MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 august 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

140. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea tufurilor din perimetrul Buda, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Moldocim” - S.A. Bicaz

 

370. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 220/110 kV Oradea Sud” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

371. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/110 kV Constanta Nord” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

603. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru stabilirea criteriilor de performantă si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice”

 

604. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri”

 

605. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice”

 

751. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”

 

753/699. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4/24.555. - Ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Institutului National de Statistică privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea licentei de concesiune pentru explorarea tufurilor din perimetrul Buda, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Moldocim” - S.A. Bicaz

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune nr. 4.485/2003 privind explorarea tufurilor din perimetrul Buda, situat în judetul Bacău, încheiată cu Societatea Comercială “Moldocim” - S.A. Bicaz, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în prezenta licentă se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 5 august 2003.

Nr. 140.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 220/110 kV Oradea Sud” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 5 pct. 2, art. 9 alin. (4) si al art. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică si al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a solicitării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, înregistrată sub nr. 2.002 din 13 iunie 2003,

având în vedere raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu procesulverbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 august 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Autorizatia de înfiintare nr. 218 din 8 august 2003 pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 220/110 kV Oradea Sud”.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 370.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/110 kV Constanta Nord” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 5 pct. 2, art. 9 alin. (4) si al art. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 70 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică si al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a solicitării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, înregistrată sub nr. 2.053 din 18 iunie 2003,

având în vedere raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 august 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Autorizatia de înfiintare nr. 219 din 8 august 2003 pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/110 kV Constanta Nord”.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 8 august 2003.

Nr. 371.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru stabilirea criteriilor de performantă si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice”

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organiza- rea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 73 din 14 octombrie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate “Fizica constructiilor si cerinte functionale pentru constructii”,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid pentru stabilirea criteriilor de performantă si a compozitiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice”, indicativ GP-075-02, elaborată de Institutul de Cercetare, Proiectare si Productie Experimentală pentru Constructii (PROCEMA - S.A.), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică în constructii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

 

secretar de stat


Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 603.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de proiectare si executie  a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri”

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 69 din 8 octombrie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate “Fizica constructiilor si cerinte functionale pentru constructii”,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri”, indicativ GP-073-02, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul directorului general al Institutului Central de Cercetare, Proiectare si Directivare în Constructii - ICCPDC nr. 101 din 18 noiembrie 1980 pentru aprobarea reglementării tehnice “Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din plăci de argilă arsă”, indicativ C 202-1980, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Directia generală tehnică în constructii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 604.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice”

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 70 din 14 octombrie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate “Fizica constructiilor si cerinte functionale pentru constructii”,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice”, indicativ NP-064-02, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 11/N/1991 pentru aprobarea reglementării tehnice “Instructiuni tehnice privind alcătuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificată din PVC plastifiat la acoperisurile clădirilor industriale si agrozootehnice, necirculabile”, indicativ C 234-1991, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Directia generală tehnică în constructii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2003.

Nr. 605.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale a bugetului nr. DB 3.151/2003,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, prevăzute în anexele*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor, prevăzut la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele vor putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 7 august 2003.

Nr. 751.


*) Anexele se transmit institutiilor implicate.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 753 din 8 august 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 699 din 4 august 2003

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative;

- Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei

medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 2, 11 si 13 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 si 78 bis din 6 februarie 2003, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ

 

1. Articolul 4 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Furnizarea de servicii medicale spitalicesti se asigură în baza contractelor si a actelor aditionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate, având în vedere indicatorii specifici spitalelor, care sunt:

- număr de personal existent conform structurii spitalelor;

- număr de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor prin ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru anul 2003;

- nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 208/2003;

- număr de zile de spitalizare, total si pe sectii, stabilit pe baza nivelului optim al gradului de utilizare a paturilor, pe tipuri de spital;

- durata optimă de spitalizare conform anexei nr. 6 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată; - număr de externări sau, după caz, număr de externări raportate si validate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate;

- indice de complexitate a cazurilor, furnizat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate;

- număr de servicii medicale spitalicesti acordate pentru patologie care nu necesită internare, efectuate pacientilor în regim ambulatoriu, estimate;

- cost mediu/bolnav externat;

- cost mediu cu medicamentele/bolnav externat.”

