MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 230 din 10 septembrie 2002 privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

140. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

1.173. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru modernizarea si retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si distributia energiei termice, aferente centralelor termice din orasul Mizil, judetul Prahova

 

1.174. - Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe, garantate de Ministerul Finantelor Publice, necesare finantării Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii

 

1.175. - Hotărâre privind garantarea unor credite interne si/sau externe pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transpoturilor si Locuintei, necesare pentru finantarea Programului de constructie de săli de sport

 

1.176. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 mai 2002 si la Zagreb la 3 iunie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1996

 

1.178. - Hotărâre pentru aprobarea finantării unor cheltuieli privind exploatarea Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării

 

1.181. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

1.182. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

104. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “ABC” - S.A. Bucuresti

 

105. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Durău” - S.A. Ceahlău

 

684. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului privind aprobarea componentei Comisiei pentru Securitate Biologică si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

891. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Normelor tehnice - de timp si de personal - pentru exploatarea în sigurantă a Sistemului national de transport al gazelor naturale

 

1.410. - Ordin al ministrului finantelor publice privind nivelul dobânzii la vedere la disponibilitătile păstrate în conturi la Trezoreria statului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

40. - Circulară privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 230

din 10 septembrie 2002

privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, exceptie ridicată de Augustin Man Ioan, Ioan Bendei si Teszari Zoltan în Dosarul nr. 6.051/LC/2001 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca inadmisibilă, deoarece textul de lege criticat a fost abrogat. De altfel, asupra constitutionalitătii acelorasi dispozitii legale si în acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 170 din 11 iunie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 6.051/LC/2001, Tribunalul Bihor – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Legea nr. 32/2000, exceptie ridicată de Augustin Man Ioan, Ioan Bendei si Teszari Zoltan într-un litigiu având ca obiect obligarea pârâtului la plata despăgubirilor acordate de reclamantă unei terte persoane, pe baza contractului de garantie încheiat cu pârâtul.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate [în special cele cuprinse la lit. b) care se referă la despăgubiri] sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1), art. 134 alin. (1) si (2) lit. a), si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie, care consacră principiile egalitătii, al economiei de piată si al ocrotirii proprietătii. Aceste principii “impun ca proprietatea să fie ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titularul acesteia. În spetă, în fata instantei se află persoane juridice si o societate comercială cu capital privat”, fată de care trebuie să se aplice acelasi tratament juridic, sinclusiv din punctul de vedere al obligatiei de plată a taxelor de timbru în procesele aflate pe rolul instantelor de judecată. Scutirea unuia dintre cei doi participanti la proces de la plata taxei judiciare de timbru înseamnă crearea unei inegalităti de tratament juridic” fără nici o justificare, întrucât părtile litigante reprezintă interese private si deci inegalitatea nu este impusă de ocrotirea unor interese generale.

Tribunalul Bihor - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât “prin textul de lege care scuteste de la plata taxei de timbru nu se creează o inegalitate de tratament juridic între participantii la proces, deoarece de acelasi regim juridic de scutire beneficiază orice persoană fizică sau juridică care promovează un litigiu legat de despăgubirile din asigurare, materia asigurărilor fiind scutită de plata taxei de timbru printr-o lege specială”. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, potrivit prevederilor art. 138 din Constitutie, taxele de timbru aplicabile cererilor de chemare în judecată se stabilesc prin lege, de unde rezultă “că si scutirea de astfel de taxe se acordă tot prin lege”. Din dispozitia legală criticată rezultă că “este vorba de scutirea de taxă pentru obiectul dreptului dedus judecătii si nu în considerarea anumitor calităti ale participantilor la proces”. Potrivit art. 2 pct. 4 din Legea nr. 32/2000, orice persoană poate beneficia de scutire dacă face dovada calitătii sale de asigurat, si anume că “are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Prin Încheierea din 29 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 6.051/LC/2001, Tribunalul Bihor – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, având următorul cuprins: “(1) Sunt scutite de impozite si taxe:

a) primele de asigurare si reasigurare, precum si comisioanele aferente acestora;

b) despăgubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acordă asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane păgubite, din asigurările de orice fel;

c) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii de asigurări, intervenite între asigurători, din patrimoniul societătii cedente în patrimoniul celei cesionare, inclusiv ca urmare a divizării, fuzionării, lichidării sau a oricăror forme de reorganizare internă a societătii de asigurare;

d) contributiile plătite de asigurători si de brokerii de asigurare la uniunile profesionale de profil.

