MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 607         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 august 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Ordonantă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003

 

940. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic, semnat la Bucuresti la 1 aprilie 2003 si la Capellen la 23 aprilie 2003

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Apărării Nationale din România si Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic

 

964. - Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

974. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

975. - Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

977. - Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

 

978. - Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de televiziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            143. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Institutul pentru Tehnica de Calcul” - S.A. Bucuresti

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

            Articol unic. - Termenul de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 20 iunie 2003, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic, semnat la Bucuresti la 1 aprilie 2003 si la Capellen la 23 aprilie 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările

ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic, semnat la Bucuresti la 1 aprilie 2003 si la Capellen la 23 aprilie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Maior,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2003.

Nr. 940.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELGERE

între Ministerul Apărării Nationale din România si Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul sprijinului logistic*)

 

PREAMBUL

 

- Acceptând invitatia de participare la Parteneriatul pentru pace (PfP), semnând documentul-cadru al Parteneriatului pentru pace si subscriind la acesta la 26 ianuarie 1994, România este un stat membru al Parteneriatului pentru pace.

- Ministerul Apărării Nationale din România s-a declarat interesat de serviciile puse la dispozitie de Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare în cadrul programelor si parteneriatelor pentru un sistem de arme.

- Ministerul Apărării Nationale din România a purtat negocieri cu Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare în vederea stabilirii cooperării în anumite domenii ale sprijinului logistic.

- Comitetul Directorilor Organizatiei NATO de Întretinere si Aprovizionare a consimtit să furnizeze Ministerului Apărării Nationale din România servicii de sprijin logistic (mentionate în prezentul memorandum de întelegere).

- Comitetul Directorilor Organizatiei NATO de Întretinere si Aprovizionare a tinut cont, în special, în cadrul cooperării cu acest stat membru al Parteneriatului NATO pentru pace (PfP), de interesul statelor membre NATO de a reduce costurile programelor Agentiei NATO de Întretinere si Aprovizionare, care sunt comune statelor membre, acesta fiind unul dintre obiectivele enuntate în Carta Organizatiei NATO de Întretinere si Aprovizionare.

- Consiliul Nord-atlantic a subscris la recomandările Comitetului Directorilor Organizatiei NATO de Întretinere si Aprovizionare privind încheierea unui acord în domeniul sprijinului logistic cu Ministerul Apărării Nationale din România, fiind înteles că semnarea acestei întelegeri nu va conferi în nici un caz României statutul de membru al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si nici dreptul de a pretinde un asemenea statut.

- Comitetul Directorilor Organizatiei NATO de Întretinere si Aprovizionare a autorizat directorul general să semneze prezentul memorandum de întelegere.

- Ministerul Apărării Nationale din România si Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare, denumite în continuare părti, au convenit asupra furnizării de sprijin logistic conform prevederilor enuntate mai jos.

 

DEFINITII/ABREVIERI

 

În textul prezentului memorandum de întelegere, ca si în cel al acordurilor subsecvente:

- prin NATO se întelege Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord;

- prin NAMSO se întelege Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare;

- prin NAMSA se întelege Agentia NATO de Întretinere si Aprovizionare;

- prin PfP se întelege Parteneriatul pentru pace, instituit la Summitul NATO tinut la Bruxelles la 10-11 ianuarie 1994;

- prin informatii tehnice se întelege informatiile înregistrate sau imprimate, de natură stiintifică ori tehnică, oricare ar fi forma lor, caracteristicile documentului sau suportul de prezentare. Aceste informatii pot include, dar nu sunt limitate la: date experimentale sau rezultate de testare, specificatii, modele si procedee de conceptie, inventii si inovatii brevetabile ori nebrevetabile, descrieri tehnice si alte lucrări de natură tehnică, topografia circuitelor semiconductorilor sau lucrări de mascare, dosare tehnice si dosare de fabricatie, secrete de productie si comerciale, precum si informatii legate de tehnicile industriale. Acestea pot să se prezinte sub formă de documente, ilustratii, desene si alte reprezentări grafice, înregistrări pe disc sau peliculă (cu citire optică, magnetică ori laser), programe de calculator incluzând programare si

bază de date, tipărirea datelor continute în memoria calculatorului sau sub orice altă formă;

- prin WSP se întelege un parteneriat pentru un sistem de arme.


