MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 171 (XV) - Nr. 243             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 9 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

                110. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

                175. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

                111. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor

 

                176. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

                Decizia nr. 84 din 25 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

 

                Decizia nr. 85 din 25 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

                289. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice

 

                459. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

                3.571. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind punerea în aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

 

ACTE ALE UNIUNII NATIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI

 

                Tabloul executorilor judecătoresti întocmit în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte,

si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

                Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

                Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2 din 30 ianuarie 2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003.

 

                Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

                Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 110.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

                În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României.

 

                Presedintele României decretează:

 

                Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 175.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

                Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 24 din 26 iulie 2001 privind impunerea microîntreprinderilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, cu următoarele modificări si completări:

                1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

                “Art. 1. - (1) Pot opta la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursă persoanele juridice, denumite în continuare microîntreprinderi, care îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, următoarele conditii:

                a) sunt producătoare de bunuri materiale, prestează servicii si/sau desfăsoară activitate de comert;

                b) au de la 1 până la 9 salariati inclusiv;

                c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100.000 euro inclusiv;

                d) au capital integral privat.

                (2) Persoanele juridice înfiintate în cursul unui an fiscal beneficiază de prevederile prezentei ordonante dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. a), b) si d) ale alin. (1) la momentul constituirii.

                (3) Nu intră sub incidenta prevederilor prezentei ordonante entitătile care desfăsoară activităti în domeniul bancar, al asigurărilor si reasigurărilor, cel al pietei de capital si activitatea de comert exterior.

                (4) Pentru încadrarea în cerinta privind nivelul veniturilor, se au în vedere datele financiar-contabile din balanta de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit si pierderi pentru microîntreprinderi.

                (5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinită, contribuabilul are obligatia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentei ordonante, chiar dacă ulterior îndeplineste conditiile mentionate la alin. (1).”

                2. Articolul 2 se abrogă.

                3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

                “(2) În cazul în care se achizitionează case de marcat, cota de impozit se aplică asupra veniturilor totale cumulate, din care se scade valoarea acestora, în conformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în functiune.”

                4. Articolele 6 si 7 se abrogă.

                5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

                “(2) Impozitul calculat conform dispozitiilor art. 5 se înscrie în formularul M.F. cod 14.13.01.01. «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat», «Impozit pe veniturile microîntreprinderilor».”

                6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

                “Art. 9. - Pentru neplata la termen a impozitului stabilit conform dispozitiilor art. 5 se datorează dobânzi si penalităti de întârziere stabilite potrivit legislatiei în vigoare privind colectarea si executarea creantelor bugetare.”

                7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

                “Art. 10. - (1) Constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitului, precum si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere aferente, reglementate de prezenta ordonantă, se efectuează de către organele fiscale din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

                (2) Controlul fiscal se va efectua în conformitate cu procedura prevăzută de legislatia în vigoare privind controlul fiscal, nu mai devreme de 2 ani de la data controlului fiscal anterior sau de la data intrării în vigoare a ordonantei, cu exceptia cazurilor de evaziune fiscală.

                8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

                “Art. 12. - Contestatiile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se solutionează conform legislatiei în vigoare privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de către organele Ministerului Finantelor Publice.”

 

                Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 6 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor

 

                În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

                Presedintele României decretează:

 

                Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României. 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 176.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 84

din 25 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor collective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 187/2001, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999, exceptii ridicate de Despina-Cornelia Bălasea în Dosarul nr. 1.016/LM/2002 al Curtii de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă si de Floarea Grecu în Dosarul nr. 1.017/LM/2002 al aceleiasi instante.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 20 februarie 2003 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 25 februarie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 12 iulie 2002, pronuntate în dosarele nr. 1.016/LM/2002 si nr. 1.017/LM/2002, Curtea de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999, exceptie ridicată de Despina-Cornelia Bălasea si Floarea Grecu în cadrul unor litigii de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia nu au arătat în ce constă neconstitutionalitatea Legii nr. 187/2001, ci au criticat, în special, Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, despre care au sustinut că a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 51 si ale art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât nu a fost emisă pentru organizarea executării legilor, iar prin art. 4 alin. (1), art. 10 si 11 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 se modifică, implicit, art. 2 alin. (3) din ordonantă. Pentru cazul în care nu se va admite exceptia de neconstitutionalitate pe acest motiv, se solicită constatarea faptului că art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 contravine prevederilor art. 38 alin. (2) din Constitutie, întrucât art. 4 alin. (1), art. 10 si 11 din normele de aplicare instituie termene pentru achitarea plătilor compensatorii, situatie în care, până la plata efectivă, titularii acestor drepturi sunt lipsiti de protectie socială. Pentru acelasi motiv, se consideră că dispozitiile de lege criticate contravin si prevederilor art. 20 din Constitutie, raportate la art. 11 alin. (1) si alin. (2) partea a treia din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.

Curtea de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În acest sens, se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 a fost emisă “în cadrul politicii economice a Guvernului de restructurare a industriei în sectoarele la care se referă” si cu respectarea dispozitiilor constitutionale. Se mai arată că, în realitate, autorii exceptiilor critică Hotărârea Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, hotărâre care “nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă, potrivit prevederilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. În acest sens, în esentă, arată că nici articolul unic al Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti si nici prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate. Consideră că, dimpotrivă, instituind măsuri de protectie a personalului disponibilizat prin concedieri colective, constând în acordarea de plăti compensatorii de la data desfacerii contractului individual de muncă, dispozitiile de lege criticate sunt în deplină concordantă cu art. 38 alin. (2) din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile Legii nr. 187/2001 sunt constitutionale. Astfel, cu privire la sustinerile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 în raport cu dispozitiile art. 38 alin. (2) si  art. 20 din Constitutie, consideră că sinstituirea datei desfacerii contractului individual de muncă ca termen de la care se naste dreptul la plata compensatorie constituie o garantie legală a dreptului la protectia socială a muncii”.

Se mai consideră că, “prin continutul lor, prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 asigură fiecărei persoane disponibilizate, prin concedieri colective, atât dreptul la un nivel de trai suficient, cât si dreptul de a fi la adăpost de la foame, prin instituirea dreptului la plată compensatorie”, asa încât nu sunt încălcate dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 18 noiembrie 1998, precum si dispozitiile Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 19 aprilie 2001. Autorii exceptiilor sustin, de asemenea, neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 în redactarea considerată de acestia ca fiind modificată prin Normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 4 martie 1999.

Examinând exceptiile de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 a fost abrogată prin pct. 3 al lit. B din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999. La data pronuntării prezentei decizii nu mai este în vigoare nici Legea nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 19 aprilie 2001, întrucât în preambulul Decretului nr. 247 din 12 aprilie 2001 se precizează că legea a fost promulgată pentru validarea consecintelor juridice ale ordonantei, pe perioada de aplicare a acesteia.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta este competentă să se pronunte numai asupra legilor sau ordonantelor în vigoare, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă. 

În ceea ce priveste Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, Curtea retine că si această exceptie de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, numai legile si ordonantele ori unele dispozitii din acestea pot face obiectul controlului de  constitutionalitate.  Curtea mai constată că sustinerea din notele scrise depuse în cadrul sedintei publice de dezbateri, potrivit căreia art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 a fost modificat prin art. 4, 10 si 11 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/1999, este neîntemeiată. Prin normele de aplicare se stabileste modalitatea concretă de ducere la îndeplinire a dispozitiilor ordonantei criticate, fără să se modifice prevederile acesteia referitoare la momentul nasterii dreptului la plata compensatorie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibile, exceptiile de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate .Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, exceptii ridicate de Despina-Cornelia Bălasea în Dosarul nr. 1.016/LM/2002 al Curtii de Apel Craiova - Sectia litigii de muncă si de Floarea Grecu în Dosarul nr. 1.017/LM/2002 al aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 85

din 25 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, exceptie ridicată de Minela Abagiu în Dosarul nr. 3.353/2002 al Tribunalului Mehedinti - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 20 februarie 2003 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 25 februarie 2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 31 mai 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.353/2002, Tribunalul Mehedinti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998. Exceptia a fost ridicată de Minela Abagiu în cadrul unui litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că Legea nr. 187/2001 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 15 alin. (2), potrivit căruia legea nu retroactivează, astfel încât ordonanta de urgentă a Guvernului nu poate fi aprobată retroactiv; art. 72 alin. (3) lit. l) si art. 114 alin. (1), care stabilesc că măsurile de protectie socială se pot dispune numai prin lege organică, asa încât “măsurile dispuse conform art. 1, 2, 7, 8, 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 luate ca urmare a programelor de restructurare nu sunt valabile decât din momentul aparitiei legii organice”; art. 78 care prevede că legea intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României si “deci nu se pot valida consecintele juridice pe perioada anterioară”; art. 38 alin. (2), prin aceea că “nu este posibilă aplicarea unui program de restructurare fără protectia socială a disponibilizatilor”.

Se mai arată că disponibilizarea salariatilor s-a realizat ca urmare a aplicării unei ordonante abrogate, constatată ca atare chiar în decretul de promulgare si a cărei nulitate absolută nu poate fi acoperită prin adoptarea legii de aprobare a ordonantei criticate. În consecintă, se solicită Curtii Constitutionale “să constate inexistenta, din punct de vedere juridic, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 la data aplicării ei (momentul desfacerii contractului individual de muncă)”.

Tribunalul Mehedinti - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată. În acest sens, se arată că ordonanta intră în vigoare si îsi produce efectele de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, iar dacă potrivit legii este supusă aprobării Parlamentului, aceasta capătă forta juridică a legii. Se mai arată că art. 38 alin. (2) din Constitutie priveste protectia socială a muncii si nu protectia socială a disponibilizatilor ca urmare a unui program de restructurare, textul constitutional invocat nefiind, asadar, încălcat.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În sensul acestui punct de vedere, în esentă, arată: interdictia abilitării Guvernului de a emite ordonante priveste, potrivit art. 114 alin. (1) din Constitutie, domeniul legilor organice, pe când ordonanta a cărei neconstitutionalitate a fost invocată este o ordonantă de urgentă a Guvernului, adoptată în temeiul prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (4), care reglementează măsuri de protectie, speciale pentru personalul disponibilizat prin concedieri colective, domeniu ce apartine legii ordinare, nefiind, asadar, încălcate art. 72 alin. (3) lit. l), art. 78 si art. 114 alin. (1) din Constitutie; conform art. 114alin. (4) teza a II-a si a III-a, ordonantele de urgentă intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament, “or, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, această ordonantă a fost încorporată în legea de aprobare, astfel că efectele ei se produc si pe perioada anterioară legii de aprobare, fără a încălca principiul neretroactivitătii legii, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie”.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile Legii nr. 187/2001 sunt constitutionale, arătându-se, în esentă, că această lege nu retroactivează, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 sintră în vigoare de la data depunerii sale spre aprobare la Parlament si nu de la data adoptării legii de aprobare”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 a fost abrogată prin pct. 3 al lit. B din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999. La data pronuntării prezentei decizii nu mai este în vigoare nici Legea nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 19 aprilie 2001, întrucât în preambulul Decretului nr. 247 din 12 aprilie 2001 se precizează că legea a fost promulgată pentru validarea consecintelor juridice ale ordonantei, pe perioada de aplicare a acesteia.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta este competentă să se pronunte numai asupra legilor sau ordonantelor în vigoare, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, exceptie ridicată de Minela Abagiu în Dosarul nr. 3.353/2002 al Tribunalului Mehedinti - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice

 

În conformitate cu prevederile art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii din cadrul Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectură, Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CDCAS) va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul si Normele metodologice nr. IAT 003/1997 privind atestarea organismelor de agrement tehnic în constructii, elaborate de Comisia de agrement tehnic în constructii, îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2003.

