MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 708        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 septembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

765. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

113. - Ordonantă de urgentă privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România

 

116. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

 

117. - Ordonantă de urgentă privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2002

 

1.031. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri prealabile constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., pe un teren din domeniul privat al judetului Alba

 

1.033. - Hotărâre privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente participării Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Integrării Europene în calitate de coorganizatori ai conferintei internationale “Aportul mass-media la extinderea Uniunii Europene”

 

1.038. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

79. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Petrotub” - S.A. Roman

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4, art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului apărării nationale, pentru contributia adusă la realizarea si exploatarea sistemului de transmisiuni strategice al armatei române, pentru abnegatia si profesionalismul dovedite în îndeplinirea misiunilor încredintate, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înfiintare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler Regimentului 42 Transmisiuni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 765.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Bovinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare si înregistrare prin realizarea următoarelor elemente:

a) aplicarea unei mărci auriculare pe ambele urechi, pentru identificarea individuală;

b) eliberarea pasaportului individual de către autoritatea sanitară veterinară competentă;

c) crearea unei baze de date informatice;

d) întocmirea registrelor pentru bovinele identificate si înregistrarea exploatatiilor în conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 2. - (1) Detinătorii de bovine au obligatia de a declara în maximum 7 zile: nasterea; cumpărarea, inclusiv din import; vânzarea, inclusiv exportul; moartea; sacrificarea bovinelor.

(2) Bovinele născute pe teritoriul României vor fi identificate si înregistrate în primele 20 de zile de la nastere.

Art. 3. - (1) Bovinele importate vor fi identificate si înregistrate în conformitate cu sistemul national, după o perioadă de 30 de zile de la data importului, cu păstrarea datelor privind originea mentionate în documentele care au însotit animalele.

(2) Mărcile auriculare care au fost aplicate de către tara de origine bovinelor importate vor fi predate directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti după identificarea si înregistrarea bovinelor potrivit sistemului national.

Art. 4. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor este coordonatorul programului si proprietarul bazei de date privind identificarea si înregistrarea bovinelor.

(2) Conditiile de folosire a bazei de date privind identificarea si înregistrarea bovinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor la propunerea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Art. 5. - (1) Aplicarea mărcilor auriculare se va efectua de către medicii veterinari concesionari în baza unui act aditional la contractul de concesionare încheiat între medicul veterinar concesionar si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin Agentia Domeniilor Statului.

(2) Tarifele pentru aplicarea mărcilor auriculare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în urma negocierii cu Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 6. - (1) Fondurile necesare procesului de identificare si înregistrare a bovinelor se vor asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, din venituri bugetare si extrabugetare ale directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din contributii acordate de asociatiile profesionale în acest scop, astfel:

a) cheltuielile pentru crearea bazei de date informatice, întocmirea registrelor pentru bovinele identificate, înregistrarea exploatatiilor, tipărirea documentelor oficiale, serviciul de aplicare a mărcii auriculare, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, de la capitolul “Cheltuieli

materiale”;

b) cheltuielile pentru organizarea procesului de identificare si înregistrare a bovinelor, precum si cheltuielile materiale aferente derulării acestuia, din venituri extrabugetare ale directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si din contributii acordate de asociatiile

profesionale în acest scop.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) în anul 2002 se efectuează din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru anul 2002.

(3) În bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor vor fi prevăzute anual sume destinate realizării actiunii de identificare si înregistrare a bovinelor, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(4) Contravaloarea mărcilor auriculare si a pasaportului individual se suportă de către detinătorii bovinelor.

(5) Tipărirea pasapoartelor individuale, registrelor si a altor documente oficiale, producerea mărcilor auriculare, precum si achizitionarea materialelor si echipamentelor necesare se vor efectua prin licitatii organizate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Circulatia bovinelor pe teritoriul României se va efectua pe baza pasaportului individual.

(2) Până la data de 31 decembrie 2004 bovinele vor circula pe teritoriul României însotite atât de pasaportul individual, cât si de certificatul sanitar veterinar de atestare a sănătătii animalelor.

(3) Încărcarea, îmbarcarea si transportul bovinelor care nu detin mărci auriculare si pasaport individual sunt interzise.

(4) Consiliile locale nu vor mai elibera bilete de adeverire a proprietătii bovinelor.

Art. 8. - (1) Bovinele identificate si înregistrate se sacrifică numai în abatoare autorizate sanitar veterinar, unităti care au obligatia de a preda lunar, pe bază de tabel, directiei sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti mărcile auriculare si pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate.

(2) Bovinele identificate si înregistrate care au fost sacrificate de urgentă vor fi expediate către abatoare autorizate, unităti care au obligatia de a preda lunar, pe bază de tabel, directiei sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti mărcile auriculare si pasapoartele individuale ale bovinelor sacrificate.

