MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 228         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            329. - Hotărâre pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            20. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            2. - Ordin privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă regulamentele-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) În exercitarea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări

si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, Guvernul, consiliile judetene, consiliile locale, precum si celelalte persoane juridice prevăzute de lege pot înfiinta si organiza institutii de protectie specială a persoanelor cu handicap.

(2) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap se înfiintează si functionează ca institutii de interes public, cu personalitate juridică, sub formă de centrepilot, centre de îngrijire si asistentă, centre de recuperare si reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupatională, centre de zi, precum si sub alte forme specifice, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Guvernul, consiliile judetene, consiliile locale, precum si celelalte persoane juridice prevăzute de lege aprobă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare si functionare a institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap pe care le înfiintează, pe baza prevederilor regulamentului-cadru specific fiecărui centru, aprobat prin prezenta hotărâre.

(2) Atributiile fiecărui tip de centru, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează si cu alte atributii, în functie de nevoile si de caracteristicile sociale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 4. - Pentru institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, înfiintate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, consiliile judetene, consiliile locale, precum si celelalte persoane juridice prevăzute de lege vor aproba, prin hotărâre, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, regulamentele de organizare si functionare specifice pentru fiecare institutie de protectie specială a persoanelor cu handicap pe care au înfiintat-o sau pe care o finantează în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 329.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENTUL - CADRU

de organizare si functionare a centrelor-pilot

 

Art. 1. - Centrele-pilot sunt institutii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judetean sau local aplicarea politicilor si strategiilor de asistentă specială a persoanelor cu handicap, prin cresterea sanselor recuperării si integrării acestora în familie ori în comunitate, si de a acorda sprijin si asistentă pentru prevenirea situatiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.

Art. 2. - (1) Centrele-pilot pot fi înfiintate prin:

a) hotărâre a Guvernului;

b) hotărâre a consiliului judetean sau a consiliului local, după caz;

c) hotărâre a unor organizatii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.

(2) Centrele-pilot pot fi înfiintate si în comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - În vederea realizării atributiilor ce le revin, centrele-pilot îndeplinesc exclusiv functia de executie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare implementării politicilor si strategiilor privind protectia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea si combaterea marginalizării sociale a acestora, precum si pentru integrarea lor socioprofesională.

Art. 4. - Principiile care stau la baza activitătii centrelor-pilot sunt:

a) principiul egalitătii de sanse;

b) principiul respectării demnitătii;

c) principiul asigurării autonomiei;

d) principiul asigurării intimitătii;

e) principiul asigurării confidentialitătii;

f) principiul abordării individualizate a persoanelor cu handicap;

g) principiul implicării active si depline a beneficiarilor;

h) principiul cooperării si parteneriatului;

i) principiul recunoasterii valorii fiecărei fiinte umane si valorizării ei, indiferent de handicap.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a centrelor-pilot, numărul de personal, precum si bugetul se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judetean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conucere ale organizatiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap, precum si ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentării realizate de comitetul director.

(2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ si de îngrijire, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 6. - (1) Salarizarea personalului centrelor-pilot se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de comitetul director în functie de numărul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.

(2) Salarizarea personalului centrelor-pilot care sunt înfiintate de institutiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) se face în conditiile legii.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor centrelor-pilot se asigură din:

a) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale întretinătorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor-pilot;

b) bugetele locale ale autoritătilor administratiei publice locale care au aprobat înfiintarea centrelor-pilot;

c) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 8. - Conducerea centrelor-pilot este asigurată de un director si de comitetul director, în conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 9. - (1) Postul de director al centrului-pilot se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

(2) Candidatii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului superior de lungă durată în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.

(3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileste prin:

a) ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

b) dispozitie a presedintelui consiliului judetean;

c) dispozitie a primarului;

d) decizie a conducătorului cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

(4) Concursul sau, după caz, examenul constă în mod obligatoriu si în prezentarea si sustinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protectie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectivă, însotită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.

(5) Numirea directorului se face prin una dintre modalitătile prevăzute la alin. (3).

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si pentru ocuparea celorlalte functii de conducere din cadrul centrului-pilot.

Art. 10. - (1) Directorul centrului-pilot asigură conducerea executivă a acestuia si răspunde de buna lui functionare în îndeplinirea atributiilor ce-i revin.

(2) În exercitarea atributiilor ce-i revin directorul centrului-pilot emite dispozitii.

Art. 11. - Directorul centrului-pilot îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) reprezintă centrul-pilot în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie;

b) exercită atributiile ce revin centrului-pilot în calitate de persoană juridică;

c) exercită functia de ordonator de credite;

d) întocmeste proiectul bugetului propriu al centrului-pilot si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;

e) numeste si eliberează din functie personalul din cadrul centrului-pilot, în conditiile legii;

f) controlează activitatea personalului si aplică sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în conditiile legii;

g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului-pilot si stadiul implementării strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;

h) prezintă informări la cererea autoritătilor sau persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul-pilot, cu privire la activitatea desfăsurată;

i) realizează si propune proiecte Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătătirea activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

j) asigură instruirea si perfectionarea personalului de specialitate;

k) colaborează cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, în actiuni comune care vizează protectia specială a persoanelor cu handicap;

l) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:

a) directorul centrului-pilot, care este si presedintele comitetului;

b) contabilul-sef sau, după caz, asistentul medical sef;

c) un reprezentant al autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrulpilot;

d) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap;

e) un reprezentant al asistatilor.

(2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizatie.

(3) Comitetul director se întruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în sedintă extraordinară ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Comitetul director îndeplineste următoarele atributii principale:

a) avizează proiectul bugetului propriu si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

b) propune autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul-pilot, aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

c) analizează activitatea centrului-pilot si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărăste asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului-pilot, altele decât bunurile imobile, în conditiile legii;

e) aprobă statul de functii;

f) aprobă programele de activitate;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul-pilot.

Art. 14. - Sanctionarea disciplinară sau eliberarea din functie a directorului centrului-pilot, precum si a celorlalte persoane cu functii de conducere se face de către:

a) presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;

b) presedintele consiliului judetean;

c) primar;

d) conducătorul cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

Art. 15. - Centrele-pilot functionează în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Activitatea de coordonare si de control se exercită în conditiile legii.