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

            Prezentul memorandum de întelegere stabileste cadrul formal pentru furnizarea de servicii logistice în domenii bine definite, incluzând, dar nelimitându-se la: aprovizionare, întretinere, achizitionare de bunuri si servicii, transport, controlul configuratiei si asistentă tehnică.

 

ARTICOLUL 2

Implementare

 

            2.1. Implementarea prezentului memorandum de întelegere va necesita încheierea de acorduri scrise specifice, cum ar fi: acorduri de vânzări, acorduri de prestări de servicii, acorduri de WSP sau altele.

            2.2. Este înteles că acordurile mentionate la paragraful 2.1 si calitatea de membru al unui WSP pot necesita aprobarea prealabilă a Ministerului Apărării Nationale din România si vor necesita aprobarea Comitetului Directorilor NAMSO, precum si a tării de origine a sistemului de arme sau a echipamentelor vizate.

 

ARTICOLUL 3

Dispozitii financiare

 

            3.1. Nici o obligatie financiară nu va fi suportată sau atribuită părtilor în cadrul prezentului memorandum de întelegere, cu exceptia unei întelegeri contrare convenite ulterior, în virtutea unui acord subsecvent, precum cele mentionate la art. 2 paragraful 2.1 si referindu-se la o misiune si la un domeniu precis.

            3.2. Cu toate acestea, se întelege că Ministerul Apărării Nationale din România, în calitate de client, va suporta costurile serviciilor solicitate NAMSO si acordate de aceasta, după ce părtile semnează un acord, incluzând costurile care survin în eventualitatea încetării valabilitătii, mentionată la art. 13.

 

ARTICOLUL 4

Responabilităti, garantie si asigurări

 

4.1. Fiecare parte, căreia îi vor fi furnizate materiale si servicii conform prevederilor prezentului memorandum de întelegere, va renunta la orice pretentie în caz de răniri (inclusiv răniri cauzatoare de moarte), pierderi si daune, când aceste răniri, pierderi sau daune vor rezulta din utilizarea ori exploatarea normală a materialelor si serviciilor sus-mentionate.

4.2. Părtile îsi vor acorda protectie reciprocă împotriva oricărei pretentii sau actiuni de orice natură înaintate de orice tert împotriva uneia dintre cele două părti si în final vor despăgubi organizatia furnizoare împotriva pretentiilor de aceeasi natură ridicate de terti.

4.3. Renuntarea si despăgubirea mentionate la paragrafele 4.1 si 4.2 nu se vor aplica în caz de conduită gresită intentionată sau de neglijentă gravă, nici în cazurile specific mentionate într-un acord încheiat între cele două părti.

4.4. Fiecare acord dintre cele mentionate la art. 2 paragraful 2.1 va preciza garantia acoperind materialele sau serviciile la care se referă, pentru fiecare domeniu de activitate si misiune vizate.

4.5. Livrările organizate de către NAMSO, conform unor asemenea acorduri, în mod normal nu vor fi asigurate, în afara unei cereri exprese a Ministerului Apărării Nationale din România. Costurile eventualelor asigurări cerute de Ministerul Apărării Nationale din România vor fi rambursate către NAMSO fără întârziere.

 

ARTICOLUL 5

Gestiune

 

            5.1. Structurile responsabile cu gestionarea prezentului memorandum de întelegere sunt mentionate în anexa A.

            5.2. Pentru acordurile subsecvente mentionate la art. 2 paragraful 2.1, părtile pot desemna puncte de contact specifice.

 

ARTICOLUL 6

Cerinte de securitate

 

6.1. Părtile vor elabora si vor pune în practică un program coordonat în domeniul securitătii industriale, bazat pe politica de securitate a NATO [C-M(2002)49 si C-M(2002)50] si pe directivele sale complementare.

