MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 216         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

315. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pe anul de învătământ 2002-2003, semnat la Kiev la 17 septembrie 2002

 

Protocol de colaborare în domeniul învătământului între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pe anul de învătământ 2002-2003

 

316. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie  1998

 

Amendament la Acordul de împrumut

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

73. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

 

74. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

384. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru transmiterea în format electronic a formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.01

 

385. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară”, cod 14.13.01.13/3i

 

386. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.104. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare pe anul 2002

 

3.105. - Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si la societătile de intermediere în asigurări care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pe anul de învătământ 2002-2003, semnat la Kiev la 17 septembrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pe anul de învătământ 2002-2003, semnat la Kiev la 17 septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 315.

 

PROTOCOL

de colaborare în domeniul învătământului între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pe anul de învătământ 2002-2003

 

În conformitate cu art. 15 din Întelegerea de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Învătământului din România si Ministerul Învătământului din Ucraina, semnată la 25 august 1995 la Bucuresti, Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina, denumite în continuare părti, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile îsi vor acorda, pe bază de reciprocitate:

- până la 5 burse de studii, pentru învătământul preuniversitar;

- până la 6 burse de studii, pentru învătământul superior;

- până la 6 burse de studii, pentru învătământul post-universitar - masterat si doctorat;

- până la 20 de luni/burse, burse de stagiu pentru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.

 

ARTICOLUL 2

 

Pentru perfectionarea cunostintelor de limbă si literatură română si, respectiv, de limbă si literatură ucraineană părtile vor acorda, pe bază de reciprocitate:

- până la 15 burse de stagiu pentru perioade de câte o lună fiecare pentru educatori, învătători si profesori din învătământul preuniversitar;

- până la 5 burse de stagiu pentru perioade de câte o lună fiecare pentru cadre didactice din institutiile de învătământ superior.

 

ARTICOLUL 3

 

În scopul monitorizării implementării prevederilor prezentului protocol, precum si al negocierii textului protocolului pentru anul de învătământ următor, părtile vor înfiinta o comisie mixtă, formată din câte 5 persoane din fiecare parte. Întâlnirile de lucru ale comisiei mixte se vor desfăsura de două ori pe an, pe o perioadă de 3 până la 5 zile, alternativ în orasele Bucuresti si Kiev.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor acorda, pe bază de reciprocitate, câte 5 burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie română si, respectiv, de limbă, literatură si civilizatie ucraineană.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor acorda, pe bază de reciprocitate, în institutiile de învătământ de stat din cele două state, cetătenilor români de origine ucraineană si, respectiv, cetătenilor ucraineni de origine română:

- până la 15 burse de studii în licee si scoli profesionale din România si, respectiv, pentru scoli profesionale si institutii de învătământ superior de primul si al doilea grad de acreditare în Ucraina;

- până la 50 de burse pentru studenti în institutiile de învătământ superior din România si institutiile de învătământ superior de al treilea si al patrulea grad de acreditare din Ucraina;

- până la 6 burse de studii, pentru învătământul post-universitar - masterat si doctorat;

- până la 40 de luni/burse de cercetare pentru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.

Părtile pot propune burse suplimentare, în conformitate cu posibilitătile părtii primitoare si cu necesitătile părtii trimitătoare.

Părtile îsi vor comunica, în scris, după cum urmează:

- numărul suplimentar al burselor;

- specializările posibile.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor sprijini activitatea institutiilor de învătământ din cele două state, unde predarea are loc în limba română si, respectiv, în limba ucraineană, precum si acele institutii în care limbile mentionate sunt discipline de studiu.

Părtile vor face schimb de literatură de specialitate în domeniul metodicii si pedagogiei, în domeniul tehnico-stiintific, al literaturii beletristice, în conformitate cu legislatia în vigoare din cele două state.

