MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 237         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 aprilie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

581/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru clasificarea tărilor terte cu privire la influenta aviară si boala de Newcastle, în legătură cu activitătile de import de păsări vii si ouă de incubatie

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, si a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare, si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la institutiile de credit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru clasificarea tărilor terte cu privire la influenta aviară si boala de Newcastle, în legătură cu activitătile de import de păsări vii si ouă de incubatie

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/20002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.047 din 8 noiembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind criteriile pentru clasificarea tărilor terte cu privire la influenta aviară si boala de Newcastle, în legătură cu activitătile de import de păsări vii si ouă de incubatie.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară  va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2002.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind criteriile pentru clasificarea tărilor terte cu privire la influenta aviară si boala de Newcastle, în legătură cu activitătile de import de păsări vii si ouă de incubatie

 

Art. 1. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare se întelege prin:

a) influentă aviară - o infectie, asa cum este definită la cap. I al anexei nr. 1;

b) boală de Newcastle - o infectie, asa cum este definită la cap. II al anexei nr. 1;

c) vaccin omologat - orice vaccin împotriva bolii de Newcastle care respectă criteriile stabilite în anexa nr. 2;

d) vaccinare de urgentă - vaccinare utilizată ca mijloc de control al bolii si efectuată ca urmare a aparitiei unuia sau mai multor focare:

1. împotriva influentei, utilizându-se orice vaccin;

2. împotriva bolii de Newcastle, utilizându-se vaccinuri neomologate;

e) tăiere sanitară - aplicarea, în cazul focarelor de influentă aviară sau de boală de Newcastle, a măsurilor prevăzute de anexa nr. 3;

f) parte a teritoriului - parte a unei tări terte, de o mărime suficientă si care este bine definită geografic sau administrativ, tinând cont de situatia epidemiologică.

Art. 2. - O tară tertă este clasificată ca liberă de influentă aviară si de boală de Newcastle dacă aceasta îndeplineste următoarele criterii generale:

a) trebuie să aibă o structură generală pentru sănătatea animalelor, care să permită supravegherea adecvată a efectivelor de păsări;

b) trebuie să aibă o legislatie prin care influenta aviară si boala de Newcastle să se notifice pentru toate speciile de păsări de curte si pentru toate păsările tinute în captivitate;

c) trebuie să întreprindă măsuri pentru a examina îndeaproape orice suspiciune a acestor boli;

d) dacă există suspiciune de boală, trebuie să supună unei testări specifice de laborator probe din fiecare virus de influentă aviară sau de paramyxovirus găsit, în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 1;

e) trebuie să aibă la dispozitie capacitatea unui laborator, dintre propriile laboratoare oficiale, sau să colaboreze cu alte laboratoare nationale pentru testare rapidă;

f) trebuie să trimită Comisiei Europene o listă a acestor laboratoare, precum si o descriere a metodelor utilizate pentru diagnosticul si patotipizarea influentei aviare si bolii de Newcastle si să permită controlul acestora de către expertii comunitari;

g) pentru fiecare focar primar trebuie să trimită izolate de virus laboratorului de referintă din Weybridge - Addlestone, Marea Britanie;

h) trebuie să notifice Comisiei Europene, în termen de 24 de ore după confirmare, focarele initiale din fiecare parte a teritoriului său, anterior indemn;

i) trebuie să trimită Comisiei Europene cel putin lunar un raport cu privire la situatia bolii, în eventualitatea aparitiei unor focare ulterioare în aceeasi parte a teritoriului;

j) în cazurile când vaccinarea împotriva influentei aviare si/sau bolii de Newcastle nu este interzisă, trebuie să controleze oficial productia, testarea si distribuirea vaccinurilor contra acestor boli;

k) trebuie să comunice Comisiei Europene caracteristicile fiecărei tulpini utilizate pentru productia de vaccinuri împotriva influentei aviare sau bolii de Newcastle.

Art. 3. - (1) Fără a aduce atingere criteriilor generale stabilite la art. 2, o tară tertă este clasificată ca liberă de influentă aviară dacă:

a) nu a apărut nici un focar de această boală în teritoriul său de cel putin 36 de luni; si

b) nu au fost efectuate vaccinări împotriva virusurilor influentei aviare cu aceleasi subtipuri ca cele care sunt cunoscute ca virusuri înalt patogene - în prezent subtipurile H5 si H7-, de cel putin 12 luni.

(2) Când este practicată o tăiere sanitară pentru controlul bolii de Newcastle si fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) lit. b), perioada de 36 de luni mentionată la alin. (1) lit. a) este redusă la:

a) 6 luni, dacă nu a fost efectuată vaccinarea de urgentă;

b) 12 luni, dacă a fost efectuată vaccinarea de urgentă, cu conditia să fi trecut o perioadă suplimentară de 12 luni după terminarea oficială a unei astfel de vaccinări de urgentă.

Art. 4. - (1) Fără a se aduce atingere criteriilor generale stabilite la art. 2, o tară tertă este clasificată ca liberă de boala de Newcastle, pentru prima dată, dacă:

a) nu a apărut nici un focar de această boală pe teritoriul său de cel putin 36 de luni; si

b) nu au fost efectuate vaccinări împotriva bolii de Newcastle, utilizându-se vaccinuri neomologate, de cel putin 12 luni.

(2) Când este practicată o tăiere sanitară pentru controlul bolii de Newcastle si fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1) lit. b), perioada de 36 de luni mentionată la alin. (1) lit. a) este redusă la:

a) 6 luni, dacă nu a fost efectuată vaccinarea de urgentă;

b) 12 luni, dacă a fost efectuată vaccinarea de urgentă, cu conditia să fi trecut o perioadă suplimentară de 12 luni după terminarea oficială a unei astfel de vaccinări de urgentă.

(3) Prin derogare de la alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. b), o tară tertă este clasificată ca liberă de boala de Newcastle dacă aceasta permite utilizarea vaccinurilor împotriva acestei boli si care, desi respectă criteriile generale stabilite în anexa nr. 2 pentru vaccinuri, nu îndeplineste criteriile specifice prevăzute în aceasta. În astfel de cazuri tara tertă vizată va fi autorizată să expedieze către România păsări vii si ouă de incubatie numai dacă garantiile suplimentare stabilite în anexa nr. 4 sunt incluse în certificatul de sănătate animală însotitor.

Art. 5. - Prevederile art. 21 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 474/2001, si ale art. 3 si 4 se aplică mutatis mutandis părtilor de teritoriu care îndeplinesc cerintele stabilite în această privintă, cu conditia să fi fost date garantii satisfăcătoare cu privire la:

a) restrictii de miscare a păsărilor vizavi de alte părti ale teritoriului tării respective care nu sunt libere de influentă aviară si/sau de boală de Newcastle;

b) screening serologic, când este necesar;

c) alte măsuri posibile.

