MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 227 din 10 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.196. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind controlul oficial al alimentelor

 

1.200. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 19 august 2002

 

Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

179. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

349. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Prahova Industrial Parc” - S.A.

 

481. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 269/2001

 

837. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea functionării ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitătii mediatorilor sanitari în anul 2002

 

1.433. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

41. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2002

 

Rectificări la:

- Legea nr. 549/2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 51/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2002.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 227

din 10 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Piscicola” - S.A. Giurgiu în Dosarul nr. 1.634/2001 al Judecătoriei Giurgiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca inadmisibilă, pentru motivul că autorul exceptiei nu indică textele constitutionale pretinse a fi încălcate, contravenind astfel prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, si pentru că vizează dispozitiile unei hotărâri a Guvernului, încălcând astfel prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie privind competenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 mai 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.634/2001, Judecătoria Giurgiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Piscicola” - S.A. Giurgiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă dreptul de proprietate publică al statului. În opinia autorului exceptiei societătile comerciale “au numai un drept de administrare pentru terenurile situate permanent sub luciu de apă, aflate în proprietatea publică a statului si ele nu pot fi obligate să restituie în suprafată egală teren de aceeasi calitate”.

Judecătoria Giurgiu apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia este inadmisibilă din două considerente:

- sunt încălcate prevederile imperative ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”, autorul exceptiei neindicând textele constitutionale pretins încălcate;

- Curtea este sesizată si cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a unei hotărâri a Guvernului, fapt care excede competentei Curtii Constitutionale, expres si limitativ prevăzută de Constitutie.

Guvernul observă, de asemenea, că autorul exceptiei nu indică prevederea constitutională presupusă a fi încălcată. Se arată că din modul în care este formulată exceptia rezultă că este criticată de fapt numai teza a doua a alin. (1) al art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, potrivit căreia societătile comerciale sunt obligate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991, la compensarea, în suprafată egală, cu teren de aceeasi calitate, a suprafetelor arătate în text, aceste terenuri urmând să treacă în proprietatea comunelor, oraselor si a municipiilor, după caz, si în administrarea primăriilor. În opinia Guvernului această critică nu are legătură cu încălcarea regimului proprietătii publice, invocată de autorul exceptiei.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Art. 144 din Constitutie, enumerând atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. c) că aceasta “hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”, dispozitie preluată si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. Aceste dispozitii constitutionale si legale sunt de strictă interpretare.

În cauza de fată autorul exceptiei a invocat si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

Rezultă, asadar, că exceptia ridicată este contrară prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, iar potrivit alin. (6) al aceluiasi articol din lege, instanta de judecată trebuia să o respingă, ca fiind inadmisibilă, printr-o încheiere motivată, fără a sesiza Curtea Constitutională. Întrucât instanta de judecată nu a aplicat aceste dispozitii legale, Curtea urmează să respingă exceptia privind aceste dispozitii, ca fiind inadmisibilă.

Asadar, Curtea va exercita controlul de constitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 44 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, dispozitii care au următorul continut:

“(1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitătilor de stat si care, în prezent, sunt folosite ca păsuni, fânete si arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraselor si a municipiilor, după caz, si în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca păsuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helesteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile de conserve, orezării si câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafată egală cu teren de aceeasi calitate de către societătile comerciale pe actiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Autorul exceptiei sustine că aceste prevederi legale încalcă dreptul de proprietate publică al statului, contravenind art. 135 din Legea fundamentală. Examinând exceptia ridicată, Curtea constată că textul legal ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate a avut ca scop reconstituirea în proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor si în administrarea primăriilor a terenurilor provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitătilor de stat si care, în prezent, sunt folosite ca păsuni, fânete si arabil pentru a fi folosite ca păsuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Restituirea nu urma să se facă, potrivit textului de lege, în cazul suprafetelor de teren făcând parte din categorii de folosintă superioare păsunilor, fânetelor si arabile, ipoteză în care societătile comerciale detinătoare urmau să compenseze suprafetele respective cu altele de aceeasi calitate. Solutia de restituire a unor asemenea categorii de terenuri cuprinse în art. 44 din Legea fondului funciar este rezultatul optiunii legiuitorului si are la bază exercitarea dreptului pe care statul îl avea de a decide asupra modului în care aveau să fie reparate injustitiile si abuzurile săvârsite în trecut cu privire la proprietatea funciară.

În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 346 din 18 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 14 ianuarie 2002.

Atât considerentele, cât si solutia din această decizie îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Piscicola” - S.A. Giurgiu în Dosarul nr. 1.634/2001 al Judecătoriei Giurgiu.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor generale privind controlul oficial al alimentelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele generale privind controlul oficial al alimentelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor vor elabora programe care stabilesc natura si frecventa controalelor ce se efectuează periodic.

Art. 2. - Autoritătile competente ale Ministerului Sănătătii si Familiei si ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, precum si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.196.

 

ANEXĂ

 

NORME GENERALE

privind controlul oficial al alimentelor

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc principiile generale pentru efectuarea controlului oficial al alimentelor care sunt destinate comercializării pe piata internă sau exportului, precum si alimentelor oferite cu titlu gratuit de către agenti economici, asociatii sau fundatii.

(2) Controlul oficial al alimentelor, denumit în continuare control, reprezintă inspectia efectuată de autoritătile competente asupra alimentelor, aditivilor alimentari, vitaminelor, sărurilor minerale, oligoelementelor, altor aditivi alimentari destinati punerii pe piată ca atare, precum si materialelor si obiectelor care vin în contact cu alimentele, pentru a se verifica respectarea dispozitiilor legale în vigoare referitoare la prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică, garantarea tranzactiilor comerciale corecte, protejarea intereselor consumatorului si informarea acestuia.

(3) Prezentele norme sunt aplicabile si situatiilor în care sunt adoptate reglementări de aceeasi fortă juridică, cu un anumit specific, în măsura în care nu contravin acestora.

(4) Prezentele norme nu se aplică controlului metrologic.

Art. 2. - Autoritătile competente vor lua toate măsurile pentru a asigura efectuarea controlului alimentelor în conformitate cu prezentele norme.

Art. 3. - (1) Controlul va fi efectuat:

- periodic;

- ori de câte ori se suspectează o neregulă.

(2) Controlul se efectuează prin utilizarea de mijloace adecvate scopului si poate viza toate etapele de productie, fabricatie, import, prelucrare, depozitare, transport, distributie si comercializare.

(3) Controlul va fi efectuat, de regulă, fără avertisment prealabil.

(4) Pentru fiecare control se selectează dintre etapele prevăzute la alin. (2) cele mai potrivite pentru examinare.

Art. 4. - Controlul efectuat potrivit prevederilor art. 5-8 va cuprinde una sau mai multe dintre următoarele operatiuni:

1. inspectia;

2. prelevarea de probe, esantioane, analiza, respectiv examinarea acestora;

3. controlul igienei personalului;

4. examinarea materialelor scrise si documentare;

5. examinarea tuturor sistemelor de verificare stabilite de agentul economic si a rezultatelor obtinute.

Art. 5. - (1) În timpul inspectiei se verifică următoarele:

a) starea si modul de utilizare a terenului, a constructiilor si instalatiilor, a birourilor si a altor spatii, a vecinătătilor, a mijloacelor de transport, masinilor si echipamentelor utilizate în diferitele etape prevăzute în art. 3 alin. (2);

b) materiile prime, ingredientele, materialele tehnologice auxiliare si alte produse utilizate pentru prepararea si producerea alimentelor;

c) produsele semifabricate;

d) produsele finite;

e) materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele;

f) produsele si procedeele de curătare si întretinere, precum si pesticidele;

g) procedeele utilizate pentru fabricarea sau prelucrarea alimentelor;

h) etichetarea si prezentarea alimentelor;

i) metodele de conservare.

(2) Inspectia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată cu următoarele operatiuni:

a) realizarea de interviuri cu conducătorul unitătii inspectate si cu personalul salariat;

b) citirea valorilor înregistrate de aparatele de măsură instalate de unitatea inspectată;

c) verificarea de către autoritătile competente, cu propriile aparate de măsură, a valorilor înregistrate cu aparatele de măsură instalate de unitatea inspectată.

Art. 6. - (1) Pentru efectuarea de analize se vor recolta esantioane si se vor preleva probe din produsele si, respectiv, materiile si materialele prevăzute în art. 5 alin. (1) lit. b)-f).

(2) Persoanele fizice si/sau juridice care au fost supuse controlului în conditiile prezentelor norme pot solicita o eventuală contraexpertiză ce va fi efectuată de persoane sau de institutii abilitate si împuternicite în acest sens.

(3) Analizele vor fi efectuate de laboratoare acreditate.

Autoritătile competente pot da si altor laboratoare dreptul de efectuare a acestor analize.

(4) Metodele de analiză care se utilizează vor fi selectate în functie de următoarele criterii:

a) specificitate;

b) acuratete;

c) variatii ale repetabilitătii si ale reproductivitătii în cadrul aceluiasi laborator si între laboratoare diferite; aceste valori trebuie să fie obtinute în urma unui proces de colaborare organizat în conformitate cu un protocol recunoscut pe plan international si trebuie să fie exprimate într-o formă recunoscută pe plan international;

d) limită de detectie;

e) sensibilitate;

f) practicabilitate;

g) alte criterii stabilite în functie de necesităti.

(5) Metodele de analiză care se aplică uniform unor grupe variate de mărfuri vor avea întâietate fată de metodele care se aplică grupelor individuale de mărfuri.

Art. 7. - (1) Persoanele care, în exercitarea atributiilor lor, intră în contact direct sau indirect cu materiile, materialele si/sau produsele prevăzute în art. 5 alin. (1) lit. b)-f) trebuie să fie supuse unui control igienic în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 3.

(2) Controlul prevăzut la alin. (1) are ca obiect verificarea respectării normelor de igienă privind igiena personală si a echipamentului si nu are nici o legătură cu examinările medicale obligatorii pentru persoanele care lucrează în sectorul alimentar.

Art. 8. - (1) Inspectorii pot examina în cursul etapelor de verificare prevăzute la art. 3 alin. (2) materialul scris si documentele cu privire la activitatea controlată detinute de persoanele fizice si juridice supuse controlului.

(2) Inspectorii pot face copii sau lua extrase din materialele scrise ori din documentele care le-au fost predate spre examinare.

Art. 9. - În cazul în care inspectorii descoperă sau suspectează o neregulă, ei au obligatia să aplice măsurile necesare, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Inspectorii au dreptul, conform legii, de a realiza operatiunile prevăzute la art. 5-9.

(2) Persoanele fizice sau juridice controlate sunt obligate să se supună inspectiei si să asiste inspectorii în exercitarea atributiilor lor.

Art. 11. - (1) Persoanele fizice si juridice supuse controlului au, potrivit legii, dreptul la contestatie împotriva măsurilor aplicate de autoritătile competente în decursul efectuării controlului.

(2) Autoritătile competente trebuie să stabilească prin lege obligatia inspectorilor privind păstrarea secretului profesional.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban

privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 19 august 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată la Bucuresti la 19 august 2002.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor conventiei se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.200.

 

CONVENTIE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Liban,

în continuare numite părti contractante, conduse de dorinta de a stimula cooperarea bilaterală în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare,

în vederea protejării teritoriilor statelor lor împotriva introducerii si răspândirii organismelor dăunătoare reglementate si limitării pierderilor cauzate de acestea, precum si pentru a facilita comertul reciproc si schimburile de plante si produse vegetale, luând în considerare principiile stabilite prin Conventia internatională pentru protectia plantelor, Acordul Organizatiei Mondiale a Comertului asupra aplicării măsurilor sanitare si fitosanitare (Acordul SPS), precum si principiile carantinei vegetale legate de comertul international, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Autoritătile competente ale statelor celor două părti contractante vor inspecta si vor supraveghea pe teritoriile proprii culturile agricole, pădurile, terenurile necultivate, produsele vegetale si alte articole reglementate, în vederea depistării organismelor dăunătoare reglementate.

 

ARTICOLUL 2

 

Autoritătile competente ale statelor celor două părti contractante, care coordonează si răspund de implementarea prezentei conventii, sunt:

- pentru partea română, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

- pentru partea libaneză, Ministerul Agriculturii.

 

ARTICOLUL 3

 

În scopurile prezentei conventii expresiile “organisme dăunătoare”, “organisme dăunătoare reglementate”, “articole reglementate”, “plante” si “produse vegetale” vor fi întelese în sensul dat lor în textul revizuit în 1997 al Conventiei internationale pentru protectia plantelor si în Glosarul FAO de termeni fitosanitari (editia 1996).

 

ARTICOLUL 4

 

Autoritătile competente se vor informa reciproc, în scris, asupra schimbărilor semnificative în starea fitosanitară, cum ar fi aparitia si răspândirea pe teritoriile statelor lor a organismelor dăunătoare reglementate care reprezintă un pericol deosebit pentru culturile agricole si păduri si care sunt incluse în listele nationale de organisme dăunătoare reglementate.

 

ARTICOLUL 5

 

În vederea prevenirii introducerii si/sau răspândirii de organisme dăunătoare reglementate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, orice export de plante sau produse vegetale, care fac obiectul inspectiei fitosanitare, va fi însotit de un certificat fitosanitar elaborat conform modelului prevăzut în Conventia internatională pentru protectia plantelor, emis de autoritătile competente.

 

ARTICOLUL 6

 

Certificatul fitosanitar nu exclude dreptul statului importator de a efectua inspectia fitosanitară si de a lua măsurile necesare (refuz de intrare, distrugere, dezinfectie, dezinsectie etc.).

 

ARTICOLUL 7

 

Dacă se constată prezenta organismelor dăunătoare reglementate, autoritatea competentă a statului importator va informa cât mai curând posibil despre aceasta autoritatea competentă a statului exportator.

Dacă autoritatea competentă a statului importator hotărăste că aceste plante si/sau produse vegetale pot fi importate cu conditia impunerii unor măsuri fitosanitare speciale (dezinfectări, dezinsectii, prelucrare imediată etc.), această decizie trebuie comunicată cât mai curând posibil autoritătii competente a statului exportator.

 

ARTICOLUL 8

 

În vederea prevenirii introducerii de organisme dăunătoare reglementate părtile contractante, în conditiile respectării principiilor Acordului Organizatiei Mondiale a Comertului asupra aplicării măsurilor sanitare si fitosanitare (Acordul SPS), au dreptul:

- să limiteze sau să solicite conditii speciale referitoare la importul de plante si produse vegetale;

- să interzică importul de plante si produse vegetale.

 

ARTICOLUL 9

 

Autoritătile competente îsi vor notifica reciproc punctele de intrare prin care este permis importul si/sau tranzitul de plante si produse vegetale, care sunt supuse inspectiei fitosanitare.

 

ARTICOLUL 10

 

Cele două părti contractante, recunoscând utilitatea cooperării în domeniul stiintei si oportunitatea unificării pe cât posibil a metodelor si mijloacelor de protectie a plantelor, vor stimula această cooperare prin:

- schimb de informatii asupra stării fitosanitare a culturilor si pădurilor, asupra măsurilor utilizate în combaterea organismelor dăunătoare, precum si asupra rezultatelor obtinute;

- schimb de legi si reglementări legale în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare si de literatură de specialitate, asigurând astfel pentru ambele state o mai bună întelegere a acestui domeniu.

 

ARTICOLUL 11

 

Pentru solutionarea problemelor practice legate de aplicarea prezentei conventii, autoritătile competente vor organiza, dacă va fi necesar, consultări comune. Aceste consultări vor fi organizate alternativ în România si în Republica Liban. Locul si data acestor consultări vor fi stabilite de comun acord. Fiecare parte contractantă va suporta costurile pentru propria delegatie, conform reglementărilor sale legale interne.

 

ARTICOLUL 12

 

În vederea accelerării transportului plantelor sau produselor vegetale si reducerii riscului aparitiei organismelor dăunătoare reglementate, de câte ori este cazul, cu acordul ambelor părti contractante, inspectiile fitosanitare pot fi realizate de autoritătile competente ale statului uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante. Autoritătile competente vor stabili prin acord special pentru fiecare caz conditiile acestor inspectii fitosanitare.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile contractante îsi vor notifica reciproc listele cu organisme dăunătoare reglementate, precum si cerintele specifice de carantină (interdictii, restrictii si conditii fitosanitare) referitoare la importul plantelor si produselor vegetale. Orice modificări în prevederile de mai sus vor fi anuntate în scris celeilalte părti contractante cu o perioadă corespunzătoare de timp înainte de intrarea lor în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

 

Orice divergentă privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii va fi rezolvată prin negocieri directe între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 15

 

Prevederile prezentei conventii nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante care rezultă din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale încheiate de acestea.

 

ARTICOLUL 16

 

Prezenta conventie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

 

ARTICOLUL 17

 

Prezenta conventie se încheie pentru o perioadă de 5 ani, iar valabilitatea ei se va prelungi automat cu noi perioade de 5 ani, cu conditia ca nici una dintre părtile contractante să nu notifice celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei respective, intentia sa de a o denunta.

 

Semnată la Bucuresti la 19 august 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

            În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ilie Sârbu

Pentru Guvernul Republicii Liban,

Ali Abdallah

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind tarifele de transport al titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2000 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementare, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată si modificată prin Legea nr. 205/2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului;

- Hotărârea Guvernului nr. 792/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti;

- Avizul Oficiului Concurentei nr. 3.912/2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Tarifele pentru transportul titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului se ajustează ca urmare a influentelor din costurile de operare datorate asigurării pazei conductelor cu efective de jandarmi, conform Hotărârii Guvernului nr. 151/2002, si asigurării sumei necesare pentru plata redeventei, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2002 si Hotărârii Guvernului nr. 792/2002, si vor avea valorile prevăzute în anexele nr. 1-5.

Art. 2. - Tarifele prevăzute în anexele nr. 1-5 se pot ajusta numai cu avizul Oficiului Concurentei.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si tarifele se aplică începând cu data de 15 octombrie 2002.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihai Claudiu Radu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 179.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la Societatea Comercială “Petromidia” - S.A. Constanta

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă -

Până la 100.000 tone

46.040

- Pentru cantităti ce depăsesc 100.000 tone până la 150.000 tone

42.140

- Pentru cantităti ce depăsesc 150.000 tone până la 200.000 tone

38.380

- Pentru cantităti ce depăsesc 200.000 tone

26.840

 

            Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum 220.000 tone/lună este de 41.667 lei/tonă.

            Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice si T.V.A.

            Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la Arpechim Pitesti

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă -

- Până la 150.000 tone

160.990

- Pentru cantităti ce depăsesc 150.000 tone până la 160.000 tone

157.180

- Pentru cantităti ce depăsesc 160.000 tone

153.310

 

            Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum 220.000 tone/lună este de 158.722 lei/tonă.

            Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice si T.V.A.

            Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la rafinăriile din bazinul Ploiesti

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă -

- Până la 60.000 tone

168.630

- Pentru cantităti ce depăsesc 60.000 tone până la 70.000 tone

160.990

- Pentru cantităti ce depăsesc 70.000 tone

153.310

 

            Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum 220.000 tone/lună este de 157.837 lei/tonă.

            Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice si T.V.A.

            Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la Societatea Comercială “Rafo” - S.A. Onesti

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă -

- Până la 60.000 tone

168.880

- Pentru cantităti ce depăsesc 60.000 tone până la 90.000 tone

149.700

- Pentru cantităti ce depăsesc 90.000 tone până la 140.000 tone

126.680

- Pentru cantităti ce depăsesc 140.000 tone până la 220.000 tone

107.490

- Pentru cantităti ce depăsesc 220.000 tone până la 270.000 tone

95.950

 

            Tariful mediu ponderat rezultat pentru cantitatea de maximum 220.000 tone/lună este de 134.350 lei/tonă.

            Tarifele calculate nu includ consumurile tehnologice si T.V.A.

            Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 5

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului, gazolinei, etanului lichid si al condensatului din tară

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă -

< > 440.000 tone pe lună

227.271

 

Tariful calculat nu include consumurile tehnologice si T.V.A.

La data întocmirii documentatiei Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti este beneficiarul principal al serviciului de transport prin subsistemul de tară.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Prahova Industrial Parc” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 490/2002, precum si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei,

ministrul dezvoltării si prognozei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale “Prahova Industrial Parc” - S.A., cod unic de înregistrare: 14334078, având sediul social în orasul Vălenii de Munte, str. Berevoiesti nr. 77-79, judetul Prahova, înfiintată de Consiliul Judetean Prahova.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este în proprietatea judetului Prahova;

b) este situat în orasul Vălenii de Munte, str. Berevoiesti nr. 77-79;

c) este în suprafată de 23,47 ha.

Art. 3. - (1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe durata de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin si se va comunica celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

Art. 3. - Societatea-administrator, detinătoare a titlului de parc industrial, urmăreste realizarea obiectivelor enumerate în art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, si transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării si Prognozei rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 349.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 269/2001

 

Având în vedere prevederile art. 25, 26 si 110 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

în baza art. 5 lit. B.t) si a art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

în conformitate cu Avizul nr. 652 din 31 iulie 2002 al Comisiei tehnico-economice de avizare pentru silvicultură,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modificarea Catalogului national al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 269/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia fond forestier si cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic din subordinea aceluiasi minister controlează modul respectării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 16 octombrie 2002.

Nr. 481.


*) Anexa se poate consulta de către cei interesati la Directia fond forestier si cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si la inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic din subordinea aceluiasi minister.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea functionării ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitătii mediatorilor sanitari în anul 2002

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătătire a situatiei romilor,

văzând Referatul de aprobare nr. DB/11.816 din 25 octombrie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea si completarea listei localitătilor prioritare si a numărului de locuri aprobate pe localitate pentru functionarea mediatorilor sanitari în anul 2002, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea functionării ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitătii mediatorilor sanitari în anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 3 septembrie 2002, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene, precum si unitătile sanitare vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 837.

 

ANEXĂ

 

LISTA

localitătilor prioritare si a numărului de locuri aprobate pe localitate pentru functionarea mediatorilor sanitari în anul 2002, pentru judetele Călărasi, Dolj, Harghita, Vâlcea si Vrancea

 

Nr. crt.

Judetul

Numărul de locuri pe judet

Localitatea

Numărul de locuri pe localitate

1.

Călărasi

8

Călărasi

1

 

 

 

Chirnogi

1

 

 

 

Dor Mărunt

1

 

 

 

Oltenita

2

 

 

 

Răzvani

1

 

 

 

Roseti

1

 

 

 

Ulmeni

1

2.

Dolj

4

Craiova

1

 

 

 

Lipovu

1

 

 

 

Urzicuta

1

 

 

 

Vârtop

1

3.

Harghita

2

Miercurea-Ciuc

1

 

 

 

Secuieni

1

4.

Vâlcea

1

Lalosu

1

5.

Vrancea

3

Bolotesti

1

 

 

 

Panciu

1

 

 

 

Sihlea

1

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si Regia Autonomă “Registrul Auto Român” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Tudor Florescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2002.

Nr. 1.433.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, denumit în continuare T.U.R.D.N.

Art. 2. - T.U.R.D.N. se va aplica etapizat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002.

Art. 3. - (1) Pentru plata T.U.R.D.N., utilizatorilor retelei de drumuri nationale din România li se eliberează de către distribuitor rovinieta - document care atestă dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale - si factura fiscală corespunzătoare sumei încasate, emisă manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după caz.

(2) O copie a facturii fiscale va fi păstrată la bordul autovehiculului prin grija conducătorului auto.

Art. 4. - Sumele încasate în urma aplicării T.U.R.D.N. se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome Administratia Natională a Drumurilor din România” si vor fi utilizate, în exclusivitate, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, pentru oricare dintre scopurile prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, inclusiv pentru garantarea emisiunilor de obligatiuni pe pietele nationale si internationale, după caz.

Art. 5. - Cheltuielile legate de eliberarea rovinietelor se suportă de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 6. - În sensul prezentelor reglementări, utilizatori ai retelei de drumuri nationale din România sunt:

a) persoane juridice si persoane fizice care utilizează reteaua de drumuri nationale cu autovehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români ;

b) persoane juridice si persoane fizice care utilizează reteaua de drumuri nationale cu autovehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

Art. 7. - (1) Rovinieta se prezintă sub formă de autocolant.

(2) Modelul rovinietei este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 8. - (1) Personalizarea rovinietei se realizează de către distribuitor prin marcarea cu un dispozitiv mecanic a zonelor prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1, respectiv: masa totală maximă autorizată (MTMA), clasa de emisii poluante, anul, luna, ziua de la care este valabilă si anul, luna, ziua expirării, în functie de tipul si durata de valabilitate declarate de plătitor pe propria răspundere.

(2) Datele în functie de care se realizează personalizarea rovinietei se declară de plătitor pe propria răspundere.

Art. 9. - (1) Rovinieta va fi aplicată obligatoriu vizibil, pe partea interioară a parbrizului autovehiculului, astfel încât să poată fi verificată.

(2) Responsabilitatea privind păstrarea în stare bună a rovinietei corespunzătoare tipului si duratei de valabilitate si a copiei facturii fiscale revine în exclusivitate conducătorului auto.

 

CAPITOLUL II

Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei

 

A. Generalităti

Art. 10. - (1) Utilizatorii români pot achita T.U.R.D.N. la oficiile Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la statiile publice de distribuire a carburantilor auto sau la agentiile de control si încasare ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, denumite în continuare încasatori.

(2) Utilizatorii români pot achita T.U.R.D.N. integral sau esalonat, în două până la patru rate trimestriale. Achitarea esalonată a T.U.R.D.N. se poate efectua numai la oficiile Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., iar sumelor esalonate li se va aplica o dobândă de 10% pe an. La eliberarea sau vizarea anuală de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a licentei de executie pentru vehicul, utilizatorii români vor face dovada achitării T.U.R.D.N.

(3) Utilizatorii străini pot achita T.U.R.D.N. la agentiile de control si încasare ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, sau la statiile publice de distribuire a carburantilor auto.

(4) Lista sediilor agentiilor Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(5) Lista adreselor oficiilor Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., prevăzute la alin. (1) va fi publicată prin grija Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) Lista adreselor statiilor publice de distribuire a carburantilor auto, autorizate pentru eliberarea rovinietei, prevăzute la alin. (1) si (3), va fi publicată prin grija agentului economic în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va încheia cu Compania Natională  “Posta Română” - S.A. si cu agentul economic distribuitor de carburanti la pompă conventii privind încasarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietelor, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

(8) Conventiile vor fi avizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(9) Conventiile vor prevedea obligativitatea dotării cu tehnica de calcul necesară emiterii facturilor, circuitul documentelor, modul de gestionare si verificare a emiterii rovinietei si încasarea T.U.R.D.N.

B. Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei utilizatorilor români

Art. 11. - (1) La achitarea T.U.R.D.N. încasatorul va elibera utilizatorilor români rovinieta, precum si factura fiscală.

(2) Valabilitatea rovinietei începe de la data solicitată de plătitor si expiră după 12 luni calendaristice.

Art. 12. - În cazul schimbării proprietarului autovehiculului sau cedării dreptului de folosintă, rovinieta îsi mentine valabilitatea.

Art. 13. - Plata T.U.R.D.N. se efectuează în lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării rovinietei.

Art. 14. - (1) Pentru autovehiculele înmatriculate în România încadrarea în clasa de emisii poluante se face pe baza decodificării ultimelor două caractere alfanumerice ale numărului de omologare înscris în rubrica nr. 5 din cartea de identitate a autovehiculului sau în rubrica nr. 10 din certificatul de înmatriculare al acestuia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(2) În cazul în care ultimele două caractere mentionate la alin. (1) sunt numerice, detinătorul autovehiculului se poate prezenta la Regia Autonomă “Registrul Auto Român”

pentru obtinerea unei note de constatare tehnică cu privire la încadrarea autovehiculului în clasa de emisii poluante.

(3) Lipsa caracterelor alfanumerice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, a notei de constatare tehnică prevăzute la alin. (2), din care să rezulte încadrarea autovehiculului în una dintre clasele de emisii poluante, alta decât NON-EURO, impune utilizatorului obligatia de a achita T.U.R.D.N. corespunzător clasei de emisii poluante NON-EURO.

Art. 15. - (1) În cazul radierii din circulatie a autovehiculului, la solicitarea utilizatorului român, Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va returna contravaloarea T.U.R.D.N. corespunzătoare perioadei de neutilizare.

(2) Cererea pentru returnarea T.U.R.D.N. se depune la Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” împreună cu factura fiscală emisă la achitarea T.U.R.D.N. si copia de pe dovada de radiere din circulatie a autovehiculului.

(3) Dovada de radiere din circulatie a autovehiculului, emisă de organele de politie, se depune în copie legalizată la Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

(4) Suma ce se va returna va fi calculată proportional cu timpul de neutilizare a autovehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între data emiterii dovezii de radiere din circulatie a autovehiculului si data expirării rovinietei pentru care a fost achitat T.U.R.D.N.

(5) Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” are obligatia să verifice temeinicia cererii de returnare si să restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(6) Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica în termen de 15 zile lucrătoare motivul pentru care cererea a fost respinsă, total sau partial, după caz.

C. Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei utilizatorilor străini

Art. 16. - (1) La achitarea T.U.R.D.N. încasatorul va elibera rovinieta utilizatorilor străini, precum si factura fiscală.

(2) Valabilitatea rovinietei începe la ora 0,00 a primei zile si expiră la ora 24,00 a ultimei zile de parcurs si stationare pe teritoriul României.

Art. 17. - În cazul în care utilizatorii străini vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de parcurs si stationare pe teritoriul României, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, încasatorul va elibera un număr corespunzător de roviniete, în vederea asigurării acoperirii întregii perioade de valabilitate, fără întrerupere.

Art. 18. - Plata T.U.R.D.N. se efectuează în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării.

Art. 19. - (1) Pentru autovehiculele înmatriculate în alte state încadrarea în clasa de emisii poluante se face pe baza mentiunilor referitoare la poluare si sigurantă rutieră cuprinse în certificatul pentru vehicul “verde” (EURO I), certificatul pentru vehicul “mai verde si sigur” (EURO II) sau certificatul pentru vehicul “EURO 3 sigur”, prevăzute de Rezolutia CEMT/CM (2001)9/Final din 26 noiembrie 2001.

(2) Lipsa documentelor prevăzute la alin. (1) determină obligativitatea utilizatorilor de achitare a T.U.R.D.N. corespunzător clasei de emisii poluante NON-EURO.

(3) Utilizatorii străini vor achita tariful aferent duratei de parcurs si stationare pe teritoriul României, respectiv de o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni sau 12 luni, la agentiile Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României sau la statiile publice de distribuire a carburantilor.

(4) În sensul prezentelor norme metodologice, prin durata de parcurs si stationare pe teritoriul României se întelege perioada cuprinsă între data începerii valabilitătii rovinietei si data depăsirii frontierei nationale, declarată pe propria răspundere de utilizator în momentul achitării T.U.R.D.N.

(5) În cazul în care la iesirea din tară a utilizatorilor străini se va constata depăsirea duratei de parcurs si stationare pentru care s-a achitat T.U.R.D.N., acestia sunt obligati să achite, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) si la art. 18, si contravaloarea T.U.R.D.N. corespunzătoare perioadei de depăsire.

 

CAPITOLUL III

Gestionarea rovinietelor

 

Art. 20. - (1) Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” răspunde de gestionarea si distribuirea rovinietei, scop în care va pune la dispozitie încasatorilor T.U.R.D.N., în timp util, un număr corespunzător de exemplare, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Gestionarea rovinietei si răspunderea pentru respectarea prevederilor conventiilor încheiate potrivit art. 10 alin. (7), (8) si (9) revin încasatorilor.

(3) Numărul exemplarelor de rovinietă care se vor distribui încasatorilor de către Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” se stabileste pe baza cererilor acestora si a datelor statistice privind numărul de autovehicule înmatriculate în România aflate în circulatie, comunicat de inspectoratele judetene de politie, de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti si de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, precum si a datelor statistice referitoare la utilizatorii străini ai retelei de drumuri nationale din România.

 

CAPITOLUL IV

Controlul achitării T.U.R.D.N.

Constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

Art. 21. - Controlul respectării prevederilor prezentelor norme metodologice se execută pe reteaua de drumuri nationale si în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

Art. 22. - Controlul achitării T.U.R.D.N. se execută de către:

a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din agentiile de control si încasare ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, care functionează în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, împreună cu organele politiei de frontieră;

b) ofiterii si subofiterii de politie care îndrumă, supraveghează si controlează circulatia rutieră pe reteaua de drumuri nationale din România.

Art. 23. - Conducătorii auto sunt obligati să permită personalului prevăzut la art. 22 verificarea documentelor care atestă încadrarea autovehiculului în clasa de emisii poluante si a valabilitătii rovinietei.

Art. 24. - (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor auto care utilizează reteaua de drumuri nationale din România fără să detină rovinietă valabilă, însotită de copia facturii fiscale corespunzătoare, constituie contraventie.

(2) În cazul utilizatorilor români, responsabilitatea circulatiei fără rovinietă valabilă, însotită de copia facturii fiscale corespunzătoare, revine, după caz, persoanei fizice sau juridice proprietare a autovehiculului.

(3) În cazul utilizatorilor străini responsabilitatea revine în exclusivitate conducătorului auto.

(4) Prin rovinietă valabilă se întelege rovinieta eliberată în conditiile prevăzute la art. 8, aplicată în locul stabilit, corespunzătoare categoriei de autovehicul si clasei de emisii poluante, a cărei durată de valabilitate nu este depăsită si care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din România fără discontinuitate.

Art. 25. - (1) Contraventiile prevăzute de prezentele norme metodologice se sanctionează conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002.

(2) Cuantumul amenzilor contraventionale ce se aplică utilizatorilor este cel prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 26. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va desfiinta următoarele tarife:

a) tariful pentru activitate în afara orelor de program;

b) tariful pentru folosirea parcărilor si a zonelor situate în lungul drumurilor;

c) tariful aplicat autovehiculelor înmatriculate în Germania, posesoare de autorizatii pentru trafic international de marfă cu scutire de la plata tarifelor pentru folosirea drumurilor.

Art. 27. - Achitarea T.U.R.D.N. nu exonerează utilizatorii de la plata altor tarife percepute de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 28. - (1) Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.

(2) Înscrierea de către încasator în factura fiscală a altor date decât cele corespunzătoare elementelor de personalizare ale rovinietei eliberate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 290 din Codul penal.

(3) Folosirea de către utilizatori a facturii fiscale în care încasatorul a înscris alte date decât cele corespunzătoare elementelor de personalizare a rovinietei constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 291 din Codul penal.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

MODEL DE ROVINIETĂ


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA SEDIILOR

agentiilor de control si încasare ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, amplasate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

 

Nr.

crt.

Punctul de control pentru trecerea frontierei de stat

1.

Giurgiu Rutier

2.

Giurgiu Mocănasu

3.

Giurgiu Bac

4.

Bechet

5.

Calafat

6.

Portile de Fier I

7.

Naidăs

8.

Moravita

9.

Jimbolia

10.

Nădlac

11.

Turnu

12.

Vărsand

13.

Bors

14.

Halmeu

15.

Petea

16.

Siret

17.

Sculeni

18.

Albita

19.

Oancea

20.

Galati

21.

Stanca

22.

Negru Vodă

23.

Vama Veche

24.

Ostrov

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CODIFICAREA

gradului de poluare din certificatul de înmatriculare al autovehiculului

 

Caracterele

Semnificatia

X1

EURO 2

X2

X3

X4

X5

X6

Y1

Y2

Y3

D3

EURO 3

E3

R3

E4

EURO 4

R4

 

NOTĂ:

În certificatul de înmatriculare al autovehiculului codificarea gradului de poluare se regăseste în ultimele două caractere, respectiv 14 si 15, ale numărului de omologare înscris în rubrica 10.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

DEFALCAREA

amenzilor contraventionale aplicabile transportatorilor cu autovehicule înmatriculate în România si în alte state în cazul lipsei rovinietei valabile din punct de vedere al categoriei si al perioadei de utilizare a drumurilor nationale din România

 

Categoria de transport

Categoria autovehiculului

Categoria rovinietei

(din punct de vedere al contraventionale

duratei de utilizare a DN)

Cuantumul amenzilor

- milioane lei-

Transport persoane

Autoturisme

 

1 zi

3

7 zile

3,5

30 de zile

4

6 luni

4,5

12 luni

5

Microbuze

1 zi

5

7 zile

5,5

30 de zile

6,5

6 luni

8

12 luni

10

Autobuze si autocare

1 zi

15

7 zile

17

6 luni

22

12 luni

25

Transport marfă G.T.M.A.

Mai mică de 3,5 t

1 zi

5

7 zile

5,5

30 de zile

6,5

6 luni

8

12 luni

10

3,5 t până la 7,0 t exclusiv

1 zi

10

7 zile

10,5

30 de zile

11,5

6 luni

12,5

12 luni

15

7,0 t până la 12,0 t

1 zi

15

7 zile

17

30 de zile

19,5

30 de zile

19,5

6 luni

22

12 luni

25

Transport marfă 12,0 t

Cu maximum 3 osii inclusiv

1 zi

25

7 zile

27

30 de zile

30,5

6 luni

34

12 luni

40

Cu minimum 4 osii inclusiv

1 zi

30

7 zile

32

30 de zile

35

6 luni

37,5

12 luni

45

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna noiembrie 2002, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 22,2% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2002.

Nr. 41.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 549/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 17 octombrie 2002, se face următoarea rectificare:

- la pag. 3, în formulele de adoptare a legii, a Senatului, precum si cea a Camerei Deputatilor, în loc de: “art. 74 alin. (2)” se va citi: “art. 74 alin. (1)”.

 

În Ordonanta Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2001 (RO 0104 - RO 0109), semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 28 august 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. 3 din Memorandumul de finantare, în loc de: “… RO 0107.12, RO 0107.15, RO 0108.04...” se va citi: “ … RO 0107.12, RO 0107.15, RO 0108.03 si RO 0108.04...”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2002 pentru aprobarea finantării unor actiuni si proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 22 octombrie 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. 2 alin. (3), în loc de: “… se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe...” se va citi: “… se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor...”.