MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 568         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 august 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            61. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Uzina Termoelectrica Midia” - S.A.

 

            502. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut

 

            503. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind autorizarea unitătilor prim-procesatoare de tutun

 

            508. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de verificare si avizare a documentatiilor în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 865/2003, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

            682. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

            4.636. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            8. - Norme privind modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Uzina Termoelectrica Midia” - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Uzina Termoelectrica Midia” - S.A.,

            ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

            Art. 1. - (1) Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Uzina Termoelectrica Midia” - S.A., cu sediul în localitatea Năvodari, DJ 226Km 23, judetul Constanta, având numărul de înregistrare din Registrul comertului J 13/2072/2001, denumită în continuare societate comercială, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe: - convocarea adunării generale a actionarilor, ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv către institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

d) notificarea tuturor creditorilor, furnizorilor, clientilor, partenerilor sau tertilor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în sensul că toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale înainte sau după instituirea supravegherii financiare se suspendă pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare. Pe durata supravegherii financiare se suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute mai sus;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătii comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătilor comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iulie 2003.

Nr. 61.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare si reglementare nr. 127.270 din 15 iulie 2003,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) si ale art. 13 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România,

având în vedere prevederile Reglementării (CEE) nr. 2.075/1992 si ale Reglementării (CE) nr. 2.848/1998,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractul-tip aprobat este valabil pentru recolta anului 2004.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 4 august 2003.

Nr. 502.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT

de vânzare-cumpărare a tutunului brut

Nr. …., încheiat în data ..

 

Părtile contractante

1. Cumpărător:

Denumirea ……………………………………………..

Sediul: strada ……………. nr. ..., localitatea ………….. Tara …………….

Înregistrat la registrul comertului cu nr. ……………., cod unic de înregistrare nr. ……………, telefon ..., reprezentat de doamna/domnul ... în calitate de director, denumit în continuare cumpărător.

2. Vânzător (producătorul agricol):

Numele si prenumele/denumirea societătii ..., cu domiciliul/sediul în localitatea …………..., judetul …….., carte de identitate seria …….. nr. ../înregistrat la registrul comertului sub nr. …………., nr. cont de virament .……… deschis la Banca ………..., care s-a înfiintat si functionează potrivit legislatiei statului …………., reprezentată legal de …………, având functia de ………...., cetătean ………………..., posesor al actului de identitate/pasaport ..., în calitate de …………... vânzător, denumit în continuare vânzător,

au convenit să încheie prezentul contract.

Precizări:

1. Obiectul contractului

Vânzătorul se obligă să furnizeze si cumpărătorul să achizitioneze tutunul contractat din recolta anului 2004 (campania 2004-2005).

Când vânzătorul este membrul unei asociatii de producători, contractul este însotit de lista nominală a producătorilor si de lista cu suprafetele respective, însotită de documentele originale ale deciziilor de asociere ale acestora.

2. Cantităti si suprafete

Tutunul contractat este din varietatea .., grupa .. Cantitatea de tutun contractată este de …….... kg. Suprafata si coordonatele parcelei cultivate sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract. În conditii normale de climă se realizează o productie medie de ... kg/ha.

3. Sământă si răsaduri

Vânzătorul (producătorul agricol) utilizează, în vederea respectării prezentului contract, seminte selectionate si răsaduri de tutun furnizate de cumpărător.

4. Vânzătorul (producătorul agricol) se obligă să furnizeze cumpărătorului în totalitate tutunul contractat.

Cumpărătorul se obligă să achizitioneze în totalitate tutunul contractat de pe suprafata la care se referă prezentul contract. Vânzătorul declară pe propria răspundere că nu a încheiat un alt contract care se referă la suprafata si productia corespunzătoare prezentului contract.

5. Livrarea si receptia productiei

Livrarea tutunului de la vânzător la cumpărător se efectuează conform programului de livrări stabilit pe varietăti, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract. Calendarul livrărilor pe soiuri este transmis în formă scrisă Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Comisiei de monitorizare cu cel putin 20 de zile lucrătoare înainte de începerea livrărilor.

În cazul interventiei unor situatii de fortă majoră Comisia de monitorizare se întruneste până la data de 10 august 2004 pentru a negocia schimbarea perioadelor de livrare.

6. Obligatiile cumpărătorului

Cumpărătorul se obligă să plătească pentru tutunul preluat preturile negociate de contractanti pe clase de calitate, conform tabelului următor:

 

Soiul

Clasa de calitate

Pretul (lei/kg)

 

Superior

 

 

I

 

 

a-II-a

 

 

a-III-a

 

 

a- V-a

 

 

7. Obligatiile producătorului/vânzătorului

Vânzătorul (producătorul agricol) se obligă:

a) să predea întreaga cantitate produsă, în conditiile de calitate prevăzute de standardele române;

b) să reînsământeze suprafata pentru producerea răsadului, afectată, până la data de 20 aprilie, si să planteze suprafata afectată în câmp până la data de 15 iunie a anului de recoltă, în cazul producerii unor calamităti naturale.