 

ARTICOLUL 7

 

În scopul sprijinirii studiului limbii materne si al altor discipline în limba maternă de către cetătenii români de origine ucraineană si, respectiv, de către cetătenii ucraineni de origine română, părtile vor sprijini, pe bază de reciprocitate, efectuarea următoarelor schimburi, în conformitate cu necesitătile lor:

a) până la 30 de educatori, învătători si profesori de limba română si, respectiv, de limba ucraineană, pentru a lucra în institutiile de învătământ cu limba de studiu sau de predare română si, respectiv, ucraineană;

b) până la 30 de profesori de limba română si alte discipline care se predau în această limbă în Ucraina si, respectiv, de limba ucraineană si alte discipline care se predau în această limbă în România, la cursuri de perfectionare pentru perioade de până la o lună;

c) până la 15 studenti la filologie care studiază limba română în Ucraina si, respectiv, limba ucraineană în România, la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie română si, respectiv, de limbă, literatură si civilizatie ucraineană, pentru perioade de până la o lună;

d) până la 10 profesori de limba română si alte discipline care se predau în limba română în Ucraina si, respectiv, în limba ucraineană în România, pentru schimb de experientă pe perioade de până la 10 zile.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile vor sprijini înfiintarea de licee cu predare în limba română în localitătile Novoselivka, raionul Sărata, regiunea Odessa, si Crasnoilsc, raionul Storojinet, regiunea Cernăuti, în Ucraina, si, respectiv, reînfiintarea liceelor cu predare în limba ucraineană în localitătile Siret, judetul Suceava, si Tulcea, judetul Tulcea, în România.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor sprijini introducerea liniilor de predare în limba română la Universitatea Natională din Cernăuti “Iuri Fedcovici” si, respectiv, în limba ucraineană la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a stiintelor exacte (matematică, fizică, biologie, chimie etc.) si a stiintelor socioumane (sociologie, filozofie, istorie, economie etc.), în scopul pregătirii de cadre didactice.

Pentru asigurarea procesului de predare părtile vor realiza schimburi de cadre didactice, în functie de necesitătile de studiu al disciplinelor mentionate.

 

ARTICOLUL 10

 

Personalul misiunilor diplomatice si al altor reprezentante de stat, precum si membrii familiilor lor (sot, sotie si copii) pot studia în statul părtii primitoare, pe perioada mandatului, la toate formele de învătământ, în institutii de învătământ de stat, fără plata taxelor scolare.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile vor sustine stabilirea de legături directe între institutiile de învătământ, între inspectoratele scolare judetene din România si directiile de învătământ ale administratiilor de stat regionale din Ucraina, precum si efectuarea de cercetări stiintifice pe probleme de interes comun.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile vor sustine efectuarea schimbului de profesori (lectori) de limbă, literatură si civilizatie română la universitătile din orasele Kiev, Cernăuti, Ujgorod si Ismail si respectiv, de limbă, literatură si civilizatie ucraineană la universitătile din orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Suceava si Galati, în conformitate cu necesitătile universitătilor mentionate.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile vor înfiinta o comisie mixtă de experti pe probleme de pregătire a manualelor de limbă si literatură, istorie, geografie, cultură si civilizatie, formată din câte 3 experti din fiecare parte, ale cărei întâlniri vor avea loc nu mai putin de două ori pe an, alternativ în orasele Bucuresti si Kiev, pe perioade de 3 până la 5 zile.

Părtile vor contribui la finantarea de la bugetele celor două ministere si din alte surse pentru elaborarea si publicarea manualelor pentru disciplinele sus-mentionate, pentru institutiile de învătământ cu limba de predare română în Ucraina, respectiv ucraineană în România.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile vor contribui la efectuarea de schimburi de elevi (până la 50 de persoane) si studenti (până la 25 de persoane), inclusiv cetăteni români de origine ucraineană si cetăteni ucraineni de origine română, însotiti de 1 sau 2 învătători ori profesori, în tabere, în timpul vacantelor, precum si la schimbul de elevi si studenti, însotiti de 1 sau 2 profesori însotitori, pentru participarea la olimpiade internationale, concursuri, festivaluri si competitii sportive, organizate în fiecare dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 15

 

Partea primitoare va sprijini înregistrarea cetătenilor statului celeilalte părti, care sosesc la studii, în institutia consulară a statului părtii trimitătoare.

