MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

975. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

230/457/76. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

236/2.984. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

32. - Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-40*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 975.


*) Anexele nr. 1-40 se publică ulterior.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 230 din 30 mai 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 457 din 21 iunie 2002

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 76 din 30 iulie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare a Normei privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum nr. 168.594 din 23 aprilie 2002 al Directiei politici si strategii alimentare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare cu privire la laptele de consum destinat comercializării.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Sănătătii si Familiei, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si agentii economici care desfăsoară activităti de producere si comercializare a laptelui de consum vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile lit. a) si c) ale art. 4 din anexa la prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 


*) În această categorie se pot include până la data de 1 ianuarie 2006 si alte sortimente de lapte integral standardizat cu peste 3% grăsime inclusiv, conform specificatiilor tehnice de produs.

**) În această categorie se pot include până la data de 1 ianuarie 2006 si sortimentele de lapte de consum cu un continut de grăsime cuprins între 2% si 2,8% inclusiv.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileste denumirile sub care se vinde si conditiile de calitate ale laptelui de consum destinat comercializării, fără a prejudicia măsurile de protectie a sănătătii publice.

(2) În sensul prezentei norme se definesc:

a) lapte - produsul obtinut prin mulgerea uneia sau mai multor vaci;

b) lapte de consum - produsele la care se face referire în art. 3, destinate a fi livrate în această stare consumatorilor;

c) continut de grăsime - raportul masă/masă al părtii de grăsime din lapte per o sută părti de lapte analizat;

d) continut de proteină - raportul masă/masă al părtii de proteine din lapte, obtinută prin multiplicarea cu 6,38 a continutului de azot total din lapte, exprimat procentual în masă, per o sută părti de lapte analizat.

Art. 2. - (1) Laptele de consum trebuie să îndeplinească normele sanitare si sanitare veterinare în vigoare, precum si cerintele din prezenta normă, pentru a fi livrat sau vândut consumatorului final, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor agenti economici care prepară si furnizează hrană pentru populatie.

Acelasi regim se aplică si în scopul oferirii cu titlu gratuit a acestor produse de către agentii economici, asociatii sau fundatii.

(2) Denumirile sub care se vând aceste produse sunt cele prevăzute în art. 3. Aceste denumiri se folosesc numai pentru produsele la care se referă acest articol, fără a prejudicia întrebuintarea lor în denumiri compuse.

(3) Informarea consumatorilor privind natura si compozitia produselor este obligatorie în orice caz în care omiterea acestor informatii ar putea determina confuzii.

Art. 3. - (1) Produsele următoare sunt considerate lapte de consum:

a) lapte integral - lapte tratat termic care, în functie de continutul de grăsime, îndeplineste una dintre cerintele următoare:

- lapte integral standardizat - lapte cu un continut de grăsime de cel putin 3,5% (masă/masă). Totusi se poate stabili o categorie suplimentară de lapte integral, cu continutul de grăsime egal sau mai mare de 4% (masă/masă)*);

- lapte integral nestandardizat - lapte cu un continut de grăsime care nu a fost modificat după mulgere, prin adăugare sau extragere de grăsimi lactate ori prin amestecare cu lapte al cărui continut natural de grăsime a fost modificat. Totusi continutul de grăsime nu poate fi mai mic de 3,5% (masă/masă);

b) lapte semidegresat - lapte tratat termic al cărui continut de grăsime a fost redus la cel putin 1,5% (masă/masă) si cel mult 1,8% (masă/masă)**);

c) lapte degresat - lapte tratat termic al cărui continut de grăsime a fost redus la maximum 0,5% (masă/masă).

(2) Se admit numai următoarele modificări, fără a prejudicia prevederile alin. (1) lit. a) a doua liniută:

a) modificarea continutului natural de grăsime prin extragerea sau adăugarea de smântână sau lapte integral, semidegresat sau degresat, în scopul realizării continutului de grăsime prevăzut în specificatia tehnică pentru laptele de consum;

b) îmbogătirea laptelui în proteine lactice, săruri minerale sau vitamine;

c) reducerea continutului de lactoză prin conversia în glucoză si galactoză.

