MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 august 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

345. - Lege pentru ratificarea Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

Protocol la Acordul-cadru INOGATE, privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia)

 

488. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            894. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRLAE

 

            283. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunitătilor Europene privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată

 

            1.077. - Ordin al ministrului finantelor publice privind conditiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă

 

            1.090. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            707. - Decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            5. - Ordin privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3/2000

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

245. - Decizie privind scoaterea la concurs a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune si televiziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Protocolul privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2000, aprobată prin Legea nr. 1/2001.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 10 iulie 2003.

Nr. 345.

 

PROTOCOL

la Acordul-cadru INOGATE, privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia)

 

Statele părti la Acordul-cadru INOGATE, denumite în cele ce urmează părti,

având în vedere Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999,

luând în considerare prevederile Tratatului Cartei energiei,

considerând sistemul de transport petrolier Constanta-Omisalj (conducta) ca un proiect de infrastructură vital pentru interesele si pentru dezvoltarea continuă a acestora, precum si pentru asigurarea stabilitătii si prosperitătii din regiune,

admitând că proiectarea, înfiintarea si operarea unui astfel de proiect transfrontalier se pot realiza numai printr-o cooperare si coordonare strânsă a tuturor părtilor implicate la nivel legislativ, de reglementare, economic, financiar, fiscal, tehnic si operational,

reafirmându-si convingerea că Acordul-cadru INOGATE asigură un cadru institutional optim în care un astfel de proiect poate fi structurat,

constiente de necesitatea întreprinderii tuturor măsurilor corespunzătoare necesare pentru protectia mediului, sănătătii si sigurantei popoarelor lor, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Termeni si titluri

 

1. Termenii utilizati în prezentul protocol vor avea acelasi înteles pe care îl au în Acordul-cadru INOGATE, cu exceptia cazului în care se prevede altfel prin prezentul protocol.

2. Pentru scopurile prezentului protocol:

- conductă înseamnă o conductă pentru transportul petrolului din portul românesc Constanta, de la Marea Neagră, traversând teritoriul României, Republicii Federale Iugoslavia si al Republicii Croatia, până în portul croat Omisalj, la Marea Adriatică;

- componentă de conductă înseamnă un segment al conductei aflat în proprietatea ori sub controlul operational al uneia dintre părti sau al unei alte entităti legale (agentie de stat, corporatie de stat ori privată);

- entitate a componentelor conductei este o entitate legală (agentie de stat, corporatie de stat sau privată) care are în proprietate ori operează un segment sau orice alt element al întregii conducte ori are dreptul să procedeze astfel si care participă la realizarea si functionarea Proiectului;

- Proiect înseamnă toate actiunile de planificare si implementare care vizează realizarea si operarea conductei, asa cum se descrie mai sus;

- Acord-cadru înseamnă Acordul-cadru INOGATE asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999.

3. Titlurile din prezentul protocol sunt menite numai pentru facilitarea referintelor si nu trebuie interpretate ca afectând interpretarea prevederilor prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 2

Proiectul

 

1. Părtile convin să realizeze un sistem interstatal de transport (conductă) pentru transportul petrolului din portul românesc Constanta, de la Marea Neagră, traversând teritoriul României, al Republicii Federale Iugoslavia si al Republicii Croatia, până în portul croat Omisalj, la Marea Adriatică (denumit în cele ce urmează Proiectul), prin utilizarea mijloacelor de transport ori a facilitătilor existente si prin construirea unor noi mijloace de transport sau facilităti, după caz.

2. În acest scop părtile se angajează să depună toate eforturile necesare pentru proiectarea, realizarea si operarea Proiectului, precum si să coopereze, de bunăvoie, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, ale Acordului-cadru si ale oricăror alte reguli aplicabile.

3. Părtile vor acorda prioritate Proiectului si vor instrui autoritătile competente din propriile state în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 3

Comitetul interstatal

 

            1. Părtile înfiintează, în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din Acordul-cadru, un comitet interstatal, care este mandatat de părti să urmărească, în numele lor si pentru ele, orice probleme legate de realizarea si operarea Proiectului ca urmare a prezentului protocol, a Acordului-cadru si a oricăror alte reguli aplicabile.

            2. Fiecare parte la prezentul protocol va desemna un reprezentant si un înlocuitor al acestuia pentru a participa, pentru o perioadă de cel putin 3 ani, în cadrul Comitetului interstatal sus-mentionat. Prima sarcină a Comitetului interstatal este să elaboreze si să adopte regulamentul său de functionare.

 

ARTICOLUL 4

Comitetul de urgentă

 

            1. Părtile înfiintează un comitet de urgentă în vederea îndeplinirii următoarelor sarcini:

            - elaborarea de recomandări referitoare la coordonarea tuturor etapelor, măsurilor si actiunilor comune ce trebuie întreprinse de guvernele părtilor în cadrul teritoriilor respective, pentru siguranta si protectia elementelor Proiectului contra unor evenimente, cum ar fi:

            - dezastre naturale;

            - contaminări radioactive sau chimice;

            - acte de război si alte evenimente de natură similară;

            - acte de terorism ori sabotaj, precum si alte evenimente de natură similară;

            - circumstante care provoacă ori pot cauza poluarea mediului;

            - orice alte sarcini pe care părtile le consideră adecvate pentru asigurarea sigurantei si protectiei Proiectului.

            2. Fiecare dintre părtile la prezentul protocol va desemna un reprezentant si un înlocuitor al acestuia pentru a participa la Comitetul de urgentă sus-mentionat.

            Comitetul de urgentă va elabora si va adopta propriile reguli de functionare.

 

ARTICOLUL 5

Entitătile competente autorizate

 

1. În conformitate cu art. 13 din Acordul-cadru, părtile la prezentul protocol desemnează prin acesta următoarele entităti care vor răspunde de implementarea protocolului în conformitate cu prevederile acestuia, ale Acordului-cadru si ale oricăror alte reguli aplicabile:

- Ministerul Industriei si Resurselor din România;

- NIS Petroleum Industry din Serbia (Republica Federală Iugoslavia);

- Jadranski Naftovod din Republica Croatia.

2. Entitătile sus-mentionate sunt mandatate prin prezentul protocol să procedeze la întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru realizarea Proiectului.

 

ARTICOLUL 6

Activitătile entitătilor competente autorizate

 

1. Entitătile competente autorizate desemnate la art. 5 de mai sus vor stabili aria de cuprindere exactă a Proiectului în conformitate cu standardele internationale recunoscute din industria petrolieră, ca urmare a art. 4 paragraful 3 din Acordul-cadru. În acest scop entitătile competente autorizate vor stabili:

- situatia curentă si capacitatea individuală a componentelor conductei;

- lucrările, serviciile si echipamentele necesare pentru fiecare componentă a conductei, astfel încât să se obtină punerea în functiune a conductei la întreaga ei capacitate;

- specificatiile tehnice si standardele pentru achizitionarea unor astfel de lucrări, servicii si echipamente;

- volumul de investitii necesare pentru fiecare componentă de conductă în vederea unor astfel de lucrări, servicii si echipamente;

- programul pentru achizitionarea unor astfel de lucrări, servicii si echipamente pentru fiecare componentă de conductă, în vederea functionării conductei la întreaga sa capacitate;

- descrierea infrastructurii suplimentare necesare, cum ar fi drumurile, retelele de comunicatii si alte lucrări ce sunt necesare pentru functionarea în conditii corespunzătoare a conductei;

- costurile operationale pentru fiecare componentă de conductă;

- un tarif total de transport competitiv pentru conductă;

- un tarif pentru fiecare componentă a conductei;

- structura financiară si garantiile Proiectului.

2. În vederea realizării acestor obiective entitătile competente autorizate pot să întreprindă unul sau mai multe studii de fezabilitate ori preliminare, inclusiv studii de impact asupra mediului, luând în considerare orice studii existente, informatii ori date disponibile în acest domeniu.