Art. 6. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia. Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să informeze Comisia Europeană despre aceasta.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare si va sanctiona potrivit legii orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate anterior trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

DEFINITIILE

influentei aviare si bolii de Newcastle

 

CAPITOLUL I

Influenta aviară

Prin influentă aviară se întelege o infectie a păsărilor provocată de orice virus al influentei aviare care are un indice de patogenitate intravenoasă (IVPI) mai mare de 1,2 la puii în vârstă de sase săptămâni sau orice infectie cu virus al influentei aviare subtip H5 ori H7, pentru care secventa nucleotidelor a demonstrat prezenta a numerosi aminoacizi esentiali la situsul de clivare al hemaglutininei.

Indicele de patogenitate intravenoasă trebuie să fie determinat conform următoarei metode:

Indicele de patogenitate intravenoasă (IVPI)

1. Lichidul alantoidian infectat din cel mai mic pasaj de izolare a virusului, preferabil din izolarea initială, fără vreo selectie, se diluează 1:10 în solutie salină izotonică sterilă.

2. 0,1 ml de virus diluat se injectează intravenos fiecărui pui în vârstă de zece săptămâni; trebuie utilizate păsări libere de germeni patogeni specifici.

3. Păsările sunt examinate la intervale de 24 de ore timp de 10 zile.

4. La fiecare examinare fiecare pasăre este evaluată ca:

normală = 0, bolnavă = 1, grav bolnavă = 2, moartă = 3.

5. Se înregistrează rezultatele si se calculează indicele asa cum se arată în acest exemplu:

 

 

Semne clinice

Zile după inoculare (număr de păsări)

Total

Sumă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Normală

10

2

0

0

0

0

0

0

0

0

12 x 0

= 0

Bolnavă

0

4

2

0

0

0

0

0

0

0

6 x 1

= 6

Grav bolnavă*)

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

6 x 2

= 12

Moartă

0

2

6

8

10

10

10

10

10

10

76 x 3

= 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

= 246

Indice = suma de pasăre pe examinare = 246/100 = 2,46

 

CAPITOLUL II

Boala de Newcastle

 

Prin boala de Newcastle se întelege o infectie a păsărilor provocată de orice tulpină aviară de paramyxovirus 1, cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) mai mare de 9,7 la puii în vârstă de o zi. Indicele de patogenitate intracerebrală (ICPI) trebuie să fie determinat conform următoarei metode:

Indicele de patogenitate intracerebrală (ICPI)

1. Fluidul alantoidian infectat recoltat proaspăt – titrul HA trebuie să fie mai mare de 24 - se diluează 1:10 în solutie salină izotonică sterilă; nu trebuie utilizate antibiotice.

2. 0,05 ml de virus diluat se injectează intracerebral fiecăruia dintre cei 10 pui în vârstă de o zi - de exemplu 24-40 de ore după ecloziune. Acesti pui trebuie să fie eclozionati din ouă provenite dintr-un efectiv liber de germeni patogeni specifici.

3. Păsările se examinează la intervale de 24 de ore, timp de 8 zile.

4. La fiecare examinare fiecare pasăre este evaluată ca: 0 = normală; 1 = bolnavă; 2 = moartă.

5. Indicele se calculează asa cum se arată în următorul exemplu:

 

Semne clinice

Zile după inoculare (număr de păsări)

Total

Sumă

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Normală

10

4

0

0

0

 0

0

 0

14 x 0

= 0

Bolnavă

0

6

10

4

0

 0

 0

0

20 x 1

= 20

Moartă

0

0

 0

6

10

10

10

10

46 x 2

= 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total =

112

Indice = scorul mediu (suma pe pasăre pe examinare = 112/80 = 1,4

 


*) Aceasta trebuie să fie o examinare clinică subiectivă, dar în mod normal va implica păsări care prezintă mai mult decât unul dintre următoarele semne: complicatii respiratorii, depresie, diaree, cianoza pielii sau a bărbitelor, edemul fetei si/sau al capului,  semne nervoase.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CRITERII

pentru vaccinuri omologate

 

A. Criterii generale

1. Vaccinurile trebuie să fie înregistrate de autoritătile veterinare competente ale tării terte vizate înainte de a se permite distribuirea si utilizarea lor. Pentru această înregistrare autoritătile veterinare competente trebuie să se bazeze pe un dosar complet ce contine date despre eficacitate si inocuitate. Pentru vaccinurile importate autoritătile veterinare competente se pot baza pe datele verificate de autoritătile veterinare competente ale tării în care este produs vaccinul, în măsura în care aceste verificări au fost efectuate în conformitate cu standardele acceptate international.

2. În plus, importul sau productia si distribuirea vaccinurilor trebuie să fie controlate de autoritătile veterinare competente ale tării terte vizate.

3. Înainte ca să fie permisă distribuirea, fiecare lot de vaccinuri trebuie să fie testat cu privire la inocuitate, în special în ceea ce priveste atenuarea sau inactivarea si absenta agentilor contaminati nedoriti si cu privire la eficacitate, în numele autoritătii veterinare competente.

B. Criterii specifice

1. Vaccinurile vii atenuate pentru boala de Newcastle trebuie să fie preparate dintr-o tulpină de virus al bolii de Newcastle pentru care tulpina de referintă a fost testată si a prezentat un indice de patogenitate intracerebral (ICPI):

a) fie mai mic de 0,4 dacă s-au administrat nu mai putin de 107 EID50 fiecărei păsări în testul ICPI;

b) fie mai mic de 0,5 dacă s-au administrat nu mai putin de 108 EID50 fiecărei păsări în testul ICPI.

2. Vaccinurile inactivate pentru boala de Newcastle trebuie să fie preparate dintr-o tulpină de virus al bolii de Newcastle cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) la puii în vârstă de o zi de mai putin de 0,7, dacă s-au administrat nu mai putin de 108 EID50 fiecărei păsări în testul ICPI.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

MĂSURI MINIME

ce urmează a fi luate când se practică tăierea sanitară în vederea eliminării focarelor de influentă aviară sau de boală de Newcastle

 

1. În caz de suspiciune exploatatia vizată va fi pusă sub supraveghere oficială. Aceasta va însemna în special că:

a) vor fi prelevate fără întârziere toate probele necesare si vor fi trimise unui laborator autorizat de autoritătile veterinare competente pentru diagnostic;

b) va fi întocmit un registru al tuturor categoriilor de păsări detinute de exploatatie, specificându-se numărul de păsări moarte si bolnave. Acest registru va fi mentinut la zi si va trebui să fie verificat la fiecare vizită oficială;

c) toate păsările vor fi tinute izolate si, când este posibil, în adăposturile în care trăiesc;

d) nici unei păsări nu i se va permite să intre în exploatatie sau să o părăsească;

e) toate miscările de persoane, vehicule, materiale etc. spre si dinspre exploatatie vor fi supuse autorizării oficiale;

f) ouăle pentru consum pot părăsi exploatatia după o dezinfectie adecvată sau pot fi trimise direct la o instalatie unde vor primi un tratament termic adecvat;

g) trebuie să fie utilizate mijloace adecvate de dezinfectie la intrările clădirilor ce adăpostesc păsări si la intrarea în exploatatie;

h) trebuie efectuată o anchetă epizootologică pentru a descoperi sursa de infectie si posibila răspândire a acesteia;

i) clădirile de contact posibil infectate, de exemplu cele cunoscute din ancheta mentionată la lit. h), trebuie puse, de asemenea, sub supraveghere oficială.

