MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 561         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 august 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 260 din 24 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

 

Decizia nr. 261 din 24 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, cu modificările ulterioare

 

Decizia nr. 262 din 24 iunie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

378. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind unele măsuri referitoare la recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune

 

427. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind valabilitatea formularelor-tip si a documentelor prevăzute în ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 si nr. 148/2001

 

455. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste măsuri interimare de sigurantă cu privire la activitătile de import de produse de origine animală pentru consum personal

 

456. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind informatiile ce trebuie să fie introduse în fisierul computerizat privind activitătile de transport de animale sau produse animaliere care provin din tări terte si care sunt reexpediate

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 260

din 24 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, exceptie ridicată de Daniel Ionut Vladimirescu în Dosarul nr. 1.459/2002 al Curtii Supreme de Justitie – Sectia comercială.

La apelul nominal răspund avocat Dan Marius Brătilă, pentru autorul exceptiei, si avocat Liliana Serban, pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

Avocatul autorului exceptiei consideră că dispozitiile art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 sunt neconstitutionale, întrucât, în situatia în care debitul garantat cu activul supus executării are o valoare mai mică decât 20% din valoarea activului supus valorificării, debitorul este obligat, la contestarea actului de executare a activului, să depună o cautiune mai mare decât debitul datorat.

Avocatul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale. Se arată că invocarea prevederilor art. 1 alin. (3) si ale art. 49 alin. (2) din Constitutie nu are legătură cu textul de lege criticat, iar, cu privire la invocarea celorlalte texte constitutionale, exceptia este neîntemeiată, întrucât nu rezultă că textul criticat ar încălca dispozitiile Constitutiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Se arată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, constatând că acestea sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.459/2002, Curtea Supremă de Justitie - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 409/2001, exceptie ridicată de Daniel Ionut Vladimirescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textul criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 49 alin. (2), ale art. 21, 41, 134 si 135, precum si principiul egalitătii părtilor în fata legii.

Se arată, în esentă, că dispozitiile legale criticate obligă debitorul garant să plătească, pentru a contesta orice act de executare, sume mai mari decât valoarea de piată a bunului de executat, în situatia în care cautiunea de 20% se calculează prin raportare la tot debitul principal, si nu la valoarea debitului garantat, astfel încât debitorul nu mai are posibilitatea si interesul să conteste un act de executare.

Autorul exceptiei consideră că în felul acesta “…prevederea criticată încalcă principiile constitutionale ale liberului acces la justitie, al egalitătii părtilor în justitie, dreptătii si proportionalitătii, cât si pe cel al garantării sau măcar ocrotirii proprietătii”, statul încălcându-si astfel lsobligatia de a dezvolta un circuit comercial normal, pentru asigurarea bunăstării populatiei”.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia comercială consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia este nefondată, făcând referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie, în sensul că exceptii cu acelasi obiect au fost respinse ca neîntemeiate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale. În argumentarea acestui punct de vedere, se arată că “instituirea, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, a obligatiei la plata unei cautiuni nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, dat fiind că debitorului nu i se închide accesul la justitie pentru apărarea unui drept subiectiv”.

În realitate, sustine Avocatul Poporului, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale, dispozitiile criticate au “drept scop realizarea creantelor bancare neperformante preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, asigurarea celeritătii în solutionarea litigiilor si a oricăror cereri în legătură cu activele bancare supuse valorificării potrivit acestui act normativ, precum si limitarea posibilitătii abuzului de drept”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.

În realitate însă, Legea nr. 409/2001 nu cuprinde decât 3 articole - I, II si III -, art. I pct. 29 prevăzând introducerea art. 25 al ordonantei de urgentă aprobate. Totodată pct. 1 al art. I din lege a prevăzut noul continut al titlului ordonantei, si anume “ORDONANTĂ DE URGENTĂ privind valorificarea unor active bancare”. Ulterior, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, iar fostul articol 25 a devenit articolul 83 alin. (1), care constituie, în realitate, obiectul exceptiei, cu următorul cuprins: “1) Debitorii pot contesta în justitie măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonante de urgentă si pot face contestatie la executare numai după depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării.”

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea că sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), privind statul român, ale art. 21, privind accesul liber la justitie, ale art. 49, privind restrângerea exercitiului unor drepturi, ale art. 41, privind protectia proprietătii private, ale art. 134, privind economia, ale art. 135, privind proprietatea, precum si principiul constitutional al egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1), considerându-se de către autorul exceptiei că, prin cuantumul cautiunii, “ebitorul nu are posibilitatea si nici măcar interes să conteste un act de executare”.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a mai fost sesizată cu exceptii de neconstitutionalitate având ca obiect fostul art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, devenit art. 83 în urma republicării din anul 2002, pe care le-a respins ca neîntemeiate.

