MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 septembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

738. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

103. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

914. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, semnat la Atena la 24 mai 2002

 

Acord privind cooperarea în domeniul militar între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă

 

923. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Poienita” - S.R.L. Negresti-Oas

 

957. - Hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2002 privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit

 

26. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a trei monede din argint, cu valoarea nominală de 50 lei, reprezentând emisiunea monetară “Rezervatii si parcuri nationale ale României”

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941- 1945”, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, modificată prin Legea nr. 352/2002,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945 unor veterani de război din Ministerul Apărării Nationale, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 738.


*) Anexa se publică ulterior.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) Directorul Serviciului de Protectie si Pază poate aduce modificări în interiorul structurii organizatorice aprobate.”

2. La alineatul (1) al articolului 14, literele b), f) si g) vor avea următorul cuprins:

“b) organizează si desfăsoară, deschis sau acoperit, activităti de culegere, verificare si valorificare a informatiilor necesare numai pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în conditiile stabilite prin lege. Orice informatie cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autoritătilor abilitate prin lege pentru verificarea si valorificarea acesteia;

............................................................................................

f) consemnează rezultatele activitătilor prevăzute la lit. d) si e) în acte de constatare, întocmite cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, care pot constitui mijloace de probă;

g) organizează si coordonează, pe timpul misiunilor de protectie si pază, activitatea tuturor fortelor participante din cadrul institutiilor prevăzute la art. 4 alin. (1).”

3. La alineatul (1) al articolului 14, după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:

“k1) avizează accesul personalului destinat să desfăsoare activităti permanente sau temporare în obiectivele din competenta serviciului;”

4. După alineatul (2) al articolului 14 se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

‘‘(3) Serviciul de Protectie si Pază poate suplimenta, în limita efectivelor aprobate, fortele si mijloacele destinate prin lege protectiei demnitarilor străini, pe timpul sederii lor în România, la cererea acestora, contra cost.

(4) Serviciul de Protectie si Pază poate asigura protectie unor demnitari si fosti demnitari, altii decât cei stabiliti prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tării, la cererea acestora, contra cost, iar cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării si altor persoane în aceleasi conditii.”

5. După alineatul (2) al articolului 19 se introduc alineatele (3), (4), (5) si (6) cu următorul cuprins:

‘‘(3) Serviciul de Protectie si Pază poate să pregătească personalul si să acorde asistentă de specialitate societătilor autorizate care au ca domeniu de activitate protectia fizică a persoanelor, contra cost.

(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării Serviciul de Protectie si Pază poate pregăti personalul institutiilor similare din străinătate, contra cost sau pe bază de reciprocitate.

(5) Serviciul de Protectie si Pază poate pune la dispozitie persoanelor fizice sau juridice, contra cost, poligonul din dotarea sa, pentru executarea tragerilor.

(6) Serviciul de Protectie si Pază poate executa inspectii tehnice periodice la autovehiculele din dotare în statii proprii, autorizate potrivit legii, precum si, la cerere, inspectii tehnice, revizii si reparatii la autovehiculele apartinând altor persoane fizice sau juridice, stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a serviciului, pe baza tarifelor aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Pază, în conditiile legii.”

6. După articolul 22 se introduce articolul 221 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 221. - Veniturile realizate din activitătile si serviciile prevăzute de prezenta lege se retin integral de către Serviciul de Protectie si Pază ca venituri extrabugetare si vor fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital. Disponibilul rămas la sfârsitul fiecărui an se reportează în anul următor si va fi folosit cu aceeasi destinatie.”

7. La anexa nr. 1 “Modelul insignei de serviciu” si la anexa nr. 2 “Descrierea emblemei Serviciului de Protectie si Pază” initialele “S.P.P.” se înlocuiesc cu “SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ”.

Art. II. - Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, semnat la Atena la 24 mai 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, semnat la Atena la 24 mai 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 914.

 

ACORD

privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă, denumite în continuare părti,

luând în considerare scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite, în particular principiile interzicerii folosirii fortei sau amenintării cu folosirea fortei în relatiile internationale, precum si respectarea suveranitătii, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială, neamestecul în afacerile interne si solutionarea pasnică a disputelor,

urmărind principiile documentelor-cadru ale Parteneriatului pentru Pace, adoptate la reuniunea de la Bruxelles din 1994,

respectând angajamentele asumate în conformitate cu Actul final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa (1975), Carta de la Paris pentru o Nouă Europă (1990) si Documentul de la Viena privind măsurile de crestere a încrederii si securitătii (1999), precum si alte documente ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa - OSCE corespunzătoare,

dorind promovarea în continuare a cooperării militare bilaterale,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului acord îl constituie stabilirea cadrului juridic necesar si a directiilor generale ale cooperării dintre părti în domeniul militar, în limitele competentelor care le sunt conferite de legislatiile lor nationale si în conformitate cu principiul egalitătii si al avantajului reciproc.

