani - municipiul Drăgăsani, str. Ferdinand nr. 177, judetul Vâlcea

7.6. Sector Pitesti - municipiul Pitesti, O.P. 5, C.P. 20, judetul Arges

7.7. Sector Corbu - comuna Corbu f.n., judetul Olt

7.8. Sector Hurezani - comuna Hurezani f.n., judetul Gorj

8. Aferente Regionalei Constanta

8.1. Sector Constanta - municipiul Constanta, str. Caraiman nr. 2 bis, judetul Constanta

8.2. Sector Isaccea - orasul Isaccea f.n., judetul Tulcea

8.3. Sector Negru Vodă - orasul Negru Vodă f.n., judetul Constanta

9. Aferente Regionalei Medias

9.1. Sector Medias - municipiul Medias, str. George Cosbuc nr. 29, judetul Sibiu

9.2. Sector Agnita - orasul Agnita, Str. Gării nr. 142, judetul Sibiu

9.3. Sector Târnăveni - municipiul Târnăveni, Str. Armatei nr. 28, judetul Mures

9.4. Sector Sibiu - municipiul Sibiu, Str. Rusciorului nr. 38, judetul Sibiu

9.5. Sector Sighisoara - municipiul Sighisoara, Str. Baratilor nr. 10, judetul Mures

9.6. Statia de comprimare gaze Dealu Frumos – satul Dealu Frumos f.n., judetul Sibiu

 

ANEXA Nr. 1.3

la procedură

 

LISTA

cuprinzând structura centrală, structurile teritoriale si subunitătile teritoriale ale Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

I. Structura centrală

Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias - municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu

II. Structuri teritoriale

1. Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. - Sucursala Medias, municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu

2. Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. - Sucursala Târgu Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Salcâmilor nr. 23, judetul Mures

3. Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. - Sucursala Ploiesti, municipiul Ploiesti, str. Grigore Cantacuzino nr. 184, judetul Prahova

