MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 858         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

626. - Lege pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000

 

Acord privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH)

 

924. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

161. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

1.293. - Hotărâre privind echipamentele de protectie a mediului care urmează a fi scutite la import de plata taxei pe valoarea adăugată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

914/297. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

           

380. - Decizie privind concentrarea economică realizată de Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Nicolina” - S.A. Iasi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului

Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000.

Art. 2. - Cheltuielile aferente plătii cotizatiei anuale la Organizatia Internatională pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH) vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2002.

Nr. 626.

 

ACT FINAL*)

 

1. Ca răspuns la cererea exprimată la cea de-a 3-a sesiune a Consultatiei tehnice a FAO EASTFISH, tinută la Copenhaga în zilele de 26 si 27 aprilie 1999 si tinând seama de recomandările făcute de Consultatia legală tinută la Praga, Republica Cehă, la 13 si 14 octombrie 1999, directorul general al Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultură din cadrul Natiunilor Unite (FAO) a convocat Conferinta plenipotentiarilor cu privire la adoptarea unui proiect de acord pentru înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Estul si Centrul Europei (EUROFISH) (FAO).

2. Conferinta plenipotentiarilor a avut loc la Copenhaga, Danemarca, la Centrul Natiunilor Unite, la 23 mai 2000, la invitatia Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultură din cadrul Natiunilor Unite.

3. Guvernele următoarelor state au răspuns invitatiei si au fost reprezentate: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Danemarca, Estonia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, România, Slovenia si Turcia.

4. Guvernele următoarelor state au fost reprezentate de observatori: Germania, Austria, Federatia Rusă, Finlanda, Italia, Olanda, Slovacia si Suedia.

5. Comisia Comunitătii Europene a fost reprezentată de un observator.

6. Inaugurarea ceremoniei a fost făcută de domnul Morten Lautrup-Larsen prin cuvântarea sa de deschidere.

7. Participantii au ales ca presedinte al prezidiului pe doamna Saly Clink, reprezentantă a Danemarcei, si pe domnul Normunds Riekstian, reprezentant al Letoniei, ca vicepresedinte.

8. Conferinta a creat Comisia de acreditare compusă din următoarele 3 state: Estonia, Ungaria si Lituania.

9. Directorul general al Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultură din cadrul Natiunilor Unite (FAO) a fost reprezentat de domnul G. Valdimarsson, director al Diviziei industriei pescăresti, Departamentul pescărie.

10. Proiectul acordului la care s-a făcut referire în primul paragraf al acestui act final, pregătit de Secretariatul FAO, a fost discutat în detaliu si adoptat de Conferinta plenipotentiarilor, asa cum este reprodusă în anexa I la acest act final. Acordul a fost deschis pentru a fi semnat la data de 23 mai 2000.

 


*) Traducere.

 

ACORD

privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH)*)

 

Părtile contractante,

constiente de importanta sectorului piscicol ca sector esential al dezvoltării lor nationale si de contributia sa la securitatea alimentară,

acordând importantă dezvoltării durabile a sectorului piscicol si acvaculturii,

recunoscând că majoritatea tărilor din Europa Centrală si de Est va avea beneficii majore din dezvoltarea sectorului piscicol la nivel national, dezvoltare ce poate depinde si de înfiintarea unor servicii de informare si de asistentă tehnică în materie de produse piscicole, la nivelul pietei internationale, deoarece aceasta ar conduce la o aprovizionare mai echilibrată a pietelor, la o mai mare stabilizare a nivelului preturilor si ar încuraja spre cea mai ratională utilizare a resurselor piscicole,

recunoscând, de asemenea, nevoia tărilor din Centrul si Estul Europei de a fi asistate în procesul de dezvoltare a sectorului lor piscicol, precum si în consolidarea volumului de investitii, mai ales în sectorul privat,

constiente că promovarea si succesul acestor servicii pot fi facilitate prin cooperare regională,

considerând că sus-amintita cooperare poate fi realizată prin înfiintarea unei organizatii internationale ce reuneste statele aflate în tranzitie si statele dezvoltate si care îsi duce la îndeplinire activitătile cu ajutorul tărilor, organizatiilor si institutiilor,

considerând, de asemenea, că o astfel de organizatie poate constitui un forum în care tările interesate pot initia activităti de valorificare a produselor rezultate din pescuit si acvacultură si actiuni comune în domeniul investitiilor, dezvoltării, comertului si promovării produselor pe piată,

au convenit asupra următoarelor:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Înfiintarea

 