Art. 16. - Centrele-pilot îndeplinesc următoarele atributii principale:

a) asigură cazarea, realizarea activitătilor de recuperare a persoanelor cu handicap prin programe de terapie aplicate în mod direct prin muncă în ateliere si prin terapii asociate;

b) elaborează programe proprii de recuperare si integrare socioprofesională si familială, colaborând cu centre similare, cu organizatii neguvernamentale din tară si din străinătate;

c) asigură aplicarea politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale, în concordantă cu specificul centrelorpilot, întocmind proiecte si programe proprii care să asigure cresterea calitătii activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap asistate;

d) monitorizează si analizează situatia persoanelor cu handicap, ulterior finalizării proiectelor si programelor de recuperare si integrare profesională sau socială;

e) identifică persoanele cu handicap care pot beneficia de programele proprii de recuperare;

f) întocmesc rapoarte de anchetă psihosocială si asigură includerea acestora în programe si proiecte de recuperare;

g) asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor si a standardelor ocupationale specifice personalului încadrat în centrele-pilot;

h) identifică mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap care a parcurs programele sau proiectele de recuperare;

i) acordă sprijin si asistentă de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta persoanelor cu handicap asistate;

j) dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatii neguvernamentale, alti reprezentanti ai societătii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistentă specială, în functie de realitătile si specificul local;

k) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.

Art. 17. - (1) În centrele-pilot pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a întretinătorilor legali, în limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

(2) Conditiile de internare si asistare în centrele-pilot se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare si functionare aprobate în conditiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.

Art. 18. - Institutiile publice, alte persoane juridice, precum si persoanele fizice sunt obligate să pună la dispozitie centrelor-pilot toate actele, datele si informatiile pe care le detin si care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atributiilor ce le revin si să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite potrivit legii.

Art. 19. - Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor-pilot sprijinul necesar pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

Art. 20. - Prezentul regulament-cadru stă la baza elaborării regulamentelor de organizare si functionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor-pilot.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL - CADRU

de organizare si functionare a centrelor de îngrijire si asistentă

 

Art. 1. - Centrele de îngrijire si asistentă sunt institutii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judetean sau local aplicarea politicilor si strategiilor de asistentă specială a persoanelor cu handicap, prin cresterea sanselor recuperării si integrării acestora în familie ori în comunitate, si de a acorda sprijin si asistentă pentru prevenirea situatiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.

Art. 2. -(1) Centrele de îngrijire si asistentă pot fi înfiintate prin:

a) hotărâre a Guvernului;

b) hotărâre a consiliului judetean sau a consiliului local, după caz;

c) hotărâre a unor organizatii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.

(2) Centrele de îngrijire si asistentă pot fi înfiintate si în comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - În vederea realizării atributiilor ce le revin, centrele de îngrijire si asistentă îndeplinesc exclusiv functia de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare implementării politicilor si strategiilor privind protectia specială a persoanelor cu handicap, precum si prevenirea si combaterea marginalizării sociale a acestora.

Art. 4. - Principiile care stau la baza activitătii centrelor de îngrijire si asistentă sunt:

a) principiul respectării drepturilor omului;

b) principiul respectării demnitătii;

c) principiul asigurării autonomiei;

d) principiul asigurării intimitătii;

e) principiul asigurării dreptului de a alege;

f) principiul abordării individualizate a persoanelor cu handicap;

g) principiul implicării active si depline a beneficiarilor;

h) principiul cooperării si parteneriatului;

i) principiul recunoasterii valorii fiecărei fiinte umane si valorizării ei, indiferent de tipul de handicap.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a centrelor de îngrijire si asistentă, numărul de personal, precum si bugetul se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judetean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizatiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap, precum si ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentării realizate de comitetul director.

(2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ si de îngrijire, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 6. - (1) Salarizarea personalului centrelor de îngrijire si asistentă se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de comitetul director în functie de numărul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.

(2) Salarizarea personalului centrelor de îngrijire si asistentă care sunt înfiintate de institutiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) se face în conditiile legii.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor centrelor de îngrijire si asistentă se asigură din:

a) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale întretinătorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de îngrijire si asistentă;

b) bugetele locale ale autoritătilor administratiei publice locale care au aprobat înfiintarea centrelor de îngrijire si asistentă;

c) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 8. - Conducerea centrelor de îngrijire si asistentă este asigurată de un director si de comitetul director, în conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 9. - (1) Postul de director al centrului de îngrijire si asistentă se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

(2) Candidatii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului superior de lungă durată în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.

(3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileste prin:

a) ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

b) dispozitie a presedintelui consiliului judetean;

c) dispozitie a primarului;

d) decizie a conducătorului cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

(4) Concursul sau, după caz, examenul constă în mod obligatoriu si în prezentarea si sustinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protectie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectivă, însotită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.

(5) Numirea directorului se face prin una dintre modalitătile prevăzute la alin. (3).

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si pentru ocuparea celorlalte functii de conducere din cadrul centrului de îngrijire si asistentă.

Art. 10. - (1) Directorul centrului de îngrijire si asistentă asigură conducerea executivă a acestuia si răspunde de buna lui functionare în îndeplinirea atributiilor ce-i revin.

(2) În exercitarea atributiilor ce-i revin directorul centrului de îngrijire si asistentă emite dispozitii.

Art. 11. - Directorul centrului de îngrijire si asistentă îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) reprezintă centrul de îngrijire si asistentă în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie;

b) exercită atributiile ce revin centrului de îngrijire si asistentă în calitate de persoană juridică;

c) exercită functia de ordonator de credite;

d) întocmeste proiectul bugetului propriu al centrului de îngrijire si asistentă si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;

e) numeste si eliberează din functie personalul din cadrul centrului de îngrijire si asistentă, în conditiile legii;

f) controlează activitatea personalului si aplică sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în conditiile legii;

g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de îngrijire si asistentă, stadiul implementării strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;

h) prezintă informări la cererea autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de îngrijire si asistentă;

i) realizează si propune proiecte Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătătirea activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

j) asigură instruirea si perfectionarea personalului de specialitate;

k) colaborează cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, în actiuni comune care vizează protectia specială a persoanelor cu handicap;

l) îndeplineste orice alte atributii pregăzute de lege.

Art. 12. - (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:

a) directorul centrului de îngrijire si asistentă, care este si presedintele comitetului;

b) contabilul-sef sau, după caz, asistentul medical sef;

c) un reprezentant al autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de îngrijire si asistentă;

d) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap;

e) un reprezentant al asistatilor.

(2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizatie.

(3) Comitetul director se întruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în sedintă extraordinară ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Comitetul director îndeplineste următoarele atributii principale:

a) avizează proiectul bugetului propriu si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

b) propune autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de îngrijire si asistentă aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

c) analizează activitatea centrului de îngrijire si asistentă si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărăste asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de îngrijire si asistentă, altele decât bunurile imobile, în conditiile legii;

e) aprobă statul de functii;

f) aprobă programele de activitate;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de îngrijire si asistentă.

Art. 14. - Sanctionarea disciplinară sau eliberarea din functie a directorului centrului de îngrijire si asistentă, precum si a celorlalte persoane cu functii de conducere se face de către :

a) presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;

b) presedintele consiliului judetean;

c) primar;

d) conducătorul cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

Art. 15. - Centrele de îngrijire si asistentă functionează în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare si de control se exercită în conditiile legii.