III. Subunităti de exploatare teritoriale

1. Aferente Sucursalei Medias:

1.1. Sectia de productie Delenii - satul Delenii, comuna Băgaciu, judetul Mures

1.2. Statia de comprimare Delenii - satul Delenii, comuna Băgaciu, judetul Mures

1.3. Statia de comprimare Botorca - localitatea Botorca f.n., judetul Mures

1.4. Sectia de productie Medias - satul Lunca, comuna Valea Lungă, judetul Alba

1.5. Statia de comprimare Lunca - satul Lunca, comuna Valea Lungă, judetul Alba

1.6. Sectia de productie Danes - comuna Danes, Str. Gazului nr. 1, judetul Mures

1.7. Statia de comprimare Danes - comuna Danes, Str. Gazului, judetul Mures

1.8. Sectia de productie Agnita - municipiul Agnita, judetul Sibiu

1.9. Sectia de productie Cristur - orasul Cristuru Secuiesc, judetul Harghita

1.10. Statia de comprimare Cristur, judetul Harghita

1.11. Sectia de productie Filitelnic - satul Filitelnic, judetul Mures

1.12. Statia de comprimare Filitelnic - satul Filitelnic, judetul Mures

1.13. Statia de comprimare Tigmandru - O.P. Nades, judetul Mures

1.14. Sectia de productie Roman - municipiul Roman, judetul Neamt

2. Aferente Sucursalei Târgu Mures:

2.1. Sectia de productie Sângeorgiu de Mures – comuna Sângeorgiu de Mures, Str. Gării nr. 1.153, judetul Mures

2.2. Sectia de productie Sărmăsel - comuna Sărmăsel, Str. 30 Decembrie nr. 57, judetul Mures

2.3. Sectia de productie Grebenis - comuna Grebenis, Str. Principală nr. 3, judetul Mures

2.4. Sectia de productie Sângeorgiu de Pădure – comuna Sângeorgiu de Pădure, Str. Morii nr. 3A, judetul Mures

2.5. Sectia de productie Taga - comuna Taga nr. 182A, judetul Cluj

2.6. Statia de comprimare gaze Târgu Mures -satul Corunca, comuna Livezeni, judetul Mures

2.7. Statia de comprimare gaze Corunca - satul Corunca, comuna Livezeni, judetul Mures

2.8. Statia de comprimare gaze Grebenis – comuna Grebenis, judetul Mures

2.9. Statia de comprimare gaze Sânmartin – satul Căciulata nr. 413, comuna Râciu, judetul Mures

2.10. Statia de comprimare gaze Sărmăsel – satul Sărmăsel, comuna Sărmasu, judetul Mures

2.11. Statia de comprimare gaze Balda - satul Balda, comuna Sărmasu, judetul Mures

2.12. Statia de comprimare gaze Band - comuna Band, Str. Căpusului nr. 37, judetul Mures

2.13. Statia de comprimare gaze Taga - comuna Taga nr. 182C, judetul Cluj

2.14. Statia de comprimare gaze Fântânele – satul Fântânele nr. 1, comuna Matei, judetul Bistrita-Năsăud

3. Aferente Sucursalei Ploiesti

3.1. Sectia de productie Craiova - municipiul Craiova, str. Traian Lalescu nr. 29, judetul Dolj

3.2. Sectia de productie Finta - comuna Finta f.n., judetul Dâmbovita

3.3. Sectia de productie Piscu Stejari - comuna Stejari f.n., judetul Gorj

3.4. Sectia de productie Urziceni - municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judetul Ialomita

3.5. Statia de comprimare Bălăceanca - comuna Glina f.n., judetul Ilfov

3.6. Statia de comprimare Butimanu - comuna Butimanu f.n., judetul Dâmbovita

            3.7. Statia de comprimare Urziceni - municipiul Urziceni, Str. SMA nr. 8, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. 1.4

la procedură

 

LISTA

cuprinzând structurile centrale, structurile teritoriale si subunitătile de exploatare teritoriale ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

 