 

ARTICOLUL 2

Principii generale

 

Prezentul acord nu va afecta drepturile si obligatiile părtilor rezultând din alte acorduri bilaterale si multilaterale, nici dreptul părtilor de a încheia acorduri similare cu terti.

Prezentul acord nu este îndreptat împotriva nici unui alt stat sau grup de state.

 

ARTICOLUL 3

Domenii de cooperare

 

Cooperarea dintre părti va cuprinde următoarele domenii si directii:

- schimb de opinii asupra politicii de apărare si securitate;

- aspecte legate de armamente si de tehnologia de apărare;

- învătământul militar si pregătirea specializată a cadrelor;

- sprijin logistic;

- activităti desfăsurate în cadrul Parteneriatului pentru Pace (PfP);

- domeniile militare ale controlului armamentelor si dezarmării;

- operatiuni de sprijin al păcii;

- managementul crizelor;

- informatii militare;

- medicină militară;

- legislatie militară;

- cercetare stiintifică militară (teoretică si aplicată).

Domeniile mentionate mai sus pot fi extinse sau limitate si pot fi luate în considerare si alte domenii de cooperare, după cum se convine de către părti.

 

ARTICOLUL 4

Forme de cooperare

 

Cooperarea dintre părti poate cuprinde următoarele forme:

- vizite oficiale si întruniri periodice la nivelul ministrilor apărării, adjunctilor lor, sefilor statelor majore sau al altor reprezentanti ai părtilor;

- participarea la exercitii militare si expozitii de echipament militar;

- participarea la activităti oficiale, culturale si la alt fel de activităti, organizate de părti.

 

ARTICOLUL 5

Comisia mixtă

 

În scopul pregătirii si coordonării cooperării bilaterale în domeniul militar se înfiintează o comisie militară mixtă româno-elenă.

Comisia militară mixtă româno-elenă este compusă din până la 5 reprezentanti ai fiecărei părti.

Sedintele Comisiei militare mixte româno-elene au loc o dată pe an, alternativ în România si în Republica Elenă.

Toate subiectele de natură să promoveze cooperarea militară bilaterală pot fi înscrise pe ordinea de zi a sedintelor Comisiei militare mixte româno-elene, după aprobarea părtilor.

Comisia militară mixtă româno-elenă face bilantul activitătilor de cooperare realizate pe parcursul anului precedent si stabileste planul de cooperare bilaterală pentru anul următor.

 

ARTICOLUL 6

Planificarea cooperării

 

Pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord părtile vor elabora anual programul de cooperare pe anul următor.

Pentru elaborarea programului de cooperare părtile vor face schimb de propuneri sub formă de cereri. Propunerile vor fi trimise structurilor responsabile ale părtilor până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Programul de cooperare va include:

- descrierea activitătilor;

- numărul participantilor;

- durata, locul si perioada activitătilor stabilite;

- alte informatii necesare.

Programul de cooperare va fi semnat de către reprezentantii împuterniciti ai părtilor, anual, până la data de 1 decembrie.

 

ARTICOLUL 7

Aspecte financiare

 

Părtile îsi vor asuma pe bază de reciprocitate responsabilitatea pentru cheltuielile ocazionate de implementarea activitătilor stabilite în programul de cooperare.

Partea vizitatoare va suporta următoarele:

- costul transportului delegatiei de la punctul de plecare până la destinatie în tara primitoare si invers;

- cheltuielile legate de primirea, parcarea, paza, întretinerea si realimentarea aeronavelor militare care asigură transportul delegatiilor;

- cheltuielile legate de transportul persoanelor bolnave/rănite în tara lor.

Partea gazdă va suporta următoarele:

- costurile transportului local al delegatiilor de la punctul de sosire până în zona de desfăsurare a activitătii planificate, precum si cheltuielile pentru cazare, masă si activitătile culturale care vor fi organizate;

- acordarea asistentei medicale complete, inclusiv spitalizarea în cazuri de urgentă;

- cheltuielile legate de pregătirea în activităti de specializare care au fost anterior convenite de părti.