2. De îndată ce prezenta bolii este confirmată oficial într-o exploatatie vor fi luate următoarele măsuri în plus fată de cele mentionate la pct. 1:

a) toate păsările din exploatatie vor fi ucise imediat si fără nici o întârziere; carcasele si ouăle vor fi distruse;

aceste operatiuni trebuie să fie efectuate astfel încât să se minimalizeze riscul răspândirii bolii;

b) orice substantă sau deseu care poate fi contaminat va fi distrus sau tratat astfel încât să se asigure distrugerea oricărui virus prezent;

c) carnea păsărilor tăiate în timpul perioadei presupuse de incubatie trebuie identificată si distrusă;

d) ouăle de incubatie obtinute în timpul perioadei presupuse de incubatie trebuie identificate si distruse; puii care au eclozionat din asemenea ouă vor fi pusi sub supraveghere oficială;

e) după efectuarea operatiunilor de ucidere si distrugere clădirile vor fi curătate si dezinfectate în întregime;

f) nici o pasăre nu va fi introdusă în exploatatie cel putin 21 de zile după terminarea operatiunilor de dezinfectie.

3. Operatiunile mentionate la pct. 2 pot fi limitate la părti ale exploatatiei care formează o unitate epidemiologică, în măsura în care există garantiile necesare pentru a se evita răspândirea bolii la unitătile neinfectate ale exploatatiei.

4. În jurul focarelor de boală confirmate vor fi stabilite o zonă de protectie cu o rază minimă de 3 km si o zonă de supraveghere cu o rază minimă de 10 km. În aceste zone măsurile de interdictie si miscările controlate ale păsărilor trebuie să rămână în vigoare cel putin 21 de zile după terminarea operatiunilor de dezinfectie la exploatatia infectată.

Înaintea ridicării măsurilor în aceste zone, autoritătile veterinare locale trebuie să efectueze anchetele necesare si prelevarea de probe din exploatatiile de păsări, pentru a se confirma că boala nu mai este prezentă în regiunea vizată.

5. Operatiunile mentionate în prezenta anexă trebuie să fie efectuate de sau sub supravegherea autoritătilor veterinare oficiale.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

GARANTII SUPLIMENTARE

ce urmează să fie introduse în certificatul de sănătate animală pentru importul de păsări vii sau ouă de incubatie din tări terte în care se aplică art. 4 alin. (3) din prezenta normă sanitară veterinară

 

Utilizarea de vaccinuri împotriva bolii de Newcastle, care nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, nu este interzisă în tara de origine*): la 1. păsările vii**);

2. păsările de reproductie de la care provin ouăle de incubatie**)/puii de o zi**), în următoarele conditii:

a) nu au fost vaccinate de cel putin 12 luni cu asemenea vaccinuri;

b) provin dintr-un efectiv în care nu a fost evidentiat nici un paramyxovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) mai mare de 0,4; testul de izolare a virusului bolii de Newcastle să fie efectuat într-un laborator oficial, pe cel putin 60 de tampoane cloacale prelevate randomizat si cu minimum 14 zile înainte de transportul sau recoltarea ouălor de incubatie;

c) nu au venit în contact, în timpul ultimelor 60 de zile înaintea transportului sau recoltării ouălor de incubatie, cu păsări care nu îndeplinesc conditiile mentionate la lit. a) si b);

d) au fost izolate, sub supraveghere oficială la exploatatia de origine, în timpul perioadei de 14 zile mentionate la lit. b);

e) puii de o zi sau ouăle de incubatie din care au eclozionat să nu fi venit în contact, în statia de incubatie sau în timpul transportului, cu ouă sau păsări care nu îndeplinesc conditiile mentionate anterior.


*) Tara de origine a păsărilor sau ouălor.

**) Se taie unde nu este aplicabil.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, si a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare, si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la institutiile de credit

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, ale art. 8 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Prezenta circulară modifică si completează prevederile Planului de conturi pentru institutiile de credit si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Planul de conturi pentru institutiile de credit, pe cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit, si pe cele ale Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Reglementările contabile armonizate, după cum urmează:

I. Reglementări privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile de credit

1. Înregistrarea unor operatiuni de către Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., rezultate din aplicarea Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, unele operatiuni decurgând din aplicarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se înregistrează în contabilitate astfel:

- diminuarea lunară a dobânzii datorate de beneficiarul creditului cu dobânda aferentă depozitului constituit pentru garantarea creditului 25336 “Alte depozite colaterale” = 2057 “Creante atasate”

- încasarea ratelor aferente creditelor investitori

 

%

101 “Casa”

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

= 2051 “Credite investitori”

- încasarea dobânzilor aferente creditelor investitori

 

%

101 “Casa”

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

= 2057 “Creante atasate”

- încasarea ratelor restante si a dobânzilor restante, precum si a creantelor atasate aferente creantelor/dobânzilor restante

 

101 “Casa”

= %

2811 “Creante restante”

2812 “Dobânzi restante”

2817 “Creante atasate”

 

2. Înregistrarea rezervelor de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, în nume si cont propriu, de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, rezervele de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, în nume si cont propriu, se înregistrează în contabilitate de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000, astfel:

- constituirea rezervelor de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, în nume si cont propriu

 

649 “Alte cheltuieli diverse de exploatare”,

analitic distinct

= 377 “Cheltuieli de plătit”,

analitic distinct

 

- anularea rezervelor de daune pentru activitatea de asigurare-reasigurare a creditelor, în nume si cont propriu, în momentul în care riscul a expirat 377 “Cheltuieli de plătit”, = 7499 “Alte venituri”,  analitic distinct analitic distinct

3. Înregistrarea unor operatiuni privind constituirea si utilizarea rezervei mutuale de garantare, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002

            Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, operatiunile privind constituirea si utilizarea rezervei mutuale de garantare, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, se înregistrează în contabilitate astfel:

3.1. Constituirea rezervei mutuale de garantare - înregistrarea de către cooperativele de credit a cotizatiilor plătite pentru constituirea la nivelul casei centrale a rezervei mutuale de garantare

