MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 276         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 19 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

149. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

225. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

150. - Legea creditului agricol pentru productie

 

226. - Decret privind promulgarea Legii creditului agricol pentru productie

 

158. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1998

 

235. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1998

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 99 din 6 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

126. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.106. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Literele b) si f) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“b) depozit - constructie terestră sau plutitoare, ansamblu de constructii, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă sau acvatoriu, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic si utilizate special pentru depozitarea semintelor de consum;

.………………………..

f) certificat de depozit - documentul care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, emis de depozitar în schimbul primirii semintelor de consum de la deponent si care poate fi transmis, după caz, prin gir;”

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Licenta de depozit se eliberează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat.”

3. Articolul 14 se abrogă.

4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Depozitarul va păstra semintele de consum separat, în functie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la receptie.

(2) Pe perioada depozitării semintelor de consum, scăzămintele si perisabilitătile se stabilesc pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Agentii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligati să accepte în mod nediscriminatoriu semintele de consum aduse spre depozitare, în conditiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licenta de depozit.”

6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(3) Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum este formată din reprezentanti ai ministerului de resort, ai patronatelor si ai organizatiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul productiei, depozitării, procesării, comercializării si standardizării semintelor de consum.”

7. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(3) Manualul de gradare a semintelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor la propunerea Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum.”

8. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Certificatul de depozit constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restrictii, în lipsă de stipulatie contrară, inserată în titlu la cererea detinătorului de certificat de depozit.

(2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea semintelor de consum depozitate pentru care acesta s-a emis, cât si pentru sumele si dobânzile garantate cu acesta.

.………………………..

(4) Pentru depozitarea semintelor de consum peste termenul prevăzut la alin. (3) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit.”

9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Certificatul de depozit poate fi utilizat la constituirea unei garantii reale mobiliare asupra semintelor de consum depozitate, în conditiile prevăzute de lege.”

10. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Registrul si certificatele de depozit vor fi păstrate în conditiile legii.”

11. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - La cererea detinătorului certificatului de depozit si în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea, în termen de maximum 7 zile, semintele de consum depozitate, în conditiile de cantitate si calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea obligatiilor scadente de plată a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii. Costurile expedierii se suportă de către detinătorul certificatului de depozit.”

12. Alineatul (5) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(5) Depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit au obligatia să depună în contul Fondului o cotă reprezentând 0,5% din valoarea de piată a semintelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, în termen de 30 de zile de la emiterea acestora.”

13. Alineatele (1), (3), (5) si (6) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii semintelor de consum înscrise în certificatele de depozit, emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit, deponentilor si/sau creditorilor.

.………………………..

(3) În sensul prezentei ordonante de urgentă, depozitele sunt considerate indisponibile în momentul în care se constată de către ministerul de resort că depozitarul nu este în măsură să livreze semintele de consum, conform conditiilor legale si contractuale aplicabile, sau în situatia în care lichidatorul, numit în conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, confirmă inexistenta sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit.

.………………………..

(5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculată la pretul pietei, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenti si/sau creditori.

(6) În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor, Fondul va despăgubi deponentii si/sau creditorii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.”

14. Alineatele (1), (2), (4) si (8) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Depozitarii sunt obligati să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponentilor si/sau creditorilor.

(2) Contributiile la bugetul Fondului vor avea ca unică utilizare protejarea intereselor financiare ale deponentilor si/sau creditorilor în situatia în care depozitele devin indisponibile, conform art. 30 alin. (3).

.………………………..

(4) Resursele financiare prevăzute la alin. (3) lit. e) si f) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.

(8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăsi veniturile prevăzute la alin. (3) lit. e) si f).”

15. După alineatul (8) al articolului 18 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

“(9) Fondul este scutit de orice impozite si taxe privind activitatea sa.”

16. La capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale, după articolul 31 se introduce articolul 311 cu următorul cuprins:

“Art. 311. - (1) Înstrăinarea de către depozitar a semintelor de consum din depozit fără consimtământul proprietarului de drept se pedepseste potrivit prevederilor art. 213 din Codul penal.

