MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 828         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

589. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

852. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

593. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

856. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

141. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

1.180. - Hotărâre privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

371. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere

 

2.503/C. - Ordin al ministrului justitiei privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR

POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

Proiect de lege privind finantarea sănătătii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATULUI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2002, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

1.      “ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni”

2. Articolul I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - (1) Casa de Economii de Consemnatiuni C.E.C. - S.A. atrage, păstrează si fructifică economiile bănesti în lei si în valută ale persoanelor fizice, disponibilitătile bănesti în lei si în valută ale persoanelor juridice, efectuează plăti, schimb valutar si primeste sume spre consemnare.

(2) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. poate desfăsura activitătile permise băncilor, în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, cu autorizarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

(3) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. poate să acorde credite în lei si în valută si să îsi asume angajamente în numele persoanelor fizice, persoanelor juridice care întrunesc cumulativ conditiile de număr de personal si cifra de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru întreprinderile mici si mijlocii, precum si în numele administratiei publice centrale si locale.»

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. cu orice titlu, precum si dobânzile si câstigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentantilor legali ai acestora. Drepturile de creantă asupra sumelor depuse, dobânzilor si câstigurilor sunt imprescriptibile.»

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - Sunt scutite de taxe de timbru si orice alte taxe:

a) depunerile de economii, precum si dobânzile acordate persoanelor fizice de către Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.;

b) sumele reprezentând depunerile trecute pe numele mostenitorilor;

c) actiunile judiciare sau arbitrale, precum si orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2002.

Nr. 589.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 852.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil

pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 20 iunie 2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2002.

Nr. 593.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 856.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea depozitării semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit

pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează modul de acordare a licentei de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru semintele de consum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.

Art. 2. - Pentru garantarea integritătii semintelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licentelor de depozit si de gradare a semintelor de consum si se constituie Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu acordarea licentelor de depozit si autorizarea gradatorilor pentru semintele de consum, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Agentii economici care au în proprietate sau în administrare unul sau mai multe depozite pot solicita în scris acordarea licentei de depozit.

(3) În vederea acordării licentei de depozit pentru semintele de consum se înfiintează Comisia pentru acordarea licentelor de depozit, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică.

(4) Atributiile si modul de functionare ale comisiei prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Membrii Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit sunt numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, la propunerea directiei generale de specialitate din cadrul ministerului de resort.

(6) Comisia pentru acordarea licentelor de depozit este compusă din 15 membri care reprezintă ministerul de resort, asociatiile patronale si/sau agenti economici cu activitate în domeniul depozitării semintelor de consum.

(7) Ministerul de resort va disponibiliza din fondurile proprii sumele necesare pentru tipărirea licentelor de depozit si a certificatelor de depozit.

Art. 4. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile mentionate mai jos sunt definite astfel:

a) seminte de consum - seminte de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase si alte seminte destinate consumului uman, animal, industrializării si comercializării;

b) depozit - constructie, ansamblu de constructii, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic si utilizate special pentru depozitarea semintelor de consum;

c) depozitar - agent economic care are în proprietate sau administrează un depozit si căruia i s-a acordat licenta de depozit în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

d) depozitare - activitatea incluzând operatiunile de receptie, gradare, conditionare, păstrare si restituire a semintelor de consum;

e) deponent - persoana fizică sau juridică, proprietar al unei cantităti de seminte de consum pe care o predă direct sau prin reprezentantul său autorizat, în vederea depozitării la un depozitar, pentru care primeste în schimb unul sau mai multe certificate de depozit;

f) certificat de depozit - un document care constituie titlu de valoare, negociabil, la ordin, nominativ, emis de depozitar în schimbul primirii spre depozitare a semintelor de consum de la deponent si care poate fi transmis, după caz, prin cesiune sau prin simpla remitere;

g) activitate de gradare - activitate profesională de identificare si separare pe criterii de calitate a loturilor de seminte pentru consum, în vederea încadrării acestora în unul dintre gradele prevăzute în Manualul de gradare a semintelor de consum;

h) detinător de certificat de depozit - orice persoană fizică sau juridică care, în calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de către depozitar, la prima cerere, a semintelor de consum mentionate în certificatul de depozit, în schimbul acestui certificat;

i) licentă de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atestă că, pe o perioadă determinată, depozitarul îndeplineste conditiile tehnice si financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

j) pretul pietei - pretul format în conditiile concurentei deschise, libere, în care nici unul dintre agentii pietei nu poate influenta sau decide unilateral stabilirea nivelului si dinamicii acestuia, format pe baza raportului dintre cerere si ofertă;

k) punct de receptie a semintelor de consum - locul în care o persoană fizică sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminte de consum, o predă în vederea depozitării.

 

CAPITOLUL II

Licenta de depozit

SECTIUNEA 1

Acordarea licentei de depozit

 

Art. 5. - (1) Licenta de depozit se acordă, de Comisia pentru acordarea licentelor de depozit, agentului economic constituit în conditiile legii, pentru fiecare depozit aflat în proprietate sau în administrare, dacă sunt îndeplinite conditiile financiare si de performantă tehnică pentru gradare si depozitare, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.

(2) Verificarea si certificarea conditiilor financiare si tehnice se realizează de persoane fizice sau juridice specializate, abilitate în acest scop de ministerul de resort.

Art. 6. - (1) Licenta de depozit se eliberează contra unei taxe pentru acordarea licentei, care se face venit la bugetul de stat.

(2) Cuantumul taxei pentru acordarea licentei de depozit si actualizarea acestuia în functie de rata inflatiei se stabilesc anual, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrului finantelor publice, si cuprind costurile necesare emiterii licentei de depozit.

Art. 7. - Licenta de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit, cu posibilitatea prelungirii, în conditiile respectării prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 8. - Licenta de depozit se prelungeste, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăsi perioada de 3 ani, cu perceperea unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licentei de depozit, la data solicitării prelungirii.

Art. 9. - Licenta de depozit poate fi suspendată, anulată sau retrasă pentru situatiile si în conditiile mentionate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. - (1) În cazul propunerii de suspendare sau anulare a licentei de depozit, depozitarul licentiat, conform prezentei ordonante de urgentă, are posibilitatea să fie audiat de către Comisia pentru acordarea licentelor de depozit.

(2) Reprezentanti ai Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit vor controla depozitul la care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, iar depozitarul va presta activitatea de depozitare până la stingerea obligatiilor din contractele de prestări de servicii încheiate cu deponentii.

(3) Pe perioada suspendării licentei de depozit, activitatea de control se poate exercita si pentru semintele de consum transferate si depozitate în altă parte, indiferent dacă aceste produse sunt proprietatea deponentului sau a depozitarului.

Art. 11. - Depozitarul poate solicita retragerea propriei licente de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, în conditiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - În situatiile de suspendare, anulare sau expirare a licentei de depozit, depozitarul este obligat să transmită ministerului de resort certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii semintelor de consum deponentului, certificatele de depozit gresit completate si anulate, precum si certificatele necompletate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Tariful de depozitare

 

Art. 13. - (1) Depozitarul va afisa permanent, la loc vizibil, în spatii destinate relatiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate în cadrul operatiunilor de depozitare definite la art. 4 lit. d).

(2) Plata serviciilor prestate se face în bani sau în natură; pentru plata în natură contravaloarea se calculează la pretul pietei din momentul încheierii contractului de depozit.

Art. 14. - (1) Pentru serviciile de depozitare cu plata în avans perioada negociată nu va depăsi 12 luni.

(2) În situatia în care termenul de depozitare depăseste termenul negociat, deponentul va plăti tariful practicat de depozitar, la data restituirii semintelor de consum, pentru perioada care excede contractului de prestare de servicii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Asigurarea depozitarului

 

Art. 15. - (1) Fiecare depozitar este obligat să încheie un contract de asigurare a spatiilor de depozitare aflate în proprietatea sau în administrarea sa, precum si a semintelor de consum depozitate în aceste spatii.

(2) Contractele de asigurare se încheie separat, pentru spatiile de depozitare si semintele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, pentru următoarele riscuri: explozii, incendii, inundatii si cutremure.

(3) Depozitarul este obligat să plătească primele de asigurare pentru întreaga perioadă a depozitării semintelor de consum.

(4) Dreptul la despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a semintelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, în baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.

Art. 16. - (1) Depozitarul va păstra semintele de consum separat, în functie de gradul înregistrat în fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la receptie.

(2) Pe perioada depozitării semintelor de consum scăzămintele si perisabilitătile se determină conform prevederilor legale.

Art. 17. - Agentii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligati să accepte, în mod nediscriminatoriu, semintele de consum aduse spre depozitare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licenta de depozit.

 

CAPITOLUL III

Activitatea de gradare a semintelor de consum

SECTIUNEA 1

Sistemul national de gradare

 

Art. 18. - (1) Activitatea de gradare a semintelor de consum se organizează în cadrul Sistemului national de gradare a semintelor de consum, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, după consultarea organizatiilor reprezentative în domeniu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Se înfiintează Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes general si de utilitate publică, cu finantare din surse proprii.

(3) Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum este condusă de un consiliu format din reprezentanti ai ministerului de resort, ai patronatelor si ai organizatiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul productiei, depozitării, procesării, comercializării si standardizării semintelor de consum.

(4) Atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a

Emiterea licentei de gradator

 

Art. 19. - (1) Gradarea semintelor de consum se efectuează de către gradatori, autorizati prin acordarea unei licente de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului national de gradare a semintelor de consum.

(2) Gradatorii pot avea si calitatea de angajati ai societătilor comerciale care se ocupă cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a semintelor de consum.

(3) Gradarea semintelor de consum proprietate a depozitarului licentiat, se face de către un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia.