I. Structuri centrale

1. Sediul Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures: Târgu Mures, Piata Trandafirilor nr. 21

II. Structuri teritoriale

1. Sucursala Alba, Alba Iulia, Str. Olteniei nr. 21

2. Sucursala Arad, Arad, str. Iuliu Maniu nr. 82-84

3. Sucursala Bacău, Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 27

4. Sucursala Baia Mare, Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr. 58

5. Sucursala Bistrita, Bistrita, str. Drumul Cetătii nr. 3

6. Sucursala Cluj, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 93-95

7. Sucursala Deva, Deva, str. Emanuel Gojdu nr. 85

8. Sucursala Iasi, Iasi, Str. Uzinei nr. 7

9. Sucursala Mures, Târgu Mures, Str. Barajului nr. 4

10. Sucursala Sibiu, Sibiu, Str. Rusciorului nr. 40

11. Sucursala Suceava, Suceava, str. Traian Vuia nr. 15/B

12. Sucursala Timisoara, Timisoara, Str. Independentei nr. 26-28

III. Subunităti de exploatare teritoriale

1. Aferente Sucursalei Alba:

1.1. Sector Alba 1, Str. Olteniei nr. 21A

1.2. Sector Alba 2, Str. Olteniei nr. 21A

1.3. Sector Cugir, Str. Victoriei nr. 10

1.4. Sector Blaj, str. Mitropolit Vancea nr. 6

1.5. Sector Ocna Mures, str. Zaharia Bârsan nr. 4

2. Aferente Sucursalei Arad:

2.1. Sector Arad 1, str. Iuliu Maniu nr. 82-84

2.2. Sector Arad 2, str. Iuliu Maniu nr. 82-84

3. Aferente Sucursalei Bacău:

3.1. Sector Bacău 1, str. Mihai Eminescu nr. 27

3.2. Sector Bacău 2, str. Mihai Eminescu nr. 27

3.3. Sector Moinesti, Str. Plopilor nr. 2

3.4. Sector Piatra-Neamt, str. Cuejdi nr. 48

3.5. Sector Onesti, str. Bucium nr. 3

3.6. Sector Roman, str. Vasile Lupu nr. 6

4. Aferente Sucursalei Baia Mare:

4.1. Sector Baia Mare 1, str. Iuliu Maniu nr. 58

4.2. Sector Baia Mare 2, str. Iuliu Maniu nr. 58

4.3. Sector Satu Mare, Piata Eroilor Sovietici nr. 23

4.4. Sector Zalău, Str. Republicii nr. 106

4.5. Sector Rural, Baia Sprie, str. Ignis nr. 4A

5. Aferente Sucursalei Bistrita:

5.1. Sector Bistrita, Drumul Cetătii nr. 3

5.2. Sector Ludus, Str. Republicii nr. 53

5.3. Sector Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 101

6. Aferente Sucursalei Cluj:

6.1. Sector Cluj 1, str. Decebal nr. 93-95

6.2. Sector Cluj 2, str. Decebal nr. 93-95

6.3. Sector Turda, Piata Republicii nr. 26

6.4. Sector Câmpia Turzii, Str. Laminoristilor nr. 119

6.5. Sector Dej, str. Nicolae Titulescu nr. 49A

7. Aferente Sucursalei Deva:

7.1. Sector Hunedoara, str. Costache Negruzzi nr. 2

8. Aferente Sucursalei Iasi:

8.1. Sector Iasi 1, Str. Uzinei nr. 7

8.2. Sector Iasi 2, Str. Cărămizilor nr. 3

9. Aferente Sucursalei Mures:

9.1. Sector Mures, Str. Barajului nr. 4

9.2. Sector Ungheni, Str. Gării nr. 18

9.3. Sector Sighisoara, Str. Viilor nr. 103 A

9.4. Sector Reghin, Str. Gării nr. 18

9.5. Sector Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare nr. 2 A

10. Aferente Sucursalei Sibiu:

10.1. Sector Sibiu, Str. Rusciorului nr. 40

10.2. Sector Avrig, Str. Sasilor nr. 21

10.3. Sector Medias, Str. Stadionului nr. 83-85

10.4. Sector Agnita, str. Avram Iancu nr. 146

11. Aferente Sucursalei Suceava:

11.1. Sector Suceava, str. Traian Vuia nr. 15 B

11.2. Sector Botosani, str. Mihai Eminescu nr. 15

12. Aferente Sucursalei Timisoara:

12.1. Sector Timisoara, Str. Independentei nr. 26-28

12.2. Sector Resita, Str. Fântânilor nr. 2

 

ANEXA Nr. 1.5

la procedură

 

LISTA

cuprinzând sediul central, structurile teritoriale si subunitătile de exploatare teritoriale ale Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

 

I. Sediul central

Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, bd. Mărăsesti nr. 4-6, sectorul 4, Bucuresti