Astfel, prin Decizia nr. 231 din 10 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 25 noiembrie 2002, Curtea a retinut, în esentă, că “instituirea prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a obligatiei la plata unei cautiuni nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, dat fiind că debitorului nu i se închide accesul la justitie pentru realizarea unui drept subiectiv, ci i se limitează posibilitatea abuzului judiciar, asigurându-se celeritatea în solutionarea cauzei”. De asemenea, prin aceeasi decizie, s-a retinut că lănu sunt încălcate nici prevederile art. 134 si nici cele ale art. 135 din Constitutie, deoarece executarea obligatiei de plată - fie si pe calea executării silite - corespunde principiilor economiei de piată si, totodată, garantării dreptului de proprietate, indiferent de titular”. Aceeasi solutie a fost pronuntată si prin Decizia nr. 285 din 30 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 18 februarie 2003, retinându-se că dispozitiile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 21 si pe cele ale art. 24.

De altfel si anterior actualelor reglementări, când cuantumul cautiunii prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică era de 50% din valoarea activului, Curtea, prin mai multe decizii, a respins exceptiile de neconstitutionalitate cu acelasi obiect. Solutiile pronuntate de Curte si considerentele care au stat la baza acestora îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii în materie. Curtea nu poate retine nici critica autorului exceptiei bazată pe dispozitiile art. 49 din Constitutie. Textul de lege criticat excedează sferei de reglementare a acestor prevederi constitutionale, deoarece instituirea obligatiei de plată a unei cautiuni nu are semnificatia restrângerii exercitării unor drepturi constitutionale.

În ceea ce priveste sustinerea neconstitutionalitătii textului criticat prin raportare la art. 1 alin. (3) din Constitutie privind statul român, prevederi care consacră principiul statului de drept, Curtea constată că textul constitutional nu este încălcat, întrucât acest principiu presupune “…domnia legii”, or, în cauză, cautiunea al cărei cuantum este criticat este stabilită printr-o lege, asa cum cere Constitutia.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, exceptie ridicată de Daniel Ionut Vladimirescu în Dosarul nr. 1.459/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 261

din 24 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Alconor-Royal Grup” - S.R.L. din Carei în Dosarul nr. 1.705/2002 al Judecătoriei Carei.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Este mentionată, în argumentarea acestei sustineri, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.705/2002, Judecătoria Carei a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Alconor-Royal Grup” - S.R.L. din Carei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia consideră că textul criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 41 alin. (8), ale art. 114 alin. (1) si (5), precum si ale art. 135 alin. (1) si (6), întrucât “stabileste în afara sanctiunii amenzii pentru contraventia prevăzută la art. 15 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 si sanctiunea virării la bugetul de stat a unei sume egale cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adăugată, aferentă produselor corespunzătoare cantitătilor de marcaje neutilizate, cu titlu de confiscare sub formă de taxe si impozite indirecte, care determină în mod direct o diminuare a patrimoniului agentului economic”. Pe de altă parte, se arată că măsura nu este dispusă printr-o lege, ci printr-o ordonantă a Guvernului, luîncălcându-se astfel si dispozitiile art. 114 alin. (5) din Constitutie”.

Judecătoria Carei consideră exceptia de neconstitutionalitate neîntemeiată. Se apreciază, în argumentarea acestei sustineri, că obligatia instituită prin textul criticat pentru agentii economici care nu returnează marcajele neutilizate până la expirarea termenului de valabilitate a licentei de atestare a dreptului de marcare, ca, pe lângă plata amenzii, să vireze la bugetul de stat “o sumă egală cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adăugată, aferentă produselor corespunzătoare cantitătilor de marcaje neutilizate, are caracterul unei confiscări”. Această confiscare se justifică, teoretic, prin faptul că suma respectivă leputea rezulta din săvârsirea contraventiei prevăzute de art. 15 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995”.

În ceea ce priveste sensul formulării “numai în conditiile legii”, instanta consideră că aceasta trebuie înteleasă în sens larg. De aceea, se arată în continuare, “… împrejurarea că dispozitia criticată este prevăzută într-o ordonantă a Guvernului nu are nici o relevantă, deoarece ordonantele se emit în baza unei legi speciale de abilitare. Astfel, ordonanta Guvernului a fost emisă în temeiul Legii nr. 81/1995, iar Ordonanta Guvernului nr. 86/1998 în temeiul Legii nr. 148/1998”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestei sustineri, arată că “obligarea la plata către bugetul de stat a unei sume egale cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adăugată aferentă produselor corespunzătoare cantitătilor de marcaje neutilizate are caracterul unei confiscări, ca urmare a săvârsirii contraventiei prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. j), si nu reprezintă accize si taxe pe valoarea adăugată”. Referitor la faptul că măsura respectivă este prevăzută într-o ordonantă, si nu într-o lege, Guvernul apreciază că aceasta lcnu înseamnă o încălcare a dispozitiilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, deoarece atât Ordonanta nr. 23/1995, cât si Ordonanta nr. 86/1998 au fost emise în baza unor legi de abilitare a.Guvernului de a emite ordonante, respectiv Legea nr. 81/1995 si Legea nr. 148/1998”. În consecintă, Guvernul apreciază că nu au fost încălcate nici dispozitiile art. 114 alin. (1) si (5) din Constitutie. Referitor la Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, care nu a fost încă aprobată de Parlament, Guvernul arată că aceasta “nu înseamnă că dispozitiile acestea nu se aplică; în eventualitatea că ordonanta va fi respinsă de către Parlament, efectele ei vor înceta de la data adoptării legii de respingere”.