Art. 16. - Centrele de îngrijire si asistentă au următoarele atributii:

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul si conditiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap asistate, precum si întretinerea si folosirea eficientă a bazei materiale si a bunurilor din dotare;

b) asigură asistentă medicală curentă si de specialitate, recuperare, îngrijire si supraveghere permanentă persoanelor cu handicap asistate;

c) întocmesc proiecte si programe proprii care să asigure cresterea calitătii activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap, în concordantă cu specificul centrului de îngrijire si asistentă, potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale;

d) organizează activităti cultural-educative si de socializare atât în interiorul centrelor de îngrijire si asistentă, cât si în afara acestora;

e) organizează activităti de ergoterapie în raport cu restantul functional al persoanelor internate;

f) acordă sprijin si asistentă de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta persoanelor cu handicap;

g) dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societătii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistentă specială, în functie de realităti si de specificul local;

h) asigură consiliere si informare atât familiilor, cât si asistatilor, privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);

i) intervin în combaterea si prevenirea institutionalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

j) intervin în sensibilizarea comunitătii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;

k) asigură respectarea standardelor si indicatorilor stabiliti de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap;

l) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.

Art. 17. - (1) În centrele de îngrijire si asistentă pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a întretinătorilor legali, în limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENTUL - CADRU

de organizare si functionare a centrelor de recuperare si reabilitare

 

Art. 1. - Centrele de recuperare si reabilitare sunt institutii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judetean sau local aplicarea politicilor si strategiilor de asistentă specială a persoanelor cu handicap, prin cresterea sanselor recuperării si integrării acestora în familie ori în comunitate, si de a acorda sprijin si asistentă pentru prevenirea situatiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.

Art. 2. - (1) Centrele de recuperare si reabilitare pot fi înfiintate prin:

a) hotărâre a Guvernului;

b) hotărâre a consiliului judetean sau a consiliului local, după caz;

c) hotărâre a unor organizatii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.

(2) Centrele de recuperare si reabilitare pot fi înfiintate si în comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - În vederea realizării atributiilor ce le revin, centrele de recuperare si reabilitare îndeplinesc exclusiv functia de executie prin asigurarea mijoacelor umane, materiale si financiare necesare implementării politicilor si strategiilor privind protectia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea si combaterea marginalizării sociale a acestora, precum si pentru integrarea lor socioprofesională.

Art. 4. - Principiile care stau la baza activitătii centrelor de recuperare si reabilitare sunt:

a) principiul respectării drepturilor omului;

b) principiul respectării demnitătii;

c) principiul asigurării autonomiei;

d) principiul asigurării intimitătii;

e) principiul abordării individualizate a persoanelor cu handicap;

f) principiul implicării active si depline a beneficiarilor;

g) principiul cooperării si parteneriatului;

h) principiul recunoasterii valorii fiecărei fiinte umane si valorizării ei, indiferent de handicap.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a centrelor de recuperare si reabilitare, numărul de personal, precum si bugetul se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judetean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizatiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap, precum si ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentării realizate de comitetul director.

(2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ si de îngrijire, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 6. - (1) Salarizarea personalului centrelor de recuperare si reabilitare se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de comitetul director în functie de numărul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.

(2) Salarizarea personalului centrelor de recuperare si reabilitare care sunt înfiintate de institutiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) se face în conditiile legii.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor centrelor de recuperare si reabilitare se asigură din:

a) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale întretinătorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de recuperare si reabilitare;

b) bugetele locale ale autoritătilor administratiei publice locale care au aprobat înfiintarea centrelor de recuperare si reabilitare;

c) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 8. - Conducerea centrelor de recuperare si reabilitare este asigurată de un director si de comitetul director, în conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 9. - (1) Postul de director al centrului de recuperare si reabilitare se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

(2) Candidatii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului superior de lungă durată în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.

(3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileste prin:

a) ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

b) dispozitie a presedintelui consiliului judetean;

c) dispozitie a primarului;

d) decizie a conducătorului cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

(4) Concursul sau, după caz, examenul constă în mod obligatoriu si în prezentarea si sustinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protectie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectivă, însotită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.

(5) Numirea directorului se face prin una dintre modalitătile prevăzute la alin. (3).

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si pentru ocuparea celorlalte functii de conducere din cadrul centrului de recuperare si reabilitare.

Art. 10. - (1) Directorul centrului de recuperare si reabilitare asigură conducerea executivă a acestuia si răspunde de buna lui functionare în îndeplinirea atributiilor ce-i revin.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin directorul centrului de recuperare si reabilitare emite dispozitii.

(2) Conditiile de internare si asistare în centrele de îngrijire si asistentă se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare si functionare aprobate în conditiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.

Art. 18. - Institutiile publice, alte persoane juridice, precum si persoanele fizice sunt obligate să pună la dispozitie centrelor de îngrijire si asistentă toate actele, datele si informatiile pe care le detin si care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atributiilor ce le revin si să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite potrivit legii.

Art. 19. - Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de îngrijire si asistentă sprijinul necesar pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

Art. 20. - Prezentul regulament-cadru stă la baza elaborării regulamentelor de organizare si functionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de îngrijire si asistentă.

Art. 11. - Directorul centrului de recuperare si reabilitare îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) reprezintă centrul de recuperare si reabilitare în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie;

b) exercită atributiile ce revin centrului de recuperare si reabilitare în calitate de persoană juridică;

c) exercită functia de ordonator de credite;

d) întocmeste proiectul bugetului propriu al centrului de recuperare si reabilitare si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;

e) numeste si eliberează din functie personalul din cadrul centrului de recuperare si reabilitare, în conditiile legii;

f) controlează activitatea personalului si aplică sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în conditiile legii;

g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de recuperare si reabilitare, stadiul implementării strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;

h) prezintă informări la cererea autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de recuperare si reabilitare, cu privire la activitatea desfăsurată;

i) realizează si propune proiecte Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătătirea activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

j) asigură instruirea si perfectionarea personalului de specialitate;

k) colaborează cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, în actiuni comune care vizează protectia specială a persoanelor cu handicap;

l) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:

a) directorul centrului de recuperare si reabilitare, care este si presedintele comitetului;

b) contabilul-sef sau, după caz, asistentul medical sef;

c) un reprezentant al autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de recuperare si reabilitare;

d) 2 reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap.

(2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizatie;

(3) Comitetul director se întruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în sedintă extraordinară ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Comitetul director îndeplineste următoarele atributii principale:

a) avizează proiectul bugetului propriu si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

b) propune autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de recuperare si reabilitare aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

c) analizează activitatea centrului de recuperare si reabilitare si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărăste asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de recuperare si reabilitare, altele decât bunurile imobile, în conditiile legii;

e) aprobă statul de functii;

f) aprobă programele de activitate;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de recuperare si reabilitare.