(2) Deteriorarea semintelor de consum în timpul depozitării, cauzată de păstrarea, gestionarea si manipularea acestora, se pedepseste conform legilor în vigoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 225.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

creditului agricol pentru productie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Creditul agricol pentru productie este un instrument economico-financiar de politică agricolă prin intermediul căruia se sustin activitătile curente de productie agricolă, stabilite prioritar de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 2. - Prin activitătile curente de productie agricolă se întelege actiunile care vizează:

a) înfiintarea, întretinerea si recoltarea culturilor agricole, precum si întretinerea si recoltarea plantatiilor;

b) achizitionarea din productia internă sau producerea puilor de pasăre pentru carne si ouă, a purceilor pentru îngrăsat, precum si a tineretului ovin si bovin pentru îngrăsat;

c) aprovizionarea, procesarea hranei, asigurarea medicamentelor si tratamentelor medicale pentru animale, a cheltuielilor curente pentru întretinerea si functionarea adăposturilor, utilajelor si instalatiilor aferente;

d) asigurarea culturilor si plantatiilor împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, precum si asigurarea efectivelor de animale împotriva efectelor dăunătoare ale factorilor de risc natural, a bolilor si a accidentelor.

Art. 3. - (1) De facilitătile oferite de prezenta lege pentru productie beneficiază:

a) producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care exploatează, în conditiile legii, terenuri agricole sau efective de animale, în scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializării, dacă angajează credite;

b) persoane fizice si juridice autorizate, care detin tehnica si specializarea în executarea de servicii pentru obtinerea productiei agricole, dacă angajează credite în vederea prestării serviciilor pentru activitătile prevăzute la art. 2 lit. a);

c) categoriile de integratori stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care achizitionează si procesează productia agricolă, dacă angajează credite în vederea finantării activitătilor prevăzute la art. 2 lit. a), conform obligatiilor asumate prin contractele încheiate cu producătorii agricoli.

(2) Pentru aceleasi lucrări agricole prevăzute în tehnologiile specifice pe filiera de productie nu se pot acorda alocatii decât unui singur beneficiar.

Art. 4. - (1) Activitatea curentă de productie poate fi finantată din fonduri proprii ale producătorului si din credite bancare. Băncile comerciale vor acorda creditele cu respectarea prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 si a normelor proprii de creditare.

(2) Creditele acordate în baza prezentei legi pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de alte societăti comerciale de profil, precum si de împrumutat prin: gaj fără deposedare pe culturi, animale sau masini si utilaje agricole, asigurate la societăti de asigurări, ipotecă asupra clădirilor si terenurilor agricole sau alte garantii agreate de băncile creditoare.

Art. 5. - Beneficiarii creditelor sunt obligati să ramburseze creditul în maximum 360 de zile de la acordare, termenele de rambursare a ratelor de împrumut si de plată a dobânzilor aferente urmând să fie convenite în functie de tehnologiile agricole specifice, corelate cu perioada de valorificare a productiei.

Art. 6. - (1) Beneficiarii care rambursează creditele si plătesc dobânzile la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut beneficiază de o alocatie bugetară calculată la nivelul ratelor de împrumut rambursate.

(2) Nivelul alocatiei bugetare este de până la 30% din volumul creditului si se va stabili diferentiat, în fiecare an, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare alocatiilor bugetare, potrivit prevederilor prezentei legi, se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Anual, prin hotărâre a Guvernului, se va stabili nivelul alocatiei pentru fiecare cultură, plantatie si specie de animale.

Art. 8. - La solicitarea beneficiarilor de credite, băncile comerciale vor elibera documente privind utilizarea si rambursarea creditului în vederea obtinerii de către acestia a alocatiilor bugetare.

Art. 9. - Specialistii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a verifica, la producătorii agricoli, respectarea destinatiei creditelor acordate în conditiile prezentei legi.

Art. 10. - Acordarea de alocatii bugetare beneficiarilor care nu îndeplinesc conditiile legale constituie infractiunea de înselăciune contra avutului public si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 150.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii creditului agricol pentru productie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea creditului agricol pentru productie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 226.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:

1. Articolul I se abrogă.

2. La articolul II punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Toti plătitorii, persoane juridice sau fizice, române si străine, cărora le revin, potrivit legii, obligatii fiscale către bugetul de stat si bugetele locale, trebuie să întocmească si să depună declaratii sau deconturi de impunere, denumite în continuare declaratii de impozite si taxe.

(2) Declaratiile de impozite si taxe sunt documente prin care se declară:

a) impozitele si taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligatia de a calcula impozitele si taxele revine plătitorului;

b) bunurile si veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului si a taxei se face de organul fiscal;

c) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligatia de a calcula, de a retine si de a vărsa impozite si taxe.