Nr. 289.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice

 

1. Prevederi generale

1.1. Prezenta procedură stabileste cadrul institutional si regulile de procedură pentru evaluarea organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii si cu Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii, cuprins în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, modificat si completat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2002. Organismele de elaborare a agrementelor tehnice de produse si organismele de elaborare a agrementelor tehnice în constructii sunt denumite în continuare organisme elaboratoare de agrement tehnic (AT).

1.2. Autoritatea competentă în domeniu este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit în continuare CTPC.

1.3. Organismele elaboratoare de AT sunt organisme specializate, cu sediul în România, abilitate în acest scop de autoritatea competentă.

1.4. Abilitarea organismelor elaboratoare de AT se face pe baza unei evaluări specifice, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

1.5. Lista organismelor abilitate să elaboreze AT se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei sau, după caz, prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al altor autorităti competente si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

1.6. CTPC tine evidenta la zi a organismelor elaboratoare de AT, conduce si monitorizează derularea procedurilor de acordare a AT.

1.7. În cadrul organizatiilor elaboratoare de AT, constituite pe plan european sau international, România este reprezentată prin CTPC.

1.8. Abilitarea organismelor elaboratoare de AT are ca scop evaluarea si recunoasterea competentei acestor organisme în efectuarea de activităti aferente elaborării AT, în conformitate cu criteriile specificate si pe baza unui sistem unitar de abilitare, prestabilit.

1.9. Activitatea de abilitare a organismelor elaboratoare de AT se declansează o dată cu solicitarea abilitării de către organismele respective si se desfăsoară pe baza prevederilor prezentei proceduri după cum urmează:

- organismul solicitant se adresează CTPC în scopul obtinerii abilitării pentru elaborarea de AT;

- CTPC numeste comisia de abilitare a organismelor solicitante. Această comisie are rolul de a instrumenta abilitarea organismelor elaboratoare de AT în conformitate cu prezenta procedură;

- sistemul de management al calitătii (SMC) al organismului elaborator de AT solicitant trebuie să fie certificat.

În cazul în care organismul are SMC certificat fără segmentul de elaborare de AT, certificarea initială va fi completată cu acest segment;

- comisia de abilitare, în urma auditului, recomandă presedintelui CTPC admiterea sau respingerea abilitării organismului solicitant. Ca urmare a recomandării comisiei de abilitare, presedintele CTPC aprobă abilitarea organismului solicitant si eliberează certificatul de abilitare, valabil pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

2. Criterii de evaluare a organismelor elaboratoare de AT în vederea abilitării

2.1. Clasificarea criteriilor

2.1.1. Criteriile utilizate în vederea abilitării organismelor elaboratoare de AT se clasifică în două categorii principale:

a) criterii eliminatorii;

b) criterii de evaluare.

2.1.2. Criteriile eliminatorii sunt acele criterii a căror îndeplinire de către organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea este o conditie obligatorie - sine qua non - pentru a fi admise în continuare în actiunea de evaluare pentru abilitare.

2.1.3. Criteriile de evaluare propriu-zise sunt acele criterii a căror apreciere (punctare) intră în calculul punctajului de evaluare luat în considerare, în vederea abilitării organismelor elaboratoare de AT solicitante.

2.2. Criteriile eliminatorii

2.2.1. Principalele criterii eliminatorii care trebuie îndeplinite si demonstrate (documentate) de către organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea se referă la următoarele elemente:

a) statutul juridic;

b) obiectul de activitate;

c) organizare si functionare;

d) capabilitate tehnică si bonitate financiară (mijloace si resurse disponibile);

e) sistemul de management al calitătii (SMC);

f) existenta uneia sau mai multor grupe specializate.

În functie de situatia concretă a organismelor elaboratoare de AT pot fi adoptate si criterii suplimentare.

2.2.2. Statutul juridic. Organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea trebuie să fie persoane juridice române sau asociatii de persoane juridice române care au forma organizatorică de cercetare-învătământ-proiectare laborator.

Demonstrarea statutului juridic al organismelor respective se face prin:

a) hotărârea Guvernului de înfiintare pentru organizatiile de cercetare autonome;

b) statutul societătii sau act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) contract de asociere în cazul persoanelor juridice asociate.

2.2.3. Obiectul de activitate al organismelor elaboratoare de AT solicitante trebuie să cuprindă domeniile corespunzătoare profilului unor grupe specializate de AT, stabilite de CTPC, pentru care solicită abilitarea. Demonstrarea obiectului de activitate trebuie să rezulte din actul constitutiv sau din statut.

2.2.4. Organizare si functionare. Organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea trebuie să dispună de o conducere si o structură administrativ-organizatorică, care să confere independenta de decizie în afara oricăror interese si impartialitate în judecarea si instrumentarea solicitărilor de AT. În cazul în care un organism elaborator de AT solicită abilitarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespunzătoare profilului unor grupe specializate de AT, diferite, implicând si un volum mare de activitate de AT, în structura sa organizatorică trebuie să existe un compartiment sau un responsabil de AT pentru a asigura armonizarea si coordonarea procedurală, precum si lucrările de secretariat si evidentă aferente acestei activităti.

Îndeplinirea acestor criterii si conditii se demonstrează prin documentele care stabilesc functiile de conducere si compartimentele implicate în activitatea de AT, atributiile si responsabilitătile aferente, precum si relatiile dintre acestea: organigrama, regulamentul de organizare si functionare (ROF), alte regulamente si proceduri.

2.2.5. Capabilitatea tehnică si bonitatea financiară a organismelor elaboratoare de AT trebuie demonstrată prin disponibilitatea mijloacelor tehnice si logistice, precum si a resurselor necesare pentru desfăsurarea adecvată a activitătii de elaborare de AT în domeniile de specialitate aferente, astfel încât să se poată fundamenta continutul AT si aprecierea aferentă, în vederea garantării aptitudinii la utilizare în constructii a produselor si procedeelor care fac obiectul AT. Astfel:

a) capabilitatea tehnică a organismelor elaboratoare de AT se demonstrează prin următorii indicatori:

- numărul total de personal, din care personal cu studii superioare (din care personal atestat), defalcat pe domeniile de specialitate aferente activitătii de AT;

- lista dotărilor tehnice (echipamente) si logistice (tehnică de calcul, software) existente, absolut necesare pentru desfăsurarea activitătii în domeniile de specialitate respective;

- asigurarea efectuării încercărilor de laborator necesare activitătii de AT (laborator propriu autorizat/acreditat, asociat cu un laborator extern autorizat/acreditat) în domeniile de specialitate respective, dovedite prin contract de asociere. Pentru testele care nu pot fi realizate în laboratorul propriu sau asociat, organismul elaborator de AT poate apela la colaborarea cu un laborator de extern specializat autorizat/acreditat;

b) bonitatea financiară, menită să asigure stabilitate si suport financiar adecvat (solvabilitatea organismelor), pentru desfăsurarea activitătii de AT fără presiuni exterioare de orice natură, se demonstrează prin indicatorii si mijloacele financiare, rezultate din ultimul bilant anual si din bugetul pe anul în curs (sau din alte documente în ceea ce priveste: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finantarea activitătii etc.).

2.2.6. Sistemul de management al calitătii. Organismele laboratoare de AT trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calitătii certificat.

2.3. Criterii de evaluare

2.3.1. Principalele criterii de evaluare pentru care se acordă puncte ce intră în punctajul de evaluare, în vederea abilitării organismelor elaboratoare de AT solicitante, se referă la următoarele elemente:

a) stadiul implementării si aplicării SMC;

b) modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente activitătii de AT;

c) criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT;

d) nivelul de confidentialitate si securitate al activitătii si documentelor de AT;

e) nivelul de informare si documentare.

În functie de situatia concretă a organismelor elaboratoare de AT pot fi adoptate si criterii suplimentare.

2.3.2. Stadiul implementării si aplicării SMC în organismele elaboratoare de AT se evaluează pe baza următoarelor date:

a) documente SMC elaborate:

- manualul de asigurare a calitătii (MAC);

- proceduri ale functiilor de sistem (PFS) (nr. si titluri);

- proceduri administrative (PAD) (nr. si titluri);

- proceduri tehnice specifice (PTS) (nr. si titluri);

b) situatia SMC:

- certificat (în copie);

- în curs de certificare (prin ce organism);

- necertificat, dar există intentia de certificare;

- evaluat prin audit extern (prin cine);

- în curs de evaluare-auditare (prin cine);

- implementat si aplicat (nr. de audituri interne efectuate);

- documentat, în curs de implementare;

- în curs de documentare (elaborare documente);

c) nivelul de instruire AQ al cadrelor de conducere:

numărul de cadre de conducere (directori si sefi de compartimente), din total, care au urmat cursuri AQ organizate de organisme specializate.

2.3.3. Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente activitătii de AT se evaluează în functie de numărul de AT efectuate, bazate pe încercări efectuate în următoarele situatii:

a) efectuarea încercărilor prin laboratorul propriu sau asociat:

- autorizat;

- acreditat;

b) efectuarea încercărilor prin subcontractare cu un laborator extern independent:

- autorizat;

- acreditat.

2.3.4. Criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT. Se iau în considerare următoarele subcriterii:

a) asigurarea obiectivitătii si impartialitătii în executarea activitătii de AT;

b) păstrarea secretului profesional;

c) asigurarea independentei personalului în instrumentarea AT si luarea deciziilor aferente;

d) asigurarea interdictiei de a se acorda consultantă agentilor economici pentru care se instrumentează AT si de a accepta avantaje materiale de la acestia.

Evaluarea acestor criterii se face pe baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de AT.

2.3.5. Nivelul de confidentialitate si securitate al activitătii si documentelor de AT se evaluează pe baza următoarelor subcriterii:

a) asigurarea confidentialitătii informatiilor vehiculate în cadrul desfăsurării activitătii de AT si a celor cuprinse în documentele elaborate si arhivate;

b) limitarea accesului la documentele din arhivă prin dispozitii scrise ale conducerii organismului elaborator de AT;

c) luarea de măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de AT să nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc;

d) limitarea prin măsuri specifice a difuzării elementelor confidentiale către întreaga masă a personalului din organismul elaborator de AT;

e) luarea de măsuri pentru păstrarea în sigurantă a documentelor privind activitatea de AT.

