MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 683         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 septembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.111. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            16. - Norme privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine

 

            31. - Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

            Ministrul finantelor publice,

            în baza art. 56 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor,

            în temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 1.111.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

TITLUL I

Regimul de supraveghere a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

CAPITOLUL I

Alcool si distilate

 

SECTIUNEA 1

Sistemul de supraveghere a productiei de alcool si de distilate Lege:

Art. 2. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool si de distilate, precum si a capacitătilor de productie detinute de acestia agentii economici producători de alcool si de distilate vor întocmi si vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, declaratia privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute, precum si nivelul productiei de alcool si de distilate, ce se estimează a se realiza în anul imediat următor.

Instructiuni:

1. - Declaratiile ce urmează să fie depuse vor fi verificate si vizate de supraveghetorii fiscali desemnati potrivit legii, pentru conformitate cu realitatea datelor înscrise în acestea.

Anual directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor centraliza declaratiile privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute de agentii economici producători de alcool si distilate, precum si nivelul productiei de alcool si de distilate ce se estimează a se realiza în decursul unui an, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Aceste situatii centralizatoare vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 2. - (3) Modificarea efectivă a capacitătilor de productie initial declarate si, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităti de productie de alcool si de distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Această perioadă reprezintă si perioada maximă admisă de productie în regim de probe tehnologice.

Instructiuni:

2. - Semestrial, până la finele primei luni a semestrului următor, directiile generale ale finantelor publice judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti vor proceda la actualizarea situatiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finantelor Publice, în raport cu modificările intervenite în cursul semestrului.

Lege:

Art. 3 - (2) Pentru fiecare agent economic producător de alcool si de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumiti în continuare supraveghetori fiscali. Prezenta supraveghetorilor fiscali va fi asigurată pe tot parcursul desfăsurării procesului de productie, respectiv pe cele 3 schimburi si în zilele de sărbători legale.

Instructiuni:

3. - (1) Pentru fiecare agent economic producător de alcool si de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, supraveghetorii fiscali vor fi desemnati de către directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în raza cărora îsi desfăsoară activitatea agentul economic în cauză.

(2) În situatia în care agentii economici producători de alcool si distilate estimează că pe parcursul unui an vor realiza o productie mai mică decât capacitatea de productie instalată, acestia sunt obligati ca în termen de minimum 30 de zile înainte de începerea trimestrului următor să depună la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în raza cărora îsi desfăsoară activitatea, programul de lucru aferent trimestrului ce urmează, în care vor preciza perioada în care se va desfăsura efectiv productia, prezenta supraveghetorilor fiscali asigurându-se numai în această perioadă. Pe durata inactivitătii instalatiile de producere a alcoolului si a distilatelor vor fi sigilate. Orice intentie de modificare a programului de lucru declarat va fi comunicată directiilor generale ale finantelor publice judetene.

(3) În procesul de sigilare a instalatiilor de producere a alcoolului si a distilatelor se vor utiliza sigilii de unică folosintă, de tipul “capse de sigilat cu sârmă”, marcate cu inscriptia “MFP” si stema României pe fată, iar pe verso cu numărul unic de identificare. Sigiliile vor fi aplicate atât la elementele tuturor instalatiilor de producere alcool si distilatelor aflate în functiune si conservare, cât si la rezervoarele si recipientele în care se depozitează alcoolul si distilatele. Acest tip de sigilii se va utiliza în toate situatiile de sigilare prevăzute de lege, cu exceptia cazurilor în care sigilarea se efectuează de către organele vamale.

(4) După fiecare operatiune de desigilare sigiliile dezafectate se vor atasa procesului-verbal de sigilare-desigilare, constituind proba martor, înregistrarea, păstrarea si arhivarea acestora efectuându-se cu respectarea normelor legale în vigoare.

Lege:

Art. 7. - (2) În cazul în care pentru producerea alcoolului si a distilatelor se achizitionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie se întocmesc în două exemplare si vor purta în mod obligatoriu viza supraveghetorului fiscal.

Instructiuni:

4. - Modelul borderourilor de achizitie si al documentelor de receptie este cel prevăzut în normele metodologice de întocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea comercială si contabilă.

Lege:

Art. 9. - (6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăseste 24 de ore, se suspendă activitatea de productie a alcoolului si a distilatelor. Instalatiile respective vor fi sigilate.

Instructiuni:

5. - (1) În cazul în care agentul economic aflat în această situatie detine plămezi ce trebuie prelucrate, se pot continua distilarea si rafinarea acestora.

Supraveghetorul fiscal este obligat să constate si să consemneze într-un proces-verbal cantitatea de plămezi existentă, precum si să urmărească personal procesul de distilare si rafinare, utilizând pentru măsurare mijloace de determinare a volumului de alcool si de distilate, precum si a concentratiei alcoolice a acestora, altele decât contoarele.

(2) În situatia în care după finalizarea procesului de distilare si rafinare a cantitătii de plămezi, consemnată în procesul-verbal, contoarele defecte nu au fost remediate, supraveghetorul fiscal va întocmi procesul-verbal de suspendare a activitătii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului si a distilatelor în vrac

 

Lege:

Art. 10. - (6) La sosirea efectivă a alcoolului si a distilatelor la destinatie agentul economic beneficiar este obligat să solicite directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, desemnarea unui supraveghetor fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

Instructiuni:

6. - În acest caz supraveghetorul fiscal reprezintă persoana desemnată de conducerea organului fiscal teritorial să efectueze verificarea documentelor de transport si a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală si să desigileze cisternele sau recipientele.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de supraveghere pentru tuică,

rachiuri naturale si vinuri

 

Lege:

Art. 15. - (1) Fabricarea tuicii si a rachiurilor naturale se poate efectua numai prin:

a) distilerii legal autorizate;

b) cazane industriale legal autorizate;

c) cazane individuale cu o capacitate minimă de 100 litri, apartinând detinătorilor legali autorizati.