II. Structuri teritoriale

1. Sucursala Bucuresti

Sediu sucursală: bd. Mărăsesti nr. 4-6, sectorul 4, Bucuresti

Sediu formatie operativă de lucru (FOL) Buftea: str. Horia nr. 3

2. Sucursala Brasov

Sediu sucursală: str. Avram Iancu nr. 52-54, Brasov

Sediu sector Brasov: Str. Bazaltului nr. 3

Sediu FOL Poiana Brasov: Str. Valea Sticlăriei

Sediu FOL Târgu Secuiesc: str. Kanta nr. 14

Sediu FOL Săcele: Str. Brasovului nr. 230

Sediu FOL Baraolt: str. Kossuth Lajos nr. 231

Sediu FOL Zărnesti: Str. Mare nr. 71

Sediu FOL Sfântu Gheorghe: Str. Fabricii nr. 3

Sediu FOL Codlea: Str. Lungă nr. 101

Sediu FOL Covasna: str. Elisabeta nr. 4

Sediu FOL Râsnov: Str. Libertătii nr. 1

Sediu FOL Sânpetru: Str. Republicii nr. 650

Sediu FOL Predeal: str. Armata Română nr. 3

3. Sucursala Buzău

Sediu sucursală: Str. Mioritei nr. 18, Buzău

Sediu sector Buzău: str. Pogonele

Sediu FOL Berca: Str. Principală nr. 100 bis

Sediu sector Râmnicu Sărat: str. Constantin Brâncoveanu nr. 13A

Sediu FOL Călărasi: Str. Belsugului bl. M18, sc. 1, ap. 1

Sediu FOL Slobozia: Str. Variantei nr. 1

Sediu FOL Urziceni: Aleea Câmpului nr. 18

4. Sucursala Craiova

Sediu sucursală: str. Gheorghe Bibescu nr. 59A

Sediu FOL 1 Craiova: Str. Pietătii nr. 4, Craiova

Sediu FOL 2 Craiova: str. Gheorghe Chitu, Craiova

Sediu FOL 3 Craiova, cartier Nicolae Titulescu, Craiova

Sediu FOL 5 Craiova: Str. Artarului, Craiova

Sediu FOL Craiova: calea Bucuresti

Sediu FOL Slatina: Aleea Textilistului

Sediu FOL Scornicesti

Sediu FOL comuna Drăgănesti-Olt: str. Nicolae Titulescu

Sediu FOL 7 comuna Iancu Jianu: Str. Principală nr. 94

Sediu FOL comuna Plesoiu

Sediu FOL satul Doba

Sediu FOL Bals: str. Nicolae Bălcescu nr. 194A

Sediu FOL comuna Potcoava

Sediu FOL satul Cocorăsti

5. Sucursala Făgăras

Sediu sucursală: Aleea Gazului nr. 1, Făgăras

Sediu FOL Victoria: str. Podragu nr. 1

Sediu FOL Rupea: Str. Republicii nr. 171

Sediu FOL Mândra: comuna Mândra nr. 312

Sediu FOL Cincu: comuna Cincu nr. 308

Punct de lucru Hoghiz: comuna Hoghiz nr. 93

Punct de lucru Hârseni: comuna Hârseni nr. 100

Punct de lucru Vistea: comuna Vistea nr. 308

Punct de lucru Sâmbăta de Sus: comuna Sâmbăta de Sus nr. 476

6. Sucursala Galati

Sediu sucursală: str. Mihai Bravu nr. 10, Galati

Sediu sector Brăila: Str. Polonă nr. 16

Sediu sector Focsani: str. Anghel Saligny nr. 55

Sediu FOL Tecuci: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 144-146

Sediu FOL Adjud: str. Nicolae Bălcescu nr. 12

Sediu FOL comuna Schela: comuna Schela nr. 831

Sediu FOL Mărăsesti: Str. Republicii nr. 27

Sediu FOL Ianca: str. N. Oncescu PT9

Sediu FOL Făurei: Str. Republicii nr. 2A

Sediu FOL Isaccea: Str. 1 Decembrie nr. 4

Sediu FOL Jijila: Tronson 22

7. Sucursala Pitesti

Sediu sucursală, sector si FOL interioare si utilizare:

Str. Lânăriei nr. 7-9, Pitesti

Sediu FOL interventii, revizii SRM si operatori SRM:

Bd. Petrochimistilor nr. 1

Sediu sector CEAIR: Str. Florilor, Pitesti

Sediu FOL retele I: Bd. Eroilor, Pitesti

Sediu FOL retele II: str. Oituz nr. 1, Pitesti

Sediu sector Curtea de Arges: str. Eliade Rădulescu nr. 7-9

Sector Mioveni-Bascov-Câmpulung: Str. 1 Mai, Mioveni

Sediu FOL Mioveni: Str. 1 Mai

Sediu FOL Câmpulung: str. Constantin Brâncoveanu nr. 68

Sediu FOL Bascov: bl. C1, sc. B

Sediu FOL Leordeni-Topoloveni: calea Bucuresti bl. CU2, sc. A, parter, Topoloveni