Art. 14. - Sanctionarea disciplinară sau eliberarea din functie a directorului centrului de recuperare si reabilitare, precum si a celorlalte persoane cu functii de conducere se face de către:

a) presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, sau împuternicitul legal al acestuia;

b) presedintele consiliului judetean;

c) primar;

d) conducătorul cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

Art. 15. - Centrele de recuperare si reabilitare functionează în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare si de control se exercită în conditiile legii.

Art. 16. - Centrele de recuperare si reabilitare au următoarele atributii:

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul si conditiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap asistate, precum si întretinerea si folosirea eficientă a bunurilor din dotare;

b) asigură asistentă medicală curentă si de specialitate, recuperare, îngrijire si supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap internate;

c) asigură programe individuale de recuperare specifice handicapului si persoanei;

d) elaborează programe de recuperare, individuale si de grup, adaptate afectiunilor fiecărei persoane;

e) identifică persoanele cu handicap care pot beneficia de programul de recuperare;

f) organizează activităti de ergoterapie în raport cu restantul functional al persoanelor internate;

g) organizează activităti psihosociale si culturale;

h) monitorizează si analizează situatia persoanelor cu handicap internate, ulterior finalizării programului de recuperare;

i) asigură consiliere si informare privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);

j) acordă sprijin si asistentă de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta persoanelor cu handicap;

k) dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatiile neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societătii civile, în vederea diversificării si îmbunătătirii programelor de recuperare oferite persoanelor cu handicap, în functie de realitătile si de specificul local;

l) intervin în combaterea si prevenirea institutionalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

m) intervin în sensibilizarea comunitătii la nevoile specifice persoanelor cu handicap institutionalizate;

n) asigură respectarea standardelor si indicatorilor stabiliti de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap;

o) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.

Art. 17. - (1) În centrele de recuperare si reabilitare pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a întretinătorilor legali, în limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

(2) Conditiile de internare si asistare în centrele de recuperare si reabilitare se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare si functionare aprobate în conditiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.

Art. 18. - Institutiile publice, alte persoane juridice, precum si persoanele fizice sunt obligate să pună la dispozitie centrelor de recuperare si reabilitare toate actele, datele si informatiile pe care le detin si care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atributiilor ce le revin si să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite potrivit legii.

Art. 19. - Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de recuperare si reabilitare sprijinul necesar pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

Art. 20. - Prezentul regulament-cadru stă la baza elaborării regulamentelor de organizare si functionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de recuperare si reabilitare.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENTUL - CADRU

de organizare si functionare a centrelor de integrare prin terapie ocupatională

 

            Art. 1. - Centrele de integrare prin terapie ocupatională sunt institutii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judetean sau local aplicarea politicilor si strategiilor de asistentă specială a persoanelor cu handicap, prin cresterea sanselor recuperării si integrării acetora în familie ori în comunitate, si de a acorda sprijin si asistentă pentru prevenirea situatiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.

Art. 2. - (1) Centrele de integrare prin terapie ocupatională pot fi înfiintate prin:

a) hotărâre a Guvernului;

b) hotărâre a consiliului judetean sau a consiliului local, după caz;

c) hotărâre a unor organizatii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.

(2) Centrele de integrare prin terapie ocupatională pot fi înfiintate si în comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - În vederea realizării atributiilor ce le revin, centrele de integrare prin terapie ocupatională îndeplinesc exclusiv functia de executie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare implementării politicilor si strategiilor privind protectia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea si combaterea marginalizării sociale a acestora, precum si pentru integrarea lor socioprofesională.

Art. 4. - Principiile care stau la baza activitătii centrelor de integrare prin terapie ocupatională sunt:

a) principiul respectării drepturilor omului;

b) principiul respectării demnitătii;

c) principiul asigurării autonomiei;

d) principiul asigurării intimitătii;

e) principiul asigurării dreptului la muncă în functie de restantul functional al fiecărui asistat;

f) principiul remunerării echitabile în functie de munca depusă;

g) principiul abordării individualizate a persoanelor cu handicap;

h) principiul implicării active si depline a beneficiarilor;

i) principiul cooperării si parteneriatului;

j) principiul recunoasterii valorii fiecărei fiinte umane si valorizării ei, indiferent de handicap.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a centrelor de integrare prin terapie ocupatională, numărul de personal, precum si bugetul se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judetean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizatiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap, precum si ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentării realizate de comitetul director.

(2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ si de îngrijire, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 6. - (1) Salarizarea personalului centrelor de integrare prin terapie ocupatională se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de comitetul director în functie de numărul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.

(2) Salarizarea personalului centrelor de integrare prin terapie ocupatională care sunt înfiintate de institutiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) se face în conditiile legii.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor centrelor de integrare prin terapie ocupatională se asigură din:

a) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale întretinătorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de integrare prin terapie ocupatională;

b) bugetele locale ale autoritătilor administratiei publice locale care au aprobat înfiintarea centrelor de integrare prin terapie ocupatională;

c) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 8. - Conducerea centrelor de integrare prin terapie ocupatională este asigurată de un director si de comitetul director, în conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 9. - (1) Postul de director al centrului de integrare prin terapie ocupatională se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

(2) Candidatii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului superior de lungă durată în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.

(3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileste prin:

a) ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

b) dispozitie a presedintelui consiliului judetean;

c) dispozitie a primarului;

d) decizie a conducătorului cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

(4) Concursul sau, după caz, examenul constă în mod obligatoriu si în prezentarea si sustinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protectie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectivă, însotită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.

(5) Numirea directorului se face prin una dintre modalitătile prevăzute la alin. (3).

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si pentru ocuparea celorlalte functii de conducere din cadrul centrului de integrare prin terapie ocupatională.

Art. 10. - (1) Directorul centrului de integrare prin terapie ocupatională asigură conducerea executivă a acestuia si răspunde de buna lui functionare în îndeplinirea atributiilor ce-i revin.

(2) În exercitarea atributiilor ce-i revin directorul centrului de integrare prin terapie ocupatională emite dispozitii.

Art. 11. - Directorul centrului de integrare prin terapie ocupatională îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) reprezintă centrul de integrare prin terapie ocupatională în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie;

b) exercită atributiile ce revin centrului de integrare prin terapie ocupatională în calitate de persoană juridică;

c) exercită functia de ordonator de credite;

d) întocmeste proiectul bugetului propriu al centrului de integrare prin terapie ocupatională si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;

e) numeste si eliberează din functie personalul din cadrul centrului de integrare prin terapie ocupatională, în conditiile legii;

f) controlează activitatea personalului si aplică sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în conditiile legii;

g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de integrare prin terapie ocupatională, stadiul implementării strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;

h) prezintă informări la cererea autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de integrare prin terapie ocupatională, cu privire la activitatea desfăsurată;

i) realizează si propune proiecte Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătătirea activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

j) asigură instruirea si perfectionarea personalului de specialitate;

k) colaborează cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, în actiuni comune care vizează protectia specială a persoanelor cu handicap;

l) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:

a) directorul centrului de integrare prin terapie ocupatională, care este si presedintele comitetului;

b) contabilul-sef sau, după caz, asistentul medical sef;

c) un reprezentant al autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de integrare prin terapie ocupatională;

d) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap;

e) un reprezentant al asistatilor.