6.2. Părtile se vor informa reciproc despre clasificarea de securitate impusă de partea de origine pentru orice informatii sau date ce vor fi furnizate celeilalte părti în baza unui acord mentionat la art. 2 paragraful 2.1.

6.3. Orice schimb de informatii clasificate, incluzând contracte care implică astfel de informatii, va trebui să respecte prevederile stabilite în Acordul de securitate încheiat la 8 iulie 1994 între Guvernul României si NATO si cerintele de securitate stabilite în politica de securitate a NATO [C-M(2002)49 si C-M(2002)50] si în directivele sale complementare.

 

ARTICOLUL 7

Schimbul de informatii tehnice, obiect al drepturilor

de proprietate

 

7.1. Dispozitiile de mai jos se aplică datelor si M informatiilor care urmează să fie cedate, autorizate pentru publicare sau schimbate într-un alt mod, în cadrul unui acord dintre cele mentionate la art. 2 paragraful 2.1, si care sunt în mod clar identificate de către o parte sau de cealaltă parte, prin intermediul unei stampile, al unei legende ori al unei alte indicatii scrise, ca fiind protejate prin drepturile de proprietate.

7.2. Se întelege că fiecare parte se angajează:

7.2.1. să utilizeze informatiile proprietate a celeilalte părti doar pentru scopurile acordurilor mentionate la art. 2 paragraful 2.1;

7.2.2. să păstreze confidentialitatea totală a informatiilor care sunt proprietatea celeilalte părti si să nu le divulge, să nu le cedeze sau să le pună la dispozitia unui tert;

7.2.3. să trateze informatiile proprietate a celeilalte părti ca informatii clasificate, să le protejeze, să le acorde grijă si să exercite aceleasi controale pe care partea beneficiară le practică în mod obisnuit pentru protectia propriilor informatii care fac obiectul drepturilor de proprietate, pentru a evita ca ele să fie divulgate, publicate, difuzate sau cedate prin neglijentă, si să ia toate măsurile necesare pentru ca numai angajatii părtii beneficiare care au nevoie să le cunoască să aibă acces la informatiile proprietate a celeilalte părti.

7.3. Informatiile nu vor fi considerate ca făcând obiectul drepturilor de proprietate si nu vor genera nici o obligatie pentru partea beneficiară în următoarele cazuri:

7.3.1. sunt sau devin publice fără reaua-vointă sau actul ilicit al părtii beneficiare;

7.3.2. au fost furnizate într-un mod legitim de către un tert, fără restrictii similare si fără încălcarea prevederilor prezentului memorandum de întelegere;

7.3.3. partea care le cedează autorizează în scris publicarea sau utilizarea lor.

7.4. Cu exceptia întelegerii exprese încheiate între părti, nici un element continut în acordurile mentionate la art. 2 paragraful 2.1 nu va fi considerat ca acordare a vreunui drept sau licentă privind brevetele, inventiile ori datele apartinând uneia sau alteia dintre părti, indiferent de moment.

 

ARTICOLUL 8

Proceduri privind vizitele

 

8.1. Reprezentantii părtilor vor avea acces, la cerere, în institutiile publice sau private în care sunt efectuate lucrări, inclusiv testele si probele de functionare, în baza unui acord încheiat conform prezentului memorandum de întelegere, sub rezerva ca acesti reprezentanti să aibă “nevoie să le cunoască”.

8.2. Organizarea vizitelor va respecta reglementările de securitate enuntate în documentul C-M(2002)49, anexa G, sub denumirea “Procedura aplicabilă vizitelor internationale”.

De asemenea, orice vizitator va trebui să respecte eventualele reguli de securitate suplimentare impuse de partea gazdă. Secretele comerciale si alte informatii tehnice comunicate vizitatorilor vor fi tratate ca si cum ar fi fost furnizate părtii care a trimis vizitatorii.