2. Articolul 5 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti încheiat între casele de asigurări de sănătate si spital se compune din:

a) suma pentru servicii medicale spitalicesti pe bază de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli pentru:

- serviciile medicale spitalicesti, inclusiv valoarea actelor aditionale încheiate pentru anul 2003, până la definitivarea contractelor;

- serviciile medicale spitalicesti acordate pentru patologia care nu necesită internare si care sunt efectuate pacientilor în regim ambulatoriu. Suma se stabileste prin înmultirea numărului de servicii medicale estimat cu tariful pe tip de serviciu negociat, care nu poate fi mai mare decât cel stabilit în anexa nr. 1 la ordin;

b) suma pentru cofinantarea instalării si întretinerii aparaturii medicale de înaltă performantă achizitionată din credite externe, stabilită în limita sumelor aprobate prin acte normative, finantată din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească pentru anul 2003;

c) sume angajate dar neachitate până la data de 31 decembrie 2002 si plătite conform Hotărârii Guvernului nr. 80/2003;

d) suma pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, finantată din fondul alocat pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate si formată din:

- suma corespunzătoare încadrării personalului prevăzut să îsi desfăsoare activitatea în aceste structuri, tinându-se seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adaugă contributiile ce revin ca obligatie de plată spitalului;

- suma reprezentând cheltuielile de întretinere si functionare a acestor structuri, stabilită ca o cotă-parte din cheltuielile totale de întretinere si functionare ale spitalului;

e) suma pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, calculată pe baza numărului de investigatii paraclinice contractate si a tarifelor negociate în limita tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, se finantează din fondul pentru servicii medicale paraclinice; numărul serviciilor care se contractează se stabileste tinând cont de criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 4 la acelasi ordin.

Sumele mentionate la lit. b), c), d) si e) sunt prevăzute în acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti si fac parte din bugetul de venituri si cheltuieli contractat cu unitătile spitalicesti, potrivit legii.

(2) Modelul contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti prevăzut la anexa nr. 11 la ordin va cuprinde date privind:

- bugetul pentru anul 2003 stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli;

- indicatorii specifici pentru serviciile medicale acordate;

- numărul de posturi, structura acestora si cheltuielile cu salariile.

(3) Unitătile spitalicesti vor încheia contracte distincte pentru sumele aferente medicamentelor si materialelor sanitare specifice acordate prin programele nationale.”

3. După articolul 5 din anexa nr. 2 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale în unitătile medico-sociale se compune din:

a) cheltuielile de personal pentru medici si asistenti medicali la nivelul realizat, conform statului de plată, în limita sumelor prevăzute în contractul încheiat cu casele de asigurări de sănătate;

b) contravaloarea consumului de medicamente prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003, cu modificările si completările ulterioare, si a materialelor sanitare utilizate.

Modelul de contract utilizat este contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti adaptat.”

4. Prima teză a literei a) si literele d), e), f), g), h) si i) ale articolului 7 din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:

“a) plata serviciilor medicale se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare si se decontează în functie de numărul de cazuri externate realizat în limita numărului de cazuri contractat si de durata optimă de spitalizare;

d) decontarea sumelor prevăzute la lit. a), b) si c) se face lunar, avându-se în vedere indicatorii specifici realizati si executia lunară a bugetului de venituri si cheltuieli contractat;

e) suma pentru investigatiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se decontează pe baza numărului de investigatii realizat în limita numărului contractat si a tarifelor negociate din fondul alocat asistentei medicale de specialitate pentru specialitătile paraclinice. Depăsirea numărului de investigatii contractat se acceptă la decontare numai pentru cazurile care au fost declarate ca urgentă medicală de către medicii de specialitate care le-au recomandat;

f) sumele pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi - se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate conform statului de plată, la nivelul contractat pentru cheltuielile de întretinere si functionare, în limita sumelor prevăzute în actul aditional;

g) suma pentru cofinantarea instalării si întretinerii aparaturii de înaltă performantă achizitionate din credite externe se decontează pentru lucrările realizate, pe baza documentelor justificative, în limita sumelor prevăzute în actul aditional;

h) suma reprezentând arieratele înregistrate la finele anului 2002 se decontează conform actelor normative în vigoare;

i) spitalele vor acoperi cheltuielile privind investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate în alte unităti spitalicesti sau în unităti ambulatorii de specialitate, în situatiile în care spitalul respectiv nu detine dotarea necesară, cu exceptia investigatiilor paraclinice efectuate în centrele de referintă.”

5. Literele j) si k) ale articolului 7 din anexa nr. 2 se abrogă.

6. Articolul 8 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În unitătile medico-sociale, casele de asigurări de sănătate decontează:

a) cheltuielile de personal pentru medici si asistenti medicali la nivelul realizat, conform statului de plată, în limita sumelor prevăzute în contractul încheiat cu casele de asigurări de sănătate;

b) contravaloarea consumului de medicamente prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 si a materialelor sanitare utilizate. Decontarea se face în baza facturii si a unui decont de cheltuieli, întocmite de unitătile medico-sociale.”

7. Alineatul (1) al articolului 15 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Suma anuală prevăzută în bugetul stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli din contractul de furnizare de servicii medicale se repartizează pe trimestre si pe luni pe baza numărului negociat de cazuri externate trimestrial sau a numărului negociat de cazuri contractate.”