Potrivit punctului de vedere al Guvernului, luconfiscarea unei sume, ca urmare a săvârsirii unei contraventii, nu poate fi echivalată cu o violare a proprietătii”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23 din 11 august 1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86 din 25 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

Dispozitiile art. 15 alin. 11 al ordonantei criticate au următorul cuprins: “Contraventia prevăzută la alin. 1 lit. j) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Totodată, agentii economici producători interni vor vira bugetului de stat o sumă egală cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adăugată, aferentă produselor corespunzătoare cantitătilor de marcaje neutilizate.”

Critica de neconstitutionalitate are în vedere doar teza a doua a textului de mai sus, autorul exceptiei considerând că dispozitiile respective instituie o plată de accize si o taxă pe valoare adăugată pentru sume nedatorate, fiind încălcate dispozitiile art. 41 alin. (8), ale art. 114 alin. (1) si (5), precum si cele ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

Dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate au următorul cuprins:

- Art. 41 alin. (8): “Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- Art. 114 alin. (1) si (5): “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. [..]

(5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”;

- Art. 135 alin. (1) si (6): “(1) Statul ocroteste proprietatea. [..]

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, neputându-se retine încălcarea, prin textul criticat al ordonantei, a dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Măsura instituită prin textul criticat este o confiscare care se aplică alături de sanctiunea amenzii pentru săvârsirea contraventiei prevăzute de art. 15 alin. 1 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, republicată, cu modificările ulterioare, text potrivit căruia: “Constituie contraventie următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: [..] j) nereturnarea de către producătorii interni a marcajelor neutilizate în termenul legal.”

Curtea Constitutională a stabilit în mod constant, în jurisprudenta sa, că aplicarea si executarea unor sanctiuni pecuniare, inclusiv măsura confiscării unor bunuri sau valori, cu toate că determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui sanctionat, nu încalcă dispozitiile constitutionale privind ocrotirea proprietătii private, întrucât sunt consecinta unor încălcări ale legii. (În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 56/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, precum si Decizia nr. 67/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 19 iulie 2000.)

Măsura legală a confiscării a fost prevăzută în aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, care stabilesc că “numai în conditiile legii” pot fi confiscate bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii. În cauză, aceste conditii sunt îndeplinite chiar dacă reglementarea a fost cuprinsă într-o ordonantă care, în baza delegării legislative prevăzute de art. 114 din Constitutie, dă posibilitatea Guvernului să reglementeze în domenii rezervate legii.

De asemenea, Curtea Constitutională a stabilit, potrivit dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, că ordonantele Guvernului emise pe baza unei legi de abilitare au putere de lege până la eventuala lor respingere de către Parlament. (A se vedea, de exemplu, Decizia nr. 252/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000.) Or, în cauză, Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 a fost emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, ordonantă care a fost aprobată prin Legea nr. 132/1995. Totodată Ordonanta Guvernului nr. 86/1998 a fost emisă în temeiul art. 1 pct. 4 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Alconor-Royal Grup” - S.R.L. din Carei în Dosarul nr. 1.705/2002 al Judecătoriei Carei.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 262

din 24 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Vasile Bucurenciu si Elisa Bucurenciu în Dosarul nr. 6.426/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat că textele ce fac obiectul exceptiei sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 6.426/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Vasile Bucurenciu si Elisa Bucurenciu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si pe cel al neretroactivitătii legii, consacrate în art. 16 alin. (1), respectiv în art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală. Se sustine, de către autorul exceptiei, că prin reglementarea în mod diferentiat a categoriilor de chiriasi, în sensul acordării anumitor drepturi numai unor categorii de chiriasi si exceptării de la exercitiul acelorasi drepturi a altor categorii de chiriasi, se instituie o discriminare nejustificată pentru chiriasii aflati în situatia prevăzută de alin. 6 al art. 9. În continuare se sustine că textele de lege criticate încalcă si principiul neretroactivitătii, prin aceea că se sanctionează cu nulitatea absolută contractele de vânzare-cumpărare încheiate de chiriasi după 1 ianuarie 1990, aplicându-se o sanctiune în baza legii noi pentru acte si fapte juridice anterioare intrării în vigoare a legii.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată..Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că nu poate fi primită critica privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece, potrivit art. 9 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, toti chiriasii care au dobândit sau au înstrăinat o locuintă proprietate personală după 1 ianuarie 1990 în localitatea de domiciliu sunt exceptati de la posibilitatea cumpărării apartamentelor ce nu se restituie în natură fostilor proprietari. Deosebirea de tratament între această categorie de chiriasi si cei care au dreptul de a cumpăra apartamentele rezultă dintr-o optiune anterioară a chiriasilor din prima categorie, de natură să ducă la concluzia că acestia au optat în favoarea unei locatiuni si nu a dobândirii sau păstrării în proprietate a unui imobil. De asemenea, se mai arată că textele criticate nu încalcă nici principiul neretroactivitătii, deoarece sanctiunea nulitătii absolute se aplică exclusiv contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 si nu anterior acesteia. Această reglementare reprezintă vointa legiuitorului, care a înteles să excludă anumite categorii de chiriasi de la beneficiul cumpărării apartamentelor în care locuiesc. În concluzie, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, arată că nu poate fi primită critica privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece, potrivit art. 9 din Legea nr. 112/1995, toti chiriasii titulari ai contractelor de închiriere a apartamentelor în care locuiesc au dreptul de a opta între a cumpăra aceste apartamente după expirarea termenului prevăzut la art. 14 din lege sau de a rămâne în continuare chiriasi.