 

ARTICOLUL 9

Limba

 

Se va aplica politica normală a NATO constând în elaborarea tuturor documentelor oficiale în limbile engleză si franceză.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea litigiilor

 

Orice divergentă apărută între părti, referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de întelegere, va fi solutionată prin negocieri, fără a se recurge la o jurisdictie exterioară sau la un tert.

 

ARTICOLUL 11

Valabilitatea si data intrării în vigoare

 

Prezentul memorandum de întelegere este încheiat pentru o perioadă nedeterminată si va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne de către fiecare dintre părti, necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului document.

 

ARTICOLUL 12

Amendamente

 

Prevederile prezentului memorandum de întelegere vor putea fi amendate prin acordul scris al părtilor.

Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 11.

 

ARTICOLUL 13

Denuntare

 

13.1. Dacă una dintre părti doreste să denunte prezentul memorandum de întelegere sau unul dintre acordurile subsecvente mentionate la art. 2 paragraful 2.1, va notifica celeilalte părti în scris, cu 6 luni înainte, despre intentia sa în acest sens.

13.2. În cazul denuntării de către una dintre părti a prezentului memorandum de întelegere sau a unuia dintre acordurile subsecvente mentionate la art. 2 paragraful 2.1, părtile se vor consulta în timp util, în vederea stabilirii unui termen limită si a celor mai convenabile întelegeri de retragere.

13.3. Dacă este necesar, conform procedurii de denuntare a prezentului memorandum de întelegere, părtile vor negocia, pentru fiecare dintre acordurile mentionate la art. 2 paragraful 2.1, data încetării valabilitătii si procedura reglementării problemelor financiare referitoare la lucrările si serviciile aflate în curs de derulare si care sunt afectate de denuntare. Partea care denuntă îsi va îndeplini integral angajamentele până la data efectivă a denuntării.

13.4. Dacă părtile decid de comun acord să pună capăt valabilitătii prezentului memorandum de întelegere, vor suporta solidar costul unei eventuale încetări a valabilitătii.

13.5. Drepturile si obligatiile părtilor privind comunicarea si utilizarea informatiilor tehnice, securitatea, vânzările si cesiunile către terti, reglementarea litigiilor, pretentiile si responsabilitătile, precum si denuntarea si încetarea valabilitătii vor continua să se aplice chiar în cazul denuntării de către una dintre părti a prezentului memorandum de întelegere, în cazul încetării valabilitătii acestuia sau a oricărui acord subsecvent mentionat la art. 2 paragraful 2.1.

Semnat la Bucuresti la 1 aprilie 2003 si la Capellen la 23 aprilie 2003, în două exemplare originale, în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Ioan Mircea Pascu,

ministrul apărării nationale

Pentru Organizatia NATO de Întretinere si Aprovizionare,

Peter D. Markey,

director general

 

ANEXA A

 

Punctele de contact pentru toate problemele referitoare la prevederile prezentului memorandum de întelegere sunt următoarele:

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România:

Statul Major General/Directia Logistică

Str. Izvor nr. 3-5, O.P. 5

Cod 70642, Bucuresti, România

Telefon/Fax: 00-4-021-41074223

Pentru NAMSO:

Consilier juridic

L-8302 Capellen, Luxembourg

Telefon: 00-352-3063 65554

Fax: 00-352-30 87 21

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003,

având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, precum si prevederile art. 3 paragrafele 2 si 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin acordul ratificat prin Legea nr. 369/2002, precum si Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucuresti la data de 13 iunie 2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 58.319.305.400 lei din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru finantarea proiectului “Program-pilot privind reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu destinatia de locuinte sociale, aflate în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului alocă din venituri proprii încasate potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, suma de 20.400.000.000 lei pentru cofinantarea proiectului prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de beneficiar al proiectului, suma stabilită conform art. 1 alin. (1), pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului realizează, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., lucrările de reabilitare termică la clădirile de locuit multietajate nominalizate în proiectul prevăzut la art. 1 alin. (1).