Evaluarea acestor criterii se face baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de AT.

2.3.6. Nivelul de informare si documentare al organismului elaborator de AT se evaluează prin natura si volumul surselor respective în domeniile de specialitate aferente AT:

a) bănci de date existente în organism;

b) posibilităti de acces la retele de bănci de date:

- interne;

- internationale;

c) numărul de titluri de documentatii existente în bibliotecă:

- cărti: - românesti;

- străine;

- reviste: - românesti;

- străine,

din care intrate în ultimii 3 ani:

- cărti: - românesti;

- străine;

- reviste: - românesti;

- străine.

2.3.7. Evidentierea îndeplinirii criteriilor de evaluare a organismelor elaboratoare de AT rezultă din chestionarul de autoevaluare completat de organismele respective si din celelalte documente depuse de acestea o dată cu solicitarea abilitării, iar verificarea îndeplinirii criteriilor de evaluare se certifică prin raportul comisiei de abilitare.

2.3.8. Punctarea criteriilor de evaluare se face pe baza indicatiilor din anexa nr. 6.

3. Pregătirea procesului de evaluare si abilitare a organismelor elaboratoare de AT

3.1. Pregătirea procesului de abilitare a organismelor elaboratoare de AT comportă următoarele actiuni:

a) stabilirea listei actualizate a domeniilor de specialitate pentru care se organizează grupe specializate de AT;

b) înfiintarea comisiei de abilitare a organismelor elaboratoare de AT;

c) înregistrarea organismelor elaboratoare de AT care urmează a fi abilitate.

3.2. Lista actualizată a domeniilor de specialitate pentru care se organizează grupe specializate de AT se stabileste de către CTPC prin reanalizarea domeniilor în care functionează grupele specializate existente, tinând seama de activitatea desfăsurată de aceste grupe, de la înfiintarea lor până în prezent, sub aspectele: volumului de activitate pe fiecare domeniu (nr. de AT), rezultatelor obtinute, calitătii si eficientei AT instrumentate si acordate. Această listă se transmite organismelor care îsi anuntă intentia de a obtine abilitarea.

3.3. Comisia de abilitare a organismelor elaboratoare de AT se înfiintează în cadrul CTPC, având ca atributie principală instrumentarea abilitării organismelor elaboratoare de AT, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.  În etapa de pregătire a procesului de evaluare si abilitare, comisia de abilitare planifică desfăsurarea procesului de abilitare aferent, pe măsura primirii solicitărilor de la organismele elaboratoare de AT.

3.4. Organismele elaboratoare de AT care urmează a fi abilitate se înregistrează de către Secretariatul CTPC, pe baza anuntării de către aceste organisme a intentiei de a se supune abilitării si a indicării domeniilor de specialitate pentru care optează în vederea abilitării.

3.5. Pentru instrumentarea evaluării organismelor elaboratoare de AT solicitante, comisia de abilitare trebuie să dispună de următoarele date si elemente:

a) documentatia depusă de solicitantul abilitării, continând: datele, informatiile si formularele completate conform cererii de abilitare (anexa nr. 1), chestionarului de informare si autoevaluare preliminară a organismului elaborator de AT (anexa nr. 2) si documentelor sistemului de management al calitătii (SMC) al organismelor elaboratoare de AT (anexa nr. 3);

b) documentele întocmite de organismele abilitate pentru evaluarea si auditarea organismelor elaboratoare de AT (anexa nr. 4);

c) indicatii privind punctarea criteriilor de evaluare a organismelor elaboratoare de AT în vederea abilitării (anexa nr. 5);

d) documente interne ale organismelor solicitante privitoare la desfăsurarea procesului de instrumentare si eliberare a AT pentru agenti economici (anexa nr. 7).

3.6. Secretariatul CTPC - care functionează si ca secretariat al comisiei de abilitare - deschide pentru fiecare organism elaborator de AT solicitant un dosar de abilitare, care contine toate datele, informatiile si documentele furnizate de solicitant si care se completează în cursul instrumentării abilitării cu documentele si rapoartele întocmite de comisia de abilitare si de organismele implicate în actiunea de evaluare si auditare, precum si cu toată corespondenta (anexa nr. 6).

4. Fazele de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze AT

4.1. Fazele procesului de abilitare

4.1.1. Procesul de abilitare a organismelor elaboratoare de AT cuprinde următoarele faze:

a) faza 0: Informarea si autoevaluarea preliminară.

Solicitarea abilitării;

b) faza 1: Verificarea criteriilor eliminatorii. Contractarea abilitării;

c) faza 2: Depunerea si analizarea documentatiei.

Initierea auditului de abilitare;

d) faza 3: Auditul de abilitare;

e) faza 4: Evaluarea finală si decizia de abilitare;

f) faza 5: Supravegherea organismelor elaboratoare de AT abilitate.

4.2. Faza 0: Informarea si autoevaluarea preliminară. Solicitarea abilitării

4.2.1. În urma comunicării de către CTPC a listei de actualizare a domeniilor de specialitate de AT, organismele elaboratoare de AT prezintă la Secretariatul CTPC cererea de abilitare, indicând domeniile de specialitate pentru care optează si chestionarul de informare si autoevaluare, completate, precum si documentele de identificare. 

4.3. Faza 1: Verificarea criteriilor eliminatorii. Contractarea abilitării

4.3.1. Secretariatul CTPC înregistrează cererea de abilitare si documentele primite de la fiecare organism elaborator de AT în registrul special de evidentă pentru abilitare si trimite dosarul fiecărui organism solicitant la comisia de abilitare.

4.3.2. Comisia de abilitare verifică îndeplinirea criteriilor eliminatorii (pct. 2.2) de către organismele elaboratoare de AT, pe baza răspunsurilor din chestionarul de autoevaluare.

În cazul organismelor elaboratoare de AT care nu îndeplinesc criteriile eliminatorii, actiunea de evaluare-abilitare se stopează. Ele pot face contestatie în termen de 15 zile calendaristice de la primirea comunicării.

Organismele elaboratoare de AT care îndeplinesc criteriile eliminatorii încheie cu CTPC contractul privind abilitarea acestora.

4.3.3. Comisia de abilitare întocmeste programul actiunii de evaluare-auditare de comun acord cu organismul elaborator de AT solicitant.

4.3.4. Organismul elaborator de AT solicitant al abilitării trebuie să detină sistemul calitătii certificat de un organism de certificare acreditat în România, certificat care va fi anexat la chestionarul de informare si autoevaluare preliminară.

În cazul în care organismul elaborator de AT solicitant al abilitării are sistemul calitătii certificat fără segmentul de elaborare de AT, va completa acest segment printr-un audit suplimentar. Secretariatul CTPC retine dosarul organismului elaborator de AT respectiv, urmând ca acesta să completeze toate documentele conform prezentei proceduri, cu exceptia documentelor auditului de abilitare care se va înlocui cu copia ultimului audit de supraveghere sau certificare, emise de organismul de certificare. Dosarul astfel constituit se supune evaluării de către comisia de abilitare.

4.4. Faza 2: Depunerea si analizarea documentatiei. Initierea auditului de abilitare

4.4.1. În urma semnării contractului cu CTPC, organismul elaborator de AT depune la Secretariatul CTPC documentatia cu privire la asigurarea calitătii (AQ) (a se vedea anexa nr. 7). Această documentatie trebuie să cuprindă: - documentele SMC propriu (MAC + proceduri) sau documentul de certificare al SMC (după caz);

- documentele de abilitare/acreditare a laboratorului propriu sau asociat ori documentul si procedura de subcontractare a lucrărilor necesare AT cu un alt laborator autorizat/acreditat;

- procedurile de instrumentare a cererilor de AT ale agentilor economici.

4.4.2. Comisia de abilitare efectuează analizarea preliminară a documentatiei depuse de organismul elaborator de AT solicitant. Dacă documentatia nu este completă sau sunt necesare informatii suplimentare, comisia de abilitare înapoiază documentatia pentru completare sau solicită efectuarea completării/corectării (în cazul unor omisiuni mai putin importante) si obtinerea unor informatii suplimentare.

4.5. Faza 3: Auditul de abilitare

4.5.1. Programul de auditare cuprinde aprecierea, în cadrul auditului de abilitare, a îndeplinirii criteriilor de evaluare propriu-zise, specificate la pct. 2.3. Această evaluare se efectuează prin analizarea si verificarea datelor si documentatiei transmise de organismul elaborator de AT solicitant (inclusiv prin inspectii sau examinări în cadrul organismului), precum si prin evaluarea SMC atât sub aspectul conformitătii documentelor sistemului cu modelul de referintă adoptat, cât si sub aspectul implementării si aplicării efective a sistemului.

4.5.2. Auditul de abilitare se încheie cu un raport de audit la care se anexează toate documentele aferente, inclusiv descrierea neconformitătilor (dacă este cazul).

Toate aceste documente se transmit de către organismul de auditare organismelor elaboratoare de AT respective, iar un exemplar se depune la dosarul de abilitare.

În raportul de audit vor fi prezentate în mod explicit modul si gradul de îndeplinire a criteriilor de evaluare, stabilite în vederea abilitării, si punctul de vedere al comisiei de abilitare cu privire la îndeplinirea acestor conditii de către organismul auditat.

4.5.3. Criterii de evaluare a grupelor specializate de AT 4.5.3.1. Grupele specializate se evaluează concomitent, în cadrul actiunii de abilitare a organismului elaborator de AT. Principalele criterii de evaluare care trebuie îndeplinite si demonstrate (prin documente) de către grupele specializate de AT, în vederea abilitării organismului, se referă la următoarele elemente ale acestor grupe:

a) conducerea, organizarea si functionarea;

b) componenta;

c) calitatea membrilor;

d) realizări în materie de AT.

4.5.3.2. Conducerea, organizarea si functionarea grupelor specializate de AT se demonstrează prin următoarele documente:

a) documentele de desemnare (numire) a conducerii grupei, emise de conducerea organismului elaborator de AT, si anume:

- pentru presedintele grupei;

- pentru raportorul grupei;

b) regulamentul de organizare si functionare a grupei specializate;

c) registrul special de procese-verbale ale sedintelor de lucru ale grupei specializate.

4.5.3.3. Componenta grupelor specializate de AT se demonstrează printr-un document de informare preliminară, semnat de presedintele grupei, care cuprinde lista nominală a membrilor grupei, cu specificarea următoarelor date:

- numele si prenumele;

- profesiunea;

- organismul elaborator de AT (institutia) unde lucrează;

- categoria profesională pe care o reprezintă.

4.5.3.4. Calitatea membrilor grupei se demonstrează printr-un document semnat de presedintele grupei, specificând următoarele date si informatii:

- pregătirea de specialitate (diplome de studii sau cursuri de specialitate, titluri stiintifice etc.);

- experienta practică în domeniu (vechime în specialitate);

- caracterizare privind respectarea criteriilor deontologice.