Punct de lucru Leordeni

Sediu FOL Poiana Lacului-Vedea-Vata: Poiana Lacului

Punct de lucru Vedea

Sediu FOL Sfefănesti-Călinesti: Stefănesti

Sediu FOL Bradu-Costesti: Bradu, satul Bradu de Jos

Punct de lucru Valea Iasului-Cerbureni: Valea Iasului, satul Cerbureni

8. Sucursala Ploiesti

Sediu sucursală: Bd. Independentei nr. 10, Ploiesti

Sediu sector 1: str. Basarabi nr. 18, Ploiesti

Sediu sector 2: Str. Republicii nr. 285, Ploiesti

Sediu sector Câmpina: Str. Eruptiei nr. 9

Sediu FOL Sinaia: fundătura Diham nr. 8

Sediu FOL Băicoi: Str. Republicii nr. 107

Sediu FOL Văleni: str. Nicolae Iorga nr. 147

Sediu FOL Urlati: str. Tudor Vladimirescu nr. 17

Sediu FOL Breaza: Str. Victoriei nr. 9

Sediu FOL Boldesti: Str. Dealului nr. 73

Sediu FOL Azuga: Str. Muncii nr. 1

Sediu FOL Comarnic: Str. Republicii nr. 64

Punct de lucru Brazi: satul Brazii de Jos

Punct de lucru Tătărani: Str. Bisericii nr. 25

Punct de lucru Plopeni: Str. Republicii

Punct de lucru comuna Măgurele: Măgurele-Iazu

Punct de lucru Comarnic: Str. Republicii nr. 64

Punct de lucru Azuga: Str. Muncii nr. 1

Punct de lucru Bărcănesti: satul Bărcănesti, DN1

Punct de lucru Popesti: Str. Ciresilor

Punct de lucru Negoiesti: Str. Rarăului

9. Sucursala Târgoviste

Sediu sucursală: str. Tudor Vladimirescu nr. 32, Târgoviste

Sediu FOL Moreni: Bd. Petrolului nr. 10A

Sediu FOL Fieni: Str. Vilelor nr. 8

Sediu FOL Pucioasa: str. Dacia nr. 13

Sediu FOL Găesti: str. Serban Cioculescu nr. 15

Sediu FOL Titu: Str. Gării nr. 93

Punct de lucru comuna Pietrosita: Str. Principală

Punct de lucru comuna Runcu: Str. Principală

Punct de lucru comuna Bucsani: Str. Politiei

Punct de lucru comuna Finta: Str. Principală

Punct de lucru comuna Cornesti: Str. Principală

10. Sucursala Târgu Jiu

Sediu sucursală, FOL interventii, FOL interioare sud si

nord: str. Al. I. Cuza nr. 5, Târgu Jiu

Sediu FOL retele nord Târgu Jiu: Str. Narciselor nr. 1

Sediu FOL retele sud Târgu Jiu: Str. Republicii

Sediu FOL Rovinari: Str. Energeticianului nr. 4

Sediu FOL Târgu Cărbunesti: Str. Eroilor nr. 10

Sediu FOL comuna Aninoasa

Sediu FOL comuna Bălteni

Sediu FOL comuna Băilesti: Aleea Cimitirului nr. 715

Sediu FOL comuna Bărbătesti

Sediu FOL oras Bumbesti-Jiu

Sediu FOL comuna Bustuchin

Sediu FOL comuna Stoina

Sediu FOL Ticleni: Str. Bratuiei nr. 13

Sediu FOL Turceni: Str. Termocentralei

Sediu FOL comuna Turcinesti

Sediu FOL comuna Turburea

Sediu FOL comuna Vladimir

11. Sucursala Râmnicu Vâlcea

Sediu sucursală si sector: str. Banu Mărăcine nr. 44A, Râmnicu Vâlcea

Sediu FOL Drăgăsani: str. Tudor Vladimirescu nr. 394

Sediu FOL Băile Govora: str. Tudor Vladimirescu nr. 2A

Sediu FOL comuna Băbeni: str. Dragos Vrânceanu

Punct de lucru comuna Bălcesti: Str. Policlinicii nr. 9

Punct de lucru Colonie Govora: aleea Nuci

 

ANEXA Nr. 1.6

la procedură

 

LISTA

cuprinzând sediul central, structurile teritoriale si subunitătile de exploatare teritoriale

ale Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti

 

I. Sediul central

Societatea Comercială “Conpet” - S.A., Ploiesti, Bd. Independentei nr. 7, Ploiesti

II. Structuri teritoriale

1. Regionala Ardeal

Calea 6 Vânători nr. 2-4, Arad

2. Regionala Arges

Comuna Poiana Lacului, judetul Arges

3. Regionala Bărăgan

Comuna Borcea, judetul Călărasi

4. Regionala Constanta

C.P. 608, O.P. nr. 6, judetul Constanta

5. Regionala Moldova

Str. Atelierelor nr. 5, Moinesti, judetul Bacău

6. Regionala Muntenia

Str. Rezervoarelor nr. 8, Ploiesti, judetul Prahova

7. Regionala Oltenia

Prelungirea Teilor nr. 106, Craiova, judetul Dolj

 

ANEXA Nr. 1.7

la procedură

 

LISTA

cuprinzând structurile centrale ale Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti Structuri centrale

 

- Sediul central: Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 1.8

la procedură

 

LISTA

cuprinzând structurile centrale ale Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta Structuri centrale

 

            - Sediul central: str. Caraiman nr. 2, Constanta

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Solicitant .........

Nr. ........./.......