(2) Primele de asigurare si reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal.”

Analizând sustinerile autorului exceptiei, precum si continutul dispozitiilor legale criticate, Curtea observă că, în realitate, sunt criticate doar prevederile art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, de care depinde si solutionarea cauzei în fata instantei de fond. În această situatie Curtea Constitutională urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii acestor din urmă dispozitii legale, în temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 nu mai este în vigoare, fiind abrogat expres prin art. 85 liniuta a 7- a din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001. Prin urmare, dispozitiile criticate nu mai pot fi supuse con-

trolului de constitutionalitate, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, iar conform dispozitiilor alin. (6) al aceluiasi articol, .[…] exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3) […].” Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate ridicată urmează să fie respinsă, ca inadmisibilă. Curtea Constitutională s-a pronuntat în acelasi sens prin Decizia nr. 170 din 11 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, exceptie ridicată de Augustin Man Ioan, Ioan Bendei si Teszari Zoltan în Dosarul nr. 6.051/LC/2001 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, repectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute la pct. 2 din anexă, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 si 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1 si 2, iar patrimoniul Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv al Ministerului de Interne, se majorează cu valoarea corespunzătoare fiecărui imobil preluat.

Art. 5. - Indicatorii de venituri si cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare pe anul 2002 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea contabilă a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 si 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 140.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în municipiul Bucuresti, care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

1.

Municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 2, sectorul 1 -

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Agentia Natională pentru Locuinte

- teren în suprafată de 36.341,35 m2

- constructii speciale (nr. inventar 101038, 202026-61,

202062, 202063, 202064, 202091,

202025)

2.

Municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 2, sectorul 1

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Ministerul de Interne

- teren în suprafată de 23.707,17 m2

- clădiri si constructii speciale

(nr. inventar 101048-49, 101020,

101026, 202022, 202023,

202026-61, 202062, 202063,

202064, 202065, 202066, 202067,

202068, 202069, 202070, 202074,

202091, 202093, 202160)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru modernizarea si retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si distributia energiei termice, aferente centralelor termice din orasul Mizil, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea finantelor publice nr. 72/1996 si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 5.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Mizil, judetul Prahova, în vederea modernizării si retehnologizării instalatiilor pentru producerea si distributia energiei termice, aferente centralelor termice.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe, garantate de Ministerul Finantelor Publice, necesare finantării Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, al art. 27, art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe în valoare totală de 100 milioane dolari S.U.A., necesare finantării Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite interne si/sau externe în valoare totală de 100 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare pentru realizarea Programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 3. - Sumele împrumutate în conditiile prevăzute la art. 1 se vor repartiza pentru finantarea obiectivelor de investitii stabilite prin liste nominale de către Agentia Natională pentru Locuinte, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Angajarea în plăti a sumelor astfel repartizate se va face cu respectarea reglementărilor legale privind finantele publice.

Art. 4. - Rambursarea creditelor garantate potrivit art. 2, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente vor fi efectuate din fondurile ce se alocă anual de la bugetul de stat cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea unor credite interne si/sau externe pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, necesare pentru finantarea Programului de constructie de săli de sport

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 27, art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor credite interne si/sau externe în valoare totală de 40 milioane dolari S.U.A., necesare pentru finantarea Programului de constructie de săli de sport.

Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite interne si/sau externe în valoare totală de 40 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru finantarea Programului de constructie de săli de sport.

Art. 3. - Constructia sălilor de sport se va efectua în conformitate cu prevederile cuprinse în cap. III pct. 3.3.5 din Programul de guvernare pe perioada 2001-2004.