Art. 20. - (1) Gradarea se efectuează la punctele de receptie a semintelor de consum.

(2) Manualul de gradare a semintelor de consum se aprobă la propunerea Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Manualul de gradare a semintelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

CAPITOLUL IV

Certificatul de depozit

SECTIUNEA 1

Cerinte privind tipărirea, emisiunea si continutul certificatului de deposit

 

Art. 21. - (1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, înseriat de ministerul de resort si pus la dispozitia depozitarilor.

(2) Ministerul de resort comandă tipărirea certificatelor de depozit si tine evidenta acestora.

(3) Tipărirea certificatelor de depozit se finantează de la bugetul de stat prin bugetul ministerului de resort.

Art. 22. - Depozitarii eliberează deponentilor certificate de depozit, pentru semintele de consum predate de acestia si depozitate, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 23. - (1) Certificatul de depozit este transmisibil, fără limite sau restrictii.

(2) Certificatul de depozit reprezintă titlu executoriu pentru cantitatea semintelor de consum înscrisă în acesta.

(3) Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.

(4) Pentru depozitarea semintelor de consum peste termenul prevăzut la art. 14 alin. (1) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit.

Art. 24. - Certificatul de depozit poate servi la constituirea unei garantii reale mobiliare asupra semintelor de consum depozitate, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 25. - (1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

(2) Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă trebuie să contină, sub sanctiunea nulitătii, următoarele mentiuni:

a) seria si numărul certificatului de depozit;

b) denumirea si sediul depozitarului, numărul licentei de depozit, codul unic de înregistrare, adresa depozitului;

c) date pentru identificarea deponentului si semnătura lui;

d) data emiterii certificatului de depozit si perioada depozitării semintelor de consum;

e) denumirea semintelor de consum si cantitatea predată;

f) tipul, anul recoltei, clasa si gradul semintelor de consum predate;

g) tariful serviciilor prestate si, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans;

h) semnătura si stampila depozitarului;

i) o sectiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia, precum si pentru constituirea garantiei reale mobiliare asupra semintelor de consum depozitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înregistrarea certificatelor de deposit

 

Art. 26. - (1) Depozitarul este obligat să efectueze în registrul special al certificatelor de depozit înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, precum si la cantitătile de seminte de consum depozitate.

(2) Registrul si certificatele de depozit vor fi păstrate în conditii de maximă sigurantă.

Art. 27. - Ministerul de resort va tine evidenta certificatelor de depozit tipărite si distribuite depozitarilor, într-un registru special al certificatelor de depozit.

 

SECTIUNEA a 3-a

Restituirea si expedierea semintelor de consum

 

Art. 28. - La cererea detinătorului certificatului de depozit si în schimbul acestuia depozitarul este obligat să predea, în termen de 14 zile, semintele de consum depozitate, în conditiile de cantitate si calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea obligatiilor scadente de plată a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii. Costurile expedierii se suportă de către detinătorul certificatului de depozit.

 

CAPITOLUL V

Fondul de garantare pentru certificatele de deposit

 

Art. 29. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se înfiintează Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul este persoană juridică de drept public, cu finantare extrabugetară.

(3) Organizarea si functionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

(4) Sediul Fondului este în municipiul Bucuresti.

(5) Depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit au obligatia să depună în contul Fondului o cotă reprezentând 0,5% din valoarea de piată a semintelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit.

Art. 30. - (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii semintelor de consum înscrise în certificatele de depozit emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit.

(2) Fondul va compensa plata depozitelor, reprezentând contravaloarea semintelor de consum depozitate, atunci când acestea devin indisponibile.

(3) În sensul prezentei ordonante de urgentă, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă si executorie de începere a procedurii falimentului depozitarului.

(4) Detinătorii certificatului de depozit indisponibil vor primi de la Fond contravaloarea semintelor de consum specificate în certificatul de depozit, calculată la pretul pietei, la data solicitării restituirii semintelor de consum.

(5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea pierderilor financiare rezultate din certificatul de depozit indisponibil, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenti.

(6) În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor Fondul va despăgubi deponentii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.

Art. 31. - (1) Depozitarii sunt obligati să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponentilor.

(2) Contributiile la bugetul Fondului vor avea ca unică utilizare protejarea intereselor financiare ale deponentilor, în situatia în care depozitarii nu îsi îndeplinesc obligatiile prevăzute în contractele de prestări de servicii de depozitare, precum si obligatia de a restitui semintele de consum la solicitarea deponentului.

(3) Resursele financiare ale bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului se constituie din:

a) cote plătite de depozitari, reprezentând 0,5% din valoarea de piată a semintelor de consum depozitate si pentru care s-au eliberat certificate de depozit, conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă;

b) dobânzi încasate la depozitele constituite de Fond;

c) realizarea creantelor sale;

d) încasarea despăgubirilor din politele de asigurare din contractele prevăzute la art. 15;

e) venituri din investirea resurselor sale;

f) alte venituri, donatii, sponsorizări si altele asemenea.

(4) Resursele financiare prevăzute la alin. (3) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor directe ale Fondului.

(5) Fondul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat si obligatiuni emise de Banca Natională a României, băncile comerciale, administratiile si băncile centrale din tările membre ale Uniunii Europene si tările membre ale Organizatiei pentru Cooperare Economică si Dezvoltare.

(6) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă se stabileste plafonul minim si maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii semintelor de consum depozitate, ale Fondului.

(7) Sumele reprezentând cote de participare la constituirea Fondului sunt nerambursabile si vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare.

(8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăsi veniturile prevăzute la alin. (3) lit. e).

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 32. - (1) Faptele ce constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante de urgentă si modul de sanctionare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Constatarea săvârsirii faptelor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor. Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice.

Art. 33. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă ministerul de resort va elabora si va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.

Art. 35. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Ordonanta Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 39/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001;

c) orice dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 141.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Statutul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 privind functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 15 octombrie 1993, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.180.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, denumită în continuare A.S.A.S., este institutie publică specializată, de consacrare academică si coordonare stiintifică, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri extrabugetare. Sediul A.S.A.S. este în municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1.

(2) A.S.A.S. functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, fată de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, si colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Academia Română, Consortiul Universitătilor de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară, precum si cu alte ministere si institutii interesate în realizarea unor obiective în domenii specifice.

(3) A.S.A.S. coordonează activitătile de cercetare-dezvoltare din domeniile sale si are în subordine unităti organizate ca institute, statiuni si centre de cercetare-dezvoltare.

Art. 2. - (1) A.S.A.S. este for stiintific national de interes public în domeniile: agricultură, medicină veterinară, industrie alimentară, silvicultură si protectia mediului, denumite în continuare domeniile A.S.A.S.

(2) A.S.A.S. reuneste personalităti consacrate din domeniile prevăzute la alin. (1) si este continuatoarea traditiei de organizare si coordonare a activitătii de cercetare a Institutului de Cercetări Agronomice al României (ICAR) si a altor institutii din domeniu.

(3) A.S.A.S. functionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - A.S.A.S. exercită functiile de strategie, reprezentare, comunicare, administrare, evaluare, control, cooperare internatională si elaborare a cadrului functional, operational si financiar al cercetării stiintifice din domeniile sale.

Art. 4. - În vederea realizării functiilor sale A.S.A.S. are următoarele atributii principale:

a) fundamentează stiintific politicile agricole de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor; elaborează si realizează analize, proiecte, studii si lucrări de sinteză;

b) fundamentează stiintific si corelează politicile din domeniul cercetării-dezvoltării si al inovării cu prioritătile de dezvoltare economică si socială sustinute de ansamblul politicilor guvernamentale;

c) urmăreste si evaluează dezvoltarea stiintelor din domeniile profilului său, realizează prognoze si programe de dezvoltare si promovare a cunoasterii stiintifice, a conceptelor sistemice din domeniile A.S.A.S.;

d) organizează, îndrumă, coordonează si controlează activitatea de cercetare-dezvoltare si economico-financiară în unitătile din subordine; adoptă măsuri potrivit normelor legale pentru cresterea performantelor de management în cercetarea stiintifică si în activitatea de dezvoltare;

e) propune factorilor decizionali în finantarea activitătilor de cercetare obiectivele cercetării stiintifice ale programelor de cercetare din domeniile sale si actualizarea periodică a acestora;

f) contribuie la valorificarea rezultatelor cercetării prin transfer tehnologic al acestora în practică;

g) cooperează si asigură parteneriatul dintre unitătile de cercetare, învătământ si utilizatori în scopul realizării obiectivelor sale;

h) initiază si întretine relatii de colaborare cu beneficiarii potentiali ai activitătii de cercetare-dezvoltare;

i) propune si realizează, cu personal propriu si în colaborare, programe si proiecte de cercetare multidisciplinare si proiecte de dezvoltare rurală;

j) organizează manifestări stiintifice pe probleme de cercetare fundamentală si aplicativă;

k) acordă asistentă tehnică si consultantă de specialitate; participă la programele de pregătire profesională a agricultorilor;

l) realizează activităti de editare de cărti, brosuri, reviste, pliante;

m) organizează programe pentru formarea si dezvoltarea resurselor umane din cercetarea stiintifică si colaborează cu institutiile de învătământ superior pentru pregătirea prin masterat si doctorat, reconversie profesională si practică a studentilor;

n) organizează activităti de atestare a cercetătorilor si acordă, în conditiile legii, titluri academice si grade profesionale;

o) decernează premii si diplome pentru realizări deosebite în cercetarea stiintifică din domeniile sale, în conditiile legii;

p) reprezintă statul român în relatiile stiintifice internationale în domeniile sale de activitate;

q) participă în nume propriu la cooperarea tehnicostiintifică internatională si poate încheia direct contracte privind aceste activităti în conditiile legii;

r) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerului Educatiei si Cercetării si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului sinteze ale rezultatelor cercetării stiintifice si propuneri pentru valorificarea acestora.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Art. 5. - A.S.A.S. are în componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati. Numărul membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 181, iar numărul membrilor asociati este de maximum 92.

