MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 857         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.274. - Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E III 1 Brodina si E III - 3 Cuejdiu, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Ramco România” S.R.L., Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Europa Oil & Gas Limited si Millennium International Resources Corporation Limited

 

1.275. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III - 4 Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Ramco România” S.R.L., Europa Oil & Gas Limited si Millennium International Resources Corporation Limited

 

1.288. - Hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “SACET-PROD” - S.A. Berbesti din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a comunei Berbesti, judetul Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

471. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea si confirmarea prezentei septicemiei hemoragice virale - SHV - si necrozei hematopoetice infectioase - NHI - la pesti

 

482. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile ce trebuie aplicate la elaborarea planului de urgentă pentru febra aftoasă

 

939. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E III - 1 Brodina si E III - 3 Cuejdiu, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Ramco România” - S.R.L., Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Europa Oil & Gas Limited si Millennium International Resources Corporation Limited

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E III - 1 Brodina si E III - 3 Cuejdiu, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Ramco România” - S.R.L., Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Europa Oil & Gas Limited si Millennium International Resources Corporation Limited, în calitate de concesionar, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare pe data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.274.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III - 4 Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Ramco România” - S.R.L., Europa Oil & Gas Limited si Millennium International Resources Corporation Limited

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III - 4 Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Ramco România” - S.R.L., Europa Oil & Gas Limited si Millennium International Resources Corporation Limited, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare pe data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.275.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resursele Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “SACET-PROD” - S.A. Berbesti din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a comunei Berbesti, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “SACET-PROD” - S.A. Berbesti, reprezentând un număr de 3.389 actiuni nominative, în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a comunei Berbesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Berbesti.

Art. 2. - (1) Comuna Berbesti exercită prin consiliul local toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “SACET-PROD” - S.A. Berbesti.

(2) Reprezentantii comunei Berbesti în Adunarea generală a actionarilor din Societatea Comercială “SACET-PROD” - S.A. Berbesti sunt numiti si revocati

prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul Autoritătii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.288.

 

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI

SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea si confirmarea prezentei septicemiei hemoragice virale SHV - si necrozei hematopoetice infectioase - NHI - la pesti

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 159.465 din 16 septembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea si confirmarea prezentei septicemiei  hemoragice virale SHV - si necrozei hematopoetice infectioase - NHI – la pesti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 471.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea si confirmarea prezentei septicemiei hemoragice virale - SHV - si necrozei hematopoetice infectioase - NHI - la pesti

 

PREVEDERI GENERALE

 

Art. 1. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se prevăd:

a) liniile directoare si reglementările minime care se aplică planurilor de prelevare si metodelor de diagnostic pentru detectarea si confirmarea prezentei septicemiei hemoragice virale - SHV - si necrozei hematopoetice infectioase - NHI;

b) integrarea dispozitiilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 494/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 21 martie 2002, cu privire la agrearea si mentinerea agreării zonei si a unitătilor în zonele neagreate;

c) stabilirea dispozitiilor care vizează diagnosticul correct al SHV si NHI si recunoasterea oficială a statutului de zonă agreată si unitate agreată în zonă neagreată, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 494/2001;

d) stabilirea conduitei autoritătilor responsabile cu controlul SHV si NHI si personalului de laborator care realizează testele pentru aceste boli. În consecintă, accentul este pus pe procedurile de prelevare, principiile si aplicatiile testelor de laborator si evaluarea rezultatului acestora, precum si pe tehnicile de laborator în detaliu. Totusi, la nevoie, laboratoarele pot să aducă modificări la testele descrise în această anexă sau să utilizeze teste diferite, cu conditia să fie dovedite o sensibilitate si o specificitate echivalente.

Partea I cuprinde planurile de prelevare si metodele dediagnostic pentru supravegherea SHV si NHI cu scopul de a obtine mentinerea statusului de zonă agreată sau unitate agreată în zonă neagreată. Partea a II-a descrie procedeele de diagnostic pentru confirmarea SHV si NHI în caz de suspiciune. Partea a III-a cuprinde criteriile si liniile directoare aplicabile unui program de inspectie sanitară veterinară oficială care să dovedească absenta anterioară a SHV si/sau NHI. Partea a IV-a furnizează recomandări asupra procedurilor de titrare a virusurilor NHI si SHV în scopul verificării sensibilitătii culturilor celulare la infectie. În partea a V-a sunt enumerate acronimele si abrevierile.

 

PARTEA I

Planurile de prelevare si metodele de diagnostic pentru supravegherea septicemiei hemoragice virale SHV - si necrozei hematopoetice infectioase - NHI - la pesti pentru obtinerea si mentinerea agreării unei zone

sau unei unităti dintr-o zonă neagreată

 

CAPITOLUL I

Inspectii si prelevare

 

Art. 2. - Dispozitii generale relative la inspectiile sanitare veterinare clinice, la colectarea si selectionarea probelor pentru supravegherea zonelor sau unitătilor situate în zone neagreate, în scopul obtinerii sau mentinerii agreării pentru SHV si/sau NHI

a) Inspectiile sanitare veterinare clinice si prelevările de tesuturi de peste si/sau lichid ovarian se efectuează în zone sau unităti situate în zone neagreate, în vederea obtinerii sau mentinerii agreării pentru SHV si/sau NHI, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 494/2001. Alte detalii sunt prezentate în art. 3-5.

Schemele de inspectie si recoltare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 nu se aplică unor unităti noi sau unitătilor care acum încep activitatea cu peste, icre sau lapti care provin din zone agreate sau din unităti agreate situate în zone neagreate, cu conditia ca ele să îndeplinească cerintele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 494/2001.

b) Inspectiile clinice trebuie să fie efectuate în cursul perioadei cuprinse între lunile octombrie si iunie sau când temperatura apei este inferioară celei de 14sC. Atunci când unitătile trebuie să facă obiectul unei inspectii clinice de două ori pe an, intervalele dintre inspectii trebuie să fie de cel putin 4 luni. Toate unitătile de productie (bazine, cuve, viviere etc.) trebuie să fie supuse unei inspectii destinate să stabilească prezenta de pesti morti, agonici sau cu

comportament anormal. O atentie particulară trebuie să fie acordată punctului de evacuare a apei, unde pestii agonici au tendinta să se acumuleze în curentul de apă.

c) Pestii care se prelevează sunt selectionati după cum urmează:

1. dacă sunt prezenti păstrăvi curcubeu, singurii care se prelevează sunt acestia; dacă acestia nu sunt prezenti, prelevarea se compune din toate speciile prezente, în măsura în care aceste specii sunt sensibile la virusurile SHV si/sau NHI si în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 494/2001; în probă speciile trebuie să fie reprezentate proportional;

2. dacă mai mult de o sursă de apă este utilizată pentru productia de peste, în proba prelevată trebuie să fie inclusi pestii care să reprezinte toate sursele de apă;

3. dacă sunt pesti în agonie, cu comportament anormal sau pesti morti recent, dar nu descompusi, acestia trebuie selectionati în primul rând; dacă acesti pesti nu sunt prezenti, proba prelevată trebuie să fie compusă din pesti cu aspect anormal, aparent sănătosi, din toate zonele din unitate, astfel ca toate clasele de vârstă să fie reprezentate proportional în probă.