6094 “Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale”= 1711 “Cont curent la casa centrală”

- înregistrarea de către cooperativele de credit a cotizatiilor plătite în avans pentru constituirea la nivelul casei centrale a rezervei mutuale de garantare

375 “Cheltuieli înregistrate în avans” = 1711 “Cont curent la casa centrală”

- esalonarea pe cheltuieli de către cooperativele de credit, în perioadele sau exercitiile financiare viitoare, a cotizatiilor plătite în avans pentru constituirea la nivelul casei centrale a rezervei mutuale de garantare

6094 “Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale”= 375 “Cheltuieli înregistrate în avans”

- sumele încasate de casa centrală a cooperativelor de credit reprezentând cotizatii plătite de cooperativele de credit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare 1712 “Conturi curente ale cooperativelor = 5182 “Rezerva mutuală de garantare de credit afiliate” constituită din cotizatiile cooperativelor de credit afiliate

- sumele repartizate de casa centrală a cooperativelor de credit din profitul brut pentru constituirea rezervei mutuale de garantare 592 “Repartizarea profitului” = 5181 “Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul brut”

3.2. Utilizarea rezervei mutuale de garantare - sumele reprezentând utilizarea de către casa centrală a rezervei mutuale de garantare, constituită din profitul brut, precum si din cotizatiile plătite de cooperativele de credit

 

%

5181 “Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul brut”

5182 “Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizatiile cooperativelor de credit afiliate”

= 3799 “alte conturi de regularizare”, analitic distinct

 

- sumele plătite de casa centrală reprezentând utilizări ale rezervei mutuale de garantare, în scopul garantării obligatiilor cooperativelor de credit afiliate, care urmează a se recupera de la acestea

 

17611 “Valori de recuperat”, analitic distinct

= %

101 “Casa”

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

121 “Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)”

122 “Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)”

1712 “Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate”

2511 “Conturi curente”

 

- evidentierea de către cooperativele de credit afiliate a datoriei fată de casa centrală reprezentând plătile efectuate de aceasta în scopul garantării obligatiilor cooperativelor de credit afiliate

 

%

142 “Împrumuturi primite de la institutii  de credit”

162 “Alte sume datorate”

1732 “Depozite ale cooperativelor de credit afiliate”

1742 “Împrumuturi primite de la organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei”

1762 “Alte sume datorate organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei”

232 “Împrumuturi primite de la clientela financiară”

253 “Conturi de depozite”

254 “Certificate de depozit, carnete si librete de economii”

262 “Alte sume datorate”

331 “Conturile institutiilor de credit”

352 “Asigurări sociale, protectia socială si conturi asimilate”

353 “Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate”

354 “Dividende de plată”

356 “Creditori diversi”

377 “Cheltuieli de plătit”

531 “Datorii subordonate la termen”

532 “Datorii subordonate pe durată nedeterminată”

537 “Datorii atasate”

= 17621 “Alte sume datorate”, analitic distinct

 

- recuperarea de către casa centrală a sumelor aferente garantării obligatiilor cooperativelor de credit afiliate

 

1712 “Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate” = 17611 “Valori de recuperat”, analitic distinct concomitent

3799 “Alte conturi de regularizare”, analitic distinct

= %

5181 “Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul brut”

5182 “Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizatiile cooperativelor de credit afiliate”

 

- diminuarea de către cooperativele de credit a obligatiilor fată de casa centrală rezultate din obligatii ale cooperativei de credit, garantate si plătite de casa centrală, acoperite prin utilizarea rezervei mutuale de garantare, constituită la nivelul casei centrale 17621 “Alte sume datorate”, analitic distinct = 1711 “Cont curent la casa centrală”

- valori nerecuperate de casa centrală de la cooperativele de credit afiliate, reprezentând obligatii ale cooperativelor de credit, garantate si plătite de casa centrală, acoperite prin utilizarea rezervei mutuale de garantare, constituită la nivelul casei centrale, înregistrate în conturi în afara bilantului potrivit prevederilor regulamentelor Băncii Nationale a României privind clasificarea creditelor si plasamentelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

3799 “Alte conturi de regularizare”, analitic distinct = 17611 “Valori de recuperat”, analitic distinct concomitent

99319 “Alte creante scoase din activ, urmărite în continuare”= 999 “Contrapartida”

- recuperarea de către casa centrală a sumelor aferente garantării obligatiilor cooperativelor de credit afiliate, după înregistrarea respectivelor sume de recuperat în contul în afara bilantului 99319 “Alte creante scoase din activ, urmărite în continuare”

 

101 “Casa”

= %

111 “Cont curent la Banca Natională

121 “Conturi de corespondent la constituită din cotizatiile cooperativelor de credit afiliate”

122 “Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)”

1712 “Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate”

2511 “Conturi curente”

5181 “Rezerva mutuală de garantare a României” constituită din profitul brut” 5182 “Rezerva mutuală de garantare institutii de credit (nostro)”

 

concomitent

999 “Contrapartida” = 99319 “Alte creante scoase din activ, urmărite în continuare”

4. Înregistrarea unor operatiuni aferente vânzărilor de titluri cu posibilitate de răscumpărare

Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi pentru institutiile de credit, operatiunile de evaluare privind titlurile de tranzactie si de plasament, vândute cu posibilitate de răscumpărare, se înregistrează în contabilitate astfel:

- evaluarea periodică a titlurilor de tranzactie vândute cu posibilitate de răscumpărare, conform regulilor prevăzute pentru această categorie de titluri:

- diferente nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie vândute cu posibilitate de răscumpărare, din afara bilantului 6032 “Pierderi la titlurile de tranzactie” = 3729 “Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului”

- diferente favorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de tranzactie vândute cu posibilitate de răscumpărare, din afara bilantului 3729 “Conturi de ajustare din afara bilantului”= 7032 “Venituri din titlurile privind alte elemente de tranzactie”

- constituirea de provizioane pentru diferentele nefavorabile rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament vândute cu posibilitate de răscumpărare, din afara bilantului 6657 “Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli = 559 “Alte provizioane””

- diminuarea/anularea provizioanelor constituite pentru diferentele nefavorabile, înregistrate în categoria provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament vândute cu posibilitate de răscumpărare 559 “Alte provizioane” = 7657 “Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli”

- transferul provizioanelor constituite pentru diferentele nefavorabile, înregistrate în categoria provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament vândute cu posibilitate de răscumpărare, în categoria provizioanelor pentru deprecierea valorii titlurilor de plasament, în momentul răscumpărării titlurilor de plasament vândute cu posibilitate de răscumpărare

559 “Alte provizioane” = 7657 “Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli” concomitent

66311 “Cheltuieli cu provizioane = 3911 “Provizioane pentru pentru deprecierea titlurilor deprecierea titlurilor de de plasament” plasament”

5. Înregistrarea angajamentelor revocabile în conturi de evidentă din afara bilantului

Potrivit prevederilor Planului de conturi pentru institutiile de credit, în conturile de angajamente date si primite din afara bilantului se înregistrează numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros.