Instructiuni:

7. - (1) Distileriile reprezintă instalatiile de fabricatie a tuicii si rachiurilor naturale, care sunt formate din mai multe cazane sau din mai multe coloane de distilare, cu o capacitate de productie mai mare de 400 litri.

(2) Cazanele industriale si cazanele individuale sunt instalatii compuse dintr-un cazan si un răcitor în care sunt supuse distilării fructele si derivatele din fructe, constând în borhoturi, tescovină, drojdie de vin si altele similare.

Materiile prime pot proveni din productia proprie sau prin achizitionare de la alti producători.

(3) Cultivatorii de pomi si vii, care efectuează operatiuni de distilare a productiei proprii de fructe, marcuri, borhoturi, drojdie si tescovină, la cazanele proprii, si ale căror produse rezultate sunt destinate comercializării, se vor înregistra ca persoane fizice autorizate să comercializeze aceste produse.

Lege:

Art. 15. - (2) Comercializarea în vrac a tuicii si a rachiurilor naturale de către agentii economici este interzisă, cu exceptia cazurilor în care producătorii livrează direct aceste produse către alti agenti economici legal autorizati să îmbutelieze produsele respective sau să le comercializeze în sistem de alimentatie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Instructiuni:

8. - Circulatia în vrac a tuicii si a rachiurilor naturale este permisă si în cazul în care aceste produse:

- se livrează agentilor economici legal autorizati, pentru îmbuteliere sau comercializare, potrivit legii, sub aceeasi denumire;

- se obtin de către producătorii individuali în sistem de prestări de servicii.

Lege:

Art. 16. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de tuică si rachiuri naturale, precum si a capacitătilor de productie ale acestora, agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc tuică si rachiuri naturale vor întocmi si vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la organele fiscale teritoriale în a căror rază îsi desfăsoară activitatea, declaratia privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute, tipul instalatiilor, precum si nivelul productiei de tuică si rachiuri naturale estimat a se realiza în anul imediat următor.

Instructiuni:

9. - Anual directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor centraliza declaratiile privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute de producătorii de tuică si rachiuri naturale – agenti economici: persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, precum si nivelul productiei de tuică si rachiuri naturale estimat a se realiza anual, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. Aceste situatii centralizatoare se vor transmite Ministerului Finantelor Publice – Directia generală a tehnologiei informatiei, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 17. - (1) În vederea înregistrării corecte a productiei de tuică si de rachiuri naturale fiecare agent economic detinător de distilerii si cazane industriale este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrică, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum si cu mijloace legale de măsurare a concentratiei alcoolice a materiei prime si a produselor rezultate din prelucrarea acestora.

(2) Cazanele individuale ale producătorilor de tuică si rachiuri naturale vor fi litrate si vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum si cu mijloace de măsurare legală a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.

Instructiuni:

10. - Termenul limită privind obligativitatea dotării cu mijloace de măsurare a productiei si concentratiei alcoolice este data de 31 decembrie 2002.

Lege:

Art. 18. - (2) După primirea materiei prime în vederea distilării detinătorii de astfel de instalatii vor solicita, în scris, organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilării, precum si cantitătile si tipurile de materie primă ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricatie, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal si păstrat la producător. În acelasi timp organul fiscal va consemna aceleasi date într-un proces-verbal.

Instructiuni:

11. - (1) Pe toată perioada de functionare detinătorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie au obligatia înscrierii zilnice în registrul deschis potrivit legii a datelor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru completarea registrului detinătorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie vor deschide un registru complementar în care se vor înscrie materiile prime receptionate si introduse în depozit, precum si cantitătile scoase din depozit în vederea prelucrării în tuică si rachiuri naturale.

Lege:

Art. 19. - Comercializarea în vrac a vinului de către agentii economici este interzisă, cu exceptia cazurilor în care acestia livrează direct acest produs către alti agenti economici legal autorizati să prelucreze, să îmbutelieze sau să comercializeze vinul în sistem de alimentatie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Instructiuni:

12. - Nu intră sub incidenta prevederilor art. 19 din lege cantitătile de vin acordate angajatilor agentului economic producător în limitele prevăzute în contractele colective de muncă.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de supraveghere a productiei si a circulatiei băuturilor alcoolice distillate

 

Lege:

Art. 21. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de băuturi alcoolice distilate, precum si a capacitătilor de productie ale acestora, agentii economici producători de băuturi alcoolice distilate vor întocmi si vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, declaratia privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute, precum si nivelul productiei de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în anul imediat următor.

Instructiuni:

13. - Anual directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor centraliza declaratiile privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute de agentii economici producători de băuturi alcoolice distilate, precum si nivelul productiei de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în decursul unui an, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Aceste situatii centralizatoare vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei, până la data de 15 februarie a fiecărui an.

Lege:

Art. 21. - (3) Modificarea efectivă a capacitătilor de productie initial declarate si, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităti de productie de băuturi alcoolice distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Această perioadă reprezintă si perioada maximă admisă de productie în regim de probe tehnologice.

Instructiuni:

14. - Semestrial, până la finele primei luni a semestrului următor, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor proceda la actualizarea situatiilor centralizatoare communicate Ministerului Finantelor Publice, în raport cu modificările intervenite în cursul semestrului.

 

TITLUL II

Regimul de autorizare a agentilor economici care produc, importă si/sau comercializează

produse supuse accizelor

 

Lege:

Art. 30. - (1) Intră sub incidenta regimului de autorizare agentii economici care produc si importă, pentru prelucrare si/sau comercializare, următoarele grupe de produse:

a) alcool etilic rafinat, distilate si băuturi, asa cum sunt definite în legislatia care reglementează regimul accizelor;

b) produse din tutun;

c) cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă.