Se mai arată că textul criticat este în concordantă cu prevederile art. 15 din Constitutie, deoarece aceste reglementări reprezintă vointa legiuitorului, care a înteles să excludă anumite categorii de chiriasi de la beneficiul prelungirii contractelor de închiriere sau al cumpărării apartamentelor în care locuiesc.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, texte al căror cuprins este următorul:

- Art. 9 alin. 6: “Fac exceptie de la prevederile alin. 1 chiriasii titulari sau membrii familiei lor - sot, sotie, copii minori - care au dobândit sau au înstrăinat o locuintă proprietate personală după 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.”;

- Art. 11: “Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. 6 si ale art. 10 sunt lovite de nulitate absolută.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă.

Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995 Curtea Constitutională s-a pronuntat, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. a) din Constitutie, prin Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, retinând că acest text nu contravine art. 41 si art. 135 alin. (6) din Constitutie. Posibilitatea vânzării către chiriasi a locuintelor ce nu se restituie în natură fostilor proprietari constituie recunoasterea prin lege a unui drept subiectiv, înlăturându-se astfel discriminarea anterioară când un asemenea drept era recunoscut numai chiriasilor din locuintele construite din fondurile statului. Faptul că prin dispozitiile criticate este exclusă o categorie de chiriasi nu contravine dispozitiilor constitutionale, deoarece, potrivit art. 49 alin. (1) din Constitutie, exercitiul unor drepturi sau libertăti poate fi restrâns prin lege. Astfel, reglementările cuprinse în art. 9 alin. 6 din Legea nr. 112/1995 reprezintă o asemenea limitare.

Prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate si în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie.

Astfel, prin Decizia nr. 485 din 2 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 aprilie 1998, Decizia nr. 3 din 16 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 14 martie 2001, si Decizia nr. 92 din 10 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 26 iulie 1999, Curtea Constitutională, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a statuat că aceste dispozitii nu contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie. Pentru a pronunta această solutie Curtea a retinut că textul de lege criticat laacordă posibilitatea tuturor chiriasilor titulari ai unor contracte de închiriere a apartamentelor în care locuiesc de a opta între a cumpăra aceste apartamente, după expirarea termenului prevăzut la art. 14 din lege, sau de rămâne în continuare chiriasi”.

De asemenea, Curtea a decis că nici argumentul privind caracterul retroactiv al acestor dispozitii nu poate fi retinut ca motiv de neconstitutionalitate, deoarece aceste reglementări reprezintă vointa legiuitorului, care a înteles să excludă anumite categorii de chiriasi de la beneficiul prelungirii contractelor de închiriere sau al cumpărării apartamentelor în care locuiesc.

Atât considerentele, cât si solutiile din aceste decizii sunt valabile si în cauza prezentă, deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din lege, pe motiv că sanctionează cu nulitate absolută actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. 6 si art. 10, contravenind astfel principiului neretroactivitătii legii, aceasta, de asemenea, nu poate fi primită. Aceste dispozitii nu aduc nici o noutate din punct de vedere legislativ, ele nu fac decât să precizeze sanctiunea nulitătii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme imperative. Pentru a exista retroactivitate ar fi trebuit ca noua reglementare să se aplice situatiilor juridice anterioare intrării sale în vigoare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Vasile Bucurenciu si Elisa Bucurenciu în Dosarul nr. 6.426/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind unele măsuri referitoare la recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune, denumită în continuare Comisia de recunoastere, care functionează în cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2*).

(3) Componenta nominală a Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 35/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii în domeniul recipientelor simple sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 22 februarie 2002, si Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 81/2002 prin care se constituie Comisia de desemnare si se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iunie 2003.

Nr. 378.


*) Anexele nr. 2 si 3 se pun la dispozitie institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componente supuse la presiune

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune si a organismelor care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componentele supuse la presiune, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune.