(3) Modificările compozitiei laptelui, prevăzute la alin. (2) lit. b) si c), sunt permise numai dacă sunt înscrise pe ambalajul produsului vizibil si lizibil si într-o formă care să nu permită stergerea. Totusi aceste indicatii nu înlocuiesc obligatia privind etichetarea nutritională prevăzută de legislatia în vigoare. Dacă se adaugă proteine, continutul de proteină al laptelui îmbogătit trebuie să fie egal sau mai mare de 3,8% (masă/masă).

(4) Modificările compozitiei laptelui prevăzute la alin. (2) lit. b) si c) sunt permise numai cu respectarea reglementărilor în vigoare ale Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 4. - Laptele de consum trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă un punct de înghet apropiat de media punctelor de înghet pentru laptele materie primă, înregistrată în zona de origine a colectării laptelui;

b) să aibă densitatea egală sau mai mare de 1.028 grame/litru de lapte cu 3,5% (masă/masă) grăsime la temperatura de 20şC sau densitatea echivalentă pentru laptele cu un continut de grăsime diferit;

c) să contină minimum 2,9% (masă/masă) proteină pentru laptele cu 3,5% (masă/masă) grăsime sau un continut de proteină echivalent pentru laptele cu un continut de grăsime diferit.

Art. 5. - Produsele fabricate, prelucrate sau importate în România pentru vânzare ca lapte de consum trebuie să îndeplinească prevederile prezentei norme.

Art. 6. - Etichetarea laptelui de consum se face conform reglementărilor legale în vigoare privind etichetarea.

Suplimentar se înscriu următoarele mentiuni obligatorii:

a) continutul de grăsime, exprimat în procente;

b) procedeul de tratament termic utilizat (pasteurizat, sterilizat, ultrapasteurizat) - se admit prescurtări de tipul “past.”, “UHT”;

c) pentru laptele pasteurizat se va mentiona: “A se păstra la temperatura de 2-4şC”;

d) pentru laptele si produsele lactate care nu provin de la specia bovine trebuie specificată specia de la care provin;

e) modificările de compozitie, conform precizărilor art. 3 alin. (2) lit. b) si c).

Art. 7. - Agentii economici care produc si comercializează lapte de consum au obligatia de a înregistra cantitătile livrate, cu parametrii mentionati la art. 4, si de a le transmite directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, în raza cărora sunt situate unitătile de productie, cu respectarea prevederilor art. 8.

Art. 8. - Monitorizarea încadrării în parametrii mentionati la art. 4 se face de către reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împuterniciti cu supravegherea si controlul agentilor economici care produc produse alimentare destinate comercializării, astfel:

- începând cu 1 ianuarie 2004, pentru parametrii grăsime si densitate;

- începând cu 1 ianuarie 2005, pentru continutul proteic si punctul de înghet.

Art. 9. - Respectarea prevederilor prezentei norme se verifică de către autoritătile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite la art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002, iar sanctiunile pentru nerespectarea prezentei norme se aplică conform art. 41, 42 si 43 ale sectiunii a 4-a din aceeasi ordonantă de urgentă.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI

Nr. 236 din 22 august 2002

COLEGIUL MEDICILOR

DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

Nr. 2.984 din 28 august 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 si 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale  spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, se modifică si se completează astfel:

1. Liniuta a 6-a de la litera a) a alineatului (1) al articolului 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“- număr de personal, pe categorii, pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă;”

2. Liniuta a 2-a de la litera a) a articolului 5 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“- durata optimă de spitalizare se stabileste de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei, pe sectii, si este valabilă pentru toate categoriile de spitale.

Pentru sectiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesită asistentă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul precedent;”

3. Litera e) a articolului 5 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“e) suma pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă, formată din:

- suma corespunzătoare încadrării personalului prevăzut să îsi desfăsoare activitatea în aceste structuri, tinându-se seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adaugă contributii ce revin ca obligatie de plată spitalului;

- suma reprezentând cheltuielile de întretinere si functionare ale acestor structuri, determinată ca o cotă-parte din cheltuielile totale de întretinere si functionare ale spitalului, înregistrate în anul precedent, si corectată cu procentul de inflatie prognozat pentru anul 2002. Această cotă se calculează ca raport între cheltuielile de personal necesare pentru structurile mai sus mentionate si totalul cheltuielilor de personal pe spital estimate pentru anul curent;”

4. La articolul 5 din anexa nr. 1 se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare încadrat cu contract de muncă în spital.”