Angajamentele revocabile nu se înregistrează în conturile de angajamente date si primite din afara bilantului, dar pot fi reflectate în conturile de evidentă din afara bilantului (998 “Alte conturi de evidentă”).

6. Reglementări privind înregistrarea în contabilitate a titlurilor de către institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate

IAS 39 “Instrumente financiare - recunoastere si evaluare” stabileste patru categorii de active financiare: credite si creante acordate, active financiare detinute în scopul tranzactionării, active financiare disponibile pentru vânzare si plasamente păstrate până la scadentă.

Având în vedere conturile din Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, prevăzut la cap. 2 din Reglementările contabile armonizate, la înregistrarea în contabilitate a titlurilor care intră sub incidenta IAS 39 institutiile de credit vor avea în vedere următoarele:

- titlurile clasificate în categoria “active financiare detinute în scopul tranzactionării” se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice deschise în cadrul contului sintetic de gradul I 302 “Titluri de tranzactie”. Potrivit prevederilor IAS 39 pct. 107, nu este permisă reclasificarea activelor financiare detinute în scopul tranzactionării ce sunt în curs de reevaluare la valoarea justă, în afara categoriei celor pentru tranzactionare;

- titlurile clasificate în categoria “active financiare disponibile pentru vânzare” se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice deschise în cadrul contului sintetic de gradul I 303 “Titluri de plasament”;

- titlurile clasificate în categoria “plasamente detinute până la scadentă” se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice deschise în cadrul contului sintetic de gradul I 304 “Titluri de investitii”. Institutia de credit trebuie să demonstreze intentia fermă si posibilitatea păstrării până la scadentă a titlurilor clasificate în această categorie (IAS 39 pct. 79-92), iar potrivit IAS 39 pct. 83, nici un activ financiar nu trebuie clasificat ca păstrat până la scadentă dacă institutia de credit, pe parcursul exercitiului financiar curent sau a două exercitii financiare precedente, a vândut, a transferat sau a exercitat, înainte de scadentă, o optiune de vânzare asupra unei valori mai mari decât una nesemnificativă de plasamente păstrate până la scadentă, cu exceptia cazurilor prevăzute la paragraful respectiv.

7. Reglementări privind întocmirea unor raportări periodice prevăzute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit

7.1. Pentru realizarea de către Banca Natională a României a misiunii de supraveghere a activitătii institutiilor de credit, începând cu raportările periodice ale exercitiului financiar al anului 2003, Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit se modifică si se completează astfel:

a) modelul documentului - mod. 4000 “Situatia patrimoniului”, fila 3, se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta circulară;

b) modelul documentului - mod. 4023 “Angajamente în afara bilantului (Instrumente financiare derivate)” se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 2*) la prezenta circulară;

c) modelul documentului - mod. 4025 “Operatiuni ferme la termen în devize” se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 3*) la prezenta circulară;

d) modelul documentului - mod. 4080 “Contul de profit si pierderi”, fila 1, se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 4*) la prezenta circulară;

e) modelul documentului - mod. 4100 “Situatia patrimoniului”, fila 3, se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 5*) la prezenta circulară;

f) modelul documentului - mod. 4125 “Operatiuni ferme la termen în devize” se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 6*) la prezenta circulară;

g) modelul documentului - mod. 4180 “Contul de profit si pierderi”, fila 1, se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 7*) la prezenta circulară;

h) modelul documentului - mod. 4290 “Contul de profit si pierderi publicabil” se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 8*) la prezenta circulară;

i) concordantele dintre planul de conturi pentru bănci si documentele financiar-contabile se modifică si se completează potrivit prevederilor anexei nr. 9*) la prezenta circulară;

j) controlul documentelor financiar-contabile se modifică si se completează potrivit prevederilor anexei nr. 10*) la prezenta circulară.

8. Reglementări privind regulile de depunere a situatiilor mod. 4000 “Situatia patrimoniului”, mod. 4080 “Contul de profit si pierderi”, mod. 4100 “Situatia patrimoniului” si mod. 4180

“Contul de profit si pierderi”, prevăzute de Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit

Termenele de depunere a situatiilor mod. 4000 “Situatia patrimoniului”, mod. 4080 “Contul de profit si pierderi”, mod. 4100 “Situatia patrimoniului” si mod. 4180 “Contul de profit si pierderi” sunt cele prevăzute în Modelele situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit.

În vederea furnizării de informatii detaliate privind situatia patrimoniului si contul de profit si pierderi, precum si pentru realizarea de către Banca Natională a României a misiunii de supraveghere a activitătii institutiilor de credit, se vor avea în vedere următoarele:

8.1. Începând cu anul 2003, băncile, persoane juridice române, si casele centrale ale cooperativelor de credit vor întocmi si vor transmite lunar Băncii Nationale a României – Directia supraveghere situatiile mod. 4000 “Situatia patrimoniului”, mod. 4080 “Contul de profit si pierderi”, mod. 4100 “Situatia patrimoniului” (întocmită la nivel global “G”) si mod. 4180 “Contul de profit si pierderi” (întocmită la nivel global “G”), atât letric, cât si prin Reteaua de comunicatii interbancară, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care acestea se întocmesc.

8.2. Începând cu anul 2003 sucursalele din România ale băncilor străine vor întocmi si vor transmite lunar Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatiile mod. 4000 “Situatia patrimoniului”, mod. 4080 “Contul de profit si pierderi”, atât letric, cât si prin Reteaua de comunicatii interbancară, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care acestea se întocmesc.

II. Măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare de către institutiile de credit 9. Întocmirea situatiilor financiare anuale

9.1. Potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, institutiile de credit au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în domeniu si să întocmească situatii financiare anuale.

9.2. Institutiile de credit organizează si conduc contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare si răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitătii, în conditiile legii.

10. Semnarea, verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale

10.1. Numele si prenumele persoanelor care întocmesc si semnează situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se vor completa citet, astfel încât acestea să poată fi identificate.

10.2. Administratorii, fondatorii, directorii sau alti reprezentanti legali ai institutiilor de credit vor urmări întocmirea corectă si depunerea în termen a situatiilor financiare anuale, tinând seama si de prevederile art. 265 pct. 1 si 2 si ale art. 266 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

10.3. În conformitate cu prevederile art. 59-61 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, consiliile de administratie ale băncilor, persoane juridice române, sau conducerea sucursalelor din România ale băncilor străine, după caz, vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, sau cu societăti internationale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditorul financiar va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România.