Părtile contractante înfiintează prin prezentul acord Organizatia Internatională pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est, denumită în continuare EUROFISH, care va avea obiectivele si functiile stabilite mai jos.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

- membri înseamnă statele membre si organizatiile membre ale EUROFISH;

- sectorul piscicol cuprinde toate activitătile piscicole, inclusiv acvacultura;

- produse piscicole reprezintă toate animalele si plantele acvatice si produsele derivate din acestea. Dispozitiile Conventiei privind Comertul International cu Specii Sălbatice de Floră si Faună pe cale de disparitie, adoptată la Washington la 3 martie 1973 (la care România a aderat prin Legea nr. 69 din 15 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 12 august 1994) sunt obligatorii, asa cum au fost modificate. Speciile de cetacee care nu sunt mentionate în conventia amintită mai sus nu vor fi avute în vedere în cadrul serviciilor furnizate de EUROFISH;

- statul gazdă reprezintă statul în care se află sediul EUROFISH; informatiile de marketing reprezintă orice date si informatii privind distributia, transportul si vânzarea pe pietele locale sau internationale, precum si posibilitătile de valorificare pe piată si procesul global al dezvoltării productiei si promovării produselor, inclusiv publicitatea, relatiile cu publicul si alte servicii;

- regiune sau regional reprezintă Europa Centrală si de Est;

- Europa sau european se referă la întregul continent european.

 

ARTICOLUL 3

Obiective

 

Obiectivele EUROFISH sunt:

a) să furnizeze informatii privind piata produselor piscicole si să contribuie la dezvoltarea comertului;

b) să contribuie la dezvoltarea sectorului piscicol în regiune, în conformitate cu cererea actuală si viitoare de pe piată, si să valorifice la maximum potentialul oferit de resursele piscicole ale tărilor membre;

c) să promoveze investitiile în sectorul privat si acordurile de parteneriat în sectorul piscicol si acvacultură;

d) să asigure asistentă tehnică pentru infrastructură si pentru proiectele de dezvoltare a resurselor umane;

e) să asigure asistentă si consultantă în pregătirea proiectelor, studiilor de fezabilitate si a planurilor de afaceri;

f) să contribuie la coordonarea ofertelor de donatii în regiune;

g) să contribuie la îmbunătătirea si modernizarea sectoarelor piscicole din regiune;

h) să contribuie la o aprovizionare mai echilibrată cu produse piscicole în regiune;

(i) să valorifice optim posibilitătile de export în interiorul si în afara regiunii;

j) să promoveze cooperarea tehnică si economică dintre statele membre în sectorul piscicol.

 

ARTICOLUL 4

Functii

 

Pentru realizarea obiectivelor sale EUROFISH are următoarele functii:

a) să furnizeze membrilor săi informatii privind situatia pietei produselor piscicole, inclusiv posibilitătile de vânzare si ofertele de aprovizionare în interiorul si în afara regiunii;

b) să ofere consultantă membrilor săi în privinta progreselor tehnologice, specificatiilor produselor, metodelor de prelucrare si standardelor de calitate în conformitate cu cererea;

c) să ofere asistentă membrilor săi pentru promovarea unor produse noi si pentru dezvoltarea unor posibilităti de valorificare pe piată a resurselor piscicole care nu sunt utilizate în totalitate pentru consumul uman;

d) să ofere asistentă membrilor săi în planificarea si derularea activitătilor de cercetare si informare asupra pietelor piscicole nationale din regiune;

e) să instruiască personalul din guvernele si institutiile membrilor săi în directia dezvoltării pietelor si a consolidării institutiilor nationale implicate în acest sector;

f) să ofere asistentă tehnică pentru identificarea posibilitătilor de investitii.

 

ARTICOLUL 5

Sediul

 

1. Sediul EUROFISH se află în Copenhaga. Consiliul director poate să decidă oricând transferul sediului organizatiei în alt oras sau în alt stat din regiune. Deciziile privind transferul sediului EUROFISH se iau cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor.

2. Consiliul director poate să înfiinteze birouri subregionale, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 6

Statutul de membru

 

1. Membrii EUROFISH sunt statele din Europa care au semnat acordul la nivel ministerial, l-au ratificat, respectiv au aderat la acesta, precum si statele din afara Europei care au fost autorizate de Consiliul director să adere la acest acord, în conformitate cu paragraful 2.

2. Consiliul director al EUROFISH, cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor săi, poate autoriza orice stat din afara regiunii, care a înaintat o cerere de a deveni membru, să adere la acord în forma aflată în vigoare la momentul aderării, în conformitate cu paragraful 3 al art. 14.

3. Organizatiile de integrare economică regionale constituite de statele membre, cărora li s-a transferat competenta în privinta unor chestiuni la care se referă prezentul acord, pot deveni membri EUROFISH prin aderarea la acord.

4. În urma depunerii instrumentului de aderare orice organizatie mentionată la paragraful 3 devine parte contractantă la prezentul acord, având aceleasi drepturi si obligatii privind respectarea prevederilor acordului ca si celelalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 7

Consiliul director

 

1. EUROFISH are un consiliu director care îi cuprinde pe toti membrii. Fiecare membru este reprezentat de către un delegat, care poate fi asistat de experti si consilieri.

2. Conform paragrafului 3, fiecare membru are dreptul la un singur vot. Deciziile Consiliului director se iau cu majoritatea voturilor exprimate, cu exceptia cazului în care există o altă prevedere în cadrul acestui acord; majoritatea membrilor Consiliului director constituie cvorumul. În măsura în care este posibil, deciziile Consiliului director sunt luate prin consens.

3. Orice organizatie de integrare economică regională care este membru EUROFISH are dreptul să exercite în cadrul întrunirilor Consiliului director sau ale oricărei filiale a organizatiei un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care au dreptul să voteze în astfel de întruniri.

4. Orice organizatie de integrare economică regională care este membru al Organizatiei îsi exercită drepturile de membru alternativ cu statele membre care fac parte din acea organizatie în domeniile în care sunt competente.

Atunci când o organizatie de integrare economică region alăcare este membru EUROFISH îsi exercită dreptul de vot, statele membre nu si-l mai exercită si invers.

5. Orice membru EUROFISH poate solicita unei organizatii de integrare economică regională care este membru al EUROFISH sau statelor membre ale acesteia care sunt membre EUROFISH să furnizeze informatii privind modul în care se repartizează competenta în orice chestiune specifică între organizatia membru si statele membre.

Organizatia de integrare economică regională sau statele membre trebuie să furnizeze cu interes aceste informatii în concordantă cu cererea.

6. Înaintea oricărei reuniuni a Consiliului director sau a unui organism al acestuia, orice organizatie de integrare economică regională care este membru EUROFISH sau statele membre care fac parte din respectiva organizatie vor declara dacă organizatia de integrare economică regională, respectiv statele membre ale acesteia sunt competente privind orice chestiune specifică ce va fi luată în considerare în cadrul reuniunii si dacă organizatia de integrare economică regională, respectiv statele membre, îsi exercită dreptul de vot în ceea ce priveste fiecare punct al agendei. Prevederile acestui paragraf nu împiedică o organizatie de integrare economică regională care este membru EUROFISH sau statele membre care fac parte din acea organizatie să dea o singură declaratie pentru scopurile prezentului paragraf, declaratie care rămâne valabilă pentru chestiunile si punctele din agendă ce vor fi discutate la reuniunile ulterioare, supuse exceptiilor sau modificărilor ce pot fi indicate înaintea oricărei reuniuni individuale.

7. În cazul în care un punct din agendă cuprinde atât chestiuni în legătură cu care competenta a fost transferată organizatiei de integrare economică regională, cât si chestiuni ce sunt de competenta statelor membre ale acestei organizatii, atât organizatia de integrare economică regională, cât si statele membre pot participa la discutii. În astfel de cazuri, în momentul luării deciziei, se va lua în considerare, pentru fiecare chestiune, doar interventia membrului care are dreptul de vot.

8. În scopul determinării unui cvorum la orice reuniune sub egida Organizatiei, prezenta unei delegatii a unei organizatii de integrare economică regională care este membru EUROFISH este relevantă în măsura în care aceasta are drept de vot la întrunire.

9. Consililul director se întruneste în sesiune ordinară anuală la data si în locul stabilite.

10. Consiliul director se poate întruni în sesiuni extraordinare, dacă astfel se decide sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

11. Consiliul director îsi alege presedintele si alti înalti functionari.

12. Consiliul director îsi adoptă propriile reguli de procedură.

 

ARTICOLUL 8

Functiile Consiliului director

 