Art. 3. - Dispozitii specifice, incluzând colectarea probelor, relative la supravegherea zonelor sau unitătilor din zonele neagreate, în scopul obtinerii agreării pentru SHV si/sau NHI

a) O zonă sau o exploatatie dintr-o zonă neagreată, plasată sub controlul serviciilor sanitare veterinare, poate obtine agrearea pentru SHV si/sau NHI cu conditia să se supună unuia dintre următoarele două programe:

1. Modelul A - Program de supraveghere pentru 2 ani.

După cel putin 2 ani de absentă a unui semn clinic de SHV si/sau NHI, toate unitătile dintr-o zonă sau orice unitate dintr-o zonă neagreată destinată agreării trebuie să facă obiectul unei inspectii sanitare veterinare de două ori pe an, timp de 2 ani. În timpul acestei perioade de control de 2 ani care precede obtinerea agreării, absenta oricărui semn clinic de SHV si/sau NHI trebuie să fie continuă, iar prelevările de probe să se efectueze în conformitate cu anexa nr. 1. În plus, probele trebuie să fie selectionate, prelucrate si examinate conform dispozitiilor art. 2-5, iar examenele de laborator trebuie să fie negative pentru SHV si/sau NHI; sau

2. Modelul B - Program de supraveghere pentru 2 ani, cu o mărime redusă a probei prelevate. Ca urmare a unui program de inspectii sanitare veterinare oficiale care poate dovedi absenta SHV si/sau NHI pentru cel putin 4 ani, toate unitătile din zonă sau orice unitate dintr-o zonă neagreată, destinată agreării, trebuie să facă obiectul unei  inspectii sanitare veterinare de două ori pe an, timp de 2 ani.

În cursul acestei perioade care precedă obtinerea agreării, absenta semnelor clinice sau a altor semne de SHV si/sau NHI trebuie să fie continuă, iar probele se prelevează pentru examen în conformitate cu anexa nr. 2. În plus, prelevările trebuie să fie selectionate, pregătite si examinate conform dispozitiilor art. 2-5, iar examenele de laborator să fie negative pentru SHV si/sau NHI.

Pentru ca un program de inspectii sanitare veterinare să fie recunoscut de către serviciile sanitare oficiale ca făcând dovada absentei anterioare a SHV si/sau NHI, trebuie să îndeplinească si să respecte criteriile stabilite în partea a III-a.

b) Dispozitii speciale sunt aplicabile în unitătile nouagreate si în unitătile care încep activitatea cu pesti, icre

sau lapti provenind dintr-o zonă agreată sau dintr-o unitate agreată dintr-o zonă neagreată.

Unitătile noi sau unitătile care îsi încep activitatea cu pesti, icre sau lapti provenind dintr-o zonă agreată sau unitate agreată din zonă neagreată pot obtine agrearea în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 494/2001. În consecintă, dispozitiile de prelevare sunt stabilite în conformitate cu modelele A si B prevăzute la lit. a) de mai sus.

Art. 4. - Program de supraveghere pentru mentinereaagreării pentru SHV si/sau NHI

            În scopul mentinerii agreării într-o zonă sau într-o unitate dintr-o zonă neagreată pentru SHV si/sau NHI, inspectiile si prelevarea probelor pentru examen trebuie să se efectueze în conformitate cu anexa nr. 3. Probele trebuie să fie selectionate, pregătite si examinate în conformitate cu dispozitiile art. 2-5, iar rezultatele examenelor de laborator să fie negative pentru SHV si/sau NHI.

Art. 5. - Pregătirea si expedierea probelor de peste a) Înainte de a fi expediate sau transferate către laborator, se prelevează de la pesti organe sau fragmente de organe cu ajutorul instrumentelor de disectie si se transferă

în tub de plastic steril continând mediu de transport mediu de culturi celulare cu 10% ser fetal bovin si antibiotice. Se recomandă combinatia de 200 UI penicilină, 200 µg streptomicină si 200 µg kanamicină/ml, dar în aceeasi măsură pot fi utilizate si alte antibiotice cu eficacitate demonstrată. Tesuturile pentru examinat sunt splina, rinichiul anterior si, după caz, cordul sau encefalul. În anumite cazuri trebuie examinat lichidul ovarian, în conformitate cu anexele nr. 1-3. Lichidul ovarian sau fragmente de organe de la maximum 10 pesti - anexele nr. 1-3 pot fi comasate într-un tub steril continând 4 ml mediu de transport si care să reprezinte un esantion (pool) global.

Tesuturile din fiecare pool trebuie să fie în cantitate de cel putin 0,5 g.

b) Tuburile cu probe se introduc într-un recipient izolat, de exemplu o cutie de polistiren cu peretii grosi, cu o cantitate suficientă de gheată, care să garanteze refrigerarea probelor pe timpul transportului până la laborator. Trebuie evitată congelarea probelor. Temperatura probei pe timpul transportului nu trebuie să depăsească 10sC, recipientul de transport trebuie să mai contină gheată când ajunge la destinatie, iar blocul refrigerator trebuie să fie partial sau total congelat.

c) Examenul virusologic trebuie să înceapă imediat sau cât mai curând posibil, cel târziu în 48 de ore de la prelevarea probelor. În cazuri exceptionale, de exemplu atunci când pestii provin din zone îndepărtate, fără posibilitate de expediere zilnică, examenul virusologic poate fi efectuat în 72 de ore de la colectarea materialului de examinat, cu conditia ca acesta să fie protejat cu mediu de transport, iar conditiile de temperatură pe timpul transportului să fie cele indicate mai sus. Se pot expedia si pesti vii. Conditiile de ambalare si etichetare trebuie să respecte reglementările nationale sau internationale în vigoare în materie de transport, dacă este cazul.

Art. 6. - Colectarea de material suplimentar pentru diagnostic

De comun acord cu Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, si alte probe pot fi colectate si pregătite în vederea examenelor suplimentare.

 

CAPITOLUL II

Prepararea probelor în vederea examenului virusologic

 

Art. 7. - Congelarea în cazuri exceptionale Dacă există dificultăti obiective, precum conditii climaterice defavorabile, zile nelucrătoare, probleme de laborator, care împiedică inocularea celulelor în primele 48 de ore de la colectarea probelor de tesut, este admis ca probele să fie congelate în mediu de cultură la –20şC sau la o temperatură inferioară, iar examenul virusologic să se efectueze într-o perioadă de 14 zile. Totusi proba nu poate fi congelată si decongelată decât o singură dată înaintea examinării. Este necesar să se tină un registru în care să fie mentionate cauzele fiecărei congelări a probelor de tesut, de exemplu furtuni, linii celulare moarte etc.