La această situatie se va anexa curriculum vitae pentru presedinte si raportori.

4.5.4. Procedura de evaluare a grupelor specializate de AT

4.5.4.1. Pentru evaluarea grupelor specializate de AT, comisia de abilitare aplică următoarele procedee:

a) analizarea documentelor prezentate de presedintele grupei;

b) audierea presedintelui si a raportorului grupei specializate;

c) interviuri prin sondaj cu membri ai grupei (după caz);

d) analizarea prin sondaj a unor AT eliberate de grupă.

4.5.4.2. Analizarea documentelor prezentate de presedintele grupei specializate are în vedere toate documentele specificate în criteriile de evaluare. Această analiză se referă la următoarele aspecte: legalitatea, forma de prezentare, continutul si veridicitatea documentelor respective si va cuprinde aprecieri asupra: calitătii, completării si corectitudinii datelor si informatiilor cuprinse în documente; respectării prevederilor din reglementările aplicabile.

Analizarea documentelor se încheie cu concluzii si propuneri scrise, prezentate de membrii comisiei de abilitare care au efectuat analiza.

4.5.4.3. Audierea presedintelui si a raportorului grupei specializate se desfăsoară la sediul CTPC sau la sediul organismului elaborator de AT, într-o sedintă a comisiei de abilitare, si constă în întrebări puse de membrii comisiei în scopul obtinerii de informatii suplimentare cu privire la modul de functionare si activitatea desfăsurată de grupa specializată, rezultatele obtinute.

Rezultatul audierii se consemnează într-un proces-verbal.

4.5.4.4. Interviurile cu membri ai grupei specializate se efectuează la aprecierea comisiei de abilitare cu un număr de 1-3 membri. Interviurile sunt luate de către presedintele comisiei de abilitare, asistat de cel putin încă un membru al comisiei, si se referă la identificarea si verificarea datelor personale, precum si la cunoasterea modului de lucru al grupei cuprinse în documentele primite de la presedintele grupei.

Rezultatele interviurilor sunt consemnate în procesele-verbale.

4.5.4.5. În afară de procedeele de evaluare din prezenta procedură, comisia de abilitare poate aplica si alte procedee, în functie de situatia fiecărei grupe specializate.

4.5.4.6. Rezultatele obtinute în urma operatiilor de evaluare efectuate conform procedeelor mentionate se concretizează în rapoartele de sinteză privind evaluarea fiecărei grupe specializate de AT, care se dezbat într-o sedintă finală a comisiei de abilitare, încheiată cu un proces-verbal cu propuneri referitoare la:

a) acceptarea fiecărei grupe specializate apreciate că îndeplineste în mod corespunzător criteriile de evaluare;

b) amânarea acceptării grupelor specializate apreciate că nu îndeplinesc în mod corespunzător unele dintre conditiile de evaluare;

c) reorganizarea grupelor specializate care nu îndeplinesc majoritatea criteriilor de evaluare.

4.5.4.7. Procesul-verbal care încheie actiunea de evaluare a grupelor specializate de AT se supune aprobării presedintelui CTPC.

4.5.4.8. Secretariatul CTPC transmite organismului elaborator de AT solicitant decizia de acceptare a grupelor specializate care îndeplinesc în mod corespunzător criteriile de evaluare specificate.

4.5.4.9. Activitatea de evaluare a grupelor specializate este o activitate curentă a CTPC, pentru situatiile în care apar modificări privind componenta sau domeniul de specialitate al acestora.

4.6. Faza 4: Evaluarea finală si decizia de abilitare

4.6.1. După încheierea auditului de urmărire, comisia de abilitare completează continutul dosarului de abilitare al organismului elaborator de AT respectiv cu toate documentele întocmite si trece la evaluarea finală a organismelor elaboratoare de AT solicitante, conform criteriilor de evaluare prezentate la pct. 2.3.

4.6.2. În judecarea îndeplinirii criteriilor de evaluare mentionate, comisia de abilitare acordă punctaje de evaluare pe baza analizării modului de îndeplinire a acestor criterii de către organismele auditate.

Pentru acordarea punctelor aferente diferitelor criterii se aplică indicatiile din anexa nr. 5.

4.6.3. Pe baza indicatiilor din anexa nr. 5, membrii comisiei de abilitare acordă, în mod individual, note (puncte) fiecărui criteriu, fiind necesar ca fiecare organism elaborator de AT să fie evaluat prin punctare de minimum 3 membri ai comisiei. În urma notării, fiecare membru evaluator întocmeste o fisă de evaluare conform modelului din anexa nr. 5 - tabelul nr. 2.

4.6.4. Baremele de punctare în vederea abilitării sunt următoarele:

a) punctajul maxim total care se poate acorda unui organism elaborator de AT este de 100 de puncte;

b) punctajul minim pe care trebuie să îl obtină un organism elaborator de AT pentru a fi abilitat este de 75 de puncte;

4.6.5. Punctajul final acordat unui organism elaborator de AT rezultă ca medie a punctajelor acordate de fiecare evaluator, conform fiselor de evaluare.

4.6.6. Rezultatele consemnate în fisele de evaluare ale fiecărui organism elaborator de AT sunt dezbătute de către comisia de abilitare, pe baza analizării dosarelor de abilitare respective, întocmindu-se procese-verbale de evaluare finală pentru fiecare dosar, cu propunere de admitere/respingere a abilitării, în functie de punctajele totale obtinute la îndeplinirea criteriilor de evaluare.

4.6.7. Procesele-verbale de evaluare finală întocmite de comisia de abilitare, continând propuneri de admitere/respingere a abilitării, împreună cu dosarele de abilitare ale organismelor elaboratoare de AT respective, completate cu toate documentele aferente, conform anexei nr. 6, se înaintează la Secretariatul CTPC pentru a fi supuse aprobării presedintelui CTPC.

4.6.8. În cursul evaluării finale, comisia de abilitare si presedintele CTPC pot solicita lămuriri suplimentare de la organismul elaborator de AT solicitant.

Aceste lămuriri se pot referi atât la datele si documentele cuprinse în dosarele de abilitare, cât si la o serie de aspecte care ar putea contribui la formarea unei impresii cât mai exacte a stadiului în care se află organismele elaboratoare de AT solicitante.

4.6.9. În urma aprobării de către presedintele CTPC a propunerii de admitere a abilitării, Secretariatul CTPC completează formularul certificatului de abilitare (anexa nr. 8) pentru organismul elaborator de AT abilitat, care se semnează în două exemplare de presedintele CTPC. Un exemplar se remite organismului elaborator de AT solicitant, iar celălalt se introduce în dosarul de abilitare al organismului respectiv, rămas în arhiva CTPC. Lista organismelor elaboratoare de AT abilitate se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Certificatele de abilitare au valabilitate 5 ani.

4.6.10. Respingerea abilitării unui organism elaborator de AT, cu motivarea deciziei, se notifică organismului respectiv.

4.7. Faza 5: Monitorizarea organismelor elaboratoare de AT abilitate

4.7.1. În perioada de valabilitate a abilitării se efectuează audituri anuale de supraveghere la 6, 18, 30, 42 si 54 de luni de la abilitare.

Auditul de supraveghere efectuat de comisia de abilitare are ca scop verificarea mentinerii în continuare a îndeplinirii conditiilor si criteriilor pe baza cărora s-a acordat abilitarea. Raportul auditului de supraveghere se transmite de către comisia de abilitare la organismul elaborator de AT si la Secretariatul CTPC, pentru depunerea la dosarul de abilitare respectiv.

4.7.2. Auditul de supraveghere se efectuează în acelasi mod ca si auditul de abilitare, dar cu simplificarea si restrângerea chestionarului de audit, în functie de situatia reală a fiecărui organism elaborator de AT abilitat.

4.7.3. În cazul în care în raportul auditului de supraveghere sunt mentionate neconformităti, presedintele CTPC desemnează un membru al comisiei care analizează situatia si face propuneri scrise pentru mentinerea conditionată sau suspendarea abilitării. Presedintele CTPC decide mentinerea conditionată sau suspendarea abilitării, informând CTPC la prima sedintă.

4.7.4. Organismele elaboratoare de AT vor transmite rapoartele auditurilor de supraveghere ale SMC, elaborate de organismul certificator, la Secretariatul CTPC.

4.8. Contestatii

4.8.1. Organismele elaboratoare de AT pot face contestatii la orice decizie a comisiei de abilitare cu privire la actiunea de abilitare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării.

4.8.2. În vederea solutionării contestatiilor primite si înregistrate la secretariat, presedintele CTPC desemnează un membru al CTPC pentru efectuarea în termen de 30 de zile a unei anchete, în conditii de etică profesională si confidentialitate, cu privire la obiectul contestatiei.

4.8.3. În urma anchetei efectuate, membrul CTPC însărcinat cu aceasta întocmeste un raport cu propuneri de solutionare pe care îl sustine în prima sedintă a CTPC.

4.8.4. CTPC analizează raportul si dispune secretariatului emiterea răspunsului către solicitant si demararea eventualelor actiuni necesare.

4.8.5. În cazul în care organismul ce face contestatia nu este satisfăcut de răspunsul CTPC, se poate adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în vederea solutionării de către acesta a contestatiei sale.

5. Prelungirea valabilitătii abilitării organismelor elaboratoare de AT

5.1. Cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de abilitare de 5 ani, organismele elaboratoare de AT pot solicita prelungirea abilitării, depunând la Secretariatul CTPC cererea de prelungire si o informare cu privire la elementele care au suferit modificări fată de cele depuse la abilitarea anterioară.

Dosarele de prelungire a valabilitătii abilitării organismelor elaboratoare de AT sunt transmise de Secretariatul CTPC la comisia de abilitare.

5.2. Secretariatul CTPC declansează procedura de prelungire a abilitării organismelor elaboratoare de AT prin informarea comisiei de abilitare a organismelor elaboratoare de AT cu privire la solicitare.

În cazul în care organismul elaborator de AT a fost supus auditului de supraveghere anual, în cel de-al 5-lea audit va include si verificările necesare prelungirii abilitării de elaborare de AT.

Organismele elaboratoare de AT care nu au fost supuse auditului anual de supraveghere, în vederea prelungirii abilitării, vor urma procedura de abilitare initială.

5.3. Comisia de abilitare analizează documentele si în completare audiază presedintii si raportorii grupelor specializate care nu au avut activitate în această calitate în cursul abilitării anterioare.

5.4. În urma analizei documentelor de audit si a audierii presedintilor si raportorilor grupelor specializate, comisia de abilitare recomandă presedintelui CTPC prelungirea abilitării organismelor elaboratoare de AT.

5.5. Presedintele CTPC aprobă prelungirea abilitării organismului solicitant.

5.6. Prelungirea se mentionează în certificatul de abilitare al organismului elaborator de AT.

6. Atributii si responsabilităti

6.1. Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii

6.1.1. CTPC stabileste lista actualizată a domeniilor de specialitate pentru care se organizează grupe specializate de AT.