 

ARTICOLUL 16

 

Selectia candidatilor la studiile prevăzute la art. 1 se face de către partea trimitătoare.

Preselectia candidatilor la studiile prevăzute la art. 5 se face de către o comisie mixtă compusă din maximum 4 reprezentanti din fiecare parte, pe baza unui interviu cu candidatul, a mediei care rezultă din actele oficiale de studii si a setului de documente care include:

- cerere de înscriere;

- copii legalizate de pe diplomele de studii obtinute si de pe foile matricole;

- copie legalizată de pe certificatul de nastere;

- copie legalizată de pe cartea de identitate;

- certificat medical, inclusiv testul HIV;

- fotografie 3/4.

Părtile au obligatia de a se informa cu două săptămâni înainte asupra perioadei si locului desfăsurării preselectiei.

Selectia se va face de către institutiile de învătământ ale statului părtii primitoare.

 

ARTICOLUL 17

 

Părtile vor face schimb de informatii, în scris, cu privire la numărul de locuri în institutiile de învătământ si la oferta suplimentară, cu mentionarea specializărilor si a formelor de studii, pentru candidatii la studii, conform art. 5.

Documentele candidatilor la studii, conform art. 1, vor fi transmise părtii primitoare până la 25 iulie 2002 si, conform art. 5, până la 15 august 2002, în traducere în limba statului părtii primitoare.

Părtile vor prezenta, cu două săptămâni înainte de începerea anului de studiu, lista celor admisi la toate formele de învătământ, precum si lista celor exmatriculati.

În caz de necesitate, candidatii vor fi înscrisi la curs pregătitor de limbă, pe o perioadă de până la un an. Persoanelor admise la studii li se va elibera o adeverintă oficială de către partea trimitătoare si acestea se vor prezenta la studii la termenele stabilite de partea primitoare (în Ucraina, până la 1 septembrie pentru elevi si studenti si până la 1 octombrie pentru doctoranzi; în România, până la 15 septembrie pentru elevi si până la 1 octombrie pentru studenti si doctoranzi).

 

ARTICOLUL 18

 

Pentru efectuarea schimburilor prevăzute de prezentul protocol, partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport până la locul de destinatie si înapoi; de asemenea, aceasta va suporta cheltuielile de cazare si diurna pentru reprezentantii săi în comisiile mixte.

 

ARTICOLUL 19

 

Partea primitoare asigură, în conformitate cu legislatia internă în vigoare:

a) cazare gratuită în cămine studentesti si plata burselor, pentru elevi, studenti, masteranzi, doctoranzi si persoane care urmează stagii de specializare conform art. 1, 2 si 5;

b) cazare gratuită, masă si o sumă de bani pentru cheltuieli diverse, pentru persoanele care participă la schimburile prevăzute la art. 4, art. 7 lit. c) si d) si art. 14;

c) cazare gratuită, în conditii corespunzătoare, si salariul pentru participantii la schimburile prevăzute la art. 7 lit. a) si b), art. 9 si 12;

d) acordarea asistentei medicale persoanelor participante la actiunile prevăzute de prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 20

 

Prezentul protocol nu exclude realizarea altor actiuni comune convenite în prealabil de părti.

 

ARTICOLUL 21

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data ultimei notificări scrise a părtilor, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui protocol.

Semnat la Kiev la 17 septembrie 2002, în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Educatiei si Cercetării din România, Ecaterina Andronescu

Pentru Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina,

Vasîli Kremeni

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 316.

