MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 277         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 19 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

146. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002

 

222. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002

 

148. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002

           

224. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002

 

151. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

227. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

431. - Hotărâre privind realizareaa noului tip de colant de viză

 

432. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local

 

440. - Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură si stabilirea nivelului maxim al sumelor care pot fi acordate ca despăgubiri

 

441. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare persoanelor care beneficiază de protectie în cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si pentru alocarea unor sume de la bugetul de stat destinate protectiei speciale a persoanelor cu handicap

 

451. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru poporul irakian

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

125. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru adoptarea unor măsuri privind importul sau comercializarea telefoanelor mobile

 

529. - Ordin al ministrului finantelor publice privind depunerea în format electronic a declaratiilor de impozite si taxe

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

14. - Circulară privind zilele bancare în perioada 29 aprilie - 2 mai 2003

 

15. - Circulară privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudentă bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor finanicare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 8 din 30 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articolul unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 222.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 182 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din

17 decembrie 2002, cu următoarea completare:

- După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Cheltuielile efectuate din bugetul Fondului special al drumurilor publice pentru finantarea drumurilor locale sunt la nivelul plătilor de casă si se reflectă în contul de executie al acestui buget, fără a se efectua regularizări cu bugetele locale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 148.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 224.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru societătile comerciale din portofoliul propriu, implementează si monitorizează strategiile sectoriale de dezvoltare si restructurare pentru aceste societăti comerciale, precum si pentru cele privatizate si urmăreste eficienta economică a acestora.”

2. La articolul unic punctul 2, litera e1) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“e1) punerea în aplicare, urmărirea si monitorizarea realizării strategiilor sectoriale de dezvoltare si restructurare a societătilor comerciale din portofoliul propriu si a celor privatizate.”

3. La articolul unic punctul 3, articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Obligatiile specifice ale societătilor comerciale din portofoliul propriu, care au fost privatizate, privind furnizarea de informatii în vederea asigurării monitorizării vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 227.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind realizarea noului tip de colant de viză

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru realizarea noului tip de colant de viză se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în calitate de autoritate contractantă, să organizeze procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin licitatie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne.

(2) Licitatia se organizează, în conditiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura:

a) confectionarea si livrarea unui prim lot de 1.000.000 de colante de viză tip nou, realizate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene;

b) livrarea echipamentelor necesare pentru inscriptionarea colantelor de viză si tipărirea fotografiei solicitantului de viză pe colant la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

(3) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei se întocmeste de Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Ministerul de Interne, cu aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză.

Art. 2. - Sumele necesare pentru finantarea operatiunilor se asigură de furnizorul declarat câstigător în urma licitatiei si se restituie acestuia de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pe măsura eliberării colantelor de viză către beneficiari.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe virează costurile colantelor de viză încasate de misiunile diplomatice si oficiile consulare în contul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 431.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, se completează după cum urmează:

1. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 101 si 102, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - În scopul unei mai bune informări a turistilor si pentru îmbunătătirea cadrului de protejare, conservare si valorificare a resurselor turistice, localitătile ori părti ale acestora, atestate ca statiuni turistice de interes national sau local, vor fi semnalizate pe drumurile nationale si judetene cu panouri indicatoare, la intrarea în statiunea turistică.

Art. 102. - (1) Achizitionarea panourilor prevăzute la art. 101 se realizează de către Ministerul Turismului, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.

(2) Panourile prevăzute la art. 101 trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, material rezistent la intemperii, culoare fond maro deschis, litere de culoare neagră, continutul:

«MINISTERUL TURISMULUI, Statiune de interes national/local» si se montează pe suport comun, sub indicatoarele de orientare si informare «intrare în localitate», cuprinzând denumirea localitătii.”

2. La alineatul (2) al articolului 11, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) montează si întretine panourile prevăzute la art. 101.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 432.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură si stabilirea nivelului maxim al sumelor care pot fi acordate ca despăgubiri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 lit. a), art. 12 si 14 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se declară stare de calamitate naturală în zonele în care culturile agricole au fost afectate total de fenomenele naturale din iarna anilor 2002-2003, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură.

(2) Declararea zonelor afectate de calamităti naturale s-a făcut în baza informatiilor privind aria de răspândire a fenomenelor naturale, transmise de Institutul National de Meteorologie si Hidrologie.

