MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 266         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

128. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală

 

202. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonantă de urgentă privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

423. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind închiderea Fondului de Contrapartidă pentru România, încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană

 

Memorandum de întelegere privind închiderea Fondului de Contrapartidă pentru România

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

35. - Decizie privind desemnarea Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA) ca unic colector al sumelor datorate de utilizatori autorilor de opere audiovizuale, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2003

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2002 ;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.041/139/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2003.

Nr. 128.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze, denumite în continuare părti,

având în vedere dezvoltarea cooperării între statele lor, cu obiectivul de a garanta o bună aplicare a dispozitiilor acordurilor internationale asupra liberei circulatii a persoanelor, cu respectarea drepturilor omului si a garantiilor prevăzute de legislatia aplicabilă,

încercând să prevină migratia ilegală si dorind să faciliteze readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală pe teritoriile statelor lor,

în conformitate cu Conventia privind protectia drepturilor omului si a libertătilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 si Conventia relativă la statutul refugiatilor, Geneva, 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul cu privire la statutul refugiatilor, New York, 31 ianuarie 1967, în spiritul reciprocitătii,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Readmisia cetătenilor statelor părtilor

ARTICOLUL 1

 

1. Fiecare dintre părti va readmite pe teritoriul statului său, la cererea celeilalte părti si fără alte formalităti în afara celor prevăzute în prezentul acord, orice persoană care nu îndeplineste sau nu mai îndeplineste conditiile legale în vigoare pentru intrarea sau sederea pe teritoriul statului părtii solicitante, dacă se dovedeste sau există motive întemeiate să se prezume că persoana respectivă posedă cetătenia statului părtii solicitate.

2. Partea solicitantă va readmite în aceleasi conditii persoana respectivă dacă ulterior se dovedeste că aceasta nu poseda cetătenia statului părtii solicitate în momentul iesirii de pe teritoriul statului părtii solicitante.

3. Dispozitiile prezentului articol se vor aplica, de asemenea, în cazul persoanelor mentionate la alin. 1, care invocă existenta unei cereri de renuntare la cetătenie, asupra căreia autoritătile competente ale părtii solicitate nu s-au pronuntat definitiv.

4. Prevederile acestui articol nu se aplică în cazul în care cererea de renuntare la cetătenie a unei astfel de persoane a fost aprobată de autoritatea competentă a părtii solicitate, în baza unor garantii acordate de autoritătile competente ale părtii solicitante în privinta acordării cetăteniei statului său persoanei respective.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Cetătenia persoanei care face obiectul unei proceduri de readmisie se va considera dovedită, pentru scopurile prezentului acord, prin prezentarea unuia dintre următoarele documente valabile si care pot fi atribuite în mod cert detinătorilor:

a) pentru cetăteni români: buletinul ori cartea de identitate, nationale, sau orice tip de pasaport national;

b) pentru cetăteni portughezi: cartea de identitate natională sau pasaport national.

2. Pentru scopurile prezentului acord se consideră dovadă a cetăteniei prezentarea unuia dintre următoarele documente:

a) documentele mentionate la alin. 1, chiar dacă acestea au expirat;

b) alt document de călătorie care substituie pasaportul national;

c) orice alt document pe care autoritătile competente ale părtilor îl consideră relevant si admisibil pentru determinarea cetăteniei persoanei care face obiectul unei cereri de readmisie.

 

ARTICOLUL 3

 

1. În cazul în care partea solicitantă invocă în cererea sa de readmisie a unei persoane, formulată în temeiul art. 1, existenta unor dovezi sau a unor indicii privind cetătenia acesteia, potrivit art. 2, autoritatea consulară competentă a părtii solicitate va emite imediat documentul de călătorie care să permită readmisia persoanei respective pe teritoriul statului părtii solicitate.

2. În cazul în care nu se poate dovedi în mod concludent cetătenia persoanei care face obiectul cererii de readmisie, autoritatea consulară competentă a părtii solicitate va proceda, la cererea părtii solicitante, în termen de 3 zile de la data primirii unei astfel de cereri, la intervievarea persoanei respective. Interviul trebuie să se desfăsoare în locul unde se află retinută persoana respectivă sau la sediul autoritătii consulare si va fi luată in acto o declaratie persoanei care face obiectul cererii de readmisie.