8. Articolul 27 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Furnizarea de servicii medicale de recuperare a sănătătii se asigură în baza contractelor încheiate de sanatorii, inclusiv cele balneare, si preventorii cu casele de asigurări de sănătate, avându-se în vedere indicatorii specifici, astfel:

- număr de personal existent conform structurii sanatoriilor, inclusiv cele balneare, si preventoriilor;

- număr de paturi stabilit structurii unitătii de recuperare prin ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru anul 2003;

- nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 208/2003;

- număr de zile de spitalizare, total si pe sectii, stabilit pe baza nivelului optim al gradului de utilizare a paturilor;

- durata de spitalizare;

- cost mediu/bolnav externat;

- cost mediu cu medicamentele/bolnav externat.

Suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare încheiat de casele de asigurări de sănătate cu sanatoriile, inclusiv cele balneare, si preventoriile este repartizată sub formă de buget stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli.

Valoarea contractului, suportată de casele de asigurări de sănătate, este suma negociată diminuată corespunzător cu contributia personală a asiguratilor.

Contributia personală a asiguratilor reprezintă 25-30% din tariful/zi de spitalizare, în functie de tipul de asistentă balneară si de durata tratamentului:

 

Tipul de asistentă balneară

Durata*)

Contributia asiguratului

1. Asistentă balneară terapeutică

18-21 de zile

30% din tariful/zi de spitalizare (cu trimitere medicală)

2. Asistentă balneară de recuperare

21-30 de zile

 25% din tariful/zi de spitalizare medicală (cu trimitere medicală)

 


*) Duratele de spitalizare mai mari de 21, respectiv 30 de zile, se suportă în întregime de către asigurati. Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale si pentru durate mai mici de 18, respectiv 21 de zile, conform acelorasi procente. Contributia asiguratului se încasează de către sanatorii, care eliberează chitantă fiscală pentru această contributie, si reprezintă venit propriu al unitătii sanitare.

 

(2) Modelul contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare prevăzut în anexa nr. 13 la ordin va cuprinde date privind:

- bugetul pentru anul 2003 stabilit pe titluri, articole si alineate de cheltuieli;

- indicatorii specifici pentru serviciile medicale acordate;

- numărul de posturi, structura acestora si cheltuielile

cu salariile.”

9. Articolul 28 din anexa nr. 2 se abrogă.

10. Articolul 29 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Decontarea serviciilor medicale de recuperare efectuate în sanatorii, inclusiv cele balneare, precum si în preventorii se face lunar de către casele de asigurări de sănătate în raport cu numărul de zile de spitalizare efectiv realizat si cu tariful pe zi de spitalizare prevăzut în anexa nr. 7b) la ordin, diminuat în cazul sanatoriilor balneare cu contributia asiguratului conform prevederilor art. 27, avându-se în vedere indicatorii specifici realizati si executia lunară a bugetului de venituri si cheltuieli contractat.”

11. Articolul 30 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Pentru spitalele de recuperare si sectiile/compartimentele de recuperare din cadrul unor spitale, contractarea si decontarea serviciilor medicale de recuperare acordate se fac în conditiile stabilite la cap. I din prezenta anexă.”

12. Modelele contractelor prevăzute în anexele nr. 11 si

13 se vor adapta conform modificărilor de mai sus.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI  SI ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 4 din 5 august 2003

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 24.555 din 6 august 2003

 

ORDIN

privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

 

Având în vedere prevederile art. I alin. (4) al titlului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 765/2003 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

guvernatorul Băncii Nationale a României si presedintele Institutului National de Statistică emit următorul ordin:

 

Articol unic. - Cursurile oficiale leu/dolar S.U.A. pentru perioada 1945-1989 sunt cele publicate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.copyrightdsc.net

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

 

 

ANEXĂ

 

Cursul de schimb oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

 

Cursul de schimb

Anii leu/dolar S.U.A.(nivel mediu)copyrightdsc.net

1945

98,74

1946

98,74

1947

 

1 ianuarie - 14 august

98,74

15 august - 31 decembrie

149,61

1948

149,61

1949

149,61

1950

149,61

1951

149,61

1952

 

1 - 27 ianuarie

149,61

28 ianuarie - 31 decembrie

11,20

1953

11,20

1954

6,43

1955

6,00

1956

6,00

1957

6,00

1958

6,00

1959

6,00

1960

6,00

1961

6,00

1962

6,00

1963

6,00

1964

6,00

1965

6,00

1966

6,00

1967

6,00

1968

6,00

1969

6,00

1970

6,00

1971

6,00

1972

5,53

1973

5,04

1974

4,97

1975

4,97

1976

4,97

1977

4,97

1978

4,56

1979

4,47

1980

4,47

1981

4,47

1982

4,47

1983

4,52

1984

4,70

1985

4,37

1986

4,31

1987

4,07

1988

3,99

1989

4,17