Functiile Consiliului director sunt următoarele:

a) discută si aprobă programul de lucru si bugetul EUROFISH, în conformitate cu art. 3 si 4;

b) stabileste contributiile anuale ce trebuie plătite de către membri conform prevederilor art. 11;

c) decide asupra admiterii membrilor în conformitate cu paragraful 2 al art. 6 si cu paragraful 3 al art. 14;

d) înfiintează comitete sau grupe de lucru pentru realizarea obiectivelor EUROFISH;

e) adoptă si amendează cu o majoritate de trei pătrimi din numărul voturilor propriile reguli de procedură, precum si pe cele ale comitetelor sau grupelor de lucru, după caz;

f) stabileste fonduri speciale, necesare pentru dezvoltarea noilor programe si proiecte;

g) stabileste standarde si recomandări generale pentru administrarea EUROFISH, inclusiv contractele care pot fi încheiate cu entităti din sectorul privat, pentru asigurarea asistentei tehnice si a informatiilor si pentru plata taxelor pentru serviciile EUROFISH;

h) monitorizează activitatea si conturile EUROFISH, evaluează eficienta activitătilor EUROFISH si oferă îndrumări directorului EUROFISH în procesul de aplicare a deciziilor sale;

i) adoptă si modifică cu o majoritate de trei pătrimi din numărul voturilor exprimate regulamentele financiare ale EUROFISH si numeste auditul extern;

j) numeste directorul EUROFISH si un director adjunct, după caz;

k) adoptă printr-o majoritate de trei pătrimi din numărul voturilor regulile privind numirea directorului si a directorului adjunct ai EUROFISH;

l) adoptă regulile privind rezolvarea diferendelor prevăzute în art. 17;

m) aprobă acordurile oficiale cu alte organizatii sau institutii si cu guvernele, inclusiv orice acord la nivel înalt încheiat între EUROFISH si statul gazdă;

n) adoptă cu o majoritate de trei pătrimi din numărul voturilor exprimate regulamentele privind personalul, care stabilesc conditiile generale de angajare a personalului; si

o) îndeplineste toate celelalte functii care i-au fost încredintate prin prezentul acord sau pe cele auxiliare, în scopul realizării activitătilor aprobate ale EUROFISH.

 

ARTICOLUL 9

Observatori

 

Statele care nu sunt membre, organizatiile si institutiile care pot aduce o contributie semnificativă la activitătile EUROFISH pot fi invitate să fie reprezentate la sesiunile Consiliului director, precum si la întâlnirile comitetelor sau ale grupelor de lucru, în calitate de observatori, în conformitate cu regulile din procedura adoptată conform paragrafului 5 al art. 7 si art. 8 lit. e).

 

ARTICOLUL 10

Directorul si personalul

 

1. EUROFISH are un director numit de Consiliul director în conditiile pe care acesta le impune.

2. Directorul este reprezentantul legal al EUROFISH. El conduce activitatea EUROFISH, urmând recomandările Consiliului director, în conformitate cu politica si deciziile sale.

3. Directorul înaintează Consiliului director, la fiecare sesiune periodică, următoarele:

a) un raport asupra activitătii EUROFISH, precum si asupra conturilor; si

b) un proiect de program asupra activitătii EUROFISH si un proiect de buget.

4. Directorul pregăteste si organizează sesiunile Consiliului director si ale comitetelor si grupelor de lucru, precum si alte întâlniri convocate de EUROFISH.

Acesta/aceasta asigură secretariatul pentru toate întâlnirile si participă la acestea.

5. Directorul, dacă acesta/aceasta consideră că este cazul, poate propune Consiliului director să numească un director adjunct care să aibă puterea si atributiile încredintate directorului în cadrul prezentului acord, dacă si atât timp cât directorul nu poate să îsi exercite atributiile.

6. Membrii personalului sunt numiti de director în conformitate cu politica, standardele si recomandările generale prevăzute de Consiliul director si în conformitate cu regulamentele privind personalul.

 

ARTICOLUL 11

Finantarea

 

1. Resursele financiare ale EUROFISH sunt următoarele:

a) contributiile anuale ale membrilor;

b) profitul obtinut în urma furnizării serviciilor contra cost, care includ următoarele: taxele de consultantă pentru serviciile sale tehnice si abonamentele la publicatiile EUROFISH, vânzarea informatiilor, reclamele plătite în publicatiile EUROFISH; 

c) donatii, cu conditia ca primirea unor asemenea donatii să fie compatibilă cu obiectivele EUROFISH; si

d) alte asemenea resurse aprobate de Consiliul director si compatibile cu obiectivele EUROFISH.

2. Membrii se angajează să plătească contributii anuale în valută liber convertibilă la bugetul periodic al EUROFISH. Pentru fiecare membru există o contributie minimă stabilită de Consiliul director. Acesta stabileste contributiile, aprobate cu unanimitate de voturi, luând în considerare PIB pe cap de locuitor, populatia, valoarea totală a exporturilor de peste, valoarea importurilor de peste si rezultatele productiei de peste. În fiecare sesiune ordinară Consiliul director, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor, determină bugetul pentru anul următor.