6.1.2. CTPC numeste comisia de abilitare a organismelor elaboratoare de AT, conform pct. 1.9.

6.1.3. Presedintele CTPC:

a) aprobă propunerile de admitere/respingere a abilitării, prezentate de comisia de abilitare, dispune eliberarea certificatelor de abilitare pentru organismele elaboratoare de AT admise si semnează certificatele respective;

b) asigură rezolvarea contestatiilor depuse de organismele elaboratoare de AT sau de grupele specializate la deciziile privind desfăsurarea abilitării, conform pct. 4.8.

6.1.4. Secretariatul CTPC:

a) asigură secretariatul comisiei de abilitare;

b) completează si păstrează registrul de abilitare, în care sunt înregistrate cererile de abilitare/mentinere a abilitării ale organismelor elaboratoare de AT solicitante; deschide, gestionează si arhivează dosarele de abilitare ale acestora, în care se depun documentatia si corespondenta aferentă procesului abilitării;

c) asigură legătura dintre CTPC cu celelalte părti implicate în procesul de abilitare (comisia de abilitare, organisme elaboratoare de AT etc.);

d) primeste si înregistrează contestatiile si transmite modul de rezolvare a acestora de către cei interesati.

6.2. Comisia de abilitare

6.2.1. Asigură instrumentarea abilitării organismelor elaboratoare de AT, în conformitate cu prezenta procedură, pe baza documentelor depuse de organismele elaboratoare de AT solicitante.

6.2.2. Verifică îndeplinirea de către organismele elaboratoare de AT solicitante a criteriilor eliminatorii pentru abilitare.

6.2.3. Stabileste împreună cu organismul elaborator de AT solicitant programul de evaluare.

6.2.4. Efectuează evaluarea finală a organismelor elaboratoare de AT solicitante, pe baza datelor si elementelor cuprinse în documentele de abilitare completate la zi, în conformitate cu criteriile de evaluare si cu metodologia de punctare indicată la pct. 4.7 si în anexa nr. 5.

6.2.5. Propune presedintelui CTPC admiterea sau respingerea abilitării organismelor elaboratoare de AT, în functie de punctajele totale obtinute la îndeplinirea criteriilor de evaluare.

6.2.6. Efectuează evaluarea grupelor specializate de AT, în vederea abilitării organismului pe baza criteriilor de evaluare (pct. 4.5.3).

6.3. Organismele elaboratoare de AT solicitante

6.3.1. Depun la Secretariatul CTPC cererea de intentie pentru abilitare, indicând domeniile de specialitate pentru care optează.

6.3.2. Depun la Secretariatul CTPC cererea de abilitare si chestionarul de informare-autoevaluare preliminară completate, precum si documentatia pentru abilitare pentru organismele elaboratoare de AT.

6.3.3. Încheie cu CTPC contractele de abilitare.

6.3.4. Asigură cadrul si conditiile necesare pentru desfăsurarea auditurilor de abilitare, urmărire (după caz) si supraveghere.

6.3.5. Întreprind actiunile corective necesare pentru eliminarea neconformitătilor constatate prin rapoartele de audit.

6.3.6. Asigură respectarea cerintelor stabilite prin documentele aferente procedurii de abilitare si îsi asumă responsabilitatea pentru întocmirea corectă si completă a tuturor documentelor depuse în vederea abilitării.

6.3.7. Depun contestatii, după caz, la deciziile CTPC privind desfăsurarea procesului de abilitare.

7. Prevederi finale

7.1. În vederea abilitării, organismele elaboratoare de AT solicitante vor contracta cu CTPC efectuarea abilitării, suportând toate cheltuielile aferente acesteia.

7.2. Organismele elaboratoare de AT abilitate vor respecta atributiile, obligatiile si răspunderile stabilite prin prezenta procedură.

7.3. Abilitarea organismelor elaboratoare de AT se acordă pe o perioadă de 5 ani, interval în care se vor efectua audituri de supraveghere, conform prevederilor din prezenta procedură. Costul acestor audituri se vor include în contractul încheiat cu CTPC, prevăzându-se recalcularea cheltuielilor în functie de rata inflatiei.

7.4. Până la constituirea CTPC, atributiile acestuia în domeniul abilitării organismelor elaboratoare de AT sunt realizate de Comisia Natională de Agrement Tehnic în Constructii (CNATC) din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Până la aceeasi dată atributiile comisiei de abilitare a organismelor elaboratoare de AT sunt îndeplinite de către Inspectoratul de Stat în Constructii, care pentru plata activitătii de abilitare a acestor organisme încheie contracte cu organismele respective.

7.5. Organismele care la data prezentei proceduri elaborează AT în constructii, ca urmare abilitării provizorii acordate de CNATC, vor fi abilitate conform prevederilor pct. 5.

7.6. După acordarea abilitării pot interveni următoarele schimbări ale acesteia:

a) prelungirea valabilitătii la cererea organismului elaborator de AT;

b) suspendarea abilitării, care poate interveni în cazul în care se constată abateri de la criteriile ce trebuie îndeplinite de către organismul elaborator de AT abilitat, la propunerea factorilor implicati; suspendarea se notifică în scris organismului elaborator de AT, care poate supune CTPC, după eliminarea cauzelor de suspendare, o cerere de reexaminare a cazului, care să conducă la revizuirea deciziei de suspendare;

c) retragerea abilitării în cazul în care, cu ocazia revizuirii sau reexaminării după suspendare, se constată situatii care conduc la această decizie;

d) anularea abilitării în cazul în care organismul elaborator de AT îsi încetează activitatea.

7.7. Acordarea, prelungirea, suspendarea, retragerea si anularea abilitării se efectuează de către CTPC.

7.8. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE ABILITARE

 

1. Date de identificare

Denumirea organismului elaborator de AT solicitant

Statutul juridic …..

Sediul (adresa): localitatea …, codul postal ..., str. . nr. ..., judetul/sectorul ..., telefon ..., fax ..., e-mail .., cont bancar ….

Numele persoanei împuternicite să reprezinte organismul în legătură cu atestarea …, functia …., telefon …..

2. Obiectul cererii

Se solicită abilitarea, ca organism elaborator de AT, în următoarele domenii de specialitate (corespunzătoare grupelor specializate de AT):

3. Declaratia de acceptare a cerintelor

Subsemnatul, ……………. , declar că am luat cunostintă de cerintele si obligatiile rezultate din Procedura (conducătorul organismului) de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice cu care sunt de acord, asumându-mi întreaga responsabilitate în respectarea acestor cerinte.

4. Anexe la cerere:

- Chestionarul de informare si autoevaluare, completat (anexa nr. 2).

 

Conducătorul organismului,

……………

(numele, prenumele si semnătura)

 

                Data …..

 

ANEXA Nr. 2

 

CHESTIONAR

de informare si autoevaluare preliminară a organismului elaborator de AT ...

 

Notă introductivă

Chestionarul, completat pe propria răspundere de către conducerea organismului elaborator de AT, reprezintă o informare a acestuia cu privire la sistemul de management al calitătii aplicat de aceasta, fată de cerintele internationale în domeniu, si constituie baza de plecare pentru organismul de auditare.

Chestionarul se completează de către fiecare organism elaborator de AT solicitant care doreste abilitarea privind elaborarea de agremente tehnice.

Răspunsurile la întrebări si datele furnizate trebuie să fie corecte si să se refere la situatii reale existente la data completării chestionarului.

Răspunsurile trebuie să fie redactate lizibil, concis si la obiect.

În cazul întrebărilor la care se răspunde cu “DA” sau “NU” se bifează cu “X” rubrica din dreptul întrebării.

Eventualele corecturi (modificări) ale textului trebuie să fie însotite de semnătura persoanei responsabile cu redactarea răspunsurilor.

Comisia de abilitare a organismelor elaboratoare de AT si organismul de auditare asigură păstrarea secretului profesional asupra continutului chestionarului.

1. Date generale de identificare

1.1. Denumirea organismului elaborator de AT

1.2. Statutul juridic (persoană juridică română):

a) Organizatia de cercetare (institut, centru, laborator) functionând după modelul regiilor autonome ……………… , nr. hotărârii Guvernului de înfiintare sau al actului de înfiintare …

b) Societatea Comercială

- nr. actului juridic de constituire ….

- certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comertului ….

- nr. de autentificare a statutului la biroul notarului public

1.3. Sediul (adresa): localitatea …………, codul postal………..., str. ..., nr. ..., judetul/sectorul ., telefon , fax ..., e-mail ..., cont nr. ..., Banca

1.4. Conducerea organismului:

- director general (nume, prenume, telefon): …..

- director executiv (nume, prenume, telefon): ….

- director tehnic (stiintific) care răspunde de activitatea AT (nume, prenume, telefon): …..

- director economic (nume, prenume, telefon)

1.5. Persoane împuternicite (nume, functie, telefon) în legătură cu:

a) activitatea de AT

b) asigurarea calitătii

2. Obiect de activitate

Domenii, conform actului constitutiv/statutului, corespunzătoare profilului grupelor specializate de AT, pentru care se cere abilitarea:

a) ………………………………………………………

b) ………………………………………………………

c) ………………………………………………………

d) ………………………………………………………

e) ………………………………………………………

f) ………………………………………………………

g) ………………………………………………………

 

3. Organizare si functionare

 

Nr. crt.

Întrebări

Răspunsuri

Comentarii

DA

NU

N/A

3.1.

Există o organigramă a organismului, din care să rezulte structura organizatorică si compartimentele (functiunile) corespunzătoare obiectului de activitate?

 

 

 

 

3.2.

Din organigramă rezultă nivelurile de subordonare ierarhică?

 

 

 

 

3.3.

Sunt definite, prin documente aprobate de conducere, atributiile si responsabilitătile compartimentelor si persoanelor care conduc, efectuează sau verifică activităti în legătură cu procesul de AT?

 

 

 

 

3.4.

Există un compartiment si/sau o persoană responsabilă cu armonizarea, coordonarea procedurală si evidenta activitătii

de AT?