3. Autoritatea competentă a părtii solicitante, în acord cu autoritatea consulară competentă a părtii solicitate, va organiza în cel mai scurt timp posibil activitătile mentionate la alin. 2.

4. În situatia în care, prin declaratia la care se face referire la alin. 2, este posibil să se determine că persoana care face obiectul cererii de readmisie posedă cetătenia statului părtii solicitate, autoritatea consulară respectivă va aplica prevederile alin. 1. În caz contrar si dacă există motive întemeiate, se admite prelungirea termenului prevăzut la alin. 2 pentru efectuarea de către autoritatea

consulară competentă a unor verificări suplimentare împreună cu autoritătile competente din tară.

 

CAPITOLUL II

Readmisia cetătenilor statelor terte

ARTICOLUL 4

 

1. Fiecare dintre părti va readmite pe teritoriul statului său, la cererea celeilalte părti si fără alte formalităti decât cele prevăzute în prezentul acord, orice persoană, cetătean al unui stat tert, care a tranzitat sau a locuit pe teritoriul statului său si care nu îndeplineste conditiile legale în vigoare pentru intrare sau sedere pe teritoriul statului părtii solicitante si care a intrat pe teritoriul statului părtii solicitante direct de pe teritoriul statului părtii solicitate.

2. Fiecare dintre părti va readmite pe teritoriul statului său, la cererea celeilalte părti si fără alte formalităti decât cele prevăzute în prezentul acord, orice altă persoană care nu îndeplineste conditiile legale în vigoare pentru intrarea sau sederea pe teritoriul statului părtii solicitante, dacă aceasta dispune de o viză si/sau permis de sedere ori o legitimatie de sedere temporară sau un pasaport de cetătean străin, valabile, emise de autoritătile competente ale părtii solicitate. În situatia în care autoritătile ambelor părti au emis o viză care să permită intrarea sau sederea pe teritoriul statelor lor sau un permis de sedere ori o legitimatie de sedere temporară, obligatia de readmisie revine acelei părti a cărei viză sau permis de sedere ori legitimatie de sedere temporară a expirat mai târziu.

 

ARTICOLUL 5

 

Obligatia de readmisie nu va exista în cazul:

1. cetătenilor unor state terte care au frontieră comună cu teritoriul statului părtii solicitante;

2. cetătenilor unor state terte cărora, după plecarea lor de pe teritoriul statului părtii solicitate, le-a fost acordată de către autoritătile competente ale părtii solicitante o viză sau un permis de sedere, valabile, sau care au fost autorizati să rămână pe teritoriul statului părtii solicitante;

3. cetătenilor unor state terte care s-au aflat ilegal mai mult de 180 de zile pe teritoriul statului părtii solicitante;

4. persoanelor cărora partea solicitantă le-a recunoscut calitatea de refugiat potrivit Conventiei relative la statutul refugiatilor, Geneva, 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul cu privire la statutul refugiatilor, New York, 31 ianuarie 1967.

 

ARTICOLUL 6

 

Partea solicitantă va readmite pe teritoriul statului său persoanele pentru care, în urma verificărilor efectuate ulterior procedurii de readmisie a acestora de către partea solicitată, se dovedeste că în momentul iesirii lor de pe teritoriul statului părtii solicitante nu îndeplineau conditiile prevăzute la art. 4 sau îndeplineau criteriile prevăzute la art. 5.

 

CAPITOLUL III

Tranzitul în scopul scoaterii din tară

ARTICOLUL 7

 

1. La cererea uneia dintre părti, cealaltă parte va autoriza, fără alte formalităti decât cele prevăzute în prezentul acord, tranzitul pe calea aerului pe teritoriul statului său al persoanelor cetăteni ai unor state terte, care fac obiectul unei proceduri de scoatere din tară de către partea solicitantă.

2. Partea solicitantă îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru continuarea călătoriei persoanei respective în străinătate până la statul de destinatie si o va relua în sarcina sa dacă, indiferent de motiv, nu este posibilă finalizarea punerii în aplicare a procedurii de scoatere din tară.

3. Partea solicitantă va garanta părtii solicitate că cetăteanul statului tert al cărui tranzit îl autorizează dispune de un document de călătorie si de un titlu de transport valabil pentru tara de destinatie.

4. Ori de câte ori este necesar, partea solicitantă va pune la dispozitie o escortă care nu va părăsi zona internatională a aeroportului.

5. Toate cheltuielile aferente operatiunii de tranzit vor fi suportate de partea solicitantă.

 

ARTICOLUL 8

 

Partea solicitată îsi rezervă dreptul de a refuza o cerere de tranzit în scopul scoaterii din tară, dacă:

1. există indicii certe că cetăteanul statului tert care face obiectul unei astfel de proceduri se află în pericol de a fi supus în statul de destinatie sau în unul dintre statele de tranzit unor tratamente discriminatorii pe motiv de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau politic sau de a i se aplica pedeapsa cu moartea, tortura ori alte tratamente inumane sau degradante;

2. cetăteanul statului tert fusese deja acuzat sau condamnat de un tribunal penal al statului de destinatie pentru fapte anterioare tranzitului;

3. cetăteanul statului tert reprezintă o amenintare pentru ordinea publică, siguranta natională, sănătatea publică sau pentru relatiile oricăreia dintre părti cu alte state;

4. garantiile prezentate de partea solicitantă privind concretizarea procedurii de scoatere din tară sunt considerate nesatisfăcătoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii generale

ARTICOLUL 9

 

1. Cererea de readmisie trebuie prezentată autoritătilor competente desemnate de către părti pentru aplicarea prezentului acord, însotită de o documentare justificativă, si va cuprinde:

a) denumirea si adresa autoritătii competente a părtii solicitante si numărul de înregistrare al dosarului;

b) date privind persoana care urmează a fi readmisă (numele si, după caz, numele anterioare, prenumele, pseudonimele, poreclele si aliasuri, numele si prenumele părintilor, data si locul nasterii, sexul, nationalitatea, cetătenia actuală si cele anterioare, ultima profesie, ultima adresă cunoscută pe teritoriul statului părtii solicitate si alte informatii care pot să contribuie la identificarea sa);

c) descrierea sau, după caz, facsimile ale documentelor care probează sau reprezintă dovezi ale cetăteniei persoanei care face obiectul cererii de readmisie, precum si indicarea faptelor care constituie încălcări ale legislatiei aplicabile în privinta conditiilor de intrare sau sedere pe teritoriul statului părtii solicitante, inclusiv data constatării oficiale a situatiei ilegale care a determinat emiterea cererii de readmisie;

d) două fotografii (format pasaport) ale persoanei care face obiectul cererii de readmisie.

2. Cererea de tranzit în scop de scoatere din tară va fi comunicată autoritătilor competente desemnate de părti si va trebui să cuprindă informatii relevante referitoare la identitatea si cetătenia persoanei statului tert, data călătoriei, ora si locul de sosire în statul de tranzit, precum si ora si locul de plecare din aceasta către statul de destinatie, confirmarea certă a acceptării intrării acesteia pe teritoriul statului de destinatie, precum si, dacă este cazul, alte elemente utile privind persoanele care o escortează.

3. Transmiterea informatiilor prevăzute la paragrafele anterioare va fi făcută cu respectarea legislatiei aplicabile în statul părtii care le furnizează.

4. Datele personale vor fi comunicate autoritătilor competente numai în scopul aplicării prezentului acord, care sunt obligate să le asigure o protectie eficace, potrivit legislatiei în vigoare în statul lor.

5. Fiecare parte se angajează:

a) să utilizeze orice informatie primită în baza prezentului acord numai în scopul pentru care aceasta a fost furnizată;

b) să păstreze confidentialitatea informatiilor trimise părtii solicitate. Comunicarea acestor informatii către o tertă parte va fi efectuată numai cu acordul părtii solicitante;

c) să protejeze aceste informatii împotriva oricărei pierderi accidentale, acces neautorizat sau alterări;

d) să distrugă aceste informatii în conformitate cu conditiile stipulate de partea solicitantă, iar în cazul în care nu sunt prevăzute asemenea conditii, de îndată ce informatiile nu mai sunt necesare.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Răspunsul la cererile formulate în baza prezentului acord trebuie dat de urgentă, în scris, într-un termen maxim de 15 zile de la data primirii unei astfel de cereri.