(3) Zonele care au fost declarate calamitate natural si ale căror culturi agricole au fost afectate total de factori naturali sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Culturile agricole calamitate total, pentru care se acordă despăgubiri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Sumele maxime ce pot fi acordate ca despăgubiri pe unitate de suprafată sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Nivelul maxim al despăgubirii reprezintă 70% din cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului.

Art. 3. - Procedura de calcul si de acordare a despăgubirilor aferente calamitătilor naturale în agricultură este prevăzută de Legea nr. 381/2002, precum si de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 27 septembrie 2002.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 440.

 

ANEXA Nr. 1

 

ZONELE GEOGRAFICE

pentru care se declară stare de calamitate naturală

 

I. Muntenia - Dobrogea - Oltenia:

- Arges, Brăila, Buzău, Călărasi, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea, Bucuresti, Tulcea.

II. Moldova:

- Bacău, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea.

III. Banat - Crisana:

- Arad, Bihor, Caras-Severin, Satu Mare, Timis.

IV. Transilvania:

- Alba, Bistrita-Năsăud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Sălaj, Sibiu.

 

ANEXA Nr. 2

 

CULTURILE AGRICOLE

care au suferit daune totale în iarna anului 2002-2003

 

- Grâu de toamnă

- Orz de toamnă

- Orzoaică de toamnă

- Rapită pentru ulei.

 

ANEXA Nr. 3

 

SUMELE

reprezentând valoarea maximă a despăgubirilor pe unitatea de suprafată pentru culturile agricole afectate total în iarna anului 2002-2003

- lei/ha -

Cultura ca despăgubire maximă

Suma acordată

Grâu de toamnă

4.170.600

Orz de toamnă

3.644.200

Orzoaică de toamnă

3.190.600

Rapită pentru ulei

2.741.200

TOTAL:

X

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare persoanelor care beneficiază de protectie în cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si pentru alocarea unor sume de la bugetul de stat destinate protectiei speciale a persoanelor cu handicap

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de ajutoare, constând în produse alimentare, produse parafarmaceutice, medicamente si obiecte de cazarmament, pentru persoanele care beneficiază de protectie în cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, în limita sumei de 10 miliarde lei.

Art. 2. - (1) Cantitătile necesare si repartizarea pe judete a produselor care se acordă potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Repartizarea cantitătilor de produse prevăzute în anexe pe institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap se stabileste de prefecturi pe baza solicitărilor transmise de unitătile beneficiare, cu avizul consiliilor judetene sau locale, după caz, care le finantează.

Art. 3. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse care se acordă potrivit art. 1 si 2.

(2) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin contul “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv prin contul “Venituri din anii precedenti si alte surse - activitate finantată integral din venituri proprii”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.

Art. 4. - Finantarea acumulării pentru reîntregirea stocurilor rezerve de stat, diminuate ca urmare a acordării ajutoarelor potrivit art. 1, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigură din bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 5. - Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor, efectuate pentru aplicarea prezentei hotărâri, se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

Art. 6. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefectură se efectuează, în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale contractate de acestea, potrivit reglementărilor legale privind achizitiile publice.

(2) Distribuirea produselor către beneficiari se face de prefecturi, prin persoane anume împuternicite, împreună cu persoane desemnate din cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap beneficiare.

(3) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă si atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.

Art. 7. - (1) Prefecturile justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea se păstrează la sediul prefecturilor în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 8. - Se aprobă constituirea unui stoc de urgentă de 5.000 pături cu finantare din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

Art. 9. - (1) Se aprobă Actiunea “Sprijin pentru persoanele cu handicap”, care constă în achizitionarea de cărucioare destinate persoanelor cu handicap locomotor, materiale absorbante de protectie pentru incontinentă, dispozitive medicale ajutătoare la mers, medicamente, vitamine, materiale igienico-sanitare, alimente destinate suportului nutritional, proteze auditive, aparate de semnalizare vizuală, căsti de amplificare, materiale audio, masini de scris Braille, hârtie si plăci Braille, computere adaptate pentru nevăzători.

(2) Pentru realizarea actiunii prevăzute la alin. (1) se aprobă suplimentarea bugetului pe anul 2003 al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap cu suma de 5 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”.