5. Litera a) a articolului 7 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“a) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în functie de numărul de cazuri externate realizat în limita numărului de cazuri contractat si de durata optimă de spitalizare.

În cazul spitalelor/sectiilor de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesită asistentă medicală spitalicească de lungă durată (ani), recuperare pediatrică - distrofici si TBC, serviciile medicale spitalicesti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în functie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea si de tarifele aferente tipului de spital conform anexei nr. 4a) la ordin. Numărul de zile de spitalizare efectiv realizat se calculează în limita numărului de internări contractate si a duratei optime de spitalizare, prevăzute pentru TBC si recuperare pediatrică - distrofici.

Trimestrial se fac regularizări si decontări, tinându-se seama de cazurile de spitalizare externate si cele contractate.

În situatia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate, casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăsire dacă spitalul/sectiile au luat decizia de crestere a numărului de internări, după epuizarea posibilitătii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile, si dacă cresterea numărului de cazuri realizate se regăseste în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/sectii din judetul respectiv, iar această depăsire se încadrează în fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective.

În centrele universitare casele de asigurări de sănătate cu care spitalele au contracte încheiate pot accepta la decontare, în cazuri justificate, un număr mai mare de cazuri externate decât cel contractat, cu până la 5%, după analiza si acceptarea unor depăsiri conform alineatului anterior.

La stabilirea numărului de cazuri externate se ia în calcul si numărul celor care au fost internati si apoi transferati în alte spitale, situatie în care durata de spitalizare acceptată la decontare este de maximum 3 zile.

În situatia în care suma aferentă depăsirii duratei optime de spitalizare pe o sectie nu este compensată de suma corespunzătoare reducerii duratei optime de spitalizare la celelalte sectii, casele de asigurări de sănătate pot deconta diferenta ce nu a fost compensată dacă depăsirea este justificată si se încadrează în fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul casei de asigurări de sănătate respective.”

6. Litera e) a articolului 7 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală – stationar de zi, structuri de primire urgente, cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate conform statului de plată si la nivelul contractat pentru cheltuielile de întretinere si functionare;”

7. La articolul 7 din anexa nr. 1 se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare încadrat cu contract de muncă în spital, finantat din fondul pentru asistenta medicală spitalicească.”

8. Articolul 14 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 14. - Serviciile medicale spitalicesti acordate în urma unui accident de muncă se facturează distinct de către furnizorul de servicii medicale spitalicesti către asigurătorul persoanei căreia i s-au acordat aceste servicii.”

9. Alineatul (4) al articolului 15 din anexa nr. 1 se abrogă.

10. Titlul anexei nr. 4a) va avea următorul cuprins:

“Tariful pe zi de spitalizare corespunzător sectiilor/compartimentelor*) de spital si tipuri de specialităti pentru anul 2002”

11. Pozitia nr. 2 “Balneo-fizioterapie” din anexa nr. 4a) va avea următorul cuprins:

“2. Recuperare, medicină fizică si balneologie 750.000 514.770 319.073”

12. Pozitia nr. 39 “Geriatrie si gerontologie” din anexa nr. 4a) va avea următorul cuprins:

“39. Geriatrie si gerontologie 1.175.648 210.448 157.836”

13. Nota de la anexa nr. 4a) va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

1. Tariful/zi de spitalizare de la spitalele judetene se ia în calcul si pentru spitalele de monospecialitate.

2. Spitalele în care sunt organizate UPU pot beneficia de tarife/zi de spitalizare majorate cu până la 5%, iar spitalele de urgentă pot beneficia de o majorare a tarifelor/zi de spitalizare cu încă 5%.

3. Tariful/zi de spitalizare de la sectia/compartimentul*) ATI se ia în calcul si pentru sectiile/compartimentele*) de arsi si cardiologie interventională.

4. Tariful/zi de spitalizare de la sectiile/compartimentele*) ATI, cardiologie interventională si arsi sunt maximale si, în raport de evaluarea trimestrială, se vor renegocia.