 

ARTICOLUL 8

Aspecte juridice

 

Prevederile Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si alte state participante la Parteneriatul pentru Pace privind statutul fortelor lor si ale primului protocol aditional, adoptate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vor fi aplicabile, mutatis mutandis, prezentului acord.

 

ARTICOLUL 9

Protectia informatiilor secrete

 

Părtile vor asigura protectia informatiilor si datelor obtinute în cadrul contactelor bilaterale, inclusiv a datelor secrete, si se obligă să se abtină de la folosirea acestor date fără o aprobare prealabilă, în scris, a părtii care a furnizat acea informatie, precum si de la transferarea acelei informatii unui tert.

Informatiile scrise sau orale si datele din cadrul contactelor bilaterale vor fi utilizate în conformitate cu legislatia în vigoare a statului fiecărei părti si nu vor fi publicate prin mijloacele de comunicare în masă.

 

ARTICOLUL 10

Întelegeri de aplicare

 

În scopul aplicării prevederilor prezentului acord părtile pot încheia întelegeri specifice.

 

ARTICOLUL 11

Solutionarea disputelor

 

Orice dispută legată de interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului acord va fi rezolvată prin consultări directe între părti, fără a se recurge la altă jurisdictie.

 

ARTICOLUL 12

Amendamente

 

Fiecare parte poate propune în scris amendamente la oricare prevedere a prezentului acord. Amendamentele, după convenirea lor de către părti, vor intra în vigoare în conformitate cu procedurile descrise la art. 13.

 

ARTICOLUL 13

Prevederi finale

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a acestuia. Dacă este posibil, părtile vor actiona în conformitate cu prevederile prezentului acord, de la data semnării sale.

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani si se va prelungi în mod automat pe noi perioade de câte 5 ani.

Fiecare parte poate denunta prezentul acord în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti.

Acordul va iesi din vigoare la 90 de zile de la data primirii notei de denuntare.

În cazul în care la data denuntării sau iesirii din vigoare există aspecte financiare sau plângeri nerezolvate, prevederile prezentului acord referitoare la acele probleme sau plângeri vor rămâne în vigoare până când acele aspecte vor fi definitiv solutionate.

La data intrării în vigoare a prezentului acord Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale al Republicii Elene privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 16 februarie 1995, va iesi din vigoare.

Semnat la 24 mai 2002 la Atena, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, greacă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

George Cristian Maior,

secretar de stat si sef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică si Politică de Apărare

Pentru Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă,

Loukas Apostolidis,

ministru adjunct al apărării nationale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale  si Societatea Comercială “Poienita” - S.R.L. Negresti-Oas

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Poienita” - S.R.L. Negresti-Oas, cu sediul în localitatea Negresti-Oas, Str. Victoriei nr. 141, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar, în perimetrul Orasu Nou-Vii, localitatea Orasu Nou, judetul Satu Mare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 923.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2002 privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2002 privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

‘‘(3) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Turismului si Hachette Livre - S.A., cu plata unui avans în cuantum de 30% din valoarea proiectului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 957.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000

privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit

 

Având în vedere prevederile art. 85, art. 139 alineatul final si ale art. 143 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Articol unic. - Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 bis din 13 septembrie 2000, modificate si completate prin Normele Băncii Nationale a României nr. 2/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 februarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 27 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 27. - (1) În cazul în care toate deficientele care au stat la baza respingerii unei cereri de autorizare a functionării casei centrale sunt remediate, în termen de maximum 3 luni de la comunicarea respingerii cererii casa centrală poate prezenta, o singură dată, o nouă cerere de autorizare. Cererea va fi însotită de documentatia necesară pentru autorizarea functionării casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta, prevăzută la art. 142 din ordonantă, mai putin acele documente complete si corect întocmite, existente în evidentele Băncii Nationale a României, care nu necesită modificări/completări ca urmare a remedierii deficientelor.”

2. După alineatul (1) al articolului 27 se introduc alineatele (2), (3) si (4) cu următorul cuprins:

‘‘(2) Prevederile art. 24 rămân aplicabile.

