MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 749          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 14 octombrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.083. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Fetesti si Consiliului Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita

 

1.085. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures, judetul Mures, a lucrării de artă monumentală “Petöfi Sándor”

 

1.086. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al comunei Săcălăseni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălăseni, judetul Maramures, a unei lucrări de artă monumentală, parte a ansamblului monumental “Petöfi Sándor” - Szendrey Júlia”

 

1.093. - Hotărâre pentru acceptarea Deciziei nr. 2/2002 a Comitetului mixt România – Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată la Geneva la 19 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

 

Decizia Comitetului mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb nr. 2/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

381. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Fetesti si Consiliului Local al Orasului Tăndărei, judetul Ialomita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea finantelor publice nr. 72/1996 si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 9.617.700 mii lei, pentru judetul Ialomita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, precum si alocarea sumei de 8.290.000 mii lei Consiliului Local al Municipiului Fetesti si a sumei de 1.327.700 mii lei Consiliului Local al Orasului Tăndărei.

Art. 2. - Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.083.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures, judetul Mures, a lucrării de artă monumentală “Petöfi Sándor”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures, judetul Mures, a lucrării de artă monumentală “Petöfi Sándor”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.085.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală care se transmite din domeniul public al statului

în domeniul public al municipiului Târgu Mures, judetul Mures

 

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Valoarea bunului(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Numărul de identificare atribuit

de Ministerul Finantelor

Publice

Lucrare de artă monumentală

“Petöfi Sándor”

- autor: Hunyadi László

- bronz

- scara: 1:1

316.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor

Municipiul Târgu Mures - Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures

101.460

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al comunei Săcălăseni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălăseni, judetul Maramures, a unei lucrări de artă monumentală, parte a ansamblului monumental “Petöfi Sándor- Szendrey Júlia”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al comunei Săcălăseni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălăseni, judetul Maramures, a lucrării de artă monumentală, parte a ansamblului monumental “Petoýfi Sándor - Szendrey Júlia”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.086.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală, parte a ansamblului monumental “Petoý fi S.ndor - Szendrey Júlia”, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al comunei Săcălăseni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcălăseni, judetul Maramures

 

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Amplasamentul bunului

Valoarea bunului.

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Numărul de identificare atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Bancă pentru ansamblul

monumental “Petöfi Sándor -Szendrey Júlia”

- materialul: piatră

- scara: 1:1

Parcul

Castelului

Teleky situat

în localitatea

Coltău,

comuna

Săcălăseni,

judetul

Maramures

4.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor

Comuna Săcălăseni - Consiliul al Comunei Local Săcălăseni, judetul Maramures

33.414

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru acceptarea Deciziei nr. 2/2002 a Comitetului mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată la Geneva la 19 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acceptă Decizia nr. 2/2002 a Comitetului mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată la Geneva la 19 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.093.

 

DECIZIA

Comitetului mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb*) nr. 2/2002

(adoptată de Comitetul mixt România - A.E.L.S. la 19 aprilie 2002)

Amendamente la Protocolul D (Monopoluri)

 

Comitetul mixt, având în vedere art. 36 al acordului,

luând în considerare că Liechtenstein si Elvetia au eliminat monopolurile de stat la praful de puscă si că Islanda a eliminat monopolul de stat la îngrăsăminte, la care se face referire în paragraful 1 al Protocolului D,

luând în considerare că textul paragrafului 2 a fost eliminat deoarece Austria a încetat să mai fie parte la acord,

luând în considerare că perioada de tranzitie pentru România, la care se referă paragraful 3 al Protocolului D, s-a încheiat la 1 mai 1998,

luând în considerare că la cea de-a cincea sesiune a sa Comitetul mixt România - A.E.L.S. a adoptat o decizie care amendează Protocolul D (Monopoluri), fără a lua în considerare eliminarea paragrafelor 2 si 3 ale Protocolului D, D E C I D E :

Protocolul D va fi înlocuit cu următorul text:

“PROTOCOLUL D

Monopoluri neajustate în conformitate cu art. 11

Art. 11 al acestui acord se va aplica Liechtensteinului si Elvetiei în ceea ce priveste monopolul de stat asupra sării numai în măsura în care aceste state vor trebui să îndeplinească obligatii corespunzătoare conforme relatiilor lor comerciale cu Comunitatea Europeană si statele A.E.L.S.”

1. Amendamentul de mai sus va intra în vigoare când instrumentele de acceptare au fost depuse de toate părtile la depozitar, care va notifica tuturor celorlalte părti.