5. Tariful/zi de spitalizare de la sectia/compartimentul*) prematuri se ia în calcul si pentru sectia/compartimentul*) recuperare pediatrică - distrofici.

6. Tariful/zi de spitalizare de la sectia/compartimentul*) ortopedie se ia în calcul si pentru sectia/compartimentul*) TBC osteoarticular.

7. Tariful/zi de spitalizare de la compartimentele TI coronarieni, boli infectioase, pediatrie si neonatologie se asimilează cu tariful/zi de spitalizare de la sectiile ATI, este maximal si, în raport de evaluarea trimestrială, se va renegocia.


*) Prin compartimente se întelege compartimentele de sine stătătoare din cadrul spitalelor, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei în structura acestora, si nu compartimentele din structura sectiilor.”

14. Litera a) de la articolul 2 din anexa nr. 14 va avea următorul cuprins:

“a) pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma contractată este egală cu numărul de kilometri echivalenti (dus-întors) estimati a fi parcursi înmultit cu tariful pe kilometru parcurs negociat între furnizori si casele de asigurări de sănătate. Acest tarif se stabileste în limita tarifului maxim prevăzut în anexa nr. 15 la ordin, astfel încât la unitătile la care se înregistrează timpi de asteptare mai ridicati, respectiv distante parcurse mai mici, să se acorde tarife pe kilometru spre limita maximă, pentru a se putea asigura drepturile salariale ale conducătorului mijlocului de transport pe perioada de asteptare.

Pentru serviciile de transport aerian si pe apă, suma contractată se calculează pe baza numărului de ore de zbor, respectiv a numărului de ore de mars estimat, înmultit cu tariful negociat pe ora de zbor, respectiv de mars.”

15. Alineatul (3) al articolului 8 din anexa nr. 14 va avea următorul cuprins:

‘‘(3) În situatia în care numărul kilometrilor parcursi, numărul orelor de mars, respectiv numărul orelor de zbor, este mai mic decât numărul contractat, casele de asigurări de sănătate decontează nivelul realizat al acestora.”

16. Articolul 10 din anexa nr. 14 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 10. - (1) La decontare, începând cu trimestrul IV 2002, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere si indicatorul calitativ «promptitudinea». Promptitudinea reprezintă timpul de la primirea apelului până la plecarea în misiune.

Pentru urgentele majore timpul maxim este de 3 minute, iar pentru urgentele de gradul II timpul maxim este de 10 minute. Gradul de realizare a acestui indicator se calculează ca raport între numărul de solicitări ce s-au încadrat în timpul maxim de plecare în misiune si numărul total de solicitări. În cazul neîndeplinirii acestui indicator suma cuvenită în raport cu numărul de kilometri parcursi si cu numărul de solicitări se diminuează cu 1% pentru o nerealizare de 10-15% si cu 2% pentru o nerealizare de 15-25%. Pentru nerealizări mai mari de 25% diminuarea este de 5%.

(2) În trimestrul IV 2002 se va înregistra si timpul de ajungere la caz, care la urgentele majore nu trebuie să depăsească 15 minute, conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 595/2001.”

17. La sfârsitul anexei nr. 15 se introduce o notă cu următorul cuprins:

NOTĂ:

În perioada de iarnă tariful maxim lei/km se majorează cu 20%.”

18. Alineatul (1) al articolului 2 din anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 2. - (1) Serviciile medicale spitalicesti în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se furnizează în baza recomandării de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor infecto-contagioase care necesită izolare si tratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici încadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si celor dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, a bolnavilor de TBC, a gravidelor si a lehuzelor care sunt incluse pe listele suplimentare ale medicilor de familie.”

19. Alineatul (1) al articolului 7 din anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 7. - (1) Pentru spitalele finantate pe bază de tarif pe zi de spitalizare suma contractată aferentă serviciilor medicale spitalicesti se determină în functie de următorii indicatori, utilizându-se metodologia prevăzută în anexa nr. 1 la ordin:

 

Număr de zile de spitalizare contractat în anul 2002, desfăsurat pe tipuri de sectii

Sectia

Număr de cazuri spitalizate contractat

Durata optimă de spitalizare**)

Număr de zile de spitalizare contractat

Tarif pe zi de

spitalizare/sectie*)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 


*) Tariful pe zi de spitalizare/sectie luat în calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecărei sectii este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

**) Pentru sectiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesită asistentă medicală spitalicească de lungă durată (ani), se ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul precedent.