(2) Intră, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare agentii economici care comercializează, în sistem angro sau de alimentatie publică, produse supuse autorizării.

Instructiuni:

15. - (1) Autorizarea reprezintă dreptul agentilor economici de a produce si de a importa, de a prelucra si/sau de a comercializa ori, după caz, numai dreptul de a comercializa anumite produse supuse accizelor.

(2) Intră, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare:

- agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfăsoară activităti de comercializare a tuicii si a rachiurilor naturale provenite din uium. Din punct de vedere al autorizării această activitate este asimilată productiei;

- activitatea de comercializare în sistem de alimentatie publică a produselor supuse autorizării de către institutiile publice si organizatiile nonprofit, prin unităti proprii ale acestora, cu exceptia celor care utilizează credite bugetare conform prevederilor legale în materie.

(3) Agentul economic care achizitionează în vrac produse supuse autorizării - altele decât alcoolul si băuturile alcoolice -, pe care le ambalează apoi în ambalaje mici (fără ca produsele să sufere vreo modificare sau transformare), în scopul comercializării acestora în sistem angro, va fi autorizat cu plata taxei corespunzătoare formei de comercializare.

Lege:

Art. 32. - Agentii economici prevăzuti la art. 30 îsi pot desfăsura activitatea numai în baza autorizatiei emise de:

............................................................................................

b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul:

............................................................................................

- agentilor economici comercianti în sistem de alimentatie publică de băuturi, de produse din tutun si de cafea.

Instructiuni:

16. - Pentru agentii economici comercianti în system de alimentatie publică de băuturi alcoolice - altele decât băuturile alcoolice distilate -, de produse din tutun si de cafea, eliberarea autorizatiilor se face în conditiile legii fără taxa de autorizare.

Lege:

Art. 33. - (1) Autorizatiile se emit în baza unei cereri însotite de următoarele documente:

.............................................................................................

c) cazierele judiciare ale administratorilor si/sau directorilor executivi;

............................................................................................

e) agentii economici producători de alcool si de distilate, precum si agentii economici producători de băuturi alcoolice distilate, care achizitionează instalatiile de fabricatie sau anumite părti din acestea de la alti agenti economici producători de alcool, distilate sau băuturi alcoolice distilate, sunt obligati să prezinte propriul certificat de atestare fiscală si o copie de pe certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător al instalatiei sau al revânzătorilor, în cazul în care în cursul aceluiasi an instalatiile au fost vândute de mai multe ori, din care să rezulte că acestia nu au la bugetul de stat obligatii restante reprezentând accize;

f) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spatiile de depozitare si orice alte locuri unde îsi desfăsoară activitatea, precum si adresele acestora. În cazul agentilor economici producători de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate declaratia va fi însotită si de documentele care atestă dreptul de proprietate asupra clădirilor, precum si dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului;

...........................................................................................

j) contractele de import încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentantii acestora, în cazul agentilor economici importatori, însotite de copii legalizate de pe certificatele care atestă detinerea mărcii de produs din tara de origine;

k) contractele de vânzare-cumpărare încheiate direct între agentii economici, producători interni sau importatori de alcool si distilate, si agentii economici, producători interni de băuturi alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau încheierea de noi contracte va fi adusă la cunostintă organului emitent al autorizatiilor;

............................................................................................

n) lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizatie, avizată de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ca fiind în conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse.

Instructiuni:

17. - (1) Modelul cererii de autorizare este cel prevăzut în anexa nr. 5.

(2) În situatia în care agentii economici care solicită autorizarea nu au ca angajati directori executivi, vor prezenta o declaratie scrisă din care să rezulte acest fapt si cazierele judiciare ale administratorilor.

(3) Certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător sau revânzător de instalatii de producere a alcoolului, distilatelor si băuturilor alcoolice distilate sau de părti ale acestor instalatii va fi prezentat numai în cazul în care vânzarea sau revânzarea a avut loc în anul solicitării autorizatiei, fapt demonstrat prin documentele de achizitie.

(4) Documentele care atestă detinerea în proprietate a clădirilor, precum si detinerea în proprietate sau în concesiune a terenurilor sunt:

- pentru clădiri, extrasul de carte funciară însotit de contractul de vânzare-cumpărare sau, după caz, de procesul-verbal de punere în functiune, atunci când acestea au fost construite cu forte proprii;

- pentru teren, extrasul de carte funciară însotit de contractul de vânzare-cumpărare sau de contractul de concesiune, după caz.

(5) Obligatia prezentării copiilor legalizate ale certificatelor sau actelor care atestă dreptul de utilizare a mărcii de produs din tara de origine revine agentilor economici care importă produse supuse regimului de autorizare, produse ce urmează să fie comercializate sub aceeasi denumire, inclusiv către consumatorul final.

(6) Agentii economici care livrează alcool etilic rafinat sau distilate altor beneficiari - altii decât producătorii de băuturi alcoolice distilate - vor prezenta contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu acestia, iar agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în sistem integrat vor prezenta contracte de vânzare-cumpărare pentru băuturi alcoolice distilate.

(7) Lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizatie va purta viza directiilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse, numai în cazul produselor din productia internă.

Lege:

Art. 34. - Emiterea autorizatiilor se efectuează în baza deciziilor unor comisii instituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelorpublice, iar la nivelul fiecărei directii generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al directorului general.

Instructiuni:

18. - (1) Emiterea autorizatiilor se efectuează în baza deciziei comisiei instituite special în acest scop la Ministerul Finantelor Publice si la fiecare directie generală a finantelor publice judeteană.

(2) În ceea ce priveste emiterea autorizatiilor pentru municipiul Bucuresti, administratiile finantelor publice de sector au competenta directiilor generale ale finantelor publice judetene.

(3) Agentii economici din municipiul Bucuresti depun documentatiile pentru eliberarea autorizatiilor la administratiile finantelor publice de sector în raza cărora îsi desfăsoară activitatea, acestea îndeplinind si calitatea de emitent al autorizatiilor.