2. Secretariatul General al Asociatiei Europene a Liberului Schimb va depune textul acestei decizii la depozitar.

Drept care subsemnatii împuterniciti în mod corespunzător au semnat această decizie a Comitetului mixt.

Semnată la Geneva la 19 aprilie 2002 în limba engleză.

 

Pentru statele A.E.L.S.,

Harald Aspelund

Pentru România,

Liliana Mangeac

 


*) Traducere din limba engleză.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele

 

În baza art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislatiei românesti cu reglementările Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 92/33/CEE privind comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulile si normele tehnice privind producerea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 26 august 2002.

Nr. 381.

 

ANEXĂ

 

REGULI SI NORME TEHNICE

privind producerea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentele reguli si norme tehnice se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, controlului calitătii si/sau comercializării materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele, din următoarele genuri si specii, precum si hibrizilor acestora:

1. Allium ascalonicum - ceapă esalotă

2. Allium cepa L. - ceapă

3. Allium fistulosum L. - ceapă de stufat

4. Allium porrum L. - praz

5. Allium sativum L. - usturoi comun

6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - asmătui

7. Apium graveolens L. - telină

8. Asparagus officinalis L. - sparanghel

9. Beta vulgaris L. var. vulgaris - sfeclă de petiol

10. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - sfeclă rosie

11. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. - varză creată

12. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. - conopidă

13. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. - brocoli

14. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC - varză de Bruxelles

15. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - varză creată de Milano

16. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC - varză albă

17. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC - varză rosie

18. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes L. - gulie

19. Brassica pekinensis (Lour.) Ruper. - varză chinezească

20. Brassica rapa L. var. rapa - napi

21. Capsicum annuum L. - ardei

22. Cichorium endivia L. - cicoare creată si scarola

23. Cichorium intybus L. (partim) - cicoare industrială, andivă

24. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsun et Nakai - pepene verde

25. Cucumis melo L. - pepene galben

26. Cucumis sativus L. - castravete

27. Cucurbita maxima Duchesne - dovleac de copt

28. Cucurbita pepo L. - dovlecel

29. Cynara cardunculus L. - cardon

30. Cynara scolymus L. - anghinare

31. Daucus carota L. - morcov

32. Foeniculum vulgare Miller - fenicul

33. Lactuca sativa L. - salată

34. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw - tomate

35. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex AW. Hill - pătrunjel de frunze, pătrunjel de rădăcină

36. Phaseolus coccineus L. - fasole de Spania

37. Phaseolus vulgaris L. - fasole

38. Pisum sativum L. (partim) - mazăre

39. Raphanus sativus L. - ridichi

40. Rheum rhabarbarum L. - revent

41. Scorzonera hispanica L. - scortonera

42. Solanum melongena L. - vinete

43. Spinacia oleracea L. - spanac

44. Valerianella locusta (L.) Laterr. - fetică

45. Vicia faba L. (partim) - bob.

(2) Prezentele reguli si norme tehnice se aplică si portaltoilor sau altor părti ale plantelor apartinând altor genuri, specii sau hibrizi nementionati la alin. (1), în cazul în care materialul apartinând genurilor, speciilor sau hibrizilor prevăzuti la alin. (1) este sau trebuie altoit pe acesti portaltoi sau părti ale plantei.

(3) Materialul de înmultire si plantare legumicol din speciile enumerate la alin. (1) nu se comercializează decât dacă apartine unui soi înregistrat si publicat în Catalogul oficial al României sau în Catalogul comun al soiurilor speciilor de legume al Uniunii Europene.

(4) Face exceptie de la prevederile alin. (1) si (3) materialul de înmultire si plantare legumicol destinat următoarelor scopuri, fără a aduce atingere prevederilor de carantină fitosanitară:

a) teste sau scopuri stiintifice; sau

b) muncă de selectie; sau

c) măsuri care vizează conservarea diversitătii genetice.

(5) Modificarea listei genurilor si speciilor prevăzute la alin. (1) se poate face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(6) Materialul de înmultire si plantare legumicol din productia internă, destinat pietei interne, apartinând altor genuri, specii sau hibrizi interspecifici nementionati la alin. (1) si care apartine unui soi înregistrat sau protejat în România, se va supune unor reguli si norme interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

CAPITOLUL II

Definirea termenilor utilizati

 