(3) Bovinele sacrificate de urgentă, care detin o singură marcă auriculară, sunt considerate bovine identificate si înregistrate, cu conditia ca medicul veterinar concesionar care a efectuat certificarea să confirme pe propria răspundere pierderea celei de-a doua mărci auriculare.

(4) Sacrificarea bovinelor neidentificate si neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă este interzisă.

(5) Bovinele sacrificate sau ucise vor fi examinate pentru encefalopatia spongiformă bovină conform normelor sanitare veterinare în vigoare.

Art. 9. - Bovinele care au murit în ferme, gospodării ale populatiei sau în timpul transportului vor fi examinate sanitar veterinar, inclusiv pentru encefalopatia spongiformă bovină, conform normelor sanitare veterinare în vigoare, iar mărcile auriculare si pasapoartele individuale vor fi predate de către medicul veterinar oficial directiei sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială s-a constatat moartea.

Art. 10. - Sunt interzise punerea în consum si aplicarea mărcii de sănătate pentru carcasele, inclusiv pielea si organele, provenite de la bovinele identificate si înregistrate, care sunt supuse testării pentru encefalopatia spongiformă bovină, până la obtinerea rezultatului.

Art. 11. - Bovinele destinate exportului vor fi însotite atât de pasaportul individual, cât si de certificatul sanitar veterinar de export, până la destinatia acestora.

Art. 12. - Acordarea de premii, de subventii sau despăgubiri, în conditiile legii, pentru bovinele neînregistrate si neidentificate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, este interzisă după data de 1 ianuarie 2005.

Art. 13. - Consiliile locale comunale, orăsenesti, precum si structurile Ministerului de Interne vor acorda sprijinul necesar autoritătii sanitare veterinare pentru realizarea procesului de identificare si înregistrare a bovinelor.

Art. 14. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) refuzul identificării si înregistrării bovinelor de către detinători, cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, precum si cu confiscarea si sacrificarea bovinelor, în conditiile legii, în maximum 48 de ore de la constatare; sumele încasate din valorificarea produselor obtinute vor fi virate la bugetul de stat;

b) nepredarea către directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti a mărcilor auriculare si a pasapoartelor individuale ale bovinelor sacrificate, cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (2) si (3), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1), cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;

e) detinerea de bovine neidentificate si neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum si cu confiscarea, uciderea si distrugerea acestora, în conditiile legii; uciderea si distrugerea bovinelor se efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare, iar cheltuielile sunt suportate de către detinător;

f) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4), cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei;

g) încălcarea dispozitiilor art. 10, cu amendă de la 40.000.000 lei la 50.000.000 lei;

h) sacrificarea bovinelor identificate si înregistrate în alte locuri decât în abatoare autorizate sanitar veterinar, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei.

Art. 15. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat cu atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.

Art. 16. - Contraventiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, va emite norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a bovinelor.

Art. 18. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu cea de-a 31-a zi de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 19 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Termenul prevăzut la articolul 3 se prorogă la data de 30 noiembrie 2002.

2. Punctele 2 si 3 de la “Elemente de cheltuieli”, prevăzute în anexă, vor avea următorul cuprins:

“2. Drepturi restante până la data de 31 august 2002, care cuprind: indemnizatiile de străinătate, salariile, hotărârile judecătoresti si contributiile la bugetul de stat, bugetul asi-

gurărilor sociale de stat si fonduri speciale prevăzute de lege, aferente acestor drepturi, pentru salariatii Companiei de Navigatie Maritimă «Romline» - S.A. Constanta, precum si cheltuielile ocazionate de repatrierea lor.

3. Cheltuieli pentru trimiterea echipajului de schimb si mentinerea sigurantei navigatiei, care includ: cheltuieli de transport, bilete de avion si/sau alte mijloace de transport folosite, din tară si până la navă, si alte cheltuieli care se referă la asigurarea persoanelor pe timpul transportului, comisioane pentru agenti, taxe de viză, de aeroport, precum si cheltuieli cu asigurarea conditiilor de viată la bord (hrană, apă, antidot, medicamente, combustibil, uleiuri pentru diesel-generatoare electrice, asigurări maritime si comunicatii-corespondentă), diurna conform contractului colectiv

de muncă, pe durata transportului din tară până la navă, si diurna până la reluarea activitătii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2002.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale

pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se alocă de la bugetul de stat suma de 8 miliarde lei din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea Zilei Internationale a Vârstnicilor.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează organizatiilor pensionarilor care au cel putin 15 filiale în teritoriu si un număr de peste 15.000 de membri cotizanti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Cheltuielile ce pot fi efectuate din sumele repartizate potrivit prevederilor art. 1 sunt următoarele:

a) ajutoare materiale pentru persoanele vârstnice, membri ai oganizatiilor de pensionari, aflate în situatii de dificultate, care se vor acorda în proportie de cel putin 90% din sumele repartizate;

b) cheltuieli pentru organizarea de excursii si activităti cultural-artistice;

c) cheltuieli pentru organizarea de mese rotunde, conferinte si seminarii privind persoanele vârstnice;

d) tipărire de materiale informative si diplome de onoare;

e) chirii pentru săli în care se organizează adunări festive si spectacole artistice.