În acest scop entitătile competente autorizate vor apela la Uniunea Europeană pentru asigurarea asistentei tehnice si financiare corespunzătoare în vederea elaborării studiilor sus-mentionate.

3. Părtile convin că va exista un studiu de fezabilitate final pentru întregul Proiect, care trebuie să fie aprobat de Comitetul interstatal ca o preconditie la elaborarea Proiectului.

4. Entitătile competente autorizate vor identifica si vor asigura finantarea pentru investitiile necesare, în cooperare cu entitătile pentru componentele conductei si prin consultarea părtilor. În acest scop, luând în considerare faptul că acest Proiect este realizat în cadrul Acordului-cadru, entitătile competente autorizate vor urmări îndeosebi prezentarea promotională a acestuia prin intermediul programului INOGATE, în perspectiva structurării finantării corespunzătoare, apelând la diversele planuri disponibile de finantare si de garantare.

5. Entitătile competente autorizate vor identifica si vor asigura angajamentele pe termen mediu si lung ale producătorilor de petrol în privinta transportului unor cantităti specifice de petrol prin intermediul sistemului, în cooperare cu entitătile pentru componentele conductei si prin consultarea părtilor.

6. În îndeplinirea sarcinilor lor referitoare la implementarea Proiectului entitătile competente autorizate, prin decizie unanimă, pot să formeze, cu sau fără participarea unei terte părti, astfel după cum vor decide împreună, un organism comun sau organisme comune, considerate necesare pentru implementarea cu succes si operarea conductei.

 

ARTICOLUL 7

Asigurarea unui mediu legal uniform pentru Proiect

 

            1. Părtile convin să întreprindă toate măsurile legislative ori de reglementare pentru asigurarea unui cadru legislativ stabil si uniform pentru Proiect 2. În acest scop Comitetul interstatal, înfiintat conform celor prevăzute în art. 3 de mai sus, va fi responsabil de propunerea către părti a adoptării ori modificării oricăror reguli si regulamente nationale ce se aplică Proiectului, cum ar fi regulile si regulamentele care guvernează problemele referitoare la jurisdictia exclusivă a părtilor, astfel după cum se prevede în art. 8 din Acordul-cadru.

 

ARTICOLUL 8

Protectia mediului

 

            1. Părtile se angajează să monitorizeze si să aplice în mod activ conformitatea activitătilor de proiectare, constructie si întretinere din Proiect cu standardele internationale de protectie a mediului.

            2. În acest scop părtile vor lua toate măsurile necesare pentru protectia mediului contra oricăror daune cauzate sau posibil a fi cauzate de transportul petrolului prin întregul sistem.

 

ARTICOLUL 9

Încurajarea investitiilor si investitorilor străini

 

            1. Părtile convin să ia toate măsurile necesare în scopul încurajării si facilitării investitiilor străine care se vor face pentru implementarea Proiectului.

            2. În acest sens entitătile competente autorizate vor explora posibilitatea de înfiintare, prin consultarea si cooperarea cu părtile, cu institutiile financiare internationale, cu agentiile nationale si multilaterale de credit de export, precum si cu alte institutii nationale similare, precum si cu guvernele statelor interesate, a unui plan regional pentru protectia si garantarea investitiilor si investitorilor care participă la implementarea Proiectului contra riscurilor necomerciale, cum ar fi crearea unui fond de garantare a investitiilor, ori a oricărui alt plan ad-hoc ce este considerat corespunzător.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea diferendelor

 

            1. Toate diferendele ce iau nastere între statele părti ca urmare ori în legătură cu prezentul protocol vor fi rezolvate în conformitate cu prevederile anexei la prezentul protocol referitoare la solutionarea diferendelor.

            2. Toate diferendele ce iau nastere între statele părti si/sau entitătile competente autorizate ale statelor părti si alte părti decât statele, ca urmare sau în legătură cu prezentul protocol, precum si orice contract ori conventie încheiată pentru implementarea prezentului protocol, vor fi solutionate conform anexei la prezentul protocol referitoare la solutionarea diferendelor, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în contractele sau conventiile sus-mentionate.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

1. Prezentul protocol are o durată nedeterminată. În functie de rezultatul studiului de fezabilitate mentionat în art. 6 paragraful 3 de mai sus, prezentul protocol poate fi renegociat si - după cum se va considera adecvat - modificat ori terminat prin decizia unanimă a părtilor.

2. Prezentul protocol va face obiectul ratificării sau aprobării organelor competente ale statelor semnatare, în conformitate cu prevederile legislative si constitutionale din fiecare dintre tările semnatare. Instrumentele de ratificare ori de aprobare vor fi depuse la depozitar. Depozitarul va fi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia.

3. Prezentul protocol este depus la depozitar, care îl va păstra în arhivele sale. Fiecare dintre părti va primi de la depozitar un duplicat al prezentului protocol.

4. Prezentul protocol va fi anexat la Acordul-cadru si va constitui parte integrantă a acestuia.

5. Protocolul nu va intra în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Acordului-cadru.

6. În conformitate cu prevederile paragrafului 5 de mai sus, prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau de aprobare de către ultimul stat semnatar al prezentului protocol.

Ca dovadă a celor de mai sus, subsemnatii, fiind autorizati în mod legal în acest scop, am semnat prezentul protocol în limba engleză, ca si în limba oficială a fiecărei părti. În cazul unor neconcordante, va prevala textul în limba engleză.

 

Semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002.

 

Pentru România,

Dan Ioan Popescu,

ministrul industriei si resurselor

Pentru Republica Federală Iugoslavia,

Petar Trojanovic,

ministrul federal al economiei si comertului interior

Pentru Republica Croatia,

Roman Nota,

ministru adjunct

Ministerul Economiei

 

ANEXĂ

 

SOLUTIONAREA DIFERENDELOR

 

SECTIUNEA A

Diferendele dintre statele părti

 

ARTICOLUL 1

Diferendele rezultând din ori în legătură cu prezentul protocol

 

1. - Sfera de aplicare a procedurilor. În conformitate cu prevederile paragrafului 6 de mai jos, toate diferendele ce iau nastere între statele părti ca urmare a ori în legătură cu Protocolul privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia) vor fi solutionate în conformitate cu prevederile acestui articol.

2. - Consultări. Înainte de initierea arbitrajului în conformitate cu paragraful 5, unul sau mai multe dintre statele părti pot solicita oricăruia dintre celelalte state părti să participe la consultări în privinta oricărui diferend dintre ele ce rezultă din ori este în legătură cu prezentul protocol.

Cererea va trebui înaintată în scris, prin intermediul canalelor diplomatice, trebuind să asigure suficiente informatii pentru întelegerea temeiului în care este formulată, inclusiv identificarea oricăror actiuni aflate în diferend.

3. - Mediere si/sau conciliere. Înainte de înaintarea diferendului spre arbitrare conform paragrafului 5, statele părti în diferend pot, de asemenea, să recurgă la orice mecanisme convenite de mediere si/sau conciliere pentru solutionarea amiabilă a diferendelor lor, cum ar fi mecanismul asigurat prin regulile din Tratatul Cartei energiei referitoare la realizarea activitătilor de conciliere a diferendelor cu privire la tranzit.

4. - Renuntare. Nici unul dintre statele părti nu poate, prin nici o procedură legală, să invoce sau să se bazeze pe orice declaratie făcută ori pozitie luată de orice alt stat parte în cadrul procedurilor de consultare, mediere sau conciliere, initiate pe baza acestui articol, cu exceptia declaratiilor exprese faptice.