Art. 8. - Omogenizarea organelor

În laborator, tesuturile trebuie să fie complet omogenizate cu ajutorul unui stomaker sau cu mojar si nisip steril, după care produsul se introduce în mediul de transport original. Dacă proba este compusă din pesti întregi mai mici de 4 cm lungime, acestia se fragmentează cu foarfecele steril după ce se elimină coada din spatele anusului. Dacă proba este constituită din pesti cu dimensiuni de 4-6 cm, se colectează viscerele si rinichiul. Dacă pestii sunt mai mari de 6 cm, tesuturile se recoltează conform prevederilor cap. I art. 4. Probele de tesut se reduc la fragmente mici cu ajutorul foarfecelui steril sau bisturiului, se omogenizează si se introduc în mediul de transport, asa cum s-a mentionat mai sus. Raportul final între materialul tisular si mediul de transport trebuie să fie de 1:10.

Art. 9. - Centrifugarea omogenatului

a) Omogenatul este centrifugat în centrifugă cu răcire, la o temperatură cuprinsă între 2-5şC la 2.000-4.000 x g, timp de 15 minute, iar lichidul supernatant este colectat si tratat, fie 4 ore la 15şC, fie peste noapte la 4sC, cu antibiotice; de exemplu, 1 mg gentamicină/ml poate fi foarte util în acest stadiu. Dacă proba a fost expediată în mediu de transport - adică sub antibiotic -, tratamentul lichidului supernatant nu mai este necesar. Tratamentul cu antibiotic vizează împiedicarea contaminării bacteriene a probei si face inutilă filtrarea prin filtru cu membrană. Dacă lichidul supernatant colectat este congelat la –80şC în curs de 48 de ore de la prelevarea probei, acesta poate fi utilizat o singură dată pentru examen virusologic.

b) Dacă există dificultăti obiective - incubator defect, probleme cu mediile de cultură celulare - care împiedică inocularea celulelor în primele 48 de ore de la prelevarea probelor de tesut, este admis ca lichidul supernatant să fie congelat la –80şC, iar examenul virusologic să fie executat în maximum 14 zile. Înainte de a inocula celulele, se amestecă supernatantul cu părti egale cu un pool de antiser contra serotipurilor indigene de virus al necrozei  pancreatice infectioase - NPI -, diluat într-o manieră adecvată si incubat timp de minimum o oră la 15şC sau maximum 18 ore la 4şC. Titrul antiserului trebuie să fie cel putin 1/2.000 într-un test de neutralizare a plajelor cu 50% reducerea plajelor. Tratamentul efectuat prin inocularea cu ser antivirus NPI la culturile celulare - virus care în anumite regiuni din Europa este prezent în 50% din probele de peste - vizează împiedicarea aparitiei unui efect citopatic dat de NPI în respectivele culturi celulare. Acest tratament permite reducerea duratei examenului virusologic, astfel ca numărul de cazuri în care apare efectul citopatic să fie considerat ca un indicator potential de SHV si/sau NHI. Atunci când probele provin dintr-o unitate considerate indemnă la NPI, tratamentul cu ser antivirus NPI poate fi omis.

 

CAPITOLUL III

Examinarea virusologică

 

Art. 10. - Culturile celulare si mediile de cultură a) Linii celulare Bluegill fry - BF2 - sau Rainbow trout gonad - RTG2 - si Epithelioma papulosum cyprini EPC - sau Fathead minnow - FHM - sunt crescute la temperaturi de 20-30şC în mediu corespunzător, de exemplu Eagle’s MEM sau modificări ale acestuia, cu un supliment de ser fetal bovin de 10% si antibiotice în concentratii standard.

b) Când celulele sunt cultivate în sisteme închise, este recomandat ca mediul să fie tamponat cu bicarbonat de

sodiu. Mediul folosit pentru cultivarea celulelor în sisteme deschise poate fi tamponat cu Trishidroximetil aminometan Tris-HCI, 23 mM si bicarbonat de sodiu, 6 mM; pH-ul trebuie să fie 7,6 ± 0,2.

c) Culturile celulare folosite pentru inocularea cu omogenat de tesuturi trebuie să fie tinere, 4-48 de ore, si în faza de crestere, neconfluente, la inoculare.

Art. 11. - Inocularea culturilor celulare a) Suspensia de organe tratată cu antibiotice este inoculată pe culturi celulare în două dilutii, de exemplu dilutia primară si în plus o dilutie de 1:10 din aceasta, rezultând dilutii finale ale omogenatului de organe în mediul de culturi celulare de 1:100 si, respectiv, 1:1.000, în scopul prevenirii interferentei omologilor. Cel putin două linii celulare trebuie să fie inoculate în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a). Raportul dintre volumul inoculului - suspensia de organe tratată cu antibiotice - si volumul mediului de culturi celulare trebuie să fie de aproximativ 1:10.

b) Pentru fiecare dilutie si fiecare linie celulară trebuie să fie utilizată o suprafată de aproximativ 2 cm2, corespunzând unui godeu dintr-o placă cu 24 de godeuri.

Folosirea plăcutelor cu godeuri este recomandată, dar sunt acceptate, de asemenea, si alte suporturi cu suprafată de crestere similară sau mai mare.

Art. 12. - Incubarea culturilor celulare

a) Culturile celulare inoculate sunt incubate la temperatura de 15şC pentru 7-10 zile. Dacă culoarea mediului culturilor celulare virează de la rosu la galben, indicând o acidifiere a mediului, se va ajusta pH-ul mediului cu solutie sterilă de bicarbonat de sodiu sau substante   echivalente, pentru a asigura susceptibilitatea culturii celulare la infectie.

b) La fiecare 6 luni sau dacă este suspectată scăderea susceptibilitătii celulare, se va efectua calcularea titrului stocurilor de virusuri înghetate pentru SHV si NHI, pentru a verifica susceptibilitatea culturilor celulare la infectie. O procedură recomandată este prezentată în partea a IV-a.

Art. 13. – Microscopia Culturile celulare inoculate trebuie să fie inspectate zilnic sau cel putin de trei ori pe săptămână, cu scopul de a urmări aparitia efectului citopatic, cu un grosisment între 40 x la 150 x. Dacă efectul citopatic este evident, se începe imediat procedura de identificare a virusului în conformitate cu partea I cap. IV.

Art. 14. - Subcultivarea

a) Dacă nu se produce nici un efect citopatic în prima incubatie de 7-10 zile, se procedează la o subcultivare

pe culturi celulare proaspete, utilizându-se o suprafată celulară similară cu cea din cultura primară.

b) Cantitatea de mediu - lichid supernatant – care provine din toate culturile/godeurile ce constituie cultura primară este adunată într-un pool pentru fiecare linie celulară, la 7-10 zile după inoculare. Esantioanele - pool-urile sunt apoi inoculate pe culturi celulare omoloage, nediluat si diluat 1/10, rezultând în final dilutii ale supernatantului de 1:10 si 1:100, astfel cum este descris în art. 11. Părti de 10% din mediul ce constituie cultura primară sunt inoculate direct într-un godeu cu culturi celulare proaspete, subcultivare godeu la godeu. Inocularea poate fi precedată de o preincubare a dilutiilor cu antiser contra virusului NPI în dilutii corespunzătoare, în conformitate cu cap. II art. 9.

c) Incubarea următoare, timp de 7-10 zile la 15şC, se face în conformitate cu art. 12.

d) Dacă se produce un efect citopatic toxic în primele 3 zile de incubatie, se poate realiza o subcultivare în acest stadiu, dar celulele trebuie să fie incubate 7 zile, urmată de o subcultivare cu durata de incubatie tot de 7 zile.