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prezintă Ministerului Finantelor Publice raportări semestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 964.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM – PILOT

privind reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu destinatia de locuinte sociale,

aflate în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale

 

Judetul

Localitatea,

adresa

Anul construirii

Regim

de înăltime

Numărul de

unităti de locuit

Zona

climatică

Bacău

Buhusi Str. 9 Mai nr. 2

1953

P + 3

60

III

Botosani

Botosani Calea Natională nr. 4

1977

P + 3

96

III

Brăila

Brăila Str. Odessa nr. 14

1980

P + 4

83

II

Covasna

Sfântu Gheorghe Str. R. Cioflec nr. 7

1972

P + 8

128

IV

Gorj

Târgu Jiu Str. Ciocârlăului bl. 4

1975

P + 4

55

II

Iasi

Iasi Str. Tabacului nr. 7

1976

P + 4

49

III

Mures

Târgu Mures Str. Sârguintei nr. 18

1982

P + 4

60

III

Suceava

Câmpulung Moldovenesc Calea Bucovinei nr. 64

1980

P + 4

25

IV

Teleorman

Zimnicea Str. Împăratul Traian

1977

P + 4

20

II

Vaslui

Bârlad Str. V.I. Popa nr. 8

1982

P + 4

84

III

Maramures

Baia Mare Str. Uranus nr. 2

1974

P + 4

208

III

Olt

Slatina Aleea Castanilor nr. 5

1970

P + 4

144

II

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 1.640 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2003, familiilor si persoanelor singure din judetele: Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Dâmbovita, Harghita, Hunedoara, Iasi, Ialomita, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Teleorman, Ilfov si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 974.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în comuna Tărtăsesti, judetul Dâmbovita, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării imobilelor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea imobilelor prevăzute la art. 1 Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 975.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de inventar

atribuit de M.F.P.

Comuna Tărtăsesti, DN 7 nr. 628, judetul Dâmbovita

Ministerul Administratiei si Internelor

1 clădire parter

Suprafata construită = 145,08 m2

1 clădire parter

Suprafata construită = 5,00 m2

Valoarea de înregistrare a imobilului = 87.000 lei

144.727

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu exceptia celor care declară pe propria răspundere că nu detin receptoare radio, au obligatia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.

Art. 2. - (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteste pe familie. Prin familie, în întelesul prezentei hotărâri, se întelege: sotul, sotia, copiii, precum si orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun si gospodăresc împreună.

(2) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteste si de către persoanele fizice care locuiesc singure.

Art. 3. - (1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligatia să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.

(2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum si sucursalele si celelalte subunităti ale lor fără personalitate juridică si sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligatia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.copyrightdsc.net

Art. 4. - Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL II

Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune

 

Art. 5. - (1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa de la plătitorii acesteia, prevăzuti la art. 1 si 3, de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum si persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), care îsi asigură pe cont propriu energia electrică si nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plăti taxa direct Societătii Române de Radiodifuziune.

(3) Conditiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Art. 6. - (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune plătitorii plătesc penalităti pentru fiecare zi de întârziere.

(2) Penalitătile se determină în conformitate cu metodologia de calcul a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.

Art. 7. - Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune: familiile si persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, asociatiile si fundatiile nonprofit, misiunile diplomatice străine si membrii acestora, persoanele fizice abonate la retele de radioamplificare, azilurile de bătrâni, unitătile sanitare de stat, unitătile militare, unitătile de învătământ de stat (unităti de învătământ superior, scoli, grădinite), căminele de copii si cresele de stat, pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, salariatii si pensionarii Societătii Române de Radiodifuziune si ai Societătii Române de Televiziune, unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, precumsi alte categorii prevăzute de legi speciale.

Art. 8. - (1) Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu detine receptoare radio constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

(2) Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunităti ale acesteia, de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3 sau 4 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 9. - Categoriile de plătitori prevăzuti de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune în cuantumurile stabilite în anexă, începând cu luna august 2003.