Art. 2. - În cadrul prezentelor reguli si norme tehnice termenii utilizati se definesc astfel:

a) materialul de înmultire: părti ale plantei si tot materialul plantei, incluzând portaltoiul destinat pentru înmultire si pentru productia de legume;

b) materialul de plantare: plante întregi si părti de plante, incluzând componente ale plantelor altoite, destinate plantării pentru productia de legume;

c) furnizor sau agent economic: orice persoană fizică sau juridică care desfăsoară cel putin una dintre următoarele activităti profesionale privind materialul de înmultire si plantare: reproducere, producere, prelucrare, mentinere si/sau tratare si comercializare la intern, import sau export;

d) comercializare: cantitătile disponibile sau din stoc, prezentate sau oferite pentru vânzare, vânzarea si/sau livrarea către o altă persoană, sub orice formă, a materialului de înmultire sau plantare;

e) autoritatea oficială responsabilă: autoritate unică si centrală, creată sau desemnată, aflată sub controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si responsabilă cu problemele de asigurare a calitătii:

i(i) autoritatea centrală desemnată din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si responsabilă de problemele privind calitatea este Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor, denumită în continuare INCS, conform Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante;

(ii) autoritătile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autoritătii nationale centrale, sunt: inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;

f) măsuri oficiale: măsuri luate de autoritatea oficială responsabilă;

g) inspectie oficială: inspectia efectuată de autoritatea oficială responsabilă;

h) document oficial: document întocmit de autoritatea oficială responsabilă sau sub responsabilitatea sa;

i) lot: un număr de unităti dintr-un singur produs, identificabil prin omogenitatea compozitiei si a originii sale;

j) laborator: entitate publică sau privată ce desfăsoară o activitate de analiză si diagnosticare propriu-zisă, iar rezultatele testelor efectuate permit furnizorului să îsi monitorizeze calitatea productiei.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile furnizorului

 

Art. 3. - (1) Furnizorii înregistrati pentru producerea materialului de înmultire si plantare legumicol vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice în toate etapele de producere, prelucrare si de comercializare a materialului de înmultire si plantare legumicol.

(2) Furnizorii trebuie să fie înregistrati în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) furnizorii efectuează prin personalul propriu acreditat sau prin personalul oficial al autoritătii verificări având la bază următoarele principii:

a) identificarea punctelor critice din procesul de productie, pe baza metodelor utilizate;

b) elaborarea si implementarea unor metode de monitorizare si verificare a punctelor critice ale procesului de productie prevăzute la lit. a);

c) ridicarea probelor pentru efectuarea analizelor într-un laborator acreditat;

d) înregistrarea datelor si documentelor referitoare la prevederile lit. a), b) si c), în formă scrisă sau în alte forme durabile, tinerea evidentei productiei si comercializării într-un registru de intrări si iesiri, conform modelului prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 253/2002, care să fie la dispozitia inspectorului ITCSMS sau LCCSMS. Aceste documente si înregistrări vor fi păstrate cel putin 2 ani, dar nu mai putin decât prevăd dispozitiile ITCSMS sau LCCSMS, în functie de particularitătile procesului de productie. Furnizorii a căror activitate se limitează doar la comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, produs si ambalat de alti furnizori, trebuie să tină doar evidenta operatiunilor de cumpărare si de vânzare a acestui material în registrul de intrări si iesiri.

(4) Dacă în urma verificărilor sau a altor informatii de care dispun furnizorii prevăzuti la alin. (1) descoperă prezenta unuia sau mai multor organisme dăunătoare care fac obiectul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, sau a organismelor dăunătoare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele reguli si norme tehnice, în măsura în care afectează calitatea materialului, furnizorii sunt obligati să informeze autoritatea fitosanitară si ITCSMS sau LCCSMS si să adopte măsurile pe care aceste autorităti le recomandă sau orice măsură necesară reducerii riscului răspândirii organismelor dăunătoare mentionate. Furnizorii

tin într-un registru evidenta aparitiei organismelor dăunătoare în unitătile lor si a tuturor măsurilor luate pentru combaterea acestora.

Art. 4. - Furnizorii efectuează personal sau prin intermediul personalului oficial controale având ca obiectiv următoarele reguli si conditii:

a) luarea în considerare, în permanentă, a următoarelor puncte critice, după caz:

1. planul, schita, metoda de cultură;

2. calitatea materialului de înmultire si plantare legumicol folosit pentru începerea procesului de productie;

3. însământarea, plantarea, repicarea, repicarea la cuburi nutritive si plantarea materialului de înmultire;

4. îndeplinirea conditiilor de stare fitosanitară;

5. îngrijirea culturii;

6. operatiunile de înmultire;

7. măsuri luate pentru protectia soiului si măsuri de igienă;

8. tratamente;

9. operatiunile de recoltare, ambalare;

10. păstrare, depozitare;

11. transport;