(4) Pentru eliberarea autorizatiilor în cazul alcoolului, distilatelor, rachiului de vin si băuturilor alcoolice distilate, altele decât tuica si rachiurile naturale, la Ministerul Finantelor Publice se va institui o comisie formată din 7 membri desemnati prin ordin al ministrului finantelorpublice si câte un reprezentant al patronatelor producătorilor de alcool si băuturi alcoolice.

(5) Pentru eliberarea autorizatiilor în cazul băuturilor alcoolice, altele decât cele prevăzute la alin. (4), al produselor din tutun si al cafelei, la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice de sector din municipiul Bucuresti se va institui, prin decizie a directorului general, câte o comisie formată din 5 membri.

(6) Cererile si documentatiile depuse de agentii economici în vederea obtinerii autorizatiei vor fi analizate de aceste comisii special instituite. După analizare comisiile vor emite decizii de aprobare sau respingere a cererilor discutate, iar rezultatele vor fi comunicate în scris agentilor economici în cauză.

(7) În baza deciziei comisiei autorizatiile se vor emite, după caz, sub semnătura presedintelui comisiei din Ministerul Finantelor Publice si, respectiv, a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a directorului administratiei finantelor publice de sector, pentru municipiul Bucuresti.

(8) Autorizatiile sunt documente cu regim special, tipărite de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

(9) Modelul autorizatiei este prezentat în anexa nr. 6.

Lege:

Art. 35. - Autorizatiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizatie ca dată de eliberare a acesteia.

Instructiuni:

19. - (1) Autorizatiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizatie ca dată de emitere a acesteia, dată care întotdeauna va fi data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de  către comisie cererea de autorizare si în care a fostachitată taxa aferentă.

(2) Agentii economici care solicită reautorizarea vor depune documentele prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege, cu exceptia celor de la lit. b) a aceluiasi articol, pentru care agentul economic în cauză va depune o declaratie pepropria răspundere din care să rezulte că nu au intervenit modificări fată de ultima comunicare adusă la cunostintă organului emitent al autorizatiei.

Lege:

Art. 36. - (1) Autorizatiile se emit de organele cu competentă în acest sens, cu percepere de taxe, si se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(2) Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat, cuantumul acestora fiind cel prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Taxele de autorizare se datorează anticipat, dovada achitării acestora prezentându-se la data ridicării autorizatiei.

Instructiuni:

20. - (1) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe de autorizare se vor vira de către agentii economici în contul 20.17.01.25 “Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei”, deschis la unitătile trezoreriei statului în raza cărora acestia îsi au sediul fiscal.

(2) Din punct de vedere al autorizării si încadrării în cuantumul taxelor de autorizare alcoolul etilic rafinat îmbuteliat si esentele alimentare cu continut de alcool etilic rafinat mai mare de 1,2% în volum sunt asimilate băuturilor alcoolice după cum urmează:

- alcoolul etilic rafinat îmbuteliat este asimilat băuturilor alcoolice distilate;

- esentele alimentare sunt asimilate produselor intermediare.

Lege:

Art. 37. - (1) Autorizatiile se emit de organele care au competentă în acest sens, pentru fiecare loc de desfăsurare a activitătii.

Instructiuni:

21. - (1) Agentii economici autorizati în calitate de producători sau importatori de produse supuse regimului de autorizare - altele decât alcoolul si distilatele - îsi pot comercializa propriile produse prin punctele de lucru legal înfiintate, fără să mai detină altă autorizatie de comercializare.

(2) Agentilor economici comercianti angro de produse supuse autorizării li se vor emite autorizatii pentru fiecare loc de desfăsurare a activitătii, cu plata unei singure taxe.

Fac exceptie de la această prevedere agentii economici care desfăsoară activitate de comert al produselor supuse autorizării în sistem cash & carry, pentru care autorizatiile se vor emite cu plata taxei aferente pentru fiecare loc de desfăsurare a activitătii.

(3) Agentilor economici care desfăsoară activităti de comercializare în sistem de alimentatie publică prin mai multe unităti proprii, situate însă în sedii diferite, li se eliberează autorizatii cu plata taxei corespunzătoare pentru fiecare unitate.

(4) În situatia în care agentii economici detin autorizatii pentru anumite sortimente de băuturi alcoolice si solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizatiei, completarea acesteia cu alte sortimente de băuturi alcoolice din aceeasi grupă de produse, vor depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însotită de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu au obligatii restante fată de bugetul de stat.

(5) În situatia mentionată la alin. (4) organul competent va emite o autorizatie de completare care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initială si pe care se va înscrie sub cuvântul “Autorizatie” cuvântul “completare”.

În acest caz taxa datorată pentru noul sortiment va fi proportională cu numărul de luni rămase până la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei emise initial.

(6) Precizările mentionate la alin. (4) si (5) se aplică si în cazul agentilor economici autorizati, pentru care taxa de autorizare se percepe pe grupe de produse.

Lege:

Art. 40. - (1) Agentii economici autorizati în calitate de producători de alcool etilic rafinat, de distilate si/sau de băuturi alcoolice distilate, care îsi schimbă sediul activitătii de productie, vor solicita eliberarea unei noi autorizatii, cu plata taxei aferente. Nedetinerea autorizatiei pentru noua adresă presupune că activitatea desfăsurată în acel loc este neautorizată.

(2) În situatia în care agentii economici autorizati îsi schimbă sediul social sau denumirea societătii, fără schimbarea proprietarilor majoritari, acestia au obligatia să solicite eliberarea unei noi autorizatii. Eliberarea acestei autorizatii se face fără plata taxelor de autorizare.