5. - Arbitraj. a) Conform prevederilor subparagrafelor b) si c) de mai jos, dacă un diferend nu a fost solutionat în mod amiabil între statele părti aflate în diferend, oricare dintre părti poate supune problema arbitrajului, în conformitate cu regulile de arbitraj ale UNCITRAL (Comisia Natiunilor Unite de Drept Comercial International), prin notificarea în scris a celeilalte părti la diferend. Secretarul general al Curtii Permanente de Arbitraj din Haga va actiona în calitate de autoritate de numire, în conformitate cu regulile mentionate. Tribunalul de arbitraj va fi alcătuit din trei arbitri, numiti după cum urmează: fiecare dintre părtile implicate în proceduri va numi un arbitru, iar cei doi arbitri îl vor numi pe cel de-al treilea, care va fi presedintele tribunalului de arbitraj. Presedintele tribunalului de arbitraj nu poate să fie cetătean ori rezident al unuia dintre statele părti la prezentul protocol. În cazul în care două părti au calitatea de reclamanti, reclamantii vor numi de comun acord un arbitru. În cazul în care două părti sunt desemnate ca pârâti prin notificarea de arbitraj completată de una dintre părti, pârâtii vor numi împreună un arbitru.

Un stat parte la acest protocol, care nu este desemnat nici în calitate de reclamant, nici ca pârât în notificarea de arbitraj si care doreste să intervină într-un arbitraj în curs de derulare între cele două state părti la prezentul protocol, poate să emită o cerere în acest sens către tribunalul de arbitraj. Tribunalul de arbitraj este singur responsabil în privinta deciziei de acceptare sau de neacceptare a unei astfel de cereri, luând în considerare toate problemele si circumstantele relevante, atât cele procedurale, cât si cele materiale. În orice caz partea care intervine acceptă alcătuirea tribunalului de arbitraj la care înaintează cererea de interventie. Orice dificultăti ori diferende referitoare laalcătuirea tribunalului de arbitraj, inclusiv constituirea sa în cazul existentei mai multor părti, vor fi rezolvate în mod definitiv de către autoritatea de numire desemnată mai sus.

Limba de arbitraj va fi limba engleză, iar arbitrajul va fi tinut la Atena, în Grecia.

b) Un stat parte nu poate să initieze procedurile de arbitraj conform prezentului articol pentru un diferend în care a fost înaintată, de către entitatea comună de operare si/sau de entitatea comună de management al proiectului, o cerere pentru consultări, mediere, conciliere sau arbitraj, conform art. 2, atât timp cât aceste proceduri la care a apelat statul parte nu s-au încheiat ori cu exceptia cazului în care celălalt stat parte, parte la diferend, nu s-a supus si nu a respectat hotărârea dată în respectivul diferend ori acele proceduri s-au terminat fără emiterea unei rezolutii de către un tribunal de arbitraj pentru reclamatia comună a operatorului si/sau a managerului de proiect.

c) În mod similar un stat parte nu poate să initieze procedurile de arbitraj conform prezentului articol pentru un diferend care a fost înaintat de către entitatea legală si/sau de concesionarii ori beneficiarii contractelor de leasing, mentionati în art. 3, pentru consultări, mediere, conciliere sau arbitraj, conform art. 3, atât timp cât aceste proceduri la care a apelat statul parte nu s-au încheiat ori cu exceptia cazului în care celălalt stat parte, parte la diferend, nu s-a supus si nu a respectat hotărârea dată în respectivul diferend ori acele proceduri s-au terminat fără emiterea unei rezolutii de către un tribunal de arbitraj pentru reclamatia comună a entitătii legale si/sau a concesionarilor ori beneficiarilor contractelor de leasing.

6. - Relatia cu mecanismele de solutionare a diferendelor derivate din alte protocoale, acorduri ori tratate. Dacă se iveste un diferend între statele părti în cazul în care unul dintre ele nu a respectat obligatii similare esentiale ce îi reveneau conform prezentului protocol sau Acordului-cadru ori altui acord, tratat sau protocol în care ambele state sunt părti, statul parte reclamant poate trimite acest diferend spre solutionare, conform prevederilor acordului, tratatului sau protocolului, instantei desemnate conform optiunii sale. În această situatie partea reclamantă renuntă la  dreptul său de a trimite spre solutionare acelasi diferend dintre aceleasi părti si pe aceleasi baze legale arbitrajului conform întelegerii, tratatului sau protocolului care nu a fost ales.

7. - Legea aplicabilă. Tribunalul de arbitraj va decide în conformitate cu Acordul-cadru si cu prezentul protocol, interpretat si aplicat în conformitate cu regulile si principiile aplicabile ale dreptului international.

8. - Măsuri asigurătorii. a) Tribunalul de arbitraj poate să dispună măsuri asigurătorii, la solicitarea uneia dintre părti, pe care oricare dintre părti trebuie să le aplice pentru a evita prejudicierea gravă a celeilalte părti până la emiterea hotărârii definitive.

b) Cu exceptia cazului în care si până când se dispune în mod specific altfel de către tribunalul de arbitraj, conform subparagrafului a) de mai sus, sau se decide de către un negociator ori mediator, conform paragrafului 3 de mai sus, oricare stat parte implicat în diferendul înaintat pentru consultări, mediere, conciliere sau arbitraj nu va întrerupe ori reduce si nici nu va solicita oricăreia dintre entitătile legale care se află sub jurisdictia sa să întrerupă sau să reducă fluxul existent de petrol, înainte de încheierea procedurilor de solutionare a diferendului, cu exceptia cazului în care o astfel de întrerupere este prevăzută în mod specific printr-un protocol, un contract sau un acord.

c) În mod similar si cu exceptia cazului în care si până când se dispune în mod specific altfel de către  tribunalul de arbitraj, conform subparagrafului a) de mai sus, sau se decide de către un negociator ori mediator, conform paragrafului 3 de mai sus, oricare stat parte implicat în diferendul înaintat pentru consultări, mediere, conciliere ori arbitraj nu va întrerupe si nici nu va solicita oricăreia dintre entitătile legale aflate sub jurisdictia sa să întrerupă executarea lucrărilor ori serviciilor prevăzute printr-un contract ori altă conventie cu referire la managementul proiectului, proiectare, reabilitare, constructii, operare si întretinerea sistemului de transport petrolier, cu exceptia cazului în care un astfel de contract ori o altă conventie a fost deja repudiată sau terminată ori acolo unde o astfel de întrerupere este prevăzută în mod specific într-un astfel de contract sau într-o altă conventie.

9. - Hotărâri arbitrale. Hotărârile tribunalului de arbitraj vor fi motivate si vor fi definitive si obligatorii între părtile implicate în dispută.

10. - Confidentialitate. Procedurile care implică activităti de consultare, mediere, conciliere ori arbitraj sunt confidentiale. Statele părti vor proteja orice informatii confidentiale si patrimoniale care pot fi comunicate în timpul unor astfel de proceduri. Statele părti nu trebuie să comunice astfel de informatii fără autorizarea în scris a părtii care le-a oferit.

 

SECTIUNEA B

Diferendele dintre statele părti si/sau entitătile competente autorizate ale statelor părti si alte părti decât statele

 

ARTICOLUL 2

Diferendele care iau nastere din ori în legătură cu un acord comun de operare si/sau un acord comun de management al proiectului

 

1. - Sfera de aplicare a procedurilor. Toate diferendele care rezultă între:

- statele părti si/sau entitătile competente autorizate ale statelor părti si

- o entitate comună de operare, asa cum este aceasta prevăzută în art. 3 din Acordul-cadru, si/sau o entitate comună de management al proiectului, asa cum este aceasta prevăzută în art. 6 din Acordul-cadru, ca urmare ori în legătură cu un contract comun de operare si/sau un contract comun de management al proiectului, care au fost întocmite pentru implementarea prezentului protocol, vor fi solutionate în conformitate cu prevederile acestui articol, cu exceptia cazului în care se prevede în mod expres altfel printr-un contract comun de operare si/sau un contract comun de management al proiectului realizat pentru operarea si/sau managementul proiectului sistemului de transport al petrolului Constanta-Omisalj.

2. - Consultări. Înainte de initierea arbitrajului conform paragrafului 5, una sau mai multe părti pot solicita oricărei alte părti să apeleze la consultări în privinta oricărui diferend între ele ce rezultă din ori în legătură cu un contract comun de operare si/sau un contract comun de management al proiectului ce se realizează pentru implementarea prezentului protocol.