12. administrare, prin care se întelege:

ii(i) locul unde se află parcelele pentru însământat sau plantat;

i(ii) originea materialului, toate fazele de multiplicare, de control, de ridicare a probelor, ca si rezultatele lor;

(iii) cui i-a livrat fiecare dintre loturile aprobate, mentionând numele, adresele si datele respective si toate celelalte activităti efectuate de către furnizor;

b) tinerea însemnărilor în registrul de intrări si iesiri cu privire la informarea completă a persoanelor oficiale, despre sământă, plante sau alte obiecte:

1. cumpărate pentru păstrare sau plantare pe teren;

2. aflate în productie sau livrate la beneficiari;

3. tratamente chimice aplicate plantelor si mentinerea documentelor respective cel putin un an;

c) mentinerea de către furnizor, prin personalul acreditat sau prin intermediul unui responsabil numit de el, a legăturii cu autoritatea oficială si răspunderea în fata persoanei oficiale cu referire la calitatea si starea fitosanitară a materialului de înmultire si plantare legumicol;

d) executarea inspectiilor vizuale necesare si la date corespunzătoare, în conditiile admise si acceptate de persoana oficială;

e) asigurarea permanentă de către furnizor că ridicarea probelor se face conform metodologiilor si standardelor în vigoare;

f) asigurarea de către furnizor, în orice moment, a accesului liber al persoanelor oficiale, în special pentru inspectie si/sau luarea probelor, precum si accesul la însemnările si documentele prevăzute la lit. b), în toate sectoarele de productie sau ale laboratorului, pentru ca aceste persoane oficiale să se asigure că prevederile prezentelor norme si reguli tehnice sunt respectate de furnizor;

g) punerea la dispozitie de către furnizor persoanei oficiale a tuturor datelor, documentelor si informatiilor referitoare la materialul de înmultire si plantare legumicol de care dispune sau permiterea persoanei oficiale să facă investigatiile pe care aceasta le consideră necesare;

h) identificarea de către furnizor, în câmp, în timpul vegetatiei sau la recoltare, în timpul sortării, ambalării si al păstrării materialului de înmultire si plantare legumicol.

Acesta va elimina toate plantele netipice din punctul de vedere al autenticitătii si calitătii materialului de înmultire si plantare legumicol;

i) asigurarea echipamentului tehnic corespunzător al furnizorului astfel încât productia, ambalarea, păstrarea si depozitarea materialului de înmultire si plantare legumicol să se poată realiza într-o manieră adecvată obtinerii unui material de calitate corespunzătoare;

j) comercializarea de către furnizor a materialului pe loturi, etichetat si marcat corespunzător, în respectul si protectia beneficiarului;

k) asigurarea altor cooperări cu persoanele oficiale.

 

CAPITOLUL IV

Acreditarea activitătilor furnizorului

 

Art. 5. - (1) Acreditarea personalului furnizorului înregistrat pentru producerea în vederea comercializării si comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol se fac de către autoritatea oficială, respectiv ITCSMS si LCCSMS, după ce a verificat dacă metodele de productie si aplicarea acestora sunt conforme cu prezentele reguli si norme tehnice.

(2) Acreditarea personalului pentru inspectie în câmp si ridicări de probe se efectuează cu respectarea conditiilor si procedurilor de acreditare în vigoare, adaptate la activitătile specifice reglementate de prezentele reguli si norme tehnice.

(3) Acreditarea laboratorului se efectuează de autoritatea oficială, cu respectarea conditiilor si procedurilor de acreditare în vigoare si dacă metodele folosite si dotările laboratoarelor corespund prevederilor în vigoare pentru activitătile de analiză.

(4) Acreditarea activitătilor furnizorului se concretizează dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3 si 4 si dacă este asigurat managementul calitătii prin personal calificat care să urmărească, să remedieze si să răspundă în fata autoritătii oficiale de luarea măsurilor necesare realizării si respectării prevederilor legale.

(5) Acreditarea trebuie reînnoită dacă furnizorul se decide să execute alte activităti decât cele pentru care a fost acreditat.

(6) Până la acreditarea personalului si a laboratorului furnizorului, verificările, prelevarea probelor, analizele si eliberarea documentelor se efectuează de personalul ITCSMS sau LCCSMS.

(7) După acreditare persoana oficială va supraveghea si va monitoriza furnizorul pentru a se asigura că acesta continuă să ia în considerare punctele critice din procesul de productie si să respecte prezentele reguli si norme tehnice.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea si monitorizarea furnizorilor

 

Art. 6. - (1) Supravegherea si monitorizarea furnizorilor înregistrati pentru producerea materialului de înmultire si plantare legumicol, a unitătilor lor producătoare si a laboratoarelor se efectuează de către ITCSMS sau LCCSMS, în cazul în care verificările procesului de productie, prelucrare, analiza calitătii si cea fitosanitară sunt efectuate de furnizor însusi prin personalul si laboratorul propriu acreditat.