Art. 4. - Rambursarea creditelor garantate potrivit art. 2, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.175.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 mai 2002 si la Zagreb la 3 iunie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1996

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996, aprobată prin Legea nr. 52/1997,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 mai 2002 si la Zagreb la 3 iunie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1996, după cum urmează:

- Se înlocuieste data limită de tragere, mentionată la sectiunea 2.03 a articolului II din acordul de împrumut, cu data de 30 septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării unor cheltuieli privind exploatarea Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 alin. (3) lit. b) si al art. 58 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru anul 2002, din sumele alocate Ministerului Educatiei si Cercetării prin bugetul de stat, de la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”, se aprobă finantarea cheltuielilor, în sumă de 9.481.500 mii lei, reprezentând 70% din valoarea abonamentelor la serviciile de conectare la liniile internationale, inclusiv servicii de conectare la reteaua europeană de cercetare GEANT, si taxele de participare ca membru în organisme, organizatii si institutii internationale de profil, aferente Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării, în transe trimestriale.

Art. 2. - Ministerul Educatiei si Cercetării, în calitatea sa de coordonator al Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării, va asigura finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti, care este operatorul national pentru Reteaua natională de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării.

Art. 3. - Resursele financiare necesare pentru acoperirea diferentei nesuportate de la bugetul de stat pe anul 2002, pentru taxele externe aferente, precum si pentru alte cheltuieli de exploatare a Retelei nationale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării se suportă din contributia institutiilor care folosesc serviciile oferite de retea, reprezentând contravaloarea tarifelor care derivă din conventii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.178.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în localitatea Bujoreni, judetul Vâlcea, compus din constructii si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul de Interne va lua măsuri în vederea punerii în sigurantă împotriva seismelor si incendiilor a imobilului mentionat, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.181.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, situat în localitatea Bujoreni, judetul Vâlcea, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului

Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Bujoreni, judetul Vâlcea

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul de Interne

Imobil 3105 - cod 8.29.09, nr. MF 103.841

Suprafata construită = 226 m2

Suprafata desfăsurată = 620 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 3,1854 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea a două usi rotosistem tip MAGNUM, având valoarea înglobată în cea a activului înregistrat la nr. 112.944 din inventarul depus la Ministerul Finantelor Publice, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al statului, în vederea valorificării directe a acestora către Banca Comercială Română - S.A., potrivit art. 1 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - După valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 Ministerul de Interne îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.182.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEb ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “ABC”- S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “ABC”- S.A. Bucuresti,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “ABC”- S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 18-20, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/96/1991, începând cu data de 28 octombrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 104.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Durău” - S.A. Ceahlău

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Durău” - S.A. Ceahlău,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Durău” - S.A. Ceahlău, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Ceahlău, statiunea Durău, judetul Neamt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J27/31/1991, începând cu data de 28 octombrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 105.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei Comisiei pentru Securitate Biologică si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002,

având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,

 

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă componenta Comisiei pentru Securitate Biologică, prevăzută în anexa nr. 1, care, conform Ordonantei Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002, este formată din membri din Academia Română, Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, Academia de Stiinte Medicale si din universităti si institute de cercetare cu profil biologic, agricol sau medical.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru Securitate Biologică, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Directia protectie si conservare a biodiversitătii, arii protejate si monumente ale naturii îndeplineste atributiile ce revin Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002.

(2) Comisariatul general al Gărzii de Mediu din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului îndeplineste responsabilitătile de control al activitătilor reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002.

Art. 4. - (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin Directia economică, va evidentia în contul extrabugetar plata tarifelor stabilite potrivit art. 492 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002, sumele încasate având destinatia stabilită la art. 492 alin. (2) din aceeasi ordonantă.

(2) Tarifele care se plătesc si cuantumul acestora vor fi stabilite prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, cu avizul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Directia protectie si conservare a biodiversitătii, arii protejate si monumente ale naturii, Directia economică si Comisariatul general al Gărzii de Mediu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 5 august 2002.

Nr. 684.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei pentru Securitate Biologică*)

 

1. Elena Badea, prof. univ. dr., cercetător la Institutul de Biologie Bucuresti - Academia Română

2. Costin Eugen Cernescu, prof. univ. dr., cercetător la Institutul de Virusologie “Stefan Nicolau” - Academia de Stiinte Medicale

3. Natalia Cucu, dr., cercetător la Institutul de Genetică Bucuresti - Academia de Stiinte Medicale

4. Klaus Fabritius, dr., cercetător la Institutul de Sănătate Publică Bucuresti - Ministerul Sănătătii si Familiei

5. Lucia Ionită, dr., cercetător la Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice Bucuresti - Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