(2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizatie.

(3) Comitetul director se întruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în sedintă extraordinară ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Comitetul director îndeplineste următoarele atributii principale:

a) avizează proiectul bugetului propriu si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

b) propune autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de integrare prin terapie ocupatională aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

c) analizează activitatea centrului de integrare prin terapie ocupatională si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărăste asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de integrare prin terapie ocupatională, altele decât bunurile imobile, în conditiile legii;

e) aprobă statul de functii;

f) aprobă programele de activitate;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de integrare prin terapie ocupatională.

Art. 14. - Sanctionarea disciplinară sau eliberarea din functie a directorului centrului de integrare prin terapie ocupatională, precum si a celorlalte persoane cu functii de conducere se face de către:

a) presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;

b) presedintele consiliului judetean;

c) primar;

d) conducătorul cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

Art. 15. - Centrele de integrare prin terapie ocupatională functionează în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare si de control se exercită în conditiile legii.

Art. 16. - Centrele de integrare prin terapie ocupatională au următoarele atributii:

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul si conditiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap asistate, precum si întretinerea si folosirea eficientă a bazei materiale si a bunurilor din dotare;

b) asigură asistentă medicală curentă si de specialitate, recuperare, îngrijire si supraveghere permanentă persoanelor cu handicap internate;

c) întocmesc proiecte si programe proprii care să asigure cresterea calitătii activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap, în concordantă cu specificul centrului, potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale;

d) elaborează programe individualizate sau de grup de terapie ocupatională si alte tipuri de terapie, în vederea integrării socioprofesionale si familiale, colaborând în acest sens cu centre similare si cu organizatii neguvernamentale din tară si din străinătate;

e) identifică persoanele cu handicap care pot beneficia de programele de terapie si asigură includerea lor în aceste programe;

f) întocmesc rapoarte de anchetă psihosocială;

g) asigură realizarea activitătilor de recuperare a persoanelor cu handicap prin implementarea programelor de terapie mentionate mai sus;

h) monitorizează si analizează situatia persoanelor cu handicap ulterior finalizării programelor de terapie;

i) identifică mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap care a parcurs programele de terapie;

j) asigură conditiile necesare desfăsurării programelor de terapie în vederea integrării socioprofesionale a persoanelor cu handicap;

k) asigură echipamentul de muncă si protectie si organizează activităti de cunoastere si respectare a normelor de protectie si igienă a muncii;

l) acordă sprijin si asistentă de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta persoanelor cu handicap;

m) asigură autofinantarea centrului prin valorificarea serviciilor si produselor realizate în cadrul acestuia;

n) asigură remunerarea asistatilor, în functie de munca depusă si de beneficiile obtinute;

o) organizează activităti cultural-educative si de socializare atât în interiorul centrelor, cât si în afara acestora;

p) asigură prin intermediul psiho- si socioterapeutilor integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici si mixte, prin realizarea unor relatii interumane cu valoare instructivă si educativă;

r) dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societătii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistentă specială, în functie de realitătile si de specificul local;

s) asigură consiliere si informare atât familiilor, cât si asistatilor, privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);

s) intervin în combaterea si prevenirea institutionalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

t) intervin în sensibilizarea comunitătii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, în vederea integrării acestora într-o viată normală;

t) asigură respectarea standardelor si indicatorilor stabiliti de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap;

u) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.

Art. 17. - (1) În centrele de integrare prin terapie ocupatională pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a întretinătorilor legali, în limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

(2) Conditiile de internare si asistare în centrele de integrare prin terapie ocupatională se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare si functionare aprobate în conditiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.

Art. 18. - Institutiile publice, alte persoane juridice, precum si persoanele fizice sunt obligate să pună la dispozitie centrelor de integrare prin terapie ocupatională toate actele, datele si informatiile pe care le detin si care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atributiilor ce le revin si să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite potrivit legii.

Art. 19. - Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de integrare prin terapie ocupatională sprijinul necesar pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

Art. 20. - Prezentul regulament-cadru stă la baza elaborării regulamentelor de organizare si functionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de integrare prin terapie ocupatională.

Art. 1. - Centrele de zi sunt institutii de interes public cu personalitate juridică, care au rolul de a asigura la nivel judetean sau local aplicarea politicilor si strategiilor de asistentă specială a persoanelor cu handicap, prin cresterea sanselor recuperării si integrării acestora în familie ori în comunitate, si de a acorda sprijin si asistentă pentru prevenirea situatiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.

Art. 2. - (1) Centrele de zi pot fi înfiintate prin:

a) hotărâre a Guvernului;

b) hotărâre a consiliului judetean sau a consiliului local, după caz;

c) hotărâre a unor organizatii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.

(2) Centrele de zi pot fi înfiintate si în comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - În vederea realizării atributiilor ce le revin, centrele de zi îndeplinesc exclusiv functia de executie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare implementării politicilor si strategiilor privind protectia specială a persoanelor cu handicap, prevenirea si combaterea marginalizării sociale a acestora, precum si integrarea lor socioprofesională.

Art. 4. - Principiile care stau la baza activitătii centrelor de zi sunt:

a) principiul respectării drepturilor omului;

b) principiul normalizării vietii persoanelor cu handicap;

c) principiul egalitătii de sanse;

d) principiul asigurării serviciilor de sprijin în mediul cel mai putin restrictiv posibil;

e) principiul implicării active si depline a beneficiarilor;

f) principiul cooperării si parteneriatului.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a centrelor de zi, numărul de personal, precum si bugetul se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliului judetean sau local, după caz, hotărâre a organelor de conducere ale organizatiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate si protectia specială a persoanelor cu handicap, precum si ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentării realizate de comitetul director.

(2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ si de îngrijire, se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 6. - (1) Salarizarea personalului centrelor de zi se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar, pe baza statului de functii aprobat de comitetul director în functie de numărul de personal aprobat si de resursele financiare alocate.

(2) Salarizarea personalului centrelor de zi care sunt înfiintate de institutiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) se face în conditiile legii.

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor centrelor de zi se asigură din:

a) contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale întretinătorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor de zi;

b) bugetele locale ale autoritătilor administratiei publice locale care au aprobat înfiintarea centrelor de zi;

c) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 8. - Conducerea centrelor de zi este asigurată de un director si de comitetul director, în conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 9. - (1) Postul de director al centrului de zi se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 5

 

REGULAMENTUL - CADRU

de organizare si functionare a centrelor de zi

 

(2) Candidatii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului superior de lungă durată în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.