8. Plata tutunului se face după receptia tutunului, prin transfer bancar, pentru persoane juridice sau prin mandat postal, pentru persoane fizice, în termen de 30 de zile calendaristice de la efectuarea receptiei.

9. Înregistrarea contractului

Cumpărătorul înregistrează prezentul contract la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală din judetele în a căror rază teritorială se află localitatea de cultură a tutunului.

10. - (1) Controlul, monitorizarea si solutionarea incidentelor care derivă din exercitarea prezentului contract se realizează prin Comisia de monitorizare.

(2) Componenta, atributiile si functionarea Comisiei de monitorizare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

11. Părtile contractante se vor adresa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Comisiei de monitorizare pentru solutionarea diferendelor cu privire la interpretarea calitătii tutunului.

12. Calitatea tutunului trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare SR 4895/1994, SR 13334/1996 si SR 13335/1996.

13. Receptia cantitativă si calitativă a tutunului se face la locul stabilit de cumpărător, comunicat vânzătorului si Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului cu cel putin 20 de zile înainte de începerea livrărilor.

14. Tutunul uscat, clasificat pe categorii si împachetat pe baloti, se transportă în mijloace de transport adecvate la locul de receptie stabilit. Pe durata transportului tutunul este protejat împotriva factorilor de climă care pot afecta calitatea tutunului.

15. Controlul culturii

Vânzătorul facilitează efectuarea controlului de calitate de către membrii organismelor oficiale de control, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pe perioada de vegetatie cumpărătorul, împreună cu vânzătorul, monitorizează cultura tutunului si participă la prelevarea mostrelor.

Cumpărătorul consemnează rezultatele monitorizărilor în rapoarte oficiale care se înscriu în registrul de evidenta culturilor.

16. Părtile contractante pot conveni si asupra altor clauze care vor fi anexate la prezentul contract.

17. Prezentul contract se completează cu dispozitiile Codului civil si ale Codului comercial român.

18. Prezentul contract a fost încheiat în limba română în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi ......, data semnării.

 

Cumpărător,

Vânzător,

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

Soiul, suprafata cultivată, parcela si cantitatea contractată

 

Specificatie

U.M.

 

Soiul

 

 

Suprafata cultivată

ha

 

Parcela

 

 

Cantitatea contractată

tone

 

 

Cumpărător,

Vânzător,

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

Program de livrări

 

Soiul (varietatea)/grupa

Anul

Luna/decada

Cantitatea

- kg -

Virginia

 

 

 

Burlei

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Cumpărător,

Vânzător,

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind autorizarea unitătilor prim-procesatoare de tutun

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare si reglementare nr. 127.271 din 15 iulie 2003,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) si ale art. 13 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pot să încheie contracte de vânzare-cumpărare a tutunului cu producătorii agricoli si să desfăsoare activitatea conform Legii nr. 236/2003 unitătile prim-procesatoare autorizate.

(2) Autorizatia unitătilor pentru activitatea de prim-procesare a tutunului se eliberează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(3) Înainte de data de 30 octombrie a anului anterior anului de recoltă unitatea prim-procesatoare solicită în scris acordarea autorizatiei de prim-procesare a tutunului. Solicitarea scrisă este însotită de documentatia care atestă îndeplinirea conditiilor de autorizare.

(4) În termen de 60 de zile de la data depunerii solicitării, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului decide asupra acordării autorizatiei de prim-procesare a tutunului.

Art. 2. - (1) Pentru acordarea autorizatiei unitatea prim-procesatoare a tutunului trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să probeze experienta în domeniul de activitate;

b) să prezinte un plan de contractare cu producătorii de tutun, pe soiuri si regiuni;

c) să prezinte un plan de îmbunătătire a calitătii tutunului la producătorii agricoli;

d) să probeze capacitatea de procesare a tutunului în:

- capacităti proprii de productie;

- capacităti închiriate pe o perioadă de minimum 2 ani sau contracte de procesare încheiate pe o perioadă de minimum 2 ani cu terte unităti;

e) să precizeze procesele tehnologice, utilajele si echipamentele utilizate în procesul de procesare, precum si standardele de calitate folosite;

f) să dispună de capacitate financiară corespunzătoare cumpărării si procesării tutunului contractat;

g) să probeze existenta unor potentiali cumpărători ai tutunului procesat.

(2) Caracteristicile unitătii prim-procesatoare sunt mentionate în documentele de control la care se anexează planurile corespunzătoare ale instalatiilor si clădirilor.

Art. 3. - Se retrage autorizatia de prim-procesare a tutunului în următoarele situatii:

a) la solicitarea scrisă a unitătii;

b) când se constată că unitatea prim-procesatoare nu îndeplineste una sau mai multe conditii de autorizare prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului detine Registrul general de prim-procesare a tutunului în care se înscriu întreprinderile autorizate.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 4 august 2003.