6. Gheorghe Mencinicopschi, prof. univ. dr., membru al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cercetător la Institutul de Cercetări Alimentare Bucuresti

7. Ioan Miclăus, prof. univ. dr., Institutul National de Medicină Comparată - Academia de Stiinte Medicale

8. Păun Ioan Otiman, acad., prof. univ. dr., Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului Timisoara

9. Ana Virgilia Popa, dr., cercetător la Institutul Pasteur Bucuresti - Academia de Stiinte Agricole si Silvice .Gheorghe Ionescu-Sisesti”

10. Octavian Popescu, membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

11. Nicolae Săulescu, membru corespondent al Academiei Române, prof. dr., cercetător la Institutul de Cercetări pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea - Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

12. Stefan Szedlacsek, dr., cercetător la Institutul de Biochimie - Academia Română

 


*) Înlocuirea membrilor comisiei se poate face numai de institutiile care i-au desemnat, printr-o notificare semnată de conducătorii acestora, adresată Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, care va informa conducerea acesteia imediat ce notificarea a fost primită.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei pentru Securitate Biologică

 

Art. 1. - (1) Comisia pentru Securitate Biologică se constituie în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002.

(2) Comisia pentru Securitate Biologică, denumită în continuare Comisie, se organizează si functionează ca organism interdisciplinar, având componenta prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, stabilită în conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002.

(3) Comisia exercită atributiile de autoritate stiintifică cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de către autoritatea responsabilă cu emiterea autorizatiilor/acordurilor, reprezentată de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002, si cu prevederile reglementărilor în materie ale Uniunii Europene si ale actelor juridice internationale la care România este parte.

Art. 2. - Prevederile prezentului regulament nu se aplică activitătilor care privesc organizarea si desfăsurarea operatiunilor de import/export/tranzit si de comercializare pe piata internă a produselor care provin din organisme modificate genetic care sunt de uz farmaceutic/medical pentru oameni, reglementarea regimului acestora fiind de competenta altor autorităti nationale, potrivit legii.

Art. 3. - Comisia va stabili sediul unde îsi va desfăsura activitatea secretariatul tehnic si administrativ în termen de 10 zile de la emiterea prezentului ordin.

Art. 4. - (1) În conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002, cu prevederile reglementărilor în materie ale Uniunii Europene si ale actelor juridice internationale la care România este parte, Comisia are următoarele atributii:

a) analizează notificările, documentatiile si alte informatii transmise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MAPM), de utilizatori, importatori si/sau exportatori, referitoare la utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor si a altor organisme modificate genetic, si propune autoritătii responsabile măsurile necesare pentru evitarea efectelor negative asupra sănătătii oamenilor si asupra mediului;

b) analizează notificările, documentatiile si alte informatii scrise transmise de MAPM, de utilizatori, importatori si/sau exportatori, referitoare la introducerea deliberată în mediul înconjurător a organismelor modificate genetic si a produselor care sunt, contin sau provin din organisme modificate genetic, si propune autoritătii responsabile măsurile necesare pentru evitarea efectelor negative asupra sănătătii oamenilor si asupra mediului;

c) analizează notificările, documentatiile si alte informatii scrise transmise de MAPM, de utilizatori, importatori si/sau exportatori, referitoare la introducerea pe piată a organismelor modificate genetic si a produselor care sunt, contin sau provin din organisme modificate genetic, si propune autoritătii responsabile măsurile necesare pentru evitarea efectelor negative asupra sănătătii oamenilor si asupra mediului;

d) analizează notificările, documentatiile si alte informatii scrise transmise de MAPM, de utilizatori, importatori si/sau exportatori, referitoare la organizarea si desfăsurarea operatiunilor de import/export/tranzit cu privire la organisme modificate genetic si cu produse care sunt, contin sau provin din organisme modificate genetic, si propune autoritătii responsabile măsurile necesare pentru evitarea efectelor negative asupra sănătătii oamenilor si asupra mediului;

e) elaborează rapoarte, sinteze si informări, în conformitate cu prevederile si procedurile stabilite de lege, în corelare cu prevederile si procedurile reglementărilor în materie ale Uniunii Europene si ale actelor juridice internationale la care România este parte, pe care le transmite autoritătii nationale;

f) facilitează schimbul de informatii stiintifice, tehnice, ecologice, accesul la fluxurile si băncile internationale de date experimentale, pentru prevenirea riscurilor biotehnologice, în corelare cu prevederile si procedurile reglementărilor în materie ale Uniunii Europene si ale actelor juridice internationale la care România este parte;

g) stabileste mijloacele si procedurile prin care să asigure îndeplinirea responsabilitătilor pe care le are, împreună cu autoritatea responsabilă, în privinta informării publicului, în conformitate cu dispozitiile art. 25 din