 

Suma pentru serviciile medicale spitalicesti contractate se obtine prin înmultirea numărului de cazuri spitalizate contractate cu durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată, după caz, si cu tariful pe zi de spitalizare.

Suma stabilită pentru anul 2002 este de ....... lei.

La începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, casa de asigurări de sănătate poate acorda furnizorului de servicii medicale până la 80% din suma contractată aferentă lunii respective.”

20. Paragraful al doilea din textul următor tabelului de la alineatul (2) al articolului 7 din anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:

“La începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, casele de asigurări de sănătate acordă spitalelor până la 80 % din suma corespunzătoare lunii curente.”

21. Alineatul (6) al articolului 7 din anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:

‘‘(6) Trimestrial, până la data de .... a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările si decontările, tinându-se seama de cazurile spitalizate externate si de cele contractate si/sau raportate, după caz.”

22. Litera B din Actul aditional privind sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate prevăzute la art. 8 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001, la anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:

“. Sume acordate pentru serviciile medicale efectuate în dispensarele TBC si laboratoarele de sănătate mintală - stationar de zi din fondul alocat pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice”

23. Literele c) si d) de la articolul 8 din anexa nr. 22 vor avea următorul cuprins:

“c) număr ore de mars;

d) tarif pe kilometru parcurs/oră de mars/oră de zbor.”

24. Capul celui de-al doilea tabel de la articolul 8 din anexa nr. 22 va avea următorul cuprins:

 

“Tipul ambarcatiunii

Număr ore de mars

Tarif/oră de mars negociat

Suma”

 

 

 

 

 

25. Nota de la sfârsitul anexei nr. 25 se completează cu pozitia nr. 3 cu următorul cuprins:

“3. La spitalele/sectiile aferente pozitiei nr. 2 din tabel durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică - distrofici si patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile, iar pentru recuperare medicală, alta decât cea de medicină fizică si balneologie, este de 21 de zile, cu exceptia cazurilor complexe după interventii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare, traumatisme cranio-cerebrale, tumori operate si cazuri complexe neurologice: hemiplegie, boala Parkinson, scleroză multiplă, sechele motorii postencefalopatii, pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin sunt valabile începând cu luna septembrie 2002.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele Colegiului Medicilor

din România,

prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

Ministerul Sănătătii si Familiei

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

În scopul includerii organizatiilor cooperatiste de credit în sistemul de compensare multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, administrat de TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Nationale a României,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot textul regulamentului termenii de mai jos se vor înlocui după cum urmează:

- “societate bancară” cu “participant”;

- “unitate bancară” cu “unitate a participantului”;

- “unitate bancară initiatoare” si “bancă initiatoare” cu “unitate initiatoare”;

- “unitate bancară prezentatoare” si “bancă prezentatoare” cu ‘unitate prezentatoare”;

- “unitate bancară primitoare” si “bancă primitoare” cu “unitate primitoare”;

- “unitate bancară destinatară” si “bancă destinatară” cu “unitate destinatară”.

2. Articolul 2 “Termeni utilizati” se modifică după cum urmează:

2.1. Definitiile, cu exceptia celor de la pct. 2, 15 si 17, vor avea următorul cuprins:

“1. plata reprezintă orice operatiune, atât de plată, cât si de încasare, rezultată în urma unei operatiuni comerciale sau necomerciale, realizată de o unitate a unei bănci sau organizatii cooperatiste de credit pentru contul unui client al său ori în numele si pentru contul său;

............................................................................................