(3) Declaratia de impozite si taxe se întocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie plătitorilor, în mod gratuit, de Ministerul Finantelor Publice.

(4) Ministerul Finantelor Publice poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor si taxelor, precum si plicurile preadresate, cu suportarea contravalorii corespondentei referitoare la trimiterea si primirea declaratiilor, din sumele cu această destinatie prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(5) Declaratiile de impozite si taxe se întocmesc si se depun, potrivit reglementărilor în vigoare, precum si prezentei ordonante, la unitatea subordonată Ministerului Finantelor Publice, în a cărei rază teritorială plătitorul îsi are sediul sau domiciliul, după caz, sau unde este luat în evidentă fiscală, denumită în continuare organ fiscal competent.”

3. La articolul II punctul 3, articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Constatarea faptelor prevăzute la art. 13 si 14 si aplicarea penalitătilor si amenzilor se efectuează de către organele fiscale competente prin documente de constatare sau de verificare.”

4. La articolul III punctul 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În sensul prezentei ordonante, prin impozite se întelege sumele datorate, potrivit legii, bugetului de stat si bugetelor locale, precum si orice alte sume care constituie venituri de natură fiscală, a căror administrare revine Ministerului Finantelor Publice sau, după caz, autoritătilor administratiei publice locale.”

5. Articolul IV se abrogă.

6. Articolul VI se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 aprilie 2003.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea si completarea unor acte normative în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/1998 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 235.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 99

din 6 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Claudiu Stroe în Dosarul nr. 3.355/2002 al Curtii Supreme de Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.355/2002, Curtea Supremă de Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Claudiu Stroe, contestator recurent în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate invocate se arată că dispozitiile art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, care nu prevăd calea de atac a recursului împotriva unei decizii prin care se respinge contestatia în anulare, contravin prevederilor art. 21 si 49 din Constitutie, care statuează liberul acces la justitie, respectiv principiul nerestrângerii acestui drept, prevederilor art. 24 din Legea fundamentală, care reglementează dreptul la apărare, precum si dispozitiilor art. 128 din Constitutie, care asigură dreptul părtilor de a exercita căile de atac, în conditiile legii, împotriva hotărârilor judecătoresti. De asemenea, autorul exceptiei consideră că sunt încălcate si prevederile art. 20 alin. (1) din Constitutie cu raportare la reglementările din art. 1, art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind obligatia de a respecta drepturile omului, referitoare la dreptul la un proces echitabil, public, desfăsurat într-un termen rezonabil, în fata unei instante independente si impartiale, respectiv dreptul la un recurs efectiv.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece liberul acces la justitie nu presupune si accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea unor reguli de procedură pentru desfăsurarea procesului si reglementarea căilor de atac sunt de competenta exclusivă a legiuitorului. Se mai arată că textul de lege criticat este în concordantă si cu dispozitiile art. 6 paragraful 1, precum si cu cele ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că dispozitiile art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală sunt constitutionale. Se argumentează că accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar stabilirea procedurii de judecată, inclusiv reglementarea căilor de atac, este de competenta exclusivă a legiuitorului ordinar. Instituirea unor reguli speciale, inclusiv cu privire la căile de atac, nu este contrară principiului egalitătii cetătenilor sau dreptului la apărare, atâta timp cât se asigură egalitatea cetătenilor în utilizarea lor.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece contestatia în anulare este o cale extraordinară de atac, iar ratiunea sa este aceea de a asigura remedierea erorilor ce s-ar putea produce în activitatea instantelor judecătoresti. Întrucât contestatia în anulare, ca toate căile extraordinare de atac, reprezintă o prelungire a procesului penal, aceasta trebuie să fie folosită sub un strict control judecătoresc. Se arată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că accesul la justitie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale si la toate căile de atac. De asemenea, se apreciază că dispozitiile de lege criticate nu sunt contrare nici prevederilor art. 20 alin. (1) din Constitutie raportate la dispozitiile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în spetă cele ale art. 6 paragraful 1 si ale art. 13, deoarece nu aduc atingere în nici un fel dreptului de a se adresa justitiei sau elementelor care caracterizează un proces echitabil.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Referitor la neconstitutionalitatea acestor dispozitii în raport cu art. 1, 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se apreciază că între acestea nu există contradictii. În acest sens, se arată că practica europeană a statuat că prevederile art. 6 din conventie nu sunt aplicabile căilor extraordinare de atac, iar conceptul de “proces echitabil” nu implică în mod necesar existenta mai multor grade de jurisdictie, deci a unor căi de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, inclusiv cele extraordinare, si posibilitatea exercitării lor de către toate părtile din proces. Dreptul la recurs, prevăzut în art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la conventie, poate fi exercitat de orice persoană declarată vinovată de către o instantă, dar nu pentru toate hotărârile ce se pot da în cursul procesului penal. Totodată, se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la textul de lege criticat.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere asupra exceptiei.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: “Sentinta dată în contestatie este supusă apelului, iar decizia dată în apel este supusă recursului.” Aceste dispozitii legale privesc căile de atac ce pot fi folosite împotriva hotărârilor judecătoresti date în solutionarea contestatiei în anulare.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că acest text contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21, art. 20 alin. (1), cu referire la art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale art. 24, 49 si ale art. 128 din Legea fundamentală, deoarece nu prevede nici o cale de atac împotriva deciziei date de instanta de recurs în solutionarea contestatiei în anulare.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum si asupra argumentelor invocate în sustinerea acestei exceptii, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, dintre care mentionăm Decizia nr. 261 din 5 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 5 aprilie 2001, si Decizia nr. 171 din 23 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 iulie 2001. Prin aceste decizii Curtea Constitutională, respingând exceptiile ridicate, a subliniat netemeinicia argumentelor invocate în sustinerea lor.