3. - Mediere si/sau conciliere. Înainte de prezentarea diferendului lor în vederea arbitrajului, conform paragrafului 5, părtile aflate în diferend pot să recurgă, de asemenea, la orice mecanisme asupra cărora au convenit pentru mediere si/sau conciliere, în vederea solutionării amiabile a diferendului lor, asa cum ar fi medierea realizată de Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale (MIGA – Grupul Băncii Mondiale) cu referire la diferendele privind investitiile străine ori mecanismul asigurat de către regulile Tratatului Cartei energiei cu referire la conducerea discutiilor de conciliere a diferendelor în privinta tranzitului.

4. - Renuntare. Nici una dintre părti nu poate să invoce ori să se bazeze pe vreuna dintre declaratiile făcute sau pozitiile adoptate de către o altă parte în timpul procedurilor de consultare, mediere ori conciliere, initiate conform acestui articol, în cadrul oricăror proceduri legale obligatorii, cu exceptia declaratiilor exprese faptice.

5. - Arbitraj. Dacă un diferend nu a fost solutionat pe cale amiabilă între părtile aflate în diferend, oricare dintre părtile la acesta poate să înainteze problema spre arbitraj, prin notificarea în scris a celeilalte părti, în conformitate cu regulile de arbitraj ale Camerei Internationale de Comert (ICC). Tribunalul de arbitraj va consta din unul sau mai multi arbitri numiti în conformitate cu regulile mentionate.

Reclamatiile înaintate spre arbitraj conform celor prevăzute în cele ce urmează vor fi considerate ca rezultând din relatia ori tranzactia comercială în conformitate cu Conventia Natiunilor Unite în privinta recunoasterii si aplicării hotărârilor străine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958). Cu exceptia cazului în care părtile la diferend convin de altă manieră, arbitrajul va avea loc într-un stat care este parte la Conventia de la New York sus-mentionată.

6. - Legea aplicabilă. Tribunalul de arbitraj va decide conform contractelor si acordurilor în cauză, precum si conform regulilor aplicabile si principiilor care guvernează tranzactiile în cauză. În absenta celor de mai sus, tribunalul de arbitraj va aplica uzantele internationale relevante ale industriei petroliere, iar în cazul special al contractelor de management al proiectului, uzantele internationale ale industriei constructiilor, urmărite în general în sectorul dezvoltării proiectelor de infrastructură.

7. - Măsuri asigurătorii. a) Tribunalul de arbitraj poate să dispună măsuri asigurătorii la cererea uneia dintre părti, pe care oricare dintre aceste părti trebuie să le aplice pentru evitarea unor prejudicii grave ce pot fi aduse celeilalte părti până la emiterea hotărârii definitive.

b) Cu exceptia cazului în care si până când nu se dispune în mod specific altfel de către tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de către un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultărilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe si nici nu va reduce ori - în cazul unui stat parte - nu va solicita oricărei entităti legale aflate sub jurisdictia sa să întrerupă ori să reducă fluxul existent de petrol înainte de încheierea procedurilor de solutionare a diferendului, cu exceptia cazului în care o astfel de întrerupere este prevăzută în mod specific printr-un protocol, un contract ori altă conventie.

c) În mod similar, cu exceptia cazului în care si până când nu se dispune în mod specific altfel de către tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de către un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultărilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe sau - în cazul unui stat parte - nu va solicita oricărei entităti legale aflate sub jurisdictia sa să întrerupă executarea lucrărilor ori serviciilor prevăzute printr-un contract sau o altă conventie referitoare la managementul proiectului, proiectare, reabilitare, constructii, operare si întretinere a sistemului de transport al petrolului, cu exceptia cazului în care un astfel de contract ori o astfel de conventie a fost repudiată sau terminată ori acolo unde se prevede în mod expres o astfel de întrerupere printr-un asemenea contract ori conventie.

8. - Hotărâri arbitrale. Hotărârile tribunalului de arbitraj vor fi motivate si vor fi definitive si obligatorii între părtile în dispută. Fiind în conformitate cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite în privinta recunoasterii si aplicării hotărârilor străine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958), astfel de hotărâri de arbitraj sunt aplicabile pe teritoriul statelor părti care sunt părti ale prezentului protocol.

9. - Confidentialitate. Procedurile care implică activităti de consultări, mediere, conciliere si arbitraj sunt confidentiale. Părtile la astfel de proceduri vor proteja orice informatii confidentiale si patrimoniale care pot fi comunicate de-a lungul unor astfel de proceduri. Nici una dintre părtile la astfel de proceduri nu poate comunica astfel de informatii fără autorizare în scris din partea celeilalte părti care a oferit-o.

 

ARTICOLUL 3

Diferendele rezultând din ori în legătură cu alte contracte sau conventii realizate pentru implementarea prezentului protocol

 

1. - Sfera de aplicare a procedurilor. Toate diferendele care rezultă între:

- statele părti si/sau entitătile competente autorizate ale statului si

- entitătile legale si/sau concesionarii ori beneficiarii contractelor de leasing responsabili (integral sau partial) pentru managementul proiectului si/sau proiectarea si/sau finantarea si/sau constructia si/sau operarea si/sau întretinerea sistemului de transport al petrolului Constanta-Omisalj sau oricare parte în aceste activităti, din ori în legătură cu orice contract sau conventie realizată între astfel de state părti si/sau astfel de entităti competente autorizate, pe de o parte, si astfel de entităti legale si/sau concesionari ori beneficiari ai contractelor de leasing, pe de altă parte, vor fi solutionate în conformitate cu prevederile acestui articol, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în contractele ori conventiile sus-mentionate.

2. - Consultări. Înainte de initierea arbitrajului conform paragrafului 5, una sau mai multe părti pot solicita oricărei alte părti să apeleze la consultări în privinta oricărui diferend între ele ce rezultă din ori în legătură cu un contract sau o conventie prevăzută în paragraful 1 de mai sus.

3. - Mediere si/sau conciliere. Înainte de prezentarea diferendului lor în vederea arbitrajului, conform paragrafului 5, părtile aflate în diferend pot să recurgă, de asemenea, la orice mecanisme asupra cărora s-a convenit pentru mediere si/sau conciliere, în vederea solutionării amiabile a diferendului lor, asa cum ar fi medierea realizată de Agentia de Garantare a Investitiilor Multilaterale (MIGA - Grupul Băncii Mondiale) cu referire la diferendele privind investitiile străine ori mecanismul asigurat de către regulile Tratatului Cartei energiei cu referire la conducerea discutiilor de conciliere a diferendelor în privinta tranzitului.

4. - Renuntare. Nici una dintre părti nu poate să invoce ori să se întemeieze pe vreuna dintre declaratiile făcute ori pozitiile adoptate de către o altă parte în timpul procedurilor de consultare, mediere ori conciliere, initiate conform acestui articol, în cadrul oricăror proceduri legale obligatorii, cu exceptia declaratiilor exprese faptice.

5. - Arbitraj. Dacă un diferend nu a fost solutionat pe cale amiabilă între părtile aflate în diferend, oricare dintre părtile la acesta poate să înainteze problema spre arbitraj, prin notificarea în scris a celeilalte părti, în conformitate cu regulile de arbitraj ale Camerei Internationale de Comert (ICC). Tribunalul de arbitraj va consta din unul sau mai multi arbitri numiti în conformitate cu regulile mentionate.

Reclamatiile înaintate spre arbitraj conform celor prevăzute în cele ce urmează vor fi considerate ca rezultând din relatia ori tranzactia comercială în conformitate cu Conventia Natiunilor Unite în privinta recunoasterii si aplicării hotărârilor străine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958). Cu exceptia cazului în care părtile la diferend convin de altă manieră, arbitrajul va avea loc într-un stat care este parte la Conventia de la New York sus-mentionată.