3. plata intrabancară reprezintă o plată efectuată între două unităti ale unui participant;

4. plata interbancară reprezintă o plată efectuată între două unităti care nu apartin aceluiasi participant;

5. plata locală reprezintă o plată efectuată între două unităti ale unor participanti, în toate cazurile cele două unităti fiind situate în aceeasi localitate;

6. plata intrajudeteană reprezintă o plată efectuată între două unităti ale unor participanti, în toate cazurile cele două unităti fiind situate pe teritoriul aceluiasi judet, dar nu în aceeasi localitate;

7. plata interjudeteană reprezintă o plată efectuată între două unităti ale unor participanti, în toate cazurile cele două unităti fiind situate pe teritoriul a două judete;

8. compensarea multilaterală interbancară reprezintă modalitatea de calcul a obligatiilor si creantelor fiecărui participant fată de toti ceilalti participanti la compensare, modalitate care stă la baza decontării pe bază netă;

9. participantii la compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, reglementată prin prezentul regulament, sunt băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit;

10. unitate a participantului reprezintă o unitate a unei bănci sau a unei case centrale a cooperativelor de credit, unitate autorizată de Banca Natională a României;

11. unitatea initiatoare reprezintă unitatea participantului care ordonă o plată fără numerar pentru contul unui client al său sau în numele si pe contul său propriu, având astfel initiativa începerii unei operatiuni de plată fără numerar;

12. unitatea prezentatoare reprezintă unitatea participantului care introduce în compensare instrumente de plată pe suport hârtie, primite de la o unitate initiatoare apartinând aceleiasi bănci sau aceleiasi retele cooperatiste de credit;

13. unitatea primitoare reprezintă unitatea participantului care primeste din compensare instrumente de plată pe suport hârtie, care sunt destinate unei alte unităti bancare, respectiv unei alte unităti a organizatiei cooperatiste de credit, apartinând aceleiasi bănci, respectiv retele cooperatiste de credit;

14. unitatea destinatară reprezintă unitatea participantului care primeste din partea unei unităti initiatoare o plată fără numerar (prin ordin de plată) sau care primeste ordinul de a efectua o plată fără numerar (printr-un instrument de plată de debit), cu exceptia organizatiilor cooperatiste,  care pot accepta din compensare doar ordine de plată; unitatea destinatară finalizează o operatiune de plată fără numerar;

............................................................................................

16. instrumentul de plată de credit reprezintă instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară sau unitatea organizatiei cooperatiste de credit a plătitorului către unitatea bancară sau unitatea organizatiei cooperatiste de credit a beneficiarului, având ca efect debitarea contului plătitorului si creditarea contului beneficiarului;”

2.2. După punctul 17 se introduce punctul 18 cu următorul cuprins:

“18. TransFonD reprezintă Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., care administrează sistemul de compensare multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie în calitate de agent al Băncii Nationale a României.”

3. Articolul 3 “Structurile Băncii Nationale a României si ale societătilor bancare participante la compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe support hârtie” va avea următorul cuprins:

“Articolul 3

Structurile TransFonD si ale participantilor la compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe support hârtie

Activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie este desfăsurată de TransFonD în calitate de agent al Băncii Nationale a României, prin intermediul unor compartimente organizatorice specializate existente în toate sucursalele TransFonD din teritoriu si în centrala TransFonD, ale căror structuri specializate reprezintă, în întelesul legii, case de compensatii interbancare.

Pentru înfiintarea oricărei alte case de compensatii interbancare este necesară obtinerea autorizatiei din partea Băncii Nationale a României.

În fiecare loc de desfăsurare a compensării de către TransFonD într-un judet/municipiul Bucuresti participantul va fi reprezentat printr-o singură unitate proprie localizată în resedinta respectivului judet/municipiul Bucuresti. Această unitate va avea deschis un singur cont – corespunzător locului de desfăsurare a compensării de către TransFonD -, conform principiului «un cont - un participant».

În cazul în care nu există nici o unitate a participantului deschisă în resedinta de judet, participantul va fi reprezentat de orice altă unitate a sa desemnată din judetul respectiv.”

4. Articolul 5 “Circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale plătilor interbancare” se modifică după cum urmează:

4.1. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

“5.3. Unitătile participantilor sunt obligate să sesizeze inspectorului de compensare nerespectarea de către alte unităti a prevederilor prezentului articol.”

4.2. Punctul 5.4 va avea următorul cuprins:

“5.4. Inspectorii de compensare au obligatia ca în fiecare săptămână, prin sondaj, să verifice respectarea prevederilor prezentului articol de către toate unitătile participantilor la sedintele de compensare.”