(3) Comisia de concurs sau, după caz, de examinare se stabileste prin:

a) ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

b) dispozitie a presedintelui consiliului judetean;

c) dispozitie a primarului;

d) decizie a conducătorului cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

(4) Concursul sau, după caz, examenul constă în mod obligatoriu si în prezentarea si sustinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protectie specială a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorială respectivă, însotită de propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.

(5) Numirea directorului se face prin una dintre modalitătile prevăzute la alin. (3).

(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si pentru ocuparea celorlalte functii de conducere din cadrul centrului de zi.

Art. 10. - (1) Directorul centrului de zi asigură conducerea executivă a acestuia si răspunde de buna lui functionare în îndeplinirea atributiilor ce-i revin.

(2) În exercitarea atributiilor ce-i revin directorul centrului de zi emite dispozitii.

Art. 11. - Directorul centrului de zi îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) reprezintă centrul de zi în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie;

b) exercită atributiile ce revin centrului de zi în calitate de persoană juridică;

c) exercită functia de ordonator de credite;

d) întocmeste proiectul bugetului propriu al centrului de zi si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizării comitetului director;

e) numeste si eliberează din functie personalul din cadrul centrului de zi, în conditiile legii;

f) controlează activitatea personalului si aplică sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în conditiile legii;

g) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului de zi si stadiul implementării strategiilor, pe care le prezintă spre avizare comitetului director;

h) prezintă informări la cererea autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de zi;

i) realizează si propune proiecte Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunătătirea activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

j) asigură instruirea si perfectionarea personalului de specialitate;

k) colaborează cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, în actiuni comune care vizează protectia specială a persoanelor cu handicap;

l) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Comitetul director este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:

a) directorul centrului de zi, care este si presedintele comitetului;

b) contabilul-sef;

c) un reprezentant al autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează centrul de zi;

d) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap;

e) un reprezentant al persoanelor asistate sau al reprezentantilor legali ai acestora, după caz.

(2) Membrii comitetului director nu beneficiază de indemnizatie.

(3) Comitetul director se întruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în sedintă extraordinară ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Comitetul director îndeplineste următoarele atributii principale:

a) avizează proiectul bugetului propriu si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

b) propune autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, finantează centrul de zi aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

c) analizează activitatea centrului de zi si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap;

d) hotărăste asupra înstrăinării mijloacelor fixe din patrimoniul centrului de zi, altele decât bunurile imobile, în conditiile legii;

e) aprobă statul de functii;

f) aprobă programele de activitate;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autoritătilor ori institutiilor care au înfiintat, sau, după caz, care finantează centrul de zi.

Art. 14. - Sanctionarea disciplinară sau eliberarea din functie a directorului centrului de zi, precum si a celorlalte persoane cu functii de conducere se face de către:

a) presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele

cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;

b) presedintele consiliului judetean;

c) primar;

d) conducătorul cultului sau al organizatiei neguvernamentale, după caz.

Art. 15. - Centrele de zi functionează în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare si de control se exercită în conditiile legii.

Art. 16. - Centrele de zi îndeplinesc următoarele atributii principale:

a) asigură activitătile instructiv-educative, de dezvoltare a abilitătilor si disponibilitătilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relationale si social-adaptative, conform planului de interventie individualizat;

b) elaborează programe proprii de dezvoltare a abilitătilor si disponibilitătilor cognitive, psihomotorii, afectivrelationale si social-adaptative, colaborând cu centre similare, cu organizatii neguvernamentale din tară si din

străinătate;

c) asigură aplicarea politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale, în concordantă cu specificul centrelor de zi, întocmind proiecte si programe proprii care să asigure cresterea calitătii activitătii de protectie specială a persoanelor cu handicap asistate;

d) monitorizează si analizează situatia persoanelor cu handicap asistate ulterior finalizării proiectelor si programelor de recuperare si integrare profesională sau socială;

e) identifică persoanele cu handicap care pot beneficia de programele proprii, întocmesc rapoarte de anchetă psihosocială si asigură includerea acestora în programe si proiecte instructiv-educative, de dezvoltare a abilitătilor si disponibilitătilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relationale si social-adaptative;

f) asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor oferite si a standardelor ocupationale specifice personalului încadrat;

g) identifică mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap beneficiară a programelor centrelor de zi;

h) acordă sprijin si asistentă de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta persoanelor cu handicap;

i) dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatii neguvernamentale, cu alti reprezentanti ai societătii civile, precum si cu unitătile protejate, în vederea integrării în muncă a persoanelor cu handicap si a diversificării serviciilor oferite;

j) promovează dezinstitutionalizarea prin strategii specifice;

k) pun accent pe stimularea autonomiei personale si dezvoltă încrederea în sine a persoanei cu handicap;

l) dezvoltă un cod al conduitei cu familia, comunică si întretin relatia permanentă cu aceasta, dezvoltă servicii de consiliere si orientare;

m) rezolvă probleme specifice persoanei cu handicap în legătură cu ortezarea/protezarea;

n) acordă servicii de tip comunitar la domiciliul persoanei cu handicap;

o) dezvoltă programe de sensibilizare a comunitătii cu privire la nevoile specifice ale persoanei cu handicap;

p) asigură monitorizarea si evaluarea programelor proprii;

r) intervin în combaterea si prevenirea institutionalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

s) asigură respectarea standardelor si indicatorilor stabiliti de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 17. - (1) În centrele de zi pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a întretinătorilor legali, în limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

(2) Conditiile de asistare în centrele de zi se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare si functionare aprobate în conditiile prevăzute de prezentul regulament-cadru.

Art. 18. - Institutiile publice, alte persoane juridice, precum si persoanele fizice sunt obligate să pună la dispozitie centrelor de zi toate actele, datele si informatiile pe care le detin si care sunt necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a atributiilor ce le revin si să permită accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite potrivit legii.

Art. 19. - Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si consiliilor locale sunt obligate să asigure centrelor de zi sprijinul necesar pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

Art. 20. - Prezentul regulament-cadru stă la baza elaborării regulamentelor de organizare si functionare pentru fiecare unitate care se încadrează în categoria centrelor de zi.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

            Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 26 februarie 2002,

            în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 133/2002, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, hotărăste:

            Art. 1. - Se aprobă Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Departamentul de învătământ si admitere, Departamentul de monitorizare si competentă profesională si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, aprobată si modificată prin Legea nr. 133/2002, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale. Definitii

ARTICOLUL 1

 

            Ori de câte ori sunt utilizati în prezentele norme, termenii definiti în prezentul capitol au următorul înteles:

- Camera - Camera Auditorilor Financiari din România;

- norme - Norme privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar;

- stagiar - persoana fizică care a promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si care îsi desfăsoară activitatea conform prezentelor norme;

- îndrumător de - persoana fizică, auditor financiar stagiu - activ, sau juridică, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, sub îndrumarea căreia se desfăsoară stagiul unuia sau mai multor stagiari în

activitatea de audit financiar; - stagiu - perioada de pregătire practică a stagiarului în activitatea de audit financiar;

- caiet de practică - caietul si documentatia întocmite de stagiar în activitatea de audit financiar, prin care se consemnează si se certifică activitătile desfăsurate de acesta;

certificat de stagiu - documentul care atestă efectuarea celor 3 ani de pregătire profesională practică în domeniul auditului financiar si care este eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România.