 

 

 

 

 

4. Capabilitatea tehnică si bonitatea financiară

4.1. Capabilitatea tehnică

a) Total personal ,

din care personal cu studii superioare ……………………..,

din care personal cu studii superioare autorizat pe post ……………………,

b) Personal cu studii superioare ………………………,

din care cu specialitate în domenii de AT, total ………………….,

din care în domeniul ……………...;

domeniul ………………………....;

domeniul ………………………….;

domeniul ………………………….;

domeniul …………………………..;

domeniul …………………………...;

domeniul ……………………………

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de AT solicitant, ale documentelor care stabilesc organizarea, functiile de conducere si compartimentele implicate sau care au incidentă asupra activitătii de AT, precum si atributiile si responsabilitătile acestora: organigrama, regulamentul de organizare si functionare (ROF), regulamentul de ordine interioară (ROI), fise de sarcini etc.

c) Dotările tehnice si logistice pentru activitatea în domeniile de specialitate aferente AT:

- echipamente (se vor nominaliza cele mai importante): …………..........;

- mijloace logistice: tehnică de calcul, software etc. (se vor nominaliza cele mai relevante): ........;

d) asigurarea încercărilor de laborator în domeniile de specialitate aferente activitătii de AT:

 

Domenii de specialitate

 

Documente (nr., data si organismul emitent)

privind:

laboratorul propriu

sau asociat autorizat/acreditat

laboratorul extern

(sub contract) autorizat/acreditat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar copii, certificate de conducerea organismului elaborator de AT, ale următoarelor documente: certificat de abilitare/acreditare pentru laboratorul propriu sau asociat; contract de efectuare încercări prin laborator extern autorizat/acreditat; certificat de abilitare/acreditare pentru laboratorul extern.

4.2. Bonitate financiară:

 

Domenii de specialitate

 

Valori în mii lei pentru

anul în curs

(buget)

anul precedent

(bilanţ)

1. Cifra de afaceri totală Sp ……………………………

 

 

2. Profit (+)/pierderi (-) Lp …………………………

 

 

3. Obligatii contractuale neonorate, total ………………….

 

 

 

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar sinteze ale bilantului pe anul precedent si ale bugetului pe anul în curs.

5. Sistemul de management al calitătii (SMC)

5.1. Documente

Documente SMC elaborate:

- manualul de asigurare a calitătii - MAC: cod

- PFS: nr. de proceduri

- PAD: nr. de proceduri

- PTS: nr. de proceduri

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar o listă a procedurilor elaborate, semnată de conducerea organismului elaborator de AT.

5.2. Stadiul implementării SMC

 

Nr. crt.

Întrebări

Răspunsuri

Comentarii

DA

NU

N/A

1.

Sistemul SMC este certificat?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati nr., data si emitentul certificatului

 

 

 

 

2.

Sistemul este în curs de certificare?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati numele organismului de certificare ..

 

 

 

 

3.

Sistemul este necertificat, dar există intentia de certificare ..

 

 

 

 

4.

Sistemul este evaluat prin audit extern?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati organismul de evaluare

 

 

 

 

5.

Sistemul este în curs de evaluare?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati organismul de evaluare …

 

 

 

 

6.

Sistemul este implementat si aplicat?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati nr. de audituri interne efectuate

 

 

 

 

7.

Sistemul este documentat si în curs de implementare

 

 

 

 

8.

Sistemul este în curs de documentare (elaborare de documente)

 

 

 

 

 

                5.3. Structura manualului de asigurare a calitătii – MAC

 

Elemente SMC tratate în MAC

Nr. paragrafului corespunzător

din SR EN seria 9000

Codul PTS corespunzătoare

Nr. capitolului si paragrafului

Denumirea elementelor după MAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de AT, ale următoarelor documente: MAC si PTS.

5.4. Cunoasterea si aplicarea elementelor principale ale SMC

 

Nr. crt.

Întrebări

Răspunsuri

Comentarii

DA

NU

N/A

1.

Este definită în scris politica calitătii?

 

 

 

 

2.

Există un reprezentant al conducerii organismului, desemnat permanent, cu atributii si responsabilităti privind îndeplinirea cerintelor standardului de referintă?

 

 

 

 

3.

Există un compartiment sau un responsabil cu asigurarea calitătii?

 

 

 

 

4.

Sunt prelucrate si cunoscute prevederile documentelor SMC de către personalul implicat în activităti care au incidentă asupra calitătii?

 

 

 

 

5.

Se initiază actiuni care să permită prevenirea aparitiei de neconformităti?

 

 

 

 

6.

Se efectuează audituri interne ale calitătii?

 

 

 

 

7.

Auditurile interne se efectuează de persoane independente de domeniile auditate?

 

 

 

 

8.

Sunt identificate si efectuate înregistrări privind calitatea?

 

 

 

 

9.

Sunt stabilite responsabilităti pentru gestionarea documentelor?

 

 

 

 

10.

 Există proceduri pentru tinerea sub control, verificare, analizare si avizare a lucrărilor de conceptie, inclusiv AT elaborate în cadrul organismului?

 

 

 

 

11.

Există un plan anual de instruire a personalului?

 

 

 

 

12.

Cadrele de conducere (directorii, sefii compartimentelor) au urmat cursuri de instruire AQ tinute de organisme specializate?

Dacă da, să se indice într-o anexă următoarele date:

- numele cadrelor de conducere

- cursurile absolvite si nr. certificatelor aferente

- organismele care au eliberat certificatele

 

 

 

 

 

                6. Activitatea de elaborare de AT desfăsurată de organismele elaboratoare de AT în ultimele 12 luni, pentru care s-au elaborat AT

6.1. Domenii de specialitate, corespunzătoare grupelor specializate de AT pentru care s-au elaborat AT:

domeniul ………………. ;

domeniul ………………..;

domeniul .……………….;

domeniul ………………..;

domeniul ………………. ;

domeniul ………………..

6.2. Numărul total de AT elaborate …………….(număr), din care pentru domeniile: ………………

 

6.3. Numărul total de AT pentru care s-a efectuat urmărirea comportării în exploatare a produselor aferente ..

6.4. Numărul total de AT propuse a fi sistate sau anulate ..

6.5. Numărul de cereri de AT nerezolvate în termen ..

6.6. Modul de asigurare a instruirii personalului implicat în activitatea de AT. Se vor mentiona documente (înregistrări) aferente, inclusiv referitoare la asigurarea îndeplinirii criteriilor deontologice ………………..

 

7. Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente elaborării de AT

 

Nr.

crt.

 

Număr de AT bazate pe încercări efectuate în laboratoare

autorizate

acreditate

variante

7.1.

AT elaborate în ultimele 12 luni, pentru care s-au efectuat încercări în laborator propriu sau asociat

 

 

 

7.2.

AT elaborate în ultimele 12 luni, pentru care s-au efectuat încercări în laboratoare externe

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

8. Îndeplinirea criteriilor deontologice de către personalul C-D, implicat în activitatea de elaborare de AT

 

Nr. crt.

Întrebări

Răspunsuri

Comentarii

DA

NU

N/A

8.1.

Se asigură obiectivitatea si impartialitatea în executarea activitătilor de AT?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul intern prin care se prevede această obligatie

 

 

 

 

8.2.

Se asigură păstrarea secretului profesional?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul intern unde se prevede această obligatie

 

 

 

 

8.3.

Se asigură independenta personalului C-D în instrumentarea AT si luarea deciziilor aferente?

 

 

 

 

8.4.

Este reglementată interdictia personalului C-D de a acorda consultantă agentilor economici pentru care se instrumentează AT si de a accepta avantaje materiale de la acestia?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul de reglementare

 

 

 

 

9.

 

Asigurarea nivelului de confidentialitate si securitate al activitătii si documentelor de AT

 

 

 

 

9.1.

Se asigură confidentialitatea informatiilor vehiculate în cursul desfăsurării activitătii de AT si a celor cuprinse în documentele aferente elaborate si arhivate?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul intern care le prevede

 

 

 

 

9.2.

Este limitat accesul la documentele din arhivă, prin dispozitii scrise ale conducerii organismului?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul care contine aceste dispozitii

 

 

 

 

9.3.

Se iau măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de AT să nu cunoască sau să nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul care a instituit aceste măsuri ..

 

 

 

 

9.4.

 

Se iau măsuri specifice pentru limitarea difuzării elementelor confidentiale către întreaga masă a personalului din organism?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul privitor la aceste măsuri ..

 

 

 

 

9.5.

Există măsuri pentru păstrarea în sigurantă a documentelor privind activitatea de AT?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documentul care le prevede...

 

 

 

 

10. Nivelul de informare si documentare al organismelor elaboratoare de AT în domeniile de specialitate aferente

10.1.

Bănci de date

 

 

 

 

 

a) Dispune organismul elaborator de AT de bănci de date în domeniile de specialitate de AT?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati domeniile AT în care există bănci de date în organism

 

 

 

 

 

b) Are organismul elaborator de AT acces la retelele de bănci de date:

- interne?

- internationale?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicati retelele respective ...

 

 

 

 

10.2.

Documentatii tehnice (biblioteca)

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de titluri

 

Numărul de titluri de documentatii tehnice existente în bibliotecă în domeniile de specialitate AT - total,

din care:

- cărti românesti

- cărti străine

- reviste românesti

- reviste străine

 

 

Total

din care procurate în ultimii 3 ani

 

Anexe la chestionar: ……………….. (documente anexate, mentionate în notele de subsol la diferite capitole ale chestionarului)

 

Declaratia conducerii organismului elaborator de AT

 

Confirmăm prin prezenta declaratie că acest chestionar a fost completat de către persoane împuternicite de conducerea organismului.

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea si realitatea răspunsurilor.

 

Director general,

….…………...

Data

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

documentelor sistemului de management al calitătii (SMC) al organismelor elaboratoare de AT

 

1. Manualul de asigurare a calitătii (MAC)

2. Proceduri ale functiilor de sistem (PFS)

3. Proceduri administrative (PAD)

4. Proceduri tehnice specifice (PTS)

5. Documente privind audituri interne (plan si rapoarte de audit, rapoarte de neconformităti -RNC -, rapoarte de actiuni corective - RAC)

6. Documente privind analizarea SMC (procese-verbale, rapoarte)

7. Documente privind evaluarea SMC (audituri externe).

 

NOTĂ:

Documentele se evaluează de organismul de auditare.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

documentelor întocmite de organismele abilitate, pentru evaluarea si auditarea

organismelor elaboratoare de AT

 

1. Documente privind auditul de abilitare:

1. a) Plan de audit

1. b) Componenta echipei de audit

1. c) Chestionar de audit

1. d) Raport de audit

1. e) Rapoarte de actiuni corective

1. f) Proces-verbal de sinteză a auditului de abilitare [dacă este necesar audit de urmărire, se întocmeste după realizarea acestuia - pct. 2 lit. c)].

2. Documente privind auditul de urmărire a neconformitătii:

1. a) Plan de audit

1. b) Raport de audit cu concluzii

1. c) Proces-verbal de sinteză a auditului de abilitare

3. Documente privind audituri de supraveghere:

1. a) Plan de audit

1. b) Raport de audit cu concluzii.

 

ANEXA Nr. 5

 

INDICATII

privind punctarea criteriilor de evaluare a organismelor elaboratoare de AT în vederea abilitării

 

Tabelul 1

 

Nr. crt.

Denumirea criteriilor recomandat

Punctajul maxim

1.

Stadiul implementării si aplicării SMC

35

2.

Modul de asigurare a încercărilor de laborator

30

3.

Criterii deontologice pentru personalul implicat în AT

10

4.

Nivelul de confidentialitate si securitate al informatiilor si documentelor

10

5.