Instructiuni:

22. - (1) Agentii economici autorizati, altii decât producătorii de alcool etilic rafinat, de distilate si/sau de băuturi alcoolice distilate, care îsi schimbă sediul social, sediul activitătii sau denumirea societătii, fără schimbarea proprietarilor majoritari, au obligatia solicitării unei noi autorizatii. Organul competent va emite o nouă autorizatie, fără plata taxei, care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initială si pe care se va înscrie sub cuvântul “Autorizatie” cuvântul “modificare”.

(2) Nedetinerea autorizatiilor modificate presupune că activitatea desfăsurată în acel loc este neautorizată.

Lege:

Art. 42. - (1) Comercializarea de produse supuse autorizării, ca urmare a achizitionării de bunuri confiscate si devenite proprietatea statului de la Ministerul Finantelor Publice, se poate efectua numai de către agentii economici legal autorizati.

Instructiuni:

23. - Comercializarea de produse supuse autorizării - altele decât produsele din tutun -, achizitionate de agentii economici de la Ministerul Finantelor Publice, indiferent de modul de achizitionare, ca fiind bunuri confiscate si devenite proprietatea statului, se poate efectua în situatia  în care legea prevede aceasta, numai în baza autorizatiei obtinute conform prevederilor legale.

Lege:

Art. 44. - Agentii economici care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, intră în posesia unor produse supuse autorizării pot utiliza sau valorifica produsele respective numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finantelor Publice.

Art. 45. - (1) Agentii economici cărora le-a fost anulată autorizatia si care detin stocuri de produse la data anulării autorizatiei pot valorifica produsele respective numai cu acordul Ministerului Finantelor Publice. De asemenea, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, poate fi finalizată si apoi valorificată si materia primă aflată, la data anulării autorizatiei, în stadiu de productie neterminată.

Instructiuni:

24. - (1) În toate situatiile mentionate la art. 44 si art. 45 alin. (1) din lege aprobările vor fi date de Ministerul Finantelor Publice sau, după caz, de organele fiscale teritoriale, în functie de competentele de emitere a autorizatiilor.

(2) Valorificarea produselor se poate efectua numai către agenti economici autorizati potrivit legii, pe bază de contracte scrise, iar documentele fiscale speciale vor fi procurate de la agentii economici cumpărători.

Lege:

Art. 48. - (1) Achizitionarea de produse supuse regimului de autorizare, în vederea comercializării sau prelucrării, se poate efectua numai de la agentii economici legal autorizati.

Instructiuni:

25. - Nu intră sub incidenta acestor prevederi produsele confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, achizitionate de agentii economici în vederea valorificării de la Ministerul Finantelor Publice.

Lege:

Art. 49. - (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de către agentii economici producători de alcool etilic rafinat si/sau distilate, în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obtinut autorizatie de comercializare, a unei cantităti egale cu cel putin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activitătii si sigilarea instalatiilor de productie pe termen de 3 luni.

Instructiuni:

26. - (1) În toate situatiile prevăzute de lege, cu exceptia celei de la art. 49 alin. (1), măsura suspendării autorizatiilor se va dispune de către comisiile de autorizare, în baza:

- actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale;

- referatului întocmit de organul fiscal în raza căruia functionează agentul economic, în care se consemnează neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 49 alin. (2) din lege.

(2) În sensul celor arătate mai sus, actele de constatare vor fi înaintate imediat după finalizare comisiilor de autorizare, care vor analiza propunerile de suspendare a autorizatiei si vor dispune în consecintă.

(3) Decizia comisiei de autorizare va fi comunicată operativ agentului economic sanctionat, organului de constatare care a făcut propunerea, organului fiscal teritorial si Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., în vederea neonorării comenzilor privind achizitionarea documentelor cu regim special ori a marcajelor.

(4) Suspendarea autorizatiei atrage suspendarea activitătii, operatiune care va fi efectuată de organul fiscal teritorial în raza căruia îsi desfăsoară activitatea agentul economic. Procedura de suspendare are la bază un proces-verbal încheiat de o echipă formată din 3 membri, din- tre care unul va fi reprezentantul Gărzii financiare.

(5) În cazul necomercializării sau neprelucrării de către agentii economici producători de alcool etilic rafinat si/sau de distilate a cel putin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare, în fiecare trimestru, suspendarea activitătii va fi efectuată de organul fiscal teritorial în raza căruia îsi desfăsoară activitatea agentul economic, de către o echipă formată din 3 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Gărzii financiare. Suspendarea are la bază situatia privind modul de valorificare a alcoolului etilic rafinat si/sau a distilatelor si se efectuează pe o perioadă de 3 luni consecutive, cu posibilitatea reluării activitătii numai după expirarea acestui termen. Pe perioada celor 3 luni de suspendare a activitătii nu se suspendă si autorizatia, agentul economic producător putând comercializa productia din stoc.

(6) La analiza situatiei privind modul de valorificare care stă la baza suspendării activitătii se va tine seama de perioada de întrerupere a procesului de productie cauzată fie de revizia planificată, fie de avarii.

(7) Suspendarea activitătii agentilor economici producători de produse supuse autorizării atrage aplicarea sigiliilor pe instalatiile de producere sau îmbuteliere a alcoolului, distilatelor, băuturilor alcoolice sau de fabricare a celorlalte produse supuse regimului de autorizare.

Lege:

Art. 49. - (2) Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 60 de zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei si, respectiv, a activitătii agentului economic în cauză, până la plata sumelor restante.

Instructiuni:

27. - Intră sub incidenta acestor prevederi toti agentii economici producători plătitori de accize, autorizati potrivit legii, pentru accizele aferente livrărilor de produse efectuate începând cu data de 2 august 2002.