Ordonanta Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002;

h) în îndeplinirea responsabilitătilor pe care le au Comisia si secretariatul cooperează cu autoritătile publice centrale din domeniile agricultură, alimentatie, sănătate si mediu, cu Autoritatea Natională pentru Protectia

Consumatorilor si cu institutiile de specialitate coordonate de acestea, cărora le poate solicita, după caz, analiza unor documentatii, formularea punctelor de vedere si transmiterea unor avize;

i) coordonează elaborarea Codexului organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne si al produselor rezultate din acestea care sunt obtinute, experimentate, introduse în mediul înconjurător si pe piată pe teritoriul României.

(2) Comisia participă la activitătile de control organizate de autoritătile publice centrale privind regimul organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne si al produselor rezultate din acestea, scop în care:

a) participă la inspectii si verifică respectarea dispozitiilor legale cu privire la utilizarea în conditii de izolare, introducerea deliberată în mediul înconjurător, introducerea pe piată a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, incluzând produsele destinate alimentatiei, furajării animalelor sau procesării industriale;

b) participă la inspectii si verifică respectarea dispozitiilor legale cu privire la operatiunile de import/export al organismelor modificate genetic sau al produselor care sunt, contin ori provin din organisme modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, incluzând produsele destinate alimentatiei, furajării animalelor sau procesării industriale.

(3) Comisia îndeplineste si alte atributii care sunt de competenta sa, în conformitate cu dispozitiile legii si cu prevederile reglementărilor în materie ale Uniunii Europene si ale actelor juridice internationale la care România este parte.

(4) Potrivit specializării, membrii Comisiei reprezintă autoritatea natională competentă la reuniunile si manifestările nationale si internationale din domeniu.

Art. 5. - (1) Comisia este condusă de un presedinte si un vicepresedinte.

(2) Presedintele si vicepresedintele se aleg prin votul deschis al membrilor Comisiei în prima sa sedintă, orice schimbare fiind posibilă prin aceeasi procedură.

(3) Presedintia sedintelor Comisiei se exercită prin rotatie, la interval de un an; ordinea este stabilită în prima sedintă a Comisiei si este consemnată în procesul-verbal.

(4) Pe durata exercitării mandatului stabilit vicepresedintele Comisiei asigură împreună cu secretariatul acesteia îndeplinirea responsabilitătilor care revin Comisiei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002, ale reglementărilor în materie ale Uniunii Europene si ale actelor juridice internationale la care România este parte, precum si ale prezentului ordin.

Art. 6. - (1) În exercitarea atributiilor sale Comisia are functie consultativă; hotărârile si deciziile se vor lua prin consens.

(2) Pentru ca o sedintă a Comisiei să se poată desfăsura este necesară prezenta a cel putin două treimi din cei 12 membri. Un membru al Comisiei care nu poate participa la sedintă poate mandata un alt membru al Comisiei să îl reprezinte.

(3) În situatiile în care, din diferite motive, se constată că un membru al Comisiei nu îsi îndeplineste responsabilitătile pe care le are, conducerea Comisiei poate cere MAPM să solicite institutiei care l-a desemnat înlocuirea cu un alt reprezentant, în conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002.

Art. 7. - Avizele eliberate de Comisie se semnează de presedintele de sedintă si de secretarul Comisiei.

Art. 8. - (1) Durata valabilitătii avizelor si aprobărilor date de Comisie se stabileste de aceasta, după caz, dar nu poate depăsi 5 ani.

(2) Reînnoirea avizelor prevăzute la alin. (1) se poate face pentru aceeasi perioadă de 5 ani, dacă Comisia nu hotărăste o perioadă mai redusă.

(3) Reînnoirea avizelor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea scrisă a MAPM si a titularilor acestora, care se transmite cu cel putin 3 luni înaintea expirării termenului de valabilitate a actelor în vigoare la MAPM si la secretariatul Comisiei.