 

BANCA MONDIALĂ

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

3 martie 2003

 

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

România: Împrumutul nr. 4.258 - RO (Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare)

 

AMENDAMENT LA ACORDUL DE ÎMPRUMUT*)

 

Excelentă,

Facem referire la Acordul de împrumut aferent Proiectului mai sus mentionat dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 23 ianuarie 1998, amendat în 26 septembrie 2001 si 13 august 2002 (acordul) si la scrisorile dumneavoastră datate 25 septembrie 2002 si 27 ianuarie 2003, prin care se solicită anumite modificări la acord. Prin prezenta ne exprimăm acordul privind cele solicitate de dumneavoastră si, ca atare, acordul se amendează după cum urmează (modificările sunt evidentiate în mod distinct cu caractere italice aldine):


*) Traducere.

 

1. Sectiunea 1.02. b) se modifică si se va citi după cum urmează:

“Sectiunea 1.02. - Numai dacă din context nu se întelege altfel, cei câtiva termeni definiti în Conditiile generale si în preambulul acestui acord au respectivele întelesuri si următorii termeni aditionali au următoarele întelesuri:

a) Legea cadastrului înseamnă Legea cadastrului general si a publicitătii imobiliare nr. 7, din tara Împrumutatului, din 13 martie 1996;

b) Hotărârea nr. 1.038 înseamnă Hotârârea Guvernului nr. 1.038 din 28 octombrie 1996, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 590 din 21 iunie 2001, prin care a fost înfiintat ONCGC în subordinea MAP (asa după cum este definit în cele ce urmează);

c) MJ înseamnă Ministerul Justitiei al Împrumutatului si include orice succesor al acestuia;

d) MAP înseamnă Ministerul Administratiei Publice si include orice succesor al acestuia;

e)ONCGC înseamnă Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Împrumutatului si include orice succesor al acestuia;

f) GCP înseamnă Grupul de coordonare al Proiectului, alcătuit dintr-un director si un director economic din fiecare UMP (asa după cum este definit în cele ce urmează);

g) UMP/ONCGC înseamnă Unitatea de Management al Proiectului înfiintată în cadrul ONCGC; la UMP/ONCGC si UMP/MJ (asa după cum sunt definite în cele ce urmează) se face referire în mod generic ca fiind UMP;

h) UMP/MJ înseamnă Unitatea de Management al Proiectului înfiintată în cadrul MJ; la UMP/ONCGC si UMP/MJ (asa după cum sunt definite în cele ce urmează) se face referire în mod generic ca fiind UMP;

i) contul special A si contul special B înseamnă conturile la care se face referire în sectiunea 2.02. b) a acestui acord, iar la contul special A si contul special B se face referire ca fiind în mod comun conturi speciale; si

j) servicii tehnice înseamnă servicii pentru control geodezic, fotografiere aeriană, cartografiere (incluzând sistemele de cartografiere digitală), sisteme de înregistrarea pământului si de informatii cadastrale, baze de date privind cadastrul, topografieri cadastrale urbane si rurale si intrări de date, conversie de date, campanie publicitară, tipărire de materiale publicitare si formulare tipizate.”

2. Paragraful 1 al anexei nr. 1 “Tragerile din împrumut” la acord este înlocuit cu tabelul prezentat în anexa la această scrisoare, iar paragraful 2c) se amendează si se va citi după cum urmează:

“c) termenul costuri operationale înseamnă salariile personalului UMP (altele decât salariile functionarilor publici), echipament de birou si alte materiale si aprovizionările necesare utilizate de UMP în realizarea Proiectului.”

3. Anexa nr. 2 “Descrierea Proiectului” se amendează după cum urmează:

Partea C se amendează si se va citi după cum urmează:

“Partea C: Consolidarea institutională

Furnizarea de servicii de către consultanti si servicii tehnice în scopul sprijinirii Împrumutatului în consolidarea capacitătii de implementare a Proiectului a: (i) GCP; (ii) UMP/ONCGC; si (iii) UMP/MJ.”