 

TITLUL III

Regimul produselor din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Lege:

Art. 50. - (1) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, cu titlu gratuit, agentilor economici autorizati în calitate de producători interni de tigarete, astfel:

a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producători interni se predau în totalitate acestora;

b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producători interni se predau în custodie, de către organele care au procedat la confiscare, agentilor economici producători interni a căror cotă de piată reprezintă peste 5%. Repartizarea fiecărui lot de produse din tutun confiscate către agentii economici producători interni se face proportional cu cota de piată detinută. Situatia privind cotele de piată se comunică trimestrial de Ministerul Finantelor Publice directiilor generale ale finantelor publice judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, Directiei generale de îndrumare si control fiscal, Gărzii Financiare, Directiei Generale a Vămilor si Ministerului de Interne.

Instructiuni:

28. - Distrugerea produselor din tutun se va efectua prin diverse metode specifice, inclusiv prin ardere, care să asigure denaturarea acestora dincolo de orice posibilitate de reconstituire, sortare, triere sau orice altă modalitate de recuperare a materiilor prime ce intră în componenta acestor produse. În acest scop agentii economici care preiau cantitătile de produse din tutun confiscate vor asigura distrugerea acestora, în baza aprobării date de Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de îndrumare si control fiscal, la cererea acestora si în prezenta comisiei de distrugere constituite special în acest scop.

 

TITLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Lege:

Art. 61. - Stocurile de alcool etilic rafinat, de distillate si de băuturi alcoolice existente, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la agentii economici care nu detin autorizatie de comercializare si care nu îndeplinesc conditiile legale de autorizare pot fi utilizate sau valorificate numaicu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, în conditiile stabilite prin instructiunile emise în aplicarea acestei legi.

Instructiuni:

29. - (1) În toate situatiile aprobările vor fi date de Ministerul Finantelor Publice sau de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, în functie de competentele de emitere a autorizatiilor.

(2) În vederea obtinerii aprobărilor necesare valorificării agentii economici în cauză vor inventaria stocurile existente la data de 2 august 2002 si vor depune listele de inventar la organele fiscale teritoriale în raza cărora îsi desfăsoară activitatea, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentelor instructiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Organele fiscale teritoriale vor verifica exactitatea datelor înscrise în listele de inventar depuse de agentii economici si provenienta stocurilor. Pentru fiecare caz se va întocmi un referat care va sta la baza aprobării valorificării stocurilor.

Lege:

Art. 62. - (1) Agentii economici care detin autorizatii de comercializare valabile pe toata perioada de desfăsurare a activitătii, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligatia ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizatii organelor emitente în vederea anulării si emiterii unor noi autorizatii. După data de 15 noiembrie 2002 autorizatiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi sunt nule de drept.

(2) Eliberarea noilor autorizatii se face cu plata taxei aferente si în conditiile prevăzute în prezenta lege.

Instructiuni:

30. - (1) Nu intră sub incidenta prevederilor art. 62 alin. (1) din lege agentii economici care detin autorizatii a căror valabilitate este de 12 luni.

(2) Autorizatiile emise agentilor economici, cu valabilitate pe toată perioada de desfăsurare a activitătii, si care până la data de 15 noiembrie 2002 nu depăsesc 12 luni de la autorizare vor fi prezentate organelor fiscale emitente pentru anulare, eliberându-se noi autorizatii cu valabilitate pe perioada rămasă până la 12 luni de la data autorizării initiale.

(3) Obligativitatea detinerii noilor autorizatii revine si agentilor economici comercianti de produse supuse autorizării, în sistem de alimentatie publică. Comercializarea în sistem de alimentatie publică numai de băuturi alcoolice - altele decât băuturile alcoolice distilate -, de produse din tutun si de cafea se autorizează fără plata taxei de autorizare.

Alte dispozitii

31. - Prin activitate sezonieră se întelege activitatea desfăsurată de agentii economici pe o perioadă de maximum 6 luni consecutive.

32. - Agentii economici a căror activitate a fost autorizată înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 521/2002 sunt obligati la plata integrală a taxei de autorizare, în conditiile si la termenele prevăzute de legislatia în vigoare la acea dată.

33. - Agentii economici comercianti în sistem en détail care au depus documentatia în vederea obtinerii autorizatiei de comercializare, cu plata taxelor aferente, si pentru care până la data intrării în vigoare a legii nu a fost emisă autorizatia de comercializare pot solicita restituirea sau compensarea taxelor plătite fără obiect.

34. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

Directia generală a finantelor publice

a judetului ........................./municipiului Bucuresti

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute de agentii economici producători de alcool

si distilate pentru anul.........

 

Nr.

crt.

Denumirea producătorilor

Codul fiscal

Denumirea produselor fabricate

Numărul coloanelor de distilare, rafinare sau numărulinstalatiilor de distilare

Capacitatea de productie a instalatiei de distilare si rafinare în 24 de ore (litri alcool pur)

Capacitatea

de productie anuală

(litri alcool pur)

Productia estimată

a se realiza

(litri alcool pur)

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

x

 

 

 

Director general,

........................................

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

Directia generală a finantelor publice

a judetului ........................./municipiului Bucuresti

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute de agentii economici producători

de tuică si rachiuri naturale pentru anul .........

 

Nr.

crt.

Denumirea producătorilor

Codul fiscal

Adresa

Numărul

de coloane,

blaze, cazane

Capacitatea

de fierbere

în 24 de ore

(litri/grad dal)

Capacitatea

de productie lunară

(litri/grad dal)

Productia estimată

a se realiza

(litri/grad dal)

localitate

strada

nr.

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

x

 

 

 

Director general,

.......................................

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

Directia generală a finantelor publice

a judetului ........................./municipiului Bucuresti

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute de agentii economici

producători de băuturi alcoolice distilate pentru anul ..............

 

Nr.

crt.

Denumirea producătorilor

Codul fiscal

Adresa

Capacitatea

de fierbere

în 24 de ore

(litri alcool pur)

Capacitatea

de productie anuală

(litri alcool pur)

Productia estimată

a se realiza

(litri alcool pur)

localitate

strada

nr.

0

1

2

3

4

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

 

 

 

 

Director general,

..........................................