2. Poate fi desemnată drept organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, înregistrată la Oficiul registrului comertului, care se dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii, respectiv încercările specifice aplicabile recipientelor simple sub presiune, sau care aprobă proceduri de sudare si personal sudor pentru componentele supuse la presiune si care respectă criteriile minime aplicabile organismelor, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii si desemnării

3. Cererea de recunoastere si desemnare se completează de către organism, conform modelului redat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si se transmite la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de recunoastere. Cererea de recunoastere si desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de către organismul national de acreditare, în copie; standardele seria SR EN 45000 stau la baza acreditării organismelor care doresc să realizeze proceduri specifice pentru evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine prin lege statului, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită recunoasterea; Asigurarea trebuie să includă atât răspunderea civilă, cât si despăgubiri profesionale;

d) prezentarea activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării recipientelor simple sub presiune, cu indicarea detaliată a tipurilor de recipiente simple sub presiune pentru care solicită recunoasterea, a codului si a clasei CAEN din care fac parte aceste produse;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în functie de produs, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune, aferente acestora; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele aplicabile si la procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

f) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

g) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura/procedurile de evaluare a conformitătii documentată/documentate si aplicată/aplicate de către solicitant, conform cap. II “Proceduri pentru evaluarea conformitătii” din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, si la sistemul de management al calitătii acestuia;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoasterea, în copie, dacă este cazul.

4. Organismele care derulează activităti în scopul aprobării procedurilor de sudare si a personalului sudor pentru componente supuse la presiune trebuie să completeze cererea pentru recunoastere si desemnare în acest scop, conform modelului redat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, care se transmite la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de recunoastere.

Cererea de recunoastere si desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii pentru proceduri si/sau personal, emis de către organismul national de acreditare, în copie, pentru procedurile prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003.

Standardele seria SR EN 45000 stau la baza acreditării organismelor care doresc să realizeze astfel de activităti în domeniul recipientelor simple sub presiune;

c) un memoriu în care se prezintă capacitatea proprie de evaluare si aprobare a procedurilor de sudare si a personalului sudor conform prevederilor pct. 3.2. din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 si prezentarea metodelor de testare a procedurilor de sudare sau, după caz, a procedurilor de aprobare a personalului sudor pentru componente supuse la presiune;

d) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine prin lege statului, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită recunoasterea. Asigurarea trebuie să includă atât răspunderea civilă, cât si despăgubiri profesionale;

e) indicarea procedurilor pentru evaluarea conformitătii pentru care se utilizează procedurile de sudare si personalul sudor, aprobate în functie de produs, si referire la cerintele aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, care sunt îndeplinite;

f) raportul întocmit de către organismul national de acreditare, referitor la acordul privind procedura de aprobare a sudurilor si a personalului sudor pentru componente supuse la presiune, documentată si aplicată de către solicitant, conform prevederilor pct. 3.2. din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, si la sistemul de management al calitătii acestuia;

g) prezentarea listei personalului implicat în activitatea pentru care solicită recunoasterea, din care să rezulte experienta si expertiza acestuia;.h) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea unor activităti prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, în copie, dacă este cazul.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării si recunoasterii

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea de recunoastere si desemnare în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 3 sau, după caz, la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor minime pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003;

b) prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea recipientelor simple sub presiune cu cerintele esentiale de securitate impuse recipientelor, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii pentru care organismul solicită recunoasterea si desemnarea, prevăzute în cap. II “Proceduri pentru evaluarea conformitătii” din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003;

sau

sarcinilor în legătură cu activitătile prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, după caz;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă, conform pct. 3 lit. c);

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor, conform prezentelor norme metodologice.

6. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă. În vederea luării deciziei Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Toate cheltuielile ocazionate de deplasarea Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

7.1. Comisia de recunoastere emite un certificat de recunoastere solicitantului care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere si desemnare.

Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

7.2. În situatia în care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de recunoastere si desemnare, comunică solicitantului respingerea motivată a solicitării.

7.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

7.4. Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale - PECA sau până la 1 ianuarie 2007 în situatia în care un astfel de acord nu se încheie pentru domeniul recipiente simple sub presiune, Comisia de recunoastere solicită înscrierea organismul în Registrul organismelor recunoscute.

8.1. Până la termenele prevăzute la pct. 7.4 lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003.

8.2. Ordinul prevăzut la pct. 8.1 contine pentru fiecare organism desemnat informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării, asociate claselor CAEN, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii produselor respective pentru care este desemnat, precum si numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.

8.3. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 8.1 Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite, în copie, programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

9. Ulterior termenelor prevăzute la pct. 7.4, pentru domeniul recipiente simple sub presiune, cu respectarea prevederilor speciale cuprinse în PECA privind notificarea organismelor sau, respectiv, în Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, Ministerul Industriei si Resurselor comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a recunoscut si aprobat pentru a fi notificate împreună cu sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numărul de identificare alocat anterior de Comisia Europeană. Lista organismelor notificate si numărul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate în jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea ori notificarea, după caz, a unui organism, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării sau notificării ori în situatia în care organismul respectiv solicită acest lucru.

10.2. Solicitarea privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minumum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

10.3. În situatia prevăzută la pct. 10.1 organismul trebuie să asigure predarea într-un mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat conform pct. 8.1 sau notificat conform pct. 9, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism desemnat, respectiv notificat, din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării determină retragerea recunoasterii prin anularea certificatului de recunoastere si actualizarea ordinului ministrului industriei si resurselor prevăzut la pct. 8.1 sau informarea corespunzătoare a Comisiei Europene si a statelor membre ale Uniunii Europene, după caz.