4. În anexa nr. 5 “Programul de implementare”, paragraful 1 se amendează si se va citi după cum urmează:

“1. Responsabilitatea pentru aducerea la îndeplinire a Proiectului va fi asumată de către:

a) responsabilitatea pentru îndeplinirea părtii A a Proiectului va apartine ONCGC si, în acest scop, Împrumutatul se va asigura că, în decursul implementării părtii A a Proiectului, ONCGC va mentine UMP/ONCGC cu un număr suficient de personal calificat, resurse adecvate si termeni de referintă satisfăcători pentru Bancă;

b) responsabilitatea pentru îndeplinirea părtii B a Proiectului va apartine MJ si, în acest scop, Împrumutatul se va asigura că, în decursul implementării părtii B a Proiectului, MJ va mentine UMP/MJ cu un număr suficient de personal calificat, resurse adecvate si termeni de referintă satisfăcători pentru Bancă; si

c) responsabilitatea pentru îndeplinirea părtii C a Proiectului va apartine UMP/ONCGC, UMP/MJ si GCP, cu supervizarea unui comitet coordonator.”

Cu referire la posibilitatea extinderii datei de închidere a Proiectului, asteptăm rezultatele actiunilor ce urmează să se întreprindă pe parcursul lunii aprilie 2003, convenite între Împrumutat si Bancă si care au drept scop îmbunătătirea implementării activitătilor, si după aceea vă vom comunica decizia cu privire la extinderea datei de închidere.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu privire la amendamentul de mai sus prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei acestei scrisori, atasată la prezenta. Acest amendament va intra în vigoare după primirea de către noi a copiei contrasemnate a scrisorii de amendare.

 

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink,

director

Unitatea de Tară pentru Europa Centrală si de Sud Regiunea Europa si Asia Centrală

Confirmat România

De către:

Reprezentant autorizat

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Data:

 

ANEXĂ

(ANEXA Nr. 1)

 

Tragerile din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile care urmează a fi finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul de cheltuieli care urmează a fi finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată (exprimată în dolari S.U.A.)

Procent  (%)

din cheltuieli care urmează a fi finantate

1.Lucrări:

 

50%

a) În cadrul părtii A a Proiectului

100.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

760.000

 

2. Bunuri:

 

100% din cheltuielile externe,100% din cheltuielile interne (cost ex-factory) si 70% din cheltuielile interne pentru alte articole achizitionate pe plan local

a) În cadrul părtii A a Proiectului

2.045.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

1.350.000

 

c) În cadrul părtii C (i) a Proiectului

22.000

 

3. Servicii tehnice:

 

80%

a) În cadrul părtii A a Proiectului

13.703.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

2.947.000

 

c) În cadrul părtii C (ii) a Proiectului

90.000

 

d) În cadrul părtii C (iii) a Proiectului

90.000

 

4. Servicii de consultantă si instruire:

 

100%

(i) Servicii de consultantă:

 

 

a) În cadrul părtii C (ii) a Proiectului

1.250.000

 

b) În cadrul părtii C (iii) a Proiectului

1.250.000

 

(ii) Instruire:

 

 

a) În cadrul părtii A a Proiectului

140.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

375.000

 

5. Costuri operationale:

 

100%

a) în cadrul părtii C (ii) a Proiectului

386.000

 

b) în cadrul părtii C (iii) a Proiectului

386.000

 

6. Nealocate:

 

 

a) în cadrul părtii A a Proiectului

306.000

 

b) în cadrul părtii B a Proiectului

300.000

 

TOTAL:

25.500.000

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în temeiul prevederilor art. 13-15 si 62 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prevederile referitoare la drepturile si obligatiile asociate utilizării frecventelor radioelectrice cuprinse în licentele eliberate în temeiul Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, continuă să producă efecte juridice până la data revizuirii licentelor respective de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie 2003.

(2) Prevederile cuprinse în licentele existente, mentionate la alin. (1), vor fi incluse, în măsura în care nu contravin actelor normative în vigoare, în noile licente eliberate în conformitate cu procedura stabilită de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 73.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul prevederilor art. 52 alin. (2), art. 59 alin. (1) si ale art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 17 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul anexelor nr. 2, 4 si 7 se înlocuieste sintagma “Secretariatul de Stat pentru Comunicatii” cu sintagma “Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei”.