Atunci când se produce un efect citopatic toxic după 3 zile, celulele pot fi pasate o dată si incubate pentru a obtine un total de 14 zile de la prima inoculare. Nu trebuie să existe semne de toxicitate în cursul ultimelor 7 zile de incubatie.

e) Dacă se produce o contaminare bacteriană în ciuda tratamentului cu antibiotice, subcultivarea trebuie precedată de o centrifugare la 2.000-4.000 x g timp de 15-30 de minute, la temperatura de 2-5şC, si/sau de o filtrare a supernatantului cu un filtru - membrană cu procent scăzut de absorbtie a proteinei - de 0,45 µm. În plus fată de acest aspect, procedurile de subcultivare sunt aceleasi ca si cele care se aplică în cazul aparitiei efectului citopatic toxic.

 

CAPITOLUL IV

Identificarea virusului

 

Art. 15. - Teste de identificare virală

Dacă se observă aparitia de efect citopatic în culturile celulare, mediul de cultură - supernatantul - este colectat si examinat prin una dintre următoarele tehnici: neutralizare, imunofluorescentă, ELISA.

Dacă prin aceste teste nu se definitivează identificarea virusului într-o săptămână, supernatantul trebuie să fie trimis la un laborator national de referintă sau la laboratorul de referintă al Uniunii Europene pentru bolile pestilor, în vederea identificării imediate.

Art. 16. - Neutralizarea

a) Se îndepărtează celulele din supernatantul colectat, prin centrifugare la 2.000-4.000 x g sau filtrare prin membrană de 0,45 µm cu procent scăzut de absorbtie a proteinelor, si se diluează supernatantul 1:100 si 1:10.000 în mediu de culturi celulare.

b) Părti din cele două dilutii ale supernatantului sunt amestecate separat si incubate pentru 60 de minute la 15şC cu părti egale din următorii reagenti:

1. ser ce contine anticorpi anti virusul SHV la dilutie 1:50, vol:vol;

2. ser ce contine anticorpi anti virusul IHN la dilutie 1:50, vol:vol;

3. pool de antiser anti serotipurile indigene la virusul IPN la dilutie 1:50, vol:vol;

4. doar mediu - martor pozitiv.

c) 50 µl din fiecare amestec format din supernatantul cu virusul de identificat si ser se inoculează pe cel putin două culturi celulare si se incubează la 15şC. Se urmăreste aparitia efectului citopatic asa cum este descris în art. 13.

d) Unele tulpini de virus SHV nu reactionează la testele de neutralizare. Astfel de izolate trebuie să fie identificate prin imunofluorescentă - IF - sau ELISA.

e) Pot fi utilizate alternativ si alte teste de neutralizare cu eficientă dovedită.

Art. 17. - Imunofluorescenta – IF a) Pentru fiecare izolat viral care trebuie să fie identificat este necesar să se cultive cel putin 8 lamele sau echivalentul, cu celule la o densitate care să asigure o confluentă de aproximativ 60-90% după 24 ore de la cultivare. Linia celulară EPC este recomandată pentru acest scop datorită aderentei sale puternice la suprafetele de sticlă, dar pot fi folosite, de asemenea, si alte linii celulare cum sunt BF2, RTG2 sau FHM.

b) Virusul care trebuie să fie identificat se inoculează când celulele s-au prins pe suprafata de sticlă, la aproximativ o oră după tripsinizare, sau când culturile au fost incubate până la 24 ore. Patru culturi sunt inoculate la un raport volum la volum de 1:10 si patru culturi la un raport de 1:1.000. Acestea sunt apoi incubate la 15şC pentru 20-30 de ore.

c) După incubatie, culturile sunt clătite de două ori în mediu Eagle’s MEM fără ser fetal, se fixează în 80% acetonă rece si se colorează apoi prin tehnica de imunofluorescentă indirectă - IFAT. Primul strat de reagent este reprezentat de anticorpi monoclonali sau policlonali la o calitate de referintă. Al doilea strat de reagent este reprezentat de un antiser - antiimunoglobulinele utilizate în primul strat -, conjugat cu fluorocrom. Pentru fiecare dintre antiserurile testate se utilizează cel putin o cultură inoculată cu doză crescută si o cultură inoculată cu doză scăzută. Este necesară includerea în test a martorilor pozitivi si negativi. Este recomandată folosirea fluorocromilor fluorescein izotiocianat - FITC - sau tetrametil-rodamin-izotiocianat - TRITC.

d) Lamelele cu culturi celulare tratate cu reagentii de mai sus se montează în glicerol salin. Se examinează la microscop cu sursă de lumină ultravioletă - UV. Se utilizează oculare de 10 x sau 12 x si obiective de x 25 sau x 40 cu apertura mai mare de 0,7 si, respectiv, de 1,3.

e) Tehnica de IF descrisă mai sus este un exemplu.

Pot fi aplicate si alte tehnici de IF a căror eficacitate a fost dovedită: culturi celulare, fixare si anticorpi de referintă.

Art. 18. - ELISA

a) Godeurile din placa de microtitrare sunt căptusite peste noapte cu dilutii stabilite de fractiuni de imunoglobuline purificate provenite din seruri de referintă.

b) După spălarea godeurilor cu tampon fosfat salin PBS-Tween 20, virusul care trebuie identificat este pipetat

în godeuri în trepte de dilutie din 2 în 2 sau din 4 în 4 si se lasă să reactioneze cu anticorpii ce căptusesc placa, timp de 60 de minute la 37sC. După spălare cu tampon PBS-Tween 20, sunt adăugati anticorpii a căror specificitate corespunde cu cea a anticorpilor ce căptusesc godeurile si se lasă să reactioneze 60 de minute la 20şC. După o altă spălare ca mai sus se adaugă streptavidin conjugat cu peroxidază din hrean - HRP - si se lasă să reactioneze pentru o oră la 20şC. După ultima spălare, enzima legată este vizualizată folosindu-se un substrat ELISA corespunzător.

c) Reactia ELISA de mai sus cu biotină-avidină este un exemplu. Pot fi folosite si alte tipuri de ELISA cu eficientă dovedită.

 

PARTEA a II-a

Procedurile de diagnostic pentru confirmarea SHV si NHI în episoadele de boală

 

Art. 19. - Una sau mai multe dintre următoarele tehnici trebuie să fie efectuate pentru diagnosticul SHV si NHI:

A. izolare virală cu identificare serologică ulterioară;

B. izolare virală cu identificare serologică simultană;

C. alte tehnici de diagnostic (IFAT, ELISA).

Art. 20. - Confirmarea pentru prima dată a SHV sau NHI în ferme din zone agreate nu trebuie efectuată numai prin metoda C. Trebuie folosită, de asemenea, ori metoda A ori B.