(4) Comisia poate recomanda MAPM si notificatorilor, după caz, să se adreseze si altor institutii, în măsura în care se justifică expertiza acestora.

Art. 9. - Comisia va recomanda MAPM aplicarea procedurilor simplificate pentru emiterea acordurilor si autorizatiilor în situatiile specificate în Ordonanta Guvernului nr. 49/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2002, si tinând seama de prevederile si procedurile reglementărilor în materie ale Uniunii Europene si ale actelor juridice internationale la care România este parte.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

 

DECIZIE

privind aprobarea Normelor tehnice - de timp si de personal - pentru exploatarea în sigurantă a Sistemului national de transport al gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. e) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice - de timp si de personal - pentru exploatarea în sigurantă a Sistemului national de transport al gazelor naturale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Departamentul licentieri, autorizări, reglementări si atestări tehnice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 25 octombrie 2002.

Nr. 891.


*) Anexa se va comunica operatorului tehnic al Sistemului national de transport al gazelor naturale, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind nivelul dobânzii la vedere la disponibilitătile păstrate în conturi la Trezoreria statului

 

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si ale art. 1 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 noiembrie 2002 nivelul dobânzii la vedere la disponibilitătile păstrate în conturi la Trezoreria statului se stabileste la 5% pe an.

Art. 2. - Se aprobă anexa nr. 1 “Situatia privind conturile de disponibilităti deschise la Trezoreria statului, pentru care se acordă dobândă” si anexa nr. 2 “Lista institutiilor publice care gestionează venituri proprii prin contul 50.03 «Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate»”.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de Directia generală a trezoreriei statului si Directia contabilitătii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2002.

Nr. 1.410.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

privind conturile de disponibilităti deschise la Trezoreria statului, pentru care se acordă dobândă

 

Nr. crt.

Simbol

Denumirea fondului

Actul normativ prin care s-a prevăzut

obligatia de plată a dobânzii

Dobânda acordată

0

1

2

3

4

1.

 

Disponibil din Fond de risc pentru garantii acordate agentilor economici

 

Dobânda Băncii Comerciale Române - S.A.

2.

 

Disponibilităti din ajutoare economice externe conform Hotărârii Guvernului nr. 470/1992

 

Dobânda medie pasivă

3.

 

Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale

 

Dobânda de referintă a Băncii Nationale a României

4.

 

Disponibil din rambursări către beneficiari interni în contul împrumutului BIRD-R0 3.363/1991 pentru importuri critice si asistentă tehnică

 

Dobânda de referintă a Băncii Nationale a României

5.

 

Disponibil din rambursări împrumut si dobânzi BEI RENEL FI 15.387/1991

 

Dobânda de referintă a Băncii Nationale a României

6.

30.04

Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj

Legea nr. 1/1991 privind protectia socială a somerilor si reintegrarea lor profesională, modificată si completată prin Legea nr. 72/1991 si republicată, modificată si completată prin Legea nr. 86/1992

Dobânda Trezoreriei statului

7.

30.15

Disponibil din Fondul de asigurări sociale de sănătate

Ordonanta de urgentă a Guvernului privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul nr. 119/1999 Fondului de asigurări sociale de sănătate, aprobată si modificată prin Legea nr. 593/2001

Dobânda Băncii Comerciale Române - S.A.

8.

30.17

Disponibil din Fondul special pentru protejarea asiguratilor

Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

Dobânda Trezoreriei statului

9.

50.20

Disponibil din Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzi si comisioane aferente

Ordonanta Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997; Ordonanta Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitătilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995; Ordonanta Guvernului nr. 38/1997 pentru ra tificarea Acordului de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997; Ordonanta Guvernului nr. 100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998; Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantii externe si a unor amendamente la un acord de împrumut extern

Dobânda Trezoreriei statului

10.

50.27

Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru efectuarea de cheltuieli

Legea nr. 1/1991 privind protectia socială a somerilor si reintegrarea lor profesională

Dobânda Trezoreriei statului

11.

50.36

Disponibil privind rezervele speciale

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale nationale, aprobată si modificată prin Legea nr. 206/1997

Dobânda Trezoreriei statului

12.