2. În tot cuprinsul anexelor nr. 2, 4 si 7 se înlocuieste sintagma “secretar de stat pentru comunicatii” cu sintagma “ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 10 martie 2003.

Nr. 74.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru transmiterea în format electronic a formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.01

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.01, se depune după cum urmează:

a) pe formularul tipărit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitătile fiscale subordonate;

b) pe formularul editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitătile fiscale subordonate sau descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro . Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi însotit de formatul electronic al acestuia. Declaratia în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

Art. 2. - Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementărilor în vigoare, au obligatia să depună Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, potrivit art. 1 lit. b).

Art. 3. - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 384.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară”, cod 14.13.01.13/3i

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 68 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară”, cod 14.13.01.13/3i, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune potrivit instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Declaratia prevăzută la art. 1 se depune în format hârtie, după cum urmează:

a) pe formularul tipărit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitătile fiscale subordonate;

b) pe formularul editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitătile fiscale subordonate sau descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi însotit de formatul electronic al acestuia. Declaratia în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

Art. 4. - Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementărilor în vigoare, au obligatia să depună Declaratia privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară, potrivit art. 3 lit. b).

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului “Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară”, cod 14.13.01.13/3i, sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 385.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MODELUL SI CONTINUTUL

formularului “Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară”, cod 14.13.01.13/3i

 

Declaratie rectificativă

Se completează cu X numai în cazul declaratiilor rectificative

Cont bancar

Cod de înregistrare fiscală

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară”, cod 14.13.01.13/3i

 

1. Declaratia se completează si se depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă, de către plătitorii de venit din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară, care au obligatia calculării si retinerii impozitului pe venit de la beneficiarii de venit.

2. Declaratia în format hârtie tipărit se completează înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute în formular, utilizându-se pix cu mină de culoare neagră. Dacă este posibil, declaratia va fi completată la masina de scris sau la imprimantă.

ATENTIE: În căsutele care rămân necompletate nu se va înscrie nici un semn grafic care să semnifice lipsa datelor (-, x, / etc.), spatiul rămânând gol.

Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit sau la care acesta este luat în evidentă fiscală, după caz;

- copia se păstrează de plătitor.

Declaratia în format hârtie editat de contribuabili, semnată si stampilată, potrivit legii, va fi însotită de formatul electronic al acesteia, rezultat prin folosirea programului de asistentă pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.

Declaratia în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

3. În cazul în care plătitorul corectează declaratia depusă initial, declaratia rectificativă se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriindu-se “X” în spatiul special prevăzut în acest scop.

ATENTIE: Sumele înscrise în declaratie nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.

4. Completarea formularului se face astfel:

Luna: “Nume lună” pentru care se completează declaratia se înscrie cu majuscule, iar “Nr. lună” se înscrie cu cifre arabe (de exemplu: Nume lună: FEBRUARIE, Nr. lună: 2).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2003).

Caseta “Nr.” nu se completează de către plătitori.

A. Datele de identificare ale plătitorului

Adresa - se completează adresa sediului plătitorului de venit.

Cod de înregistrare fiscală - se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de înregistrare fiscală va fi precedat de litera “R”.

Cont bancar - se completează de către plătitorii care au cont bancar, indiferent de tipul contului.

B. Denumire indicator

Impozit pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară

Datorat pentru perioada de raportare - se completează de către plătitorii de venituri din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară cu suma calculată si retinută potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE , MODUL DE DIFUZARE ,

UTILIZARE SI PĂSTRAREA FORMULARULUI

 

Denumire: Declaratie privind impozitul pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară

1. Cod: 14.13.01.13/3i

2. Format: A4/t1

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru completarea si editarea declaratiei

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea impozitului pe venitul din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară.