Astfel, în Decizia nr. 261/2000, cu privire la contrarietatea dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală în raport cu art. 21 din Constitutie, Curtea a retinut că în activitatea sa jurisdictională anterioară a examinat semnificatia principiului liberului acces la justitie. Astfel, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea a statuat că liberul acces la justitie nu presupune si accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor ordinare si extraordinare de atac, este de competenta exclusivă a legiuitorului. Această solutie decurge din dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, precum si din cele ale art. 128 din Constitutie, conform cărora “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

În considerentele aceleiasi decizii s-a retinut că semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia accesul liber la justitie nu poate fi îngrădit, este aceea că nici o categorie sau grup social nu poate fi exclus de la exercitiul drepturilor procesuale prevăzute de lege. Însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Lipsa posibilitătii de a exercita o cale de atac împotriva încheierii de respingere în principiu a contestatiei în anulare nu împiedică accesul la justitie, în conditiile în care calea de atac a contestatiei în anulare poate fi promovată numai după ce au fost exercitate toate căile ordinare de atac prevăzute de lege [în cazurile prevăzute la art. 386 lit. a)-c) din Codul de procedură penală], partea beneficiind de toate gradele de jurisdictie  prevăzute de lege.

Curtea a constatat, de asemenea, că dispozitiile legale criticate sunt în concordantă si cu prevederile art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Aceste considerente sunt valabile si în cauza de fată.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 24 din Constitutie, Curtea constată că imposibilitatea legală de a exercita o cale de atac împotriva încheierii de respingere în principiu a contestatiei în anulare nu este de natură să aducă atingere dreptului la apărare, deoarece nu afectează modul în care partea îsi exercită mijloacele procesuale pentru apărarea sa.

Referitor la sustinerea că prevederile art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală contravin dispozitiilor art. 49 din Constitutie, Curtea constată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece prin reglementarea legală supusă controlului de constitutionalitate nu se restrânge exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti.

În sfârsit, Curtea constată că este nefondată si sustinerea potrivit căreia textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece continutul dispozitiilor legale nu are nici o legătură cu obiectul de reglementare al acestei norme juridice internationale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Claudiu Stroe în Dosarul nr. 3.355/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2), ale art. 59 alin. (1) si ale art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 17 decembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 4 se modifică si va avea cuprinsul din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 6 se modifică si va avea cuprinsul din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 7 se modifică si va avea cuprinsul din anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 126.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4

la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

în temeiul prevederilor art. 59 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale,

având în vedere cedarea Licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală/Licentei audiovizuale nr. ....../........., operatiune juridică constatată prin Contractul de cesiune nr. ...............,*)

având în vedere preschimbarea licentei pentru comunicatia audiovizuală nr. ............/............*),

emite prezenta

 

LICENTĂ DE EMISIE

 

