MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 252         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            114. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună

 

            187. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună

 

            115. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

 

            188. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            22. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            378. - Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere în anul 2003

 

            379. - Hotărâre privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul privat al statului în domeniul public al judetului Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            428 bis. - Ordin al ministrului finantelor publice privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            11. - Circulară privind raportările în echivalent euro ale operatiunilor valutare efectuate de institutiile de credit

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2003 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

 

           

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 114.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2003 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 187.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 29 din 30 ianuarie 2003 privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 aprilie 2003.

Nr. 115.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2003 privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 188.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul societătilor nationale, companiilor nationale, societătilor comerciale cu capital majoritar de stat si societătilor comerciale la care acestea detin pachetul majoritar de actiuni, denumite în continuare societăti, beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, pe baza unui program de restructurare si de reorganizare a societătii, aprobat de institutia publică implicată în privatizare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate în perioada 1 martie - 30 iunie 2003 ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor prevăzute la art. 1 beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 de ani;

c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal

cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică.

(4) În situatia în care prin contractele colective de muncă încheiate în cadrul societătilor care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 sunt prevăzute plăti compensatorii, acestea se acordă lunar, până la sfârsitul anului 2003, conform contractului colectiv de muncă, dacă concedierea colectivă s-a făcut în perioada de valabilitate a acestuia.

(5) Plătile compensatorii prevăzute conform contractului colectiv de muncă, în vigoare la data disponibilizării colective, se acordă în sume nete, potrivit legii.

(6) În lunile în care se acordă plătile compensatorii prevăzute la alin. (4) plata indemnizatiei de somaj si a venitului lunar de completare se suspendă si se va relua în lunile în care aceste plăti compensatorii nu se acordă.

(7) Dacă în perioada de acordare a plătilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei de somaj încetează potrivit legii.

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) si (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj de la articolul “Indemnizatii de somaj.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Venitul de completare si, respectiv, plătile compensatorii acordate în baza contractelor colective de muncă, inclusiv de către unitătile miniere, au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.”

5. După alineatul (3) al articolului 4 se introduc trei alineate noi, alin. (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare si de plăti compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi.

(5) Perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

(6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistică.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Lista societătilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă este cel prevăzut în programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de institutia publică implicată.”

7. Articolul 8 se abrogă.

Art. II. - Prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a actului normativ sus-mentionat si data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere în anul 2003

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere în anul 2003, denumite în continuare stocuri minime, se face de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Nivelul stocurilor minime în anul 2003 este estimat la 98.000 tone produse petroliere, cantitate calculată pe baza consumului de produse petroliere realizat în anul 2002, din care 49.000 tone produse petroliere si 49.000 tone în echivalent titei, respectiv 65.000 tone titei.

Art. 3. - (1) Structura sortimentală a stocurilor minime si defalcarea acestora pe persoanele juridice si Administratia Natională a Rezervelor de Stat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Defalcarea stocurilor minime de titei este proportională cu cantitatea de titei prelucrată în anul precedent de fiecare persoană juridică prevăzută la alin. (1).

Art. 4. - Persoanele juridice constituie stocuri minime în spatiile proprii de depozitare, iar stocurile minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat sunt depozitate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Finantarea stocurilor minime în anul 2003 se realizează de la bugetul de stat pentru stocurile constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si din sursele proprii ale persoanelor juridice prevăzute în anexa nr. 1, pentru stocurile constituite de acestea.

(2) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de persoanele juridice se fac din surse proprii, iar cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, depozitate în custodie la persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 2, revin în sarcina acestora.

            Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 378.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA SORTIMENTALĂ

si defalcarea stocurilor minime pe persoane juridice în anul 2003

 

Nr. crt.

Persoana juridică

Produsul stocat (tone)

Cantitatea

1.

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - Sucursala“Arpechim” Pitesti

titei

16.900

2.

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - Sucursala “Petrobrazi” Ploiesti

titei

18.700

3.

Societatea Comercială “Rompetrol Petromidia” - S.A. Constanta

titei

15.500

4.

Societatea Comercială “Rafo” - S.A. Onesti

titei

7.900

5.

Societatea Comercială “Astra” - S.A. Ploiesti

titei

1.400

6.

Societatea Comercială “Rompetrol Vega” - S.A. Ploiesti

titei

1.500

7.

Societatea Comercială “Steaua Română” - S.A. Câmpina

titei

900

8.

Societatea Comercială “Rafinăria Dărmănesti” - S.A. Dărmănesti

titei

350

9.

Societatea Comercială “Petrolsub” - S.A. Suplacu de Barcău

titei

1.850

 

Total:

 

65.000

10.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

benzină

24.500

 

 

motorină

24.500

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor juridice care depozitează în custodie stocuri minime constituite de Administratia Natională a Rezervelor de Stat

 

            - Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. - sucursalele Peco

            - Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul privat al statului în domeniul public al judetului Cluj

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se transmite, cu titlu gratuit, imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, în vederea organizării Casei Memoriale “Liviu si Ioana Emanuela Petrescu”.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 379.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca, str. Peana nr. 7, ap. 1

Statul român, din administrarea Ministerului Finantelor Publice

Judetul Cluj, în administrarea Consiliului Judetean Cluj

Suprafata utilă = 75,92 m2

CF 30691, Nr. topo 23223/S/1

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

            În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art. 29 din Conventia dintre România si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, ratificată prin Legea nr. 55/2003,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004 se aplică prevederile Conventiei dintre România si Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 8 iulie 2002, ratificată prin Legea nr. 55/2003, ca urmare a intrării în vigoare a acesteia la data de 28 martie 2003 prin îndeplinirea procedurii stipulate la art. 29 din conventie.

            Art. 2. - Directia generală de politică si legislatie fiscală, Directia generală de administrare a contribuabililor mari din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 martie 2003.

Nr. 428 bis.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind raportările în echivalent euro ale operatiunilor valutare efectuate de institutiile de credit

 

            Având în vedere prevederile art. 12 si 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

            Banca Natională a României emite prezenta circulară.

            Art. 1. - (1) Raportările efectuate în echivalent dolari S.U.A. de către institutiile de credit, în baza reglementărilor în vigoare emise de Banca Natională a României, vor fi realizate în echivalent euro. Evaluarea în echivalent euro a operatiunilor valutare efectuate în cursul lunii se face pe baza cursurilor pietei valutare comunicate de Banca Natională a României în ziua precedentă celei în care s-au efectuat operatiunile.

            (2) Soldurile la sfârsit de lună ale indicatorilor cuprinsi în raportările mentionate la alin. (1) vor fi exprimate în echivalent euro, pe baza cursurilor pietei valutare comunicate de Banca Natională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea.

            Art. 2. - În cazul raportărilor ce cuprind fluxuri lunare cumulate aferente perioadei ianuarie-martie 2003, operatiunile valutare vor fi evaluate în echivalent euro, luându-se în calcul cursul mediu lunar EUR/USD al fiecărei luni, calculat cu patru zecimale ca raport dintre cursurile medii lunare ROL/EUR si ROL/USD afisate la adresa de Internet a Băncii Nationale a României: www.bnro.ro

            Art. 3. - Prevederile prezentei circulare se aplică pentru raportările ce vor fi transmise Băncii Nationale a României după data de 1 mai 2003.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 11.