6. - Legea aplicabilă. Tribunalul de arbitraj va decide conform contractelor si acordurilor în cauză, precum si conform regulilor aplicabile si principiilor care guvernează tranzactiile în cauză. În absenta celor de mai sus, tribunalul de arbitraj va aplica uzantele internationale relevante ale industriei petroliere, iar în cazul special al contractelor de management al proiectului, uzantele internationale ale industriei constructiilor, urmărite în general în sectorul dezvoltării proiectelor de infrastructură.

7. - Măsuri asigurătorii. a) Tribunalul de arbitraj poate să dispună măsuri asigurătorii la cererea uneia dintre părti, pe care oricare dintre aceste părti trebuie să le aplice pentru evitarea unor prejudicii grave ce pot fi aduse celeilalte părti până la emiterea hotărârii definitive.

b) Cu exceptia cazului în care si până când nu se dispune în mod specific altfel de către tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de către un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultărilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe si nici nu va reduce sau - în cazul unui stat parte – nu va solicita oricărei entităti legale aflate sub jurisdictia sa să întrerupă ori să reducă fluxul existent de petrol înainte de încheierea procedurilor de solutionare a diferendului, cu exceptia cazului în care o astfel de întrerupere este prevăzută în mod specific printr-un protocol, un contract ori altă conventie.

c) În mod similar, cu exceptia cazului în care si până când nu se dispune în mod specific altfel de către tribunalul de arbitraj ca urmare a subparagrafului a) de mai sus ori se decide de către un negociator sau mediator ca urmare a paragrafului 3 de mai sus, partea la un diferend care a fost supus consultărilor, medierii, concilierii ori arbitrajului nu va întrerupe ori - în cazul unui stat parte - nu va solicita oricărei entităti legale aflate sub jurisdictia sa să întrerupă executarea lucrărilor ori serviciilor prevăzute printr-un contract ori o altă conventie referitoare la managementul proiectului, proiectare, reabilitare, constructii, operare si întretinere a sistemului de transport al petrolului, cu exceptia cazului în care un astfel de contract ori o astfel de conventie a fost repudiată sau terminată ori acolo unde se prevede în mod expres o astfel de întrerupere printr-un asemenea contract ori conventie.

8. - Hotărâri arbitrale. Hotărârile tribunalului de arbitraj vor fi motivate si vor fi definitive si obligatorii între părtile în diferend. Supuse numai prevederilor Conventiei Natiunilor Unite în privinta recunoasterii si aplicării hotărârilor străine de arbitraj (New York, 10 iunie 1958), astfel de hotărâri de arbitraj sunt aplicabile pe teritoriul statelor părti care sunt părti ale prezentului protocol.

9. - Confidentialitate. Procedurile care implică activităti de consultări, mediere, conciliere si arbitraj sunt confidentiale. Părtile la astfel de proceduri vor proteja orice informatii confidentiale si patrimoniale care pot fi communicate în cursul unor astfel de proceduri. Nici una dintre părtile la astfel de proceduri nu poate comunica astfel de informatii fără autorizare în scris din partea celeilalte părti care a oferit-o.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2003.

Nr. 488.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (1) din Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite Norme prudentiale privind acoperirea riscurilor de accidente nucleare si le va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 894.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile folosite în cuprinsul prezentelor norme sunt definite în anexa nr. 1.

(2) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare este denumită în continuare, prescurtat, CNCAN.

 

CAPITOLUL II

Regimul răspunderii civile pentru daune nucleare

 

Art. 3. - (1) Răspunderea civilă pentru daune nucleare este acoperită printr-un contract de asigurare sau o garantie financiară, încheiată în conditiile Legii nr. 703/2001 si ale prevederilor prezentelor norme.

(2) Încheierea unui contract de asigurare sau constituirea unei garantii financiare nu este necesară pentru instalatiile nucleare si materialele radioactive care nu prezintă risc de criticitate.

(3) Exceptarea prevăzută la alin. (2) se va solicita în procesul de autorizare a instalatiei nucleare sau a materialelor radioactive, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si va fi explicit mentionată în autorizatia eliberată de CNCAN.

Art. 4. - (1) Valoarea contractului de asigurare sau a garantiei financiare este stabilită până la concurenta sumei aplicabile potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 703/2001 pentru fiecare instalatie nucleară apartinând aceluiasi operator, dacă instalatiile nucleare sunt situate pe amplasamente diferite.

(2) Valoarea contractului de asigurare sau a garantiei financiare va fi mentionată explicit în autorizatia operatorului, emisă de CNCAN potrivit Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Contractul de asigurare sau garantia financiară se perfectează de operator sau de persoana juridică în structura căreia functionează operatorul, dacă acesta nu are personalitate juridică.

Art. 6. - În cazul în care se realizează un transfer de proprietate pentru instalatia nucleară, noul proprietar preia toate drepturile si obligatiile care decurg din contractul de asigurare sau din garantia financiară.

 

CAPITOLUL III

Limitarea răspunderii operatorului

 

Art. 7. - Limitarea răspunderii operatorului poate fi aprobată de CNCAN la o valoare mai mică decât echivalentul în lei a 300 milioane DST, dar nu mai putin decât echivalentul în lei a 150 milioane DST, cu exceptia perioadei 2001-2011, în conditiile prevăzute de alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 703/2001:

a) dacă operatorul justifică CNCAN cererea de limitare;

b) dacă a fost alocată în bugetul anual al Autoritătii Nationale de Control diferenta până la minimum echivalentul în lei a 300 milioane DST, în vederea acoperirii daunelor nucleare în conditiile legii.

Art. 8. - Limitarea răspunderii operatorului poate fi aprobată de CNCAN la o valoare mai mică decât echivalentul în lei a 150 milioane DST până în anul 2011 inclusiv, dar nu mai putin decât echivalentul în lei a 75 milioane DST, în conditiile prevăzute de alin. (3) al art. 8 din Legea nr. 703/2001:

a) dacă operatorul justifică CNCAN cererea de limitare;

b) dacă a fost efectuată alocarea în bugetul fiecărui an al Autoritătii Nationale de Control a diferentei până la echivalentul în lei a 150 milioane DST, în vederea acoperirii daunelor nucleare în conditiile legii.

Art. 9. - Limitarea răspunderii operatorului poate fi aprobată de CNCAN la o valoare mai mică decât echivalentul în lei a 30 milioane DST, dar nu mai putin decât echivalentul în lei a 10 milioane DST, în conditiile prevăzute de alin. (4) al art. 8 din Legea nr. 703/2001:

a) dacă operatorul justifică CNCAN cererea de limitare;

b) dacă a fost efectuată pentru Autoritatea Natională de Control alocarea în bugetul fiecărui an pentru care se solicită autorizarea a diferentei până la echivalentul în lei a 30 milioane DST, în vederea acoperirii daunelor nucleare în conditiile legii.

Art. 10. - (1) În bugetul de stat anual, până în anul 2011 inclusiv, se vor aloca pentru Autoritatea Natională de Control fonduri în lei echivalente de până la 75 milioane DST, care să acopere limitarea răspunderii operatorului prevăzută la art. 7 si, respectiv, la art. 8.

(2) În bugetul de stat anual pentru perioada ulterioară anului 2011 se vor aloca pentru Autoritatea Natională de Control fonduri în lei echivalente de până la 150 milioane DST, în vederea acoperirii limitării răspunderii operatorului prevăzută la art. 7, în conditiile Legii nr. 703/2001.

(3) Suplimentar fată de fondurile prevăzute la alin. (1) sau (2), se vor aloca în bugetul de stat anual pentru Autoritatea Natională de Control fondurile echivalente în lei, care să acopere limitarea răspunderii operatorului prevăzută la art. 9, astfel:

a) echivalentul în lei de până la 20 milioane DST pentru un reactor de cercetare;

b) echivalentul în lei de până la 20 milioane DST pentru un depozit de deseuri radioactive si de combustibil nuclear ars.