10.4. Potrivit prevederilor art. 73, 130 si 131 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, situatiile financiare ale organizatiilor cooperatiste de credit, precum si situatiile financiare consolidate ale retelelor cooperatiste de credit se verifică si se certifică de către cenzori sau auditori, după caz, si se depun la organele în drept.

10.5. Auditorii financiari/cenzorii vor avea în vedere responsabilitătile ce le revin potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 133/2002, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

11. Depunerea situatiilor financiare anuale

11.1. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, si ale pct. 9.3 din Reglementările contabile armonizate, câte un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune de către bănci, persoane juridice române, si de către sucursalele din România ale băncilor străine la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, după cum urmează:

- în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de către institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate;

- în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, de către institutiile de credit care nu aplică Reglementările contabile armonizate, inclusiv de către institutiile de credit care se află în primul an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate si care urmează a retrata situatiile financiare anuale. Totodată situatiile financiare retratate vor fi depuse potrivit prevederilor legale.

11.2. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, si ale art. 4 si 5 din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.282/4/2002 privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, în vederea aplicării acestora si de către organizatiile cooperatiste de credit, câte un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune de către organizatiile cooperatiste de credit la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, după cum urmează:

- la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se depun situatiile financiare anuale întocmite de toate organizatiile cooperatiste de credit. Situatiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit;

- la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României se depun situatiile financiare anuale întocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care să reflecte operatiunile proprii, precum si situatiile financiare anuale care să reflecte operatiunile retelei cooperatiste de credit.

11.3. Potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit au obligatia să depună la oficiile teritoriale ale registrului comertului o copie de pe situatiile financiare anuale, vizate potrivit prevederilor din lege, la care se anexează raportul administratorilor si raportul auditorilor, respectiv al cenzorilor, precum si procesul-verbal al adunării generale a actionarilor sau asociatilor.

11.4. Băncile, persoane juridice române, cotate la Bursa de Valori Bucuresti, si băncile, persoane juridice române, precum si sucursalele din România ale băncilor străine cuprinse în lista prezentată în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 vor întocmi si vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar al anului 2002, conform ordinului mentionat.

În acest sens se completează pct. 2.3 din Normele metodologice nr. 460.037 din 13 ianuarie 2003 privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice pe anul 2002, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

12. Organizarea si conducerea contabilitătii

12.1. Contabilitatea se tine în limba română si în moneda natională. Pentru necesităti proprii de informare institutiile de credit pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si într-o monedă străină.

12.2. Orice operatiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

12.3. Institutiile de credit au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate în gestiune si administrare cel putin o dată pe an, de regulă la sfârsitul anului, în vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reală a patrimoniului.

Inventarierea se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.  12.4. Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de activ si de pasiv detinute, se face astfel:

a) la institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate, conform prevederilor acestor reglementări;

b) la institutiile de credit care nu aplică Reglementările contabile armonizate, conform prevederile pct. 212 din Planul de conturi pentru institutiile de credit.

12.5. Evaluarea bunurilor produse de institutiile de credit (programe informatice, structuri personalizate de prelucrare si transmitere informatică a datelor etc.) se face după cum urmează:

a) la institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate, conform prevederilor acestora reglementări;

b) la institutiile de credit care nu aplică Reglementările contabile armonizate, la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia produselor stocate. La determinarea costului de productie trebuie avute în vedere prevederile lit. a) a pct. 16 al cap. I “Dispozitii generale” din Planul de conturi pentru institutiile de credit, potrivit cărora cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură, de regulă, nu se includ în costurile de productie. Aceste elemente se reflectă direct în rezultatul exercitiului.

12.6. Evidentierea în contabilitate a unor operatiuni referitoare la creantele si datoriile pentru care prin contractele încheiate între părti în lei se prevede ajustarea sumelor de încasat sau de plătit în functie de cursul unor devize

- evidentierea lunară a diferentelor de curs (diferente de dobândă) aferente creditelor acordate, în conditiile în care în contractele încheiate între părti în lei se prevede ajustarea sumelor de încasat în functie de cursul unor devize

 

378 “Venituri de primit”

= %

 

701X “Venituri din operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare”

702X “Venituri din operatiunile cu clientela”

7051 “Dobânzi de la creditele subordonate la termen”

7052 “Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată”

 

- evidentierea lunară a diferentelor de pret rezultate, aferente creantelor privind debitorii diversi, în conditiile în care în contractele încheiate între părti în lei se prevede ajustarea sumelor de încasat în functie de cursul unor devize

 

378 “Venituri de primit”

= 7499 “Alte venituri”, analitic distinct

 

-         emiterea facturii la scadentă pentru diferentele de pret si T.V.A. aferentă

 

3556 “Alti debitori diversi”

= %

378 “Venituri de primit”

7499 “Alte venituri”

35327 “T.V.A. colectată”

 

- evidentierea lunară a diferentelor de curs (diferente de dobândă) aferente împrumuturilor primite, în conditiile în care în contractele încheiate între părti în lei se prevede ajustarea sumelor de plătit în functie de cursul unor devize

 

%

= 377 “Cheltuieli de plătit”

601X “Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare”

602X “Cheltuieli cu operatiunile cu clientela”

6051 “Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen”

6052 “Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată”

 

 

- evidentierea lunară a diferentelor de pret rezultate, aferente datoriilor privind creditorii diversi, în conditiile în care în contractele încheiate între părti în lei se prevede ajustarea sumelor de plătit în functie de cursul unor devize

649 “Alte cheltuieli diverse de exploatare”, analitic distinct = 377 “Cheltuieli de plătit”

- primirea facturii la scadentă pentru diferentele de pret si T.V.A. aferentă

 

%

= 3566 “Alti creditori diversi”

377 “Cheltuieli de plătit”

649 “Alte cheltuieli diverse de exploatare”

35326 “T.V.A. deductibilă”

 

 

12.7. În conditiile în care, pentru lucrările executate, serviciile prestate si lucrările livrate, institutiile de credit stipulează în contractele încheiate decontarea în lei a pretului sau a tarifului, cu efectuarea plătilor având ca referintă cursul unor valute din ziua plătii obligatiilor, pentru diferentele de pret rezultate cu ocazia plătii furnizorul este obligat, conform legii, să emită factură.

12.8. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare a institutiei de credit, în cazul constatării unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate prin constituirea de provizioane pentru depreciere, astfel încât să se reflecte realitatea existentă, indiferent de situatia economică a institutiei de credit respective sau de tratamentul fiscal al acestora.

12.9. Bunurile constatate lipsă la inventariere, inclusiv în cazul furturilor cu autori necunoscuti, se evidentiază pe seama cheltuielilor, după natura lor.

