MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 721         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 213 din 11 iulie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

96. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ‘‘UPRUC RAMA” - S.A. Făgăras

 

97. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ‘‘UPRUC POL” - S.A. Făgăras

 

98. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ‘‘UPRUC CTR” - S.A. Făgăras

 

99. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ‘‘PISCICOLA SALOS” - S.A. Slatina

 

627/PL. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti” si a modului de calcul al redeventei minime de concesionare

 

1.281. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.003/2002

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

38. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2002

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 213

din 11 iulie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999

privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie invocată de Dan Anghel în Dosarul nr. 4.817/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă Dan Anghel, personal si asistat de avocatii Marin Popa si Andrei Dumitru, cu împuterniciri depuse în sedintă, lipsind celelalte părti fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatii autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea exceptiei, arătând că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1) si ale art. 135 alin. (1) si (6), sustineri care au fost consemnate si în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale. Pe lângă aceste argumente, se invocă direct în fata Curtii si încălcarea principiului neretroactivitătii legii, prevăzut de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, pe motiv că legiuitorul sanctionează chiriasii printr-o dispozitie legală adoptată în anul 1999, pentru acte încheiate înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Se sustine că ridicarea direct în fata Curtii a unui nou motiv de neconstitutionalitate se bazează pe dispozitiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora ‘‘Dezbaterea are loc în plenul Curtii Constitutionale, cu participarea judecătorilor Curtii, pe baza sesizării, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atât asupra prevederilor mentionate în sesizare cât si asupra celor de care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate”. Se arată că, dacă nu se au în vedere aceste dispozitii, părtile pot reitera aceeasi exceptie în aceeasi cauză, într-o altă fază procesuală. Se mai arată că în acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 70/1999. În sustinerea celor arătate sunt depuse note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, apreciind că invocarea, direct în fata Curtii, si a altor motive de neconstitutionalitate decât cele ridicate în fata instantei de judecată si consemnate în încheierea acesteia contravine dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 12 alin. (2) si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. În ceea ce priveste argumentarea apărătorilor autorului exceptiei, referitoare la invocarea direct în fata Curtii a unui nou motiv de neconstitutionalitate, bazată pe dispozitiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, reprezentantul Ministerului Public arată că aceste dispozitii trebuie coroborate cu cele ale art. 25 alin. (2) din aceeasi lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 4.817/2001, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Dan Anghel într-o cauză civilă având ca obiect o actiune în evacuare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (1) privind protectia proprietătii private si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutia României, sustineri care sunt consemnate si în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale.

Instanta de judecată apreciază că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (1) si ale art. 135 alin. (1) si (6), deoarece “legiuitorul a înteles să excepteze de la protectia instituită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 o categorie de chiriasi, si anume pe cei care sunt totodată si proprietari ai unei locuinte corespunzătoare sau care au înstrăinat o locuintă corespunzătoare după 1 ianuarie 1990”. Totodată instanta consideră că prin această exceptare nu se încalcă dreptul de proprietate al chiriasului, ci doar se limitează dreptul la prelungirea contractului de închiriere pentru o anumită categorie de chiriasi.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată, deoarece dispozitiile constitutionale invocate se referă la garantarea dreptului de proprietate si nu la garantarea drepturilor locative ale chiriasilor. Totodată consideră că doar legiuitorul este cel care, în cazuri justificate, poate să aprecieze exceptarea unor categorii de chiriasi de la măsurile de protectie instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999. 

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001.

Ca urmare a acestor modificări, dispozitiile criticate de autor ca fiind neconstitutionale au următorul continut:

- Art. 13 lit. b): ‘‘Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică: [...]

b) în cazul contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte proprietate particulară, prevăzute la art. 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie mentionati în contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzătoare ori au înstrăinat o locuintă corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie mentionati în contract au redobândit, ca fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o institutie publică;”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 41 alin. (1):

“Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”;

- Art. 135 alin. (1) si (6):

“(1) Statul ocroteste proprietatea. [...]

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Cu privire la exceptia ridicată Curtea retine următoarele: 

I. În ceea ce priveste invocarea, direct în fata Curtii, cu ocazia dezbaterilor în sedintă publică, a motivului de neconstitutionalitate referitor la retroactivitatea dispozitiilor legale criticate, Curtea constată că nu este legal sesizată, deoarece nici în cererea prin care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate în fata instantei si nici în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale nu a fost invocată încălcarea acestor dispozitii, iar potrivit art. 144 lit. c) din Legea fundamentală, Curtea se pronuntă numai ‘‘asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”. Totodată, conform art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si

functionarea Curtii Constitutionale, republicată, ‘‘Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotită de dovezile depuse de părti [...]”.

În consecintă, Curtea va examina exceptia controlând conformitatea dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 cu prevederile art. 41 alin. (1) si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

II. În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) si ale art. 135 alin. (1) si (6), Curtea retine următoarele:

Finalitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 214/2001, este aceea de a reglementa raporturile dintre chiriasi si proprietari, de a oferi solutii juridice situatiilor litigioase ivite în procesul aplicării Legii nr. 112/1995, prin utilizarea unor mijloace juridice, asigurându-se totodată posibilitatea pentru proprietar de valorificare a atributelor dreptului său de proprietate si, în acelasi timp, protectia chiriasilor împotriva unor eventuale abuzuri.

Totodată Curtea observă că dispozitiile criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autor, care se referă la protectia proprietătii private, deoarece neprelungirea contractelor de închiriere pentru o anumită categorie de chiriasi nu afectează dreptul de proprietate al acestora.

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, statuând că acestea nu contravin prevederilor Legii fundamentale  (de exemplu Decizia nr. 88 din 4 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000; Decizia nr. 266 din 19 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 6 aprilie 2001; Decizia nr. 89 din 27 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 6 iunie 2001).

Considerentele acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând  elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Dan Anghel în Dosarul nr. 4.817/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 iulie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ‘‘UPRUC RAMA” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială ‘‘UPRUC RAMA” - S.A. Făgăras,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC RAMA” - S.A. Făgăras, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Negoiu nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J8/1.093/1999, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea  acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 96.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “UPRUC POL” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC POL” - S.A. Făgăras,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC POL” - S.A. Făgăras, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Negoiu nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J8/1.092/1999, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor  administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 97.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ‘‘UPRUC CTR” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială ‘‘UPRUC CTR” - S.A. Făgăras,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC CTR”-S.A. Făgăras, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Negoiu nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J8/1.094/1999, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al  ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat.

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 98.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “PISCICOLA SALOS” - S.A. Slatina

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială ‘‘PISCICOLA SALOS” - S.A. Slatina,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “PISCICOLA SALOS” - S.A. Slatina, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Slatina, str. Milcov nr. 4, judetul Olt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J28/29/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 99.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii ‘‘Acumulare Lac Văcăresti” si a modului de calcul al redeventei minime de concesionare

 

Având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii ‘‘Acumulare Lac Văcăresti”;

- prevederile art. 33 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

 

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, aprobă, în conditiile prevederilor cap. II art. 6 alin. (1) si (2) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, Studiul de oportunitate întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 219/1998 de firma de consultantă independentă Societatea Comercială “BC INTERNATIONAL EU” - S.R.L. Bucuresti, pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv.

 

ARTICOLUL 2

 

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului aprobă modul de calcul al redeventei minime de concesionare a bunurilor mentionate în anexa la prezentul ordin.

 

ARTICOLUL 3

 

Studiul de oportunitate, precum si modul de calcul al redeventei minime de concesionare se vor constitui în anexe la dosarul concesiunii.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 627/PL.

 

ANEXĂ

 

Bunurile din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii ‘‘Acumulare Lac Văcăresti”, care se concesionează în vederea realizării unui complex cultural-sportiv

 

Bunurile din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii

Descriere

Caracteristici

Teren aferent obiectivului de investitii“Acumulare Lac Văcăresti”

Situat în Municipiul Bucuresti, sectorul 4,

“Acumulare Lac Văcăresti” între malul drept al râului Dâmbovita, calea Vitan, calea Văcăresti si

Sos. Oltenitei

Suprafată = 182,99 ha

Lucrări de gospodărire a apelor existente, aferente obiectivului investitii “Acumulare Lac Văcăresti”

1. Drum tehnologic betonat din zona de terasei

2. Dig de pământ în lungime de

5.412 ml

3. Taluz interior betonat al digului

4. Două debarcadere din beton armat

5. Trei rampe de scară pe zona râului Dâmbovita

6. Cascada si podul, situate la intersectia cu sos. Vitan-Bârzesti

7. Cascada cu trepte situate în zona cu terasă a digului

Nr. cod. cadastral: 8.18. 02

Nr. pozitie Ministerul Finantelor Publice, conform anexei nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului: 64.109

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.003/2002

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.003/2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1063 îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 2, 3, 4, 9, 10 si 11 octombrie 2002, cu termen de răscumpărare în zilele de 31 martie, 1, 2, 7, 8 si 9 aprilie 2003.

Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 11 octombrie 2002, ora 14,00.

Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în contul curent general al trezoreriei statului.

Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 23% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si se calculează după formula:

 

D = VN x 23 x 180/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2002.

Nr. 1.281.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României h o t ă r ă s t e:

 

Pentru luna octombrie 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 23,8% pe an.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 1 octombrie 2002.

Nr. 38.