........................................................................................................................................ (persoana fizică/juridică), având sediul/domiciliul în ......................................................................................................................................................., (adresa completă, inclusiv telefon si fax) înmatriculată/înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. ........................................................ (în cazul persoanelor juridice - numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare), cod fiscal ..................................................................., (după caz), / identificat(ă) prin ......................................... (în cazul comerciantilor - persoane fizice sI asociatii familiale - actul de identitate: seria, numărul si emitentul si codul numeric personal), având autorizatia de functionare nr. ........................................., eliberată de ........................................, înregistrat(ă) la Oficiul registrului comertului sub nr. ................................ (în cazul comerciantilor - persoane fizice si asociatii familiale), cod fiscal ...................................., (după caz), reprezentat(ă) legal prin ......................................, domiciliat(ă) în ……..................., (numele si prenumele) (adresa completă, inclusiv telefon) identificat(ă) prin ........................................................................,  a obtinut licenta de emisie pentru statie (actul de identitate: seria, numărul si emitentul, si codul numeric personal) de emisie ................................................ de ........................................................................................ (aria de acoperire: locală/regională/natională) (tipul serviciului de audiovizual: televiziune/radiodifuziune) pe canalul/frecventa ............................................................................................................., cu următorii parametri tehnici:

- P.A.R. max.:

- Hef.:

- Polarizare:

Titularul licentei de emisie are obligatia de a plăti către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei un tarif de utilizare a spectrului conform legislatiei în vigoare.

Prezenta licentă de emisie s-a eliberat în baza Licentei audiovizuale nr. ............................., eliberată de Consiliul National al Audiovizualului.

Termenul de valabilitate a licentei de emisie este de 9 ani de la data emiterii autorizatiei tehnice de functionare.

Emiterea pe altă frecventă sau nerespectarea datelor tehnice, a zonei ori a parametrilor tehnici prevăzuti în prezenta licentă sau în autorizatia tehnică de functionare, anexă la prezenta licentă, constituie contraventie, în cazul în care nu este sanctionată conform legii ca infractiune, si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002.

Difuzarea, emiterea sau retransmisia unui serviciu de programe audiovizuale fără a detine autorizatie tehnică de functionare constituie contraventie, în cazul în care nu este sanctionată conform legii ca infractiune, si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002.

Licenta de emisie se retrage în următoarele situatii:

a) titularul nu obtine, din motive care îi sunt imputabile, autorizatia tehnică de functionare în termen de 12 luni de la data obtinerii licentei de emisie;

b) titularul nu obtine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de cel mult 60 de zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare;

c) pentru încălcarea obligatiilor prevăzute în licenta de emisie;

d) ca urmare a retragerii licentei audiovizuale;

e) titularul nu depune la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în termen de 45 de zile de la scadenta obligatiei anuale de plată, dovada achitării tarifului de utilizare a spectrului, aferent anului respectiv;

f) titularul nu depune la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

g) la cererea titularului;

h) încetează să mai emită mai mult de 45 de zile, pentru motive de natură tehnică, si mai mult de 96 de ore, din orice alte motive.

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Nr. ..................

Data ...............


*) Se aplică numai în situatia în care licenta de emisie se eliberează/se modifică în urma cesionării/preschimbării licentei pentru comunicatia audiovizuală/licentei audiovizuale.

NOTĂ:

În functie de caracteristicile specifice ale statiilor de emisie, licenta de emisie va contine si alte date tehnice si juridicerelevante.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6

la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002)

 

Buletin de măsurători pentru statii de televiziune

(Antetul directiei teritoriale a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei)

 

BULETIN DE MĂSURĂTORI

Nr. ............/............

 

1. Titularul licentei de emisie:

2. Adresa completă:

3. Licenta de emisie:

4. Proiectul tehnic al statiei de emisie:

5. Avizul favorabil (după caz): Emitent:

6. Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice (după caz):

7. Autorizatia tehnică de functionare (în cazul modificării parametrilor tehnici ai statiei de emisie):

Date tehnice verificate:

1. Zona de serviciu:

2. Amplasamentul statiei de emisie (adresa completă):

3. Canalul alocat:

4. Offset:

5. Norma:

6. P.A.R”(max.):

7. Restrictii privind P.A.R. (P.A.R. în W/sectorul azimutal restrictionat):

8. Hef.max.: pe azimutul:

9. Echipament

9.1. Tipul:

9.2. Fabricantul:

10. Sistemul radiant

10.1. Tipul:

10.2. Fabricantul:

10.3. Orientarea antenelor:

11. Polarizare:

12. Hsist.rad.:

13. Feeder

13.1. Tipul: 13.2. Lungimea:

Rezultatul verificărilor si măsurătorilor efectuate este prezentat în cuprinsul anexelor la buletinul de măsurători.