Art. 10. - Din sumele încasate de la persoanele fizice si de la cele juridice Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societătii Române de Radiodifuziune, la termenele si în conditiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, si modalitătile de încasare si urmărire a creantelor restante.

Art. 11. - Societatea Română de Radiodifuziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se agrogă Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române

de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 977.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL LUNAR

al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune si categoriile de plătitori

 

Nr. crt.

Denumirea categoriilor de plătitori

Cuantumul lunar al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune

1.

Persoane fizice

25.000 lei

2.

Persoane juridice care nu au salariati

25.000 lei

3.

Persoane juridice care intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare

100.000 lei

4.

Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum si sucursalele si celelalte subunităti ale lor fără personalitate juridică, altele decât cele prevăzute la pct. 2 si 3, sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine

300.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind taxa pentru serviciul public de televiziune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu exceptia celor care declară pe propria răspundere că nu detin receptoare TV, au obligatia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

Art. 2. - (1) Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se plăteste pe familie. Prin familie, în întelesul prezentei hotărâri, se întelege: sotul, sotia, copiii, precum si orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun si gospodăresc împreună.

(2) Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se plăteste si de către persoanele fizice care locuiesc singure.

Art. 3. - (1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligatia să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

(2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum si sucursalele si celelalte sub unităti ale lor fără personalitate juridică si sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine, au obligatia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune.

Art. 4. - Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de televiziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL II

Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

 

Art. 5. - (1) Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa de la plătitorii acesteia, prevăzuti la art. 1 si 3, de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum si persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), care îsi asigură pe cont propriu energia electrică si nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plăti taxa direct Societătii Române de Televiziune.

(3) Conditiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Art. 6. - (1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune plătitorii plătesc penalităti pentru fiecare zi de întârziere.

(2) Penalitătile se determină în conformitate cu metodologia de calcul a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică.

Art. 7. - Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune: familiile si persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, asociatiile si fundatiile nonprofit, misiunile diplomatice străine si membrii acestora, azilurile de bătrâni, unitătile sanitare de stat, unitătile militare, unitătile de învătământ de stat (unităti de învătământ superior, scoli, grădinite), căminele de copii si cresele de stat, pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, salariatii si pensionarii Societătii Române de Televiziune si ai Societătii Române de Radiodifuziune, unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, pre-cum si alte categorii prevăzute de legi speciale.

Art. 8. - (1) Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu detine receptoare TV constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

(2) Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunităti ale acesteia, de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de televiziune constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3, 4 sau 5 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 9. - Categoriile de plătitori prevăzuti de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de televiziune în cuantumurile stabilite în anexă, începând cu luna august 2003.

Art. 10. - Din sumele încasate de la persoanele fizice si de la cele juridice Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societătii Române de Televiziune, la termenele si în conditiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, si modalitătile de încasare si urmărire a creantelor restante.

Art. 11. - Societatea Română de Televiziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române de Televiziune,

Valentin Nicolau

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2003.

Nr. 978.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL LUNAR

al taxei pentru serviciul public de televiziune si categoriile de plătitori

 

Nr. crt.

Denumirea categoriilor de plătitori

Cuantumul lunar al taxei pentru serviciul public de televiziune

1.

Persoane fizice

40.000 lei

2.

Persoane juridice care nu au salariati

40.000 lei

3.

Persoane juridice care intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare

150.000 lei

4.

Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum si sucursalele si celelalte subunităti ale lor fără personalitate juridică, altele decât cele prevăzute la pct. 2 si 3, sucursalele sau reprezentantele din România ale persoanelor juridice străine

500.000 lei

5.

 Persoane juridice - societăti turistice (pentru fiecare cameră)

Pentru unitătile cu activitate sezonieră taxa se percepe numai pentru perioada de functionare.

77.000 lei/cameră

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Institutul pentru Tehnica de Calcul” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Institutul pentru Tehnica de Calcul” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială .Institutul pentru Tehnica de Calcul” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, calea Floreasca nr. 167, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/7999/1992, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 25 august 2003.

Nr. 143.