MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 608         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 august 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

928. - Hotărâre privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul I al anului 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind unele măsuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

474/738. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

713. - Decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.108. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul I al anului 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, aprobată prin Legea nr. 554/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea cosului minim de consum lunar pentru trimestrul I al anului 2003, calculată la preturile si tarifele din luna martie a anului 2003, este de 5.410.069 lei pentru o gospodărie de mărime medie formată din 2,804 persoane, reprezentând 1.929.411 lei pentru o persoană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 928.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumită în continuare Comisia de recunoastere.

(2) Comisia de recunoastere functionează în cadrul Directiei generale politică industrială si îsi desfăsoară activitatea conform prevederilor normelor metodologice prevăzute la art. 1 si propriului regulament de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 2*).

(3) Componenta Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 147/2003 privind unele măsuri în vederea desemnării organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, si Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 221/2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iulie 2003.

Nr. 40.


*) Anexele nr. 2 si 3 se pot pune la dispozitie celor interesati.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

2. Poate fi recunoscută drept organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si care respectă criteriile minime pentru recunoasterea organismelor notificate, prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 453/2003, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcinile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 453/2003.

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii

4. Cererea de recunoastere si desemnare se completează de către organism conform modelului redat în anexa la prezentele norme metodologice si se transmite Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea de recunoastere si desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de organismul national de acreditare, în copie; standardele seriei SR EN 45000 stau la baza acreditării organismelor care doresc să realizeze proceduri specifice pentru evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă

despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, cu indicarea codului si a clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitatea să le efectueze si a dotărilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

g) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant, conform cap. II “Proceduri pentru evaluarea conformitătii” din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003, si la sistemul de management al calitătii acestuia;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării si recunoasterii

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind recunoasterea si desemnarea în urma examinării documentelor mentionate la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor minime pentru recunoasterea organismelor notificate prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 453/2003;

b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi cu cerintele esentiale din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 453/2003;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii pentru care organismul solicită recunoasterea si desemnarea, prevăzute în cap. II “Proceduri pentru evaluarea conformitătii” din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă, prevăzută la pct. 4 lit. c);

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

6. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă. În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către acesta.copyrightdsc.net

7.1. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere si desemnare Comisia de recunoastere eliberează un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat.

7.2. În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere si desemnare, comunică solicitantului respingerea motivată a cererii.

7.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

7.4. Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA sau până la 1 ianuarie 2007, în situatia în care PECA nu s-a încheiat pentru domeniul aparate consumatoare de combustibili gazosi, Comisia de recunoastere solicită înscrierea organismului în Registrul organismelor recunoscute.

8.1. Până la termenele prevăzute la pct. 7.4, după caz, lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003.

8.2. Ordinul prevăzut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.

8.3. În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

8.4. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 8.1 Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere;

organismul desemnat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

9. După data intrării în vigoare a PECA sau, după caz, de la data de 1 ianuarie 2007, pentru domeniul aparate consumatoare de combustibili gazosi, Ministerul Economiei si Comertului comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor speciale din PECA sau conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003, în cazul în care un astfel de protocol nu este încheiat, organismele recunoscute pe care le-a aprobat pentru a fi notificate si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numărul de identificare alocat acestora anterior de Comisie; lista organismelor notificate si numărul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea ori notificarea, după caz, a unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza recunoasterii, desemnării sau notificării ori în situatia în care organismul respectiv solicită acest lucru.

10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

10.3. În situatia prevăzută la pct. 10.1, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat conform pct. 8.1 sau notificat conform pct. 9, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism desemnat sau notificat, după caz, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării determină retragerea recunoasterii prin anularea certificatului de recunoastere si actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului prevăzut la pct. 8.1 sau informarea corespunzătoare a Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene, prevăzută la pct. 9, după caz.

10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării, după caz, a unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării sau notificării organismului, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.

11. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării sau notificării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate, după caz

12.1. Organismele desemnate sau notificate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea, desemnarea sau notificarea.

12.2. Organismele desemnate sau notificate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu recunoasterea si desemnarea sau notificarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate/notificate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

12.3. Organismele desemnate/notificate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 12.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la registrul comertului, organismul desemnat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

13.1. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu procedura de supraveghere prevăzută la pct. 8.4.