Art. 11. - În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr.703/2001, despăgubirile legate de daune nucleare, stabilite conform legii în urma unor actiuni intentate împotriva operatorului în perioada cuprinsă între 10 si 30 de ani de la data producerii accidentului nuclear, sunt suportate de către stat, din fondurile alocate conform art. 10 pentru Autoritatea Natională de Control.

Art. 12. - (1) Operatorul este exonerat de răspundere dacă dauna nucleară este rezultatul unuia dintre actele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 703/2001.

(2) Prin ostilitate, în sensul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 703/2001, se întelege si orice act de terorism în domeniul nuclear, astfel cum este definit de art. 461 în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte privind asigurările

 

Art. 13. - (1) Asigurarea sau garantia financiară prevăzută de Legea nr. 703/2001 poate fi contractată, respectiv obtinută de operator de la un asigurător sau institutie financiară care a fost notificată la autoritatea natională competentă din domeniul nuclear, conform anexei nr. 2.

(2) Dispozitiile alin. (1) referitoare la notificarea la autoritatea competentă se vor aplica si brokerilor de asigurări.

Art. 14. - Asigurătorul poate încheia contracte de asigurare cu operatorul, conform Legii nr. 703/2001, numai după ce este autorizat în conformitate si cu Normele prudentiale specifice privind acoperirea riscurilor de răspundere civilă pentru daune nucleare.

Art. 15. - Asigurătorul sau operatorul, după caz, trebuie să notifice CNCAN intentia de suspendare, reziliere sau anulare a asigurării, cu cel putin două luni înainte ca această suspendare, reziliere sau anulare să devină efectivă.

Art. 16. - Asigurătorul sau operatorul, după caz, va informa CNCAN asupra derulării contractului de sigurare si a măsurilor dispuse pentru mentinerea în vigoare a asigurării, cu implicatii asupra securitătii nucleare si radioprotectiei.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile operatorului

 

Art. 17. - (1) Garantia financiară prevăzută la art. 13 din Legea nr. 703/2001 se constituie si sub formă de depozit la trezoreria statului.

(2) Constituirea garantiei prevăzute la alin. (1) va fi adusă la cunostintă CNCAN în termen de 48 de ore de la constituire.

(3) Modificarea si desfiintarea garantiei prevăzute la alin. (1) se pot face doar cu acordul CNCAN.

Art. 18. - Sumele din depozitul prevăzut la art. 17, depuse peste limita minimă prevăzută de art. 8 din Legea nr. 703/2001, pot fi retrase de operator numai cu acordul CNCAN.

Art. 19. - (1) Asiguratul va pune la dispozitie asigurătorului, la cererea acestuia, copii de pe autorizatiile eliberate de CNCAN, după caz, pentru fazele de amplasare, constructie, punere în functiune, functionare de probă, functionare si întretinere, conservare, detinere, dezafectare sau transport al instalatiei nucleare, combustibilului nuclear ars sau al materialelor nucleare ori deseurilor radioactive, inclusiv copii ale documentelor-suport solicitate de acesta în vederea evaluării riscului asigurat.

(2) Operatorul va notifica asigurătorului, la cererea acestuia, orice modificări, suspendări sau retrageri de autorizatii ori permise, dispuse de CNCAN.

(3) Operatorul va notifica CNCAN modificările efectuate în contractul de asigurare, rezultatele auditărilor sau altor controale efectuate.

Art. 20. - (1) Asiguratul, respectiv operatorul, va notifica de îndată CNCAN si asigurătorului orice eveniment nuclear petrecut în instalatie, care ar putea provoca daune nucleare.

(2) În termen de 10 zile de la producerea evenimentului nuclear, operatorul va transmite CNCAN si asigurătorului raportul preliminar privind evaluarea daunelor estimate.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) si raportul prevăzut la alin. (2) nu se substituie notificărilor si rapoartelor prevăzute de reglementările de securitate nucleară si radiologică în vigoare.

Art. 21. - Operatorul va tine evidenta tuturor actiunilor de despăgubire intentate împotriva sa, identificând solicitantul, natura, forma si mărimea despăgubirii solicitate, precum si daunele ce au fost cauzate solicitantului.

Art. 22. - (1) Operatorul va notifica CNCAN si asigurătorului natura si forma pretentiilor de despăgubire ca urmare a unui eveniment nuclear.

(2) Operatorul va notifica CNCAN modul si cuantumul despăgubirilor acordate de asigurător.

 

CAPITOLUL VI

Obligatiile organelor de control si supraveghere

 

Art. 23. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va notifica CNCAN retragerea autorizatiei de functionare a asigurătorului, acordată în baza Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si a autorizatiei privind acoperirea riscurilor de răspundere civilă pentru daune nucleare.

Art. 24. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va stabili prin norme prudentiale specifice conditiile pe care trebuie să le îndeplinească asigurătorii autorizati să desfăsoare activitate de asigurare în România în baza Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru a putea acoperi riscuri privind răspunderea civilă pentru daunele nucleare.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa anual CNCAN, în baza unui protocol încheiat între cele două autorităti, în legătură cu rezultatele supravegherii si controlului activitătii asigurătorilor autorizati să acopere riscuri privind răspunderea civilă pentru daunele nucleare.

Art. 25. - CNCAN va notifica operatorului, în termen de 5 zile, intentia asigurătorului de suspendare, reziliere sau anulare a asigurării, în vederea luării măsurilor corective necesare sau încheierii unei alte asigurări cu un alt asigurător.

Art. 26. - CNCAN va notifica operatorului asigurat, în termen de 48 de ore de la constatarea retragerii autorizatiei emise asigurătorului de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, obligatia de a acoperi riscuri privind răspunderea civilă pentru daunele nucleare, dispunând ca acesta, în termen de 30 de zile, să încheie cu un alt asigurător asigurarea prevăzută de Legea nr. 703/2001.

Art. 27. - În cazul încetării valabilitătii asigurării, al suspendării acesteia, rezilierii sau anulării asigurării, în termen de 48 de ore CNCAN va suspenda autorizatia eliberată operatorului, dispunând oprirea în conditii de sigurantă a instalatiei nucleare.

 

CAPITOLUL VII

Evaluarea daunelor nucleare

 

Art. 28. - (1) După aparitia unui accident nuclear CNCAN va stabili, prin ordin al presedintelui CNCAN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, înfiintarea unei comisii speciale având ca sarcini:

1. determinarea consecintelor accidentului si a cauzelor acestuia;

2. investigarea si evaluarea daunelor nucleare;

3. elaborarea de recomandări asupra compensatiilor,

măsurilor de asistentă si restaurare;

4. elaborarea de recomandări asupra îmbunătătirilor ce trebuie aduse instalatiilor respective privind securitatea nucleară si radiologică.

(2) În functie de mărimea accidentului nuclear, prin ordinul prevăzut la alin. (1) se va stabili si componenta comisiei speciale.

(3) Comisia specială prevăzută la alin. (1) va cuprinde, pe lângă expertii CNCAN din compartimentele de securitate nucleară, supraveghere si inspectie, radioprotectie, asigurarea calitătii, transport si interventii în caz de accident nuclear, si reprezentanti desemnati la propunerea institutiilor respective, ai operatorului, cum ar fi directorul de securitate nucleară si directorul cu radioprotectia, ai agentiei de protectia mediului judetene, ai directiei de sănătate publică judetene, ai autoritătii publice locale; comisia poate consulta specialisti din Academia Română si învătământul superior, precum si orice specialist recunoscut.

(4) Regulamentul de functionare a comisiei speciale prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui CNCAN.

Art. 29. - (1) Comisia specială prevăzută la art. 28 alin. (1) va întocmi rapoarte asupra investigatiilor, evaluărilor si recomandărilor mentionate, ce vor fi prezentate, prin presedintele CNCAN, Guvernului si pot fi prezentate instantei competente prevăzute la art. 6 din Legea nr. 703/2001, la cererea acesteia.