Surse de informare si documentare

15

 

TOTAL:

100 de puncte

 

NOTĂ :

În cazul unor criterii cu un număr mare de indicatori se recomandă următorul procedeu de notare:

- notarea să se facă separat pentru fiecare indicator, cu note cuprinse între 0 si nota maximă acordată criteriului respectiv;

- nota (punctajul) finală (întregită) a criteriului rezultă ca medie a notelor partiale acordate indicatorilor.

 

Fisă de evaluare

 

Tabelul 2

 

Evaluator: Numele si prenumele

Institutia

Profesia

Organismul elaborator de AT ……

 

Nr. crt.

Denumirea criteriilor

Punctajul acordat

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

TOTAL PUNCTAJ:

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

CONTINUTUL

dosarului de abilitare pentru organismele de AT solicitante

 

1. Documentele din Lista documentelor pe baza cărora CTPC abilitează organismele elabo-

ratoare de AT (anexa nr. 7)

2. Duplicatul (partea nedetasabilă) a certificatului de abilitare

3. Documente privind prelungirea abilitării

4. Documente privind tratarea eventualelor contestatii

5. Toată corespondenta legată de acordarea, mentinerea si prelungirea abilitării.

 

ANEXA Nr. 7

 

LISTA

documentelor pe baza cărora CTPC abilitează organismele elaboratoare de AT

 

I. Documente de initiere a abilitării

1. Cererea de abilitare a organismului elaborator de AT (anexa nr. 1)

2. Chestionarul de informare si autoevaluare preliminară (anexa nr. 2)

II. Documente de identificare a organismelor elaboratoare de AT

1. Hotărâre a Guvernului (HG) sau actul juridic de constituire

2. Statutul organismului

III. Documente privind organizarea si functionarea organismelor elaboratoare de AT

1. Organigrama

2. Regulament de organizare si functionare (ROF)

3. Regulament de ordine interioară (ROI)

IV. Documente ale sistemului propriu de management al calitătii (SMC)

1. Documente conform anexei nr. 3

2. Document de certificare SMC, eliberat de un organism de certificare acreditat (după caz)

V. Documente privind asigurarea încercărilor de laborator (după caz)

1. Certificat de abilitare/acreditare a laboratorului propriu

2. Document privind subcontractarea încercărilor de laborator cu un laborator autorizat/acreditat

VI. Documente privind pregătirea si competenta profesională si conditii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT

1. Curriculum vitae (pentru presedintele si raportorul grupei)

2. Procese-verbale de instruire si testare

3. Procese-verbale de interviuri

4. Dovezi privind semnarea codului deontologic

VII. Documente privind instrumentarea de către organisme a eliberării AT, cerute de agenti economici

1. Proceduri tehnice pentru instrumentarea elaborării, supravegherii si urmăririi AT

2. Contract-tip pentru AT

3. Tarife pentru AT

VIII. Documente privind evaluarea si auditarea organismelor elaboratoare de AT

1. Documente conform anexei nr. 6

2. Dovezi pentru achitare de tarife autorizate

3. Fise de evaluare

4. Procese-verbale de evaluare finală întocmite de comisia de abilitare.

 

ANEXA Nr. 8*)

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.772/2002

pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 27 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

- Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Data plătii salariilor în întelesul prezentului ordin reprezintă data ridicării sumelor în numerar de către institutia publică sau data alimentării conturilor de card ale salariatilor institutiilor publice.

(2) În scopul respectării datei plătii salariilor prevăzute la alin. (1), unitătile teritoriale ale Trezoreriei statului vor comunica ordonatorilor de credite termenele limită până la care se depun documentele prin care se dispune plata acestor drepturi.”

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2003.

Nr. 459.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

 

În temeiul prevederilor art. 7 lit. d), ale art. 17 lit. d) si ale art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,

având în vedere dispozitiile art. 30 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - 1) Se aprobă ca, începând cu data de 3 martie 2003, Directia generală juridic, audit si control din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării să elibereze avizele prevăzute la art. 7 lit. d) si art. 17 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, până la înfiintarea unei structuri în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, conform art. 51 din acelasi act normativ.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se poate elibera în urma analizării următoarelor documente, prezentate de solicitanti, persoane fizice sau juridice:

a) actul constitutiv - în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul;

b) statutul asociatiei sau fundatiei, după caz - în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) dovada disponibilitătii denumirii, eliberată de Ministerul Justitiei - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

(3) Avizul prevăzut la alin. (1) se înaintează, după caz, solicitantilor sau instantei judecătoresti competente.

Art. 2. - (1) Ca urmare a primirii de la Ministerul Justitiei a documentatiei prevăzute la art. 52 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, Ministerul Educatiei si Cercetării verifică, în cazul fiecărei asociatii sau fundatii, existenta avizului său, prevăzut la art. 1 alin. (1).

(2) În cazul în care, după verificarea documentatiei, se constată lipsa avizului necesar pentru înfiintarea persoanei juridice sau că obiectul de activitate al acesteia nu intră în sfera de competentă a Ministerului Educatiei si Cercetării, Directia generală juridic, audit si control sesizează Ministerul Justitiei pentru a lua măsurile de rigoare în vederea respectării legalitătii.

(3) În cazul nerespectării dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată, Directia generală juridic, audit si control din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării urmează să sesizeze Ministerul Justitiei pentru a lua măsurile de rigoare în vederea respectării legalitătii.

Art. 3. - Directia generală juridic, audit si control va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 martie 2003.

Nr. 3.571.

 

ACTE ALE UNIUNII NATIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI

 

UNIUNEA NATIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI

 

TABLOUL EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI

întocmit în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

Nr. crt.

Executor judecătoresc

Circumscriptia

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

1.

Sapta Florian

Alba Iulia

2.

Baba Teodor Nicolae

Alba Iulia

3.

Aldea Marin Vasile

Aiud

4.

Sărătean Dtru Alexandru

Blaj

5.

Sav Augustin

Câmpeni

6.

Boldas Liviu Nicolae

Sebes

7.

Cârja Ispas

Sibiu

8.

Cruduleci Horatiu

Sibiu

9.

Marin Vasile

Sibiu

10.

Tatu Felician Liviu

Sibiu

11.

Tudor Vasile Petru

Medias

12.

Rotaru Simion

Medias

13.

Baciu Traian

Hunedoara

14.

Barboni Eugen

Deva

15.

Benteu Aron

Deva

16.

Vrabie Florin Constantin

Petrosani

17.

Dumitrache Emilia

Petrosani

18.

Oancea Petru

Orăstie

19.

Rovinar Daniel Marin

Brad

20.

Nutescu C-tin Ciprian

Săliste

21.

Opris Ofelia

Hateg

22.

Scutea Sorin

Agnita

23.

Ifrim Remus

Hunedoara

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Pitesti

24.

Bucescu Emanoil Aron

Pitesti

25.

Rada Ion

Pitesti

26.

Ioana Cristian

Pitesti

27.

Negoescu Adrian Gheorghe

Pitesti

28.

Copaci Vasile Dorel

Pitesti

29.

Fieraru Eugen

Pitesti

30.

Mitu Mihai Ioan

Câmpulung

31.

Iordache Vasile

Curtea de Arges

32.

Răducă Constantin Râmnicu Vâlcea

 

33.

Bunescu D- tru Teodor

Râmnicu Vâlcea

34.

Deaconu Mihai

Râmnicu Vâlcea

35.

Gătejescu Bogdan Constantin

Râmnicu Vâlcea

36.

Buzatu Constantin

Râmnicu Vâlcea

37.

Condoiu Florea

Drăgăsani

38.

Văleanu Ilie

Horezu

39.

Radu Marius

Brezoi

40.

Andrei Ionel

Costesti

41.

Iordache Ion

Topoloveni

42.

Vârgă Ioan

Bălcesti

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Bacău

43.

Grigore Nicolae

Bacău

44.

Chiticeanu Florin

Bacău

45.

Ciobanu Ioan

Bacău

46.

Dăscălita Dumitru

Bacău

47.

Mititelu Iosif

Bacău

48.

Kovacs Gabriel

Buhusi

49.

Popa Valentin

Onesti

50.

Băjenaru Dorin

Onesti

51.

Prisecariu Cezar Sorin

Onesti

52.

Bindileu Eugen

Moinesti

53.

Neneci Tănase

Piatra-Neamt

54.

Cotoi Cornel

Piatra-Neamt

55.

Mares Ioan

Piatra-Neamt

56.

Mocanu Pavel

Piatra-Neamt

57.

Mereută Ioan

Roman

58.

Postelnicu Spiridon

Roman

59.

Dron Gheorghe

Târgu- Neamt

60.

Bălan Ioan

Bicaz

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Oradea

61.

Puscas Eugen Nicolae

Oradea

62.

Puiu Gheorghe

Oradea

63.

Bucureanu Ioan

Oradea

64.

Negrău Mihai

Oradea

65.

Pasca Titu

Beius

66.

Popovici Dorin

Alesd

67.

Serfezi Florin

Marghita

68.

Danciu Ghe. Radu

Satu Mare

69.

Vasvari Aurel

Satu Mare

70.

Michis Ioan

Satu Mare

71.

Iva Anitas Dan Marian

Carei

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Suceava

72.

Tătaru Ioan

Suceava

73.

Tugui Cezar

Suceava

74.

Mustea Marcel Mihai

Suceava

75.

Jugaru Constantin

Suceava

76.

Bordian Constantin

Gura Humorului

77.

Miron Cătălin

Rădăuti

78.

Miron Benoni Viorel

Rădăuti

79.

Stărică Radu

Câmpulung Moldovenesc

80.

Ioneac Sevastian

Câmpulung Moldovenesc

81.

Hopu Vasile

Fălticeni

82.

Străchinaru Dumitru

Botosani

83.

Gavriliuc Sorin

Botosani

84.

Manoilă Vasile

Botosani

85.

Sfaiter Carmen

Botosani

86.

Secrieru Dinu

Botosani

87.

Popa Daniel

Dorohoi

88.

Smocot Grigore

Dorohoi

89.

Guceanu Adrian

Darabani

90.

Cârlan Florin

Săveni

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Brasov

91.

Tereacă Cornel Toma

Brasov

92.

Dincă Stelian Emil

Brasov

93.

Koppandi Ollyvet

Brasov

94.

Dutceac Ioan

Brasov

95.

Anca Ramona Loredana

Brasov

96.

Blajiu Gheorghe

Zărnesti

97.

Frătilă Viorel Alexandru

Făgăras

98.

Mathe Peter Iosif

Sfântu Gheorghe

99.

Concz Csaba

Sfântu Gheorghe

100.

Kolcza Jeno Gabor

Sfântu Gheorghe

101.

Bălas Marius

Târgu Secuiesc

102.

Iordache Cristian

Mădălin Rupea

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti

103.

Drăgănescu Gabriel George

Bucuresti

104.

Ionescu Niculae

Bucuresti

105.