3. EUROFISH operează având în vedere principiile comerciale general acceptate. În acest scop EUROFISH se va ocupa de serviciile care îi revin în functie de raportul stabilit de Consiliul director, tinând seama de venitul astfel

obtinut acoperind costurile de operare si cheltuielile administrative ale EUROFISH si înlocuirea activelor disponibile.

4. Membrul care nu si-a plătit contributiile financiare la EUROFISH nu are drept de vot în Consiliul director dacă suma restantelor este echivalentă sau depăseste valoarea contributiilor datorate pentru 2 ani calendaristici. Totusi Consiliul director poate permite unui asemenea membru să voteze dacă se arată că neplata este datorată unor împrejurări care nu depind de membru.

 

ARTICOLUL 12

Statutul legal, privilegiile si imunitătile

 

1. EUROFISH are personalitate juridică si capacitatea legală necesară pentru îndeplinirea obiectivelor organizatiei si pentru exercitarea functiilor sale.

2. Reprezentantilor statelor membre, precum si directorului si personalului EUROFISH li se acordă privilegiile si imunitătile necesare pentru exercitarea în mod independent a functiilor lor în relatie cu organizatia.

3. Fiecare membru acordă statutul, privilegiile si imunitătile mentionate mai sus, după cum urmează:

a) pe teritoriul fiecărui stat membru care a aderat la Conventia privind privilegiile si imunitătile agentiilor specializate din cadrul FAO, cele care sunt stipulate în aceasta, mutatis mutandis;

b) pe teritoriul fiecărui stat membru care nu a aderat la conventia mentionată mai sus din cadrul FAO, dar care a aderat la Conventia privind privilegiile si imunitătile Natiunilor Unite, cele care sunt stipulate în aceasta, mutatis mutandis, cu exceptia cazului în care statul membru notifică directorului general al FAO, la semnarea acordului sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de aprobare sau de aderare, că nu aplică conventia mentionată, caz în care statul membru încheie un acord în termen de 6 luni cu EUROFISH, prin care i se acordă un statut si privilegii si imunităti comparabile cu cele prevăzute în conventia mentionată;

c) dacă un stat membru nu a aderat la nici una dintre conventiile mentionate mai sus, în termen de 6 luni de la semnarea acordului sau de la depunerea instrumentelor sale de ratificare ori de aderare, încheie un acord cu EUROFISH prin care i se acordă un statut si privilegii si imunităti comparabile cu cele prevăzute în conventiile mentionate.

4. Privilegiile si imunitătile sunt acordate reprezentantilor membrilor, precum si directorului si personalului EUROFISH nu pentru beneficiul personal al indivizilor, ci în scopul exercitării în deplină securitate si în mod independent a functiilor lor în cadrul organizatiei. În consecintă, un membru sau directorul, după caz, are nu numai dreptul, dar si obligatia de a ridica imunitatea reprezentantilor săi sau a unui membru din personal în orice situatie când, cu acordul membrului sau al directorului, imunitatea ar împiedica cursul justitiei si cu conditia să nu prejudicieze scopul pentru care îi este acordată imunitatea. Dacă membrul care trimite reprezentantul sau directorul, indiferent de situatie, nu renuntă la imunitatea reprezentantului sau a directorului, statul membru sau directorul trebuie să depună toate eforturile pentru a obtine o solutie echitabilă pentru problema în cauză.

5. EUROFISH încheie un acord la nivel înalt cu statul gazdă si poate încheia acorduri si cu alte state în care se află localizate sediile organizatiei, specificându-se privilegiile, imunitătile si facilitătile de care ar beneficia organizatia pentru a putea să-si ducă la capăt obiectivele si să-si îndeplinească functiile.

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea cu alte organizatii si institutii

 

1. Părtile contractante sunt de acord asupra faptului că relatia dintre EUROFISH si Organizatia pentru Agricultură si Alimentatie din cadrul Natiunilor Unite (FAO) trebuie să fie o relatie de lucru. În acest scop EUROFISH va intra în negocieri cu FAO pentru încheierea unui acord conform art. XIII din Constitutia Organizatiei. Acest acord trebuie să asigure, printre altele, dreptul directorului general al FAO să numească un reprezentant care va participa la toate sedintele EUROFISH, dar care nu va avea dreptul să voteze.