(3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) în bugetul de stat si în bugetul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap virează organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, sumele necesare achizitionării produselor prevăzute la alin. (1), pe baza conventiilor încheiate cu acestea.

(5) Organizatiile neguvernamentale achizitionează produsele prevăzute la alin. (1) potrivit reglementărilor legale privind achizitiile publice.

(6) Distribuirea produselor se realizează de organizatia neguvernamentală pe bază de proces-verbal vizat de reprezentantii inspectiilor regionale din subordinea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(7) Monitorizarea derulării actiunii prevăzute la alin. (1) si controlul utilizării fondurilor alocate se asigură de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap.

(8) În termen de 6 luni de la data încheierii conventiilor, organizatiile neguvernamentale vor prezenta Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap documente justificative privind cheltuirea sumelor primite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 441.

 

*) Anexe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru poporul irakian

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru poporul irakian, constând în produse alimentare, parafarmaceutice, lenjerie de pat, medicamente si apă minerală, în limita sumei de 210.000 euro, inclusiv transportul.

Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor rezerve de stat cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2004.

Art. 4. - (1) Transportul extern la destinatie al bunurilor prevăzute în anexă va fi asigurat de Societatea Natională de Transport Aerian “Tarom” - S.A.

(2) Cheltuielile de transport extern se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, în limita sumei de 4.100 milioane lei.

(3) Cu suma prevăzută la alin. (2) se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

(4) Sumele puse la dispozitie Secretariatului General al Guvernului potrivit alin. (2), rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 15 iunie 2003.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003.

Art. 6. - Pentru produsele rezerve de stat cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern, precum si alte cheltuieli interne ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

Art. 7. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinatie.

(2) Predarea ajutorului umanitar se va face prin grija Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 18 aprilie 2003.

Nr. 451.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor acordate ca ajutor umanitar pentru poporul irakian

 

I. Produse din rezervele de stat

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Produse alimentare

1.

Conserve de carne

tone

1

2.

Ulei de floarea-soarelui

tone

1

3.

Zahăr

tone

1

Produse parafarmaceutice

1.

Vată

tone

1

2.

Comprese din tifon

pachete

8.000

3.

Fesi din tifon

bucăti

6.000

Lenjerie de pat

1.

Cearsafuri

bucăti

1.000

2.

Fete de pernă

bucăti

1.000

3.

Pături

bucăti

2.000

Medicamente

1.

Ampicilină (cutii x 20 comprimate)

cutii

1.000

2.

Penicilină 400.000 UI

flacoane

2.200

3.

Penicilină 1.000.000 UI

flacoane

2.500

4.

Papaverină

fiole

5.000

5.

Xilină

fiole

5.000

6.

Rivano

kg

9,5

II.

Apă minerală

kg

 

17.784

 

 sponsorizare din partea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom”

 S.A. Bucuresti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru adoptarea unor măsuri privind importul sau comercializarea telefoanelor mobile

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) În temeiul prevederilor art. 18 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, agentii economici care importă sau comercializează telefoane mobile au obligatia de a informa consumatorii asupra caracteristicilor tehnice ale produsului respectiv, atât prin afisarea lor pentru fiecare aparat la punctele de desfacere, cât si prin instructiunile de utilizare a aparatului.

(2) Instructiunile de utilizare a aparatului, redactate în limba română, trebuie să contină informatii complete cu privire la caracteristicile tehnice ale acestuia, descrierea tuturor meniurilor tipului respectiv de aparat, precum si comenzile si serviciile de care pot beneficia utilizatorii aparatului respectiv, indiferent dacă acestea sunt sau nu disponibile în retelele de telefonie mobilă din România.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului ordin, rata absorbtiei specifice de energie (SAR) reprezintă mărimea fizică ce exprimă absorbtia medie pe ansamblul întregului corp sau pe o portiune a corpului si care se defineste ca rata cu care energia este absorbită de unitatea de masă de tesut corporal, exprimându-se în watt/kg (W/kg).

(2) În sensul prezentului ordin, prin telefon mobil se întelege orice dispozitiv emitător de unde radio destinat a fi folosit cu partea radiantă a echipamentului în imediata apropiere a urechii umane (telefoanele GSM, telefoanele cordless etc.), care functionează în banda de frecventă de 10 MHz-10 GHz.