Crafcenco Marius Gheorghe

Bucuresti

106.

Nemes Dan

Bucuresti

107.

Stănescu Ilie

Bucuresti

108.

Ezer Lucian

Bucuresti

109.

Popescu Claudiu George

Bucuresti

110.

Stăiculescu Dumitru

Bucuresti

111.

Popescu Sofica

Bucuresti

112.

Dima Mihai

Bucuresti

113.

Iordache Radu

Bucuresti

114.

Boambes Viorel

Bucuresti

115.

Badea Cătălin

Bucuresti

116.

Răileanu Ionut Cătălin

Bucuresti

117.

Casagranda Stana Anton

Bucuresti

118.

Popa Vasile

Bucuresti

119.

Vasiliu George

Bucuresti

120.

Tănase Gheorghe

Bucuresti

121.

Chiriloiu Filoftia

Bucuresti

122.

Milos Cristian

Bucuresti

123.

Gont Dorina

Bucuresti

124.

Jalbă Georgiana Nicoleta

Bucuresti

125.

Safta Doina

Bucuresti

126.

Scăesteanu Silvia

Bucuresti

127.

Dobra Camelia Ofelia

Buftea

128.

Dobranici Doina Crenguta

Buftea

129.

Ichim Viorel

Buftea

130.

Benescu Cătălin Manuel

Buftea

131.

Nistor Vasile

Zimnicea

132.

Agiu Iulian

Rosiori de Vede

133.

Milos Marius Emil

Rosiori de Vede

134.

Împungerouă Nicolae

Videle

135.

Mihăită Marian

Alexandria

136.

Horvath Sorin Cornel

Alexandria

137.

Nitu Ion

Slobozia

138.

Banciu Constantin

Slobozia

139.

Constantin Radu

Urziceni

140.

Milea Anghel

Fetesti

141.

Bărbulescu Constantin

Bolintin-Vale

142.

Iordache Ion

Giurgiu

143.

Martin Constantin

Giurgiu

144.

Gogoase Popescu Florinel Bebe

Giurgiu

145.

Stoian Valentin

Călărasi

146.

Serban Victor

Călărasi

147.

Mihalcea Ionel

Călărasi

148.

Ene Alexandru

Oltenita

149.

Oprisan Constantin

Lehliu- Gară

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Cluj

150.

Stolnean Romeo Marus

Cluj-Napoca

151.

Câmpian Mihai Radu

Cluj-Napoca

152.

Bolos Mircea

Cluj-Napoca

153.

Popa Nicolae Fanfany

Cluj-Napoca

154.

Marian Daniel

Turda

155.

Sipos Alexandru

Dej

156.

Potra Iulian Adrian

Huedin

157.

Moldovan Ioan Florin

Gherla

158.

Ivanov Emilian Geani

Bistrita

159.

Manchevici Marin

Bistrita

160.

Andronesi Valerian Dorin

Bistrita

161.

Ilovan Dumitru

Năsăud

162.

Sârbu Viorel

Năsăud

163.

Muresan Vasile Mircea

Beclean

164.

Vucea Gheorghe

Baia Mare

165.

Morari Marius Iacob

Baia Mare

166.

Bud Robert Mihai

Baia Mare

167.

Simos Attila

Baia Mare

168.

Coman Gheorghe Gavril

Sighetu Marmatiei

169.

Batin Petru

Sighetu Marmatiei

170.

Bucur Ioan

Viseu de Sus

171.

Anitei Dorel

Viseu de Sus

172.

Titoc Ioan Târgu

Lăpus

173.

Oszoczki Marton

Zalău

174.

Turcas Ioan

Zalău

175.

Kovacs Levente Ferenc

Zalău

176.

Fati Vasile

Simleu Silvaniei

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Constanta

177.

Deacu Vasile

Constanta

178.

Gavrilescu Alin

Constanta

179.

Volintiru Stefan

Constanta

180.

Oană Marian

Constanta

181.

Malciu Aurel

Constanta

182.

Vasile Dumitru Gabriel

Constanta

183.

Stoica Constantin Adrian

Constanta

184.

Romanescu Adrian

Constanta

185.

Munteanu Ionel Constanta

 

186.

Dumbravă Dumitru

Tulcea

187.

Vlad Irinel

Tulcea

188.

Cornea Pompiliu

Tulcea

189.

Casapu Cătălin Octavian

Tulcea

190.

Solomon Nicolae

Medgidia

191.

Banea Alexandru

Măcin

192.

Dorache Nicolae

Babadag

193.

Grasu Gelu Iulian

Mangalia

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Craiova

194.

Ivanovici Cristodor Constantin

Craiova

195.

Terpovici Laurentiu Bogdan

Craiova

196.

Iacob Mircea

Craiova

197.

Balaci Titi

Craiova

198.

Talpa Neacsu Cristian Florian

Craiova

199.

Balica Marius Eugen

Craiova

200.

Prodan Apostol

Calafat

201.

Crângus Florina

Filiasi

202.

Olaru Constantin

Târgu Jiu

203.

Păsărin Ionel

Târgu Jiu

204.

Talianu Savu

Târgu Jiu

205.

Trancă Nicusor

Târgu Jiu

206.

Enea Marin

Târgu Jiu

207.

Vonica Filimon

Novaci

208.

Matei Marian

Slatina

209.

Vlad Constantin

Slatina

210.

Păvăloiu Georgeta

Slatina

211.

Neda Ion

Caracal

212.

Rafailă Vasile

Caracal

213.

Bârsăsteanu Florian

Corabia

214.

Ispas George

Corabia

215.

Dârloagă Florinel

Strehaia

216.

Dumitrescu Alfred Constantin

Drobeta-Turnu Severin

217.

Cerbulescu Constantin

Drobeta-Turnu Severin

218.

Purcaru Marcel

Drobeta-Turnu Severin

219.

Popescu Grigore Alin

Drobeta-Turnu Severin

220.

Raicu Ion

Vânju Mare

221.

Mărăscu Ion

Vânju Mare

222.

Pătrăsanu Constantin

Orsova

223.

Stan Monica

Bals

224.

Diaconita Constantin

Motru

225.

Iovan Cornel

Segarcea

226.

Martinescu Iacob

Baia de Aramă

227.

Mădescu Lionela

Băilesti

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Galati

228.

Colt Victor

Galati

229.

Vitelaru Dumitru

Galati

230.

Martin Tudorel

Galati

231.

Micu Constantin

Galati

232.

Munteanu Paraschiva Laura

Galati

233.

Căpraru Apostu

Tecuci

234.

Tigănus Viorel Mirel

Tecuci

235.

Postelnicu Stefan

Târgu Bujor

236.

Pintilie Lucian Gabriel B

răila

237.

Drăgulin Eugen

Brăila

238.

Turcu George

Brăila

239.

Postelnicu Gabriela

Brăila

240.

Motoc Petrică

Însurătei

241.

Coman Gelu

Focsani

242.

Bârsan Mititelu Firel

Focsani

243.

Teodorescu Ioan Cristian

Focsani

244.

Bercariu Corneliu

Panciu

245.

Cotac Dănut Carmen

Adjud

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mures

246.

Puia Romulus

Târgu Mures

247.

Soos Stefan

Târgu Mures

248.

Szekely Szabolcs Barna

Târgu Mures

249.

Pop Ioan

Târgu Mures

250.

Olariu Titu Traian

Târgu Mures

251.

Giunca Cristina Maria

Târgu Mures

252.

Kenosy Adrian Zoltan

Sighisoara

253.

Corcescu Horatiu

Târnăveni

254.

Roga Sorin

Reghin

255.

Olteanu Radu

Reghin

256.

Sarig Attila

Miercurea Ciuc

257.

Szilagyi Erzsebet

Miercurea Ciuc

258.

Cotfas Marin Cornel

Toplita

259.

Baroti Pal

Gheorgheni

260.

Biro Mihaiu

Ordorheiu Secuiesc

261.

Hurubă Eugen Ludus

 

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Iasi

262.

Zacornea Constantin

Iasi

263.

Mihăilă Radu

Iasi

264.

Airinei Constantin

Iasi

265.

Andrei Cezar

Iasi

266.

Bârcă Gabriel

Iasi

267.

Stan Iulian Marius

Murgeni

268.

Boboc Mihai

Vaslui

269.

Anghelută Lucian

Răducăneni

270.

Corbu Vasile Pascani

 

271.

Popovici Florin Pascani

 

272.

Gutu Adrian Husi

 

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti

273.

Petre Cristian

Ploiesti

274.

Rădulescu Remus

Ploiesti

275.

Matei Sebastian

Ploiesti

276.

Trifina Elena Cornelia

Ploiesti

277.

Tănase Laura Ioana

Ploiesti

278.

Divoiu Maria

Ploiesti

279.

Frâncu Mihai

Câmpina

280.

Negulescu Emilian Mihail

Vălenii de Munte

281.

Mihai Ducu

Târgoviste

282.

Georgescu Gheorghe

Târgoviste

283.

Deaconescu Adrian

Târgoviste

284.

Stefan Viorel Dinu

Târgoviste

285.

Stănescu Mihai

Târgoviste

286.

Duică Claudiu

Găesti

287.

Gruianu Viorel

Pucioasa

288.

Manole Victor

Pătârlagele

289.

Pavel Bebi

Moreni

290.

Marin Florea

Răcari

291.

Porojnicu Adrian

Buzău

292.

Popescu Adrian Gabriel

Buzău

293.

Rusen Valeriu

Buzău

294.

Ailincăi Alexandru

Râmnicu Sărat

295.

Clinciu Gheorghe

Râmnicu Sărat

296.

Nicolau Iulian Nicolae Pogoanele

 

Camera executorilor judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Timisoara

297.

Dragomir Daniel

Timisoara

298.

Jurchescu Cristian Mihai

Timisoara

299.

Munteanu Doru

Timisoara

300.

Opritescu Bujor

Timisoara

301.

Todoran Marius Sorin

Timisoara

302.

Matei Sorin Romeo

Timisoara

303.

Milici Gheorghe

Timisoara

304.

Marghescu Anca Lucia

Timisoara

305.

Soimosan Alina

Timisoara

306.

Vitan Stefan

Arad

307.

Popescu Virgil Paul

Arad

308.

Păsculescu Horia

Arad

309.

Găluti Alexandru

Ineu

310.

Oprea Dan

Lipova

311.

Rus Valentin Mihai

Gurahont

312.

Cârciumaru Gheorghe

Chisineu-Cris

313.

Nebunu Nicolae

Resita

314.

Modâlcă Gheorghe

Resita

315.

Ciobanu Gheorghe

Resita

316.

Tăbuscă Vasile

Caransebes

317.

Ghidut Lucian Corneliu

Oravita

318.

Hutiu Vasile Constantin

Făget

319.

Blajovan Nucu Tiberius

Lugoj

320.

Furdean Mugurel

Lugoj

321.

Sima Ion

Caransebes

322.

Capotescu Ioan

Sânnicolau Mare