12.10. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie de către institutiile de credit la sfârsitul exercitiului financiar, după cum urmează:

a) la institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate, conform prevederilor IAS 37 “Provizioane, active si datorii contingente”;

b) la institutiile de credit care nu aplică Reglementările contabile armonizate, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale a căror realizare sau plată este incertă ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele următoare, conform prevederilor pct. 135 din Planul de conturi pentru institutiile de credit.

Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri de provizioane, în functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Din punct de vedere fiscal sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai provizioanele constituite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 830/2002 privind regimul deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale băncilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare.

12.11. Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 82/1991, republicată, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă, determinată pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati. Reevaluările trebuie efectuate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinată pe baza valorii juste la data bilantului.

12.12. Reflectarea în contabilitate a diferentelor din reevaluare se efectuează după cum urmează:

a) institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate si care optează pentru tratamentul contabil alternativ permis efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale în conformitate cu prevederile cuprinse în aceste reglementări si înregistrează în mod corespunzător rezultatele în contabilitate;

b) institutiile de credit care nu aplică Reglementările contabile armonizate si care optează pentru reevaluarea imobilizărilor corporale efectuează această operatiune în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, cu modificările ulterioare, precum si ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2000 privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale.

12.13. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează astfel:

12.13.1. La institutiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată si modificată prin Legea nr. 769/2001

Reflectarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevăzute la art. 1 din ordonanta mentionată se efectuează astfel:

a) constituirea rezervelor legale

- constituirea fondului de rezervă

592 “Repartizarea profitului” = 5121 “Rezerve legale din profitul brut”

- constituirea rezervei generale pentru riscul de credit

592 “Repartizarea profitului” = 5141 “Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul brut”

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

592 “Repartizarea profitului” = 581 “Rezultatul reportat”

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilitătilor fiscale la impozitul pe profit 592 “Repartizarea profitului” = 519 “Alte rezerve”, analitic distinct

d) alte repartizări prevăzute de lege*)

e) până la 10% pentru participarea salariatilor la profit 592 “Repartizarea profitului” = 3513 “Participarea personalului la profit”

f) minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, în cazul institutiilor de credit cu capital integral sau majoritar de stat

592 “Repartizarea profitului” = 354 “Dividende de plată”

g) profituri repartizate ca surse proprii de finantare

592 “Repartizarea profitului” = 519 “Alte rezerve”

12.13.2. La institutiile de credit cu capital privat, conform hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

NOTĂ:

Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate, la repartizarea profitului contabil, vor avea în vedere si prevederile pct. 13.9 din prezenta circulară.

 

12.14. Sumele reprezentând facilităti fiscale conform Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv conform Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, se repartizează la rezerve, efectuându-se articolul contabil:

592 “Realizarea profitului” = 519 “Alte rezerve”, analitic distinct

12.15. Sursele de acoperire a pierderii contabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, respectiv: profitul exercitiului si cel reportat, capital social si alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor, după caz.

12.16. Sumele din profitul net repartizate pentru participarea salariatilor la profit vor fi înregistrate în contabilitate, efectuându-se articolul contabil:

 


*) Înregistrarea în contabilitate se efectuează în functie de prevederea legală.

 

592 “Repartizarea profitului” = 3513 “Participarea personalului la profit”.

12.17. Institutiile de credit care au efectuat în anul 2002 cheltuieli ce au ca sursă de finantare subventii de la bugetul de stat sau sume provenite din contributii financiare nerambursabile, altele decât pentru investitii, evidentiază sumele de încasat în baza decontului întocmit si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:

3534 “Subventii” = 7493 “Venituri din subventii de exploatare”

În cazul în care subventiile încasate depăsesc nivelul cheltuielilor aferente, diferenta se înregistrează în contul 376 “Venituri înregistrate în avans”.

Subventiile trebuie transferate în contul de profit si pierdere ca venit, pe o bază sistematică si ratională, pe măsură ce sunt înregistrate si cheltuielile aferente.

12.18. Principalele operatiuni legate de răscumpărarea propriilor actiuni la o valoare diferită de valoarea lor nominală se înregistrează astfel:

a) valoarea actiunilor proprii răscumpărate, la costul de achizitie:

 

30214 “Actiuni proprii”

= %

 

101 “Casa”

111 “Cont curent la Banca Natională a României”

121 “Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)”

122 “Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)”

2511 “Conturi curente”

 

b) concomitent cu înregistrarea prevăzută la lit. a) se înregistrează si constituirea rezervei potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

 

%

= 519 “Alte rezerve”, analitic distinct

581 “Rezultatul reportat”

592 “Repartizarea profitului”

 

 

c) scăderea din evidentă a actiunilor răscumpărate:

- anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social în situatia în care costul de achizitie este mai mare decât valoarea nominală a actiunilor proprii

 

%

= 30214 “Actiuni proprii”

- valoarea de achizitie

501 “Capital social”

 

- valoarea nominală

6032 “Pierderi la titlurile de tranzactie

 

- diferenta dintre valoarea de achizitie si valoarea nominală

 

- anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social în situatia în care costul de achizitie este mai mic decât valoarea nominală a actiunilor proprii

 

501 “Capitalul social”

= %

- valoarea nominală

 

30214 “Actiuni proprii”

- valoarea de achizitie

 

7032 “Venituri din titlurile de tranzactie”

- diferenta dintre valoarea nominală si valoarea de achizitie

 

d) concomitent cu înregistrarea prevăzută la lit. c) se înregistrează si diminuarea rezervelor constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare

519 “Alte rezerve”, = 7462 “Venituri din cesiunea analitic distinct imobilizărilor financiare”

Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate înregistrează în contabilitate operatiunile ocazionate de răscumpărarea actiunilor proprii potrivit acestor reglementări.

12.19. Sumele prevăzute în bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, pentru investitii care urmează să intre în patrimoniul unor institutii de credit, persoane juridice cu capital mixt, majorează capitalul social al acestora si, respectiv, proportia detinută de stat în capitalul social.

Sumele acordate cu destinatia de mai sus institutiilor de credit la care statul este singurul proprietar sunt considerate subventii pentru investitii si nu majorează capitalul social.

12.20. Majorările de întârziere datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor locale se calculează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează modul de calcul si constituire a acestor datorii si se înregistrează în contabilitate pe seama cheltuielilor. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului si evidentierea tuturor datoriilor, în lipsa unui act de control, aceste majorări se calculează si se înregistrează în contabilitate pe baza calculelor efectuate de institutia de credit.