2. Neacceptarea de către partea solicitată a uneia dintre cererile prevăzute la alin. 1 trebuie să fie întotdeauna motivată.

3. Orice solicitare de informatii suplimentare, precum si răspunsul la o astfel de cerere vor trebui să fie făcute în acelasi termen.

4. Partea solicitantă trebuie să procedeze la efectuarea readmisiei propriu-zise într-un termen de maximum o lună de la data primirii consimtământului părtii solicitate. Acest termen va putea fi depăsit prin întelegere mutuală, în cazuri pentru care există motive întemeiate.

 

ARTICOLUL 11

 

În cazul în care cererea de readmisie este acceptată, partea solicitantă va comunica în cel mai scurt timp posibil:

1. planul readmisiei (mijlocul de transport, data si ora plecării si sosirii, trecerea prin punctele de frontieră pentru circulatia internatională a pasagerilor etc.);

2. indicatii asupra necesitătii de escortă politienească si/sau de asistentă medicală specializată, cu toate detaliile necesare.

 

ARTICOLUL 12

 

1. În cazul acceptării oricăreia dintre cererile prevăzute în prezentul acord, partea solicitantă îsi va asuma si va suporta toate cheltuielile referitoare la operatiunea de readmisie a persoanei care face obiectul unei astfel de cereri, inclusiv cheltuielile privind escorta si/sau personalul medical, precum si costurile unei eventuale reîntoarceri.

2. În conformitate cu prevederile legislatiei nationale, partea solicitantă va permite persoanei care va fi scoasă din tară să transporte pe cheltuială proprie bunurile legal dobândite.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

ARTICOLUL 13

 

1. Aplicarea prezentului acord se realizează prin cooperarea directă dintre autoritătile competente desemnate de fiecare dintre părti.

2. Aceste autorităti vor proceda la consultări reciproce, ori de câte ori acest lucru va fi necesar, pentru buna aplicare a dispozitiilor prezentului acord. Cererea pentru convocarea unor astfel de consultări va trebui să fie făcută pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 14

 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părtile îsi vor comunica reciproc, pe cale diplomatică:

a) autoritătile centrale sau locale competente pentru întocmirea ori primirea unei cereri de readmisie sau de tranzit în scopul scoaterii din tară, cu indicarea detaliilor necesare pentru o comunicare eficientă cu acestea;

b) aeroporturile care pot fi utilizate pentru readmisia sau tranzitul cetătenilor unor state terte;

c) alte elemente necesare pentru realizarea scopurilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 15

 

1. Dispozitiile prezentului acord nu afectează obligatiile de readmisie privind cetătenii unor state terte, asumate de părti prin alte acorduri internationale.

2. Dispozitiile prezentului acord nu afectează aplicarea prevederilor Conventiei relative la statutul refugiatilor, Geneva, 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul cu privire la statutul refugiatilor, New York, 31 ianuarie 1967.

3. Dispozitiile prezentului acord nu afectează aplicarea dispozitiilor din acordurile încheiate de părti în domeniul protectiei drepturilor omului.

4. Prezentul acord nu este aplicabil persoanelor care fac subiectul unor proceduri prevăzute de conventiile internationale în materie de extrădare, asistentă judiciară în materie penală si transfer al persoanelor condamnate, la care părtile sunt semnatare.

 

ARTICOLUL 16

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare după 30 (treizeci) de zile de la data primirii ultimei notificări scrise, transmise pe cale diplomatică, prin care părtile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurii interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Orice modificări ale prezentului acord vor intra în vigoare după convenirea lor de către părti si potrivit procedurii specificate în alin. 1.

3. Fiecare dintre părti va putea suspenda aplicarea prezentului acord, integral sau partial, din motive de sigurantă natională, ordine publică, sănătate publică ori relatii internationale ale statului său, orice astfel de măsură trebuind să fie comunicată imediat celeilalte părti, pe cale diplomatică.

4. Prezentul acord se încheie pentru o durată nedeterminată si va rămâne în vigoare încă 90 de zile după data la care una dintre părti a notificat în scris celeilalte părti, pe cale diplomatică, intentia sa de a proceda la denuntarea acestuia.

Semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, portugheză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus

Pentru Guvernul Republicii Portugheze,

António Jorge de Figueiredo Lopes


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind readmsia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 202.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 29 lit. D.b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:

a) importurile de echipamente efectuate în anul 2003 de Compania Natională “Romtehnica” - S.A., destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe;

b) importurile de echipamente efectuate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, destinate Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă - 112.

Art. 2. - (1) Suspendarea prevăzută la art. 1 lit. a) se acordă pe termen de 270 de zile de la data efectuării importului pentru contractul nr. 02/038/2002 în valoare de 2.996.000 euro.

(2) Suspendarea prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă pe termen de 270 de zile de la data efectuării importului.

Importurile care beneficiază de suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată în vamă sunt în valoare de 40.000.000 euro.

Art. 3. - Taxa pe valoarea adăugată se achită la organele vamale până la expirarea termenului de suspendare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind închiderea Fondului de Contrapartidă pentru România, încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind închiderea Fondului de Contrapartidă pentru România, semnat la Bucuresti la 20 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 aprilie 2003.

Nr. 423.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

privind închiderea Fondului de Contrapartidă pentru România*)

 

Prezentul memorandum de întelegere se referă la închiderea Fondului de Contrapartidă (FCP) pentru România, denumit în continuare fond de contrapartidă, constituit prin Memorandumul de întelegere dintre Comisia Europeană si Guvernul României din data de 13 septembrie 1991.

Fondul de contrapartidă a fost constituit pentru a sprijini activităti din anumite sectoare care au fost definite în detaliu printr-un program anual stabilit prin acordul comun al Comisiei Europene si Guvernului României. Fondul de contrapartidă a fost alimentat atât prin încasări din vânzarea produselor si mărfurilor furnizate României în cadrul programelor de asistentă UE, cât si prin dobânda generată.

Tinându-se seama de dezvoltarea relatiei dintre România si Uniunea Europeană, nu mai există necesitatea unui instrument de o asemenea natură.

Un audit de închidere a fondului de contrapartidă a fost efectuat de un auditor extern. Raportul auditorului, datat 5 decembrie 2002 si care acoperă perioada până la 30 noiembrie 2002, este satisfăcător pentru ambele părti. Totalul activelor fondului de contrapartidă la 30 noiembrie 2002 din finantarea CE se ridică la suma de 15.141,4 milioane lei (numerar disponibil în cont si creante). Ulterior datei de 30 noiembrie 2002 nu s-au mai efectuat alte plăti din fondul de contrapartidă.

Se convine deci că:

1. fondul de contrapartidă va fi închis imediat.

2. toate activele fondului de contrapartidă, inclusiv orice sumă necheltuită sau creantă la data de 30 noiembrie 2002, vor fi transferate în bugetul national al României.

Comisia Europeană nu va mai avea nici o implicare ulterioară în utilizarea acestor fonduri.

Prezentul memorandum de întelegere este întocmit în două exemplare în limba engleză.

Întocmit la Bucuresti la 20 februarie 2003.

 

Pentru Guvernul României,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national al asistentei

Pentru Comisia Europeană,

Günter Verheugen,

membru al Comisiei,

 

 


*) Traducere.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA) ca unic colector al sumelor datorate de utilizatori autorilor de opere audiovizuale, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2003

 

Văzând Referatul Directiei registre nationale si organisme de gestiune colectivă nr. 242 din 21 martie 2003,

având în vedere dispozitiile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 779/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2002 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se desemnează Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), cu sediul în Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3/50, sectorul 1, ca unic colector al sumelor datorate de utilizatori autorilor de opere audiovizuale, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 35.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 28 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se fac următoarele rectificări:

- în subsolul anexei nr. 2 la hotărâre, în loc de: sumă maximă se va citi: sumă fixă;

- în subsolul anexei nr. 3 la hotărâre, la NOTĂ, în loc de: sumă maximă se va citi: sumă fixă;

- în titlul anexei nr. 1 la normele metodologice prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, în loc de: sumă

maximă se va citi: sumă fixă.

 

În anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.041/139/2002 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii de Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 7 martie 2003, se face următoarea rectificare:

- la cap. I “Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sănătate”, pct. 5 lit. c), la final, în loc de: Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” se va citi: Institutului “Cantacuzino” Bucuresti.