Art. 3. - (1) În conformitate cu prevederile Recomandării Comisiei Europene nr. 1.999/519, în vederea limitării expunerii utilizatorului la câmpuri electromagnetice, valoarea limită admisă a SAR localizat la cap si trunchi pentru telefoanele mobile, corespunzătoare gamei de frecvente de la 10 MHz la 10 GHz, este de 2 W/kg.

(2) În vederea respectării conditiilor de sigurantă si protectie a sănătătii utilizatorilor, importul sau comercializarea telefoanelor mobile este permisă numai dacă aparatele respectă următoarele restrictii de bază referitoare la expunerea umană la câmpurile electromagnetice, restrictii ce sunt considerate cerinte esentiale de protectie a sănătătii si sigurantei utilizatorului, în sensul art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003.

 

Banda de frecventă

SAR pe întregul corp

(W/kg)

Valorile SAR locale (cap si trunchi (W/kg))

Valorile SAR local

(membre) (W/kg)e

10 MHz-10 GHz

0,08

2

4

 

Art. 4. - (1) În vederea informării cumpărătorului asupra conditiilor de sigurantă si de protectie a sănătătii, importul sau comercializarea de telefoane mobile este permisă numai după includerea în instructiunile de utilizare a aparatului si afisarea la locul de vânzare a următoarelor categorii de informatii:

- SAR care reprezintă cantitatea de energie corespunzătoare undei de radiofrecventă absorbită de corpul uman în timpul folosirii telefonului mobil;

- valoarea limită admisă a SAR, respectiv 2 W/kg;

- valoarea SAR a modelului de telefon mobil respectiv;

- specificatii referitoare la expunerea consumatorului la câmpuri electromagnetice, în conditiile prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003.

(2) În vederea evitării consecintelor pe care efectele termice adverse si expunerea la radiofrecventele produse de telefoanele mobile le au asupra corpului uman, este obligatorie prezentarea în instructiunile de utilizare a aparatului a valorilor SAR locale (corespunzătoare unei portiuni a corpului) prevăzute la art. 3, în scopul informării corecte a utilizatorilor cu privire la evaluarea si limitarea acumulării excesive de energie în zone restrânse (mici) ale corpului, ca rezultat al unor expuneri în conditii speciale.

Art. 5. - (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este organismul responsabil pentru exercitarea activitătilor de supraveghere a pietei telefoanelor mobile, conform art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003.

(2) Nerespectarea obligatiilor de informare a utilizatorilor, prevăzute la art. 1-3, precum si a conditiilor de protectie a sănătătii si sigurantei utilizatorului, prevăzute la art. 4, constituie contraventii în conformitate cu prevederile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, precum si cu retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării aparatelor neconforme.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul de inspectie al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor atributii, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 125.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind depunerea în format electronic a declaratiilor de impozite si taxe

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, în baza prevederilor art. 4 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Plătitorii de impozite si taxe au obligatia să depună în format electronic următoarele declaratii:

- Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.01;

- Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;

- Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.

Art. 2. - Formatul electronic al declaratiilor prevăzute la art. 1 se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibilă MS-DOS.

Formatul electronic va fi însotit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Programul de asistentă este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică începând cu obligatiile datorate la bugetul de stat aferente lunii aprilie 2003, cu termen de declarare 25 mai 2003.

Art. 4. - Directia generală de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 aprilie 2003.

Nr. 529.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind zilele bancare în perioada 29 aprilie - 2 mai 2003

 

În temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 369/2003 pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 28 aprilie - 2 mai 2003, în scopul asigurării continuitătii în activitatea din domeniul bancar,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - (1) Zilele de 29 si 30 aprilie si, respectiv, 2 mai 2003 sunt zile bancare. În aceste zile operatiunile de plăti interbancare si în relatia cu Banca Natională a României, inclusiv cele aferente pietelor monetară si valutară, se vor putea desfăsura normal.

(2) Băncile persoane juridice române, sucursalele băncilor străine autorizate să functioneze pe teritoriul României si organizatiile cooperatiste de credit vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si în timp util a tuturor clientilor lor cu privire la efectuarea operatiunilor cu acestia în zilele prevăzute la alin. (1).

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2003.

Nr. 14.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudentă bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea

si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - Băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 vor transmite raportările prudentiale lunare în termen de cel mult 17 zile de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, raportările prudentiale respective urmează să fie transmise cel târziu în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2003.

Nr. 15.