12.21. Cu ocazia trecerii la aplicarea Reglementărilor contabile armonizate transferul soldului conturilor 363 “Obiect de inventar”, 364 “Uzura obiectelor de inventar” se efectuează prin utilizarea conturilor distincte “bilant de închiriere” si “bilant de deschidere” sau astfel:

- închiderea contului 364 “Uzura obiectelor de inventar”

364 “Uzura obiectelor de inventar” = 363 “Obiecte de inventar” - valoarea uzurii calculate si înregistrate

- preluarea obiectelor de inventar pentru suma reprezentând valoarea obiectelor de inventar neincluse pe cheltuieli:

363 “Materiale de natura obiectelor de inventar” = 363 “Obiecte de inventar” - soldul debitor al contului 363, mai putin uzura aferentă

Urmărirea existentei obiectelor de inventar date în folosintă se realizează cu ajutorul Fisei de evidentă a obiectelor de inventar în folosintă cod 14-3-9, cuprinsă în Normele metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară si contabilă, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare, evidentiindu-se în contul din afara bilantului 9985 “Stocuri de natura obiectelor de inventar”.

12.22. Subventiile pentru investitii, primite sau de primit, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, cu exceptia celor prevăzute la pct. 12.19, se reflectă în contabilitatea institutiilor de credit în contul 541 “Subventii pentru investitii”. Aceste sume vor fi reluate la venituri pe măsura amortizării imobilizărilor respective.

12.23. Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate înscriu în formularul “Contul de profit si pierdere”, la rândul “Salarii” (cod pozitie 084), si sumele reprezentând drepturile cuvenite colaboratorilor - persoane fizice, evidentiate în contul 6344 “Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere”.

12.24. Potrivit prevederilor pct. 9 din Planul de conturi pentru institutiile de credit, operatiunile efectuate de subunitătile proprii din străinătate pot fi înregistrate în cursul perioadei de gestiune numai în devize, urmând ca la sfârsitul exercitiului financiar sau la alte perioade să se facă convertirea în lei a soldurilor si rulajelor conturilor.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii din străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în devize, cât si în lei, pentru cuprinderea în situatiile financiare anuale ale persoanei juridice din tară vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate în lei.

Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate se supun prevederilor acestor reglementări.

12.25. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate în contabilitate după aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate în anul în care se constată, astfel:

- pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate, conform prevederilor IAS 8 “Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale si modificări ale politicilor contabile”;

- pentru institutiile de credit care nu aplică Reglementările contabile armonizate, potrivit prevederilor art. 1 pct. 8 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 2/2001 privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de către bănci.

13. Prevederi specifice institutiilor de credit care aplică Reglementări contabile armonizate

13.1. Situatiile financiare anuale se întocmesc pe baza balantei de verificare rezultate după aplicarea IAS, mai putin IAS 29 “Raportarea financiară în economiii hiperinflationiste”, si SIC 19 “Moneda de raportare - Evaluarea si prezentarea în situatiile financiare în conformitate cu IAS 21 si IAS 29” si se depun la organele în drept, potrivit legii.

Institutiile de credit care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectuează ajustările la inflatie extracontabil. Situatiile financiare obtinute pe baza ajustărilor extracontabile se depun la organele în drept, altele decât Ministerul Finantelor Publice.

Situatiile financiare retratate în primul an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate se supun aprobării adunării generale a actionarilor sau asociatilor.

Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate pot întocmi situatii financiare consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2002. O copie de pe situatiile financiare consolidate, împreună cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat si o copie de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare consolidate vor fi depuse la Banca Natională a României în termen de 10 zile de la data publicării lor, potrivit prevederilor art. 66 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit.

13.2. În cazul înregistrării de pierderi contabile cu ocazia retratării situatiilor financiare, evidentiate în contul 5812 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29” si/sau în contul de profit si pierdere (când acesta s-a retratat), adunarea generală a actionarilor va stabili măsuri pentru acoperirea acestor pierderi în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată.

13.3. Atunci când influentele asupra veniturilor si cheltuielilor prezentate în contul de profit si pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29, pot fi identificate pentru anul în curs, se procedează la întocmirea si prezentarea unui cont de profit si pierdere retratat. În această situatie influentele aferente anului curent se înregistrează în conturi de venituri si cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidentiază în contul 5812 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”. Dacă acest lucru nu este posibil, contul de profit si pierdere din situatiile financiare retratate este acelasi cu cel întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, si ale Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru institutiile de credit.

Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internationale de Contabilitate se va întocmi pe baza datelor financiar-contabile existente înainte de retratare, cu respectarea prevederilor legislatiei fiscale.

13.4. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în situatiile financiare anuale ale unei institutii de credit, întocmit potrivit prevederilor Reglementărilor contabile armonizate, valoarea corespunzătoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentată într-o coloană separată, cu exceptia situatiilor financiare retratate, care prezintă numai informatii aferente anului curent.

13.5. Fiecare element obligatoriu prezentat în situatiile financiare anuale poate fi prezentat mai detaliat decât se cere în formatul adoptat, dacă această detaliere conduce la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii. De asemenea, nu se mentin în bilant si în contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu există valori nici în exercitiul financiar curent, nici în cel precedent.

13.6. Institutiile de credit care trebuie să aplice Reglementările contabile armonizate, dar care au intrat în proces de reorganizare judiciară, trebuie să anunte directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti la care sunt obligate să depună situatiile financiare anuale.

13.7. Evidentierea operatiunilor legate de leasingul financiar si operational se efectuează în conformitate cu cerintele IAS 17 “Leasing”.

13.8. Subunitătile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate ale institutiilor de credit, persoane juridice române, care aplică prevederile Reglementărilor contabile armonizate, aplică prevederile reglementărilor mentionate chiar dacă nu îndeplinesc conditiile cerute de acestea, în vederea asigurării unor informatii comparabile.

Situatiile financiare ale subunitătilor trebuie convertite în lei, în conformitate cu cerintele IAS 21 “Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar”.

Prevederile de mai sus se aplică si subunitătilor cu sediul în România, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate, dacă sunt îndeplinite conditiile cerute de reglementările mentionate.

13.9. Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate nu recunosc si, de asemenea, nu prezintă ca datorii bilantiere repartizările efectuate din profitul exercitiului curent, dacă acestea au fost propuse sau declarate după data bilantului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate la încheierea exercitiului în creditul contului 5811 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată” (articol contabil 592 “Repartizarea profitului” = 5811 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată”), urmând ca acestea să fie reflectate în conturile corespunzătoare de datorii prin debitul contului 5811 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată” (articol contabil 5811 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată” = 354 “Dividende de plată”, 3513 “Participarea personalului la profit” si, respectiv, 591 “Profit si pierdere” = 592 “Repartizarea profitului”) după aprobarea de către adunarea generală a actionarilor a acestor destinatii.

Art. II. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către institutiile de credit a prevederilor prezentei circulare.

Art. III. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor prevăzute la art. 189 si, respectiv, la art. 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă orice dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 6.


*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior.

*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior.