MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 574         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 august 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 307 din 10 iulie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            886. - Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării si utilizării continutului digital european în retelele globale si promovarea diversitătii lingvistice în Societatea Informatională (e-Content), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program

 

            887. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti  la 4 august 1997

 

            888. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

            889. - Hotărâre privind desemnarea membrilor Comitetului de coordonare a restructurării, constituit potrivit art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            644. - Ordin al ministrului sănătătii privind Criteriile de includere în program a pacientilor în vederea automonitorizării, precum si a femeilor gravide si copiilor care vor beneficia de pompe de insulină

 

            1.023. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate

 

            2.671. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea Sinagogii ortodoxe situate în municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 4, judetul Bihor

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 307

din 10 iulie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, exceptie ridicată din Comisia pentru protectia copilului Galati în Dosarul nr. 3.762/C/2002 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 18 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.762/C/2002, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată. Exceptia a fost ridicată de Comisia pentru protectia copilului Galati într-o cauză civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, contravin art. 48 alin. (2) din Constitutie, precum si principiului separatiei puterilor în stat. În esentă, arată că textul de lege criticat creează posibilitatea atacării actelor emise de Comisia pentru protectia copilului potrivit normelor de drept comun, iar nu în conditiile si limitele stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ca lege organică, actele acestei comisii, ca autoritate a administratiei publice, fiind acte administrative. De asemenea, autorul exceptiei sustine că art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, înfrânge principiul constitutional al separatiei puterilor de stat, deoarece permite instantei de drept comun ca, substituindu-se comisiei pentru protectia copilului, să stabilească măsuri de ocrotire care sunt de competenta organului administrativ.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, nu numai că asigură accesul părtii interesate la căile de atac împotriva hotărârilor comisiei pentru protectia copilului, dar si creează o cale mai lesnicioasă de realizare a intereselor copilului. În sprijinul acestui punct de vedere este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 282/2002.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, apreciind exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arată că “prin posibilitatea atacării actelor administrative emise de Comisie, la instanta judecătorească de drept comun, nu se poate vorbi despre limitarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate administrativă de a se adresa justitiei”, atâta vreme cât “acest drept este continut de însusi textul legal a cărui neconstitutionalitate se invocă”. În acest sens face trimitere si la solutiile Curtii Constitutionale pronuntate în Decizia nr. 282/2002 si în Decizia nr. 38/2003. De asemenea, consideră că scopul controlului judiciar exercitat de instanta de drept comun “este tocmai acela al anulării unui act administrativ care prejudiciază interesele unei persoane”, astfel că apar ca eronate sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, apreciază că asigurarea prin textul de lege criticat a principiilor accesului la justitie si controlului judecătoresc asupra actelor unui organ administrativ nu poate fi interpretată ca aducând atingere separatiei puterilor în stat, deoarece, “pe de o parte, acestea sunt, la rândul lor, principii constitutionale, iar, pe de altă parte, ceea ce în mod clasic este denumit separatie a puterilor în stat înseamnă, de fapt, echilibrul acestor puteri, controlul reciproc si nicidecum lipsa interdependentei, a oricărui control, arbitrariu”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, “pentru a forma obiectul unei actiuni în contenciosul administrativ, este necesar ca actul prin care o persoană fizică sau juridică se consideră vătămată într-un drept al său să întrunească două conditii: să fie un act administrativ si legea să nu prevadă o altă cale judiciară de atac [...], or, potrivit Legii nr. 108/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, hotărârea comisiei poate fi atacată potrivit normelor de drept comun”. În sustinerea acestui punct de vedere sunt invocate Decizia nr. 282/2002 si Decizia nr. 38/2003 prin care Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate, precizând că acestea nu încalcă prevederile statuate în art. 48 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al institutiei Avocatul Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, dispozitii ce au următoarea redactare: “Hotărârea comisiei poate fi atacată la judecătoria teritorială competentă, potrivit normelor de drept comun.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale ale art. 48 alin. (2): “Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.” De ase- menea, invocă încălcarea principiului constitutional al separatiei puterilor în stat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie.

Astfel, prin Decizia nr. 282 din 29 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 12 decembrie 2002, Curtea Constitutională a statuat că aceste dispozitii nu contravin prevederilor art. 48 din Constitutie. Cu acel prilej instanta constitutională a retinut că, spre deosebire de art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 (în redactarea initială), care prevedea că “Hotărârea Comisiei pentru protectia copilului poate fi atacată în conditiile Legii contenciosului administrativ”, în art. 34 aceeasi ordonantă (în redactarea dată prin Legea nr. 108 din 2 iunie 1998) s-a prevăzut că “Hotărârea comisiei poate fi atacată la judecătoria teritorială competentă, potri- vit normelor de drept comun”. Acest fapt însă nu a fost considerat ca aducând atingere prevederilor art. 48 din Constitutie. În acest sens, Curtea a retinut că “noua optiune a legiuitorului asigură accesul părtii interesate la căile de atac împotriva hotărârilor Comisiei pentru protectia copilului”. Mai mult, tot cu acel prilej, s-a arătat că folosirea căilor de atac în procedura de drept comun asigură o cale mai lesnicioasă de realizare a intereselor copilului.

Deoarece în spetă nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

De asemenea, Curtea consideră că nu sunt întemeiate nici argumentele autorului exceptiei care privesc încălcarea de către prevederile legale criticate a principiului separatiei puterilor în stat. Într-adevăr, prin art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, se asigură accesul la justitie si controlul judecătoresc asupra actelor unui organ administrativ, principii constitutionale ce nu fac însă decât să dea expresie principiului separatiei puterilor în stat, care cuprinde în esenta sa ideea de echilibru si control reciproc între autorităti, iar nu separarea rigidă a atributiilor acestora.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, exceptie ridicată de Comisia pentru protectia copilului Galati în Dosarul nr. 3.762/C/2002 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării si utilizării continutului digital european în retelele globale si promovarea diversitătii lingvistice în Societatea Informatională (e-Content), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României în anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării si utilizării continutului digital european în retelele si promovarea diversitătii lingvistice în Societatea Informatională (e-Content).

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pe anul 2003 la bugetul Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 168.000 euro, în vederea participării la programul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se suportă din bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2003 si din fonduri alocate în acest scop prin Programul national PHARE, astfel:

a) echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro din bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2003, capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, titlul 38 “Transferuri”;

b) echivalentul în lei al sumei de 68.000 euro din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 886.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acodrului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, după cum urmează:

- Apendicele la anexa nr. 2 “Categorii si trageri” la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu, secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 887.

 

ANEXĂ

(Apendice la anexa nr. 2 la acordul de împrumut)

 

Nr. crt.

Categoria

Suma alocată din împrumut

(dolari)

% de cheltuieli care va fi finantat (% din valoarea contractului, exclusiv taxe si impozite locale)

1.

Bunuri pentru Partea 1 (Arad)

1.673.868,89

100,00

2.

Lucrări pentru Partea 1 (Arad)

2.097.131,11

100,00

3.

Bunuri pentru Partea 2 (Bacău)

3.650.100,00

100,00

4.

Lucrări pentru Partea 2 (Bacău)

299.900,00

45,78

5.

Bunuri pentru Partea 3 (Bistrita), cu exceptia celor pentru Partea 3 (iii) (B)

297.409,00

100,00

6.

Bunuri pentru Partea 3 (iii) (B) (Bistrita)

3.937.591,00

75,14

7.

Bunuri pentru Partea 3 (Bistrita)

0,00

0,00

8.

Bunuri pentru Partea 4 (Botosani)

1.661.264,86

100,00

9.

Lucrări pentru Partea 4 (Botosani)

712.735,14

100,00

10.

Bunuri pentru Partea 5 (Brăila)

2.508.948,92

100,00

11.

Lucrări pentru Partea 5 (Brăila)

2.759.051,08

100,00

12.

Bunuri pentru Partea 6 (Cluj)

2.365.655,00

100,00

13.

Lucrări pentru Partea 6 (Cluj)

15.059.345,00

100,00

14.

Bunuri pentru Partea 7 (Constanta)

6.721.473,71

100,00

15.

Lucrări pentru Partea 7, cu exceptia celor pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanta)

6.685.316,56

100,00

16.

Lucrări pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanta)

3.634.209,73

64,00

17.

Bunuri pentru Partea 8 (Focsani)

2.442.011,90

100,00

18.

Lucrări pentru Partea 8 (Focsani)

3.368.988,10

100,00

19.

Lucrări pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)

1.933.000,00

48,70

20.

Lucrări pentru Partea 9 (i) (B) (Oradea)

3.125.000,00

60,30

21.

Bunuri pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)

3.569.000,00

100,00

22.

Lucrări pentru Partea 9 (Oradea), cu exceptia celor pentru părtile 9 (i) (A) si 9 (i) (B) 1.0

24.000,00

29,57

23.

Bunuri pentru Partea 10 (Târgoviste)

2.442.000,00

100,00

24.

Lucrări pentru Partea 10 (Târgoviste)

3.032.000,00

100,00

25.

Servicii pentru Partea 11 (Generală)

0,00

 

26.

Nealocate pentru Partea 1 (Arad)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 2 (Bacău)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 3 (Bistrita)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 4 (Botosani)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 5 (Brăila)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 6 (Cluj)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 7 (Constanta)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 8 (Focsani)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 9 (Oradea)

0,00

 

 

Nealocate pentru Partea 10 (Târgoviste)

0,00

 

TOTAL:

 

75.000.000,00

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, amplasată în incinta imobilului situat în municipiul Bucuresti, sos. Odăi nr. 20, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Serviciul Român de Informatii îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului Român de Informatii,

Vasile Iancu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 888.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiei care se trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

Locul unde este situat imobilul

Constructia din cadrul imobilului, propusă pentru desfiintare

Numărul de identificare al constructiei, atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristici tehnice ale constructiei

Valoarea de inventar a constructiei

(lei)

Municipiul Bucuresti, sos. Odăi nr. 20, sectorul 1

Clădire anexă P

144.741

Suprafata construită = 208 m2

Suprafata desfăsurată = 208 m2

195.193.244

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Comitetului de coordonare a restructurării, constituit potrivit art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează ca membri ai Comitetului de coordonare a restructurării, constituit potrivit art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, următoarele persoane:

a) Liliana Mitre, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

b) Georgel Călin, reprezentant al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

c) Nicolae Vulpescu, reprezentant al Băncii Nationale a României.

Art. 2. - Atributiile principale ale Comitetului de coordonare a restructurării sunt prevăzute la art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 889.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind Criteriile de includere în program a pacientilor în vederea automonitorizării, precum si a femeilor gravide si copiilor care vor beneficia de pompe de insulină

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală si programe si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 483 din 2 iulie 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de includere în program a pacientilor în vederea automonitorizării, precum si a femeilor gravide si copiilor care vor beneficia de pompe de insulină, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 2 iulie 2003.

Nr. 644.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE

de includere în program a pacientilor în vederea automonitorizării, precum si a femeilor gravide

si copiilor care vor beneficia de pompe de insulină

 

Criteriile de includere în program a pacientilor în vederea automonitorizării:

1. Diabet zaharat tip I la copii si adolescenti

2. Diabet zaharat tip I, indiferent de vârstă, cu:

- insulinoterapie în prize multiple (4 sau mai multe prize de insulină);

- autoajustarea zilnică a dozelor de insulină în functie de automonitorizare;

- educatie terapeutică si aderentă la programul terapeutic.

3. Gravidele cu diabet zaharat (automonitorizarea se va asigura pe perioada sarcinii si ulterior dacă se încadrează în celelalte categorii)

4. Diabet zaharat tip II, cu:

- insulinoterapie în prize multiple (4 sau mai multe prize de insulină);

- autoajustarea zilnică a dozelor de insulină în functie de automonitorizare;

- educatie terapeutică si aderentă la programul terapeutic.

5. Diabet zaharat tip I, cu insulinoterapie conventională (2-3 prize de insulină)

6. Diabet zaharat tip II, cu insulinoterapie conventională

Criteriile de includere în program a femeilor gravide si a copiilor care vor beneficia de pompe de insulină:

Tratament permanent

1. Copii cu diabet zaharat tip I, la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensivă corect aplicată

2. Copii cu diabet zaharat tip I labil

3. Copii cu diabet zaharat tip I si hipoglicemii recurente

4. Copii cu diabet zaharat tip I si cu insulinorezistentă marcată, la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensivă (prezenta fenomenului “dawn” si persistenta hemoglobinei glicate Alc la valori de peste 8%)

Tratament temporar

1. Gravide cu diabet zaharat tip I

2. Diabet zaharat gestational sau gravide cu diabet zaharat tip l si insulinoterapie, la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensivă

3. Orice tip de diabet zaharat, cu labilitate glicemică, care nu poate fi controlat prin insulinoterapie intensivă Criterii de decizie a pacientului: motivatie, aderentă la programul de monitorizare si control (autoîngrijire, automonitorizare si autoajustarea dozelor de insulină), capacitate si abilităti de utilizare a pompei, suport familial.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea

personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. m) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, si ale art. 4 pct. 4.15 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate vor fi emise de către Aeroclubul României, cu avizul Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

Art. 4. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si Aeroclubul României vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iulie 2003.

Nr. 1.023.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si Aeroclubul României.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea Sinagogii ortodoxe situate în municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 4, judetul Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

în baza art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de clasare înregistrat la Directia monumentelor istorice cu nr. 71.759 din 28 aprilie 2002, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 195 din 16 mai 2002,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Sinagoga ortodoxă situată în municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 4, judetul Bihor, se clasează în lista monumentelor istorice în grupa B.

Art. 2. - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bihor va îndeplini procedurile de comunicare către proprietar în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2003.

Nr. 2.671.