2. Părtile contractante sunt de acord cu cooperarea dintre EUROFISH si alte organizatii internationale si regionale privind sectorul piscicol, precum si cu alte institutii care pot contribui la îndeplinirea si avansarea obiectivelor EUROFISH. EUROFISH poate încheia acorduri cu aceste organizatii si institutii. Acordurile pot include, dacă este  cazul, dispozitii privind participarea acestor organizatii sauinstitutii în activitătile EUROFISH.

 

ARTICOLUL 14

Semnarea, ratificarea, aderarea, intrarea în vigoare si admiterea de noi membri

 

1. Statele europene pot deveni părti la acord prin:

a) semnarea acordului la nivel ministerial;

b) semnarea acordului, urmată de depunerea instrumentului de ratificare; sau de

c) depunerea instrumentului de aderare.

2. Organizatiile de integrare economică regională mentionate în paragraful 3 al art. 6 pot deveni părti la acest acord prin depunerea unui instrument de aderare.

3. Acest acord va fi deschis pentru semnare în Copenhaga, pe data de 23 mai 2000, si apoi la sediul FAO, la Roma.

4. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la directorul general al FAO, care va fi depozitarul prezentului acord.

5. Conform paragrafului 2 al art. 6, din prezentul acord, în orice moment după intrarea în vigoare a prezentului acord orice stat care nu se încadrează în prevederile paragrafului 1 poate solicita directorului general al FAO să devină membru al EUROFISH. Directorul general al FAO trebuie să informeze membrii EUROFISH despre această solicitare.

Consiliul director va decide asupra solicitării, în conformitate cu paragraful 2 al art. 6, si, dacă se ia o decizie favorabilă, va invita statul membru implicat să adere la acordul prin care se înfiintează EUROFISH. Statul va preda directorului general, în termen de 90 de zile de la data invitatiei făcute de Consiliul director, instrumentul său de aderare, prin care consimte să respecte prevederile prezentului acord de la data aderării sale.

6. Acest acord va intra în vigoare, pentru toate statele sau organizatiile economice de integrare regională care l-au semnat la nivel ministerial, l-au ratificat sau au aderat la acesta, la data la care cel putin 5 state europene sau organizatii economice de integrare regională l-au semnat la nivel ministerial sau au depus un instrument de ratificare sau de aderare.

 

ARTICOLUL 15

Modificarea

 

1. Consiliul director poate modifica acest acord cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor.

Amendamentele vor intra în vigoare pentru toate părtile contractante după 30 de zile de la adoptarea lor de către Consiliul director, cu exceptia oricărei părti contractante care îsi notifică retragerea în 30 de zile de la adoptarea unui astfel de amendament, conform paragrafului 1 al art. 16.

2. Propunerile de modificare a prezentului acord pot fi făcute de oricare membru printr-o comunicare către depozitar, care îi va informa prompt pe toti membrii si pe directorul EUROFISH asupra propunerii.

3. Nici o propunere de modificare nu va fi luată în considerare de Consiliul director dacă aceasta nu a fost primită de depozitar cu cel putin 120 de zile înainte de ziua de deschidere a sesiunii la care urmează să fie luată în discutie.

 

ARTICOLUL 16

Retragerea si încetarea existentei EUROFISH

 

1. În orice moment, după expirarea celor 3 ani de la data la care a devenit parte la acord, orice membru poate notifica depozitarului retragerea sa din EUROFISH. O astfel de retragere va deveni efectivă după 12 luni de la primirea unei astfel de notificări de către depozitar sau la oricare altă dată ulterioară specificată în notificare, cu conditia ca orice obligatie asumată de membru fată de EUROFISH să rămână valabilă si aplicabilă.

2. EUROFISH va înceta să existe în orice moment, la decizia Consiliului director, luată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor săi. Orice active care rămân după ce terenul, clădirile si activele fixe au fost lichidate, după ce soldul oricăror fonduri donate care nu au fost utilizate a fost returnat donatorilor respectivi si după ce toate obligatiile au fost îndeplinite, vor fi distribuite între membrii care erau membri ai EUROFISH la momentul încetării existentei acesteia, proportional cu contributiile plătite, conform paragrafului 1 lit. a) si paragrafului 2 ale art. 11, pentru anul precedent anului în care organizatia si-a încetat existenta.

 

ARTICOLUL 17

Interpretarea acordului si rezolvarea diferendelor

 

1. Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord, care nu poate fi rezolvat prin negocieri, conciliere sau mijloace similare, poate fi deferit de orice parte la diferend Consiliului director pentru ca acesta să formuleze recomandări. În cazul în care diferendul nu poate fi solutionat pe această cale, se va constitui un tribunal de arbitraj format din 3 arbitri. Părtile între care există diferendul îsi vor desemna fiecare câte un arbitru; cei 2 arbitri astfel desemnati îl vor nominaliza de comun acord pe cel de-al treilea arbitru, care va fi presedintele tribunalului.