(2) Autoritatea oficială supraveghează si monitorizează furnizorii si unitătile lor, având în vedere natura activitătii acestora, pe baza principiilor pe care trebuie să le îndeplinească conform art. 3 si 4, precum si a altor prevederi ale prezentelor reguli si norme tehnice sau a altor reglementări în vigoare.

(3) Persoana oficială supraveghează si monitorizează furnizorii pentru stabilirea si implementarea metodelor de verificare a punctelor critice mentionate la art. 4 si se asigură că aceste metode sunt avute în vedere de către furnizor, urmărind în special:

a) disponibilitatea, fidelitatea si folosirea metodelor existente pentru verificarea fiecăruia dintre punctele critice mentionate la art. 4 lit. a);

b) siguranta (exactitatea) acestor metode;

c) dacă metodele sunt potrivite pentru o evaluare corectă a continutului productiei si comercializării, inclusiv aspectele administrative;

d) competenta personalului furnizorului de a efectua verificările.

(4) Persoana oficială va supraveghea si va monitoriza furnizorul la ridicarea probelor pentru analiză într-un laborator acreditat, conform art. 3 alin. (2) lit. c), pentru a se asigura că:

a) se iau probe în diferite faze ale productiei, la intervalele stabilite de persoana oficială, atunci când metodele de productie au fost stabilite în timpul verificării pentru acreditare;

b) probele sunt luate după metode tehnice corecte si folosind procedee sigure privind felul analizelor de efectuat;

c) probele sunt luate de personal acreditat; si d) analizele sunt efectuate într-un laborator acreditat în acest scop.

(5) Persoana oficială va executa regulat, cel putin o dată pe an, în momentele cele mai potrivite, supravegherea si monitorizarea activitătilor si dotărilor, luând în considerare natura specifică a activitătii sau activitătilor

furnizorului.

(6) În urma fiecărei inspectii persoana oficială va consemna rezultatele si concluziile sale, iar înainte de începerea comercializării, eventual după efectuarea remedierilor necesare, va decide dacă materialul se aprobă sau se respinge de la comercializare, întocmind un raport de control prin care anuntă imediat furnizorul, în scris, iar acest raport va fi luat la cunostintă de conducerea furnizorului.

Art. 7. - (1) În caz de respingere de la comercializare a materialului sau a unei părti a materialului, conducerea furnizorului poate cere reinspectia, adresând solicitarea la ITCSMS sau LCCSMS, în maximum 3 zile de la data primirii deciziei inspectorului oficial.

(2) Inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS trebuie, nu mai târziu de 3 zile de când solicitarea reinspectiei a fost primită de către autoritatea oficială, să organizeze efectuarea reinspectiei. După efectuarea acesteia conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite furnizorului raportul întocmit în urma reinspectiei.

(3) În cazul în care furnizorul contestă decizia luată în urma reinspectiei, litigiul se rezolvă de INCS pe baza documentelor sau a verificărilor faptice. INCS poate folosi si constatările efectuate de alti specialisti. Decizia luată de INCS este definitivă.

Art. 8. - (1) Dacă în timpul inspectiei, reinspectiei sau litigiului se stabileste că materialul de înmultire si plantare legumicol nu întruneste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice, lotul sau materialul în cauză respins este interzis de la comercializare.

(2) Dacă materialul de înmultire si plantare legumicol este respins conform alin. (1), furnizorul anuntă în scris, în timp util, autoritatea oficială despre intentia de schimbare a destinatiei sau despre distrugere, precizând modul, data si ora de efectuare a acestora, la care trebuie să participe un reprezentant al autoritătii oficiale.

Art. 9. - În cazul în care furnizorul solicită control oficial pentru producere, prelucrare si comercializare, în urma căruia se eliberează documente oficiale, supravegherea si monitorizarea furnizorului de către autoritatea oficială se limitează la urmărirea respectării cerintelor prevăzute în documentele oficiale pe perioada producerii, procesării, păstrării si comercializării materialului legumicol.

 

CAPITOLUL VI

Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmultire si plantare legumicol

 

Art. 10. - Furnizorul poate comercializa materialul de înmultire si plantare legumicol numai dacă acesta îndeplineste conditiile specificate în prezentele reguli si norme tehnice.