Art. 6. - (1) Membrii de onoare, membrii titulari si membrii corespondenti sunt alesi pe viată. În caz de condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate pentru o faptă intentionată gravă, Adunarea generală a

A.S.A.S. hotărăste excluderea acestora din rândul membrilor săi.

(2) Membrii titulari, membrii corespondenti, precum si membrii asociati sunt cetăteni români alesi dintre personalitătile stiintifice de prestigiu, care s-au distins prin activitate si realizări remarcabile în domeniile A.S.A.S.

(3) Membrii de onoare sunt cetăteni români si străini care s-au remarcat prin realizări si contributii la progresul domeniilor A.S.A.S.

(4) Membrii titulari ai Academiei Române din cadrul Sectiei de stiinte agricole si silvice sunt membri titulari ai A.S.A.S.

(5) Membrii corespondenti ai Academiei Române din cadrul Sectiei de stiinte agricole si silvice, care nu sunt membri ai A.S.A.S., sunt membri de onoare ai A.S.A.S.

Art. 7. - (1) Propunerile de candidati pentru membri titulari se fac de către membrii titulari ai sectiei, iar candidatii sunt alesi din rândul membrilor corespondenti pe baza realizărilor obtinute si a activitătii desfăsurate în cadrul A.S.A.S.

(2) Propunerile de candidati pentru membri corespondenti si asociati se fac de către membrii titulari si membrii corespondenti ai A.S.A.S., de către institute de cercetare si institutii de învătământ, dintre personalitătile stiintifice care s-au remarcat prin realizări deosebite, care nu depăsesc vârsta de 65 de ani.

(3) Propunerile de candidati pentru membri de onoare se fac de către membrii titulari si membrii corespondenti ai sectiilor stiintifice ale A.S.A.S., de către filiale, consiliile stiintifice ale unitătilor de cercetare, comisiile stiintifice de specialitate si senatele universitătilor.

(4) Propunerile de candidati se transmit sectiei de specialitate, care le discută si le adoptă, în conditiile realizării cvorumului, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor sectiei.

(5) Cvorumul se realizează cu jumătate plus unu din numărul total al membrilor titulari si corespondenti, fără a fi luati în calcul membrii cu vârsta de peste 80 de ani si cei rezidenti în străinătate.

(6) Propunerile de candidati sunt adoptate de sectie în urma deliberării si a votului secret.

(7) Propunerile de membri titulari si membri de onoare se votează numai de către membrii titulari.

(8) Propunerile de membri corespondenti si membri asociati se votează de către membrii titulari si membrii corespondenti.

(9) Dosarele si propunerile sectiilor de specialitate se analizează de către Biroul Prezidiului A.S.A.S. si se înaintează spre avizare Prezidiului A.S.A.S. care le supune votului Adunării generale a A.S.A.S.

Art. 8. - (1) Adunarea generală a A.S.A.S. dezbate propunerile de candidati prezentate de Prezidiul A.S.A.S. si decide pe bază de vot secret.

(2) Alegerea ca membru titular, în conditiile realizării cvorumului potrivit art. 7 alin. (5), se face cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor membrilor titulari prezenti. Pentru alegerea ca membru corespondent hotărârile se adoptă cu două treimi din numărul de voturi ale membrilor titulari si corespondenti, iar pentru alegerea ca membru de onoare sunt necesare două treimi din numărul voturilor membrilor titulari, membrilor corespondenti si membrilor de onoare prezenti.

(3) Membrii asociati propusi de sectie si avizati de Prezidiul A.S.A.S. sunt alesi prin vot deschis.

Art. 9. - Membrii titulari, membrii corespondenti, membrii de onoare si membrii asociati ai A.S.A.S. au următoarele drepturi:

a) să ia parte la lucrările sectiei si filialei de care apartin, precum si la cele ale Adunării generale a A.S.A.S.;

b) să ia parte la manifestările stiintifice initiate de A.S.A.S., de sectie sau de filiale;

c) să interpeleze conducerea A.S.A.S., a sectiilor de specialitate si a filialelor în Adunarea generală a A.S.A.S. asupra unor probleme de interes pentru A.S.A.S.

Art. 10. - (1) Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare participă la vot si la luarea deciziilor în conditiile prevăzute în prezentul statut.

(2) Membrii titulari si membrii corespondenti au dreptul de a solicita să fie trecuti de către Adunarea generală a A.S.A.S. în rândul membrilor de onoare ai A.S.A.S.

Art. 11. - Membrii asociati au dreptul de a lua parte si de a-si exprima opiniile asupra problemelor discutate la sedinta sectiei de specialitate si a filialei din care fac parte, iar în calitate de invitati, fără drept de vot, la adunările generale.

Art. 12. - Membrii titulari, membrii corespondenti, membrii de onoare si membrii asociati ai A.S.A.S. au îndatorirea de a contribui prin activitatea lor la progresul stiintei si tehnologiei si de a se implica în întreaga viată academică.

Art. 13. - Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare din tară au îndatorirea de a participa la sedintele sectiei si filialei din care fac parte si la adunările generale ale A.S.A.S.

Art. 14. - Membrii asociati au îndatorirea de a participa la sedintele filialei si sectiei, iar la adunările generale ale A.S.A.S., în conformitate cu art. 11.

Art. 15. - A.S.A.S. îsi desfăsoară activitatea în cadrul sectiilor stiintifice de specialitate, al comisiilor stiintifice de specialitate, al filialelor zonale si al aparatului de lucru propriu.

Art. 16. - (1) Sectiile stiintifice de specialitate sunt următoarele:

a) Sectia de stiintă a solului, îmbunătătiri funciare si protectia mediului;

b) Sectia de cultură a plantelor de câmp;

c) Sectia de horticultură;

d) Sectia de zootehnie;

e) Sectia de medicină veterinară;

f) Sectia de industrie alimentară;

g) Sectia de silvicultură;

h) Sectia de economie agrară si dezvoltare rurală;

i) Sectia de mecanizare.

(2) Sectia stiintifică este condusă de un birou format din presedinte, 3-5 membri si un secretar stiintific.

(3) Presedintele este ales dintre membrii titulari, iar membrii biroului sunt alesi dintre membrii titulari si membrii corespondenti pe o perioadă de 4 ani. Pentru a fi ales candidatul trebuie să întrunească două treimi din numărul de voturi ale membrilor cu drept de vot prezenti, în conditiile realizării cvorumului.

(4) În cazul absentei presedintelui conducerea sectiei este asigurată de către un membru al biroului sectiei, iar în caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni sau de demisie se alege un nou presedinte pe durata rămasă până la încheierea mandatului initial de 4 ani.

(5) Secretarul stiintific al sectiei realizează lucrările curente ale sectiei si este numit de Prezidiul A.S.A.S. la propunerea sectiei de specialitate.

(6) Atributiile sectiilor stiintifice de specialitate se prevăd în Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S.

Art. 17. - (1) A.S.A.S. are filiale zonale fără personalitate juridică, organizate împreună cu institutiile de învătământ superior de profil în centrele universitare din Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova si Brasov.

(2) Filialele sunt forme de organizare teritorială a activitătii A.S.A.S., functionează în baza regulamentului de organizare si functionare propriu, adoptat de Adunarea generală a A.S.A.S., si îi reunesc pe toti membrii din zonele respective.

Art. 18. - În cadrul A.S.A.S., prin hotărâre a Prezidiului A.S.A.S., se pot organiza comisii stiintifice de specialitate, consilii si colective de lucru permanente sau temporare în subordinea Prezidiului A.S.A.S., sectiei de specialitate sau, după caz, a filialei. Comisia de acvacultură si pescuit, Comisia de montanologie si Comisia de studiu si testare a pesticidelor functionează în subordinea Prezidiului A.S.A.S.

Art. 19. - În vederea realizării coordonării eficiente a activitătii de cercetare-dezvoltare din unităti se înfiintează Consiliul directorilor, având rolul si atributiile prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S.

Art. 20. - (1) A.S.A.S. dispune de un aparat propriu, încadrat cu personal stiintific de specialitate, personal tehnic, economic, juridic si administrativ, care asigură activitatea curentă.

(2) Atributiile personalului din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de Prezidiul A.S.A.S.

Art. 21. - Structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale A.S.A.S. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, la propunerea Prezidiului A.S.A.S.

 

CAPITOLUL III

Organele de conducere ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Art. 22. - Organele de conducere ale A.S.A.S. sunt:

Adunarea generală a A.S.A.S., Prezidiul A.S.A.S. si Biroul Prezidiului A.S.A.S.

Art. 23. - (1) Organul suprem de conducere al A.S.A.S. este Adunarea generală a A.S.A.S., alcătuită din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.

(2) La Adunarea generală a A.S.A.S. participă ca invitati membrii asociati ai A.S.A.S., reprezentanti ai institutelor de cercetare, unitătilor de învătământ superior, ministerelor de specialitate si beneficiarilor activitătii de cercetare.

(3) Adunarea generală a A.S.A.S. este legal constituită în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul total al membrilor titulari si al membrilor corespondenti, fără a fi luati în calcul membrii cu vârsta de peste 80 de ani si membrii cu domiciliul stabil în străinătate. Hotărârile Adunării generale a A.S.A.S. se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 8.

(4) Adunarea generală a A.S.A.S. se întruneste în sesiuni ordinare o dată pe an si în sesiuni extraordinare de câte ori este nevoie.

(5) Adunarea generală a A.S.A.S. se convoacă de presedinte, de Prezidiul A.S.A.S. sau la solicitarea cel putin a unei treimi din numărul membrilor titulari si membrilor corespondenti ai A.S.A.S.

(6) Adunarea generală a A.S.A.S. se convoacă în scris cu cel putin 15 zile înaintea datei stabilite.

Art. 24. - Adunarea generală a A.S.A.S. are următoarele atributii principale:

a) alege, prin vot secret, membrii de onoare, membrii titulari, membrii corespondenti, în limita locurilor devenite vacante; membrii asociati se confirmă prin vot deschis, pe baza listelor rezultate în urma votului din sectiile de specialitate si avizate de Prezidiul A.S.A.S.; decide în situatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) teza a 2-a;

b) alege, prin vot secret, presedintele si vicepresedintii dintre membrii titulari ai A.S.A.S. si secretarul general dintre membrii titulari sau corespondenti;

c) dezbate si aprobă darea de seamă anuală si rapoartele asupra cercetării A.S.A.S., precum si programul de activitate pe anul următor;

d) stabileste prioritătile de cercetare stiintifică din domeniile A.S.A.S.;

e) adoptă statutul A.S.A.S. în vederea aprobării lui prin hotărâre a Guvernului;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.A.S.;

g) aprobă Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S.;

h) aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, medicină veterinară, industrie alimentară, silvicultură si protectia mediului;

i) stabileste măsuri de îmbunătătire si dezvoltare a activitătii A.S.A.S.;

j) decernează premiile anuale ale A.S.A.S. în sedinte solemne.

Art. 25. - (1) Între sesiunile Adunării generale a A.S.A.S. organul de conducere al A.S.A.S. este Prezidiul, alcătuit din presedinte, 4 vicepresedinti, secretarul general, presedintii sectiilor stiintifice si presedintii filialelor.

(2) Din Prezidiul A.S.A.S. mai fac parte presedintele Sectiei de stiinte agricole si silvice a Academiei Române, ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare, ministrul apelor si protectiei mediului, directorul Programului national de cercetare-dezvoltare-inovare pentru agricultură si industrie alimentară, rectorul Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară - Bucuresti, reprezentantul beneficiarilor cercetării din domeniile de activitate ale A.S.A.S.

(3) La sedintele Prezidiului A.S.A.S. pot fi invitati si alti specialisti, în functie de problemele luate în discutie.

(4) Prezidiul A.S.A.S. este statutar constituit în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi. Hotărârile se iau prin consens sau prin vot, cu majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti. În cazul absentei unui presedinte de sectie sau de filială, acesta poate să desemneze un reprezentant la sedinta Prezidiului A.S.A.S., dar care nu are drept de vot la luarea deciziilor.

(5) Hotărârile Prezidiului A.S.A.S. sunt executorii. În cazurile prevăzute de statut ele se supun aprobării Adunării generale a A.S.A.S. la prima sedintă a acesteia.

(6) Sedintele Prezidiului A.S.A.S. se tin o dată la două luni si ori de câte ori este nevoie.

Art. 26. - Prezidiul A.S.A.S. are următoarele atributii principale:

a) îndeplineste hotărârile Adunării generale a A.S.A.S.;

b) adoptă hotărâri referitoare la orientarea, realizarea si coordonarea activitătii stiintifice;

c) initiază si dezvoltă colaborări în domeniul cercetării stiintifice cu Academia Română, institutii stiintifice, institute de învătământ superior si alti parteneri interesati;

d) stabileste atributiile si răspunderile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui;

e) stabileste pentru unitătile de cercetare subordonate A.S.A.S. cadrul institutional al unitătilor coordonatoare, precum si al statiunilor de profil coordonate;

f) stabileste măsuri pentru mentinerea integritătii patrimoniului A.S.A.S.;

g) adoptă hotărâri privind prioritatea obiectivelor de cercetare si face propuneri de finantare a programelor si temelor de cercetare;

h) stabileste relatii stiintifice cu academii si institutii similare din străinătate si hotărăste cu privire la afilierea A.S.A.S. la organisme stiintifice internationale;

i) aprobă regulamentul de concurs pentru obtinerea gradelor profesionale;

j) aprobă rezultatele concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale de cercetător principal gradele I si II, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

k) hotărăste convocarea Adunării generale a A.S.A.S.;

l) examinează si avizează propunerile sectiilor si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S. privind alegerea de noi membri titulari, membri corespondenti, membri de onoare si membri asociati;

m) prezintă Adunării generale a A.S.A.S. dare de seamă si rapoarte asupra activitătii A.S.A.S., precum si programe de activitate;

n) aprobă structura organizatorică si regulamentele de organizare si functionare ale unitătilor de cercetare-dezvoltare subordonate si regulamentele de organizare si functionare ale filialelor;

o) aprobă componenta si prezintă Adunării generale a A.S.A.S. spre adoptare Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, medicină veterinară, industrie alimentară, silvicultură si protectia mediului;

p) organizează concursurile pentru ocuparea functiilor de director general si director la unitătile subordonate, durata mandatului acestora fiind de 4 ani;

q) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.A.S. si bugetele unitătilor subordonate;

r) confirmă rezultatele alegerii conducerilor filialelor.

Art. 27. - Prezidiul A.S.A.S. răspunde în fata Adunării generale a A.S.A.S. pentru întreaga activitate.

Art. 28. - (1) Organul de conducere operativă al A.S.A.S. între sedintele Prezidiului A.S.A.S. este Biroul Prezidiului A.S.A.S., alcătuit din presedinte, vicepresedinti, secretarul general al A.S.A.S. si un presedinte de sectie, desemnat de Prezidiul A.S.A.S., prin rotatie.

(2) Sedintele ordinare ale Biroului Prezidiului A.S.A.S. au loc cel putin bilunar si se convoacă de presedinte.

(3) Biroul Prezidiului A.S.A.S. stabileste măsuri si ia decizii pentru îndeplinirea hotărârilor Prezidiului A.S.A.S. si rezolvarea problemelor curente; răspunde fată de Prezidiul A.S.A.S. pentru buna desfăsurare a întregii activităti a A.S.A.S.

(4) Hotărârile Biroului Prezidiului A.S.A.S. se iau prin consens sau cu majoritate simplă, prin vot deschis, si sunt executorii în conditiile prevăzute de statut.

Art. 29. - (1) Presedintele A.S.A.S. are următoarele atributii:

a) conduce si îndrumă întreaga activitate a A.S.A.S. pe baza hotărârilor Adunării generale a A.S.A.S. si ale Prezidiului A.S.A.S.;

b) asigură legătura permanentă cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si cu alte ministere;

c) reprezintă si angajează A.S.A.S., în conditiile legii, în relatiile cu persoane juridice si fizice române si străine; informează Prezidiul A.S.A.S. asupra actiunilor întreprinse si a rezultatelor acestora;

d) convoacă si prezidează sedintele Adunării generale a A.S.A.S., ale Prezidiului A.S.A.S. si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S.;

e) asigură îmbunătătirea activitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile A.S.A.S.;

f) în executarea hotărârilor Adunării generale a A.S.A.S. si ale Prezidiului A.S.A.S., precum si în executarea atributiilor proprii emite decizii pe baza Statutului A.S.A.S. si a normelor în vigoare;

g) numeste si revocă directorii generali si/sau directorii, după caz, ai unitătilor de cercetare-dezvoltare subordonate, în urma validării concursurilor;

h) aprobă componenta consiliilor de administratie la propunerea unitătilor de cercetare-dezvoltare subordonate;

i) emite decizie de numire a Consiliului de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, medicină veterinară, industria alimentară, silvicultură si protectia mediului;

j) emite decizii de numire a comisiilor de concurs si de promovare în grade profesionale de cercetător principal gradele I si II.

(2) În absenta presedintelui, acesta este reprezentat de un vicepresedinte sau de secretarul general al A.S.A.S., desemnat de presedinte, prin delegare de competentă; în caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni se va proceda la alegerea noului presedinte pe durata corespunzătoare încheierii mandatului.

Art. 30. - (1) Secretariatul stiintific al A.S.A.S. este structura executivă a Prezidiului A.S.A.S. si a Adunării generale a A.S.A.S. si se compune din secretarul general al A.S.A.S. si secretarii stiintifici ai sectiilor.

(2) Secretarul general al A.S.A.S. are următoarele atributii:

a) urmăreste si ia măsuri de îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a A.S.A.S., ale Prezidiului A.S.A.S. si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S.;

b) coordonează si răspunde de activitatea aparatului de executie al A.S.A.S. si are responsabilitatea patrimoniului acesteia;

c) pregăteste documentele de lucru pentru Adunarea generală a A.S.A.S. si sedintele Prezidiului A.S.A.S. si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S.;

d) urmăreste activitatea curentă a sectiilor si comisiilor stiintifice;

e) coordonează activitatea de editare a publicatiilor A.S.A.S.;

f) îndeplineste alte atributii stabilite de Biroul Prezidiului A.S.A.S. si de presedintele A.S.A.S.

Art. 31. - (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai A.S.A.S. sunt alesi de Adunarea generală a A.S.A.S. pentru un mandat de 4 ani, putând fi realesi consecutiv, o singură dată, pe aceeasi functie.

(2) Pentru alegerea presedintelui, vicepresedintilor si a secretarului general ai A.S.A.S., hotărârile se adoptă cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor titulari si corespondenti, în conditiile realizării cvorumului.

(3) Rezultatele alegerilor sunt supuse Colegiului Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor spre confirmare în ceea ce priveste respectarea procedurii de alegere prevăzute de statut.

(4) Sedintele Adunării generale a A.S.A.S. pentru alegerea organelor de conducere ale A.S.A.S. sunt conduse de un prezidiu propus de Adunarea generală a A.S.A.S. si format din 3-5 membri titulari care nu candidează.

(5) Candidaturile pentru presedinte, vicepresedinti si secretarul general ai A.S.A.S. se propun cu 15 zile înaintea Adunării generale a A.S.A.S. în care au loc alegerile, de către sectiile stiintifice si, în nume propriu, de către membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare ai A.S.A.S. Candidatii la aceste functii trebuie să aibă vârsta sub 71 de ani.

(6) În Adunarea generală a A.S.A.S. se supun la alegere toate propunerile.

Art. 32. - Mandatele presedintelui, vicepresedintelui si secretarului general ai A.S.A.S. încetează la expirarea duratei prevăzute la art. 31 alin. (1). În caz de imposibilitate de îndeplinire a atributiilor sau în caz de demisie, Prezidiul A.S.A.S. desemnează un interimar pentru o perioadă de maximum 6 luni, după care organizează alegeri pentru ocuparea locului vacant.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea activitătii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Art. 33. - (1) Finantarea activitătii proprii a A.S.A.S. se realizează extrabugetar din cote de până la 0,3% din veniturile obtinute din activitătile de dezvoltare si auxiliare desfăsurate în unitătile din subordinea sau coordonarea A.S.A.S.

(2) A.S.A.S. poate realiza venituri din contractarea de activităti de cercetare cu diferiti beneficiari, inclusiv din fonduri publice prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în acest scop, precum si venituri prevăzute din redevente pentru creatii biologice si vânzări de licente de soiuri si hibrizi, rase de animale, tehnologii si metode, publicatii, consultantă si servicii, taxe, chirii, valorificare de produse din activităti proprii sau anexe.

(3) A.S.A.S. poate primi donatii, sponsorizări si orice bunuri si valori care servesc misiunii sale, precum si fonduri din bugetul propriu al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru finantarea investitiilor si dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare contractate.

(4) Soldurile anuale provenite ca diferentă dintre venituri si cheltuieli rămân la dispozitia A.S.A.S., urmând a fi folosite pentru activitatea anului următor.

Art. 34. - (1) Decontarea cheltuielilor de transport si cazare ale membrilor de onoare, membrilor titulari si corespondenti ai A.S.A.S., aferente deplasărilor în tară pentru manifestări stiintifice, de îndrumare si control al unitătilor de cercetare-dezvoltare, precum si de participare la sedintele de sectie si la adunările generale ale A.S.A.S., se face în conditiile legii, în limita fondurilor disponibile.

(2) Vicepresedintii A.S.A.S. si presedintii sectiilor si ai filialelor pot primi indemnizatii stabilite de presedinte, în functie de posibilitătile financiare ale A.S.A.S.

 

CAPITOLUL V

Unitătile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Art. 35. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare din subordinea A.S.A.S. sunt institutii publice cu personalitate juridică, cu finantare extrabugetară si functionează pe baza regulamentului de organizare si functionare aprobat de Prezidiul A.S.A.S.

(2) Numirea directorilor generali sau a directorilor, după caz, ai unitătilor de cercetare subordonate se face de Prezidiul A.S.A.S., pe baza rezultatelor concursului, prin decizie a presedintelui A.S.A.S.

(3) Drepturile si obligatiile conducerilor unitătilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc prin contract de management, aprobat de Prezidiul A.S.A.S., care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(4) Prezidiul A.S.A.S. poate decide demiterea directorilor generali si a directorilor în cazul unui management nesatisfăcător.

(5) Relatiile dintre A.S.A.S., unitătile de cercetare-dezvoltare aflate în subordine si în coordonare din domeniul său se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S., aprobat de Adunarea generală a A.S.A.S.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 36. - (1) A.S.A.S. gestionează si are incluse în patrimoniul său, în conditiile legii, constructii si suprafata de teren potrivit planului cadastral, dotarea aferentă activitătii sale, fondul de carte al bibliotecii, mijloacele de editare si functionare, mijloace bănesti si alte bunuri.

(2) A.S.A.S. administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii, dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii.

Art. 37. - Prezentul statut poate fi modificat sau completat de Adunarea generală a A.S.A.S. Modificările si completările intră în vigoare după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S. se adoptă de Adunarea generală a A.S.A.S. în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor

de sigurantă aferente Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere

 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Industriei si Resurselor, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 129/2001,

 în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

 

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă normativele si prescriptiile tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2002.

Nr. 371.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

1. Acord petrolier - orice act juridic încheiat, potrivit legii, între stat, reprezentat prin autoritatea competentă ministrul industriei si resurselor - si o persoană juridică română sau străină, în vederea realizării de operatiuni petroliere.

2. Contract de concesiune (concesiune) petrolieră - dreptul acordat de stat prin autoritatea competentă – ministrul industriei si resurselor - unei persoane juridice române sau străine de a efectua operatiuni cu produse petroliere în virtutea unui acord petrolier.

3. Distanta de protectie - distanta minimă care asigură accesul în vederea exploatării Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere, inclusiv realizarea interventiilor la acesta. Distanta se măsoară din axul conductei de o parte si de alta a acesteia.

4. Distanta de sigurantă - distanta minimă care trebuie asigurată în vederea mentinerii gradului de securitate al obiectivelor din cadrul Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere si vecinătăti. Aceasta se măsoară din axul conductei la punctul cel mai apropiat al unei instalatii, constructii etc. sau ca distantă între punctele cele mai apropiate a două instalatii, constructii etc.

5. Produse petroliere - amestec de hidrocarburi lichide obtinute din prelucrarea titeiului prin procedee distructive si nedistructive. Ele se clasifică în:

- albe: benzină, white-spirit, petroluri si motorine etc.;

- negre: păcură, combustibili speciali, uleiuri lubrifiante etc.;

- speciale: benzen, toluen, acizi naftenici etc.

- Benzină - fractiune sau produs petrolier ori de sinteză, constituit în general din hidrocarburi parafinice, naftenice, aromatice si olefinice si care distilează în intervalul de temperatură de 30-220ĽC.

- Motorină - fractiune petrolieră obtinută prin distilarea primară a titeiului, constituită dintr-un amestec de hidrocarburi C15-C21 cu limite de fierbere între 250-380ĽC, folosită drept combustibil în motoarele Diesel sau ca materie primă pentru unele procese de cracare termică si catalitică pentru producerea benzinei; amestec de hidrocarburi lichide.

- Combustibil lichid usor - lichid provenit din amestecarea fractiilor medii si grele de la distilarea atmosferică a titeiului, de la distilarea sub vid a păcurii sau de la prelucrarea distructivă a reziduurilor. De asemenea, se poate obtine prin amestecarea petrolurilor si motorinelor si este caracterizat prin vâscozitate si intervale de distilare.

6. Sistemul national de transport prin conducte al produselor petroliere - totalitatea conductelor magistrale care asigură colectarea benzinei, benzinei de piroliză, motorinei si combustibilului lichid usor (C.L.U.) din perimetrele rafinăriilor si din import si dirijarea la unitătile consumatoare si la export, inclusiv toate instalatiile, echipamentele si dotările aferente acestora.

7. Titular de contract de concesiune (concesionar) a activitătii de transport al produselor petroliere - orice persoană juridică, română sau străină, autorizată să efectueze operatiuni cu produse petroliere în virtutea unui acord petrolier.

8. Zonă de protectie - suprafata delimitată de distanta de protectie a conductei, pe ambele părti de-a lungul acesteia.

9. Zonă de sigurantă - suprafata delimitată de cea mai mare distantă minimă de sigurantă a conductei, pe ambele părti de-a lungul acesteia.

 

ANEXA Nr. 2

 

DISTANTA DE SIGURANTĂ - ZONA DE SIGURANTĂ

 

1. Distantele minime de sigurantă au fost stabilite pe baza intensitătii radiatiei termice, a zonării mediilor cu pericol de explozie, a prescriptiilor tehnice în domeniu, precum si a altor elemente impuse de lege ori considerate necesare.

2. Distantele minime de sigurantă dintre instalatiile tehnologice componente ale Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere si diferite obiective industriale, administrative si sociale învecinate acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5. Obiectivele învecinate instalatiilor componente ale Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:

- obiective apartinând industriei de petrol, gaze si petrochimie (conducte, instalatii tehnologice în aer liber, instalatii cu foc deschis, facle);

- obiective apartinând Sistemului national de transport al energiei electrice (instalatii, linii si cabluri electrice);

- obiective apartinând Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului si condensatului;

- linii de cale ferată;

- drumuri;

- constructii sociale, industriale si administrative;

- centre populate si locuinte individuale;

- unităti militare;

- poligoane de tragere si depozite de exploziv;

- balastiere în râuri;

- depozite de furaje;

- hidrocentrale;

- termocentrale;

- centrale atomoelectrice.

Obiectivele apartinând Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:

- conducte subterane si supraterane de benzină, motorină si combustibil lichid usor (C.L.U.);

- statii de pompare a benzinei, motorinei si combustibilului lichid usor (C.L.U.);

- rampe de încărcare a benzinei, motorinei si combustibilului lichid usor (C.L.U.);

- depozite de produse clasele III b, IV b;

- depozite de produse clasele I, II, III a, IV a.

3. Distantele minime de sigurantă în interiorul si între instalatiile tehnologice ale Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Obiectivele, instalatiile, constructiile si unitătile apartinând Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:

- conducte de benzină, motorină si combustibil lichid usor (C.L.U.);

- statii de pompare a benzinei, motorinei si combustibilului lichid usor (C.L.U.);

- rampă de încărcare a benzinei, motorinei si combustibilului lichid usor (C.L.U.);

- depozite de benzină, motorină si combustibil lichid usor (C.L.U.);

- rezervoare;

- baterii de cazane;

- încălzitoare;

- cosuri de gaze;

- decantoare pentru scurgeri tehnologice;

- statii de pompare a apei pentru incendiu;

- rezervoare de apă pentru incendiu;

- depozite de materiale solide;

- depozite de ambalaje combustibile;

- schimbătoare de căldură;

- braune;

- instalatii de recuperare a vaporilor;

- constructii industriale si civile, instalatii auxiliare de diverse grade de rezistentă la foc;

- împrejmuire.

4. Distanta cea mai mare de sigurantă pentru conductele de produse petroliere este de 250 m de o parte si de alta a axului conductei sau de câte 250 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în sant comun si care transportă titei, condensat, etan si gaze.

5. Zona de sigurantă este delimitată de distanta de sigurantă a conductei sau fasciculului de conducte, pe ambele părti de-a lungul acestuia.

6. Zona de sigurantă a conductelor va fi supravegheată de operatorul de câmp al titularului de acord petrolier.

7. Pentru orice obiectiv social, industrial sau militar ce va fi amplasat în zona de sigurantă trebuie obtinut avizul titularului de acord petrolier. Acesta are obligativitatea respectării distantelor minime de sigurantă stabilite în conformitate cu anexa nr. 5. Când apar neconcordante, se va refuza avizul sau va fi solicitat proiectantul pentru găsirea unor măsuri suplimentare de protectie care vor necesita aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

8. Zona de sigurantă a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe plăcutele indicatoare care marchează traseul conductei si care se vor monta în acelasi timp cu conducta.

 

ANEXA Nr. 3

 

DISTANTA DE PROTECTIE - ZONA DE PROTECTIE

 

1. Distanta de protectie este de 5 m de o parte si de alta a axului conductei sau de câte 5 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în sant comun.

2. Zona de protectie este suprafata delimitată de distanta de protectie a conductei sau a fasciculului de conducte, pe ambele părti de-a lungul acestuia.

3. Zona de protectie a conductelor va fi supravegheată de operatorul de câmp al titularului de acord petrolier.

În zona de protectie sunt interzise următoarele:

- efectuarea oricăror lucrări de constructii si montaj, chiar cu caracter provizoriu, cu exceptia celor de  deservire a conductei respective;

- instalarea taberelor de câmp;

- montarea oricăror retele electrice sau telefonice, cu exceptia celor de deservire a conductei respective;

- plantarea culturilor cu rădăcini mai mari de 50 cm.

4. Zona de protectie a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe plăcutele indicatoare care marchează traseul conductei.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGLEMENTĂRI

privind accesul titularului de acord petrolier în zona de sigurantă si în zona de protectie

 

1. Sistemul national de transport prin conducte al produselor petroliere face parte din domeniul public de interes national si este de importantă strategică.

2. Pentru a asigura întretinerea Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru a elimina aparitia posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protectie si de sigurantă în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 37/2002.

3. Dreptul de acces în zona de protectie si de sigurantă este diferentiat în functie de natura operatiunilor ce urmează să se efectueze, astfel:

- permanent, pentru verificarea zilnică a stării traseului si a echipamentelor montate pe conductă, pentru verificarea stării izolatiei conductelor si a sistemului de protectie catodică, cu informarea anuală a proprietarilor de terenuri;

- ocazional, pentru lucrări de interventie si reparatii în caz de avarii, cu anuntarea, pentru fiecare situatie, a proprietarilor de terenuri.

4. În cazul interventiilor ocazionale unitătile specializate/titularul de contract de concesiune a activitătii de transport al produselor petroliere vor lua măsuri de limitare pe cât posibil a pagubelor aduse dreptului de proprietate asupra terenurilor.

5. Operatiunile petroliere ce trebuie efectuate în limitele zonelor de protectie si de sigurantă constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operatiuni, precum si constructiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în conditiile legii. Operatiunile petroliere se efectuează numai în cadrul zonelor de sigurantă si de protectie stabilite de autoritatea competentă.

6. Asupra terenurilor necesare operatiunilor petroliere ce trebuie să fie realizate în afara zonelor de protectie si de sigurantă, altele decât cele declarate de utilitate publică, prevăzute la pct. 5, precum si asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare si oricăror alte operatiuni pe care acestea le implică, inclusiv cele privind asigurarea exploatării si protectiei Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere, se instituie în favoarea titularului operatiunilor un drept de servitute legală.

7. Exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plătii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate, de către unitătile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere, benzinei, motorinei si combustibilului lichid usor. Durata servitutii legale este cea a operatiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează să fie afectate vor fi determinate, în ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.

8. Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabileste prin negocieri între unitătile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere, benzinei, motorinei si combustibilului lichid usor si proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalitătii de tratament si al echitătii.

9. Orice neîntelegeri între unitătile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere si proprietarii terenurilor se solutionează de către instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

10. Dacă statul vinde bunurile expropriate în conditiile pct. 2, fostii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemptiune, scop în care vor fi înstiintati despre conditiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.

11. Obtinerea folosintei terenurilor necesare amplasării unor noi conducte ale Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere se realizează pe baza acordului detinătorilor si cu plata despăgubirilor cuvenite de către unitătile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere, în conditiile legii.

12. Unitătile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere au dreptul să realizeze lucrări de interventii la conducte numai cu anuntarea proprietarului terenului. Despăgubirile ce vor fi plătite de către unitătile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere pentru interventiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior prin negocieri cu proprietarul terenului. Orice neîntelegeri între unitătile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere si proprietarii terenurilor se solutionează de către instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

13. Pentru orice pagubă produsă proprietarii terenurilor vor fi despăgubiti, cuantumul despăgubirilor fiind stabilit prin negocieri cu unitătile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere, care au/a provocat paguba. În cazul în care nu se ajunge la întelegere, litigiul se solutionează pe cale judecătorească.

14. Accesul în terenurile necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii si executarea unor lucrări de întretinere la Sistemul national de transport prin conducte al produselor petroliere, care au caracter urgent si care se execută într-o perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al detinătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, se va proceda conform legislatiei în vigoare.

 

Distantele minime de sigurantă dintre instalatiile al hidrocarburilor lichide, gazoase si diferite obiective tehnologice componente ale sistemului de transport industriale, administrative si sociale învecinate acestuia

 


1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

*) În sensul normativelor PE 104/93 si PE 106/95, toate elementele amplasate deasupra solului ale conductei îngropate vor fi tratate drept conducte supraterane.

 

ANEXA Nr. 51)

 

ANEXA Nr. 6*)

 

Distantele minime de sigurantă dintre instalatiile tehnologice componente si utilitătile din Sistemul national de transport prin conducte al produselor petroliere

 


*) Tabelul cuprins în anexa nr. 6 este reprodus în facsimil.

 

I. LEGENDĂ SI EXPLICATII:

a) Pentru motorină si C.L.U. distantele prevăzute se pot reduce cu 25%. Reducerile se vor stabili prin proiect.

b) Fac exceptie rezervoarele de combustibil ale centralelor termice.

c) Distanta de 100 m se referă la facle cu înăltimi până la 60 m inclusiv. Pentru facle cu înăltimi mai mari de 60 m distanta se stabileste prin proiect în functie de importanta obiectivului învecinat.

d) Pentru conducte subterane se consideră distanta minimă pe orizontală dintre fundatia celui mai apropiat stâlp sau element al prizei de pământ si peretele conductei, iar pentru conducte supraterane se consideră distanta minimă pe orizontală dintre axul liniei si peretele conductei.

e) Distanta se poate reduce în cazuri speciale până la 2 m, cu conditia prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de sigurantă, în conformitate cu normativul PE 106/95.

f) Distanta se poate reduce în limitele stabilite de normativele PE 104/93 si PE 106/95, cu conditia luării unor măsuri suplimentare de sigurantă, fundamentate prin proiect.

g) Se interzice traversarea L.E.A.; în cazuri exceptionale se admit astfel de traversări, cu conditia prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de sigurantă, în conformitate cu normativele PE 104/93 si PE 106/95.

h) În cazul protejării cablului în tuburi, distanta poate fi mărită prin proiect la 2 m, în conformitate cu normativul PE 107/95.

i) Distanta în plan vertical dintre cablu si conductă poate fi redusă până la 0,25 m numai în cazul protejării cablului în tuburi pe toată lungimea intersectiei plus câte 0,5 m în fiecare parte, în conformitate cu normativul PE 107/95.

j) De regulă, conducta se pozează deasupra cablului. În caz contrar, fie conducta, fie cablul (de regulă ultimul care se pozează) se introduce în tub de protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei.

Tubul va fi prevăzut la capete cu răsuflători. Unghiul minim de traversare este de 60Ľ. Detaliile vor fi stabilite prin proiect în conformitate cu normativul PE 107/95.

k) Distantele fată de linia de cale ferată se pot reduce cu acordul Directiei generale infrastructură din cadrul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, pe baza unei documentatii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.

l) Intersectiile conductelor cu linii de cale ferată se realizează conform STAS 9312-87, cu acordul Directiei generale infrastrucură din cadrul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, pe baza unei documentatii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.

m) Distantele dintre conducte si drumuri se pot reduce prin proiect, cu acordul Directiei generale a infrastructurilor terestre, al Administratiei Nationale a Drumurilor si al directiei regionale de drumuri si poduri, până la limita zonei de sigurantă la drumuri, în limita a:

- 1,50 m de la marginea exterioară a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înăltimea până la 5,00 m inclusiv;

- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înăltimea mai mare de 5,00 m.

n) Intersectiile dintre conducte si drumuri se vor proiecta conform STAS 9312-87. Proiectul va fi avizat de Directia generală a infrastructurilor terestre, Administratia Natională a Drumurilor si de directia regională de drumuri si poduri, pe baza unei documentatii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.

o) Proiectul va fi avizat de ministrul apărării nationale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.

p) Proiectul va fi avizat de Compania Natională “Apele Române” - S.A. la depistarea limitei zonei de protectie, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

r) Proiectul va fi avizat de Compania Natională “Apele Române” - S.A. la traversarea apelor de suprafată, în conformitate cu Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si cu ordinele ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 148/1997 si nr. 277/1997.

T - tehnologic

H(st) - înăltimea stâlpului.

În sensul N.D. nr. 278/1986, distanta minimală de sigurantă reprezintă limita minimă care trebuie asigurată în vederea mentinerii gradului de securitate al instalatiilor.

Distantele prevăzute în anexa nr. 6 se consideră si se măsoară:

- pentru localităti, de la limita construibilă (intravilan);

- pentru constructii izolate, de la punctul cel mai apropiat al constructiei;

- pentru întreprinderi industriale, depozite, statii de compresoare, instalatii petrochimice etc., de la punctul cel mai apropiat al împrejmuirii;

- pentru drumuri, din axul drumului;

- de la piciorul taluzului, la căile ferate în rambleu, si de la muchia taluzului, pentru cele în debleu;

- pentru podurile de linii de cale ferată sau de drumuri distantele minime se consideră ca si pentru linia de cale ferată sau categoria de drum respectivă, de la marginea podului.

Distantele minime fată de orice constructie specială necuprinsă în tabelul de mai sus se vor stabili prin proiect.

II. LEGENDĂ SI EXPLICATII:

1. Categoria depozitului se stabileste conform Normativului IPCT SA P 118-99. În cazul în care se păstrează împreună benzină (lichid combustibil din clasele L I-L II) cu motorină/combustibil (lichid usor, lichide combustibile din clasele L III-L IV), fiecare 1 m3 de lichid combustibil din clasele L I-L II se echivalează cu 5 m3 de lichid combustibil din clasele L III-L IV. Temperatura de inflamabilitate a vaporilor determină clasa de combustibilitate a lichidelor. Clasa de combustibilitate a lichidului si capacitatea de depozitare determină categoria depozitului.

2. D - diametrul celui mai mare rezervor vecin.

3. Distanta minimă fată de orice constructie specială necuprinsă în tabel se va stabili prin proiect.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului

de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Având în vedere Adresa Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 2.583/2002 privind modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 710/C/1995,

în sensul modificării anexelor privind registrele notariale la Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, în raport cu dispozitiile art. 127 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995,

în conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se modifică Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C din 5 iulie 1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, în partea care cuprinde anexele nr. 3-15, conform noilor modele de registre notariale.

Art. 2. - Se completează anexele la Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 cu anexele nr. 30 si 31.

Art. 3. - Celelalte anexe la Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 se mentin.

Art. 4. - Anexele nr. 3-15*), 30 si 31*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Dispozitiile prezentului ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.

Un exemplar din prezentul ordin se va transmite Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care va face comunicările corespunzătoare camerelor notarilor publici.

 

p. Ministrul justitiei,

Alexe Costache Ivanov,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 octombrie 2002.

Nr. 2.503/C.

 

Anexe

 

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5

Pagina 6

Pagina 7

 

 

INITIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂTENILOR

 

POTRIVIT LEGII Nr. 189/1999

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de lege privind finantarea sănătătii

 

În ultimii ani sistemul sanitar din România a înregistrat o serie de disfunctionalităti majore datorită subfinantării cronice la care a fost supus. Sunt de notorietate situatiile legate de lipsa medicamentelor în spitale, neplata serviciilor medicale furnizate de către medicii din ambulatoriu sau sistarea eliberării medicamentelor către populatie. Toate aceste lucruri s-au datorat, în primul rând, lipsei resurselor financiare si asteptării rectificărilor bugetare.  Este, de asemenea, de mentionat starea precară în care se află o serie de unităti sanitare. Multe dintre acestea, în special spitale, nu au autorizatii sanitare de functionare ori nu îndeplinesc în totalitate conditiile tehnice de autorizare si functionare. Fată de aceste aspecte si având în vedere faptul că în activitatea medicală nu pot exista, chiar si pentru o scurtă perioadă, sincope în desfăsurarea activitătii, că se impune declansarea unei ample activităti de reabilitare si retehnologizare a unitătilor spitalicesti, precum si a altor categorii de unităti sanitare, considerăm că stabilirea prin lege a procentului alocat asistentei medicale în România ar crea premisele unei stabilităti pe termen mediu si lung în ceea ce priveste finantarea sistemului sanitar. Pe cale de consecintă, asigurarea stabilitătii finantării va avea ca efect cresterea calitătii serviciilor medicale furnizate, demararea unor activităti de modernizare si retehnologizare a unitătilor medicale, precum si diversificarea numărului de servicii asigurate populatiei. Considerând că adoptarea unei legi care să garanteze o finantare corectă si sigură a sistemului de sănătate reprezintă un pas important în reforma sistemului sanitar românesc, vă înaintăm propunerea legislativă alăturată, cu rugămintea de a o dezbate si a o adopta.

Membrii Comitetului de initiativă legislativă:

1. Beloiu Radu

2. Vătafu Nicolae

3. Ionescu Mircea-Cornel

4. Voicu Alexandru

5. Cocora Liviu-Aurel

6. Deleanu Silvia

7. Fătu Livică

8. Enatescu Virgil

9. Paveliu Marian-Sorin

10. Caramitru Dan-Corneliu-Euripide

11. Pick Ladislau

12. Florescu Dan

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

PROPUNERE LEGISLATIVĂ

 

LEGE

privind nivelul fondurilor anuale necesare finantării ocrotirii sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Totalul fondurilor anuale necesare finantării ocrotirii sănătătii reprezintă cel putin 7% din produsul intern brut. Ministerul Finantelor si Guvernul României vor întocmi proiectul anual al legii bugetului de stat tinând seama de prevederile alin. 1.

Art. 2. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

NOTĂ:

Prezentul proiect de lege a fost întocmit tinându-se cont si de Avizul nr. 1.040 din 12 august 2002 al Consiliului Legislativ.

 

AVIZ

referitor la initiativa legislativă a cetătenilor privind finantarea ocrotirii sănătătii

 

Analizând initiativa legislativă a cetătenilor privind finantarea ocrotirii sănătătii, formulată de un comitet de initiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni si transmisă de împuternicitul comitetului de initiativă, cu adresa înregistrată la Consiliul Legislativ sub nr. 750 din 22 iulie 2002, CONSILIUL LEGISLATIV, în temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993 si art. 48 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,

avizează favorabil initiativa legislativă a cetătenilor, cu următoarele observatii si propuneri:

1. Prezenta initiativă legislativă a cetătenilor are ca obiect de reglementare stabilirea nivelului sumei, reprezentând procentul din produsul intern brut, ce urmează să fie alocată prin legile bugetare anuale, pentru finantarea ocrotirii sănătătii.

Prin obiectul său de reglementare initiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

2. În ceea ce priveste stabilirea procentului din produsul intern brut care va fi repartizat anual în vederea finantării ocrotirii sănătătii, aceasta reprezintă, în esentă, o optiune politică si de oportunitate asupra căreia Consiliul Legislativ nu are abilitarea de a se pronunta.

Mentionăm că, în prezent, există prevederi legale prin care a fost stabilit procentul din produsul intern brut pentru un singur domeniu, si anume, învătământul [4% din produsul intern brut, conform art. 170 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare].

3. Initiativa legislativă respectă prevederile si principiile constitutionale, precum si cerintele legale privitoare la exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, astfel cum acestea sunt reglementate prin Legea nr. 189/1999.

4. Deoarece solutia legislativă preconizată va genera implicatii asupra bugetului de stat, devin incidente dispozitiile art. 110 alin. (1) teza a doua din Constitutie, conform cărora este obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului.

5. Având în vedere faptul că, în prezent, finantarea domeniului ocrotirii sănătătii este reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare, considerăm că nu este necesară adoptarea unei legi distincte care să reglementeze nivelul fondurilor necesare în acest scop, fiind suficient un act normativ de completare a art. 1 din această ordonantă cu un nou alineat, în sensul propus de comitetul de initiativă.

De aceea sugerăm ca initiativa legislativă să fie redactată astfel:

Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 1 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare, se completează cu un nou alineat având următorul cuprins:

«(2) Totalul fondurilor anuale necesare finantării ocrotirii sănătătii reprezintă cel putin 7% din produsul intern brut.»”

6. Dacă totusi se doreste adoptarea unui act normativ distinct, având în vedere obiectul de reglementare al initiativei legislative, precum si dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în conformitate cu care titlul trebuie să exprime sintetic obiectul reglementării, propunem ca titlul proiectului de lege să aibă următoarea redactare:”Lege privind nivelul fondurilor anuale necesare finantării ocrotirii sănătătii.”

7. Norma de la art. 2 privind intrarea în vigoare a legii la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, trebuie eliminată, întrucât este de principiu că legea intră în vigoare la data publicării. Apreciem însă că proiectul trebuie să contină o dispozitie care să stabilească intrarea în vigoare a legii începând cu anul 2003, întrucât bugetul de stat pe anul 2002 a fost deja repartizat. În cazul în care se are în vedere intrarea în vigoare a legii pe data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, devin incidente dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în conformitate cu care initiatorilor le revine obligatia mentionării mijloacelor necesare acoperirii golului de venituri pe care aplicarea actului normativ îl va crea. În acest sens, este necesară completarea initiativei legislative cu un articol distinct care să aibă acest obiect de reglementare.

 

PRESEDINTE,

DRAGOS ILIESCU

 

Bucuresti, 12 august 2002.

Nr. 1.040.

 

ÎMPUTERNICIRE

 

Subsemnatii:

Beloiu Radu, cu domiciliul în Bucuresti, Piata Amzei nr. 10-22, sectorul 1, Vătafu Nicolae, cu domiciliul în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 51, bl. RM, sc. B, et. 2, ap. 36, judetul Constanta, Ionescu MirceaCornel, cu domiciliul în Bucuresti, Sos. Iancului nr. 7, bl. 109 B, sc. A, ap. 10, sectorul 2, Voicu Alexandru, cu domiciliul în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 7, bl. 31, sc. A,et. 2, ap. 14, sectorul 2, Cocora Liviu-Aurel, cu domiciliul în municipiul Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 10, judetul Sibiu, Deleanu Silvia, cu domiciliul în Bucuresti, str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112A, sc. A, et. 4, ap. 23, sectorul 2, Fătu Livică, cu domiciliul în Bucuresti, str. Belizarie nr. 8, bl. 20/1B, sc. A, ap. 3, sectorul 1, Enatescu Virgil, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, Aleea Târnavei nr. 1, ap. 48, judetul Satul Mare, Paveliu Marian-Sorin, cu domiciliul în Bucuresti, str. Sibiu nr. 21, bl. Z7, sc. A, ap. 23, sectorul 6, Caramitru Dan-Corneliu-Euripide, cu domiciliul în Bucuresti, str. Vintilă Mihăilescu nr. 20, bl. 64, ap. 134, sectorul 6, Pick Ladislau, cu domiciliul în Bucuresti, str. Trestiana nr. 5, bl. 9, sc. B, et. 5, ap. 65, sectorul 4, Florescu Dan, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, Str. Progresului nr. 7, judetul Maramures,

în calitate de membri ai Comitetului de initiativă legislativă, constituit conform Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, în temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, împuternicim pe domnul Beloiu Radu, în calitate de presedinte al Comitetului de initiativă legislativă, să sesizeze Consiliul Legislativ si să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, proiectul de lege, precum si întreaga documentatie aferentă solicitată prevăzută de lege.

Domnul Beloiu Radu se legitimează cu B.I. seria B.C. nr. 137209, eliberat de Circa 1 Militie Bucuresti la data de 8 iulie 1980.

În conformitate cu art. 3 alin. (4) din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, anexăm prezentei împuterniciri actul de constituire a Comitetului de initiativă legislativă.

1. Beloiu Radu

2. Vătafu Nicolae

3. Ionescu Mircea-Cornel

4. Voicu Alexandru

5. Cocora Liviu-Aurel

6. Deleanu Silvia

7. Fătu Livică

8. Enatescu Virgil

9. Paveliu Marian-Sorin

10. Caramitru Dan-Corneliu-Euripide

11. Pick Ladislau

12. Florescu Dan

S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

 

DECLARATIE

 

Subsemnatii:

- Beloiu Radu, cu domiciliul în Bucuresti, Piata Amzei nr. 10-22, sectorul 1,

- Vătafu Neculae, cu domiciliul în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 51, bl. RM, sc. B, et. 2, ap. 36, judetul Constanta,

- Ionescu Mircea-Cornel, cu domiciliul în Bucuresti, Sos. Iancului nr. 7, bl. 109B, sc. A, ap. 10, sectorul 2,

- Voicu Alexandru, cu domiciliul în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 7, bl. 31, sc. A, et. 2, ap. 14, sectorul 2,

- Cocora Liviu-Aurel, cu domiciliul în municipiul Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 10, judetul Sibiu,

- Deleanu Silvia, cu domiciliul în Bucuresti, str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112A, sc. A, et. 4, ap. 23, sectorul 2,

- Fătu Livică, cu domiciliul în Bucuresti, str. Belizarie nr. 8, bl. 20/1b, sc. A, ap. 3, sectorul 1,

- Enatescu Virgil, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, Aleea Târnavei nr. 1, ap. 48, judetul Satu Mare,

- Paveliu Marian-Sorin, cu domiciliul în Bucuresti, str. Sibiu nr. 21, bl. Z7, sc. A, ap. 23, sectorul 6,

- Caramitru Dan-Corneliu-Euripide, cu domiciliul în Bucuresti, str. Vintilă Mihăilescu nr. 20, bl. 64, ap. 134, sectorul 6,

- Pick Ladislau, cu domiciliul în Bucuresti, str. Trestiana nr. 5, bl. 9, sc. B, et. 5, ap. 65, sectorul 4, si

- Florescu Dan, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, Str. Progresului nr. 7, judetul Maramures,

prin prezenta, pe propria răspundere si având cunostintă de prevederile art. 292 din Codul penal, declarăm următoarele:

Am convenit ca, în temeiul Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, să constituim Comitetul de initiativă legislativă, în scopul promovării unui proiect de lege privind finantarea sănătătii în România.

Mentionăm că suntem cetăteni cu drept de vot si că nu încălcăm prevederile art. 2 alin. (2) si (6) din legea mai sus amintită.

Comitetul de initiativă legislativă a desemnat totodată, cu unanimitate de voturi, ca presedinte, pe domnul Beloiu Radu.

Tehnoredactată si autentificată la Biroul Notarilor Publici

Asociati - Melania Popa si Trofin Silvana Brîndusa, astăzi, data autentificării, în 6 (sase) exemplare, din care 5 (cinci) exemplare s-au eliberat părtilor.

 

Beloiu Radu Vătafu Neculae

Ionescu Mircea-Cornel Voicu Alexandru

Cocora Liviu-Aurel Deleanu Silvia

Fătu Livică Enatescu Virgil

Paveliu Marian-Sorin Caramitru Dan-Corneliu-Euripide

Pick Ladislau Florescu Dan

 

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - Camera Notarilor Publici - Bucuresti

Biroul Notarilor Publici Asociati

Melania Popa si Trofin Silvana Brîndusa

Bucuresti, bd. Dacia nr. 11, ap. 1, sectorul 1

 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.836

anul 2002 luna mai ziua 31

 

În fata mea, Melania Popa, notar public, la sediul biroului, pentru autentificarea declaratiei s-au prezentat:

- Beloiu Radu, cu domiciliul în Bucuresti, Piata Amzei nr. 10-22, sectorul 1, identificat cu B.I. seria B.C. nr. 137209, eliberat de Circa 1 Militie Bucuresti la data de 8 iulie 1980,

- Vătafu Neculae, cu domiciliul în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 51, bl. RM, sc. B, et. 2, ap. 36, judetul Constanta, identificat cu C.I. seria KT nr. 078751, emisă de Politia Municipiului Constanta la data de 20 septembrie 1999,

- Ionescu Mircea-Cornel, cu domiciliul în Bucuresti, Sos. Iancului nr. 7, bl. 109B, sc. A, ap. 10, sectorul 2, identificat cu B.I. seria B.G. nr. 009741, eliberat de Circa 9 Militie Bucuresti la data de 15 octombrie 1981,

- Voicu Alexandru, cu domiciliul în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 7, bl. 31, sc. A, et. 2, ap. 14, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 041605, emisă de S.E.P. la data de 1 iulie 1998,

- Cocora Liviu-Aurel, cu domiciliul în municipiului Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 10, judetul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 054062, emisă de Politia Municipiului Sibiu la data de 13 aprilie 2000,

- Deleanu Silvia, cu domiciliul în Bucuresti, str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112A, sc. A, et. 4, ap. 23, sectorul 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 089830, emisă de Sectia 9 Politie Bucuresti la data de 8 mai 2000,

- Fătu Livică, cu domiciliul în Bucuresti, str. Belizarie nr. 8, bl. 20/1b, sc. A, ap. 3, sectorul 1, identificat cu B.I. seria G.T. nr. 229220, eliberat de Sectia 2 Politie Bucuresti la data de 1 noiembrie 1995,

- Enatescu Virgil, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, Aleea Târnavei nr. 1, ap. 48, judetul Satu Mare, identificat cu B.I. seria B.R. nr. 743095, eliberat de Militia Municipiului Satu Mare la data de 9 august 1985,

- Paveliu Marian-Sorin, cu domiciliul în Bucuresti, str. Sibiu nr. 21, bl. Z7, sc. A, ap. 23, sectorul 6, identificat cu B.I. seria G.K. nr. 196677, eliberat de Sectia 22 Politie Bucuresti la data de 3 mai 1993,

- Caramitru Dan-Corneliu-Euripide, cu domiciliul în Bucuresti, str. Vintilă Mihăilescu nr. 20, bl. 64, ap. 134, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 047509, emisă de Sectia 20 Politie Bucuresti la data de 13 octombrie 1999,

- Pick Ladislau, cu domiciliul în Bucuresti, str. Trestiana nr. 5, bl. 9, sc. B, et. 5, ap. 65, sectorul 4, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 428309, eliberat de Sectia 14 Politie Bucuresti la data de 25 octombrie 1996, si

- Florescu Dan, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, Str. Progresului nr. 7, judetul Maramures, identificat cu B.I. seria D.S. nr. 129579, eliberat de Militia Municipiului Baia Mare la data de 14 iulie 1989 si prelungit de Politia Municipiului Baia Mare la data de 20 iulie 1999, care au citit, au consimtit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui.

Constatându-se îndeplinirea conditiilor de fond si de formă prevăzute de lege, se declară autentic prezentul înscris, în temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995.

S-a taxat cu 36.000 lei, conform chitantei nr. 1.136/2002.

S-au aplicat timbre judiciare în valoare de 18.000 lei pe primul exemplar al înscrisului.

S-a încasat onorariul de 600.000 lei, conform chitantei nr. 3.606/2002.

 

Notar public,

Melania Popa