5. După paragraful 1 al articolului 6 “Instrumente de plăti interbancare acceptate în compensarea multilaterală” se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

“Exceptie fac organizatiile cooperatiste de credit care pot introduce si accepta în/din compensarea multilaterală doar ordine de plată.”

6. Litera b3) a articolului 7 “Instrumente de plăti interbancare excluse din compensarea multilaterală” va avea următorul cuprins:

“b3) numele si/sau numărul codului unitătii participantului sau al cooperativei de credit la care are deschis cont plătitorul si/sau al unitătii participantului sau al cooperativei de credit la care are deschis cont beneficiarul;”

7. Articolul 8 “Sedinta de compensare” va avea următorul cuprins:

“În fiecare zi lucrătoare se tine o sedintă obligatorie de compensare a plătilor interbancare în sucursalale si centrala TransFonD, în săli special amenajate si echipate în acest scop.

Sedinta zilnică se încheie prin obtinerea unui rezultat unic privind pozitia debitoare sau pozitia creditoare a fiecărei unităti a unei bănci sau case centrale a cooperativelor de credit participante la compensare.

Prin ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României se poate stabili ca într-o zi lucrătoare, în una sau mai multe sucursale ale TransFonD si/sau în centrala TransFonD să nu se desfăsoare sedinta de compensare.”

8. Paragraful 1 al articolului 10 “Inspectorul de compensare” va avea loc următorul cuprins:

“În fiecare sucursală teritorială si în centrala TransFonD sedinta de compensare este condusă de un inspector de compensare.”

9. Articolul 11 “Modificarea orarului sedintei de compensare” va avea următorul cuprins:

“Banca Natională a României si TransFonD au dreptul să modifice, fie din proprie initiativă, fie la solicitarea participantilor, orarul sedintei de compensare, în situatii justificate.

Pentru modificarea orarului sedintei de compensare TransFonD are obligatia să solicite, în scris, aprobarea Directiei contabilitate a Băncii Nationale a României, comunicând totodată si motivele acestei modificări.

TransFonD are obligatia să notifice în timp util, telefonic sau prin telefax, tuturor participantilor si unitătilor acestora modificarea orarului sedintei de compensare si motivele acestei modificări.”

10. Articolul 12 “Agentul de compensare” va avea următorul cuprins:

“Fiecare participant este obligat să delege dintre angajatii săi, pentru sedintele de compensare, câte un reprezentant pentru fiecare unitate proprie care participă la compensare.

Acest reprezentant va fi numit în continuare agent de compensare.

O dată cu desemnarea agentilor de compensare participantii vor stabili si câte un înlocuitor pentru fiecare dintre acestia.

Participantii vor comunica în scris TransFonD si sucursalelor acesteia datele de identificare ale agentilor de compensare si ale înlocuitorilor acestora, utilizând formularul standardizat reglementat în Circulara Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie.

În cazuri exceptionale, directorul unitătii participantului are dreptul să dea o împuternicire expresă de reprezentare, la sedinta de compensare din ziua respectivă, unei alte persoane decât cei doi agenti de compensare mai sus mentionati.

TransFonD poate solicita centralelor participantilor, din proprie initiativă sau la propunerea sucursalelor sale, înlocuirea unor agenti de compensare.”

11. Titlul articolului 13 va avea următorul cuprins: “Pregătirea sedintei de compensare la unitătile participantilor”.

12. Paragraful 13.1 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“13.1. Pregătirea sedintei de compensare se desfăsoară în afara sucursalelor si a centralei TransFonD.”

13. Articolul 17 “Transmiterea mesajelor între sucursalele si centrala Băncii Nationale a României” va avea următorul cuprins:

“Articolul 17

Transmiterea mesajelor

După închiderea sedintei de compensare, într-un interval maxim de o oră (până la ora 12,30), inspectorii de compensare din cadrul sucursalelor TransFonD au obligatia să transmită către centrala TransFonD continutul formularului de compensare centralizator.”

14. În cadrul articolului 19 “Arhivarea documentelor compensării” se va înlocui “Directia decontării operatiunilor bancare a Băncii Nationale a României” cu “TransFonD”, iar “sucursalele Băncii Nationale a României” cu “sucursalele TransFonD”.