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

REGISTRU

de fabricatie pentru tuică si rachiuri naturale

 

1. Numărul curent

2. Numele producătorului sau agentului economic detinător de materii prime fermentate si adresa

3. Numărul carnetului de producător sau al autorizatiei de comercializare a tuicii si rachiurilor naturale

4. Felul materiei prime introduse în fabricatie

5. Cantitatea de borhot, drojdie de vin sau tescovină introdusă în fabricatie

6. Durata fiecărei fabricatii (ore/zi)

7. Productia de tuică sau rachiuri obtinută (litri, concentratie alcoolică)

8. Cantitatea de uium retinută pentru prestatii (litri, concentratie alcoolică si grade dal)

9. Cantitatea predată producătorului sau agentului economic (litri, concentratie alcoolică)

10. Semnătura producătorului sau a delegatului agentului economic autorizat care a primit tuica sau rachiurile cuvenite

NOTĂ :

a) În registru se vor opera zilnic fabricatiile în ordinea producătorilor si a materiilor prime introduse în fabricatie.

b) Detinătorii de distilerii si cazane care prestează servicii vor elibera beneficiarilor de tuică si rachiuri naturale o adeverintă cu cantitătile livrate, pe tipuri de rachiuri (exprimate în litri si concentratie alcoolică).

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

Nr. ........ din.......

 

CERERE

 

Agentul economic ........................., cu sediul în ................................., str. ................................. nr. ......., înregistrat în Registrul comertului la nr. ............................, codul fiscal ..................., telefon ......................, fax .............................., reprezentat prin ............................., domiciliat în ........................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......, sectorul ................., judetul ...................., posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. ..........................., eliberat/eliberată de ..........................., având functia de ....................., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea autorizatiei pentru:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

 

Data ................................

.................................

(semnătura)

Domnului/Doamnei director al Directiei ............................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 6*)

la instructiuni

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine

 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 lit. r), ale art. 40 si 86 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Băncile persoane juridice române

 

Art. 1. - Băncile trebuie să mentină în permanentă capitalul social si fondurile proprii cel putin la nivelurile minime stabilite potrivit prezentelor norme.

Art. 2. - (1) La înfiintarea unei bănci vărsămintele în contul capitalului social trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă persoană juridică română sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să functioneze pe teritoriul României.

(2) Fiecare actionar va vărsa integral valoarea actiunilor subscrise, la momentul subscrierii.

Art. 3. - (1) La majorarea capitalului social al unei bănci vărsămintele în contul capitalului social se vor efectua integral si în formă bănească la momentul subscrierii, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (2).

(2) Documentatia care va fi transmisă Băncii Nationale a României - Directia supraveghere în vederea aprobării majorării capitalului social potrivit Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, este cea prevăzută de Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificările în situatia băncilor, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Fondurile proprii se vor determina pe baza metodologiei de calcul prevăzute de Normele Băncii Nationale a României privind fondurile proprii ale băncilor.

Art. 5. - (1) Limita minimă a capitalului social si cea a fondurilor proprii ale unei bănci se stabilesc la 370 miliarde lei.

(2) Băncile autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor atinge nivelurile prevăzute la alin. (1) în două etape, acestea trebuind să dispună, începând cu data de 31 mai 2003, atât de un capital social, cât si de fonduri proprii de cel putin 320 miliarde lei si, începând cu data de 31 mai 2004, atât de un capital social, cât si de fonduri proprii de cel putin 370 miliarde lei.

(3) Băncile prevăzute la alin. (2) trebuie să mentină până la data de 30 mai 2003 atât capitalul social, cât si fondurile proprii la un nivel de cel putin 250 miliarde lei.

Art. 6. - Nivelul minim al capitalului social, în cazul cererilor de autorizare de noi bănci, depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabileste la 250 miliarde lei.

Art. 7. - Prevederile art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător, începând cu data înmatriculării băncii în registrul comertului, atât în cazul băncilor care dispun de aprobarea de constituire eliberată de Banca Natională a României, cât si în cazul băncilor care urmează să obtină aprobarea de constituire, în baza cererii de autorizare depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Sucursalele băncilor persoane juridice străine

 

Art. 8. - (1) Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător sucursalelor băncilor străine.

(2) Prevederile art. 5 alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul noilor cereri de autorizare a sucursalelor băncilor străine.

(3) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul si în termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) Sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să mentină, până la data de 30 mai 2003, un capital de dotare la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (3).

Art. 9. - Nivelul minim al capitalului de dotare, în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabileste la 250 miliarde lei.

Art. 10. - Prevederile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător si în cazul sucursalelor băncilor străine care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt în posesia aprobării de constituire, precum si în cazul cererilor de autorizare de noi sucursale ale băncilor străine, depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme si aflate în etapa de aprobare a constituirii.

Art. 11. - La înfiintarea unei sucursale a unei bănci străine vărsămintele în contul capitalului de dotare trebuie efectuate în formă bănească, în totalitate, într-un cont deschis la o bancă persoană juridică română sau la o sucursală a unei bănci străine autorizată să functioneze pe teritoriul României.

Art. 12. - (1) Sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine sunt:

a) contravaloarea în lei a sumelor în devize, puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de banca străină de care apartine;

b) rezervele constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilant contabil, pe baza aprobării băncii străine de care apartine;

c) rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută.