(2) Concluziile si recomandările raportului mentionat la alin. (1) vor fi comunicate publicului prin mass-media.

Art. 30. - (1) Instanta competentă prevăzută la art. 6 din Legea nr. 703/2001 poate lua în considerare rapoartele de investigare si recomandările privind compensatiile prezentate de comisia prevăzută la alin. (1) al art. 28, pentru a face o distributie adecvată, tinând cont de tipul daunelor si de numărul victimelor.

(2) Instanta competentă poate hotărî în cazurile prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 703/2001 ca 10% din suma totală pentru compensatii pentru daune nucleare să fie rezervată ca despăgubiri ulterioare de daune nucleare până la stingerea dreptului la actiune în despăgubire, prevăzut la art. 12 din Legea nr. 703/2001.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 31. - Operatorul va prezenta la CNCAN în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme asigurarea sau garantia financiară prevăzută la art. 13 din Legea nr. 703/2001, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 32. - Asigurările si garantiile financiare încheiate de operator conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile stabilite prin angajamentele internationale la care România este parte, sunt valabile până la îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 31.

Art. 33. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

1. Contractul de asigurare - document ce atestă încheierea asigurării în conditiile prevăzute de Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu completările ulterioare.

2. Garantia financiară - garantia obtinută de operator, care poate consta si dintr-un depozit deschis la Trezoreria statului sub forma:

a) cash;

b) bonuri de tezaur, certificate de trezorerie;

c) cecuri bancare, garantii bancare sau certificate de depozit bancare.

3. Risc de criticitate - riscul producerii necontrolate a reactiei de fisiune în lant; se consideră că o instalatie prezintă risc de criticitate atunci când cantitatea de material fisionabil detinută, depozitată, manipulată, utilizată sau transportată poate sustine reactia de fisiune în lant.

 

ANEXA Nr. 2

 

DOCUMENTE

necesare pentru notificarea asigurătorilor sau institutiilor financiare care aplică prevederile Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

 

1. Asigurătorul sau institutia financiară care urmează să asigure sau să acorde garantii financiare operatorului, conform art. 8 din Legea nr. 703/2001, va prezenta la CNCAN în vederea notificării următoarele documente:

a) adresa de notificare, care va cuprinde denumirea institutiei, adresa postală, fax, telefon, e-mail, specificarea actului legal în baza căruia este constituită, a persoanei împuternicite să reprezinte institutia respectivă, cu numele, prenumele, functia, adresa postală la care poate fi trimisă corespondenta;

b) copiile documentelor-suport care dovedesc că solicitantul este legal constituit si că persoana care semnează este împuternicită să reprezinte solicitantul în relatia cu autoritatea natională competentă;

c) precizarea capitalului social si a documentelor ce atestă constituirea acestuia, dacă este cazul;

d) precizarea autorizatiilor forurilor competente din tara de origine si copii legalizate de pe acestea;

e) rapoartele anuale ale societătii, consortiului/poolului, pe ultimii 3 ani;

f) lista de referintă cu operatorii asigurati în ultimii 3 ani, conform art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după caz;

g) declaratia din care să rezulte că în contractul de asigurare sau garantia financiară vor fi cuprinse prevederile Legii nr. 703/2001 si prevederile prezentelor norme.

2. După caz, documentele prevăzute la pct. 1 pot fi prezentate si de către operator în numele asigurătorului sau al institutiilor financiare respective.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunitătilor Europene privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată

 

În temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Reglementările adoptate de Comisia Comunitătilor Europene în perioada 1994-2002 privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie, sunt emise pentru aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate care stă la baza elaborării Tarifului vamal de import al României.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Tudor Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2003.

Nr. 283.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind conditiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) si ale art. 1 alin. (10) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, potrivit cărora, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor Publice aprobă introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si modificarea sau eliminarea celor aflate în uz,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentii economici pot solicita aprobare pentru editarea, într-un singur exemplar, a facturilor fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă, dacă îndeplinesc următoarele conditii:

1. sfera de activitate a agentilor economici este prestarea de servicii sau livrarea bunurilor de utilitate publică, cum sunt: furnizarea energiei electrice, termice, a gazelor naturale si a apei, canalizarea, telefonia fixă si mobilă, transmisia de programe TV si radio si altele similare;

2. din punct de vedere al bazei de date există posibilitatea reconstituirii în orice moment a continutului facturii fiscale care reflectă prestatiile, respectiv livrările efectuate, si implicit a veniturilor înregistrate în baza acestui document;

3. exemplarul 2 al facturii fiscale care se arhivează pe suport WORM este semnat de persoana care îl întocmeste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

4. există un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice si organizatorice care să asigure următoarele cerinte minimale:

a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;

b) confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;

c) confidentialitatea si integritatea datelor;

d) împiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat în sistem;

e) restaurarea informatiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităti naturale, evenimente imprevizibile, prin:

- arhivarea datelor utilizând tehnologia WORM (Write Once Read Many), care să permită inscriptionarea o singură dată si accesarea ori de câte ori este nevoie a informatiilor stocate;

- înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile în timp real, în alt sistem de calcul, cu aceleasi caracteristici, care să fie amplasat într-o altă zonă a localitătii sau într-o altă localitate;

f) au fost prevăzute orice ale activităti sau măsuri tehnice necesare pentru exploatarea în sigurantă a sistemului, care includ documentarea dezvoltării, testării si implementării solutiei informatice, precum si a oricăror incidente si deficiente întâlnite pe parcursul utilizării acestui sistem;

g) a fost întocmit un raport de audit asupra planului de securitate, efectuat de o echipă formată din personal independent, specializat si atestat. Prin atestare se întelege certificarea personalului ca auditor de sisteme informatice, oferită de Asociatia de Audit si Control al Sistemelor Informatice (ISACA) - Information Systems Audit and Control Association.

Art. 2. - Agentii economici vor edita zilnic Jurnalul pentru vânzări cod 14-6-12/a.

Art. 3. - (1) Documentatia pentru verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 1 se depune de către agentii economici la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Anual, până la data de 31 martie a anului următor, agentii economici vor depune la organul fiscal teritorial un raport de audit al sistemului informatic utilizat.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) conduce la suspendarea dreptului de a emite, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, utilizate în activitatea financiară si contabilă.

Art. 4. - Directia de reglementări contabile va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 august 2003.

Nr. 1.077.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

în temeiul art. 65 alin. (5), art. 81 alin. (2) si al art. 84 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice date în aplicarea art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Directia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală de proceduri si gestiune a colectării veniturilor bugetare, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 1.090.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002

 

1. Prin constructia de locuinte se întelege: construirea unei locuinte, astfel cum este definită de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv să fie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, care satisfac cerintele de locuit ale unei persoane ori familii.

Constructia locuintei care face obiectul facilitătii fiscale poate fi realizată de exemplu: în antrepriză si/sau în regie proprie ori cumpărată direct de la constructor, după caz.

2. Beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, denumită în continuare ordonantă, următorii contribuabili:

a) persoanele fizice române cu domiciliul în România, proprietari legali, care realizează venituri potrivit ordonantei, contribuabili care realizează venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv venituri din activităti independente, din salarii si/sau din cedarea folosintei bunurilor;

b) persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri supuse impunerii, impozitul fiind final, definite potrivit ordonantei.

3. Facilitatea respectivă se acordă de organul fiscal competent, pentru constructiile noi sau în curs, pe baza documentelor prevăzute la pct. 4.

În anul 2003 această facilitate se acordă pe durata costruirii locuintei, pe perioada valabilitătii autorizatiei de construire pentru constructia unei singure locuinte.

4. În vederea acordării facilitătii respective contribuabilul depune la organul fiscal de domiciliu o cerere însotită de copii de pe următoarele documente, întocmite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, după caz:

- autorizatia de construire;

- contractul de construire;

- situatii de lucrări anuale în care sunt înscrise cheltuielile materiale efectuate în perioada impozabilă respectivă;

- situatie definitivă de lucrări în cazul cumpărării directe de la constructor;

- documente justificative pentru materialele cumpărate în anul 2003: facturi, chitante fiscale, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale;

- după terminarea lucrării, procesul-verbal de receptie a lucrării.