15. La articolul 19 “Arhivarea documentelor compensării” se introduce paragraful 19.3 cu următorul cuprins:

“19.3. TransFonD are obligatia predării arhivei aferente activitătii de compensare desfăsurate în mandat către Banca Natională a României, în conditiile reglementărilor în vigoare si ale contractului de mandat, pentru arhivarea definitivă.”

16. În cuprinsul articolului 20 “Faptele contraventionale si sanctiunile care se aplică în cazul nerespectării de către unitătile participantilor a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie”, paragraful 20.3, se va înlocui “sucursalelor Băncii Nationale a României” cu “sucursalelor TransFonD” si “Centrala Băncii Nationale a României - Directia decontării operatiunilor bancare” cu “centrala TransFonD”.

17. În cuprinsul articolului 20 “Faptele contraventionale si sanctiunile care se aplică în cazul nerespectării de către unitătile participantilor a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie”, paragraful 20.4, se va înlocui “Directia decontării operatiunilor bancare” cu “centrala TransFonD”.

18. Articolul 21 “Comisioane si speze” se modifică după cum urmează:

18.1. Paragraful 21.1 va avea următorul cuprins:

“21.1. Pentru serviciile de compensare Banca Natională a României percepe comisioane prin intermediul agentului său TransFonD.”

18.2. Paragraful 21.2 va avea următorul cuprins:

“21.2. Cuantumurile comisioanelor se stabilesc prin ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României.”

18.3. Paragraful 21.3 se elimină.

19. În cuprinsul articolului 24 “Situatii statistice” se vor înlocui “sucursalele Băncii Nationale a României” cu “sucursalele TransFonD” si “Directiei decontării operatiunilor bancare” cu “centralei TransFonD”.

20. În cuprinsul articolului 25 “Formularistica de compensare editată pe calculator” se înlocuieste “Directiei decontării operatiunilor bancare” cu “TransFonD”.

21. La articolul 26 “Compensarea multilaterală a cambiilor si biletelor la ordin” se introduce la sfârsitul paragrafului 26.1 un alineat cu următorul cuprins:

“Exceptie fac organizatiile cooperatiste de credit care nu pot introduce sau accepta în/din compensarea multilaterală cambii si bilete la ordin.”

22. Circuitele OP.1a), OP.1b), OP.1c), OP.1d), OP.2a), OP.2b) si OP.2c) din anexa nr. 1 se vor înlocui cu circuitul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta circulară.

23. Circuitele OP.3a) si OP.3b) din anexa nr. 1 se vor înlocui cu circuitul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta circulară.

24. Circuitele OP.4a) si OP.4b) din anexa nr. 1 se vor înlocui cu circuitul prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta circulară.

25. Circuitul OP.5 din anexa nr. 1 se va înlocui cu circuitul prevăzut în anexa nr. 4 care face parte intregrantă din prezenta circulară.

26. În textul anexelor “Directia decontării operatiunilor bancare a Băncii Nationale a României” se înlocuieste cu “Banca Natională a României”, cu exceptia pct. 9 din anexa nr. 10.

27. În anexa nr. 10, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Semnătura inspectorului de compensare si stampila sucursalei TransFonD;”

28. În anexa nr. 10, punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. Data până la care se poate depune contestatia la centrala TransFonD.”

29. În cadrul anexei nr. 12b), în formularul “Instrumente de plată de credit compensate”, prin următoarele codificări se întelege:

- OP1 - Circuitul local al ordinului de plată;

- OP2 - Circuitul intrajudetean al ordinului de plată;

- OP3 - Circuitul interjudetean al ordinului de plată cu compensarea la destinatie;

- OP4 - Circuitul interjudetean al ordinului de plată cu compensarea la initiere;

- OP5 - Circuitul national al ordinului de plată.

Art. II. - Formularistica utilizată pentru compensare nu se modifică si se va completa în mod corespunzător si de către casele centrale ale cooperativelor de credit.

Art. III. - Organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit în conformitate cu prevederile capitolului 1 sectiunea 1 de la titlul X – Dispozitii tranzitorii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, au obligatia să se conformeze la prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, modificat prin prezenta circulară, în termen de maximum 60 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, si ale Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei retele cooperatiste de credit.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 32.


Anexele sunt reproduse in facsimil.