 

CERERE

pentru acordarea avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor apartinând Societătii Nationale/Comerciale .......

 

Solicitantul ......., cu sediul în ........., str. ........ nr. ......, judetul/sectorul ........, înregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ......, cod fiscal ......, telefon/fax ......., reprezentat prin ........, având functia de ......, solicită acordarea avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor: ...... .

Anexăm documentele obligatorii conform legislatiei.

 

Data ......…………

 

Conducătorul agentului economic,

....………………

L.S. (numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

Societatea Natională/Comercială ......

Sucursala .......

Regionala .......

Nr. ........./.......

Către

…………………………………….

(denumirea si adresa solicitantului)

 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. ......./........, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea ........., vă comunicăm că, în urma analizării documentatiei depuse, se emite:

 

AVIZ FAVORABIL

întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează Sistemul .........

 

.........

L.S. (numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Societatea Natională/Comercială........

Nr. ......./.........

Către

…………………………….

(denumirea si adresa solicitantului)

 

Spre stiintă: (după caz)

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. ......./........, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea ........., vă comunicăm că, în urma analizării documentatiei depuse (în cadrul Consiliului tehnico-economic, după caz), se emite:

 

AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor conditii:

A. Conditii tehnice

1. .........

2. .........

……….

……….

……….

n. .........

B. Conditii generale

- Cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctele ...... vor fi suportate de către beneficiar.

- În cazul avarierii sau deteriorării conductelor si instalatiilor Societătii Nationale/Comerciale ......., veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de petrol si gaze naturale si de restabilire a functionalitătii elementelor afectate.

- Prezentul aviz este valabil până la data de ...... (12 luni).

- În cazul nerespectării conditiilor impuse mai sus, avizul îsi pierde valabilitatea.

 

....………………………….

L.S. (numele, prenumele si semnătura)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Feroviară Română - AFER va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul AFER.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2002.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 august 2003.

Nr. 137.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, se aplică următoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar;

b) tarif fix;

c) tarif procentual;

d) tarif proportional.

Art. 2. - (1) Tariful orar este de 12 euro pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, plătibil în lei la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României, valabil în ziua plătii.

(2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplică tariful orar si numărul de ore/om (în functie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Art. 3. - (1) La tariful orar se aplică coeficienti de corectie care se stabilesc în functie de clasele de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitată pentru realizarea prestatiei AFER, după cum urmează:

a) coeficient de corectie pentru clasa de risc (k1):

k1 = 1 pentru produsele care se încadrează în clasele de risc 2B si 3;

k1 = 1,2 pentru produsele care se încadrează în clasa de risc 2A;

k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1B;

k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1A.

Clasele de risc sunt definite conform reglementărilor în vigoare privind admiterea tehnică a produselor feroviare.

b) pentru produsele/serviciile ce urmează a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan national, prezentarea documentatiei în limbă străină), tarifului orar i se aplică un coeficient de corectie k2 = 1,5;

(2) Coeficientii stabiliti se aplică prin înmultire cu numărul de ore necesar pentru prestatiile specifice.

Art. 4. - (1) Tariful fix se percepe în echivalentul în lei la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României în ziua plătii pentru serviciile efectuate de către AFER pentru agentii economici. Plata se va face înainte de eliberarea de către AFER a documentelor care prezintă rezultatele prestatiilor.

(2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplică tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Art. 5. - Pentru activitătile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initială corespunzătoare produsului/serviciului respectiv, conform tabelului nr. 3.

Art. 6. - În cazul solicitării beneficiarului de a efectua prestatiile specifice în termene mai scurte decât cele prevăzute în reglementările în vigoare tarifelor li se aplică un coeficient de corectie k3 = 2.

Art. 7. - Tariful proportional se aplică pentru activitătile de inspectie tehnică si utilizare norme si reglementări specifice elaborate de către AFER. Valoarea tarifului aferent activitătii de elaborare norme si reglementări specifice va fi percepută de la toti utilizatorii reglementărilor elaborate de AFER si este calculată prin aplicarea unui procent de 0,5% din cuantumul produselor/serviciilor feroviare supuse utilizării (clasele de risc  1A, 2A, 1B, 2B). Valoarea tarifului aferent activitătii de inspectie tehnică este calculată prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigură inspectia tehnică.


*) Tabele

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a