CONFORM REZULTATELOR VERIFICĂRILOR SI MĂSURĂTORILOR, CONDITIILE TEHNICE SI PARAMETRII TEHNICI AI STATIEI DE EMISIE:

- SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE ÎN LICENTA DE EMISIE SI PROIECTUL STATIEI ...... ¨

- NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE ÎN LICENTA DE EMISIE SI PROIECTUL STATIEI .... ¨

 

IGCTI directia teritorială

Director directia teritorială

Data

 

Buletin de măsurători pentru statii de radiodifuziune

(Antetul directiei teritoriale a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei)

 

BULETIN DE MĂSURĂTORI

Nr. ....../......

 

1. Titularul licentei de emisie:

2. Adresa completă:

3. Licenta de emisie:

4. Proiectul tehnic al statiei de emisie:

5. Avizul favorabil (după caz): Emitent:

6. Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice (după caz):

7. Autorizatia tehnică de functionare (în cazul modificării parametrilor tehnici ai statiei de emisie):

Date tehnice verificate:

1. Zona de serviciu:

2. Amplasamentul statiei de emisie (adresa completă):

3. Frecventa alocată:

4. Clasa de emisie (functie de tipul emisiunii, mono/stereo):

5. P.A.R”(max.): 6. Restrictii privind P.A.R. (P.A.R. în W/sectorul azimutal restrictionat):

7. Hef. max.: pe azimutul:

8. Echipament

8.1. Tipul:

8.2. Fabricantul:

9. Sistemul radiant

9.1. Tipul:

9.2. Fabricantul:

9.3. Orientarea antenelor:

10. Polarizare:

11. Hsist.rad.:

12. Feeder

12.1. Tip:

12.2. Lungimea:

Rezultatul verificărilor si măsurătorilor efectuate este prezentat în cuprinsul anexelor la buletinul de măsurători.

CONFORM REZULTATELOR VERIFICĂRILOR SI MĂSURĂTORILOR, CONDITIILE TEHNICE SI PARAMETRII TEHNICI AI STATIEI DE EMISIE:

- SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE ÎN LICENTA DE EMISIE SI PROIECTUL STATIEI ..... ¨

- NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE ÎN LICENTA DE EMISIE SI PROIECTUL STATIEI . ¨

 

IGCTI directia teritorială

Director directia teritorială

Data

 

 

Buletin de măsurători pentru retele de telecomunicatii

(Antetul directiei teritoriale a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei)

 

BULETIN DE MĂSURĂTORI

Nr. ......../......

 

1. Titularul licentei audiovizuale/avizului de retransmisie:

2. Adresa completă:

3. Licenta audiovizuală/avizul de retransmisie:

4. Proiectul tehnic al retelei de telecomunicatii:

5. Avizul favorabil (după caz): Emitent:

6. Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice (după caz):

7. Autorizatia tehnică de functionare (în cazul modificării parametrilor tehnici ai retelei de telecomunicatii):

Date tehnice verificate:

1. Amplasamentul statiei centrale:

2. Tipul de echipament al statiei centrale:

3. Numărul de canale utilizate în retea:

4. Licentele de utilizare a frecventelor (când este cazul):

5. Proiectul tehnic în baza căruia s-a realizat reteaua:

6. Zona acoperită de reteaua construită:

Punctele de măsură, parametrii tehnici măsurati si rezultatele măsurătorilor sunt prezentate în anexele la buletinul de măsurători.

CONFORM REZULTATELOR VERIFICĂRILOR SI MĂSURĂTORILOR, CONDITIILE TEHNICE SI PARAMETRII TEHNICI AI RETELEI DE TELECOMUNICATII:

- SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE SPECIFICATIILE TEHNICE STABILITE DE LEGISLATIA ÎN VIGOARE ......... ¨

- NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE SPECIFICATIILE TEHNICE STABILITE DE LEGISLATIA ÎN VIGOARE ........ ¨

CONFORM REZULTATELOR VERIFICĂRILOR SI MĂSURĂTORILOR, ZONA DE SERVICIU MĂSURATĂ:

- CORESPUNDE PROIECTULUI TEHNIC AL RETELEI ....... ¨

- NU CORESPUNDE PROIECTULUI TEHNIC AL RETELEI ........ ¨

 

IGCTI directia teritorială

Director directia teritorială

Data

 

NOTĂ:

În functie de caracteristicile specifice ale statiilor de emisie/retelelor de telecomunicatii, buletinele de măsurători vor contine si alte date tehnice relevante.