50.38

Disponibil din fonduri PHARE pentru combaterea inundatiilor

Hotărârea Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor nr. 116/1998

Dobânda Trezoreriei statului

13.

50.43

Disponibil Fond de risc împrumutul pentru BERD 569/1997

Ordonanta Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

Dobânda Trezoreriei statului

14.

50.46

Disponibil pentru finantarea activitătii de bază a institutiilor

Ordonanta Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universitătilor de învătământ superior si institutiilor de învătământ de stat prin bănci comerciale, aprobată si modificată prin Legea nr. 790/2001

Dobânda Trezoreriei statului

15.

50.49

Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 145/1997

Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, aprobată si modificată prin Legea nr. 593/2001

Dobânda Băncii Comerciale Române - S.A.

16.

50.50

Disponibil din vânzarea actiunilor în cadrul privatizării

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

Dobânda Trezoreriei statului

17.

50.51

Disponibil din dividende încasate de la societătile comerciale

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

Dobânda Trezoreriei statului

18.

50.52

Disponibil încasări din cesiune actiuni manageriale

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

Dobânda Trezoreriei statului

19.

50.53

Disponibil din vânzări de actiuni pe piata de capital

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

Dobânda Trezoreriei statului

20.

50.54

Disponibil din garantii primite pentru privatizare

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

Dobânda Trezoreriei statului

21.

50.55

Disponibil pentru activitatea proprie

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

Dobânda Trezoreriei statului

22.

50.56

Disponibil din restructurare-lichidare

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

Dobânda Trezoreriei statului

23.

50.57

Disponibil din Fondul de ameliorare a fondului funciar

Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Dobânda Trezoreriei statului

24.

50.66

Disponibil garantii pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar

Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Dobânda Trezoreriei statului

25.

 

50.69 Disponibil al agentilor economici

Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului; Ordinul ministrului finantelor nr. 1.059/1999

Dobânda Trezoreriei statului

26.

50.03

Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate (numai pentru institutiile finantate integral din venituri proprii)

Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Dobânda Trezoreriei statului

27.

50.04

Disponibil din mijloace extrabugetare ale institutiilor de subordonare locală (numai pentru institutiile finantate integral din venituri proprii)

Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Dobânda Trezoreriei statului

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA*)

institutiilor publice care gestionează venituri proprii prin contul 50.03

“Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate”

 

Nr. crt.

Solicitant

Simbol

cont

0

1

2

1.

Inspectoratele teritoriale de muncă judetene si Inspectia Muncii

50.03

2.

Directiile generale de muncă si solidaritate socială judetene

50.03

3.

Policlinicile cu plată

50.03

4.

Inspectiile în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene

50.03

5.

Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare

50.03

6.

Inspectoratul de Stat în Constructii - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

50.03

7.

Inspectoratul teritorial în constructii - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

50.03

8.

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

50.03

9.

Agentia Domeniilor Statului

50.03

10.

Centrul judetean de aparatură medicală Dâmbovita - Ministerul Sănătătii si Familiei

50.03

11.

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti

50.03

12.

Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - Ministerul Industriei si Resurselor

50.03

13.

Artexim - Ministerul Culturii si Cultelor

50.03

14.

Biroul Român de Metrologie Legală - Ministerul Industriei si Resurselor

50.03

15.

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

50.03

16.

Directia generală finantare protectie socială - Inspectia Muncii

50.03

17.

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

50.03

18.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - unitătile de cercetare - dezvoltare din subordine

50.03

19.

Comisia de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe - Fondul de autorizare al Comisiei - Ministerul Finantelor Publice

50.03

20.

Comisia Natională de Evaluare si Acreditare în Învătământul Preuniversitar - Ministerul Educatiei si Cercetării

50.03


*) Continutul listei nu se limitează la titularii mentionati la pozitiile 1-20, urmând să fie completat prin ordin al ministrului finantelor publice, ca urmare a altor solicitări îndreptătite din partea altor titulari.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2002, ratele rezervelor minime obligatorii sunt următoarele:

- 18% pentru mijloacele bănesti în lei, cu exceptia celor mentionate la art. 14 din Regulamentul nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii;

- 25% pentru mijloacele bănesti în valută, cu exceptia celor mentionate la art. 14 din Regulamentul nr. 6/2002.

-                      

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

GUVERNATOR

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 40.