Art. 11. - (1) Materialul trebuie, cel putin la o inspectie vizuală, să fie efectiv liber de organismele dăunătoare calitătii sau de simptomele acestora, care reduc utilitatea materialului legumicol de înmultire si plantare, si în special să fie liber de acele organisme dăunătoare cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele reguli si norme tehnice, în ceea ce priveste genurile si speciile enumerate.

(2) Orice material de înmultire si plantare legumicol care prezintă semne vizibile sau simptome specifice ale organismelor dăunătoare mentionate la alin. (1) trebuie tratat corespunzător imediat după aparitie, în faza de crestere a culturii, sau, dacă este cazul, va fi eliminat.

(3) Prezenta organismelor dăunătoare trebuie să fie cât mai redusă astfel încât să nu fie afectată valoarea de utilizare a materialului legumicol. Materialul trebuie să îndeplinească, acolo unde este cazul, conditiile de stare fitosanitară prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001.

(4) Materialul trebuie să aibă identitate si puritate în ceea ce priveste genul si specia si trebuie să aibă, de asemenea, o suficientă identitate si puritate varietală.

(5) Materialul trebuie să fie efectiv liber de orice defecte care afectează calitatea lui ca material de înmultire sau plantare.

(6) Verificările din perioada de vegetatie sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele reguli si norme tehnice.

(7) Vigoarea si dimensiunile materialului trebuie să fie satisfăcătoare în ceea ce priveste utilitatea lui ca material de înmultire si plantare legumicol; în plus, raportul dintre rădăcini, tulpină si frunze trebuie să corespundă scopului de utilizare propus.

(8) Materialul parental de origine al materialului de înmultire si plantare legumicol trebuie să satisfacă conditiile prevăzute în prezentul capitol.

Art. 12. - (1) Intentia de producere în vederea comercializării a materialului de înmultire si plantare legumicol se anuntă de către furnizor printr-un document numit “Declaratie de multiplicare”, cu mentiunile stabilite de INCS, pentru a fi luat în evidentă de către ITCSMS sau LCCSMS în scopul supravegherii si monitorizării. Declaratia de multiplicare initială sau o nouă declaratie va cuprinde elementele privind identificarea loturilor care rezultă, ambalarea, etichetarea, intentia de a amesteca (mixtura) unele loturi, după caz.

(2) În urma unei inspectii oficiale a materialului de înmultire si plantare, persoana oficială va întocmi un raport de control conform modelului stabilit de INCS, prin care stabileste dacă materialul corespunde regulilor si normelor în vigoare sau măsurile de remediere necesare ori dacă se respinge de la comercializare.

 

CAPITOLUL VII

Comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol

 

Art. 13. - (1) Materialul de înmultire si plantare legumicol poate fi comercializat numai de furnizori înregistrati pentru producerea în vederea comercializării, prelucrarea si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol si care respectă conditiile prevăzute de prezentele reguli si norme tehnice.

(2) În timpul cresterii sau în timpul mutării (separării) si ambalării materialul parental legumicol si cel de înmultire si plantare vor fi tinute în loturi separate, bine identificate.

(3) În cazul comercializării de material de înmultire si plantare legumicol de origine diferită în amestec, furnizorul va tine evidenta si va înregistra într-un registru următoarele date: compozitia lotului si originea fiecărei componente individuale care compune lotul, mentionând totodată acest lucru pe documentele de livrare.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se supun inspectiei oficiale.

(5) Autoritatea oficială, în cadrul supravegherii si monitorizării, va inspecta oficial materialul legumicol în timpul producerii, prelucrării si comercializării, prin ridicarea si verificarea de probe, în conformitate cu normele si regulile în vigoare.

Art. 14. - (1) Materialul legumicol va fi comercializat numai în loturi suficient de omogene, corespunzător cerintelor prezentelor reguli si norme tehnice, si însotit de documentele eliberate de furnizor. Dacă există si un document al autoritătii oficiale, acesta se va mentiona separat de documentul furnizorului.

(2) Materialul de înmultire si plantare legumicol trebuie ambalat, închis, etichetat si sigilat, potrivit cu natura materialului, astfel încât să nu poată fi înlocuit sau deteriorat.

(3) Materialul legumicol va fi comercializat însotit de un document de calitate al furnizorului, si anume “Certificat de calitate” si/sau eticheta furnizorului, care nu au mai fost folosite anterior si care trebuie să contină următoarele informatii:

a) indicarea “Calitate România”;

b) indicarea autoritătii oficiale responsabile sau codul distinct al acesteia;

c) numărul de înregistrare sau acreditare;

d) numele furnizorului;

e) numărul lotului sau numărul individual al ambalajului;

f) numărul de referintă al lotului semintei de bază în cazul în care materialul legumicol provine direct din sământă de legume certificată oficial sau din sământă standard, conform anexei nr. 2.6 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume.

g) denumirea comună si botanică a speciei;

h) denumirea soiului; în cazul portaltoiului, denumirea varietătii sau denumirea acestuia;

i) cantitatea;

j) data eliberării documentului furnizorului;

k) în cazul importurilor se va mentiona numele tării de productie a materialului.