 

ANEXA Nr. 3

 

Anexa nr. 7

la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002)

 

Autorizatie tehnică de functionare pentru difuzarea de servicii de programe audiovizuale

pe calea unei frecvente radioelectrice terestre

Anexă la licenta de emisie nr. ..../.....

Titular .......

 

AUTORIZATIE TEHNICĂ DE FUNCTIONARE

 

I. Începând cu data prezentei autorizatii se autorizează utilizarea statiei de emisie pentru radiodifuziune/televiziuneîn următoarele conditii:

1. Licenta audiovizuală

2. Licenta de emisie:

3. Zona de serviciu:

4. Denumirea în eter a statiei (semnal de identificare):

5. Tipul serviciului:

6. Amplasamentul statiei de emisie

6.1. Adresa completă:

6.2. Coordonatele geografice:

6.3. Cota de teren:

6.4. Cota centrului radiant fată de teren:

7. Amplasamentul sursei de program (studioul)

7.1. Adresa:

7.2. Tipul liniei de program:

8. Caracteristicile tehnice de emisie

8.1. Frecventa de emisie/Canal de emisie:

8.2. Puterea aparent radiată: maxim

8.3. Înăltimea efectivă a antenei: maxim

8.4. Emitătorul

8.4.1. Tipul:

8.4.2. Seria:

8.4.3. Fabricantul:

8.5. Puterea de iesire în radiofrecventa necesară pentru asigurarea P.A.R. aprobat:

8.6. Antena:

8.7. Câstigul:

8.8. Polarizare:

9. Programul de functionare al statiei (zilnic):

II. Durata de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este de ... de la emitere.

III. Titularului autorizatiei îi revine întreaga responsabilitate pentru eliminarea perturbatiilor ce pot apărea datorită utilizării statiei de emisie (interferente, intermodulatii etc.).

IV. Titularul autorizatiei are obligatia de a asigura blocarea internă a dispozitivelor de reglaj al puterii de radiofrecventă pentru obtinerea valorii de maximum... la borna de iesire a emitătorului.

V. Titularul autorizatiei are obligatia de a asigura functionarea statiei de emisie în conformitate cu datele înscrise în prezenta autorizatie si în specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare privind emitătoarele de radiodifuziune/televiziune si de a respecta reglementările în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice. Parametrii tehnici obligatorii prevăzuti de legislatia în vigoare privind emitătoarele de radiodifuziune/televiziune fac parte integrantă din prezenta autorizatie.

VI. Nerespectarea datelor tehnice, a zonei de serviciu ori a parametrilor tehnici prevăzuti în autorizatia tehnică de functionare constituie contraventie si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002.

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Nr. ..................

Data ...............

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

MINISTERULUI COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

în temeiul prevederilor art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale,

având în vedere cedarea Licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală/Licentei audiovizuale nr.../..., operatiune juridică constatată prin Contractul de cesiune nr. ..,*)

având în vedere preschimbarea Licentei pentru comunicatia audiovizuală nr. ./...*), emite prezenta

 

AUTORIZATIE TEHNICĂ DE FUNCTIONARE

 

......................................................................., având sediul/domiciliul în ......................................................................., (persoana fizică/juridică) (adresa completă, inclusiv telefon si fax) înmatriculată/înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. ............................... (în cazul persoanelor juridice - numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare), cod fiscal ..............., (după caz),/identificat(ă) prin .................... (în cazul comerciantilor - persoane fizice si asociatii familiale - actul de identitate: seria, numărul si emitentul, si codul numeric personal),

având autorizatia de functionare nr. ........................, eliberată de ......................., înregistrat(ă) la Oficiul registrului comertului sub nr. ...................................... (în cazul comerciantilor - persoane fizice si asociatii familiale), cod fiscal ........................, (după caz), reprezentat(ă) legal prin ......................................., domiciliat(ă) în ............................................., (numele si prenumele) (adresa completă, inclusiv telefon) identificat(ă) prin ................................................................................................, începând cu data prezentei este autorizat (actul de identitate: seria, numărul si emitentul, si codul numeric personal) să utilizeze reteaua de telecomunicatii pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, în următoarele conditii:

1. Licenta audiovizuală:

2. Zona de serviciu:

3. Semnal de identificare:

4. Amplasamentul echipamentului cap de retea (adresa completă):

5. Amplasamentul sursei de program (studioul)

5.1. Adresa completă:

5.2. Tipul liniei de program:

6. Echipamentul cap de retea

6.1. Tipul:

6.2. Fabricantul:

7. Numărul de canale utilizate pentru transmiterea programului propriu:

Durata de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este de .. de la emitere.