13.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat sau notificat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, încheiat de către echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

13.3. Organismele desemnate sau notificate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

14.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării/notificării, organismul desemnat sau notificat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul desemnat sau notificat în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 14.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

15.1. În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare si organismul desemnat sau notificat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se aprobă de către Comisia de recunoastere.

15.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat să fie limitată sau suspendată.

16. Organismele desemnate sau notificate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării sau notificării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

17. Organismele desemnate sau notificate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a desemnării sau notificării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului desemnat sau notificat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării si măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora ori pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

18. Prevederile pct. 12-17 se aplică organismelor pe care România le notifică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene de la termenele prevăzute la pct. 9.

19. Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

Organismul …

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de înregistrare)

Nr. /Data ….1)

 

CERERE DE RECUNOASTERE SI DE SEMNARE

- model -

 

Organismul ..2), având sediul în ..3), reprezentat prin director/presedinte .4), în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor în domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, solicită Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere a organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi să fie evaluat în vederea desemnării în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru grupa de produse ...5) prin ...6).

Anexăm la prezenta următoarele documente7):

……………………………………......

 

Directorul/Presedintele organismului,

...8)

 


1) Numărul si data de înregistrare completate de autoritatea competentă.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor lit. B din Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 474 din 21 iulie 2003

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 738 din 6 august 2003

 

ORDIN

privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si a Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se referă la plantele si produsele vegetale pentru care sunt stabilite niveluri maxime de reziduuri de pesticide, prevăzute în anexa nr. 1*).

(2) Prezentul ordin se aplică plantelor sau produselor vegetale mentionate la alin. (1), aflate atât în stare proaspătă, cât si uscate, prelucrate sau incluse într-un aliment complex.

Art. 3. - Nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale sunt prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 4. - (1) Plantele si produsele vegetale sau părti din acestea, prevăzute la art. 2, nu sunt puse în circulatie dacă nivelurile reziduurilor de pesticide sunt mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În sensul prezentului ordin, punere în circulatie înseamnă orice livrare, contra cost sau gratuit, a plantelor si produselor vegetale mentionate la art. 2, după ce acestea au fost recoltate.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 95/224/2001 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 26 iunie 2001.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) si ale art. 77 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 161 si 162 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din anexa “Norme tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare”, la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 18 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Fondul pentru acordarea de stimulente personalului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se constituie distinct prin retinerea unei cote de 5% din sumele încasate la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate prin executare silită, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, inclusiv dobânzile, penalitătile si penalitătile de întârziere aferente. În calculul fondului pentru acordarea de stimulente sunt incluse si sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si faliment.”

Art. II. - Celelalte prevederi ale Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003, cu modificările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 19 august 2003.

Nr. 713.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001

 

În temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, modificată si completată prin Legea nr. 76/2003, ca urmare a Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 iulie 2003, prin care s-au dispus modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Normele privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 6 septembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, cu o limită minimă de acoperire având echivalentul în lei a 200.000 euro/eveniment sau suma agregată de 500.000 euro, fără fransiză.

Conditiile minime ale acestui contract trebuie să fie în concordantă cu prevederile art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România;”

2. La punctul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de brokeraj, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, modificată si completată prin Legea nr. 76/2003;”

3. La punctul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

f) actionarul semnificativ si/sau persoana semnificativă să nu aibă cazier judiciar si cazier fiscal;”

4. La punctul 3A, litera b) va avea următorul cuprins:

b) proiect al actului constitutiv sau copie de pe actul constitutiv autentificat în cazul societătilor deja înregistrate ca persoane juridice;”

5. La punctul 3A, litera d) va avea următorul cuprins:

d) copie de pe documentele care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social în conditiile si în limitele stabilite de art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000 pentru societătile deja constituite si înregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului;”

6. La punctul 3A, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) în cazul unei societăti deja înregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, aceasta va prezenta si o copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor pct. 2 lit. c) din prezentele norme, având valabilitate un an, si dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor);”

7. La punctul 3A, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) cazierul judiciar si cazierul fiscal, în original.”

8. Punctul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

“3. Codul unic de înregistrare”

9. Se elimină punctul 11 din anexă.

 

p. Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe Cismaru

 

Bucuresti, 18 august 2003.

Nr. 3.108.