(4) În cazul vânzării cu amănuntul către un consumator final, eticheta poate tine loc de certificat de calitate, continând informatii adecvate privind identitatea produsului si folosirea acestuia.

(5) La comercializarea angro materialul de înmultire si plantare legumicol va fi însotit de un certificat de calitate emis de furnizor, iar ambalajele sau pachetele vor purta eticheta furnizorului.

(6) Materialul de înmultire si plantare din speciile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de

carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, poate circula numai însotit de pasaport fitosanitar.

Art. 15. - Se exceptează de la prevederile art. 14, precum si de la cele privind controlul si inspectiile oficiale micii producători a căror productie si comercializare de material legumicol sunt destinate în totalitate utilizării finale de către persoane neimplicate profesional în productia de material de înmultire si plantare legumicol, pe piata locală. Micii producători sunt persoane fizice care detin certificat de producător eliberat de primăria locală, care îsi produc singuri material pentru propria productie de legume, iar surplusul îl vând sau distribuie pe piata neorganizată din judetul respectiv sau cel mult în judetele limitrofe.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 16. - În cazul unor dificultăti temporare privind asigurarea pietei cu material de înmultire si plantare legumicol care să îndeplinească cerintele prezentelor reguli si norme tehnice, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate admite la comercializare, prin derogare, material produs în conditii de calitate mai putin stricte, dar fără a aduce prejudicii conditiilor fitosanitare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001.

Art. 17. - (1) Materialul de înmultire si plantare legumicol care îndeplineste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice nu va fi supus nici unei restrictii de comercializare în ceea ce priveste furnizorul, normele fitosanitare, mediul de cultură si modalitătile de inspectie.

(2) Comercializarea materialului legumicol dintr-un soi care figurează în cataloagele mentionate la art. 1 alin. (3) nu este supusă nici unei restrictii în ceea ce priveste soiul, cu exceptia celor prevăzute în prezentele reguli si norme tehnice.

Art. 18. - (1) Materialul de înmultire si plantare legumicol produs în baza prezentelor reguli si norme tehnice se consideră echivalent cu cel produs în tările comunitare în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului nr. 92/33/CEE si nu este supus altor restrictii de comercializare.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va decide dacă materialul de înmultire si plantare legumicol produs într-o tară din afara comunitătii si prezentând aceleasi garantii privind obligatiile furnizorului, identitatea, caracteristicile, starea fitosanitară, stadiul de vegetatie, modalitătile de inspectare, ambalarea, marcarea si închiderea, este echivalent cu materialul de înmultire si plantare legumicol produs în conformitate cu prevederile si cerintele stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice.

(3) Materialul de înmultire si plantare legumicol importat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor si cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, nu este supus nici unei alte restrictii de comercializare.

Art. 19. - (1) ITCSMS si LCCSMS în colaborare cu Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) si autoritatea fitosanitară pot supune la testare si analiză în perioada de multiplicare, mentinere, păstrare si comercializare, inclusiv în postcontrol, probe luate prin sondaj din materialul de înmultire si plantare legumicol produs de furnizori sau importat.

(2) Testele si analizele prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate pentru a verifica dacă acestea sunt conforme cu prevederile prezentelor reguli si norme tehnice, inclusiv cu cele privind normele fitosanitare, precum si în vederea armonizării metodelor tehnice de examinare. Rezultatele si rapoartele referitoare la testele si analizele efectuate sunt transmise confidential între autoritătile prevăzute la alin. (1).

Art. 20. - Pentru supravegherea si monitorizarea furnizorului, pentru efectuarea verificărilor, analizelor si a eliberării documentelor de control, furnizorul va achita obligatiile financiare de plată fată de autoritatea oficială, conform normelor în vigoare.

Art. 21. - Verificările oficiale, altele decât cele de supraveghere si monitorizare, ale materialului de înmultire si plantare legumicol sunt efectuate, la cererea expresă a furnizorilor producători, de către ITCSMS sau LCCSMS, conform prezentelor reguli si norme tehnice si prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 350/2002, autoritatea asigurându-se că materialul satisface cerintele prevăzute de prezentele reguli si norme tehnice. Furnizorul îsi va achita obligatiile financiare fată de autoritate, conform tarifelor în vigoare.

