MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 736         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 octombrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4. - Decizie a Comisiei centrale fiscale pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată si accizele

 

253. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind desemnarea Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

 

394. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea procedurii de eliberare a pasaportului fitosanitar si a pasaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României

 

720/264. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ

 

DECIZIE

pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată si accizele

 

Se aprobă solutiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, referitoare la aplicarea unitară a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată si din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, adoptate de Comisia centrală fiscală constituită în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.349/2001, în sedinta din data de 18 iulie 2002.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2002.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

SOLUTII

referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată si accizele

 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Art. 17 lit. B.a) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea si completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată

1. Pentru transportul si prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate în perioada 1 ianuarie-14 martie 2000, se aplică cota zero a taxei pe valoarea adăugată, conform art. 17 lit. B.a) din Ordonanta

Guvernului nr. 3/1992, republicată, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 215/1999, în situatia în care contravaloarea acestora este inclusă în pretul extern al bunurilor exportate, potrivit conditiei de livrare INCOTERMS.

2. Pentru transportul mărfurilor exportate la destinatie în străinătate, aplicarea cotei zero se justifică astfel:

În cazul transportului auto, cu următoarele documente:

a) documentul de transport international având confirmarea destinatarului privind receptia mărfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;

b) polita de asigurare si/sau de reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie;

c) dovada încasării contravalorii transportului în valută, în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României.

În cazul transporturilor combinate, legate direct de exportul bunurilor, cu următoarele documente:

a) documentul specific de transport;

b) copie de pe declaratia vamală de export vizată de organele vamale;

c) dovada încasării contravalorii transportului în valută, în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României.

În cazul transportului feroviar, cu următoarele documente:

a) documentul de transport international pe căile ferate, care să poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;

b) documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme iesirea mărfii din tară pentru transportator;

c) dovada încasării contravalorii transportului în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României.

În cazul transportului fluvial, maritim, aerian, cu următoarele documente:

a) documentul specific de transport;

b) copie de pe declaratia vamală de export vizată de organele vamale;

c) dovada încasării contravalorii transportului în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României.

3. Pentru alte prestări de servicii legate direct de exportul bunurilor justificarea cotei zero de taxă pe valoarea adăugată se face cu:

a) contractul încheiat cu unitatea exportatoare;

b) documentele prezentate de exportatori, din care să rezulte că operatiunile în cauză sunt direct legate de exportul de bunuri;

c) dovada încasării contravalorii prestării de servicii în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României.

4. Pentru exporturile realizate prin comisionari, în perioada 1 ianuarie-14 martie 2000, comitentul justifică cota zero de taxă pe valoarea adăugată cu documentele prevăzute la pct. 9.12 din Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/1998, si cu dovada încasării contravalorii exportului în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României sau cu dovada încasării valutei în contul comisionarului, cu copie de pe extrasul de cont sau cu copie de pe declaratia de încasare valutară, după caz. Copia de pe extrasul de cont sau copia de pe declaratia de încasare valutară, după caz, va fi transmisă în mod obligatoriu de către comisionar comitentului, certificată pentru autenticitate cu stampila societătii comisionare si cu semnătura persoanelor sau persoanei autorizate legal să angajeze societatea comisionară. În situatia în care comitentul face dovada încasării contravalorii exportului în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României, nu trebuie să facă dovada încasării valutei în contul comisionarului. Comisionarul beneficiază de cota zero a taxei pe valoarea adăugată pentru comisionul încasat în lei de la comitent, în situatia în care comitentul încasează în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României contravaloarea exportului, inclusiv comisionul societătii comisionare.

Art. 17 lit. B.n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

De la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, constructiile de locuinte realizate prin această institutie de interes public beneficiază de aplicarea cotei zero de taxă pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 17 lit. B.n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, fără a fi necesară îndeplinirea conditiilor prevăzute de Ordinul ministrului finantelor nr. 1.026/2000 privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată pentru constructia, extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor, precum si pentru constructia de lăcasuri de cult religios. Aplicarea cotei zero de taxă pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.026/2000, respectiv prin facturarea lucrărilor executate de constructori fără taxă pe valoarea adăugată, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrărilor.

Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

Pentru tarifele de utilizare a drumurilor nationale din România, încasate pentru activitatea de administrare a drumurilor nationale, Administratia Natională a Drumurilor din România nu este considerată persoană impozabilă si nu datorează taxă pe valoarea adăugată.

Art. 17 lit. C.i) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv art. 17 lit. B.i), astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 215/1999, si art. 17 lit. B.i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000

Pentru serviciile efectuate de Compania Natională “Posta Română” - S.A., constând în preluarea si distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor postale din străinătate, contractate cu beneficiari din străinătate, se aplică cota zero de taxă pe valoarea adăugată.

ACCIZE

Art. 59 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

Comercializarea alcoolului obtinut de persoanele juridice, prin executare silită, de la agenti economici producători, în baza unor hotărâri judecătoresti, se poate efectua numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, prin comisia constituită special în acest scop la nivel central, si numai către agenti economici legal autorizati, în calitate de producători de alcool. În acest caz se va efectua o singură livrare, pentru care vânzătorul va utiliza o factură fiscală specială procurată de la agentul economic cumpărător.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind desemnarea Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se deleagă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. îndeplinirea obligatiilor care decurg pe plan national si international din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare privind activitătile comerciale si operationale referitoare la toate serviciile postale prevăzute în aceste acte.

Art. 2. - Compania Natională “Posta Română” - S.A. participă în această calitate la lucrările organismelor si organizatiilor internationale specializate în domeniul postal si asigură conditiile de integrare a serviciilor postale române în cadrul serviciilor postale internationale si de aliniere la standardele tehnologice si de calitate ale acestor servicii, recunoscute pe plan mondial.

Art. 3. - Compania Natională “Posta Română” - S.A. îsi va desfăsura activitatea internatională în baza legislatiei postale în vigoare, având competenta de a încheia acorduri operationale cu alti operatori care participă la exploatarea si dezvoltarea serviciilor postale.

Art. 4. - În functie de evolutia care se va înregistra în cadrul serviciilor postale, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va putea desemna o altă persoană de drept public sau privat responsabilă cu îndeplinirea obligatiilor ce decurg din ratificarea de către România a actelor Uniunii Postale Universale.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 227/1997 privind desemnarea Regiei Autonome “Posta Română” ca entitate responsabilă cu îndeplinirea obligatiilor ce decurg din aprobarea de către România a Conventiei si a aranjamentelor Uniunii Postale Universale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 bis din 10 noiembrie 1997.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi dus la îndeplinire de Compania Natională “Posta Română” - S.A.

 

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Radu Cernov,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2002.

Nr. 253.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de eliberare a pasaportului fitosanitar si a pasaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2001,

în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedura de eliberare a pasaportului fitosanitar si a pasaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României, conform art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

Art. 2. - (1) Pasaportul fitosanitar este eliberat de directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000, respectiv art. 18 alin. (1) din

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001.

(2) Pasaportul fitosanitar se prezintă sub forma unei etichete oficiale, cuprinde informatiile prevăzute în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, este de unică folosintă, se confectionează din material impermeabil si poate fi adeziv.

(3) Pasaportul fitosanitar se atasează plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate prevăzute la art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, ambalajelor sau mijloacelor de transport ale acestora, astfel încât să nu poată fi refolosit, si atestă că au fost respectate reglementările fitosanitare în vigoare.

Art. 3. - (1) Pasaportul fitosanitar poate fi înlocuit ulterior cu un pasaport fitosanitar de înlocuire, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

(2) Necesitatea înlocuirii pasaportului fitosanitar este stabilită de directiile fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti.

(3) În cazul pasaportului fitosanitar de înlocuire se foloseste modelul prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, indicând la rubrica “PI” (pasaport de înlocuire) numărul de înregistrare al persoanei fizice sau juridice din pasaportul fitosanitar initial.

(4) Pasaportul fitosanitar de înlocuire se completează conform art. 6.

Art. 4. - (1) Eliberarea pasaportului fitosanitar sau a pasaportului fitosanitar de înlocuire se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice înregistrate în registrul oficial, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

(2) Pasaportul fitosanitar se eliberează numai dacă sunt îndeplinite prevederile art. 18 alin. (1) si ale art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de

protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

(3) Pasaportul fitosanitar nu se eliberează în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

(4) Cu cel putin 3 zile înainte de expedierea plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate, proprietarul sau producătorul înaintează directiei fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti, de pe a cărei rază teritorială urmează să fie expediate plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate, o cerere pentru efectuarea controlului fitosanitar în vederea eliberării pasaportului fitosanitar.

Art. 5. - (1) Pasaportul fitosanitar atasat pe unitatea de ambalaj sau pe bucată, după caz, pentru tuberculii de Solanum tuberosum L., destinati plantării, plantele din genurile Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L, Pyrus L, Vitis L, Fragaria L, destinate plantării, este reprezentat prin eticheta oficială eliberată conform legislatiei în vigoare privind regulile si normele tehnice pentru producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cartof, material săditor pomicol si viticol.

(2) Inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor eliberează eticheta oficială pentru plantele prevăzute la alin. (1) numai după obtinerea procesului-verbal de control fitosanitar, eliberat de directia fitosanitară judeteană sau a municipiului Bucuresti, prin care se atestă conformitatea cu reglementările fitosanitare în vigoare.

Art. 6. - (1) Pasaportul fitosanitar se completează de către autoritatea emitentă, cu majuscule, prin imprimare sau dactilografiere.

(2) Denumirea botanică a plantelor sau a produselor vegetale va fi indicată în limba latină.

(3) Modificările neautorizate sau stersăturile invalidează pasaportul fitosanitar.

Art. 7. - (1) În cazul plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate pe care persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 4 alin. (1) intentionează să le expedieze într-o zonă protejată, directia fitosanitară judeteană sau a municipiului Bucuresti stabileste dacă acestea au relevantă pentru respectiva zonă protejată.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) trebuie să anunte directia fitosanitară judeteană sau a municipiului Bucuresti despre această intentie înaintea expedierii, în vederea efectuării controlului fitosanitar, în intervalul de timp prevăzut la art. 4 alin. (4), si să solicite totodată eliberarea pasaportului fitosanitar.

(3) În cazul plantelor, produselor vegetale sau al articolelor reglementate, destinate zonei/zonelor protejate, codul zonei/zonelor protejate se mentionează în pasaportul fitosanitar la rubrica “ZP” (zonă protejată).

(4) Pasaportul fitosanitar pentru zona/zonele protejate se completează conform art. 6.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia art. 5 care va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2002.

Nr. 394.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 720 din 30 septembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 264 din 1 octombrie 2002

 

ORDIN

privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

 

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 811/2002 pentru aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 19 august 2002;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale si corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. DB 10.904/ET 4.812 din 1 octombrie 2002,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI), precum si denumirile comerciale corespunzătoare medicamentelor din productia internă, de care beneficiază pensionarii cu venituri de până la 1.400.000 lei pe lună, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Medicamentele prevăzute în anexă se eliberează pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, fără contributie personală.

Art. 3. - (1) Prescrierea medicamentelor se poate face atât de medicul de familie, cât si de medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza următoarelor documente:

- talonul de pensie;

- actul de identitate.

(2) Prescriptia medicală va contine în antet, pe lângă datele obligatorii prevăzute de actele normative în vigoare, si mentiunea “Program social”.

(3) Persoanelor incluse în Programul social pe perioada 2002-2003 li se poate elibera o singură prescriptie medicală pe lună, cuprinzând 1-3 medicamente, cu respectarea prevederilor din actele normative în vigoare privind conditiile prescrierii, eliberării si decontării medicamentelor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 4. - Eliberarea medicamentelor prescrise în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003 se va face de orice farmacie aflată în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 5. - Medicamentele care fac obiectul prezentului ordin se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fondul de asigurări sociale de sănătate, în baza unor borderouri întocmite în mod distinct de  farmaciile care eliberează medicamentele din prescriptiile respective.

Art. 6. - Persoanele care beneficiază de medicamente în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003 îsi mentin celelalte drepturi ce decurg din calitatea de asigurat privind asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu.

Art. 7. - Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

LISTA

medicamentelor din Programul social pe perioada 2002-2003

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a