Dacă una dintre părti nu desemnează un arbitru în termen de două luni de la numirea primului arbitru sau dacă presedintele tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat în termen de două luni de la numirea celui de-al doilea arbitru, presedintele Consiliului director îl va desemna în termen de două luni.

2. Membrul care nu se supune unei decizii arbitrale luate în conformitate cu paragraful 1 poate fi suspendat din exercitarea drepturilor si privilegiilor sale de membru, cu o majoritate de trei pătrimi, de către Consiliul director.

 

ARTICOLUL 18

Depozitarul

 

Directorul general al FAO va fi depozitarul acestui acord. Depozitarul va actiona astfel:

a) va trimite copii ale acestui acord statelor europene si organizatiilor de integrare economică regională care au participat la Conferinta plenipotentiarilor care au adoptat prezentul acord;

b) va organiza înregistrarea acestui acord, în urma intră rii sale în vigoare, împreună cu Secretariatul Natiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite;

c) va informa acele state si organizatii de integrare economică regională care participă la Conferinta plenipotentiarilor si orice state care au fost admise ca member EUROFISH asupra următoarelor chestiuni:

(i) semnarea acestui acord si depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare, în conformitate cu paragrafele 1 si 4 ale art. 14;

(ii) data intrării în vigoare a acestui acord, în conformitate cu paragraful 5 al art. 14;

(iii) notificarea dorintei unui stat de a fi admis ca membru EUROFISH si respectivele admiteri, conform paragrafului 2 al art. 6;

(iv) propunerile de modificare a acestui acord si adoptarea modificărilor, conform art. 15;

(v) notificările de retragere din EUROFISH, conform paragrafului 1 al art. 16;

d) convoacă prima sesiune a Consiliului director al EUROFISH în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui acord, conform paragrafului 5 al art. 14.

 

ARTICOLUL 19

Texte autentice ale acordului

 

Textele în limbile engleză, franceză si spaniolă ale acestui acord vor fi egal autentice.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind înfiintarea Organizatiei Internationale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală si de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2002.

Nr. 924.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Agentia Natională a Medicamentului se finantează integral din venituri proprii.

(2) Constituie venituri proprii veniturile realizate din activitătile prevăzute la art. 4 lit. b), c), d), g), j), k), o) si s).

(3) Veniturile proprii vor fi utilizate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital.

(4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului Agentiei Nationale a Medicamentului se reportează în anul următor, cu aceeasi destinatie.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Minstrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 161.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind echipamentele de protectie a mediului care urmează a fi scutite la import de plata taxei pe valoarea adăugată

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 lit. g) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Echipamentele din import pentru protectia mediului, aferente Uzinei de Preparare Coroiesti din cadrul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se scutesc de la plata taxei pe valoarea adăugată.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.293.

 

ANEXĂ*)

 

ECHIPAMENTELE

de protectie a mediului provenite din import pentru Uzina de Preparare Coroiesti din cadrul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 914 din 18 noiembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 297 din 18 noiembrie 2002

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 2002-2003

 

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 811/2002 pentru aprobarea Programului social pe perioada 2002-2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 19 august 2002;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale si corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. DB 12.684 din 18 noiembrie 2002,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pe perioada 20022003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 8 octombrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

- Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 720/264/2002 se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

medicamentelor din Programul social pe perioada 2002-2003

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Nicolina” - S.A. Iasi

 

Presedintele Consiliului Concurentei, în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;

 

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate cu nr. RS-217 din 9 august 2002 la Consiliul Concurentei;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-217 din 9 august 2002;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

1. Concentrarea economică s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 17 din 9 iulie 2002, contract încheiat între Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) si consortiul format din Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi si Societatea Comercială “Mecanoexportimport” S.A. Bucuresti. Prin acest contract de vânzare-cumpărare de actiuni s-a realizat transferul din proprietatea APAPS în proprietatea consortiului al celor 2.010.552 actiuni, reprezentând 75,5204% din capitalul social al Societătii Comerciale “Nicolina” - S.A. Iasi, astfel: 71,7444% Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi si 3,7760% Societatea Comercială “Mecanoexportimport” - S.A. Bucuresti.

2. Activitatea principală a Asociatiei Salariatilor Nicolina Iasi este achizitionarea pachetului de actiuni al Societătii Comerciale “Nicolina” - S.A. Iasi. Se mentionează faptul că Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi nu mai detine actiuni la nici o altă societate comercială.

3. Societatea achizitionată, Societatea Comercială  “Nicolina” - S.A. Iasi, are ca obiect principal de activitate proiectarea, producerea si comercializarea utilajelor terasiere de constructie, reparare si întretinere a drumurilor, de preparare si punere în operă a betoanelor de ciment, de preparare si punere în operă a mixurilor asfaltice, de compactare, de încărcare, de transport mecanic si pneumatic, a boghiurilor turnate si sudate pentru vagoane de cale ferată, a pieselor de schimb, a pieselor turnate, forjate, prelucrate mecanic, a sculelor si verificatoarelor, inclusiv servicii si asistentă tehnică, efectuarea operatiunilor de comert exterior, engineering, colaborare directă cu bănci de comert exterior, efectuarea operatiunilor de fond valutar, putând participa si conveni la operatiuni de credit.

4. Pietele relevante aferente concentrării economice analizate au fost definite ca fiind:

- piata masinilor si echipamentelor pentru constructii si lucrări de drumuri rutiere;

- piata utilajelor terasiere;

- piata utilajelor pentru depozitarea, păstrarea si punerea în operă a betoanelor;

- piata transportului pneumatic-suflante, pe întreg teritoriul României.

5. Segmentele detinute de Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi pe pietele relevante sunt de fapt cotele de piată detinute de Societatea Comercială “Nicolina” - S.A. Iasi pe aceste piete, anterior realizării concentrării economice, si anume:

- 9% pentru masini si echipamente pentru constructii si lucrări de drumuri rutiere;

- 18% pentru utilaje terasiere;

- 16% pentru utilaje pentru depozitarea, prepararea si punerea în operă a betoanelor;

- 19% pentru transport pneumatic-suflante.

6. Prin concentrarea economică realizată, segmentele de piată detinute de Societatea Comercială “Nicolina” - S.A. Iasi pe pietele relevante definite nu se modifică, deoarece, anterior realizării acestei concentrări economice, Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi nu a fost prezentă pe aceste piete.

7. Pe pietele relevante, pe întregul teritoriu al României, oferta este reprezentată de Societatea Comercială

“Nicolina” - S.A. Iasi, alături de alti producători interni si de importuri.

8. Cererea de masini si echipamente pentru constructii si lucrări de drumuri rutiere, utilaje terasiere, utilaje pentru depozitarea, prepararea si punerea în operă a betoanelor si utilaje pentru transport pneumatic-suflante este reprezentată de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea, în principal, în domeniul constructiilor.

9. Prin realizarea operatiunii de concentrare economică, structura pietelor relevante nu suferă modificări cu efecte anticoncurentiale.

10. Realizarea operatiunii de concentrare economică va conduce la ridicarea calitătii produselor realizate de Societatea Comercială “Nicolina” - S.A. Iasi, ca urmare a realizării programului de investitii1).

11. Operatiunea de concentrare economică realizată de Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi, prin dobândirea controlului la Societatea Comercială “Nicolina” - S.A. Iasi, nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca effect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei.

12. Prin operatiunea de concentrare economică realizată nu este afectată concurenta, deoarece, anterior dobândirii controlului asupra Societătii Comerciale “Nicolina” - S.A. Iasi, Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi nu a fost prezentă pe nici una dintre pietele relevante.

13. Analizând această concentrare economică, se constată că nu se întrevăd posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piată,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale pct. 124 lit. a) din Partea a II-a cap. II - Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se admite operatiunea de concentrare economică notificată, realizată prin dobândirea controlului de către Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi asupra Societătii Comerciale “Nicolina” - S.A. Iasi.

Art. 2. - Decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Asociatiei Salariatilor Nicolina Iasi.

Art. 3. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 4. - Prezenta decizie se aplică de la data comunicării sale părtii implicate.

Art. 5. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 6. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizie la:

Partea achizitoare

Denumirea: Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi

Sediul legal: Municipiul Iasi, str. Mitropolit

Varlaam nr. 54, pavilion administrativ, camera 10, etajul 1, cod 6600

Telefon: 0232/230.784

Fax: 0232/230.350

Reprezentant legal: Dl Dan Constantin Bliuc.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 16 octombrie 2002.

Nr. 380.


1) Din surse proprii sau din surse atrase în numele său, pe o durată de 5 ani, începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, investitii prin aport la capitalul social în valoare totală de 1.400.000 USD.