Art. 22. - (1) Dacă în urma supravegherii si monitorizării sau în urma testării materialului ori în postcontrol, prin sondaj, se constată că materialul de înmultire si plantare legumicol nu corespunde prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea oficială va înstiinta furnizorul prin raportul de control sau alt document scris cu constatările efectuate, prin care se stabilesc măsurile corective necesare îndeplinirii acestor prevederi, dacă este posibil, sau materialul în cauză se interzice de la comercializare, după caz.

(2) În momentul în care se constată că materialul de înmultire si plantare legumicol a fost comercializat de către furnizor înainte de primirea aprobării persoanei oficiale sau a fost comercializat neaplicându-se măsurile corective ori a fost comercializat după ce a fost interzis de către persoana oficială, se vor lua măsuri în conformitate cu Legea nr. 266/2002.

(3) În cazul repetării de către furnizor a nerespectării prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea oficială poate retrage temporar sau definitiv acreditarea si/sau înregistrarea furnizorului.

(4) Aplicarea oricărei măsuri asupra furnizorului va înceta în momentul în care autoritatea oficială stabileste cu certitudine că acesta respectă prezentele reguli si norme tehnice.

Art. 23. - INCS poate emite instructiuni si precizări de aplicare a prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la regulile si normele tehnice

 

EFECTUAREA

verificărilor în timpul vegetatiei

 

A. Verificări în perioada de vegetatie

1. La culturile pentru producerea materialului de înmultire si plantare furnizorul efectuează verificări, dintre care minimum una la pregătirea pentru livrare, privind:

a) la înfiintarea culturii: provenienta semintelor, amplasarea;

b) în timpul vegetatiei: respectarea lucrărilor si metodelor specifice pentru asigurarea calitătii, eliminarea plantelor netipice si bolnave;

c) mentinerea materialului legumicol de către furnizor pe loturi separate pe toată perioada de crestere si de livrare a acestuia.

2. Înainte de comercializare persoana acreditată sau oficială ridică probe pentru efectuarea de verificări si analize de laborator în vederea respectării conditiilor minime de calitate.

3. După sortare inspectorul acreditat sau oficial eliberează documentul de aprobare în vederea comercializării, dacă materialul îndeplineste conditiile minime prevăzute de regulile si normele în vigoare.

B. Verificări specifice la arpagic si usturoi

1. În perioada de vegetatie furnizorul controlează cultura cel putin de două ori, verificând aplicarea lucrărilor specifice, efectuarea purificărilor biologice si starea fitosanitară.

2. Pe tot parcursul perioadei de vegetatie se vor elimina plantele slab dezvoltate sau bolnave.

3. Bulbii de arpagic si usturoi trebuie să îndeplinească următoarele norme si conditii:

a) materialul de înmultire trebuie să provină direct dintr-un material care, în faza de vegetatie, a fost controlat si găsit liber de orice boală si organism dăunător sau semne ori simptome ale acestora, care reduc valoarea de utilizare a materialului legumicol, în special cele din anexa nr. 2 la regulile si normele tehnice. La recoltare se vor controla autenticitatea si puritatea varietală a bulbilor si starea fitosanitară;

b) bulbii trebuie să fie sortati si calibrati astfel încât să îndeplinească conditiile înscrise în tabelul de mai jos. Ca aspect trebuie să fie bulbi întregi, sănătosi, caracteristici soiului, bine îmbrăcati în foitele exterioare, care trebuie să fie curate, lucioase si să fosnească la frecare în mână, cu codita si rădăcinile scurte si bine uscate.

Conditii de calitate la bulbii de arpagic

 

Mărimea (diametrul), mm

peste 7 până la 20 sau 7-14 si 15-20

Impurităti totale, procent maxim, din care:

6

- bulbi răniti mecanic (tăiati, loviti), bulbi golasi, procent maxim

3

- bulbi încinsi, moi, mucegăiti, atacati de dăunători si boli, procent maxim

1

- bulbi seci, foite, pământ, procent maxim

2

Bulbi încoltiti, procent maxim

2

Bulbi crescuti

Lipsă

Acarieni si alti dăunători vii

lipsă

 

NOTĂ:

Procentele din tabel se referă la greutate.

Bulbii se consideră încoltiti din momentul în care coltul este vizibil sub foitele coditei si până când ajunge la lungimea de 1 cm.

Bulbii încoltiti având coltii mai mari de 1 cm se consideră bulbi crescuti.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulile si normele tehnice

 

LISTA

cuprinzând organismele dăunătoare care pot afecta semnificativ calitatea materialului legumicol


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.