Nr. 503.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de verificare si avizare a documentatiilor în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 865/2003, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

 

Având în vedere prevederile alin. (3) al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc componenta si atributiile comisiei de verificare si avizare a documentatiilor în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 august 2003.

Nr. 508.

 

ANEXĂ

 

1. Componenta comisiei de verificare si avizare a documentatiilor în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice si pentru aprobarea normelor metodologice, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, denumită în continuare comisie:

Petre Niculae - presedinte;

Dorin Zaharescu - membru;

Mircea Bălan - membru;

Dan Dărăban - membru;

Viorel Gît - membru.

2. Atributiile comisiei sunt următoarele:

a) Având în vedere legislatia sanitară veterinară în vigoare, solicitantul depune la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, împreună cu documentele solicitate la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 865/2003, avizul sanitar veterinar de principiu privind respectarea conditiilor sanitare veterinare pentru adăpostul de vaci, eliberat de directiile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti.

b) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după verificarea încadrării studiului de fezabilitate în cerintele prevăzute în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 865/2003, a conformitătii dosarelor si aprobarea cererilor, înaintează comisiei din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului dosarele solicitantilor pentru verificare, aprobare si avizare.

c) Comisia va deschide un registru special în vederea monitorizării solicitărilor, care va cuprinde: numele si prenumele solicitantului, datele de identificare ale solicitantului, sesiunea de depunere a dosarelor, suma ce i se cuvine ca sprijin, numărul de înregistrare al dosarului la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, punctajul si avizul obtinute în urma verificării de către comisie.

d) Comisia verifică documentatiile si acordă punctajul fiecărui solicitant, conform criteriilor de selectare a producătorilor agricoli pentru acordarea sprijinului, prevăzute în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 865/2003.

e) Comisia transmite directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti avizele pentru fiecare solicitare, în termen de 10 zile de la data încheierii fiecărei sesiuni de depunere a dosarelor.

f) În termen de 15 zile de la data încheierii sesiunii de depunere a dosarelor, solicitantul va fi înstiintat de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti asupra avizării dosarului.

g) După emiterea avizului favorabil de către comisie si transmiterea acestuia producătorului agricol, prin directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, beneficiarul va elabora proiectul tehnic si detaliile de executie, cu antemăsurători pe cantitătile de lucrări, caiet de sarcini pentru executia adăpostului, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare pentru institutiile publice. Durata maximă de realizare a adăpostului este de 120 de zile de la data când solicitantul este înstiintat că a obtinut avizul favorabil.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. 31.160 din 18 iulie 2003,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Beuran

 

Bucuresti, 18 iulie 2003.

Nr. 682.


*) Anexa se transmite institutiilor implicate.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 684 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, în temeiul art. 24 alin. (1) si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea sfiintifică si dezvoltarea tehnologică,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, prevăzute în anexele nr. 1-17*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală buget finante va comunica bugetele de venituri si cheltueili institutelor nationale de cercetare-dezvoltare sus-mentionate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 24 iulie 2003.

Nr. 4.636.


*) Anexele nr. 1-17 se comunică institutelor nationale de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

            Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) si ale art. 45 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

            Banca Natională a României emite prezentele norme.

            Articol unic. - Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 iunie 1999, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

            “Art. 11. - Suma totală a împrumuturilor nete acordate de o institutie de credit (cu exceptia caselor centrale ale cooperativelor de credit, care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, nu pot acorda credite persoanelor fizice) personalului propriu, inclusiv familiilor acestuia, nu poate depăsi 6,5% din fondurile proprii ale acesteia.”

            2. Anexa nr. 4 va avea cuprinsul prezentat în anexa la prezentele norme.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 august 2003.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUATIA

împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu institutia de credit, personalului propriu, precum si familiilor acestuia

 

Denumirea institutiei de credit: .......................................................

Data raportării: [  /  /  ]

- mii lei -

Fonduri proprii (FP)

6,5% din fondurile proprii

20% din fondurile proprii

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Grupul

 

Expunere brută

Expunere netă

%

din fondurile

proprii

col. 7= col. 6*

100/FP

din elemente

de activ

bilantiere

din elemente

evidentiate

în afara bilantului

Total

col. 3. =

col. 1+2

din elemente

de activ

bilantiere

din elemente

evidentiate

în afara

bilantului

Total

col. 6. =

col. 4+5

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1.

Persoane aflate în relatii speciale, prevăzute, după caz, la:

-art. 11 alin. 4 lit. p) pct. 5-12;

-art. 11 alin. 4 lit. q) pct. 1 si 5-10;

-art. 11 alin. 4 lit. r) pct. 5-12.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Personalul propriu si familiile cestuia

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul băncii/casei centrale,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura)

Întocmit de:

Numele: .......................................

Telefon/Interior: ...........................