(3) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta situatia capitalului agregat al retelei si, pentru fiecare organizatie cooperatistă din retea, situatia patrimoniului, întocmite conform reglementărilor specifice, pe baza datelor existente la data autentificării actului constitutiv al casei centrale sau, după caz, a ultimului act aditional la acesta. Situatia patrimoniului pentru fiecare organizatie cooperatistă din retea va fi certificată de un auditor financiar autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Situatia patrimoniului trebuie să concorde cu datele înscrise în registrele de contabilitate, registre care trebuie să fie tinute în conformitate cu reglementările contabile în vigoare; îndeplinirea acestor conditii va fi atestată prin certificarea prevăzută în prezentul alineat.

(4) Banca Natională a României se va pronunta asupra unei noi cereri de autorizare, în termen de cel mult 4 luni de la depunerea acesteia. Dispozitiile art. 145 din ordonantă privind motivele de respingere a cererii de autorizare a functionării se aplică în mod corespunzător.”

3. Alineatul (2) al articolului 27 devine alineatul (5).

4. După articolul 312 se introduce articolul 313 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 313. - (1) În cazul depunerii unei noi cereri de autorizare în termenul prevăzut la art. 146 din ordonantă, în conditiile remedierii tuturor deficientelor care au stat la baza respingerii cererii de autorizare a functionării, noua cerere de autorizare va fi însotită de documentatia necesară pentru autorizarea functionării casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta, prevăzută la art. 257 din ordonantă, mai putin acele documente complete si corect întocmite, existente în evidentele Băncii Nationale a României, care nu necesită modificări/completări ca urmare a remedierii deficientelor.

(2) Prevederile art. 31, cu exceptia lit. b), ale art. 311 si ale art. 312 rămân aplicabile, cu următoarele precizări:

a) dacă de la data autentificării actului constitutiv acesta a fost modificat prin mai mult de două acte aditionale, se va prezenta un nou act constitutiv în formă autentică, cuprinzând toate modificările operate; noul act constitutiv/actul aditional de modificare a actului constitutiv va fi însotit si de încheierea prin care s-a dispus înregistrarea acestuia în registrul comertului;

b) situatia patrimoniului se va întocmi si se va prezenta pentru fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit din retea, inclusiv pentru cele nou-constituite, si va fi certificată de un auditor financiar autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România;

c) situatia capitalului agregat al retelei si situatia patrimoniului pentru fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit din retea se vor întocmi pe baza datelor existente la data ultimului act aditional de modificare a actului constitutiv al casei centrale, respectiv la data autentificării noului act constitutiv al acesteia.”

 

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 15.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a trei monede din argint, cu valoarea nominală de 50 lei, reprezentând emisiunea monetară “Rezervatii si parcuri nationale ale României”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 16 septembrie 2002, trei monede din argint, fiecare cu valoarea nominală de 50 lei, monede ce reprezintă emisiunea monetară “Rezervatii si parcuri nationale ale României”.

Art. 2. - Caracteristicile monedelor sunt următoarele:

- formă: triunghiulară, fiecare latură descriind un arc de cerc;

- lungimea arcelor de cerc: 29,54 mm;

- lungimea coardei: 27,71 mm;

- raza cercului circumscris: 16,5 mm;

- metal: argint;

- titlu: 999/1.000;

- calitate: proof;

- greutate: 15,551 g;

- margine: netedă;

- anul emisiunii: 2002.

Aversul este comun celor trei monede. În zona centrală stema României si anul emisiunii .2002” sunt amplasate într-un medalion triunghiular ce simbolizează unul dintre punctele cardinale ale rozei vânturilor. În partea de sus inscriptia “ROMANIA” este gravată cu majuscule si urmăreste conturul monedelor. Valoarea nominală “50 LEI” este înscrisă pe orizontală, sub medalionul triunghiular.

Reversul contine inscriptii si elemente grafice comune si specifice, după cum urmează:

- elemente comune - inscriptia “REZERVATII SI PARCURI NATIONALE”;

- elemente specifice - simbolurile faunistice ale celor trei zone montane protejate din România: acvila de munte pentru Parcul National Retezat, capra neagră pentru Rezervatia Naturală Pietrosul Mare, râsul pentru Parcul Natural Piatra Craiului. De asemenea sunt gravate denumirile stiintifice ale celor trei specii faunistice mentionate si numele parcului sau al rezervatiei.

Art. 3. - Seturile de monede din argint ce formează emisiunea “Rezervatii si parcuri nationale ale României”, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi comercializate în cutii de prezentare adecvate ce vor purta pe capac sigla Băncii Nationale a României. Fiecare set de monede va fi însotit de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint cu valoarea nominală de 50 lei, emisiunea 2002, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint cu valoarea nominală de 50 lei, emisiunea 2002, se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 26.