5. Reducerea din impozitul anual pe venit se acordă în limita impozitului datorat, pe baza cererii însotite de documentele mentionate la pct. 4, depusă până la data de 30 iunie 2004 pentru anul precedent. Depăsirea termenului de depunere a cererii atrage pierderea dreptului de acordare a facilitătii. Contribuabilii care se încadrează în prevederile art. 27 din ordonantă vor comunica angajatorului să nu efectueze operatiunea de regularizare a impozitului, până la data de 15 ianuarie a anului 2004 pentru anul 2003. Angajatorii vor grupa formularele fiselor fiscale ale acestor persoane într-un pachet distinct.

Pentru contribuabilii care realizează venituri supuse procedurii de globalizare si/sau venituri supuse impunerii finale, facilitatea se acordă potrivit unei proceduri prin care se determină impozitul anual datorat, obtinut din însumarea impozitului pe venitul anual global datorat si a impozitelor finale. Reducerea din impozitul anual pe venit astfel determinat se acordă pe baza cererii însotite de documentele mentionate la pct. 4, depusă până la data de 30 iunie 2004 pentru anul precedent.

În situatia în care contribuabilii realizează numai venituri supuse impunerii finale, facilitatea se acordă potrivit unei proceduri prin care se determină impozitul anual datorat, obtinut din însumarea impozitelor finale, pe baza cererii însotite de documentele mentionate la pct. 4, depusă în cadrul aceluiasi termen, în care contribuabilul va specifica natura si cuantumul veniturilor realizate pentru care impozitul este final.

6. Facilitatea fiscală prevăzută la art. 65 alin. (5) din ordonantă se acordă pentru valoarea materialelor aferente constructiei unei singure locuinte definite conform pct. 1, în limita impozitului datorat pentru anul fiscal respectiv.

În situatia în care suma reprezentând 20% din valoarea materialelor folosite în anul fiscal 2003 este mai mare decât impozitul anual pe venit datorat excedentul nu se reportează.

7. În cazul în care bunul pentru care se acordă facilitatea este detinut în coproprietate, reducerea reprezentând 20% din valoarea materialelor folosite se acordă pentru fiecare proprietar pe bază de documente justificative, în limita cuantumului facilitătii reglementate în art. 65 alin. (5) din ordonantă, corespunzător proportiei detinute în proprietate si impozitului datorat.

8. Facilitatea se acordă pentru veniturile realizate în anul 2003, indiferent de etapa în care se află lucrarea.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) si ale art. 77 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, art. 159 si 160 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, precum si ale articolului unic pct. 43 din Legea nr. 79/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare,

văzând Referatul nr. D.C.U.C. 1.459 din 7 august 2003 al Directiei generale economice, aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Se abrogă alineatul (2) al articolului 1 din anexa “Norme tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare” la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 18 aprilie 2003.

Art. II. - Celelalte prevederi ale deciziei prevăzute la art. 1 rămân nemodificate.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 7 august 2003.

Nr. 707.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3/2000

 

În temeiul art. 8 alin. (1) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

Articol unic. - Perioada de valabilitate a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 2/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 27 aprilie 2001, prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 8/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 27 decembrie 2001, si prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002, se prelungeste începând cu perioada de observare 24 mai 2003 - 23 iunie 2003 până la finele perioadei de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2003, în conditiile respectării prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 5.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind scoaterea la concurs a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune si televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 52 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si ale dispozitiilor art. 3 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 504/2002,

Consiliul National al Audiovizualului, întrunit în sedinta publică din data de 4 august 2003, adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Consiliul National al Audiovizualului va scoate la concurs frecventele de putere mică disponibile pentru statii locale de radiodifuziune si televiziune, puse la dispozitie de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei prin Adresa nr. 6.613 din data de 30 iulie 2003.

Art. 2. - (1) Frecventele disponibile pentru statiile locale de radiodifuziune (putere mică) se regăsesc în anexa nr. 1.

(2) Canalele disponibile pentru statiile locale de televiziune (putere mică) se regăsesc în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002, la concurs pot participa numai solicitantii care se încadrează în prevederile art. 43 alin. (3) si (6), art. 44 alin. (8) si (9), art. 47 si 53 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 si care au obtinut în prealabil avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conditiile stabilite de acesta. Conform dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002, în termen de 20 de zile de la obtinerea avizului tehnic solicitantii vor prezenta comisiei de verificare a Consiliului National al Audiovizualului dosarele cu documentatia completă prevăzută la art. 4 din Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002, în vederea avizării.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 5 august 2003.

Nr. 245.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică)

 

Nr. crt.

Localitatea

Frecventa (MHz)

PAR (kW)

Hef (m)

Polarizare

Observatii

1.

Baraolt

90,00

0,030

35

V

 

2.

Beclean

87,70

0,050

35

V

 

3.

Borsec

89,00copyrightdsc.net

0,100

35

V

 

4.

Brăila

105,50

0,100

35

V

 

5.

Brasov

96,40

0,100

35

V

Se va evita amplasarea pe cote dominante

 

6.

Busteni

90,50

0,030

35

V

Localizare strictă a serviciului

 

7.

Călărasi

105,50

0,100

40

V

 

8.

Cluj-Napoca

93,80

0,100

35

V

 

9.

Craiova

92,70

0,100

47

V

Red. PAR la 0,050 kW în sectorul 265ş-290ş

10.

Făgăras

107,60

0,100

35

V

 

11.

Gheorgheni

104,70

0,100

35

V

 

12.

Gura Humorului

93,40

0,100

35

V

 

13.

Iasi

97,90

0,100

35

V

 

14.

Moinesti

99,80

0,100

35

V

 

15.

Novaci

96,20

0,030

35

V

 

16.

Ploiesti

95,90

0,080

35

V

 

17.

Predeal

90,00

0,010

200

V

Localizare strictă a serviciului

18.

Slobozia

88,90

0,100

37

V

 

19.

Târgu Cărbunesti

95,40

0,030

35

V

 

20.

Târgu Mures

105,60

0,100

35

V

 

21.

Tulcea

104,50

0,100

35

V

 

22.

Vaslui

106,70

0,080

35

V

Amplasare în oras; se vor evita cotele dominante.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

 

Nr. crt.

Localitatea

Frecventa (MHz)

PAR (kW)

Hef (m)

Polarizare

Observatii

1.

Aiud

51-8M

0,300

35

H

 

2.

Băile Herculane

11

0,050

35

H

 

3.

Câmpia Turzii

47

0,100

35

H

 

4.

Cluj-Napoca

46

0,500

35

H

 

5.

Corabia

10

0,100

35

H

 

6.

Craiova

42-2M

0,300

35

H

Red. PAR la 0,100 kW în sectorul 260ş-290ş

7.

Făgăras

41-8P

0,050

50

H

 

8.

Făurei

30-4M

0,100

35

H

 

9.

Găesti

35-8P

0,050

35

H

 

10.

Giurgiu

47

0,300

35

H

 

11.

Odorheiu Secuiesc

29

0,300

35

H

 

12.

Orăstie

10-8M

0,050

35

H

 

13.

Păcureti

33-8M

0,050

50

H

Localizare strictă a serviciului

14.

Poiana Brasov

45

0,100

50

H

Localizare strictă a serviciului

15.

Predeal

25

0,100

200

H

Localizare strictă a serviciului

16.

Râmnicu-Vâlcea

50

0,200

35

H

Se va evita amplasarea pe cote dominante

17.

Tecuci

47-6M

1

80

H

 

18.

Târgu Bujor

56

1

106

H

Red. PAR la 0,170 kW în sectorul 20ş-150ş

19.

Vaslui

55-8M

0,200

35

H