 

CAPITOLUL II

Norme referitoare la activitătile stagiarului în activitatea de audit financiar în perioada de pregătire profesională practică

ARTICOLUL 2

Conditiile de acces la stagiu

 

            Stagiul în activitatea de audit financiar se efectuează de către persoanele care au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, organizat de Cameră.

 

ARTICOLUL 3

Admiterea la stagiu a stagiarului în activitatea de audit financiar

 

(1) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile stabilite prin prezentele norme.

(2) Înscrierea stagiarului la stagiu se realizează pe baza următoarelor acte:

a) cerere-tip adresată Camerei;

b) acceptul îndrumătorului de stagiu;

c) declaratia pe propria răspundere a îndrumătorului de stagiu, că a avut sau are în derulare cel putin un angajament de audit financiar.

(3) Dosarul stagiarului este înaintat Departamentului de învătământ si admitere pentru verificare si înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar.

(4) Departamentul de învătământ si admitere va elibera pentru fiecare stagiar o legitimatie a stagiarului în activitatea de audit financiar. Vizarea anuală a legitimatiei se face o dată cu plata cotizatiei fixe.

(5) În conditiile în care se schimbă îndrumătorul de stagiu, stagiarul va întocmi un nou dosar care va cuprinde actele prevăzute la procedura de la alin. (2).

(6) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pot solicita admiterea ca stagiar în activitatea de audit financiar, în termen de maximum 6 luni de la publicarea prezentelor norme.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) lit. c) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodată de retragere a atestării îndrumătorului de stagiu.

 

ARTICOLUL 4

Statutul stagiarului în activitatea de audit financiar

 

(1) Stagiarii efectuează programul de pregătire profesională practică prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăti de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remuneratie, pentru care entitătile mai sus mentionate vor elibera adeverintă de efectuare a stagiului.

(2) În cazul în care stagiarul are calitatea de salariat, relatiile contractuale ale acestuia cu persoana sau societatea comercială de audit financiar în care îsi desfăsoară stagiul se stabilesc pe baza legislatiei în vigoare privind angajarea fortei de muncă.

(3) Este interzis stagiarului să semneze, în numele său, documente pentru terti, referitoare la activitatea de audit, în timpul efectuării perioadei de stagiu.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (3) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodată de retragere a atestării îndrumătorului de stagiu, după caz.

 

ARTICOLUL 5

Durata stagiului

 

(1) Stagiul în activitatea de audit financiar se desfăsoară pe o perioadă de 3 ani.

(2) Perioada de stagiu începe de la data la care stagiarul a încheiat un contract cu îndrumătorul de stagiu, în cazul în care încadrarea se face cu remuneratie sau potrivit acceptului îndrumătorului de stagiu, în cazul în care perioada de stagiu se face fără remuneratie.

(3) La cererea stagiarului, perioada de pregătire profesională practică poate fi suspendată cel mult un an. La reluarea stagiului, stagiarul va actualiza contractul de stagiu încheiat cu îndrumătorul de stagiu.

(4) La expirarea duratei de 3 ani a stagiaturii, stagiarul se poate prezenta la sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, pe baza certificatului de stagiu emis de Cameră.

 

ARTICOLUL 6

Organizarea stagiului

 

(1) Camera monitorizează activitatea desfăsurată în perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor, prin Departamentul de învătământ si admitere si Departamentul de monitorizare si competentă profesională.

(2) Departamentul de învătământ si admitere va tine evidenta stagiarilor înscrisi, în ordinea aprobării cererilor de înscriere la stagiu, într-un registru cu regim special. Fiecare stagiar va avea un dosar personal unde se vor arhiva toate documentele si actele acestuia. Numărul de înregistrare din registrul de evidentă a stagiarilor se va înscrie atât pe dosarul personal, cât si pe orice document sau corespondentă referitoare la stagiar.

(3) Dosarul stagiarului cuprinde:

a) documentele depuse pentru sustinerea testului de acces la stagiu;

b) documentele depuse pentru înscrierea la stagiu;

c) rapoartele anuale ale îndrumătorului de stagiu;

d) rapoartele inspectorilor de la Departamentul de monitorizare si competentă profesională;

e) caietul de practică al stagiarului, cu vizele anuale aferente.

(4) Activitătile desfăsurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate si conservate într-un dosar numit Caiet de practică.

(5) La expirarea stagiului efectuat conform prezentelor norme, pe baza raportului îndrumătorului de stagiu si pe baza rapoatelor inspectorilor de la Departamentul de monitorizare si competentă profesională, stagiarului i se eliberează de către Cameră un certificat de stagiu.

(6) În baza certificatului de stagiu stagiarul are dreptul de a se prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru obtinerea calitătii de auditor financiar.

 

ARTICOLUL 7

Desfăsurarea stagiului

 

(1) În perioada de stagiu stagiarul este obligat să efectueze anual un minim de 25 de zile lucrătoare efectiv, de experientă profesională, în fiecare dintre domeniile: contabilitate, audit si optionale. Totodată stagiarul are obligatia să participe la programul de pregătire profesională continuă, de 25 de ore, organizat anual de Cameră.

(2) Repartizarea timpului de stagiu pe activităti este stabilită de îndrumătorul de stagiu, care trebuie să acorde stagiarului toate facilitătile, pentru a-i permite să efectueze instruirea.

(3) Pe întreaga perioadă de desfăsurare a stagiului, stagiarul trebuie să-si îndeplinească obligatiile privind întocmirea caietului de practică în care se reflectă în mod corect si complet experienta profesională acumulată.

(4) La fiecare 6 luni stagiarul trebuie să prezinte îndrumătorului de stagiu un raport sintetic al experientei profesionale dobândite.

(5) La sfârsitul fiecărui an de stagiu îndrumătorul de stagiu trebuie să prezinte Departamentului de învătământ si admitere un raport referitor la activitatea desfăsurată de stagiar pe parcursul anului respectiv.

(6) Stagiarul trebuie să prezinte, anual sau la cerere, Departamentului de învătământ si admitere caietul de practică pentru verificare.

(7) Departamentul de învătământ si admitere este autorizat:

- să stabilească numărul de ore de pregătire, precum si repartizarea acestora pe domenii de activitate;

- să întrerupă perioada de stagiu, la cererea stagiarului, din motive cum ar fi: satisfacerea stagiului militar, sănătate sau alte motive considerate justificate.