Art. 21. - Probele de organe destinate examenului virusologic trebuie să fie însotite în anumite cazuri de material suplimentar în vederea efectuării examenelor bacteriologic, parazitologic, histologic sau a altor examene necesare diagnosticului diferential.

A. Izolare virală cu identificare serologică ulterioară

1. a) Selectia probelor: cel putin 10 pesti ce prezintă semne tipice de NHI sau SHV trebuie să fie selectati pentru examinare.

b) Pregătirea si expedierea probelor de peste: astfel cum este prevăzut în partea I cap. I art. 5.

c) Colectarea de material suplimentar pentru diagnostic: astfel cum este prevăzut în partea I cap. I art. 6.

2. Prepararea probelor în vederea examinării virusologice: astfel cum este prevăzut în partea I cap. II.

3. Examinarea virusologică: astfel cum este prevăzut în partea I cap. III.

4. Identificarea virusului: astfel cum este prevăzut în partea I cap. IV.

B. Izolare virală cu identificare serologică simultană

1. a) Selectia probelor: asa cum este prevăzut la lit. A pct. 1 lit. a).

b) Pregătirea si expedierea probelor de peste: astfel cum este prevăzut în partea I cap. I art. 5.

c) Colectarea de material suplimentar pentru diagnostic: astfel cum este prevăzut în partea I cap. I art. 6.

2. a) Omogenizarea organelor: astfel cum este prevăzut în partea I cap. II art. 8.

b) Centrifugarea omogenatului: omogenatul este centrifugat într-o centrifugă cu răcire la 2-5şC, la 2.000-4.000 x g, timp de 15 minute, iar supernatantul este colectat si tratat pentru 4 ore la 15şC cu antibiotice, de exemplu gentamicină 1mg/ml, sau filtrat prin membrană de 0,45 µm, cu procent scăzut de legare a proteinei.

c) Tratarea supernatantului cu antiser: suspensia de organe tratată cu antibiotice sau filtrată este diluată 1:10 si 1:1000 în mediu de culturi celulare, iar părti din acesta se amestecă si se incubează 60 de minute la 15şC cu părti egale din reagentii mentionati în partea I cap. IV art. 16.

3. a) Culturile celulare si mediile de cultură: astfel cum sunt prevăzute în partea I cap. III art. 10;

b) Inocularea culturilor de celule: cel putin două linii celulare sunt inoculate cu 50 µl din fiecare amestec virus-ser (preparat astfel cum este prevăzut la pct. 2 de mai sus). c) Incubarea culturilor celulare: astfel cum este prevăzută în partea I cap. III art. 12.

d) Microscopie

- culturile celulare inoculate sunt controlate zilnic la microscop, pentru verificarea aparitiei efectului citopatic, la o mărire de la 40 x la 150 x. Dacă efectul citopatic este împiedicat să apară de unul din antiserurile folosite, virusul poate fi considerat a fi identificat corespunzător;

- dacă nici unul dintre antiserurile folosite nu împiedică aparitia efectului citopatic, se procedează la identificarea virusului în conformitate cu cele prezentate în partea I cap. IV.

e) Subcultivarea: dacă nu se produce nici un efect citopatic în 7-10 zile, se procedează la o subcultivare plecând de la culturi inoculate cu lichid supernatant si mediu în conformitate cu lit. B pct. 2 c) si partea I cap. III art. 14.

C. Alte tehnici de diagnostic

1. Lichidul supernatant preparat astfel cum este indicat în partea I cap. II art. 9 poate fi supus unor tehnici de IFAT sau ELISA, în conformitate cu partea I cap. IV art. 17-18.

2. Aceste tehnici rapide trebuie să fie completate printr-un examen virusologic în 48 de ore după prelevare, în conformitate cu lit. A sau B, dacă:

a) a fost obtinut un rezultat negativ;

sau

b) a fost obtinut un rezultat negativ de la o prelevare reprezentând primul caz de NHI sau SHV într-o zonă agreată.

3. Materialul tisular poate fi supus si altor tehnici de diagnostic cum ar fi RT-PCR, IF pe sectiuni congelate sau imunohistochimie pe material tisular fixat în formol.

4. Aceste tehnici trebuie să fie întotdeauna însotite de inoculare pe culturi celulare de material tisular nefixat.

 

PARTEA a III-a

Demonstrarea absentei anterioare de SHV si/sau NHI în zone sau ferme din zone neagreate

 

Art. 22. - Linii directoare si criterii care se aplică unui program de inspectii sanitare veterinare oficiale (1) Un program de inspectii sanitare veterinare poate fi pus în aplicare doar în următoarele situatii:

a) după un program de eradicare a SHV si/sau NHI recunoscut oficial, care să cuprindă eliminarea tuturor pestilor din unitate, curătenie mecanică, dezinfectie si lăsarea pe uscat înainte de repopularea cu pesti din unităti agreate;

sau

b) în unităti piscicole în care nu a evoluat anterior nici o infectie legată de virusul SHV sau NHI.

(2) Programul de inspectii sanitare veterinare oficiale trebuie să se bazeze pe examinări clinice si examene de laborator.

(3) Programul trebuie să cuprindă două inspectii sanitare veterinare clinice anuale, în conformitate cu cele indicate în partea I.

(4) Cel putin la una dintre inspectiile anuale, la fiecare dintre unităti se prelevează 30 de probe de tesut de peste si/sau lichid ovarian. Probele sunt selectate, prelucrate si supuse unui examen de laborator în conformitate cu cele prevăzute în partea I cap. II si IV.

(5) Programul de inspectii sanitare veterinare trebuie să fie aplicat pentru cel putin 4 ani în toate unitătile din zonă sau într-o unitate dintr-o zonă neagreată, destinată să fie agreată.

(6) Pentru ca un program să fie recunoscut oficial, nu trebuie să se producă sau să fie detectat nici un caz de SHV sau NHI, nici ca infectie clinică, nici în urma unei izolări virale.

 

PARTEA a IV-a

Titrarea destinată verificării sensibilitătii culturilor celulare la infectie

 

Art. 23. - Procedurile recomandate pentru titrarea la care se face referire în partea I cap. III art. 12 sunt prezentate în continuare.

Art. 24. - Este necesar să se utilizeze cel putin două tulpini de virus SHV si o tulpină de virus NHI.

Tulpinile trebuie să fie reprezentative pentru principalele tulpini virale din Uniunea Europeană, de exemplu, în ceea ce priveste virusul SHV, o tulpină patogenă provenind de la păstrăvul curcubeu din apă dulce si o tulpină patogenă din mediul marin pentru calcan, iar în ceea ce priveste virusul NHI, o tulpină patogenă pentru păstrăvul curcubeu provenind din Europa. Este necesar să se utilizeze tulpini virale bine definite provenind din statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 25. - Tulpinile de referintă sunt disponibile în laboratoarele de referintă ale Uniunii Europene pentru bolile pestilor.

Art. 26. - Loturile de virus având un număr redus de pasaje pe culturi celulare sunt cultivate în flacoane de culturi celulare pe liniile BF2 sau RTG2 pentru virusul SHV si pe linia celulară EPC pentru virusul NHI. Trebuie să se utilizeze un mediu de cultură la care să se adauge cel putin 10% ser fetal. Este necesar să se utilizeze un indicator MOI, iar raportul dintre numărul de particule virale infectioase ce se adaugă la un număr cunoscut de cellule dintr-o cultură să fie sub 1.

Art. 27. - Atunci când efectul citopatic este total, virusul din supernatant este colectat prin centrifugarea culturilor celulare la 2000 x g pentru 15 minute, sterilizat prin filtrare printr-un filtru de membrană de 0,45 µm si distribuit în  criotuburi notate. Virusul este păstrat la o temperatură de-80şC.

Art. 28. - La o săptămână după înghetare 3 criotuburi cu câte o  tulpină virală fiecare sunt dezghetate în apă rece si titrate pe liniile celulare sensibile. Cel putin la fiecare 6 luni, sau dacă susceptibilitatea liniilor celulare se  ănuieste că a scăzut, fiecare tulpină virală este dezghetată si titrată.

Art. 29. - Procedura de titrare trebuie să fie descrisă în detaliu pentru ca aceeasi procedură să fie urmată de fiecare dată.

Art. 30. - Titrarea prin dilutie limită trebuie să cuprindă cel putin 6 replicări de fiecare serie de dilutie.

Titrurile sunt comparate cu titrurile obtinute anterior. Dacă titrul uneia dintre cele 3 tulpini virale scade cu un factor de 2 log sau mai mult, în raport cu titrul initial, linia celulară nu mai trebuie să fie utilizată în scop de supraveghere.

Art. 31. - Dacă liniile celulare sunt conservate în laborator, fiecare linie trebuie să fie examinată separat.

Art. 32. - Registrele cu evidentele de laborator trebuie să fie păstrate cel putin 10 ani.

 

PARTEA a V-a

Acronime si abrevieri

 

BF2 Bluegill fry (linie celulară)

ECP Efect citopatic

CRL Laborator de referintă al Comunitătii Europene pentru bolile pestilor

ELISA Test imunoenzimatic

EPC Epithelioma papulosum cyprini (linie celulară)

FHM Fathead minnow (linie celulară)

FITC Fluorescein izotiocianat

Hepes Acid N-2-hidroxietilpiperazină-N’-2-etan sulfonic

HRP Peroxidază din hrean

IF Imunofluorescentă

IFAT Test de imunofluorescentă indirectă

NHI Necroza hematopoietică infectioasă

NPI Necroza pancreatică infectioasă

MEM Mediu minim esential

MOI Multiplicity of infection (raportul dintre numărul de particule virale infectioase adăugate la un număr cunoscut de celule din cultură)

OPD Ortho phenilen diamine

PBS Tampon fosfat salin

RTG2 Rainbow trout gonad (linie celulară)

RT-PCR Reversed transcriptase polymerase chain reaction

Tris-HCI Tris-hidroximetil-aminometan-HCI

TRITC Tetrametil-rodamin-izotiocianat

SHV Septicemia hemoragică virală

Art. 33. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

Tabelul 1 A

 

Schema de inspectie si recoltare pentru zonele si fermele din zonele neagreate pentru o perioadă de control

de doi ani care precedă obtinerea statutului de agreare pentru SHV si/sau NHI

 

 

Numărul

inspectiilor

clinice pe an/doi ani

Numărul

examinărilor

de laborator

pe an/doi ani

Examenele de laborator pentru prezenta de virus1)

 

Numărul de pesti de diferite mărimi/organe

Numărul de reproducători/fluid ovarian

Zone si ferme continentale:

 

 

 

 

a) ferme cu reproducători

2

2

120 - prima inspectie2)

150 - a doua inspectie

30 - prima inspectie3)

0 - a doua inspectie3)

b) ferme doar cu reproducători

2

1

0

150 - prima sau a doua inspectie3)

c) Ferme fără reproducători

2

2

150 - prima si a doua inspectie

0

Zone si ferme costiere:

 

 

 

 

a) Ferme cu reproducători

2

2

120 - prima inspectie

150 - a doua inspectie

30 - prima inspectie3)

0 - a doua inspectie3)

b) Ferme de salmonide fără reproducători

2

2

30 - prima si a doua inspectie4)

0

c) Ferme cu specii de pesti, altele decât salmonide, fără reproducători

2

2

150 - prima si a doua inspectie

0

 

Număr maxim de pesti/pool: 10.


1) O probă cu număr redus de pesti, conform tabelului 1B, se poate recolta dacă sunt îndeplinite prevederile descrise în textul părtii a II-a si a III-a din prezenta normă sanitară veterinară.

2) Inspectii clinice.

3) În circumstante exceptionale, dacă este imposibil să se obtină lichid ovarian, se vor recolta organe.

4) Probele nu trebuie să fie colectate mai devreme de 3 săptămâni după transferul pestilor din apă dulce în apă marină.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

Tabelul 1 B

 

Schema de inspectie si recoltare pentru o perioadă de control de doi ani care precedă obtinerea statutului de agreare pentru SHV si/sau NHI în zone si ferme din zone neagreate, pentru care absenta anterioară a bolilor a fost oficial dovedită

 

 

Numărul

inspectiilor

clinice pe an/doi ani

Numărul

examinărilor

de laborator

pe an/doi ani

Examenele de laborator pentru prezenta de virus1)

 

Numărul de pesti de diferite mărimi/organe

Numărul de reproducători/fluid ovarian

Zone si ferme continentale:

 

 

 

 

a) ferme cu reproducători

2

2

120 - prima inspectie2)

150 - a doua inspectie

30 - prima inspectie3)

0 - a doua inspectie3)

b) ferme doar cu reproducători

2

1

0

150 - prima sau a doua inspectie3)

c) Ferme fără reproducători

2

2

150 - prima si a doua inspectie

0

Zone si ferme costiere:

 

 

 

 

a) Ferme cu reproducători

2

2

120 - prima inspectie

150 - a doua inspectie

30 - prima inspectie3)

0 - a doua inspectie3)

b) Ferme de salmonide fără reproducători

2

2

30 - prima si a doua inspectie4)

0

c) Ferme cu specii de pesti, altele decât salmonide, fără reproducători

2

2

150 - prima si a doua inspectie

0

 

Număr maxim de pesti/pool: 10.


1) Inspectii clinice.

2) În situatii exceptionale, dacă este imposibil să se obtină lichid ovarian, se pot recolta organe.

3) Probele nu trebuie să fie recoltate mai devreme de 3 săptămâni după transferul pestilor din apă dulce în apă marină.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

Tabelul 1 C

 

Schema de inspectie si recoltare pentru zonele si fermele din zone neagreate în scopul mentinerii statutului

de agreare pentru SHV si/sau NHI

 

 

Numărul

inspectiilor

clinice pe an/doi ani

Numărul de pesti în grupa de esantionare

pentru examinare de laborator1)

 

Numărul de pesti de diferite mărimi/organe

Numărul de reproducători/fluid ovarian

Zone si ferme continentale:

 

 

 

a) ferme cu reproducători

2

20 - prima sau a doua

inspectie

10 - prima inspectie sau a doua inspectie2)

b) ferme doar cu reproducători

2

0

30 - prima sau a doua

inspectie

c) Ferme fără reproducători

2

30

0

Zone si ferme costiere:

 

 

 

a) Ferme cu reproducători

2

20 - prima sau a doua

inspectie

10 - prima inspectie sau a doua inspectie2)

b) Ferme fără reproducători

1

303)

0

 

Număr maxim de pesti/pool: 10.


1) În zonele agreate probele trebuie să fie recoltate doar prin rotatie la 50% din ferme în fiecare an. În fermele agreate din zonele neagreate trebuie să fie recoltate în fiecare an.

2) În situatii exceptionale, dacă este imposibil să se obtină lichid ovarian, se pot recolta organe.

3) Probele nu trebuie să fie recoltate mai devreme de 3 săptămâni după transferul pestilor din apă dulce în apă marină.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile ce trebuie aplicate

la elaborarea planului de urgentă pentru febra aftoasă

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 159.840 din 26 septembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind criteriile ce trebuie aplicate la elaborarea planului de urgentă pentru febra aftoasă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 482.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind criteriile ce trebuie aplicate la elaborarea planului de urgentă pentru febra aftoasă

 

Art. 1. - Pentru a fi autorizate în baza măsurilor prevăzute la  art. 5 alin. (4) din Norma sanitară veterinară privind măsurile pentru controlul febrei aftoase, planurile de urgentă pentru febra aftoasă trimise Comisiei Europene de către autoritatea veterinară centrală a României trebuie să îndeplinească criteriile stabilite în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta recomandări stabilind note explicative referitoare la criteriile stabilite în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, recomandările la care se referă alin. (1).

Art. 3. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta acte legislative sau prevederi administrative suplimentare necesare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura aplicarea si respectarea prevederilor acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga total ori partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

CRITERII

privind planul de urgentă pentru febra aftoasă

 

Planul de urgentă pentru febra aftoasă trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

1. stabilirea unui centru de criză la nivel national care trebuie să coordoneze toate măsurile de control în România;

2. furnizarea unei liste a centrelor locale de control al bolilor, cu facilităti adecvate pentru a coordona măsurile de control la nivel local;

3. informatii detaliate privind personalul implicat în aplicarea măsurilor de control, calificările si responsabilitătile lui;

4. fiecare centru local de control al bolii trebuie să fie capabil să contacteze rapid persoane/organizatii care sunt implicate direct sau indirect într-un focar;

5. disponibilizarea de echipamente si materiale pentru a se efectua în mod corespunzător măsurile de control al bolii;

6. furnizarea de instructiuni detaliate care urmează să fie aplicate în caz de suspiciune sau confirmare a infectiei ori a contaminării, incluzând mijloace propuse pentru distrugerea carcaselor;

7. instituirea de programe de instruire pentru a mentine si a dezvolta calificarea practică si procedurile administrative;

8. laboratoarele de diagnostic trebuie să aibă facilităti pentru examinare post-mortem, capacitatea necesară pentru serologie, histologie etc. si trebuie mentinute îndemânările pentru un diagnostic rapid. Trebuie să fie făcute aranjamente pentru transportul rapid al probelor;

9. furnizarea de detalii referitoare la cantitatea de vaccin contra febrei aftoase, estimată a fi cerută în cazul reinstituirii vaccinării de urgentă; 10. elaborarea măsurilor care să asigure puteri legale, necesare pentru implementarea planului de urgentă.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. s) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 19 februarie 2001, astfel cum a fost modificată si completată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de eglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 249/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 28 februarie 2002.

Art. 3. - Departamentul inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale, Departamentul licente, autorizări, reglementări tehnice, Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pintilie

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 939.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Temei legal

 

Art. 1. - Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 5 lit. s) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.

 

SECTIUNEA a 2-a

Scop

 

Art. 2. - Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului legal de desfăsurare a activitătii de inspectie si control, în conditii de obiectivitate, transparentă si eficientă, efectuată de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii:

1. persoanelor juridice titulare de:

a) licente pentru activităti de transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;

b) autorizatii pentru înfiintarea, functionarea si modificarea unor capacităti de productie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;

c) autorizatii pentru proiectarea, executia si/sau exploatarea unor obiective/sisteme de productie, înmagazinare/stocare, transport, distributie, precum si a instalatiilor de utilizare în sectorul gazelor naturale;

2. persoanelor fizice autorizate pentru desfăsurarea activitătilor de proiectare, executie si exploatare în domeniile: productie, înmagazinare/stocare, transport, distributie si utilizarea gazelor naturale;

3. persoanelor fizice sau juridice, neautorizate/nelicentiate, în cazul în care desfăsoară activităti în sectorul gazelor naturale din categoria celor mentionate la pct. 1 si 2;

4. consumatorilor de gaze naturale, persoane fizice si juridice.

Art. 4. - Punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament va fi asigurată de către agentii constatatori ai ANRGN.

 

SECTIUNEA a 4-a

Terminologie

 

Art. 5. - Termenii utilizati în prezentul regulament sunt definiti în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Agenti constatatori

SECTIUNEA 1

Calitatea de agent constatator

 

Art. 6. - (1) În întelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul ANRGN împuternicit în acest sens.

(2) Continutul împuternicirii este prevăzut în anexa nr. 2.

 

SECTIUNEA a 2-a

Activitatea agentilor constatatori

 

Art. 7. - (1) Activitatea agentilor constatatori se desfăsoară în baza unui program anual, întocmit de

Departamentul inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale si aprobat de presedintele ANRGN.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) va fi completată, ori de câte ori este necesar, cu actiuni de control dispuse de Departamentul inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale si aprobate de presedintele ANRGN.

 

SECTIUNEA a 3-a

Competentele si obligatiile agentului constatator

 

Art. 8. - Agentii constatatori au în principal următoarele competente:

a) efectuarea de controale si inspectii la agentii economici care desfăsoară activităti în sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate, în vederea verificării modului de aplicare a reglementărilor emise în sectorul gazelor naturale;

b) solicitarea de informatii în legătură cu problemele care constituie obiectul controlului;

c) aplicarea măsurilor corespunzătoare când sunt constatate abateri, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) sigilarea si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârsirea contraventiilor în sectorul gazelor naturale;

e) informarea sefului ierarhic, în cel mai scurt timp, despre abaterile constatate în sectorul gazelor naturale cu ocazia exercitării activitătii de control;

f) luarea măsurilor de sistare a lucrărilor în cazul constatării abaterilor de la legislatia în vigoare, până la îndeplinirea conditiilor legale;

g) orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 9. - Agentii constatatori au următoarele obligatii:

a) să se legitimeze înainte de exercitarea activitătii de inspectie si control;

b) să efectueze controalele cu responsabilitate si obiectivitate;

c) să redacteze o notă de constatare cu ocazia fiecărei actiuni întreprinse;

d) să încheie procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor în cazul abaterilor de la reglementările din sectorul gazelor naturale.

Art. 10. - (1) În timpul efectuării actiunii de control agentii constatatori au acces, în conditiile legii, în incinta clădirilor, la instalatii, precum si în orice alt loc în perimetrul căruia sunt situate instalatiile de productie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, la instalatiile de GPL, GNCV si GNL.

(2) Pentru efectuarea controalelor si a inspectiilor persoanele juridice care desfăsoară activităti în sectorul gazelor naturale sunt obligate să pună la dispozitie agentilor constatatori toate documentele si actele specifice.

(3) Consumatorii de gaze naturale sunt obligati să permită accesul agentilor constatatori la instalatiile de utilizare.

 

CAPITOLUL III

Abateri de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

Art. 11. - (1) Constituie contraventii în sectorul gazelor naturale, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni, faptele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001.

(2) Abaterile de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, care potrivit legii constituie infractiuni, nu fac obiectul prezentului regulament si vor fi solutionate de organele abilitate, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Constatarea contraventiilor, aplicarea si executarea amenzilor

SECTIUNEA 1

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor

 

Art. 12. - (1) În sectorul gazelor naturale constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor urmează regimul general prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de agentii constatatori.

Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. - (1) În functie de gravitatea abaterii constatate, Departamentul inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale va înainta presedintelui ANRGN raportul de control prin care se propune suspendarea/retragerea autorizatiei/licentei contravenientului.

(2) Suspendarea/retragerea autorizatiei/licentei contravenientului va fi aprobată prin decizie a presedintelui ANRGN.

 

SECTIUNEA a 2-a

Executarea amenzilor

 

Art. 14. - (1) Plata amenzii contraventionale se va face în termenul prevăzut de lege.

(2) Dacă după expirarea termenului de plată contravenientul nu a achitat amenda, se va trece la punerea în executare a acesteia, prin comunicarea de către ANRGN la administratia financiară, conform modelului din anexa nr. 5.

            Art. 15. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării acestuia.

(2) Plângerea, însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la sediul ANRGN.

(3) ANRGN va transmite plângerea împreună cu dosarul cauzei la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

 

CAPITOLUL V

Notificarea abaterilor si evidenta documentelor

SECTIUNEA 1

Notificarea abaterilor

 

Art. 16. - Persoanele juridice autorizate si/sau licentiate, care îsi desfăsoară activitatea în sectorul gazelor naturale si care în exercitarea atributiilor specifice constată săvârsirea unor fapte ce constituie contraventii în sensul prezentului regulament, au obligatia să sesizeze ANRGN aspectele si împrejurările constatate.

Art. 17. - După primirea notificării ANRGN va proceda în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în vederea constatării săvârsirii contraventiei si aplicării, dacă este cazul, a sanctiunii corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

                                                                           Evidenta documentelor           

 

Art. 18. - (1) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor sunt documente cu regim special.

(2) Eliberarea documentelor cu regim special prevăzute la alin. (1) se face de către personalul Departamentului inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale, cu respectarea regulilor privind circuitul imprimatelor cu regim special.

(3) Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate se înscriu într-un registru special, în cadrul departamentului.

(4) Modelul registrului de evidentă a proceselor-verbale este prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Grupele teritoriale vor organiza propria evidentă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - În functie de natura contraventiilor, agentii constatatori pot colabora cu:

a) inspectorii pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului înconjurător, cu modificările ulterioare;

b) inspectorii pentru protectia muncii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, în conformitate cu prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată;

c) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si Biroul Român de Metrologie Legală, aflate în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor;

d) Inspectoratul de Stat în Constructii;

e) Ministerul Public, Ministerul de Interne;

f) alte organe competente, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. - Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către agentii constatatori atrage răspunderea disciplinară în conditiile legii.

Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

TERMINOLOGIE

 

În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

1. contraventie - faptă săvârsită cu vinovătie, stabilită si sanctionată prin lege, ordonantă, prin hotărâre a

Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

2. control - verificare permanentă sau periodică făcută într-un domeniu, în scopul cunoasterii conditiilor, modului de desfăsurare si rezultatelor unei activităti;

3. inspectie - control, verificare autorizată a unor activităti, obiective, instalatii, infrastructuri, a executării anumitor dispozitii, hotărâri etc.;

4. reclamatie - scrisoare, petitie, prin care o persoană fizică sau juridică solicită anumite lămuriri ori aduce învinuiri unei alte persoane fizice sau juridice, cu privire la activităti ce tin de sectorul gazelor naturale;

5. sesizare - actiunea de a sesiza si rezultatul ei.

Ceilalti termeni utilizati în regulament sunt definiti în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ÎMPUTERNICIRE

 

Doamna/Domnul, ……………. având functia de ……………., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 939/2002, cu modificările si completările ulterioare, este împuternicită/împuternicit:

1. să efectueze, în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor din sectorul gazelor naturale, controale si inspectii la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;

2. să constate si să sanctioneze contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001.

 

Presedinte,

…………..

Data eliberării

...

 

ANEXA Nr. 3*)

la regulament

PROCES - VERBAL Nr . . . .

de constatare si sanctionare a contraventiilor

 


*) Anexa nr. 3 la regulament este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

REGISTRU

de evidentă a proceselor-verbale

 

Nr. crt.

Nr. procesului-verbal

Data/Locul încheierii

procesului-verbal

Agentul constatator

Contraventia

constatată

Încadrarea

contraventiei

Numele si

prenumele/Denumirea

contravenientului

 

Domiciliul/

Sediul

contravenientului

Obiectii

Contraventia

principală

Contraventia

complementară

 

Achitarea amenzii

în 48 de ore

Achitarea amenzii

în termen de 15 zile

 

Depunerea contestatiei

Hotărâre

judecătorească

Comunicare către

administratia

financiară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

Către

Administratia Finaciară a

Adresa: ........

 

Vă transmitem alăturat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ...., din data de ..., prin care ......, domiciliat/cu sediul (numele/denumirea persoanei fizice/juridice) în .., str. .. nr. ...., bl. ...., sc. .., et. .., ap. ....., sectorul/judetul ..., cod unic de înregistrare ...... si nr. de ordine în registrul comertului . cod fiscal ...., a fost sanctionată contraventional, amenda fiind în cuantum de .... lei.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei a rămas definitiv la data de ... , prin trecerea termenului prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Conform prevederilor art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, procesul-verbal rămas definitiv constituie titlu executoriu.

Ca urmare, vă solicităm să procedati la punerea sa în executare, potrivit prevederilor legale.

 

Presedinte,

......