Art. 3. - (1) Presedintii organizatiilor pensionarilor răspund de modul de utilizare a sumelor repartizate în concordantă cu destinatiile stabilite la art. 2.

(2) Sumele rămase neutilizate până la sfârsitul anului 2002 se vor restitui Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si se vor face venit la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - Presedintii organizatiilor pensionarilor vor prezenta Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2003, un raport cu privire la modul în care au fost cheltuite sumele repartizate, pe categoriile de destinatii stabilite la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 117.

 

ANEXĂ

 

SUMELE

repartizate organizatiilor pensionarilor

 

Nr. crt.

Denumirea organizatiei repartizată

Suma

- milioane lei -

1.

Uniunea Generală a Pensionarilor din România

2.000

2.

Federatia Natională a Pensionarilor din România

1.700

3.

Confederatia “Unirea” a Pensionarilor

1.275

4.

Federatia Caselor de Ajutor Reciproc

1.175

5.

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

1.000

6.

Uniunea Natională a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere

150

7.

Asociatia Fostilor Detinuti Politici

150

8.

Asociatia Veteranilor de Război din Ministerul de Interne

100

9.

Uniunea Veteranilor de Război si a Urmaselor de Veterani

150

10.

Alianta Pensionarilor din România

75

11.

Asociatia Natională a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere din Ministerul de Interne

100

12.

Asociatia Pensionarilor I.O.V.R.

50

13.

Federatia Română a Fostilor Detinuti Politici si Luptători Anticomunisti

75

 

TOTAL:

8.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri prealabile constituirii unui parc industrial prin divizarea

Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. din cadrul Companiei Nationale

“Romarm” - S.A., pe un teren din domeniul privat al judetului Alba

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Societatea Comercială “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. se divizează, potrivit legii, în două societăti comerciale, astfel:

a) Societatea Comercială “Uzina Mecanică Cugir” - S.A., care îsi continuă existenta, păstrând activele necesare productiei de tehnică si echipamente militare;

b) o nouă societate comercială pe actiuni care se constituie sub autoritatea Consiliului Judetean Alba, în vederea administrării unui parc industrial, si care preia activele necesare înfiintării acestui parc.

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă .Arsenalul Armatei”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu

modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea fără plată a terenului aferent parcului industrial, având suprafata de 11,17 ha, situat în orasul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judetul Alba, proprietate privată a statului, din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. în domeniul privat al judetului Alba, în vederea constituirii parcului industrial prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b).

(2) Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum si a terenului transmis potrivit alin. (1) al prezentului articol se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.031.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente participării Ministerului Afacerilor Externe

si Ministerului Integrării Europene în calitate de coorganizatori ai conferintei internationale

“Aportul mass-media la extinderea Uniunii Europene”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea, cu suma de 200 milioane lei, a cheltuielilor aferente participării Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Integrării Europene în calitate de coorganizatori ai conferintei internationale “Aportul mass-media la extinderea Uniunii Europene”, care se va desfăsura la Universitatea din Oradea în perioada 10-13 octombrie 2002.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 45 din 18 septembrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 200 milioane lei si diminuarea corespunzătoare

a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 .Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până

la data de 15 decembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.033.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Brasov, în perioada 8-11 octombrie 2002, a Sesiunii plenare si a Seminarului anual ale Comitetului de Protectie Civilă (CPC) al NATO si pentru pregătirea si desfăsurarea exercitiului demonstrativ “Brasov 2002”.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 583.550 mii lei, se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002. 

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul pe anul 2002 al Ministerului de Interne, astfel: la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 265.550 mii lei si la capitolul .Alte actiuni”, titlul II “Cheltuieli materiale si

servicii”, cu suma de 318.000 mii lei.

(3) Sumele rămase neutilizate se vor restitui până la data de 25 decembrie 2002, în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - (1) Utilizarea sumei alocate pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale, conform devizului cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.038.


*) Anexa se comunică Ministerului de Interne.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Petrotub” - S.A. Roman

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Petrotub” - S.A. Roman,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

           

Art. 1.  Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Petrotub” - S.A. Roman, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Roman, sos. Roman-Iasi km 333, judetul Neamt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J27/88/1991, începând cu data de 20 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2002.

Nr. 79.