10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării unui organism nu afectează valabilitatea documentelor emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării, respectiv notificării, organismului, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.

Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea recunoasterii si desemnării sau notificării, după caz, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor desemnate sau notificate

12.1. Organismele desemnate sau notificate, după caz, trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea si desemnarea sau notificarea.

12.2. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unora dintre documentele prevăzute la pct. 3 sau 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu recunoasterea si desemnarea sau notificarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

12.3. Organismele vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 12.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la Registrul comertului, organismul va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

13.1. Supravegherea organismelor se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu procedura de supraveghere proprie.

13.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere prin transmiterea raportului complet de audit, încheiat de către echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

13.3. Organismele vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

14.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării sau notificării, organismul va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

14.2 Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 14.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

15.1 În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, organismul national de acreditare împreună cu organismul în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se aprobă de către Comisia de recunoastere.

15.2 În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat sau notificat să fie limitată ori suspendată.

16. Organismele trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

17. Organismele vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite ca urmare a desemnării sau notificării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului desemnat, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării, după caz;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării sau notificării si măsurile pe care le-au luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat sau notificat.

18. Prevederile pct. 12-17 se aplică în scopul supravegherii organismelor pe care România le notifică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene începând cu data intrării în vigoare a PECA sau de la data de 1 ianuarie 2007, după caz.

19. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de recunoastere si desemnare

 

Organismul …(denumirea completă, adresa, tel./fax, e-mail, codul unic de înregistrare)

Nr. ......../data .......... 1)

 

CERERE DE RECUNOASTERE SI DESEMNARE

 

Organismul 2) .... având sediul în 3) .. reprezentat prin director/presedinte 4) .........................., în aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, solicită Ministerului Industriei si Resurselor - Comisia de recunoastere constituită în baza Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 378/2003 să fie evaluat în vederea desemnării pentru a realiza evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune/aprobarea procedurilor de sudare sau a personalului sudor pentru componente supuse la presiune, conform prevederilor pct. 3.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003, pentru grupa de produse 5) ................................................................................ prin 6) .. . .

Anexăm la prezenta următoarele documente 7) :

 

 

 

Directorul/Presedintele 8) organismului,

………………………………………


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere. 2) Denumirea completă a organismului/organizatiei de tertă parte. 3) Adresa completă, codul postal. 4) Numele si prenumele.5) Denumirea si codul grupei de produse ce face obiectul evaluării/aprobării procedurilor de sudare sau personalului sudor conform prevederilor pct. 3.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 asociate activitătilor CAEN. 6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării. 7) Documentele conform prevederilor pct. 3 sau 4 din normele metodologice. 8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Comisia de recunoastere constituită conform Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 378/2003

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ....../ data emiterii ........

 

În aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, ca urmare a cererii de recunoastere si desemnare înregistrate cu nr. .../.........., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul 1) .............., cu sediul în 2) ..................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 si are capacitatea, competenta si capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin 3) ........................... pentru produsele sau grupa de produse 4) ....................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune.

Prezentul certificat dă dreptul organismului 1) .................... de a actiona ca organism desemnat de la includerea organismului în lista organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune, aprobată si publicată conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003. La data excluderii din listă a organismului 1) ................ prezentul certificat devine nul.

 

Presedintele 5) Comisiei de recunoastere,

................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul produselor sau ale grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila presedintelui Comisiei de recunoastere.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind valabilitatea formularelor-tip si a documentelor prevăzute în ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 si nr. 148/2001

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (8) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, prin care Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice îsi schimbă denumirea în Agentia Natională de Control al Exporturilor,

luând în considerare prevederile ordinelor presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 pentru aprobarea formularelor-tip de licentă si a altor documente prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice si nr. 148/2001 pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie, permise si alte documente prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice,

în conformitate cu art. 21 alin. (3) si art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Formularele-tip aprobate prin ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 pentru aprobarea formularelor-tip de licentă si a altor documente prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice si nr. 148/2001 pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie, permise si alte documente prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, sunt si rămân valabile până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a noilor formulare-tip.

Art. 2. - Autorizatiile, licentele, permisele si celelalte documente emise pe formularele-tip prevăzute în ordinele mentionate la art. 1 sunt si rămân valabile până la expirarea termenului înscris în aceste documente.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2003.

Nr. 427.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste măsuri interimare de sigurantă cu privire la activitătile de import de produse de origine animală pentru consum personal

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 154.622 din 26 iunie 2003 întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste măsuri interimare de sigurantă cu privire la activitătile de import de produse de origine animală pentru consum personal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de specialitate, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 iulie 2003.