(8) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (5) si (6) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodată de retragere a atestării îndrumătorului de stagiu, după caz.

 

ARTICOLUL 8

Îndrumătorul de stagiu

 

(1) Stagiul trebuie să se efectueze pe lângă o persoană fizică, auditor financiar activ, sau în cadrul unei societăti comerciale de audit, membră a Camerei. Persoanele fizice si juridice, membre ale Camerei, care fac dovada că au în derulare cel putin o misiune de audit financiar, pot să înainteze Departamentului de învătământ si admitere o scrisoare prin care îsi iau angajamentul de a lua sub îndrumare stagiari în activitatea de audit financiar.

(2) Un îndrumător de stagiu nu poate avea mai mult de 5 stagiari în activitatea de audit financiar sub îndrumare.

(3) Stagiarul în activitatea de audit financiar are obligatia de a-si găsi un îndrumător de stagiu care să ofere garantii suficiente în ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru desfăsurarea perioadei de pregătire profe-

sională practică.

(4) Îndrumătorul de stagiu este persoană fizică. Când stagiul este realizat într-o societate comercială de audit financiar, înscrisă în Registrul auditorilor financiari - persoane juridice, aceasta precizează numele si calitatea îndrumătorului de stagiu ales din rândul angajatilor, asociatilor, care trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ.

(5) Acordarea si retragerea calitătii de auditor financiar îndrumător de stagiu sunt hotărâte de Consiliul Camerei, în urma rapoartelor primite de la Departamentul de învătământ si admitere.

(6) Îndrumătorul de stagiu trebuie să creeze stagiarilor conditii pentru:

a) a urma pregătirea prevăzută în prezentele norme;

b) a se achita cu regularitate de obligatiile lor prevăzute în prezentele norme.

(7) Îndrumătorul de stagiu trebuie să mărească treptat nivelul de dificultate a lucrărilor încredintate stagiarilor în activitatea de audit financiar si să-i ajute să-si însusească disciplinele profesionale ale pregătirii tehnice de bază (contabilitate si audit) în conformitate cu caietul de practică.

(8) De asemenea, îndrumătorul de stagiu trebuie să răspundă la solicitările Departamentului de învătământ si admitere si ale Departamentului de monitorizare si competentă profesională în legătură cu furnizarea de informatii privind activitatea stagiarului.

 

ARTICOLUL 9

Urmărirea, controlul si aprecierea activitătilor desfăsurate de stagiari în activitatea de audit financiar

 

(1) Urmărirea modului de desfăsurare a stagiului este realizată si apreciată de îndrumătorul de stagiu si de către Departamentul de învătământ si admitere, în colaborare cu Departamentul de monitorizare si competentă profesională.

(2) Îndrumătorul de stagiu trebuie să verifice activitătile desfăsurate de stagiar si să notifice evidenta detaliată a experientei profesionale din caietul de practică, la fiecare 6 luni.

(3) La fiecare 6 luni îndrumătorul de stagiu trebuie să facă o evaluare a activitătii stagiarului pe următoarele domenii:

a) în ce măsură a fost respectat programul de stagiu;

b) cunostintele si aptitudinile de specialitate;

c) gradul de însusire a experientei profesionale;

d) rationamentul profesional.

(4) Pentru fiecare domeniu de evaluare se poate da unul dintre calificativele:

a) satisfăcător;

b) nesatisfăcător.

(5) Îndrumătorul de stagiu trebuie să întocmească un raport scris de evaluare periodică a stagiarului, în care să consemneze:

a) progresele înregistrate de stagiar;

b) deficientele constatate în experienta profesională;

c) actiuni de întreprins în viitor;

d) opinia generală privind evolutia profesională a stagiarului.

(6) Acest raport va fi depus la sfârsitul fiecărui an de stagiu la Departamentul de învătământ si admitere.

(7) Departamentul de monitorizare si competentă profesională poate organiza, prin sondaj sau ori de câte ori este solicitat din partea Consiliului Camerei, un control al calitătii activitătii stagiarilor si a îndrumătorilor de stagiu.

(8) Inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare si competentă profesională vor întocmi un raport în urma controlului efectuat. Acest raport va cuprinde o evaluare a activitătii stagiarului, precum si propuneri de îmbunătătire a activitătii stagiarilor sau de prelungire a perioadei de stagiu, în cazul în care inspectorii au constatat nerespectarea normelor de stagiu.

(9) Acordarea vizei anuale de către Departamentul de învătământ si admitere se va face tinându-se cont de raportul inspectorilor din cadrul Departamentului de monitorizare si competentă profesională.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodată de retragere a atestării îndrumătorului de stagiu, după caz.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

(1) La sfârsitul perioadei de stagiu stagiarul va prezenta Departamentului de învătământ si admitere din cadrul Camerei caietul de practică, completat si vizat, cu activitatea depusă în cei 3 ani de pregătire profesională practică.

(2) La sfârsitul perioadei de stagiu îndrumătorul de stagiu întocmeste si prezintă Departamentului de învătământ si admitere un raport de stagiu, în conformitate cu activitatea înregistrată în caietul de practică.

(3) În urma analizării documentatiei depuse Camera va elibera un certificat de stagiu, care dă dreptul stagiarului de a se prezenta la examenul de obtinere a calitătii de auditor financiar.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. 2 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă si se dispune aplicarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, care constituie anexa*) la prezentul ordin.

(2) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin, privesc întocmirea si prezentarea situatiilor financiare periodice ale băncilor, persoane juridice române, si ale sucursalelor din România ale băncilor străine, denumite în continuare institutii de credit, care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, astfel:

a) începând cu situatiile financiare periodice ale anului 2003, prezentele reglementări se aplică de băncile, persoane juridice române, cotate la Bursa de Valori Bucuresti si de esantionul reprezentativ de bănci, persoane juridice române, si sucursale din România ale băncilor străine, cuprinse în lista prezentată în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001;

b) începând cu situatiile financiare periodice ale anului 2004, prezentele reglementări se aplică de toate băncile, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor străine.

Art. 2. - Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia să gestioneze patrimoniul institutiilor de credit răspund, potrivit legii, pentru însusirea si aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare periodice.

Art. 3. - Institutiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligatia să depună la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României situatiile financiare periodice întocmite în conformitate cu modelele si normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - Situatiile financiare periodice ale institutiilor de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) se depun la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiilor financiare periodice ce fac obiectul prezentului ordin.

Art. 5. - Banca Natională a României, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil, constituite în baza prevederilor art. 88 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, actualizează permanent Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit în functie de reglementările ce se adoptă pe parcurs.

Art. 6. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către institutiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 12 februarie 2003.

Nr. 2.


*) Anexa se publică ulterior.