7. Se întocmeste în două exemplare de toti plătitorii de venituri din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară.

8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent;

- copia la plătitorul de venit din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. X alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează potrivit instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Declaratia prevăzută la art. 1 se depune în format hârtie, după cum urmează:

a) pe formularul tipărit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin unitătile fiscale subordonate;

b) pe formularul editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitătile fiscale subordonate sau descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi însotit de formatul electronic al acestuia. Declaratia în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

Art. 4. - Contribuabilii mari, definiti potrivit reglementărilor în vigoare, au obligatia să depună Declaratia privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, potrivit art. 3 lit. b).

Art. 5. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14, sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 386.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MODELUL SI CONTINUTUL

formularului “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14

 

Declaratie rectificativă

Se completează cu X numai în cazul declaratiilor rectificative

Cont bancar

Cod de

înregistrare fiscală

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice”, cod 14.13.01.14

 

1. Declaratia se completează lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice se încasează, de către agentii economici producători de energie electrică si termică prevăzuti la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările si completările ulterioare, cu sumele reprezentând taxa de dezvoltare calculată potrivit art. 2 din aceeasi ordonantă.

2. Declaratia în format hârtie tipărit se completează înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute în formular, utilizându-se pix cu mină de culoare neagră. Dacă este posibil, declaratia va fi completată la masina de scris sau la imprimantă.

ATENTIE: În căsutele care rămân necompletate nu se va înscrie nici un semn grafic care să semnifice lipsa datelor (-, x, / etc.), spatiul rămânând gol.

Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului sau la care acesta este luat în evidentă fiscală, după caz;

- copia se păstrează de plătitor.

Declaratia în format hârtie editat de contribuabili, semnată si stampilată, potrivit legii, va fi însotită de formatul electronic al acesteia, rezultat prin folosirea programului de asistentă pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.

Declaratia în format electronic va fi transmisă pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

3. În cazul în care plătitorul corectează declaratia depusă initial, declaratia rectificativă se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriindu-se “X” în spatiul special prevăzut în acest scop.

ATENTIE: Sumele înscrise în declaratie nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.

4. Completarea formularului se face astfel:

Luna: “Nume lună” pentru care se completează declaratia se înscrie cu majuscule, iar “Nr. lună” se înscrie cu cifre arabe (de exemplu: Nume lună: FEBRUARIE,

Nr. lună: 2).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2003).

Caseta “Nr.” nu se completează de către constribuabili.

A. Datele de identificare ale plătitorului

Adresa - se completează adresa sediului plătitorului.

Cod de înregistrare fiscală - se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit plătitorului. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de înregistrare fiscală va fi precedat de litera “R”.

Cont bancar - se completează de către plătitorii care au cont bancar, indiferent de tipul contului.

B. Denumire indicator

Datorat pentru perioada de raportare - se completează cu suma reprezentând taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, datorată de agentii economici, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru perioada de raportare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE SI PĂSTRAREA FORMULARELOR

 

Denumire: Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice

1. Cod: 14.13.01.14

2. Format A4/t1

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru completarea si editarea declaratiei

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea taxei de dezvoltare cuprinse în tariful energiei electrice si termice.

7. Se întocmeste în două exemplare de toti plătitorii taxei de dezvoltare cuprinse în tariful energiei electrice si termice.

8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent;

- copia la plătitorul taxei de dezvoltare cuprinse în tariful energiei electrice si termice.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului taxei de dezvoltare cuprinse în tariful energiei electrice si termice.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 februarie 2003, prin care s-au adoptat Normele metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare pe anul 2002,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare pe anul 2002, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 3.104.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si la societătile de intermediere în asigurări care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 februarie 2003, prin care s-au adoptat Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si la societătile de intermediere în asigurări care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si la societătile de intermediere în asigurări care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 26 februarie 2003.

Nr. 3.105.


*) Anexa se publică ulterior.