Nr. 455.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste măsuri interimare de sigurantă cu privire la activitătile de import de produse de origine animală pentru consum personal

 

Art. 1. - (1) Se suspendă aplicarea următoarelor prevederi:

a) art. 1 alin. (2) lit. b), c) si e) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea, referitoare la derogarea de la scopul normei sanitare veterinare mentionate pentru carne si produse din carne importate de călători sau expediate unor persoane particulare;

b) art. 8 alin. (2) lit. a) si b) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de pasăre, referitoare la derogarea de la scopul normei sanitare veterinare mentionate pentru carnea de pasăre si produse din carne importate de călători sau expediate unor persoane particulare;

c) art. 13 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor si de sănătate publică legate de uciderea vânatului sălbatic si de punerea pe piată a cărnii de vânat sălbatic, referitoare la derogarea de la scopul normei sanitare veterinare mentionate, pentru activitătile de import de vânat sălbatic ucis, transportat de călători; si

d) art. 5 alin. (1) si (2) din Norma sanitară veterinară ce stabileste procedura pentru controalele veterinare la punctele de inspectie la frontieră ale României pentru produsele din tările terte cu privire la carne, lapte, produse din carne si din lapte.”

(2) Prin derogare de la Norma sanitară veterinară ce stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la punctele de inspectie la frontieră pe baza Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tări terte, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să organizeze controale la punctele de intrare în România, desemnate de autoritătile competente în conformitate cu principiile stabilite în baza art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (3) lit. b) si alin. (4), art. 17 alin. (1) si (3) si a art. 24 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată pentru carne, lapte, produse din carne si produse din lapte mentionate în Norma sanitară veterinară ce stabileste procedura pentru controalele veterinare la punctele de inspectie la frontieră ale României pentru produsele din tările terte, când acestea au fost importate în baza conditiilor mentionate la art. 16 alin. (1) lit. a), b) si d) din norma sanitară veterinară mentionată.

(3) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 20 si 22 din Norma sanitară veterinară ce stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tări terte si prin derogare de la cerintele pentru certificarea veterinară, aceste controale nu trebuie să se aplice pentru:

a) produsele enumerate în anexa nr. 1;

b) produsele care intră în România din Groenlanda, Insulele Feroe, Islanda, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Elvetia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, Malta si Cipru, care au fost transportate de călători în mână sau în bagajele acestora pentru consum personal, tinând cont de natura produselor si de cantitatea acestora.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că la toate punctele stabilite pentru intrare în România sunt aduse la cunostintă călătorilor care sosesc din tări terte conditiile de sănătate animală pentru activitătile de import de produse de origine animală. Informatiile trebuie să includă cel putin informatiile prevăzute de anexa nr. 2, expuse pe afise proeminente si plasate în locuri usor vizibile.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să efectueze pregătirile necesare pentru operatorii de transport international de călători, pentru a atrage atentia tuturor călătorilor pe care îi transportă spre România asupra conditiilor de sănătate animală pentru activitătile de import în România a produselor de origine animală si cele privind prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în special prin furnizarea informatiilor stabilite în anexa nr. 3.

Art. 3. - Măsurile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară trebuie să fie revăzute de către autoritatea veterinară centrală a României la fiecare 3 luni, pentru adoptarea noilor reguli nationale privind sănătatea animală aplicabile după import.

Art. 4. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a dispune implementarea si respectarea prevederilor acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente trebuie să se facă referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

PRODUSE DIN CARNE SI LAPTE

ce sunt supuse derogării de la controalele veterinare sistematice când sunt transportate de călătorii care intră în România

 

1. Lapte praf pentru copii

2. Alimente pentru copii

3. Alimente speciale solicitate pentru motive medicale, cu conditia ca aceste produse să nu solicite refrigerare înainte de deschidere, să fie împachetate ca produse cu marcă de proprietate pentru vânzare directă către consumator si ca ambalajul să nu fie deteriorat.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CONDITIILE DE SĂNĂTATE ANIMALĂ

care sunt aduse la cunostintă călătorilor privind activitătile de import de produse de origine animală

 

1. Această notă trebuie să fie întocmită în cel putin una dintre limbile oficiale ale statului importator membru al Uniunii Europene si în a doua limbă considerată corespunzătoare de autoritătile competente din acest stat membru, ce poate fi utilizată în tara învecinată, sau, în cazul aeroporturilor ori porturilor, o limbă care este cel mai probabil folosită de pasagerii care sosesc la terminal.

2. Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să completeze această notă cu informatii corespunzătoare suplimentare pentru conditiile si circumstantele locale si cu prevederile nationale adoptate în baza Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tări terte

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

INFORMATII

privind conditiile de sănătate animală ce trebuie aduse la cunostintă călătorilor cu referire la activitătile de import de produse de origine animală

 

Operatorii de transport international de pasageri trebuie să utilizeze mijloacele existente de informare a călătorilor (de exemplu: pliante, mesagerie vocală, ecran si ecrane pe perete etc.) pentru următoarea înstiintare:

MENTINETI ÎN AFARA ROMÂNIEI BOLILE INFECTIOASE ALE ANIMALELOR!

PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ POT PURTA AGENTI PATOGENI CAUZÂND BOLI INFECTIOASE LA ANIMALE

Datorită riscului pe care îl prezintă călătorii care pot introduce boala în România, aducerea de carne, produse din carne, lapte si produse din lapte este interzisă, în afara cazului în care puteti să vă conformati cu una dintre următoarele exceptii:

a) Puteti aduce lapte praf pentru copii, alimente pentru copii si alimente speciale solicitate pentru motive medicale, cu conditia ca:

- produsul să nu necesite refrigerare înainte de consum;

- să fie împachetat ca produs cu marcă de proprietate;

si

- ambalajul să nu fie deteriorat.

b) Puteti aduce alte produse din carne, produse pe bază de carne, lapte sau produse din lapte, desemnate pentru uz personal la punctele de intrare în România, numai dacă:

- ati obtinut documentatia necesară de la serviciile veterinare oficiale din tara din care călătoriti; si

- declarati orice astfel de mărfuri si prezentati documentatia privind sosirea la frontiera României pentru control veterinar.

Orice altă carne, produse pe bază de carne, lapte si produse din lapte trebuie să fie predate la sosirea la frontiera României pentru colectare si procesare oficială. Pentru alimentele ce nu contin carne sau derivate din lapte puteti aduce până la 1 kg fără a avea nevoie de declaratie la controlul veterinar.

Vă multumim pentru cooperare si întelegere.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind informatiile ce trebuie să fie introduse în fisierul computerizat privind activitătile de transport de animale sau produse animaliere care provin din tări terte si care sunt reexpediate

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 154.621 din 26 iunie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind informatiile ce trebuie să fie introduse în fisierul computerizat privind activitătile de transport de animale sau produse animaliere care provin din tări terte si care sunt reexpediate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 iulie 2003.

Nr. 456.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind informatiile ce trebuie să fie introduse în fisierul computerizat privind activitătile de transport de animale sau produse animaliere care provin din tări terte si care sunt reexpediate

 

Art. 1. - Informatiile ce trebuie să fie introduse în fisierul computerizat privind activitătile de transport de animale sau produse animaliere care provin din tări terte si care sunt reexpediate vor fi precizate conform anexei.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare.”(2) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, va lua măsurile necesare, potrivit legii, si va sanctiona orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente, trebuie să se facă referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

INFORMATIILE

ce trebuie să fie introduse în fisierul computerizat privind activitătile de transport de animale sau produse animaliere care provin din tări terte si care sunt reexpediate

 

1. Posturi de inspectie veterinară de frontieră:

a) denumirea si codul postului de inspectie veterinară de frontieră (Animo);

b) numele medicului veterinar responsabil.

2. Transportul:

a) tipul si codul bunurilor (Animo);

b) numărul/cantitatea/unitătile;

c) certificatul de sănătate:

i(i) numărul de serie;

i(ii) data;

(iii) numele si serviciul medicului veterinar care semnează certificatul;

(iv) serviciul de origine al medicului veterinar;

i(v) tara de origine;

d) numărul de serie al “Anexei B”

3. Comercianti:

a) numele si adresa exploatatiei si/sau întreprinderii de origine (numărul de autorizare, unde este cazul);

b) numele si adresa exportatorului;

c) numele si adresa importatorului.

4. Miscările transportului:

a) tara tertă de origine;

b) tara tertă de destinatie;

c) regiunea de origine (unde este cazul);

d) statul membru de destinatie/tara de destinatie;

e) destinatarul si adresa destinatiei (numărul autorizatiei, unde este cazul);

f) mijloacele de transport:

i(i) aerian - numărul zborului;

i(ii) terestru si cale ferată - numărul de înregistrare al vehiculului;

(iii) naval - numărul vagonului;

(iv) numărul containerului (dacă este cazul) - numele vaporului.

5. Reexpediere:

a) data si ora reexpedierii (dacă este posibil);

b) locul de plecare (dacă este diferit de postul de in-

spectie de frontieră de intrare);

c) destinatia (dacă este posibil);

d) mijloacele de transport:

i(i) aerian - numărul zborului;

i(ii) terestru si cale ferată - numărul de înregistrare al vehiculului;

(iii) naval - numărul vagonului;

(iv) numărul containerului (dacă este cazul) - numele vaporului.

6. Motivul reexpedierii:

a) controale documentare:

i(i) în afara competentei postului de inspectie;

i(ii) absenta certificatului/licentei;

(iii) certificat/licentă invalidă;

a) copia/originalul;

b) alte erori formale;

(iv) erori documentare:

a) tara tertă;

b) regiunea;

c) întreprinderea;

d) garantiile aditionale;

e) clauza de protectie;

b) controalele de identitate:

ii(i) discrepantă între certificat/licentă si bunuri;

i(ii) absenta unei mărci sau a unui marcaj;

(iii) rezultate negative ale unei examinări vizuale privind:

1. bunurile;

2. mijloacele de transport;

3. bunăstarea animalelor;

c) controalele fizice: bunuri ce nu respectă regulile privind:

1. examinarea de către un medic veterinar;

2. testele de laborator;

3. bunăstarea animalelor.