(2) Sucursalele băncilor străine vor solicita aprobarea prealabilă si/sau vor notifica Băncii Nationale a României - Directia supraveghere majorarea capitalului de dotare, în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1999, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 9/2000 privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 29 septembrie 2000.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 16.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) si ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică după cum urmează:

1.1. Literele a) si f) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“a) participant*) - orice bancă persoană juridică română, sucursală din România a unei bănci persoană juridică străină, denumită în continuare bancă, orice casă centrală a cooperativelor de credit sau Banca Natională a României, care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare prin intermediul unui unic punct de acces;

............................................................................................

f) sistem intrabancar - totalitatea unitătilor teritoriale ale unei bănci si a relatiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;”

1.2. După litera k) a articolului 2 se introduc literele l) si m) cu următorul cuprins:

“l) sistem intraretea - totalitatea organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul unei retele cooperatiste de credit si a relatiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;

m) unitate teritorială a participantului - orice unitate a unei bănci sau sediu secundar al unei case centrale a cooperativelor de credit.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 3. - (1) Orice bancă si orice casă centrală a cooperativelor de credit autorizată de Banca Natională a României cu cont curent deschis în evidentele acesteia vor participa în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare.

(2) Accesul participantilor în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare se efectuează centralizat, prin intermediul unui unic punct de acces, situat la centrala TransFonD.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 4. - Băncile si casele centrale ale cooperativelor de credit care au sediul central situat în altă localitate decât în Bucuresti au posibilitatea ca, în baza unei notificări oficiale, transmisă în prealabil la TransFonD, să delege în calitate de participant propria unitate teritorială din Bucuresti.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5. - Participantii au obligatia să colecteze si să difuzeze în propriul sistem intrabancar sau, după caz, intraretea informatia privind initierea si, respectiv, acceptarea plătilor de mare valoare în cadrul intervalelor maximale precizate în anexa nr. 1.”

5. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

.a) plăti între participanti efectuate în nume propriu, în numele clientilor lor, în numele unitătilor lor teritoriale sau al clientilor unitătilor lor teritoriale, în numele clientilor cooperativelor de credit afiliate la un participant, în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care initiatorul acesteia decide să utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare;”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 8. - Participantii-plătitori au obligatia ca la plătile de mare valoare initiate pe suport hârtie să anexeze, dacă este necesar, unul dintre următoarele documente:

a) exemplarul roz al ordinului de plată întocmit de clientul participantului-plătitor, de clientul cooperativei de credit initiatoare afiliate la un participant-plătitor sau de participantul-plătitor si acceptat în original de către acesta;

b) exemplarul roz al ordinului de plată sau transmisia telex/modem a acestuia (acceptată de către participantul-plătitor) apartinând unitătii initiatoare a participantului, clientului acesteia sau clientului cooperativei de credit initiatoare afiliate la un participant-plătitor;

c) comunicarea de refuz la executare, emisă în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, în situatia refuzului la încasare al unei plăti de mare valoare;

d) documentele prevăzute la lit. a) sau b) întocmite de participantul-plătitor, de o unitate initiatoare a sa sau de o cooperativă de credit initiatoare afiliată la participantul-plătitor si aferente instrumentelor de plată de debit, acceptate total sau partial, în situatia excluderii temporare din calculul compensării fie a participantului-plătitor, fie a participantului-beneficiar.”

7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 18. - Dacă până în cea de-a doua zi bancară următoare datei debitării contului clientului plătitor care a initiat o plată de mare valoare banca-plătitoare sau casa centrală a cooperativelor de credit-plătitoare nu a fost în măsură să îsi asigure în contul său curent deschis la Banca Natională a României disponibilitătile necesare efectuării acestei plăti, aceasta are obligatia ca până la sfârsitul intervalului precizat anterior să crediteze contul clientului plătitor, direct ori prin intermediul unitătii sale initiatoare sau prin intermediul cooperativei de credit initiatoare afiliate la respectiva casă centrală, cu suma de bani care nu poate fi transferată în contul participantuluibeneficiar, inclusiv comisioanele, spezele si orice alte taxe retinute în vederea efectuării serviciului de transfer de fonduri.”

8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 25. - (1) Contractele încheiate de către bănci si casele centrale ale cooperativelor de credit cu clientii acestora, persoane fizice sau juridice, trebuie să contină, fără a se limita la acestea, următoarele clauze:

a) plata unei dobânzi de întârziere de minimum 0,05% din valoarea plătii de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci si, respectiv, de casele centrale ale cooperativelor de credit sau unitătile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat intervalele maximale stabilite în anexele nr. 1 si 4;

b) plata unei penalităti de minimum 0,1% din valoarea plătii de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci si, respectiv, de casele centrale ale cooperativelor de credit sau unitătile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat prevederile art. 18.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligatia să impună încheierea unor contracte între cooperativele de credit afiliate si clientii acestora, care să cuprindă, fără a se limita la acestea, clauzele prevăzute la alin. (1).”

9. La articolul 26 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

‘‘(2) Organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit în conformitate cu prevederile cap. 1 sectiunea 1 de la titlul X - Dispozitii tranzitorii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, au obligativitatea să includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele cu propriii clienti în termen de maximum 60 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României.”

10. La articolul 29 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

‘‘(2) Activitătile de transfer de fonduri aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv pietei secundare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit si Banca Natională a României, precum si decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Nationale a României, în baza prezentului regulament.”

11. La articolul 30 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

‘‘(2) Transferurile de fonduri aferente pietelor valutară si monetară, inclusiv pietei primare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit si Trezoreria statului se vor efectua direct de către Banca Natională a României, sediul OIS 96150, decontarea finală si irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.”

12. La articolul 32 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

‘‘(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit pot încheia contracte de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidentialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesării plătilor de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

13. După articolul 34 se introduce articolul 341 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 341. - Organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit în conformitate cu prevederile cap. 1 sectiunea 1 de la titlul X – Dispozitii tranzitorii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, au obligatia conformării la prevederile prezentului regulament în termen de maximum 60 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare de la Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, si ale Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei retele cooperatiste de credit.”

14. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta circulară.

15. Anexa nr. 4 se înlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta circulară.

16. Termenele prevăzute în circuitele plătilor de mare valoare din anexele nr. 1 si 2 sunt maximale.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1*)

(anexa nr. 1 la regulament)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

(anexa nr. 4 la regulament)


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.