Titularului autorizatiei îi revine întreaga responsabilitate pentru eliminarea perturbatiilor ce pot apărea datorită utilizării retelei.

Titularul autorizatiei are obligatia de a asigura functionarea retelei în conformitate cu datele cuprinse în prezenta autorizatie si cu conditiile si parametrii tehnici prevăzuti de Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune.


*) Se aplică numai în situatia în care autorizatia tehnică de functionare se eliberează se modifică în urma cesionării/preschimbării licentei pentru comunicatia audiovizuală/licentei audiovizuale.

 

Conditiile si parametrii tehnici prevăzuti de Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 fac parte integrantă din prezenta autorizatie.

Nerespectarea datelor sau a conditiilor tehnice prevăzute în prezenta autorizatie ori a conditiilor si parametrilor tehnici prevăzuti de Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 constituie contraventie si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 90 alin. (2) sau ale art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002.

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Nr. ..................

Data ...............

NOTĂ:

În functie de tipul retelei de telecomunicatii utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, autorizatia tehnică de functionare va cuprinde si alte date tehnice relevante.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

în temeiul prevederilor art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale,

având în vedere cedarea Licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală/Avizului de retransmisie nr.../..., operatiune juridică constatată prin Contractul de cesiune nr. …,*)

având în vedere preschimbarea Licentei pentru comunicatia audiovizuală nr. .../...,*) emite prezenta

 

AUTORIZATIE TEHNICĂ DE FUNCTIONARE

 

........................................................................ (persoana fizică/juridică) (adresa completă, inclusiv telefon si fax),  având sediul/domiciliul în .................................................................., înmatriculată/înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. ............................... (în cazul persoanelor juridice - numărul de înregistrare/codul unic de înregistrare), cod fiscal ........................., (după caz),/identificat(ă) prin ....................  (în cazul comerciantilor - persoane fizice si asociatii familiale - actul de identitate: seria, numărul si emitentul si codul numeric personal),

având autorizatia de functionare nr. ........................, eliberată de ..........................., înregistrat(ă) la Oficiul registrului comertului sub nr. ........... (în cazul comerciantilor - persoane fizice si asociatii familiale), cod fiscal ........................, (după caz), reprezentat(ă) legal prin ........................................................., domiciliat(ă) în ..............................................................., (numele si prenumele) (adresa completă, inclusiv telefon) identificat(ă) prin ........................................................................................................, începând cu data prezentei este autorizat  (actul de identitate: seria, numărul si emitentul, si codul numeric personal) să utilizeze reteaua de telecomunicatii pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, în următoarele conditii:

 

1. Avizul de retransmisie:

2. Zona de serviciu:

3. Amplasamentul echipamentului cap de retea (adresa completă):

4. Echipamentul cap de retea

4.1. Tipul:

4.2. Fabricantul:

5. Numărul de canale utilizate în retea:

Durata de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este de  de la emitere.

Titularului autorizatiei îi revine întreaga responsabilitate pentru eliminarea perturbatiilor ce pot apărea datorită utilizării retelei.

Titularul autorizatiei are obligatia de a asigura functionarea retelei în conformitate cu datele cuprinse în prezenta autorizatie si cu conditiile si parametrii tehnici prevăzuti de Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune.

Conditiile si parametrii tehnici prevăzuti de Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 fac parte integrantă din prezenta autorizatie.

Nerespectarea datelor sau a conditiilor tehnice prevăzute în prezenta autorizatie ori a conditiilor si parametrilor tehnici prevăzuti de Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 constituie contraventie si se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 90 alin. (2) sau ale art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002.

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

 

Nr. ..................

Data ...............

NOTĂ:

În functie de tipul retelei de telecomunicatii utilizate pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, autorizatia tehnică de functionare va cuprinde si alte date tehnice relevante.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2002

 

În temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 aprilie 2003, prin care s-a dispus modificarea si completarea Normelor privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Normele privind limita minimă a capitalului social vărsat, respectiv a fondului de rezervă liberă vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Asigurătorii autorizati la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor proceda la majorarea capitalului social la nivelul prevăzut la art. 1, cu respectarea prevederilor art. 6 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001, până la data de 15 mai 2003”.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 aprilie 2003.

Nr. 3.106.