MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 207         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 martie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

32. - Ordonantă de urgentă privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

213/A/2.918. - Ordin al ministrului de interne si al ministrului afacerilor externe privind stabilirea procedurii comune de solutionare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Polonă nr. 9, sectorul 1, care se desfiintează, de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Moličre nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. - Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” dobândeste toate drepturile si este tinută de toate obligatiile Regiei Autonome “Locato”, stabilite prin acte normative, acorduri internationale, precum si prin conventii si contracte încheiate în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Activul si pasivul Regiei Autonome “Locato” sunt preluate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, conform bilantului contabil încheiat la data de 31 martie 2002.

(2) Valoarea patrimoniului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se majorează cu valoarea patrimoniului preluat potrivit alin. (1).

Art. 4. - Personalul Regiei Autonome “Locato”, existent la data comasării, este preluat de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se consideră transferat.

Art. 5. - Pentru asigurarea relatiei cu misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România si cu personalul acestora Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va înfiinta si va organiza o sucursală, precum si un departament distinct în centrala sa.

Art. 6. - Procedurile declansate în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, vor fi continuate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” cu recunoasterea valabilitătii actelor si a etapelor consumate până la această dată.

Art. 7. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificările ulterioare, se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 240/2001 privind reorganizarea si functionarea Regiei Autonome “Locato”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001.

Art. 8. - Dispozitiile cap. II - Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S. din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” nu se aplică imobilelor preluate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” de la Regia Autonomă “Locato” potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Hotărârea Guvernului nr. 240/2001 privind reorganizarea si functionarea Regiei Autonome “Locato”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, se abrogă.

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Guvernul va reglementa, prin hotărâre, organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în conformitate cu dispozitiile prezentului act normativ.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 martie 2002.

Nr. 32.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONADE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 5 pct. 3 si 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile pct. 19 din Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru activitatea de producere a apei dedurizate si a apei demineralizate se stabilesc preturi locale prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 3. - Tarifele intră în vigoare după 5 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2001, publicat în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 27 decembrie 2001.

Art. 5. - Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 22 martie 2002.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica”- S.A.

 

Nr.

crt.

Energia termică

 

Consumatori si revânzători racordati

la iesirea din centrala electrică

de termoficare sau din centrala termică

Consumatori si revânzători racordati

la retelele de transport

 

Pretul pentru

1 Gcal/h putere

termică maximă

anuală contractată

- lei/an -

Pretul

pentru energie

- lei/Gcal -

Pretul pentru

1 Gcal/h putere

termică maximă

anuală contractată

- lei/an -

Pretul

pentru energie

- lei/Gcal -

1.

Apă fierbinte pentru:

 

 

 

 

 

- populatie

-

445.748

-

511.049

 

- agenti economici

-

445.431

-

530.219

2.

Abur, în functie de presiunea la iesirea din centrală, în ata:

 

 

 

 

2.1.

Presiuni până la 19 ata inclusiv:

 

 

 

 

 

durată mică

105.989.916

513.740

120.778.344

585.421

 

durată medie

317.969.736

379.304

362.335.032

432.227

 

durată mare

522.648.036

341.373

595.571.431

389.004

2.2.

Presiuni peste 19 ata:

 

 

 

 

2.2.1.

din prizele turbinelor

 

 

 

 

 

durată mică

107.590.488

572.802

120.970.488

644.036

 

durată medie

322.771.452

436.335

362.911.476

490.598

 

durată mare

558.224.734

392.701

627.645.846

441.538

2.2.2.

din cazane

 

 

 

 

 

durată mică

120.436.068

712.132

132.407.652

782.919

 

durată medie

361.308.204

559.372

397.222.956

614.974

 

durată mare

663.154.050

503.434

729.072.880

553.477

 

MINISTERUL DE INTERNE

Nr. 213 din 11 februarie 2002

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. A/2.918 din 14 martie 2002

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii comune de solutionare a unei cereri pentru acordarea

statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România

 

Ministrul de interne si ministrul afacerilor externe,

având în vedere prevederile art. 3 si 37 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, ale art. 8 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, ale art. 9 alin. (1) lit. o) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2001, ale art. 18-20 si ale art. 24 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat,

în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne si al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Persoana care a dobândit statut de refugiat în România poate depune cerere pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei sale, în conditiile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001.

Art. 2. - (1) O dată cu depunerea cererii persoana care a dobândit statut de refugiat în România va prezenta si documente (certificat de nastere, certificat de căsătorie, carte de identitate  etc.) în original, din care să rezulte în mod clar legătura de rudenie dintre membrul de familie în numele căruia este depusă cererea si persoana sa, ori, înlipsa acestora, date necesare dovedirii calitătii de membru de familie.

(2) În situatia în care persoana care a dobândit statut de refugiat în România nu prezintă Oficiului National pentru Refugiati documente suficiente din care să rezulte legătura sa de rudenie cu membrul de familie în numele căruia depune cererea, pe motiv că originalele documentelor s-ar găsi la membrul de familie aflat într-o tară tertă, Oficiul National pentru Refugiati comunică Directiei relatii consulare lista documentelor solicitate.

(3) Directia relatii consulare solicită misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din tara în care se află membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România să constate existenta documentelor solicitate de Oficiul National pentru Refugiati. Aceste documente vor fi prezentate la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, în original, de către membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi transmise la Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si, mai departe, la Oficiul National pentru Refugiati de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din tara în care se află membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea.

Art. 3. - În cazul îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 2 Oficiul National pentru Refugiati analizează cererea potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România.

Art. 4. - (1) Atunci când membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România se află într-o tară tertă, fără document national de călătorie valabil, Oficiul National pentru Refugiati, în baza hotărârii emise, întocmeste un document de călătorie pe numele acestuia, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 si ale art. 31 si 32 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, pe care îl va transmite la Directia relatii consulare în vederea trimiterii la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din tara în care se află titularul.

(2) Misiunea diplomatică sau oficiul consular va fi instructat să remită titularului documentul prevăzut la alin. (1), după verificarea identitătii acestuia.

Art. 5. - (1) Atunci când membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România se află în tara de origine, Oficiul National pentru Refugiati va comunica Directiei relatii consulare o notă prin care confirmă îndeplinirea conditiilor pentru reunificarea familiei de către membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România.

(2) Directia relatii consulare transmite notificarea, în cel mai scurt timp, la misiunea  diplomatică sau oficiul consular al României din tara în care se află membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular va fi instructat să acorde persoanei interesate, la cerere, viză de intrare în România (simbol îVFib), cu drept de sedere de 30 de zile, după ce îi stabileste identitatea si numai dacă prezintă un document de călătorie valabil.

Art. 6. - Dacă membrul de familie nu prezintă documente suficiente care să îi ateste identitatea, misiunea diplomatică sau oficiul consular nu va elibera viză de intrare sau, după caz, nu va remite documentul de călătorie eliberat de Oficiul National pentru Refugiati.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat