MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 254 din 24 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a dispozitiilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.130. - Hotărâre privind actualizarea taxelor aferente autorizatiilor pentru transportul rutier international de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic international

 

1.131. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Gospodărie Comunală si Locativă” - S.A. Plopeni din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Plopeni, judetul Prahova

 

1.132. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-11 Valea Jiului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Pannonian Energy, Inc.

 

1.135. - Hotărâre pentru aprobarea finantării unor actiuni si proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.136. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului pentru ameliorare si reproductie în zootehnie al judetului Harghita în administrarea Directiei sanitare veterinare a judetului Harghita

 

1.138. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            180. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală

 

            451. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind modificarea si completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 251/2002

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 254

din 24 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea contenciosului

administrativ nr. 29/1990 si a dispozitiilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 29/1990 si a dispozitiilor Legii nr. 80/1995, exceptie ridicată de Leontin Sălăjan în Dosarul nr. 58/2002 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

            La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 99C/2002 având ca obiect aceeasi exceptie ridicată de acelasi autor în Dosarul nr. 47/2002 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea celor două dosare.

            Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea celor două dosare.

            Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 99C/2002 la Dosarul nr. 73C/2002, care este primul înregistrat.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că nu apartine competentei Curtii Constitutionale adăugarea, într-o dispozitie legală, a unor noi prevederi, astfel cum sustine autorul exceptiei.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin Încheierile din 1 februarie 2002 si din 22 februarie 2002, Tribunalul Sălaj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 29/1990 si ale Legii nr. 80/1995, exceptie ridicată de Leontin Sălăjan.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 2 lit. b) din Legea nr. 29/1990 “nu mentionează care sunt actele de comandament cu caracter militar care nu pot fi atacate în justitie”.

            În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, autorul exceptiei consideră că aceasta constă în neprevederea “responsabilitătii unitătii militare pentru abuzurile comise cadrelor militare si a posibilitătilor înaintării demisiei în astfel de situatii”. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se invocă dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2), art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1) si (2), art. 23 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 38 alin. (1), (2) si (3), art. 48 alin. (1) si (2), art. 49 alin. (1) si (2), precum si ale art. 50 alin. (1) si (2) din Constitutie.

            Tribunalul Sălaj - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul art. 2 lit. b) din Legea nr. 29/1990 are în vedere “toate actele de comandament militar, respectiv toate actele autoritătii militare care au caracter de comandament militar”.

            Faptul că legea nu mentionează care anume acte de comandament cu caracter militar nu pot fi atacate în justitie este apreciat de instantă că “nu încalcă principiile prevăzute în Constitutie”.

            În legătură cu Legea nr. 80/1995, instanta consideră că dispozitiile acesteia “sunt constitutionale, deoarece lit. h) a art. 85 alin. 1 din lege prevede tocmai faptul că trecerea în rezervă a cadrelor militare se poate face prin demisie, iar neprevederea expresă a unui caz, respectiv a posibilitătii înaintării demisiei în situatia în care unitatea militară săvârseste un abuz, nu contravine nici unui principiu constitutional”. De asemenea, opinează instanta, nici “neincluderea în Legea nr. 80/1995 a unor dispozitii privind răspunderea institutiei militare în cazul comiterii unor nelegalităti nu poate fi retinută, deoarece art. 35 din lege prevede că pentru apărarea onoarei cadrelor militare si evitarea abuzurilor în armată se înfiintează consilii de onoare si consilii de judecată a căror organizare si functionare se stabileste prin regulamente militare”.

            Prin Încheierea din 22 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 47/2002, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor regulamentelor nr. 512/1995 si nr. 513/1995, ale Ordinului M.I. nr. S/230/1992, ale Regulamentului disciplinei militare, precum si ale Regulamentului serviciului interior a fost respinsă, ca inadmisibilă, de instanta de judecată, întrucât “se referă la alte acte normative decât legea sau ordonanta Guvernului”.

            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

            Presedintele Camerei Deputatilor consideră, în punctul de vedere comunicat în Dosarul nr. 73C/2002 al Curtii Constitutionale, că dispozitiile Legii nr. 29/1990 nu încalcă prevederile constitutionale invocate. Faptul că textul legii se referă la “actele de comandament cu caracter militar”, fără a arăta care sunt acestea, “nu constituie o omisiune a legiuitorului, ci arată intentia clară de a scoate de sub incidenta legii contenciosului administrativ toate actele având acest caracter”.

            În ceea ce priveste criticile aduse dispozitiilor Legii nr. 80/1995, se apreciază, în acelasi punct de vedere, “că

nici acestea nu sunt întemeiate, deoarece în capitolul 7, care reglementează trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare, la art. 85 lit. h), se prevede posibilitatea demisiei”.

            Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 29/1990 este neîntemeiată, întrucât “se ignoră faptul că dispozitiile art. 48 din Constitutie prevăd că limitele si conditiile exercitării dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine în justitie recunoasterea dreptului sau anularea actului dăunător si repararea pagubei se stabilesc prin lege organică”. Totodată, se consideră că impunerea prin lege a unor limite în exercitarea dreptului persoanei vătămate într-un drept al său de a cere anularea actului nu reprezintă o încălcare a principiului constitutional al liberului acces la justitie, întrucât dispozitia legală îsi are temeiul în prevederile constitutionale. Conform sustinerilor Guvernului, această concluzie se bazează si pe prevederile art. 49 din Constitutie care permit restrângerea exercitării unor drepturi sau a unor libertăti prin lege, în cazuri anume justificate, între care si apărarea sigurantei nationale. Cu privire la celelalte prevederi constitutionale invocate de autorul exceptiei se apreciază, în punctul de vedere al Guvernului, că acestea nu au incidentă în cauză.

            Referitor la sustinerea neconstitutionalitătii Legii nr. 80/1995, cu privire la care se invocă de autorul exceptiei lipsa reglementării unor aspecte referitoare la efectele demisiei si la răspunderea unitătii militare, Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă. Se face trimitere, în acest sens, la dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora Curtea Constitutională “nu poate modifica sau completa prevederea legală supusă controlului”.

            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, rapoartele

întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si dispozitiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

            Textul art. 2 lit. b) din Legea nr. 29/1990 are următorul cuprins:

            “Art. 2. - Nu pot fi atacate în justitie: [...]

            b) actele de comandament cu caracter militar;”

            În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (1) si (2), privind statul român, ale art. 2 alin. (1), privind suveranitatea, ale art. 4 alin. (1) si (2), privind unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, ale art. 11 alin. (1), privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 15 alin. (1) si (2), privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 alin. (1) si (2), referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (1) si (2), privind accesul liber la justitie, ale art. 22 alin. (1) si (2), privind dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, ale art. 23 alin. (1), privind libertatea individuală, ale art. 26 alin. (1), privind viata intimă, familială si privată, ale art. 38 alin. (1), (2) si (3), privind munca si protectia socială a muncii, ale art. 48 alin. (1) si (2), privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 49 alin. (1) si (2), privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si celor ale art. 50 alin. (1) si (2), privind fidelitatea fată de tară.

            Analizând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea Constitutională retine următoarele:

            1. O primă critică, sustinută de autorul exceptiei, vizează neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 29/1990, în sensul că “nu mentionează care sunt actele de comandament militar care nu pot fi atacate în justitie”. Examinând exceptia de neconstitutionalitate sub acest aspect, Curtea observă că Legea nr. 29/1990 a prevăzut exceptarea actelor de comandament cu caracter militar de la controlul pe calea contenciosului administrativ, iar potrivit dispozitiilor art. 48 alin. (2) din Constitutie, conditiile si limitele exercitării dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins, anularea actului administrativ si repararea pagubei se stabilesc prin lege organică. În consecintă, tinând seama si de natura specială a actelor respective, Legea contenciosului administrativ, reglementând exceptia de la art. 2 lit. b), nu contravine nici unuia dintre textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

            Totodată, faptul că legea nu a prevăzut care sunt actele de comandament militar ce nu pot fi atacate în justitie nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate, chiar dacă s-ar considera că lipsa acestei precizări ar constitui o insuficientă în reglementare. În acest sens, dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, dispun că, “În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. [...]

            Textul art. 2 lit. b) din Legea contenciosului administrativ (lege preconstitutională) a mai fost supus controlului de constitutionalitate. Prin Decizia nr. 103 din 1 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 20 ianuarie 1997, Curtea Constitutională a respins ca vădit nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990. În considerentele acestei decizii Curtea a retinut că Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, desi anterioară Constitutiei, a stabilit anumite conditii si limite de exercitare a dreptului persoanei vătămate, printre care si excluderea de la controlul instantei de contencios a actelor de comandament militar. De asemenea, Curtea a stabilit că nu intră în competenta sa controlul constitutionalitătii interpretării notiunii de “act de comandament cu caracter militar”. Solutia pronuntată în Decizia nr. 103/1996, precum si considerentele care au stat la baza acesteia sunt valabile si în prezenta cauză.

            2. Referitor la prevederile art. 1, 5 si 12 din Legea nr. 29/1990, texte la care autorul exceptiei a făcut referire în memoriile depuse în dosarele instantei de judecată, Curtea constată că nu au nici o legătură cu exceptiile de constitutionalitate. Astfel cum reiese din încheierile de sesizare, sunt criticate doar dispozitiile art. 2 lit. b) din Legea privind contenciosul administrativ, de altfel singurul text avut în vedere la motivarea exceptiei.

            3. În ceea ce priveste Legea nr. 80/1995, autorul exceptiei critică faptul că aceasta “nu precizează responsabilitatea unitătii militare pentru abuzurile comise cadrelor militare si posibilitătile înaintării demisiei în astfel de situatii”.

            Analizând critica de neconstitutionalitate formulată cu privire la dispozitiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Curtea observă că si aceasta se referă, în fond, la pretinsa existentă a unor lacune în reglementare, respectiv la lipsa precizării responsabilitătii unitătii militare “pentru abuzurile comise cadrelor militare si posibilitătile înaintării demisiei în astfel de situatii”. În consecintă, tinând seama de incidenta dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea, si în acest caz, constată că prevederile legale criticate nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

            4. Celelalte texte constitutionale invocate de autorul exceptiei în sustinerea acesteia nu au relevantă în cauză, fiind lipsite de legătură cu textele legale criticate pentru neconstitutionalitate.

            Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si a dispozitiilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, exceptie ridicată de Leontin Sălăjan în dosarele nr. 58/2002 si nr. 47/2002 ale Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 24 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea taxelor aferente autorizatiilor pentru transportul rutier international de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic international

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea

unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestări de servicii în porturi si aeroporturi, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri taxele aferente autorizatiilor pentru transportul rutier international de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic international, prevăzute în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 48/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 februarie 2002, se actualizează cu rata inflatiei stabilită de Institutul National de Statistică si sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotârâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 539/2000 privind actualizarea taxelor pentru autorizatiile de transport ce se eliberează agentilor economici cu sediul în România, care efectuează transporturi internationale de mărfuri cu autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 iulie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.130.

 

ANEXĂ

 

TAXELE

aferente autorizatiilor pentru transportul rutier international de mărfuri ce se eliberează

operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri

în trafic international

 

Nr.

crt.

Denumirea serviciului

Taxa

(lei/autorizatie)

1.

Eliberarea autorizatiei pentru transportul rutier international de mărfuri

67.000

2.

Eliberarea autorizatiei multiple pentru transportul rutier international de mărfuri (CEMT)

3.300.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Gospodărie Comunală si Locativă” - S.A. Plopeni din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Plopeni, judetul Prahova

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală

nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de 82,987% actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Gospodărie Comunală si Locativă” - S.A. Plopeni, reprezentând un număr de 5.258 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Plopeni, judetul Prahova, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Plopeni.

            Art. 2. - (1) Orasul Plopeni exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Gospodărie Comunală si Locativă” - S.A. Plopeni.

            (2) Reprezentantii orasului Plopeni în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Gospodărie Comunală si Locativă” - S.A. Plopeni sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

            Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-11 Valea Jiului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Pannonian Energy, Inc.

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-11 Valea Jiului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Pannonian Energy, Inc., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.132.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării unor actiuni si proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

            având în vedere prevederile art. III alin. (11) lif. f) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea cu suma de 300 milioane lei a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în cursul lunii octombrie 2002, a Festivalului international de film documentar si antropologic “Astra Film Fest 2002”.

            (2) Finantarea actiunii prevăzute la alin. (1), aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 55 din 15 octombrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 300 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Fundatia Antropologie Vizuală, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea actiunii.

            (4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2002.

            Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea proiectului “Zilele culturii românesti în Bavaria”.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 56 din 15 octombrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 600 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2002.

            Art. 3. - (1) Se aprobă finantarea proiectului “Programul de formare culturală pentru promovarea valorilor teatrale românesti” în limita sumei de 800 milioane lei.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 57 din 15 octombrie 2002, se asigură partial în anul 2002, prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 200 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Asociatia pentru Studii si Cercetări în Domeniul Teatrului “EURO-THALIA”, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

            (4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2002.

            Art. 4. - (1) Se aprobă finantarea cu suma de 1.500 milioane lei a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în cursul lunii noiembrie 2002, a Concertului Pro Europa.

            (2) Finantarea actiunii prevăzute la alin. (1), aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 58 din 15 octombrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1.500 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Centrul Român pentru Educatie si Dezvoltare Durabilă, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea actiunii.

            (4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului Ganeral al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2002.

            Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.135.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului pentru ameliorare si reproductie în zootehnie al judetului Harghita în administrarea Directiei sanitare veterinare a judetului Harghita

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul, proprietate publică a statului, situat în orasul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1, judetul Harghita, compus din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Oficiului pentru ameliorare si reproductie în zootehnie al judetului Harghita în administrarea Directiei sanitare veterinare a judetului Harghita.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Oficiul pentru ameliorare si reproductie în zootehnie al judetului Harghita si Directia sanitară veterinară a judetului Harghita, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.136.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Oficiului pentru ameliorare

si reproductie în zootehnie al judetului Harghita în administrarea Directiei sanitare veterinare a judetului Harghita

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana de la care juridică se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice

Orasul Cristuru Secuiesc,

35.019

Ministerul Agriculturii,

Alimentatiei si

Pădurilor - Oficiul

pentru ameliorare

si reproductie în

zootehnie al judetului

Harghita

Ministerul Agriculturii,

Alimentatiei si

Pădurilor - Directia

sanitară veterinară

a judetului Harghita

 

I. Identificat cu nr.:

- CF: 307

- topo: 1288

II. Partea din constructie

care se transmite:

Parter - suprafata

desfăsurată  =  51  m2

III. Suprafata terenului aferent = 35 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 3,6 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru achizitionarea si instalarea unor echipamente si instalatii la stadionul de fotbal din cadrul Complexului Sportiv National “Lia Manoliu” din Bucuresti.

            (2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002 la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Subventii”.

            Art. 2. - Sumele puse la dispozitie Ministerului Tineretului si Sportului potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 15 decembrie 2002.

            Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.138.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală

 

            În conformitate cu:

            - Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2002;

            - art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată,

            presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă Normele de dozimetrie individuală, prevăzute în anexa*) care face parte integrală din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

            Art. 4. - Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante, Directia securitate nucleară, Directia asigurarea calitătii si autorizare operatori, Directia supraveghere C.N.E. Cernavodă, Directia dezvoltare si resurse si serviciile independente din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 180.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 251/2002

 

            În temeiul prevederilor art. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice si ale art. 35 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată,

            în baza art. 7 si art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

            în conformitate cu art. 39 din Normele generale de protectie a muncii,

            ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

            Art. I. - Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 iulie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La articolul 20 litera h) va avea următorul cuprins:

            “h) avizul scris al inspectoratului teritorial de muncă din judetul în care îsi are domiciliul persoana fizică.”

            2. Articolul 21 alineatul (1) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

            “l) avizul scris al inspectoratului teritorial de muncă din judetul în care îsi are sediul persoana juridică.”

            3. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

            “Art. 22. - Persoanele fizice sau juridice care solicită acordarea Certificatului de abilitare pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii pentru activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. k) vor depune dosarele la Comisia de evaluare pentru psihologi.”

            4. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

            “Art. 25. - (1) Pentru persoanele fizice sau juridice care solicită acordarea Certificatului de abilitare pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii la activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. k), examenul scris si interviul se vor realiza de către Comisia de evaluare pentru psihologi.

            (2) Persoanele fizice sau juridice declarate admise la examenul precizat la alin. (1) îsi vor putea desfăsura activitatea pe baza avizului emis de către Comisia de evaluare pentru psihologi.”

            Art. II. - Directia securitătii si sănătătii în muncă, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 16 octombrie 2002.

Nr. 451.